Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B&f 541

217,774 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B&f 541

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1994 wlidan, #541 3 ivnisi, 2019 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 “îëæåìïú áâåñïíï“îëæåìïú áâåñïíï“îëæåìïú áâåñïíï“îëæåìïú áâåñïíï“îëæåìïú áâåñïíï æëäïîòçåþóäòï, äïîøòæëäïîòçåþóäòï, äïîøòæëäïîòçåþóäòï, äïîøòæëäïîòçåþóäòï, äïîøòæëäïîòçåþóäòï, äïîøò æåíëèòíòîåþóäòæåíëèòíòîåþóäòæåíëèòíòîåþóäòæåíëèòíòîåþóäòæåíëèòíòîåþóäò òíìüîóèåíüåþòàòíìüîóèåíüåþòàòíìüîóèåíüåþòàòíìüîóèåíüåþòàòíìüîóèåíüåþòà ûïäòïí ûíåäòï æïòúâïûïäòïí ûíåäòï æïòúâïûïäòïí ûíåäòï æïòúâïûïäòïí ûíåäòï æïòúâïûïäòïí ûíåäòï æïòúâï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï”ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï”ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï”ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï”ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï” ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 ùïîèïüåþóäò þòçíåìùïîèïüåþóäò þòçíåìùïîèïüåþóäò þòçíåìùïîèïüåþóäò þòçíåìùïîèïüåþóäò þòçíåì òìüëîòï - îëãëîòïòìüëîòï - îëãëîòïòìüëîòï - îëãëîòïòìüëîòï - îëãëîòïòìüëîòï - îëãëîòï áïîàóäò „õïèëíòì“áïîàóäò „õïèëíòì“áïîàóäò „õïèëíòì“áïîàóäò „õïèëíòì“áïîàóäò „õïèëíòì“ øïíìåþò èìëôäòëøïíìåþò èìëôäòëøïíìåþò èìëôäòëøïíìåþò èìëôäòëøïíìåþò èìëôäòë þïçïîçåþïçïîçåþïçïîçåþïçïîçåþïçïîçå ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ãâ.7ãâ.7ãâ.7ãâ.7ãâ.7 „÷âåí âúæòäëþà„÷âåí âúæòäëþà„÷âåí âúæòäëþà„÷âåí âúæòäëþà„÷âåí âúæòäëþà èåæòêïèåíüåþòìèåæòêïèåíüåþòìèåæòêïèåíüåþòìèåæòêïèåíüåþòìèåæòêïèåíüåþòì þïçïîçå ôïìåþòìþïçïîçå ôïìåþòìþïçïîçå ôïìåþòìþïçïîçå ôïìåþòìþïçïîçå ôïìåþòì úâäòäåþåþòì îåïäóîòúâäòäåþåþòì îåïäóîòúâäòäåþåþòì îåïäóîòúâäòäåþåþòì îåïäóîòúâäòäåþåþòì îåïäóîò ìóîïàò ïâìïõëà“ìóîïàò ïâìïõëà“ìóîïàò ïâìïõëà“ìóîïàò ïâìïõëà“ìóîïàò ïâìïõëà“ “æéåì äïîòì êóîìçå“æéåì äïîòì êóîìçå“æéåì äïîòì êóîìçå“æéåì äïîòì êóîìçå“æéåì äïîòì êóîìçå ùèòíæï ôìòáëäëãòóîòùèòíæï ôìòáëäëãòóîòùèòíæï ôìòáëäëãòóîòùèòíæï ôìòáëäëãòóîòùèòíæï ôìòáëäëãòóîò ôïáüëîåþò óôîëôïáüëîåþò óôîëôïáüëîåþò óôîëôïáüëîåþò óôîëôïáüëîåþò óôîë çåèëáèåæåþì, ìõâïçåèëáèåæåþì, ìõâïçåèëáèåæåþì, ìõâïçåèëáèåæåþì, ìõâïçåèëáèåæåþì, ìõâï ôïáüëîåþòìôïáüëîåþòìôïáüëîåþòìôïáüëîåþòìôïáüëîåþòì çåãïâäåíï, ðîïáü-çåãïâäåíï, ðîïáü-çåãïâäåíï, ðîïáü-çåãïâäåíï, ðîïáü-çåãïâäåíï, ðîïáü- òêóäïæ, ïèëùóîóäòï”òêóäïæ, ïèëùóîóäòï”òêóäïæ, ïèëùóîóäòï”òêóäïæ, ïèëùóîóäòï”òêóäïæ, ïèëùóîóäòï” ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 úòôîåþòà ýëíãäòîåþï -úòôîåþòà ýëíãäòîåþï -úòôîåþòà ýëíãäòîåþï -úòôîåþòà ýëíãäòîåþï -úòôîåþòà ýëíãäòîåþï - óèóøåâîëþïóèóøåâîëþïóèóøåâîëþïóèóøåâîëþïóèóøåâîëþï ðîëúåíüóäïæ òêäåþì,ðîëúåíüóäïæ òêäåþì,ðîëúåíüóäïæ òêäåþì,ðîëúåíüóäïæ òêäåþì,ðîëúåíüóäïæ òêäåþì, àóèúï îåïäóîïæàóèúï îåïäóîïæàóèúï îåïäóîïæàóèúï îåïäóîïæàóèúï îåïäóîïæ æïìïáèåþóäàïæïìïáèåþóäàïæïìïáèåþóäàïæïìïáèåþóäàïæïìïáèåþóäàï îïëæåíëþïú èúòîæåþïîïëæåíëþïú èúòîæåþïîïëæåíëþïú èúòîæåþïîïëæåíëþïú èúòîæåþïîïëæåíëþïú èúòîæåþï øåèëïáâì àó ïîï êëèðïíòï “ãïäôì” óõïîòìõë ìïùâïâò ìïáïîàâåäëøò ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 „èïãàòêëèòì“ æï „ìòäáíåüòì“ èïæï ïî èúòîæåþï îóìóäò ôóäò áâåñíòì ìüîïüåãòóä ëþòåáüåþøò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 æïãâòïíåþóäò îåïãòîåþï,æïãâòïíåþóäò îåïãòîåþï,æïãâòïíåþóäò îåïãòîåþï,æïãâòïíåþóäò îåïãòîåþï,æïãâòïíåþóäò îåïãòîåþï, ïîïåôåáüóîò þîûëäòìïîïåôåáüóîò þîûëäòìïîïåôåáüóîò þîûëäòìïîïåôåáüóîò þîûëäòìïîïåôåáüóîò þîûëäòì èåáïíòçèåþò æï ùñïäøòèåáïíòçèåþò æï ùñïäøòèåáïíòçèåþò æï ùñïäøòèåáïíòçèåþò æï ùñïäøòèåáïíòçèåþò æï ùñïäøò ãïæïñîòäò àïíõïãïæïñîòäò àïíõïãïæïñîòäò àïíõïãïæïñîòäò àïíõïãïæïñîòäò àïíõï ôïîëìïíïì ùòíïïéèæåãôïîëìïíïì ùòíïïéèæåãôïîëìïíïì ùòíïïéèæåãôïîëìïíïì ùòíïïéèæåãôïîëìïíïì ùòíïïéèæåã ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 2019 ùäòì I êâïîüïäøò2019 ùäòì I êâïîüïäøò2019 ùäòì I êâïîüïäøò2019 ùäòì I êâïîüïäøò2019 ùäòì I êâïîüïäøò ìïõåäèùòôë óùñåþåþèïìïõåäèùòôë óùñåþåþèïìïõåäèùòôë óùñåþåþèïìïõåäèùòôë óùñåþåþèïìïõåäèùòôë óùñåþåþèï üåäå æï ëíäïòí èåæòïøòüåäå æï ëíäïòí èåæòïøòüåäå æï ëíäïòí èåæòïøòüåäå æï ëíäïòí èåæòïøòüåäå æï ëíäïòí èåæòïøò 772 346 äïîò æïõïîöåì772 346 äïîò æïõïîöåì772 346 äïîò æïõïîöåì772 346 äïîò æïõïîöåì772 346 äïîò æïõïîöåì ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 ãïûâòîæåþï àó ïîïãïûâòîæåþï àó ïîïãïûâòîæåþï àó ïîïãïûâòîæåþï àó ïîïãïûâòîæåþï àó ïîï îåãóäïúòåþòìîåãóäïúòåþòìîåãóäïúòåþòìîåãóäïúòåþòìîåãóäïúòåþòì ïèëáèåæåþòì øåèæåãïèëáèåæåþòì øåèæåãïèëáèåæåþòì øåèæåãïèëáèåæåþòì øåèæåãïèëáèåæåþòì øåèæåã àþòäòìøò üïáìåþòàþòäòìøò üïáìåþòàþòäòìøò üïáìåþòàþòäòìøò üïáìåþòàþòäòìøò üïáìåþò ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 üóîòìüåþòì èòåîüóîòìüåþòì èòåîüóîòìüåþòì èòåîüóîòìüåþòì èòåîüóîòìüåþòì èòåî ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò æïõïîöóäò àïíõïæïõïîöóäò àïíõïæïõïîöóäò àïíõïæïõïîöóäò àïíõïæïõïîöóäò àïíõï øåèúòîæïøåèúòîæïøåèúòîæïøåèúòîæïøåèúòîæï ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 îòêëàòì ìïóéåäüåõòäëîòêëàòì ìïóéåäüåõòäëîòêëàòì ìïóéåäüåõòäëîòêëàòì ìïóéåäüåõòäëîòêëàòì ìïóéåäüåõòäë ãçòì èøåíåþäëþï æïòùñë -ãçòì èøåíåþäëþï æïòùñë -ãçòì èøåíåþäëþï æïòùñë -ãçòì èøåíåþäëþï æïòùñë -ãçòì èøåíåþäëþï æïòùñë - ðîëåáüòì æïìîóäåþïðîëåáüòì æïìîóäåþïðîëåáüòì æïìîóäåþïðîëåáüòì æïìîóäåþïðîëåáüòì æïìîóäåþï 2022 ùåäì ïîòì2022 ùåäì ïîòì2022 ùåäì ïîòì2022 ùåäì ïîòì2022 ùåäì ïîòì æïãåãèòäòæïãåãèòäòæïãåãèòäòæïãåãèòäòæïãåãèòäò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #541 ivnisi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 âåîú åîàèï ëðëíåíüèï âåî èëòüïíï âåîú åîàò ïîãóèåíüò àó èàïâîëþòì îë- èåäèï êëíêîåüóäèï íïþòöèï ïí åîëâíó- äò þïíêòì îëèåäèï íïþòöèï ãïíïðòîëþï åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþò, – ãïíïúõïæï ôòíïíìàï èòíòìüîèï, òâïíå èïÿïâïîòïíèï üå- äåêëèðïíòï “ðòîâåäòì” ãïæïúåèï “æéòì ïè- þåþøò” ðòîæïðòî åàåîøò ÷ïîàâòìïì. èòìò àáèòà, äïîòì êóîìòà èàïâîëþòì åôåáüóîëþòì ãïçëèâï, îëãëîú èòíòèóè óèåúîåþïï æï íïèæâòäïæ ïî ïìïõïâì èàïâ- îëþòì îåïäóî åôåáüóîëþïì. „÷âåí óíæï ãïâïúíëþòåîëà, îëè ãâïáâì àïâòìóôïäò ãïúâäòàò êóîìò. òì ìïèùóõï- îëæ àó ìïþåæíòåîëæ, ïîòì ãïîå ôïáüëîå- þòì èòèïîà èëùñâäïæò. îïìïêâòîâåäòï, ÷âå- íò âïäóüï âåî æïî÷åþï îåãòëíøò ðîëúåìå- þòì èòèïîà íåòüîïäóîò, ïèòüëè ðåîòëæó- äïæ, èïì èëêäåâïæòïíò îñåâåþò ïõïìòïàåþì. âïäóüòì îñåâï øåòûäåþï èëõæåì çåæèåüò õïîöåþòì ãïùåâòì æîëì, âòæîå æïãåãèòäòï, ÿïîþò ôòìêïäóîò ðëäòüòêòì øåæåãïæ. åì øåòûäåþï, ïìåâå, èëõæåì èëíåüïîóäò ðë- äòüòêòì çåèëáèåæåþòì øåæåãïæ. æéåì, ëîò- âå åì ðïîïèåüîò ïîòì ïþìëäóüóî íëîèåþ- øò. øåìïþïèòìïæ, âïäóüòì ïîìåþóäò êóîìò åì ïîòì ìïþïçîë åêëíëèòêïçå îåïáúòï“, – ãïíïúõïæï ôòíïíìàï èòíòìüîèï. èïí ñóîïæéåþï ãïïèïõâòäï òè øåæåãåþ- çå, îïìïú ãïèëòùâåâì àïâòìóôïä ãïúâäòà êóîìçå èàïâîëþòìï æï åîëâíóäò þïíêòì èõîòæïí õåäëâíóîò ÷ïîåâï. „÷âåí ãâïáâì èåëîå ïäüåîíïüòâï, îëè åì îåïáúòï ìïþïçîë åêëíëèòêïçå æï îåãò- ëíøò èòèæòíïîå ðîëúåìåþçå, øåâïîþòäëà, ãïâï÷åîëà æï ÷ïâåîòëà, èïãîïè åì ïî ïîòì ðïìóõòèãåþåäòïíò ãïæïùñâåüòäåþï æï èòæ- ïõïäãïçîæï ìüïîüïðåîåþì àïíïæïôò- íïíìåþòì 100 000-äïîòïíò ãîïíüåþòì ðîëã- îïèï ñâåäï êïîì ãòõìíòà èìëôäòë þïçïî- çå