Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress       un Letonikas IV kongress  «Zinātne, sabiedrība un naci...
Kongresa organizatori:   Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte,Rīgas Latviešu b...
24. oktobris, pirmdiena              1. AtKLāšAnAs pLenārsēde*      (vadītāji: Dr. oec. Raita Karnīte, ...
14:15 – 16:00 došAnās uZ rundāLes pILI       (iekāpšana autobusos pie LZA augstceltnes no plkst. 14:00 līdz 14:15)1...
25. oktobris, otrdiena                    dArBs seKcIjās                    (pēc in...
12:05 – 12:25 Dr. art. guna Zeltiņa. Nacionālais un vispārcilvēciskais V. Šekspīra un       A. Čehova darbu interpr...
Latvijas vizuālās mākslas eiropas kontekstā           Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:30   Norise...
15:50 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:20 MA natālija jevsejeva. Aleksandras Beļcovas 1930. gadu darbi. Ierosi­       nā...
Latvijas kultūrainava laikmetu griežos           Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00   Norises vie...
sekcija «Latvijas mūsdienu lauku ainava».              Vada Dr. arch. Aija Ziemeļniece13:00 – 13:20  maija ...
14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 Vita strautniece. Vietvārdi šodienas Latvijas kultūrainavā (pārdo­     ...
Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums       un potenciāls mūsdienu eiropas kontekstā       ...
16:10 – 16:30 Mg. hist. Zane stapķeviča. Vēstures avotu liecības par Valērijas        Seiles personību16:30 – 16:50...
12:20 – 12:40 Mg. philol. marija sivašova. Latgales lauki krievu pirmā viļņa emig­       rācijas rakstnieku darbos1...
reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–18:00   ...
Mg. hist. maija grizāne. 1883. gada likuma «Par dažu pilsonisko un        dievkalpošanas veikšanas tiesību dāvāšan...
Bc. geogr. Krišjānis Zeļģis. Jaunpagasta vecticībnieku areāla ietek­        me Kurzemes reģionā 1925.–1935. gadā ...
modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā           un ideju vēstures skatījumā          Norises ...
II daļa. personības un virzieni15:00 – 18:30 Mg. phil. māris Kūlis. Patiesības un melu izpratne latviešu pirms­      ...
nacionālā identitāte un rīcībspēja          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–14:00 Norises vieta: LU Soci...
nacionālā identitāte un mobilitāte          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 11:00–13:00Norises vieta: LU Sociā...
nacionālā identitāte un komunikācija           Norises laiks: 25. oktobris plkst. 8:30–21:00    Norises vie...
2. sesija «Identitāte: valsts un biznesa komunikācija»         Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–12:00  ...
Mg. sc. soc. Ieva Beitika. Sabiedrisko mediju loma nacionālās         identitātes un kultūras telpas veidošanā dig...
Mg. sc. soc. gunta jaunmuktāne. Žurnāls «Daugava» un tā loma        latviešu pašapziņas celšanā        Dr....
Mg. sc. soc. Linda Zviedrāne-Leimane. Nacionālā identitāte un   komunikācija migrācijas procesa ietvaros: emigrējušo Lat...
novadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē               Norises laiks: 20. oktobris      Norises vi...
Mg. mus. Ilze Valce. Kurzemes identitātes izpausmes novadnieka       Agra Engelmaņa kora mūzikā /In memoriam/   ...
Radošo darbu izstāde «Baltu vienība zem saules» (Lielajā ielā 14)Izstāde «Liepājas muzeja ekspedīciju vākumi Rucavā 20. gs...
orientālistika un latviskā identitāte           Norises laiks: 24. oktobris no plkst. 10:00Norises vieta: LU Hum...
jaunatne Latvijā, eiropā un pasaulē:        izaicinājumi, problēmas un perspektīvas          Norises laik...
Mg. sc. soc. sigita sniķere, mārcis trapencieris. Atkarību izrai­      sošo vielu lietošanas tendences skolēnu vidū u...
II. VALodnIecīBA un LIterAtūrZInātne       teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā          Norises ...
14:20 – 14:40 Mg. hum. ērika Krautmane. Jusīvs igauņu un lībiešu valodā un tā       atbilsme latviešu valodā14:40 –...
Latviešu valodas gramatika: problēmas un risinājumi          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–16:35 Noris...
Latviešu valodas vēsture, dialektoloģija un onomastika          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:10Nor...
Latviešu leksikoloģija, leksikogrāfija un terminoloģija          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:40 No...
13:40 – 14:00 Dr. sc. comp. normunds grūzītis, Mg. philol. gunta nešpore.       Latviešu valodas tekstu korpusa ies...
sociolingvistika          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:00    Norises vieta: Latviešu valodas aģ...
Latgales latviešu valoda un kultūra          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–19:30 Norises vieta: LU Hum...
14:20 – 14:40 Mg. philol. solvita pošeiko. Telpas kategorija Latgales reģiona ling­       vistiskajā ainavā14:40 – ...
nacionālā identitāte un latviešu literatūra:          būtiskākie teksti un to nozīmes         Norises la...
3. sēde «Identitātes meklējumu teorētiskie aspekti».               Vada Dr. philol. Ojārs Lāms15:30 – 17:30 ...
Latviešu literatūras vēsture: metodoloģiskas problēmas           Norise laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:30N...
K. Barona dienu konference «tradīcija un robežas»              Norises laiks: 25., 26. oktobris       ...
15:35 – 16:00 Dr. philol. una smilgaine. Augu vākšana Viduskurzemē. Mākslas un       tradicionālās kultūras robežas...
III. Vēsture  Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā           padomju okupācijas laikā ...
Dr. habil. hist. Antonijs Zunda. Latviešu trimda Rietumvalstīs un       Latvijas PSR Ārlietu ministrijas darbība: 2...
nacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs.          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–18:00...
III daļa. