Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20.gadsimtā, A.Šnē

1,003 views

Published on

Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20.gadsimtā, A.Šnē

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20.gadsimtā, A.Šnē

 1. 1. Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20. gadsimtā (Francis Balodis un Elvīra Šnore) Dr. hist. Andris Šnē, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, ICOMOS Latvija
 2. 2. Friedrich Karl Hermann Kruse (1790-1866) "Nekrolivonica, oder Altertümer von Liv-, Esth- und Kurland" (Dorpat 1842); "Russische Altertümer" (Dorpat 1844- 1845); "Urgeschichte der Ostseeprovinzen" (Moskau 1846)
 3. 3. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1815 Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands), 1834 Gelehrte Estnische Gesellschaft, 1838
 4. 4. Francis Balodis (1882-1947)
 5. 5. F. Balodim izdotā atļauja arheoloģiskās izpētes darbiem Vidzemes guberņā, 1908. gads (no: Arheoloģija un etnogrāfija, XXIV, 2010)
 6. 6. LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes mācībspēki, 1926. g. no: http://www.acadlib.lu.lv/site/PVP/0000000503.htm
 7. 7. Arheoloģiskie izrakumi Raunas Tanīsa kalnā – pilskalnā 1927. gadā
 8. 8. Arheoloģiskie izrakumi Jersikas pilskalnā, 1939. gads
 9. 9. . Ludolfa Liberta gleznotie «senlatviešu karaļu» portreti Rīgas pilī (1937)
 10. 10. F. Baloža nozīmīgākās publikācijas par Latvijas arheoloģiju un aizvēsturi Latvijas archaioloģija (1926, red.) Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā (1927) Mūsu pilskalni (1928) Latviešu vēsture, I sēj.: Latviešu senvēsture (1938) Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi (1940) Det äldsta Lettland (Senā Latvija, Uppsala, 1940) Handelswege nach dem Osten und die Wikinger in Russland (Stockholm, 1948)
 11. 11. Elvīra Šnore (1905-1996)
 12. 12. (no: Arheoloģija un etnogrāfija, XXIV, 2010)
 13. 13. Pirmie plašākie arheoloģiskie izrakumi Latvijā pēc Otrā pasaules kara – vēlā dzelzs laikmeta latgaļu Nukšu un Kivtu kapulauku arheoloģiskā izpēte
 14. 14. Asotes pilskalna apbūves rekonstrukcija
 15. 15. no: www.letonika.lv Sēļu arheoloģiskā izpēte: Lejasdopeļu kapulauks

×