ãïìâäòìàâòì, - ïèòì øåìïõåþ åêëíëèòêòì èòíòìüîèï íïàòï àóîíïâïè üåáíëðïîêøò øåêîåþòä ïõïäãïçîæåþàïí ãïíïúõïæï, îëèäåþòú àïíïæïôòíïíìåþòì 100 000-äï- îòïíò ãîïíüåþòì ðîëãîïèòì èåìïèåæ ãï- èëúõïæåþòì éëíòìûòåþïì åìùîåþëæíåí. „èíòøâíåäëâïíòï, îëè àïíïæïôòíïíìå- þòì 100 000-äïîòïíò ãîïíüåþòì ðîëãîïèòì àïâïæ ðîëúåìò ïîòì ûïäòïí ãïèÿâòîâïäå, èïéïäðîëôåìòóäò æï ûïäòïí êâïäòôòúò- óîò. åì ïîòì ðîëúåìò, îëèåäòú øåèæãëè ïõïäãïçîæï ìüïîüïðåîåþì ñâåäï êïîì ãòõìíòà, îëè ãïíâòàïîåþï ¸ðëâëà ãïîå þïçîåþçå. ïèöåîïæïú ÷ïèëâäåí èìëôäò- ëì ìõâæïìõâï ùåîüòäòæïí òíëâïúòåþòì ìôåîëì åáìðåîüåþò æï ðòîâåä åüïðì ãïú- æåíòäò æï ãïæïî÷åóäò ðîëåáüåþò òáíåþï øåôïìåþóäò òìåàò êëèðåüåíüóîò êëèòìò- òì èòåî, ìïæïú ùïîèëæãåíòäíò òáíåþòïí åí- öåä-òíâåìüëîåþò, âåí÷óîóäò òíâåìüë- îåþò æï øåòûäåþï òàáâïì, àáâåíò èëèïâï- äò ðïîüíòëîåþò“, - ãïíïúõïæï àóîíïâïè. èòìòâå àáèòà, åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîë æï ìïõåäèùòôë, æïôòíïíïìåþòì ðîëúåìì ùòíïìùïîò øåôïìåþòà, ïðîòäøò ùòíï ùäòì øåìïþïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà îå- ïäóîò èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì çîæïè 5.1% øåïæãòíï, – ïèòì øåìïõåþ ìïáïîàâå- äëì ìüïüòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîòì ïéèïìîóäåþåäèï æòîåáüëîèï ãëãòüï àëæîïûåè 2019 ùäòì ïðîòäòì åêëíëèòêó- îò çîæòì ùòíïìùïîò øåôïìåþòì èï÷âåíåþäå- þòì ùïîæãåíòìïì ãïíïúõïæï. èòìòâå àáèòà, ðòîâåäò ëàõò àâòì ìï- øóïäë îåïäóîò çîæï 4.8%-òà ãïíòìïçéâ- îï.îïú øååõåþï ìåáüëîåþì, ãëãòüï àëæ- îïûòì ãïíèïîüåþòà, êäåþòì üåíæåíúòï íïî÷óíæåþï èøåíåþäëþïøò. „çîæï øåòíòøíåþëæï âïÿîëþïøò, üîïí- ìðëîüøò, ìïôòíïíìë ìïáèòïíëþïøò, óûîï- âò áëíåþòà ëðåîïúòåþòìï æï èëèõèïîåþ- æïãîëâåþòàò ðåíìòòì ÷âåíàïí ãïíõëî- úòåäåþóä èëæåäì ùòí óûéëæï èîïâïäò áâåñíòì ãïèëúæòäåþòì øåìùïâäï, èïà ùïî- èïüåþåþìï àó ùïîóèïüåþäëþåþçå æïêâòî- âåþï, – ïèòì øåìïõåþ ìïôòíïíìë-ìïþòóöå- üë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåè, òîïêäò êëâ- çïíïûåè ðïîäïèåíüòì ðïîäïèåíüòì ðäåíï- îóä ìõæëèïçå ìòüñâòà ãïèëìâäòìïì ãï- íïúõïæï, ìïæïú ðîåèòåî-èòíòìüîòì òíüåî- ðåäïúòòì ùåìòà èëìèåíï èòèæòíïîåëþì. òîïêäò êëâçïíïûòì àáèòà, ìïáïîàâå- äëì üòðòì ãïíâòàïîåþïæ æï ãïîæïèïâïäò åêëíëèòêòì áâåñíåþøò, íåþïñëôäëþòà øå- íïüïíåþçå æïôóûíåþóäò æïãîëâåþòàò ìï- ðåíìòë ìòìüåèï „èêâæîïæøëþòäò“ æï ùòíïì- ùïî ùïîóèïüåþäëþòìàâòì ãïíùòîóäò òá- íåþëæï. „ìïðåíìòë îåôëîèïì ïäüåîíïüòâï ïî êëèðïíòï „ïò íëó“ ðòîâåäò ðîëãîïèó- äò óçîóíâåäñëôòì (ìïïéîòúõë æï ìïëðå- îïúòë ìòìüåèåþò - îëãëîòúïï 1C, SAP B1, BPM Online æï ï.ø) èõïîæïÿåîòìï æï ïóà- ìëîìòíãòì êëèðïíòïï ìïáïîàâåäëøò, îë- èåäòú æïïîìæï 2012 ùåäì. òãò ñëâåäùäò- óîïæ æòíïèòóîò çîæòì üåèðòà õïìòïàæå- þï æï þïçïîçåú èïäåâå èëòðëâï äòæåîòì ìüïüóìò.þïçîòììïÿòîëåþåþòìæòíïèòóîë- þòì çîæòæïí ãïèëèæòíïîå, êëèðïíòòì ðîë- åáüåþòìï æï æïìïáèåþóäàï îïëæåíëþï ùäòæïí ùäïèæå ëîèïãæåþï, îïú èòóàò- àåþì îëãëîú þïçîòì òíüåîåìòì çîæïçå, ïìåâå èòùëæåþóäò ìåîâòìåþòì õïîòìõìï æï “àòþòìò æïçéâåâïøò” 28 èïòìì ìåüñâòì- ãïí æïçòïíåþóäò ïâüëèëþòäåþòì 300-èæå øåèàõâåâï æïôòáìòîæï, îëèåäàï øåôïìå- þòì ðîëúåìò ïè æîëòìàâòìïú èòèæòíïîå- ëþì. „àòþòìò þïíêòì“ òíôëîèïúòòà, çïîï- äòì ïíïçéïóîåþòì æåðïîüïèåíüò ëðåîï- üòóäïæ ÷ïåîàë ðîëúåìøò, îïú òàâïäòì- ùòíåþì ïâüëèëþòäòì æïçòïíåþòì õïîòìõòì øåôïìåþïì æï çïîïäòì çóìüò ëæåíëþòì æïæãåíïì. èëèõèïîåþäòì ìóîâòäòì èòõåæ- âòà æïçòïíåþóäò ïâüëèëþòäåþò øåêåàæå- þï ìåîâòì úåíüîåþøò ïí àâòàëí èëèõèï- îåþäòì èòåî „àòþòìò æïçéâåâòì“ èòåî ïí- ãïîòøçå ÷ïîòúõóäò àïíõòà. „àòþòìò æïçéâåâïì ìüòáòòà èòñåíåþó- äò çòïíòì øåôïìåþòì æï ïíïçéïóîåþòì æò- æò ãïèëúæòäåþï æïóãîëâæï, èïà øëîòì ìåüñâòìïãïí æïçòïíåþóäò ïâüëèëþòäåþòì øåêåàåþòì íïùòäøò. ÷âåíàïí þëäë 2 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ìåüñâòìïãïí æïçòïíåþóäò ïâ- üëèëþòäåþòì îïëæåíëþï óêâå 1,000 ïéå- èïüåþï. çëãïæïæ, ïè ðåîòëæøò ìåüñâï æå- æïáïäïáøòú æï îåãòëíåþøòú õøòîòï. ïìåà àòþòìò þïíêò ïáúòïì – „æïþòíïâæò“ òùñåþì æï èëèõèïîåþåäì òðëàåêóî ìåìõ- çå ãïèëóöëþåìåþóä ðòîëþåþì ìàïâïçëþì. øåàïâïçåþòì ôïîãäåþøò, òðëàåêóîò ìåìõòì 2 ùäòïíò ôòáìòîåþóäò ìïðîëúåí- üë ãïíïêâåàò äïîòì âïäóüïøò 6.99%-æïí òùñåþï. êäòåíüòì åôåáüóîò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàò êò – 8,59%-æïí æïòùñåþï. ïéíòøíóäò æïþïäðîëúåíüòïíò òðëàå- „æïþòíïâæò“ - àòþòìò þïíêò òðëàåêóî ìåìõçå ïáúòïì òùñåþì êóîò ìåìõòà ìïîãåþäëþï ñâåäï òè ôòçò- êóî ðòîì øåóûäòï, âòíú ðòîâåäïæ òûåíì ìïúõëâîåþåä ôïîàì æï âòì ìïõåäçåú ïé- íòøíóäò æïíòøíóäåþòì óûîïâò áëíåþï ïî ôòáìòîæåþï. øåçéóæâï ïî âîúåäæåþï êë- èåîúòóäò æïíòøíóäåþòì ôïîàòì èôäë- þåä ðòîçå, ïìåâå àïíïèìåìõåþåäçå. øåàïâïçåþòà ìïîãåþäëþï 2019 ùäòì 28 èïòìòæïí 30 òâíòìòì ÷ïàâäòàïï øåìïûäåþåäò. „àòþòìò æïçéâåâï“ æïìåüñâòäò èïíáïíåþòì èôäëþåäåþì çïîïäì ìîóäïæ ïóíïçéïóîåþì æîëì ÷âåíò ãóíæò èïáìòèïäóîïæ èëþòäò- çåþóäòï, îëè èëèõèïîåþåäàïí ìùîïôò æï æîëóäò óêóêïâøòîò èëïõæòíëì. ÷âåíò èõîòæïí âúæòäëþà, èëèõèïîåþåäò òñëì òíôëîèòîåþóäò æï æïîùèóíæåì, îëè ìåüñâòìïãïí èòñåíåþóä çòïíì êëèðïíòï ìîóäïæ, èïáìòèïäóîïæ èòìïéåþò ôëîèòà æï æîëóäïæ ïïíïçéïóîåþì”, -ãïíïúõïæåì „àòþòìò æïçéâåâòì” ùïîèëèïæãåíäåþèï. èïàòâå àáèòà, ïìåàò ãïèëùâåâåþò ïæïì- üóîåþì, àó îïèæåíïæ åôåáüóîïæ èóøï- ëþì æïçéâåâï. „æïîùèóíåþóäò âïîà, „àòþòìò æïçéâå- âï“ ïèöåîïæïú ùïîèïüåþóäïæ ãïïîàèåâì àïâì ìüòáòòìãïí èòñåíåþóäò çïîïäòì ïíïçéïóîåþïì æï ïâïúòäåþà èëìïõäåëþïì èëóäëæíåäò ìóîðîòçòìãïí èòñåíåþóä çïîïäì,” – ïéíòøíï “àòþòìò æïçéâåâòì” ãå- íåîïäóîò æòîåáüëîòì èëïæãòäåè, æïâòà êòéóîïûåè. èïàò òíôëîèïúòòà, çïîïäòì æïîåãóäòîåþòì æï àïíõëþîòâò ïíïçéïó- îåþòì æòæò íïùòäò èòèæòíïîå êâòîòì þë- äëèæå æïìîóäæåþï. „âåîú åîàèï ëðëíåíüèï âåî èëòüïíï âåîú åîàò ïîãóèåíüò àó èàïâîëþòì îëèåäèï êëíêîåüóäèï íïþòöèï ãïíïðòîëþï åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþò“ ãëèï, îëèåäòú ãîûåä âïæïøò îïòèå üòðòì øåæåãì ãïèëòéåþæï. øåòûäåþï èëêäå âïæï- øò, îïèæåíòèå àâòà ïí åîàò ùäòà, ïè íïþò- öåþèï ãïï÷åîëì êóîìò åîà íòøíóäçå, ïìå- àåþòú ñëôòäï ùïîìóäøò ÷âåíì áâåñïíïøò æï ìõâïãïíïú, èïãîïè ìïþëäëë öïèøò, ïèòì ôïìì ãïæïâòõæòà æïþïäò åêëíëèòêóîò çîæòà, íïêäåþò ìïèóøïë ïæãòäåþòà æï ï.ø. ïèòüëè ïóúòäåþåäòï, îëè øåâòíïî÷óíëà àïâòìóôïäò èúóîïâò êóîìò, ãïíâïâòàïîëà åêëíëèòêï æï îåôëîèåþò, îëèåäòú ìïþë- äëë öïèøò, ïè îñåâåþì øåïèúòîåþì. ïèòì ðï- ìóõò ïî ïîòì ÷ïîåâï æï ðòîæïðòî æëäïîòì ãïñòæâï æï æëäïîòì èòèëáúåâïøò ÷ïøâåþï. åì ïî ïîòì íëîèïäóîò æï öïíèîàåäò ðîë- úåìò. åì ïîòì èëêäåâïæòïíò, óðïìóõòìèãåþ- äë æï èëêäå âïæïçå ãïàâäòäò èòæãëèï. ðïìóõòìèãåþäòïíò èòæãëèï ïîòì – äï- îòçïúòòì èòèïîàóäåþòà ãïæïæãèóäò íïþò- öåþòì ãïãîûåäåþï, îïàï èëìïõäåëþï íïê- äåþïæ òñëì èëùñâäïæò êóîìòì îñåâòì èò- èïîà æï ïèïâæîëóäïæ ãïãîûåäæåì, òì åêë- íëèòêóîò îåôëîèåþò, îëèäåþòú çîæòì åá- ìðëîüì æï ï¸ñïâì åêëíëèòêóîò çîæï òè æë- íåçå, îëèåäòú îåãòëíøò ñâåäïçå èïéïäòï. ÷âåí ïè ãçòà óíæï âòïîëà, îëè åîàò èõîòâ, îñåâåþò òñëì èòíòèïäóîò æï èòì èòèïîà èë- ìïõäåëþòì èëùñâäïæëþï òñëì æïþïäò, ãïã- îûåäæåì äïîòçïúòï, åêëíëèòêóîò îåôëî- èåþò, ìùëîò èïêîëåêëíëèòêóîò èòæãëèï, ïìåâå ôòìêïäóîò æòìúòðäòíï – åì ïîòì åî- àïæåîàë ðïìóõò, îëèåäòú ãîûåä âïæïøò òèóøïâåþì. èåëîå – ïîòì ðëðóäòìüóîò – æéåì, õâïä ãïâï÷åîëà êóîìò, èïãîïè èï- çåã ãïúòäåþòà èûòèå øåæåãò èòâòéëà, îëè- äòàïú êóîìòú ãâåîæòà æïãâî÷åþï æï ìõâï åêëíëèòêóîò ðïîïèåüîåþòú. îïìïêâòîâå- äòï, îïéïú üòðòì ðîåüåíçòåþò ïîìåþëþì æï åì äåãòüòèóîòï æï çóìüïæ ïá ïîòì èàïâîò ðïìóõò ïè êòàõâïçå – åîàòï, îëè ïè ùíåõòì áâåø èàïâîëþï, åîëâíóäò þïíêò ãïæïæãïèì àó ïîï ðëðóäòìüóî íïþòöåþì æï øååúæå- þï îëè ÷ïåîòëì, îïàï àïâòæïí ïòîòæëì åì èëêäåâïæòïíò æòìêëèôëîüò æï îñåâåþò, àó èïòíú èæãîïæïæ æï ðîòíúòðóäïæ ãïïã- îûåäåþì òè åêëíëèòêóî êóîìì, îëèåäòú ïîòì åîàïæåîàò ìùëîò æï ãîûåä âïæïøò ïóúòäåþäïæ èëòüïíì øåæåãåþì”, – ãï- íïúõïæï ôòíïíìàï èòíòìüîèï òâïíå èïÿïâï- îòïíèï. êëèðïíòï I know - ðîëãîïèóäò èõïîæïÿåîòì ìåîâòìåþòì äòæåîò êëèðïíòï ìüïþòäóîëþïçå. ùäåþòì ãïèíèïâäëþïøò I KNOW -ì èëèõèïîåþäåþàïí æï ðïîüíòë- îåþàïí èëðëâåþóäèï íæëþïè, 2019 ùåäì øåìïûäåþäëþï èòìúï æåâåäëðåîóä êëè- ðïíòï „BDO Solutions“ àïí ãïåôëîèåþòíï õåäøåêîóäåþï, èõïîæïÿåîòì ðëîüôåäò- ìï æï ãïíñëôòäåþòì èòãîïúòïìàïí æïêïâ- øòîåþòà. ïèòì øåæåãïæ, êëèðïíòï „ïò íëó“ ðîëãîïèóä óçîóíâåäñëôòì þïçïîçå ùïîìæãï äòæåîòì ðëçòòà æï ïèýïèïæ åèìï- õóîåþï 300–çå èåü èëèõèïîåþåä êëèðï- íòïì, èïà øëîòì òìåàåþì, îëãëîåþòúïï – „íåìüäå“, „ãïäôò“, „ìïáïîàâåäëì ôëì- üï“, „äòäë èëäò“ æï ïìå øåèæåã. “ìïðåíìòë îåôëîèïì ïäüåîíïüòâï ïî ãïï÷íòï, ÷âåí åáìðåîòèåíüåþòì æîë ïî ãâïáâì” ãïï÷íòï, ÷âåí åáìðåîòèåíüåþòì æîë ïî ãâïáâì, èòàóèåüåì, îëè æïãîëâåþòà ðåí- ìòïì, åîàò èõîòâ, ãïï÷íòï ìëúòïäóîò èòçï- íò, èåëîå èõîòâ, æòæòï èòìò îëäò æëäï- îòçïúòòì øåèúòîåþòì, ìïòíâåìüòúòë ãîûå- äò ôóäòì ãï÷åíòì, èïêîëåêëíëèòêóîò ìüï- þòäóîëþòìï æï, øåìïþïèòìïæ, åêëíëèòêó- îò çîæòì õåäøåùñëþòì èòèïîàóäåþòà“, – ãïíïúõïæï òîïêäò êëâçïíïûåè. èòìòâå àáèòà, àó ìïðåíìòë øåíïüïíåþì, îëãëîú òíâåìüòúòïì ãïíâòõòäïâà, ôïáüòï, îëè èëáïäïáòì èòåî ôëíæøò øåüïíòä ñë- âåä 1 äïîçå, æïèïüåþòà åîòúõåþï 2.75 äï- îò, ïíó ïíãïîòøçå ãâòöæåþï 3.75 äïîò, îï- ìïú ùäòóîò 6.5-8% ìïîãåþåäò åèïüåþï. êë- èòüåüòì àïâèöæëèïîòì ãïíúõïæåþòà, æï- îòúõóäò ìïîãåþäòì èëúóäëþï èëèïâïä- øò êòæåâ óôîë ãïòçîæåþï. ïðîòäøò ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêï 5.1%-òà ãïòçïîæï äòìàâòì ìõâï èëèìïõóîåþòà ãïùåâòì æïî- ãøò. êäåþòì üåíæåíúòï íïî÷óíæåþï èøå- íåþäëþòìï æï ìïèàëèëèðëâåþòàò èîåù- âåäëþòì æïîãåþøò“, – ãïíïúõïæï ãëãòüï àëæîïûåè. èòìòâå àáèòà, òïíâïî-ïðîòäøò ìïáëí- äòì åáìðëîüò 17.9%-òà ãïòçïîæï æï 1 133.4 èäí æëäïîò øåïæãòíï, òèðëîüò êò êâäïâ øåèúòîæï, êåîûëæ 3.1%-òà æï 2 726.2 èäí ïøø æëäïîò øåïæãòíï.èòìòâå àáèòà, ïðîòä- øò 4 303 ïõïäò ìïùïîèë æïîåãòìüîòîæï, îïú ãïìóäò ùäòì èï÷âåíåþåäì 6.6%-òà ïéåèï- üåþï. åêëíëèòêóîò çîæòì ùòíïìùïîò øåôï- ìåþòìïì ãïèëñåíåþóäò æéã-ì ãïæïèõæåä ìïùïîèëàï þîóíâï ãïìóäò ùäòì ïðîòäàïí øåæïîåþòà 12.2%-òà ãïíòìïçéâîï æï 6 164.8 èäí äïîò øåïæãòíï. „àïíïæïôòíïíìåþòì 100 000-äïîòïíò ãîïíüåþòì ðîëãîïèï ñâåäï êïîì ãòõìíòà èìëôäòë þïçïîçå ãïìâäòìàâòì” ìòìüåèóîïæ óñóîåþì. „ìïõåäèùòôë, åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîë, èàäòïíïæ èàïâîëþï ïè ðîëúåìì óñóîåþì êòæåâ óôîë ìòìüåèóîïæ - àó ïáïèæå, æï- ìïùñòìøò, ÷âåí âòñïâòà êëíúåíüîòîåþóäå- þò óôîë ìïùñòìò åüïðòì æïôòíïíìåþïçå æï âåäëæåþëæòà, îëãëî ãïíâòàïîåþëæï ðîëúåìò, ïõäï âõåæïâà, îëè æïãîëâæï òíë- âïúòóîò ìüïîüïðåþòì êîòüòêóäò èïìï æï ìóä îïèæåíòèå õíòì ùòí, ìïáïîàâåäëì ðîå- èòåî-èòíòìüîèï ãïèëïúõïæï óôîë èìõâòäò, èåëîå åüïðòì ðîëåáüò - 650 000 äïîòïíò àïíïæïôòíïíìåþï. åì ðîëåáüò ïîòì óêâå òè åüïðçå ãïìóäò ìüïîüïðåþòìàâòì, îëèäå- þòú ÷ïèëñïäòþæíåí, îëãëîú êëèðïíòåþò, áèíòïí àïâòì ðîëæóáüì æï ôòáîëþåí ãïí- âòàïîåþïçå“ , - ïéíòøíï èòíòìüîèï.
  3. 3. 3www.BFM.geivnisi 541# èàïâïîò “ïî âàâäò, îëè êò òíâåìüòúòåþòì èëûòåþòì ðîëúåìøò èíòøâíåäëâïíò êîòüåîòóèò èòìò ùïîèëèïâäëþï òñëì” ìïêòàõì åõèïóîåþï åêëíëèòìüò ïíæîòï ãâò- æòïíòú, îëèåäòú èòò÷íåâì, îëè ëðëçòúòï úæò- äëþì îóìóäò êïðòüïäòì øåèëæòíåþòì ìïêòàõò èïáìòèïäóîïæ æïïèûòèëì æï ìïçëãïæëåþïèæå æïèûòèåþóäò òíôëîèïúòï èòòüïíëì. „åîàòèõîòâ,þóíåþîòâòï,÷âåííïòîòèúòîåæï éòïüòðòìåêëíëèòêòìàâòììïìòúëõäëæèíòøâíå- äëâïíòï ðòîæïðòîò óúõëóîò òíâåìüòúòåþò æï, øåìïþïèòìïæ, èíòøâíåäëâïíòï ïè èòèïîàóäåþòà ïáüòóîò èóøïëþï. þóíåþîòâòï, ìùëîïæ ãïôëî- èåþóäò õåäøåêîóäåþåþò æï ìùëîïæ æïìèóäò âïäæåþóäåþåþò âåî ãïõæåþï îïòèå ðîëþäåèòì øåèáèíåäò. øåìïþïèòìïæ, ïî âàâäò, îëè êò òíâåì- üòúòåþòìèëûòåþòìðîëúåìøòèíòøâíåäëâïíòêîò- üåîòóèò èòìò ùïîèëèïâäëþï òñëì. èåëîå èõîòâ, êïüåãëîòóäïæ èòóéåþåäò æï ôïîòìåâäóîò èãëíòï „íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì“ èõîòæïí îó- ìóäò êïðòüïäòì àåèòà ìðåêóäòîåþï òèæåíïæ, îïèæåíïæïú ìùëîåæ åì ûïäï ïîòì, îëèåäèïú ìï- áïîàâåäëì þòçíåìåþòì èíòøâíåäëâïíò íïùòäò îóìåàì ãïæïìúï. “íïúòëíïäóîò èëûîïëþï” ïîòì ûïäï, îëèäòì èèïîàâåäëþòì ðòîëþåþøò îóìó- äò êïðòüïäò ôïîàëæ øåèëâòæï åíåîãåüòêóä, ìïþïíêë, ìïüåäåêëèóíòêïúòë, áòèòóîò ùïîèëå- þòì æï ìõâï èíòøâíåäëâïí ìôåîëåþøò. øåìïþïèò- ìïæ, âàâäò, îëè ïè ðëäòüòêóîò ûïäòìãïí, îó- ìåàçå åêëíëèòêóîò æïèëêòæåþóäåþòì çîæïçå ìïóþïîò æòæò àïâõåæëþïï“, - ïúõïæåþì ãâòæòï- íò. èòìòâå ãïíèïîüåþòà, 2012 ùäòì ïðîòäøò, èï- øòíæåäèïðîåèòåîèòíòìüîèïæï„íïú-èëûîïëþòì“ ñâåäïçå ãïâäåíòïíèï äòæåîèï, âïíë èåîïþòø- âòäèï ðïîäïèåíüòì üîòþóíòæïí ûïäòïí ìïòíüå- îåìë îïèå àáâï, „îóìóä ôóäì ìóíò ïî óæòìë“ æï„íåþòìèòåîêïðòüïäììïáïîàâåäëøòèåâåìïä- èåþòàë“, èïà øëîòì - îóìóäìïúë. „íïàáâïèòï,„ìïáèåèïíøåíèïíùïîèëãï÷òíëíë“ æï ï, þïüëíë, ùïîèëï÷òíï - ñâåäï æïîãøò îóìó- äò êëèðïíòåþò øåèëòñâïíåì æï ûïäòïí êëèôëî- üóäïæïú àïíïèøîëèäëþæíåí. îóìóäò ôóäòì åáìðïíìòïìñâåäïíïòîïæõåäòøåóùñåìæïâòàëèú ïîïôåîò - æéåì êòæåâ ãïèëæòïí æï èåíüëîóäò üëíòà ÿêóïì ãâïîòãåþåí“, - ïúõïæåþì ãâòæòïíò. “åíåîãëëþòåáüåþòì ãïìõâòìåþòà îóìóäò êëèðïíòåþòì èõîòæïí îïòèå ðîëþäåèï ïî øåáèíòäï” ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüòì ùåâîò, æïîãëþ- îòâò åêëíëèòêòìï æï åêëíëèòêóîò ðëäòüòêòì êëèòüåüòì àïâèöæëèïîòì èëïæãòäå îåâïç ïî- áïîàóäò ìïçëãïæëåþòìàâòì ñëâåäàâòì åîà-åîàò èíòøâíäëâïí æï ïáüóïäóî ìï-áïîàóäò ìïçëãïæëåþòìàâòì ñëâåäàâòì åîà-åîàò èíòøâíäëâïí æï ïáüóïäóî ìï-áïîàóäò ìïçëãïæëåþòìàâòì ñëâåäàâòì åîà-åîàò èíòøâíäëâïí æï ïáüóïäóî ìï-áïîàóäò ìïçëãïæëåþòìàâòì ñëâåäàâòì åîà-åîàò èíòøâíäëâïí æï ïáüóïäóî ìï-áïîàóäò ìïçëãïæëåþòìàâòì ñëâåäàâòì åîà-åîàò èíòøâíäëâïí æï ïáüóïäóî ìï- êòàõì ÷âåíì ÷îæòäëåä èåçëþåäàïí ïîìåþóäò æïûïþóäò óîàòåîàëþï ùïîèëïæ-êòàõì ÷âåíì ÷îæòäëåä èåçëþåäàïí ïîìåþóäò æïûïþóäò óîàòåîàëþï ùïîèëïæ-êòàõì ÷âåíì ÷îæòäëåä èåçëþåäàïí ïîìåþóäò æïûïþóäò óîàòåîàëþï ùïîèëïæ-êòàõì ÷âåíì ÷îæòäëåä èåçëþåäàïí ïîìåþóäò æïûïþóäò óîàòåîàëþï ùïîèëïæ-êòàõì ÷âåíì ÷îæòäëåä èåçëþåäàïí ïîìåþóäò æïûïþóäò óîàòåîàëþï ùïîèëïæ- ãåíì. ìïóêóíååþòì ãïíèïâäëþïøò æï èïà øëîòì, 27-ùäòïíò æïèëóêòæåþäëþòì ðå-ãåíì. ìïóêóíååþòì ãïíèïâäëþïøò æï èïà øëîòì, 27-ùäòïíò æïèëóêòæåþäëþòì ðå-ãåíì. ìïóêóíååþòì ãïíèïâäëþïøò æï èïà øëîòì, 27-ùäòïíò æïèëóêòæåþäëþòì ðå-ãåíì. ìïóêóíååþòì ãïíèïâäëþïøò æï èïà øëîòì, 27-ùäòïíò æïèëóêòæåþäëþòì ðå-ãåíì. ìïóêóíååþòì ãïíèïâäëþïøò æï èïà øëîòì, 27-ùäòïíò æïèëóêòæåþäëþòì ðå- îòëæøòú, ìïáïîàâåäëì èóæèòâò êëíôäòáüò ïáâì îóìåàòì ôåæåîïúòïìàïí. ïîúîòëæøòú, ìïáïîàâåäëì èóæèòâò êëíôäòáüò ïáâì îóìåàòì ôåæåîïúòïìàïí. ïîúîòëæøòú, ìïáïîàâåäëì èóæèòâò êëíôäòáüò ïáâì îóìåàòì ôåæåîïúòïìàïí. ïîúîòëæøòú, ìïáïîàâåäëì èóæèòâò êëíôäòáüò ïáâì îóìåàòì ôåæåîïúòïìàïí. ïîúîòëæøòú, ìïáïîàâåäëì èóæèòâò êëíôäòáüò ïáâì îóìåàòì ôåæåîïúòïìàïí. ïîú ÷îæòäëåäò èåçëþäåþò òñâíåí êåàòäãïíùñëþòäò áïîàâåäåþòì èòèïîà. øåìïþïèò-÷îæòäëåäò èåçëþäåþò òñâíåí êåàòäãïíùñëþòäò áïîàâåäåþòì èòèïîà. øåìïþïèò-÷îæòäëåäò èåçëþäåþò òñâíåí êåàòäãïíùñëþòäò áïîàâåäåþòì èòèïîà. øåìïþïèò-÷îæòäëåäò èåçëþäåþò òñâíåí êåàòäãïíùñëþòäò áïîàâåäåþòì èòèïîà. øåìïþïèò-÷îæòäëåäò èåçëþäåþò òñâíåí êåàòäãïíùñëþòäò áïîàâåäåþòì èòèïîà. øåìïþïèò- ìïæ, æéåìïú ãîûåäæåþï îóìåàòì ôåæåîïúòòì èõîòæïí ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòå-ìïæ, æéåìïú ãîûåäæåþï îóìåàòì ôåæåîïúòòì èõîòæïí ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòå-ìïæ, æéåìïú ãîûåäæåþï îóìåàòì ôåæåîïúòòì èõîòæïí ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòå-ìïæ, æéåìïú ãîûåäæåþï îóìåàòì ôåæåîïúòòì èõîòæïí ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòå-ìïæ, æéåìïú ãîûåäæåþï îóìåàòì ôåæåîïúòòì èõîòæïí ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòå- þòì ëêóðïúòï æï ïîìåþóäò âòàïîåþòà ìïáïîàâåäëì 20% ëêóðòîåþóäòì îóìåàòìþòì ëêóðïúòï æï ïîìåþóäò âòàïîåþòà ìïáïîàâåäëì 20% ëêóðòîåþóäòì îóìåàòìþòì ëêóðïúòï æï ïîìåþóäò âòàïîåþòà ìïáïîàâåäëì 20% ëêóðòîåþóäòì îóìåàòìþòì ëêóðïúòï æï ïîìåþóäò âòàïîåþòà ìïáïîàâåäëì 20% ëêóðòîåþóäòì îóìåàòìþòì ëêóðïúòï æï ïîìåþóäò âòàïîåþòà ìïáïîàâåäëì 20% ëêóðòîåþóäòì îóìåàòì èòåî. ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëì âåîú åîàèï õåäòìóôäåþïè æéåèæå ðîëþäåèòìèòåî. ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëì âåîú åîàèï õåäòìóôäåþïè æéåèæå ðîëþäåèòìèòåî. ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëì âåîú åîàèï õåäòìóôäåþïè æéåèæå ðîëþäåèòìèòåî. ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëì âåîú åîàèï õåäòìóôäåþïè æéåèæå ðîëþäåèòìèòåî. ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëì âåîú åîàèï õåäòìóôäåþïè æéåèæå ðîëþäåèòì èëãâïîåþï âåî øåûäë. ëèò, üåîòüëîòåþòì æïüïúåþï, õïäõòì ãïüïúåþï æï øåèæåãèëãâïîåþï âåî øåûäë. ëèò, üåîòüëîòåþòì æïüïúåþï, õïäõòì ãïüïúåþï æï øåèæåãèëãâïîåþï âåî øåûäë. ëèò, üåîòüëîòåþòì æïüïúåþï, õïäõòì ãïüïúåþï æï øåèæåãèëãâïîåþï âåî øåûäë. ëèò, üåîòüëîòåþòì æïüïúåþï, õïäõòì ãïüïúåþï æï øåèæåãèëãâïîåþï âåî øåûäë. ëèò, üåîòüëîòåþòì æïüïúåþï, õïäõòì ãïüïúåþï æï øåèæåã èïàò èêâäåäëþï, èúëúïâò ëêóðïúòï - åì ïîïìîóäò ÷ïèëíïàâïäòï òè èåàëæåþòìï,èïàò èêâäåäëþï, èúëúïâò ëêóðïúòï - åì ïîïìîóäò ÷ïèëíïàâïäòï òè èåàëæåþòìï,èïàò èêâäåäëþï, èúëúïâò ëêóðïúòï - åì ïîïìîóäò ÷ïèëíïàâïäòï òè èåàëæåþòìï,èïàò èêâäåäëþï, èúëúïâò ëêóðïúòï - åì ïîïìîóäò ÷ïèëíïàâïäòï òè èåàëæåþòìï,èïàò èêâäåäëþï, èúëúïâò ëêóðïúòï - åì ïîïìîóäò ÷ïèëíïàâïäòï òè èåàëæåþòìï, îëèåäìïú îóìåàò ìïáïîàâåäëìàïí óîàòåîàëþòìïì òñåíåþì. îóìóäò ãïâäåíïîëèåäìïú îóìåàò ìïáïîàâåäëìàïí óîàòåîàëþòìïì òñåíåþì. îóìóäò ãïâäåíïîëèåäìïú îóìåàò ìïáïîàâåäëìàïí óîàòåîàëþòìïì òñåíåþì. îóìóäò ãïâäåíïîëèåäìïú îóìåàò ìïáïîàâåäëìàïí óîàòåîàëþòìïì òñåíåþì. îóìóäò ãïâäåíïîëèåäìïú îóìåàò ìïáïîàâåäëìàïí óîàòåîàëþòìïì òñåíåþì. îóìóäò ãïâäåíï ñâåäãïí òãîûíëþï. èïà øëîòì, ïîú áïîàóäò åêëíëèòêï æï þòçíåìòï ãïèëíïêäòìò.ñâåäãïí òãîûíëþï. èïà øëîòì, ïîú áïîàóäò åêëíëèòêï æï þòçíåìòï ãïèëíïêäòìò.ñâåäãïí òãîûíëþï. èïà øëîòì, ïîú áïîàóäò åêëíëèòêï æï þòçíåìòï ãïèëíïêäòìò.ñâåäãïí òãîûíëþï. èïà øëîòì, ïîú áïîàóäò åêëíëèòêï æï þòçíåìòï ãïèëíïêäòìò.ñâåäãïí òãîûíëþï. èïà øëîòì, ïîú áïîàóäò åêëíëèòêï æï þòçíåìòï ãïèëíïêäòìò. ÷îæòäëåàòì êïðòüïäò áïîàóäò þòçíåìòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì. èï-÷îæòäëåàòì êïðòüïäò áïîàóäò þòçíåìòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì. èï-÷îæòäëåàòì êïðòüïäò áïîàóäò þòçíåìòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì. èï-÷îæòäëåàòì êïðòüïäò áïîàóäò þòçíåìòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì. èï-÷îæòäëåàòì êïðòüïäò áïîàóäò þòçíåìòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì. èï- øòí îëúï áâåñïíï ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò âòàïîåþòì ãïöïíìïéåþïì úæòäëþì, åâ-øòí îëúï áâåñïíï ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò âòàïîåþòì ãïöïíìïéåþïì úæòäëþì, åâ-øòí îëúï áâåñïíï ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò âòàïîåþòì ãïöïíìïéåþïì úæòäëþì, åâ-øòí îëúï áâåñïíï ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò âòàïîåþòì ãïöïíìïéåþïì úæòäëþì, åâ-øòí îëúï áâåñïíï ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò âòàïîåþòì ãïöïíìïéåþïì úæòäëþì, åâ- îëðïìàïí ìïâïÿîë-åêëíëèòêóîò óîàòåîàëþåþòì ãïíâòàïîåþïçå èóøïëþì æï îó-îëðïìàïí ìïâïÿîë-åêëíëèòêóîò óîàòåîàëþåþòì ãïíâòàïîåþïçå èóøïëþì æï îó-îëðïìàïí ìïâïÿîë-åêëíëèòêóîò óîàòåîàëþåþòì ãïíâòàïîåþïçå èóøïëþì æï îó-îëðïìàïí ìïâïÿîë-åêëíëèòêóîò óîàòåîàëþåþòì ãïíâòàïîåþïçå èóøïëþì æï îó-îëðïìàïí ìïâïÿîë-åêëíëèòêóîò óîàòåîàëþåþòì ãïíâòàïîåþïçå èóøïëþì æï îó- ìåàòì þïçïîçå æïèëêòæåþóäåþòìãïí ãïíàïâòìóôäåþïçå èóøïëþì, âõåæïâà, îëèìåàòì þïçïîçå æïèëêòæåþóäåþòìãïí ãïíàïâòìóôäåþïçå èóøïëþì, âõåæïâà, îëèìåàòì þïçïîçå æïèëêòæåþóäåþòìãïí ãïíàïâòìóôäåþïçå èóøïëþì, âõåæïâà, îëèìåàòì þïçïîçå æïèëêòæåþóäåþòìãïí ãïíàïâòìóôäåþïçå èóøïëþì, âõåæïâà, îëèìåàòì þïçïîçå æïèëêòæåþóäåþòìãïí ãïíàïâòìóôäåþïçå èóøïëþì, âõåæïâà, îëè àïâïæ îóìóäò êïðòüïäòï èíòøâíåäëâíïæ ùïîèëæãåíòäò áïîàóä þïçïîçå.àïâïæ îóìóäò êïðòüïäòï èíòøâíåäëâíïæ ùïîèëæãåíòäò áïîàóä þïçïîçå.àïâïæ îóìóäò êïðòüïäòï èíòøâíåäëâíïæ ùïîèëæãåíòäò áïîàóä þïçïîçå.àïâïæ îóìóäò êïðòüïäòï èíòøâíåäëâíïæ ùïîèëæãåíòäò áïîàóä þïçïîçå.àïâïæ îóìóäò êïðòüïäòï èíòøâíåäëâíïæ ùïîèëæãåíòäò áïîàóä þïçïîçå. îóìóäò êëèðïíòåþòì èòåî åíåîãëëþòåáüåþòì èëîòãèï øåìïûäë øåìñòæâïè ìïáïî-îóìóäò êëèðïíòåþòì èòåî åíåîãëëþòåáüåþòì èëîòãèï øåìïûäë øåìñòæâïè ìïáïî-îóìóäò êëèðïíòåþòì èòåî åíåîãëëþòåáüåþòì èëîòãèï øåìïûäë øåìñòæâïè ìïáïî-îóìóäò êëèðïíòåþòì èòåî åíåîãëëþòåáüåþòì èëîòãèï øåìïûäë øåìñòæâïè ìïáïî-îóìóäò êëèðïíòåþòì èòåî åíåîãëëþòåáüåþòì èëîòãèï øåìïûäë øåìñòæâïè ìïáïî- àâåäëì èàïâîëþòì èòèïîà ìïçëãïæëåþòì íïùòäøò êîòüòêòì ïõïäò üïäéï ïïãë-àâåäëì èàïâîëþòì èòèïîà ìïçëãïæëåþòì íïùòäøò êîòüòêòì ïõïäò üïäéï ïïãë-àâåäëì èàïâîëþòì èòèïîà ìïçëãïæëåþòì íïùòäøò êîòüòêòì ïõïäò üïäéï ïïãë-àâåäëì èàïâîëþòì èòèïîà ìïçëãïæëåþòì íïùòäøò êîòüòêòì ïõïäò üïäéï ïïãë-àâåäëì èàïâîëþòì èòèïîà ìïçëãïæëåþòì íïùòäøò êîòüòêòì ïõïäò üïäéï ïïãë- îï. ìïóþïîòï, ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïçå, àòàáëì îóìåàò ìïáïîàâåäëì åíåî-îï. ìïóþïîòï, ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïçå, àòàáëì îóìåàò ìïáïîàâåäëì åíåî-îï. ìïóþïîòï, ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïçå, àòàáëì îóìåàò ìïáïîàâåäëì åíåî-îï. ìïóþïîòï, ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïçå, àòàáëì îóìåàò ìïáïîàâåäëì åíåî-îï. ìïóþïîòï, ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïçå, àòàáëì îóìåàò ìïáïîàâåäëì åíåî- ãëëêóðïúòïì ãïíïãîûëþì.ãëëêóðïúòïì ãïíïãîûëþì.ãëëêóðïúòïì ãïíïãîûëþì.ãëëêóðïúòïì ãïíïãîûëþì.ãëëêóðïúòïì ãïíïãîûëþì. îóìóäò ôóäò áâåñíòì ìüîïüåãòóä ëþòåáüåþøò øåãïõìåíåþà, áâåñïíïøò øåèëìóäò îóìóäò êëèðïíåþòì ìòï ïìå ãïèëòñóîåþï:øåãïõìåíåþà, áâåñïíïøò øåèëìóäò îóìóäò êëèðïíåþòì ìòï ïìå ãïèëòñóîåþï:øåãïõìåíåþà, áâåñïíïøò øåèëìóäò îóìóäò êëèðïíåþòì ìòï ïìå ãïèëòñóîåþï:øåãïõìåíåþà, áâåñïíïøò øåèëìóäò îóìóäò êëèðïíåþòì ìòï ïìå ãïèëòñóîåþï:øåãïõìåíåþà, áâåñïíïøò øåèëìóäò îóìóäò êëèðïíåþòì ìòï ïìå ãïèëòñóîåþï: ÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏÅÍÅÎÃÅÜÒÊÏ ìïáïîàâåäëì åíåîãåüòêòì ìåáüëîøò èíòøâíåäëâïí ùòäì ôäëþì îóìóäò èìõâòäò êëèðïíòï ,,òí- üåî îïë”, îëèåäòú îóìåàòì ìïõåäèùòôë êëèðïíòïï. ,,òíüåî îïëì” åêóàâíòì ìì ,,àåäïìòì” 75%, îëèåäòú àþòäòìøò åäåáüîëåíåîãòòì æòìüîòþóúò- ïì ïõëîúòåäåþì. ,,òíüåî îïëì” ïìåâå åêóàâíòì àþëìïæãóîò øðì ,,èüêâïîò åíåîãåüòêï” , îëèäòì ûòîòàïæò ìïáèò- ïíëþïú åäåáüîëåíåîãòòì ãïèëèóøïâåþï æï îåïäòçïúòïï. òìåâå îëãëîú ,,èüêâïîò åíåîãåüòêò” , ¸òæ- îëåäåáüîëìïæãóîåþò - ,,õîïè¸åìò 1” æï õîïè¸åìò 2” ,,òíüåî îïëì” ìïêóàîåþïøòï. îóìåàòìèëáïäïáåôäëþìøðì“åíåîãòïìïú”,îëèåäìïúåêóàâíòì“æïîòïäò¸åìò”,“äïîìò¸åìò”,”øòä- æï ¸åìò”. îóìåàòì èëáïäïáååþòì ìïêóàîåþïøòï “ïâïíò¸åìò”, “ïäãåàò ¸åìò”, “ìêóîæòæò ¸åìò”. êëèðïíòï “åíåîãòï”, 2010 ùåäì ìïáïîàâåäëøò æïôóûíæï, èòìò 70 ðîëúåíüò îóìåàòì èëáïäïáå èåâäóæ þäòïûåì åêóàâíòì,30ðîëúåíüòêòøðì„ôåîòì“èôäëþåäëþïøòï.øðì“åíåîãòï”ìì“æïîòïäòåíåîöòì”ïáúòëíåîòï. õïçãïìïìèåäòï, îëè îóìóäò êïðòüïäò ïìåâå ùïîèëæãåíòäòï èïéïäò ûïþâòì ãïæïèúåèò áìåäåþòì ìåãèåíüøòú. áïîàóäò æï îóìóäò èõïîå åîàëþäòâïæ ôäëþåí “ìïáîóìåíåîãëì”, îëèåäòú áâåñïíïøò èïéïäò ûïþâòì åäåáüîëìïæåíåþòì èíòøâíåäëâïíò íïùòäòì èôäëþåäòï. „åíãóî¸åìò“-„íïúòëíïäóîòèëûîïëþï“ïðòîåþæïìïáïîàâåäëøòñâåäïçåæòæò„åíãóî¸åìòì“îó- ìåàçå èòñòæâïì, àóèúï åì ãïîòãåþï ïî øåæãï. ÷îæòäëåà ìïèõîåàò èïãòìüîïäóîò ãïçìïæåíò - „íïúòëíïäóîò èëûîïëþï“ ïðòîåþæï ãïçìïæå- íòì ãïñòæâïì, àóèúï æïìïâäåàòì óçïîèïçïîò çåùëäòì ãïèë åì ãïîòãåþï ÷ïâïîæï ÍÏÂÀËÞÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÍÏÂÀËÞÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÍÏÂÀËÞÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÍÏÂÀËÞÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÍÏÂÀËÞÐÎËÆÓÁÜÅÞÒ ìïáïîàâåäëøò îïèæåíòèå ïàåóäò íïâàëþêëèðïíòï ìïáèòïíëþì. èïà øëîòì êò ïîòì ,,äóêëòä öëî- öòï”, îëèåäìïú þåíçòíãïìïèïîà ìïæãóîåþòì ìïêóàïîò áìåäò ïáâì. òì îóìóäò ìïïáúòë ìïçëãïæë- åþòì ,,äóêëòäòì” øâòäëþòäò êëèðïíòïï æï ìïáïîàâåäëì þïçïîçå 2002 ùäòæïí ïîìåþëþì. êëèðïíòòì 100% -òïíò ùòäòì èôäëþåäòï ¸ëäïíæòïøò ïîìåþóäò 1998 ùåäì îåãòìüîòîåþóäò êëèðïíòï “äóêëòä åâîëðï ¸ëäæòíãì þò.âò“, êëèðïíòòì æòîåáüëîòï ïçåîþïòöïíòì èëáïäïáå ãëãøïî èï¸èóæëâò. „ãïäôò“ - “ðåüîëêïì åíåîöò äòèòüåæò” ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò åîà-åîàò óèìõâòäåìò íïâàëþ- êëèðïíòïï, îëèåäòú ïõëîúòåäåþì ìïùâïâòì åáìðëîüì åâîëðòæïí æï ïùâæòì ìïáïîàâåäëøò èëáèåæ þåíçòíãïìïèïîàò ìïæãóîåþòì ìõâï áìåäì æï èòìò èôäëþåäò áïîàóäò ùïîèëøëþòì îóìåàøò èëéâïùå þòçíåìèåíò æïâòà òïêëþïøâòäòï. æòæò õèïóîò èë¸ñâï îóìóäò “îëìíåôüòì” èòåî òïêëþïøâòäòì êóà- âíòäò “ðåüîëêïì åíåîöò äòèòüåæòì” 49%-òì ñòæâïì. òïêëþïøâòäòì åì êëèðïíòï íïâàëþòìï æï íïâ- àëþðîëæóáüåþòì âïÿîëþòàï æï ãïæïçòæâåþòà ïîòì æïêïâåþóäò. êëèðïíòï ìïáïîàâåäëøò, ìëèõåà- øò, ïçåîþïòöïíìï æï ñïçïõåàøò 140-èæå ïâüëãïìïèïîà ìïæãóîì (“ãïäôò”), ôëàøò êò ëî íïâàëþüåî- èòíïäì ãïíïãåþì. “îëìíåôüòì” 69,50%-ì îóìóäò êëèðïíòï “îëìíåôüãïçò” ôäëþì, îëèäòì 100%- òïíò èåìïêóàîå îóìåàòì ìïõåäèùòôëï, ïèòüëè “îëìíåôüìï” æï “ðåüîëêïì åíåîöò äòèòüåæì” øëîòì õåäøåêîóäåþïì ìïáïîàâåäëøò èïøòíâå èë¸ñâï êîòüòêï ìïçëãïæëåþîòâò àó ðëäòüòêóîò ùîååþòì èõîòæïí. õïçãïìïìèåäòï, îëè îóìóä ìïõåäèùòôë êëèðïíòï “îëìíåôüì” æïìïâäåàòì èòåî îóìåàòì ùòíïïéèæåã æïùåìåþóäò ìïíáúòåþòú øååõë. ãïîæï ïèòìï, èíòøâíåäëâïíò ãïîåèëåþïï òì, îëè ïéíòøíó- äò êëèðïíòï ïôõïçåàòì ëêóðòîåþóä üåîòüëîòïçåú ëðåîòîåþì, îòàïú ïîéâåâì ìïáïîàâåäëì êï- íëíì ëêóðòîåþóäò üåîòüëîòåþòì øåìïõåþ. ÈÏÆÍÅÓÄÒÈÏÆÍÅÓÄÒÈÏÆÍÅÓÄÒÈÏÆÍÅÓÄÒÈÏÆÍÅÓÄÒ RMG Gold æï RMG Copper ûâòîôïìò äòàëíåþòì èëèðëâåþåäò êëèðïíòåþò ïîòïí, îëèåäàï åîàï- æåîàò èôäëþåäò ëôøëîóä çëíïøò, íòæåîäïíæåþøò îåãòìüîòîåþóäò RICH METALS GROUP-òï. èòìò èôäëþåäåþò êò îóìò èòäòïîæåîåþò, æèòüîò üîëòúêò æï æèòüîò êëîýòåâåþò ïîòïí, ïìåâå ìï- èåàâïäñóîåë ìïþÿëì ùåâîòï òîòíï íòêòôëîëâï. ÜÅÄÅÊËÈÓÍÒÊÏÚÒÏÜÅÄÅÊËÈÓÍÒÊÏÚÒÏÜÅÄÅÊËÈÓÍÒÊÏÚÒÏÜÅÄÅÊËÈÓÍÒÊÏÚÒÏÜÅÄÅÊËÈÓÍÒÊÏÚÒÏ 2007 ùåäì êïâøòîãïþèóäëþòì êëèóíòêïúòòì êëèðïíòï ,,èëþòüåäò” ìïáïîàâåäëøò ,,þòäïòíòì” ìï- õåäòà øåèëâòæï. êëèðïíòï îóìóäò ,,âòäðåèêëèòì” öãóôòì ùåâîòï. âòèðåäêëèòì ïáúòïàï õèïàï 43% íëîâåãòóä ìïêëèóíòêïúòë êëèðïíòï Telenor-ì åêóàâíòì. 47.9% îóìò ëäòãïîáòì, èòõïòä ôîòæèïíòì êóàâíòäò êëíìëîúòóèòì ïäôï öãóôòì ùåâîò ïäüòèë-ì ìïêóàîåþïï. ÌÏÞÏÍÊË ÌÅÁÜËÎÒÌÏÞÏÍÊË ÌÅÁÜËÎÒÌÏÞÏÍÊË ÌÅÁÜËÎÒÌÏÞÏÍÊË ÌÅÁÜËÎÒÌÏÞÏÍÊË ÌÅÁÜËÎÒ ,,âòàòþò þïíêò öëîöòï” - åîëâíóäò þïíêòìàâòì ùïîæãåíòäò èëíïúåèåþòà, “âòàòþò þïíêò öëîöò- ïì” ïáúòïàï 97.38%-ì îóìóäò “âòàòþò þïíêò” ôäëþì. ïè óêïíïìêíåäòì ïáúòåþòì 59.34%-òì èôäëþåäò îóìåàòì ìïõåäèùòôëï. îóìóäò “âòàòþò þïíêò” îïèæåíòèå ïàåóä ìïôòíïíìë æï ìïêîåæòüë ëîãïíò- çïúòïì ôäëþì åâîëðòìï æï ïçòòì áâåñíåþøò. ìïáïîàâåäëøò ïîìåþóäò “âòàòþò þïíêòú” èïà øëîòìïï. ÜÎÏÍÌÐËÎÜÒÜÎÏÍÌÐËÎÜÒÜÎÏÍÌÐËÎÜÒÜÎÏÍÌÐËÎÜÒÜÎÏÍÌÐËÎÜÒ åîàò ùåäòï, îïú ìïáïîàâåäëøò üïáìòì ëíäïòí ãïèëûïõåþòì îóìóäò üîïíìíïúòëíïäóîò êëèðï- íòï “òïíæåáìò” èóøïëþì. êëèðïíòòì 100%-òì èôäëþåäò íòæåîäïíæåþøò îåãòìüîòîåþóäò ìïïáúòë ìï- çëãïæëåþïï. êëèðïíòòì ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò îóìåàòì èëáïäïáå ïîêïæò âëäëýòï, îëèåäòú êëè- ðïíòïøò ïáúòåþòì 10,78%-ì ôäëþì. ìõâïàï øëîòì, îóìóäò êëèðïíòòì ìïáïîàâåäëì þïçïîçå øåèëìâ- äïì üïáìòì þòçíåìòà æïìïáèåþóäàï óêèïñëôòäåþï èë¸ñâï. òìòíò îóìóä êëèðïíòïì æåèðòíãóîò ôï- ìåþòà èëèìïõóîåþïøò ïæïíïøïóäåþæíåí. ÏÄÊ˨ËÄÓÎÒ ÌÏÌÈÅÄÅÞÒÏÄÊ˨ËÄÓÎÒ ÌÏÌÈÅÄÅÞÒÏÄÊ˨ËÄÓÎÒ ÌÏÌÈÅÄÅÞÒÏÄÊ˨ËÄÓÎÒ ÌÏÌÈÅÄÅÞÒÏÄÊ˨ËÄÓÎÒ ÌÏÌÈÅÄÅÞÒ éâòíòì èùïîèëåþåäò êëèðïíòï “üòôäòìêò âòííò ðëãîåþò”, îëèåäòú ìïáïîàâåäëøò 2003 ùåäì æï- ôóûíæï. îååìüîòì èòõåæâòà, ïèýïèïæ êëèðïíòòì ëôòúòïäóîò èôäëþåäò îóìåàøò æïôóûíåþóäò øðì “æê-ìåîâòìòï”. øðì“êïîäìþåîãìïáïîàâåäëì”åîàðòîëâíóäòèôäëþåäòîóìóäòøðì“äóæìïõïîøòêëèðïíòïþïä- üòêïï”. ìïèåàâïäñóîåë ìïþÿëì ùåâîåþò ïîòïí îóìåàòì èëáïäïáå ïíüëí îëãï÷åâìêò, îëèåäòú îóìó- äòéìì“äóæìïõïîøòþïäüòêòì”âòúåðîåçòæåíüòïòóîòæòóäìïêòàõåþøò,æïíòòìèëáïäïáåüëèïìêåý- äåî¸ïíìåíæïðëäëíåàòìèëáïäïáåòïúåêêøòøüëôðïìüóøêï-åìóêïíïìêíåäò“êïîäìþåîãòìöãóôòì” âòúå ðîåçòæåíüòï ïéèëìïâäåà åâîëðïøò æï îóìåàøò ïîìåþóäò “äóæìïõïîøò þïäüòêòì” ðîåçòæåí- üòï.2012ùåäì“äóæìïõïîøòþïäüòêòì”100ðîëúåíüòæïíòóîèïêëíúåîíèï“êïîäìþåîãòöãóôèï”òñò- æï.îåëîãïíòçïúòòìðîëúåìò2014ùäòìòïíâïîøòæïìîóäæï.„þïäüòêï“àâåøòæïïõäëåþòà2.5èòäòëí äòüî äóæì ïìõïèì. êëèðïíòï, ìïáïîàâåäëì ãïîæï, äóæòì åáìðëîüì êòæåâ 74 áâåñïíïøò åùåâï. ÊÂÅÞÒÌ ÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÊÂÅÞÒÌ ÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÊÂÅÞÒÌ ÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÊÂÅÞÒÌ ÐÎËÆÓÁÜÅÞÒÊÂÅÞÒÌ ÐÎËÆÓÁÜÅÞÒ îóìóäò êëèðïíòï „âòè-þòä-æïí“-òì øâòäëþòäò êëèðïíòïï æï èòì 100%-òïí ùòäì ôäëþì ìïáïîà- âåäëøò îåãòìüîòîåþóäò øðì „âòè-þòä-æïí ìïáïîàâåäë“, îëèåäòú ìïáïîàâåäëøò îûòì ðîëæóáüå- þòì,ïîïïäêë¸ëäóîòìïìèåäåþòìïæïìõâïðîëæóáúòòìùïîèëåþòàïæïòèðîëüòàïïæïêïâåþóäò.áïî- àóä þïçïîçå èòìò ðîëæóáúòï ìõâïæïìõâï ìïõåäùëæåþåþòà âîúåäæåþï - „ìëôäòì íëþïàò“, „÷óæë“, „ìïíæëîï“, „èïîãë“ æï ï.ø. êëèðïíòòì æòîåáüëîòï íóíó ôëî÷õòûå, àóèúï, îëãëîú „âòè-þòä-æïí“-òì èôäëþåäò îóìåàøò èëéâïùå áïîàóäò ùïîèëøëþòì þòçíåìèåíò æïâòà òïêëþïøâòäòï. ÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒÌÏÈØÅÍÅÞÄË ÞÒÇÍÅÌÒ ìïèøåíåþäë êëèðïíòï „åäòü æåâåäëðèåíüò“ (ELITE DEVELOPMENT) åîà-åîàò èìõâòäò ìïèøåíåþ- äë êëèðïíòïï, îëèåäìïú àþòäòìòì ìõâïæïìõâï óþïíøò 15 ìïúõëâîåþåäò ìïõäò ïáâì ïøåíåþóäò æï ïè åüïðçå êòæåâ 3 ðîëåáüì ïõëîúòåäåþì. êëèðïíòòì æòîåáüëîòï îóìåàòì èëáïäïáå ëäãï èëòìååíêë- âï. ïìåâå, êëèðïíòòì 30%-òïí ùòäì ôäëþì îóìåàòì ôåæåîïúòòì èëáïäïáå âäïæòèåî èëòìåíêëëâò, õëäë 70%-òïíò ùòäòì èôäëþåäòï ïîïþàï ãïåîàòïíåþóä ìïåèòîëåþøò îåãòìüîòîåþóäò æï ëäãï èëòìååêíêëâïì êëèðïíòï - AIRLINE TRANSPORT INCORPORATION. âåäïûåøåúæëèïæïîàâäòìòèïì,îëèùòíïõåäòì- ôäåþòì ðòîëþåþøò áâåñïíïøò îïèæåíòèå èìõâòäò åíåîãëëþòåáüò îóìóä êëèðïíòåþçå ãïìõâòìæï. àóèúï, òáâå ãïíèïîüïâì, îëè ãåíåîïúòòì ëþòá- üåþò ìöëþì ìïáïîàâåäëì ìïêóàîåþïøò òñëì. îëãëîú æåðóüïüò ïúõïæåþì, îëæåìïú ãå- íåîïúòòì ëþòåáüåþòï ãïæïúåèóäò, ïè øåèàõâå- âïøò ìïôîàõå øåòûäåþï èëÿïîþåþóäò òñëì. ãï- èïíïùòäåþåäò êëèðïíòòì ãïìõâòìåþòì øåèàõâåâï- øò êò îòìêåþò íïêäåþòï, îïæãïí èïîåãóäòîåþå- äòï æï òíâåìüëîò, ïè øåèàõâåâïøò îóìóäò êëè- ðïíòï ôïìòà èïíòðóäòîåþïì âåî ãïïêåàåþì. êòàõâïçå, áâåñïíïì ïáâì àó ïîï åêëíëèòêó- îò óìïôîàõëåþòì êëíúåôúòï, ìïæïú ÷ïòæåþï òìåàò îåïäóîò èåáïíòçèåþò, îëèåäòú èëãâúåèì ìïøóïäåþïì ñâåäï ïìåà òíâåìüòúòïì, áïîàóäò òíüåîåìåþòæïí ãïèëèæòíïîå âèïîàïâæåà, ïîâå- äïûå ãïíèïîüïâì, îëè ðîòâïüòçïúòòì ðòîëþåþ- øò ðòîæïðòî ÷ïæåþóäòï, îëè òíâåìüëîèï åì ëþò- åáüò èõëäëæ æïíòøíóäåþòì èòçíòà óíæï ãïèë- òñåíëì. àóèúï, îëãëîú ïîâåäïûå ãïíèïîüïâì, ïè æîëìïú áâåñïíïè ãïíìïêóàîåþóäò ìòôîàõò- äå óíæï ãïèëò÷òíëì. îïú øååõåþï òèïì, øåúæëèï òñë àó ïîï ûâåäò õåäòìóôäåþòì æîëì èìõâòäò åíåîãëëþòåáüå- þòì îóìóäò êëèðïíòåþòìàâòì ãïæïúåèï, ïîâåäï- ûå ïúõïæåþì, îëè øåúæëèï ïî òñë. „ìïáèå òèïøòï,îëè îëæåìïú ðîòâïüòçïúòï úõïææåþï,âåî÷ïùåîòèïì,îëèãïîæïîóìóäòêëè- ðïíòåþòìï, ñâåäïì øåóûäòï èëíïùòäåëþòì èòéåþï. òìòúïéìïíòøíïâòï,îëè „àåäïìòì“ïíîëèåäòèååä- áåüîëìïæãóîòìøåèàõâåâïøòîóìóäòêëèðïíòåþòì èõîòæïí îïòèå ðîëþäåèï ïî øåáèíòäï. àóèúï, èï- òíúâàâäò,îëèïìåàæîëì,ìïáïîàâåäëìèõîòæïí øåìïþïèòìòðîåâåíúòóäòéëíòìûòåþåþòóíæïòñëì ãïüïîåþóäò“, -ïúõïæåþì ïîâåäïûå. „èëèõîå âïî úòâòäóîò æïèëêòæåþóäåþåþòì, ãëíòåîåþòìï æï òèòìò, îëè èüîòì ïî óíæï ãåøòíëæåì“ þòçíåì ìïèïîàäòì åáìðåîüò ïêïêò ÷ïîãåòø- âòäò ãïíèïîüïâì, îëè ìïáïîàâåäë ïéïî ïîòì òè ôóôóíåþòì áâåø, îëè æïðòîòìðòîåþóä èõïîååþì ãïéòçòïíåþóäò üëíòà åìïóþîëì. „èëèõîåâïîúòâòäóîòæïèëêòæåþóäåþåþòì, ãëíòåîåþòìï æï òèòìò, îëè èüîòì ïî óíæï ãåøò- íëæåì. æòðäëèïüåþòì åíïú ïîìåþëþì. èå ïî øåèå- øòíæåþëæï îóìóäò êïðòüïäòì æï ïìåàò üòðòì øåèëíïêïæåþòìï, òè øåèàõâåâïøò, àóêò ÷âåí ïèïì ìõâïíïòîïæ øåâõåæïâæòà. êåîûëæ, îóìóä êïðò- üïäì óíæï æïâïõâåæîëà øåìïþïèòìò îåãóäïúò- åþò, îëè ïî èëõæåì òìåàò üòðòì åáìðïíìòï ïí òìå- àò üòðòì çåùëäï ìïõåäèùòôëçå, îëèåäòú æïã- âïçïîïäåþì“, — ïúõïæåþì ÷ïîãåòøâòäò. èòìòâå òíôëîèïúòòà, åì îåãóäïúòåþò ìïêï- íëíèæåþäëæëíåçåóíæïæïîåãóäòîæåì.øåìïþï- èòìïæ,áâåñïíïìóíæï¸áëíæåìåêëíëèòêóîòóìïô- îàõëåþòì êëíúåôúòï, ìïæïú ÷ïòæåþï òìåàò îåï- äóîò èåáïíòçèåþò, îëèåäòú èïîàäïú ìïøóïäå- þïì èëãâúåèì ñâåäï ïìåà òíâåìüòúòïì, áïîàóäò òíüåîåìåþòæïí ãïèëèæòíïîå âèïîàïâæåà. „òì, îëè ÷âåí åîàòïíïæ ïâêîûïäëà òíâåìüò- úòåþò òèòì øòøòà, îëè èåîå óúåþ îïèå ïî èëõæåì, ìùëîò ïî òáíåþï“, -ïéíòøíïâì ÷ïîãåòøâòäò. èòìò ãïíèïîüåþòà, ìùëîåæ áâåñíòì åêëíëèò- êóîò óìïôîàõëåþòì êëíúåôúòòì èòõåæâòà óí- æïèëõæåì èàäòïíòøòæïðîëæóáüòìæïåîëâíó- äòùïîèëåþòìïíüòæåèðòíãóîòêïíëíèæåþäëþòà æïúâï. ïìåà øåèàõâåâïøò, êëíêóîåíúòòì ìïïãåí- üëì åúëæòíåþï îï èòèïîàóäåþïøòï ãïæïÿïîþå- þï, èëíëðëäòçåþï æï îïøò ïîï.
  4. 4. 4 www.BFM.ge #541 ivnisi
  5. 5. 5www.BFM.geivnisi 541# èåüïåêëíëèòêï - åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþòì ðï-- åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþòì ðï-- åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþòì ðï-- åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþòì ðï-- åîëâíóäò âïäóüòì îñåâåþòì ðï- îïäåäóîïæ, þëäë ðåîòëæøò äïîòìîïäåäóîïæ, þëäë ðåîòëæøò äïîòìîïäåäóîïæ, þëäë ðåîòëæøò äïîòìîïäåäóîïæ, þëäë ðåîòëæøò äïîòìîïäåäóîïæ, þëäë ðåîòëæøò äïîòì êóîìçå èìöåäëþï êâäïâ ãïïáüòóî-êóîìçå èìöåäëþï êâäïâ ãïïáüòóî-êóîìçå èìöåäëþï êâäïâ ãïïáüòóî-êóîìçå èìöåäëþï êâäïâ ãïïáüòóî-êóîìçå èìöåäëþï êâäïâ ãïïáüòóî- æï. ðòîâåä îòãøò, îëãëî øåïôïìåþ-æï. ðòîâåä îòãøò, îëãëî øåïôïìåþ-æï. ðòîâåä îòãøò, îëãëî øåïôïìåþ-æï. ðòîâåä îòãøò, îëãëî øåïôïìåþ-æï. ðòîâåä îòãøò, îëãëî øåïôïìåþ- æòà åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïì,æòà åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïì,æòà åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïì,æòà åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïì,æòà åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïì, îëæåìïú èàïâïîò ïáúåíüò êåàæåþïîëæåìïú èàïâïîò ïáúåíüò êåàæåþïîëæåìïú èàïâïîò ïáúåíüò êåàæåþïîëæåìïú èàïâïîò ïáúåíüò êåàæåþïîëæåìïú èàïâïîò ïáúåíüò êåàæåþï òíôäïúòòì àïîãåàòîåþïçå?òíôäïúòòì àïîãåàòîåþïçå?òíôäïúòòì àïîãåàòîåþïçå?òíôäïúòòì àïîãåàòîåþïçå?òíôäïúòòì àïîãåàòîåþïçå? - åì ðëäòüòêï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò ïîüïîæåþï,òãòèìëôäòëì80áâåñïíïøòõëî- úòåäæåþï. ïõïäò çåäïíæòï òñë ðòëíåîò ïè èõîòâ,øåèæãëèèòìòãïèëúæòäåþïãïíçëãï- æåþóäòáíïæïìïâïäóüëôëíæòìèòåî ãïò- úïîåêëèåíæïúòï,îëèãïîæïèïâïäòåêëíë- èòêòìèáëíåáâåñíåþòìàâòìïú,îëèåäàïúãï- èëòïîåì èåîñåëþòì ûïäòïí ìåîòëçóäò ðå- îòëæò,èïàøëîòì¸òðåîòíôäïúòï,èïààâò- ìïú õåäìïñîåäò òáíåþëæï àó ãïæïâòæëæ- íåíïèüòðòìèëíåüïîóäòðëäòüòêòìîåýòè- çå. åì èòæãëèï 2009 ùåäì òáíï øåèëéåþóäò ìïáïîàâåäëøò æï 10 ùåäòùïæòï èëáèåæåþì. æéåòìïàâòì ïè ìïêòàõòì ïáüóïäëþï æïêïâ- øòîåþóäòï åîà àåèïìàïí, êåîûëæ – ÷âåí- àâòì ñâåäïçå èíòøâíåäëâïíòï ïîï åîëâíó- äò âïäóüòì ãïúâäòàò êóîìò, ïîïèåæ èòìò èìñòæâåäëþòàòóíïîòïíëþï.ãïúâäòàòêóî- ìòì ïáüóïäëþï èïøòí ùïèëòùåâì õëäèå ùòíï ðäïíçå,îëæåìïúèòìòúâäòäåþïìïôîàõåì óáèíòìôïìåþòììüïþòäóîëþïì. ÷âåí êïîãïæ ãâïõìëâì ñâåäïçå æòæò èåîñåëþï, 2014 ùäòæïí –2016 ùäïèæå, àòàáèòì 2 ùäòì ãïíèïâäëþïøò æï èïøòí, èò- óõåæïâïæìåîòëçóäòæåâïäâïúòòìïîëèå- äòúäïîèïãïíòúïæï,ôïìåþòììüïþòäóîë- þï èàäòïíëþïøò øåíïî÷óíåþóäò òáíï. åì ñâåäïôåîò, îï àáèï óíæï, øòæï ôïáüëîåþ- çå ïî òñë æïèëêòæåþóäò, ìïåîàïøëîòìë ôïìåþò òè æîëì õåäìïñîåäò òñë ìïáïîà- âåäëì åêëíëèòêòìàâòì. èïãîïè ïõäï èë- æòà æéåâïíæåäò ìòüóïúòòæïí øåâõåæëà æï ãïâòïçîëà àó îï íïêäò ïáâì ïè üòðòì èëíåüïîóä îåýòèì. ðòîâåäò åì ïîòì æë- äïîòçïúòòì èïéïäò æëíå. ïíó, îëæåìïú õæåþï òíôäïúòòì àïîãåàòîåþï, ãïíòìïçé- âîåþï òíôäïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþåäò æï òéåþ âïäæåþóäåþïì, îëè ïè èòçíëþîòâ èï÷âåíåþåäì æïòúïâ, øåíì õåäà ïîìåþó- äò òíìüîóèåíüåþò óíæï ãáëíæåì òèòìïà- âòì, îëè åì ãïïêåàë. õëäë, îëæåìïú áâå- ñïíï æëäïîòçåþóäòï äïîøò æåíëèòíòîå- þóäò òíìüîóèåíüåþòà ûïäòïí ûíåäòï æï- òúâï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï. úïäìïõïæ øå- òûäåþï òàáâïì îëè äïîòì èëíåüòçïúòòì æëíå, ïíó èàäòïí øòæï ðîëæóáüàïí äï- îòì èïìòì àïíïôïîæëþï, æïþïäòï þåâî áâå- ñïíïìàïí øåæïîåþòà. àóèúï, òìòú óíæï ïéòíòøíëì, îëè èïì þëäë ùäåþøò ïáâì çîæòì üåíæåíúòï æï çëãïæïæ åì êïíëíçë- èòåîåþï æïæåþòàòï. êëèóíòêïúòåþòì åîëâíóäèï êëèòìòïè ôòáìòîåþóäò æï èëþòäóîò ìïüåäåêëèó- íòêïúòë þïçîòì êâäåâï æïïìîóäï æï èëè- õèïîåþäåþòì òíüåîåìåþòì æïúâòìï æï þïç- îòì ãïíâòàïîåþòì èòçíòà, îïèæåíòèå ãï- æïùñâåüòäåþï èòòéë. ðòîâåäòèíòøâíåäëâïíòãïæïùñâåüòäå- þï ãäëþïäóîò òíüåîíåüòì ìïþòàóèë þï- çïîì åõåþï, ìïþòàóèë èëèìïõóîåþïçå êë- èòìòïèãäëþïäóîòòíüåîíåüòìôïìòîïæò- êïäóîïæ øåïèúòîï æï çåæï çéâîóäò üï- îòôòæïïæãòíï.2019ùäòìðòîâåäòòâäòìò- æïí åîà èþ/ùè ôïìò 32 äïîòæïí 9 äïîïèæå øåèúòîæåþï. îïú øååõåþï ìïúïäë èëèìï- õóîåëþòì þïçîòì ìåãèåíüåþì, êëèòìòòì èò- åî ÷ïüïîåþóäò êâäåâòì øåæåãïæ, ïéíòø- íóäò þïçïîò êëíêóîåíüóäòï æï îåãóäï- úòòì æïùåìåþòì ìïÿòîëåþï ïî ãïèëâäòíæï. êëèòìòïêèïñëôòäòïþïçîòìêâäåâòìøå- æåãåþòà, âòíïòæïí èòï÷íòï, îëè ìïúïäë þï- çïîçåîåãóäïúòåþòìøåèëéåþï,ìïüåäåêë- èóíòêïúòëìôåîëìãïíâòàïîåþòìàâòìóêïí ãïæïæãèóäò íïþòöò òáíåþëæï æï ìôåîëì ãïíâòàïîåþïøò èíòøâíåäëâïí øåôåîõåþïì ãïèëòùâåâæï. øåãïõìåíåþà, îëè ìïúïäë þïçîòì îåãóäòîåþòì ïäþïàëþï êëèòìòïè „èïãàòêëèòì“ æï „ìòäáíåüòì“ èïæï ïî èúòîæåþï ãäëþïäóî òíüåîíåüçå üïîòôò ìïèöåî øåèúòîæï, àóèúï èëèõèïîåþäåþòìàâòì ôïìåþò óúâäåäò î÷åþïãäëþïäóî òíüåîíåüçå üïîòôò ìïèöåî øåèúòîæï, àóèúï èëèõèïîåþäåþòìàâòì ôïìåþò óúâäåäò î÷åþïãäëþïäóî òíüåîíåüçå üïîòôò ìïèöåî øåèúòîæï, àóèúï èëèõèïîåþäåþòìàâòì ôïìåþò óúâäåäò î÷åþïãäëþïäóî òíüåîíåüçå üïîòôò ìïèöåî øåèúòîæï, àóèúï èëèõèïîåþäåþòìàâòì ôïìåþò óúâäåäò î÷åþïãäëþïäóî òíüåîíåüçå üïîòôò ìïèöåî øåèúòîæï, àóèúï èëèõèïîåþäåþòìàâòì ôïìåþò óúâäåäò î÷åþï ëîò èíòøâíåäëâïíò ûïäïóôäåþòì èáëíå ëðåîïüëîòì èòåî üïîòôåþòì ãïçîæòì øå- ìïõåþ ãïâîúåäåþóäò ãïíúõïæåþòì øåèæåã ãïïêåàï æï èïìøüïþóîò êâäåâï æïòùñë. îëãëîú êëèòìòï ïúõïæåþæï, þïçïîçå ôïìåþòì ãïçîæòì ìïÿòîëåþï ïî ïîìåþëþì, îïú êâäåâïè æïïæïìüóîï. ìùëîåæ êâäå- âòì æï êëèðïíòåþàïí ïáüòóîò èóøïëþòì øå- æåãåþòæïí ãïèëèæòíïîå, èíòøâíåäëâïíò ûïäïóôäåþòì èáëíå ëðåîïüëîåþèï ïòéåì âïäæåþóäåþï, îëè èòèæòíïîå ùäòì þë- äëèæå ôïìåþì ïî ãïçîæòïí, èëþòäóîò èëèìïõóîåþåþòì ïî÷åâïíòì èîïâïäôåîëâ- íåþïì øåòíïî÷óíåþåí æï êëèòìòïìàïí èë- èïâïäøòú ïáüòóî êëèóíòêïúòïøò òáíåþòïí. ïèòì èòóõåæïâïæ, õïçãïìèòà ïéâíòø- íïâà, îëè àó îëèåäòèå êëèðïíòòì èõîò- æïí èìãïâìò áèåæåþòì èúæåäëþïì êâäïâ åá- íåþï ïæãòäò, êëèòìòïì òèïçå èêïúîò îåïãò- îåþï åáíåþï, âòæîå åì ùòíï øåèàõâåâïøò èëõæï æï êïíëíòà èòíòÿåþóä ñâåäï þåî- êåüì ãïèëòñåíåþì èëèõèïîåþäåþòì óôäå- þåþòì æïìïúïâïæ. åîàòì èõîòâ, êëèóíòêïúòåþòì èïîåãó- äòîåþåäò êëèòìòòì ãïæïùñâåüòäåþï íïè- æâòäïæ èòìïìïäèåþåäòï, îïæãïí ãäëþï- äóî òíüåîíåüçå ôïìòì ïìåàò îïæòêïäó- îò øåèúòîåþï êëèðïíòåþòì õïîöåþì èíòøâ- íåäëâíïæ ïèúòîåþì, ãïíìïêóàîåþòà èúò- îå æï ìïøóïäë ëðåîïüëîåþòì õïîöåþì, îëèäåþòú þïçïîçå ïîìåþóäò ëäòãëðë- äòòì ðòîëþåþøò ãïíâòàïîåþïì âåî ïõåîõå- þåí. ïìåâå, ôòáìòîæåþëæï ôïáüåþò, îëæå- ìïú áïîàóäò ëðåîïüëîåþòìãïí íïñòæò ãäëþïäóîò òíüåîíåüò ìëèõåàøò ìïúïäë áìåäøò óôîë òïôïæ òñòæåþëæï, âòæîå ìï- áïîàâåäëøò. ïõäï êò ìòüóïúòòì øåúâäòì îåïäóîò øïíìò ïîìåþëþì, àóèúï óôîë èúòîå ëðåîïüëîåþòì æï ïîï „èïãàòêëèò- ìï“ æï „ìòäáíåüòì“ øåèàõâåâïøò. âòíïòæïí, îàóäïæ ùïîèëìïæãåíòï, îëè åì ëîò êëè- ðïíòï, îëèåäòú èóæïè èïáìòèïäóîïæ èï- éïäò èëãåþòì èòéåþïçåï ëîòåíüòîåþóäò, õïîöåþòì øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ ôïìåþì øåïèúòîåþì. þïçïîçå ôïáüëþîòâïæ ïîìåþóäò ëäò- ãëðëäòòì ðòîëþåþøò, „èïãàòêëèòìï“ æï „ìòäáíåüòì“ èïæï ïî èúòîæåþï. øåìïþïèò- ìïæ,ãïóãåþïîòïêëèóíòêïúòåþòìèïîåãóäò- îåþåäòêëèòìòòìãïæïùñâåüòäåþïú,îëæå- ìïú åîàòì èõîòâ ãäëþïäóî òíüåîíåüçå æïïùåìï çåæï çéâïîò æï èåëîåì èõîòâ ïî ãïòàâïäòìùòíï èëèõèïîåþåäàï òíüåîåìå- þò æï òãòâå çåæï çéâïîò ïî æïóùåìåþòï ìï- úïäë áìåäòì øåèàõâåâïøò. ðòîòáòà, òìòú êò ãïíïúõïæåì, îëè þïçïîçå êëíêóîåíüó- äòìòüóïúòïãâáëíòï.ìïòíüåîåìëïèïîåãó- äòîåþåäòêëèòìòïîïèæåíïæêëíêóîåíüó- äïæ ïôïìåþì òè ôïáüì, îëè õïîöåþòì ìïè- öåî øåèúòîåþòì èòóõåæïâïæ „èïãàòêëèìï“ æï „ìòäáíåüì“ ïî æïóïíëíìåþòïà ìïúïäë áìåäøò, èëèõèïîåþäåþòìàâòì, ïîìåþóäò òíüåîíåüðïêåüåþçåüïîòôåþòìøåèúòîåþï. ïíóîïãïèëæòì,èïîóãòäòîåþäòìïèãï- æïùñâåüòäåþòì øåæåãïæ êâäïâ ëîò êëèðï- íòï „ìòäáíåüò“ æï „èïãàòêëèò“ òõåòîåþåí, èïààâòì õïîöåþò øåèúòîæåþï, èëãåþï ãï- òçîæåþï, õëäë èëáïäïáååþòìàâòì ñâåäï- ôåîò óúâäåäò æïî÷åþï, òìòíò êâäïâ èï- éïä àïíõåþì ãïæïòõæòïí èëèìïõóîåþïøò. åîàïæåîàò îïú ëþòåáüóîëþïì ïíòÿåþì ïè ãïæïùñâåüòäåþïìïîòìòì,îëèèúòîåæïìï- øóïäë ëðåîïüëîåþì øåóèúòîæåþïà õïî- öåþò, àóèúï þïçîòì ëîò ãòãïíüòì ùòíïøå ôïáüòï,îëèòìòíòúóûäóîíòïîòïíæïèïà- àâòì îåïäóîò êëíêóîåíúòòì ãïùåâïì ìï- âïîïóæëæ êòæåâ æòæõïíì âåî øåûäåþåí. ãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíòãòëîãò îïíò “îëæåìïú áâåñïíï æëäïîòçåþóäòï äïîøò æåíëèòíòîåþóäò òíìüîóèåíüåþòà ûïäòïí ûíåäòï æïòúâï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï” þëäë æîëì äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò ïáüóïäëþïì ïî êïîãïâì. ðëäòüòêëìåþòì æï åáìðåîüåþòì íïùòäò äï-þëäë æîëì äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò ïáüóïäëþïì ïî êïîãïâì. ðëäòüòêëìåþòì æï åáìðåîüåþòì íïùòäò äï-þëäë æîëì äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò ïáüóïäëþïì ïî êïîãïâì. ðëäòüòêëìåþòì æï åáìðåîüåþòì íïùòäò äï-þëäë æîëì äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò ïáüóïäëþïì ïî êïîãïâì. ðëäòüòêëìåþòì æï åáìðåîüåþòì íïùòäò äï-þëäë æîëì äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò ïáüóïäëþïì ïî êïîãïâì. ðëäòüòêëìåþòì æï åáìðåîüåþòì íïùòäò äï- îòì êóîìòì âïîæíïì åêëíëèòêòì øòãíòà èòèæòíïîå ðîëúåìåþì óêïâøòîåþì, õëäë èåëîå íïùòäò æï ìïêóàîòâîòì êóîìòì âïîæíïì åêëíëèòêòì øòãíòà èòèæòíïîå ðîëúåìåþì óêïâøòîåþì, õëäë èåëîå íïùòäò æï ìïêóàîòâîòì êóîìòì âïîæíïì åêëíëèòêòì øòãíòà èòèæòíïîå ðîëúåìåþì óêïâøòîåþì, õëäë èåëîå íïùòäò æï ìïêóàîòâîòì êóîìòì âïîæíïì åêëíëèòêòì øòãíòà èòèæòíïîå ðîëúåìåþì óêïâøòîåþì, õëäë èåëîå íïùòäò æï ìïêóàîòâîòì êóîìòì âïîæíïì åêëíëèòêòì øòãíòà èòèæòíïîå ðîëúåìåþì óêïâøòîåþì, õëäë èåëîå íïùòäò æï ìïêóàîòâ õåäòìóôäåþï äïîòì æåâïäâïúòïì ìïãïîåë ôïáüëîåþì óêïâøòîåþì. äïîòì êóîìòì æåâïäâïúòòì, òíôäïúòòì àïî-õåäòìóôäåþï äïîòì æåâïäâïúòïì ìïãïîåë ôïáüëîåþì óêïâøòîåþì. äïîòì êóîìòì æåâïäâïúòòì, òíôäïúòòì àïî-õåäòìóôäåþï äïîòì æåâïäâïúòïì ìïãïîåë ôïáüëîåþì óêïâøòîåþì. äïîòì êóîìòì æåâïäâïúòòì, òíôäïúòòì àïî-õåäòìóôäåþï äïîòì æåâïäâïúòïì ìïãïîåë ôïáüëîåþì óêïâøòîåþì. äïîòì êóîìòì æåâïäâïúòòì, òíôäïúòòì àïî-õåäòìóôäåþï äïîòì æåâïäâïúòïì ìïãïîåë ôïáüëîåþì óêïâøòîåþì. äïîòì êóîìòì æåâïäâïúòòì, òíôäïúòòì àïî- ãåàòîåþòìï æï, çëãïæïæ, åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêòì øåìïõåþ åáìðåîüòãåàòîåþòìï æï, çëãïæïæ, åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêòì øåìïõåþ åáìðåîüòãåàòîåþòìï æï, çëãïæïæ, åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêòì øåìïõåþ åáìðåîüòãåàòîåþòìï æï, çëãïæïæ, åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêòì øåìïõåþ åáìðåîüòãåàòîåþòìï æï, çëãïæïæ, åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêòì øåìïõåþ åáìðåîüò ÈÅÎÏÞ ÊÏÊÓÄÒÏÈÅÎÏÞ ÊÏÊÓÄÒÏÈÅÎÏÞ ÊÏÊÓÄÒÏÈÅÎÏÞ ÊÏÊÓÄÒÏÈÅÎÏÞ ÊÏÊÓÄÒÏ ìïóþîëþì.ìïóþîëþì.ìïóþîëþì.ìïóþîëþì.ìïóþîëþì. àó æëäïîòçïúòòì èïéïäò æëíå ìïôî- àõåì óáèíòì òíôäïúòòì àïîãåàòîåþòì îå- ýòèòìåôåáüòïíëþïì,þóíåþîòâòï,îëèåîëâ- íóäòþïíêòúæòäëþìäïîòçïúòòìðëäòüò- êòì ãïüïîåþïì, ïíó æëäïîòçïúòòì æëíòì øåèúòîåþïì. ãïîêâåóäò øåæåãåþò ïè èòèïî- àóäåþòà íïèæâòäïæ ãâïáâì æï åì ðòîâåä îòãøò,ìåìõåþòìðëîüôåäìåõåþï.þëäëðå- îòëæøò, äïîøò ãïúåèóäò ìåìõåþòì êëåôò- úòåíüò èêâåàîïæ ãïòçïîæï æï åì óæïëæ æïæåþòàò èëâäåíïï òèòìïàâòì, îïàï èëèï- âïäøò óôîë øåæåãòïíò òñëì òíôäïúòòì àïîãåàòîåþòì ðëäòüòêï. èåëîå ìïêòàõò æïêïâøòîåþóäòï ãïúâ- äòàò êóîìòì îåýòèàïí êåîûëæ, ìïóþïîòï èúóîïâ ãïúâäòà êóîìçå. çëãïæïæ, òíô- äïúòòìàïîãåàòîåþòìîåýòèòãóäòìõèëþì èúóîïâ ãïúâäòà êóîìì, ïíó àåëîòóäò ðëìüóäïüò ïîòì åìåàò – àó ÷âåí åîàò èï÷âåíåþäòì àïîãåàòîåþïì âïêåàåþà æï âïúõïæåþà ïèïì ëôòúòïäóîïæ, èåëîå èï÷- âåíåþäòì àïîãåàòîåþï øåóûäåþåäòï. ïè øåèàõâåâïøò èïêîëåêëíëèòêóîò øåæåãò øåìïûäëï âåî èòâòéëà òìåàò îëãëîòú ãâÿòîæåþï. ïèòüëèïú èåëîå èï÷âåíåþäòì àïîãåàòîåþïàóïîìåþóäîåýòèìøåâòíïî- ÷óíåþà øåóûäåþåäòï. ãâïáâì îåïäëþï äï- îòì èúóîïâò ãïúâäòàò êóîìò, èïãîïè ïîòì èåëîå èëèåíüò – èúóîïâò ãïúâäòàò êóî- ìò øåìïûäëï æòæïæ èåæåãò ïî òñëì, æï èåî- ñåëþòì èïéïäò õïîòìõò ïõïìòïàåþæåì, èïã- îïè ïè îåýòèòì ãïèïîàäåþï øåòûäåþï òè øåèàõâåâïøò, àó òì õåäì óùñëþì áâåñíòì åêëíëèòêòì ìïãïîåë ìåáüëîòì ãïóèöëþå- ìåþïì. êåîûëæ, îïèæåíïæ åäïìüòóîòï ìï- áïîàâåäëì åêëíëèòêï èúóîïâò êóîìòì èò- èïîà. ïíó, æåâïäâïúòï àó õæåþï èïøòí, îï àáèï óíæï, åáìðëîüì óíæï øåóùñëì õåäò æï òèðëîüò óíæï øåçéóæëì æï ðòîòáòà. ïìå àó øåâõåæïâà ìïêòàõì æïâòíïõïâà, îëè ìïèùóõïîëæ ÷âåíì ìòíïèæâòäåøò åì åäïìüòóîëþï ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòì èúóîïâò êóîìòì èòèïîà æïþïäòï. ïìå îëè, øåòûäåþï æéåâïíæåäò îåïäëþòì ãïàâï- äòìùòíåþòàãïîêâåóäùòäïæåÿâòìáâåøæï- âïñåíëà ïè èëíåüïîóäò îïåýòèòì, ïíó òí- ôäïúòòì àïîãåàòîåþòì îåýòèòì åôåáüïò- ïíëþï æï ÷âåí óôîë ÷ïéîèïâåþóäò êâäå- âåþò ÷ïâïüïîëà òèòìïàâòì, îëè ïè îåýòèòì æïæåþòàòæïóïîñëôòàòèõïîååþòãïâïïíï- äòçëà ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìàâòì. - àáâåí îëèåäò ðëäòüòêïì óô-- àáâåí îëèåäò ðëäòüòêïì óô-- àáâåí îëèåäò ðëäòüòêïì óô-- àáâåí îëèåäò ðëäòüòêïì óô-- àáâåí îëèåäò ðëäòüòêïì óô- îë åèõîëþòà, òíôäïúòòì èòçíëþîò-îë åèõîëþòà, òíôäïúòòì èòçíëþîò-îë åèõîëþòà, òíôäïúòòì èòçíëþîò-îë åèõîëþòà, òíôäïúòòì èòçíëþîò-îë åèõîëþòà, òíôäïúòòì èòçíëþîò- âò èï÷âåíåþåäò æï èúóîïâò êóîìòâò èï÷âåíåþåäò æï èúóîïâò êóîìòâò èï÷âåíåþåäò æï èúóîïâò êóîìòâò èï÷âåíåþåäò æï èúóîïâò êóîìòâò èï÷âåíåþåäò æï èúóîïâò êóîìò àó ôòáìòîåþóäò êóîìò?àó ôòáìòîåþóäò êóîìò?àó ôòáìòîåþóäò êóîìò?àó ôòáìòîåþóäò êóîìò?àó ôòáìòîåþóäò êóîìò? - èå èòèï÷íòï, îëè æéåâïíæåäò îåïäë- þòìãïàâïäòìùòíåþòàìïáïîàâåäëìåêëíë- èòêï öåî ïî ïîòì èçïæ òèòìïàâòì, îëè ãïí- âòõòäëà ìïêòàõò ôòáìòîåþóä êóîìçå ãï- æïìâäïìàïí æïêïâøòîåþòà. îïú øååõåþï àâòàëí ïè îåýòèì æï èòì ôëîèïì – àóêò èëèïâïäøò ïèïçå âòôòáîåþà, ìïèëèõèïîåþ- äë êïäïàçå èòþèï èàäïæ ãïèïîàäåþóäò ïäþïàïîòáíåþï,óíæïèòâåþïàòèâïäóüïì, îëèåäòúøåæïîåþòàóôîëðåîìðåáüòóäòï æï îëèäòì åèòüåíü áâåñíïì ïí áâåñíåþòì öãóôì ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïçå ïáâì ìå- îòëçóäò ãïâäåíï. æéåòì èæãëèïîåëþòà ïìåàò âïäóüïï åâîë. ïíó, ÷âåí àó âíïõïâà åâîëìùòäì,åâîëâîëêïâøòîòìæïåâîëçë- íòìáâåñíåþòìùòäìåáìðëîüòæïíöïèóîøå- èëìïâäåþøò, ôóäïæ ãçïâíòäåþøò æï ðòî- æïðòî óúõëóî òíâåìüòúòåþøò åâîëì èíòø- âíåäëþïæïùòäòãïúòäåþòàèïéïäòï,âòæ- îå îóìåàòì æï àóîáåàòì. àóîáåàò óæï- ëæ÷âåíòèàïâïîòìïâïÿîëðïîüíòëîòï,èïã- îïè ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïøò àóîáåàòì îëäò æëäïîòì ãåíåîòîåþòì êóàõòà ïîòì ãïúòäåþòà íïêäåþò, àòàáèòì ëîöåî íïê- äåþò,âòæîååâîëðòìøåèàõâåâïøò. ïíó÷âåí èëèïâïäøò êïîãïæ óíæï ãâáëíæåì ãïúíë- þòåîåþóäò òì, àó âòí ïîòì ÷âåíò åêëíëèò- êòìèàïâïîòðïîüíòëîòãäëþïäóî-ôòíïí- ìóîìòâîúåøò.ïìåâå,àóãïâòàâïäòìùòíåþà àïâòìóôïäò âïÿîëþòì çëíòì øåìïõåþ õåä- øåêîóäåþïì åâîëêïâøòîàïí æï òè æòíïèò- êïì,îëèåäòúåâîëêïâøòîòìáâåñíåþàïíìï- âïÿîë åêëíëèòêóîò æï ìïòíâåìüòúòë óî- àòåîàëþåþòìàâòì ïîòì æïèïõïìòïàåþåäò, øåòûäåþï âòôòáîëà, îëè èëèïâïäøò åì ìï- êòàõò øåòûäåþï ïáüóïäóîò ãïõæåì. - îïèæåíïæ ãïèïîàäåþóäïæ èò-- îïèæåíïæ ãïèïîàäåþóäïæ èò-- îïèæåíïæ ãïèïîàäåþóäïæ èò-- îïèæåíïæ ãïèïîàäåþóäïæ èò-- îïèæåíïæ ãïèïîàäåþóäïæ èò- ãï÷íòïà åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâå-ãï÷íòïà åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâå-ãï÷íòïà åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâå-ãï÷íòïà åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâå-ãï÷íòïà åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâå- üòäåþï, îëæåìïú ìïâïäóüë îñåâå-üòäåþï, îëæåìïú ìïâïäóüë îñåâå-üòäåþï, îëæåìïú ìïâïäóüë îñåâå-üòäåþï, îëæåìïú ìïâïäóüë îñåâå-üòäåþï, îëæåìïú ìïâïäóüë îñåâå- þòì ôëíçå óúõëóî âïäóüïøò îåçåî-þòì ôëíçå óúõëóî âïäóüïøò îåçåî-þòì ôëíçå óúõëóî âïäóüïøò îåçåî-þòì ôëíçå óúõëóî âïäóüïøò îåçåî-þòì ôëíçå óúõëóî âïäóüïøò îåçåî- âåþòì æïãîëâåþïì ïãîûåäåþì æï ìï-âåþòì æïãîëâåþïì ïãîûåäåþì æï ìï-âåþòì æïãîëâåþïì ïãîûåäåþì æï ìï-âåþòì æïãîëâåþïì ïãîûåäåþì æï ìï-âåþòì æïãîëâåþïì ïãîûåäåþì æï ìï- âïäóüë þïçïîçå òíüåîâåíúòåþì êòâïäóüë þïçïîçå òíüåîâåíúòåþì êòâïäóüë þïçïîçå òíüåîâåíúòåþì êòâïäóüë þïçïîçå òíüåîâåíúòåþì êòâïäóüë þïçïîçå òíüåîâåíúòåþì êò ïî ïõëîúòåäåþì?ïî ïõëîúòåäåþì?ïî ïõëîúòåäåþì?ïî ïõëîúòåäåþì?ïî ïõëîúòåäåþì? - ìïêòàõòì óêåà ãïìïïíïäòçåþäïæ èë- æòà øåâõåæëà ôóíæïèåíüóî ôïáüëîåþì. èàïâïîò ôóíæïèåíüóîò ôïáüëîò, îëèå- äòú ãïíìïçéâîïâì êóîìòì æòíïèòêïì, åì ïîòì èòèæòíïîå ïíãïîòøòì æåôòúòüò. èòè- æòíïîå ïíãïîòøòì æåôòúòüòì æéåâïíæåäò èæãëèïîåëþï ÷âåí, ìïèùóõïîëæ, ïî âòúòà – þëäë èëíïúåèò îïú ãâïáâì åì ïîòì ãïìóäò ùäòì þëäë êâïîüäòì. ïîïæï ìï- êòàõòì ãïìïïíïäòçåþäïæ, ÷âåí ãâÿòîæåþï ìîóäòìóîïàò,èïîüëìïâïÿîëþïäïíìòïî ïîòì èòèæòíïîå ïíãïîòøò – óíæï âòúëæåà îï èëíïúåèåþò ãâáëíæï ðòîâåä êâïîüïä- øò æï îï èåëîå êâïîüïäøò. îïú øååõåþï åáìðëîüòì èêâåàî çîæïì, àó ìüîóáüóîïì æïâïêâòîæåþòà æïâòíï- õïâà, îëè ïðîòäøò, ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà åáìðëîüò ãïòçïî- æï 34%—òà. àóèúï, àó åáìðëîüì ãïèë- âïêäåþà ïâüëèëþòäåþòì îååáìðëîüì, ìðòäåíûòì èïæíåþìï æï êëíúåíüîïíüåþì, îëèäòì èíòøâíåäëâïíò íïùòäò ïìåâå îå- åáìðëîüòï æïâòíïõïâà, îëè èï÷âåíåþåäò èêâåàîïæ íïêäåþòï, âòæîå 34%. ïíó, åáì- ðëîüòìçîæïóæïëæãâïáâì,èïãîïèìüîóá- üóîïìïôóûâäòïíïæãïìïïíïäòçåþåäòï.ïìå îëè, øåóûäåþåäòï úïäìïõï ãïíúõïæåþï òèïìàïí æïêïâøòîåþòà, îëè ôóíæïèåíüóî ôïáüëîåþøò ñâåäïôåîò ùåìîòãøòï. îïú øååõåþï îåçåîâåþì – ïèýïèïæ ìïâï- äóüë îåçåîâåþòì èòíòèïäóî æëíåçå þåâ- îïæíïêäåþòæëíåãâïáâì.ìïâïäóüëôëíæòì ûâåäòèåàëæòìèòõåæâòà,áâåñïíïììïèòàâòì òèðëîüòìèëúóäëþòìåáâòâïäåíüòèïîïãòóí- æï ¸áëíëæï. ïõäï øåèëéåþóäòï ìïâïäóüë îåçåîâåþòìøåôïìåþòìãïúòäåþòàîàóäòå.ù. èåüîòêóäòèåàëæò,îëèåäøòúèîïâïäòôïá- üëîòïãïàâïäòìùòíåþóäò.ïèèåàëæòàæïà- âäòì øåæåãïæ êò, ãïèëòîêâï, îëè îïèæåíòèå ïìåóäòèòäòëíòæëäïîòìøåâìåþïãâÿòîæå- þï. àó àâòàèòçíïæ æïâòìïõïâà îåçåîâåþòì çîæïìæïâïäóüòìøåìñòæâïìôëîìòîåþóäïæ æïâòùñåþà,èïøòíîëúïþïçïîçåóúõëóîòâï- äóüòìèêâåàîòìòÿïîþåïîøåòíòøíåþï,åìïî èòãâòñâïíì êïîã øåæåãåþïèæå. ïèòüëè èòèï÷- íòï, îëè îåçåîâåþòì çîæï ïóúòäåþäïæ óí- æï ãïãîûåäæåì, èïãîïè ûïäòïí ôïáòçïæ æï ôîàõòäïæ, èõëäëæ òè øåèàõâåâïøò, àó þï- çïîçå óúõëóîò âïäóüòì èêâåàîò ìòÿïîþå òáíåþï.îëãëîúåìòñë2004-2005ùäåþøò,îë- úïþïáë-öåò¸ïíòøåíæåþëæï. îïú øååõåþï ìïâïäóüë þïçïîçå åîëâ- íóäò þïíêòì ÷ïîåâòì, å.ù. òíüåîâåíúòòì ìï- êòàõì, àó èëáèåæåþì èòçíëþîòâò òíôäï- úòòì îåýòèò, òá ìïâïäóüë êóîìòì èòçíëþ- îòâò èï÷âåíåþäòì ãïíìïçéâîï ïî õæåþï. åîëâíóäò þïíêò êóîìòì íòøíóäì ïî óñó- îåþì, óñóîåþì èõëäëæ èïøòí, àó êóîìèï ôïìåþçåòáëíòïãïâäåíï.ïèòüëèòãòàâäòì, îëè èõëäëæ èïøòí óíæï ãïïêåàëì òíüåî- âåíúòï, àó òíôäïúòòì òèðëîüèï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþïì ìïôîàõå øåóáèíï. åîëâíó- äò þïíêò èòò÷íåâì, îëè åì èëèåíüò öåî ïî æïèæãïîï. øåãâòûäòï, ïèïçå âòæïëà, èïã- îïè îïéïú æëçòà øåòûäåþï, æïåàïíõèë, îëè öåî ïéíòøíóäò èëèåíüò ïî æïèæãïîï. èëïèçïæï ïíï úïãóîòïèèëïèçïæï ïíï úïãóîòïèèëïèçïæï ïíï úïãóîòïèèëïèçïæï ïíï úïãóîòïèèëïèçïæï ïíï úïãóîòïè

×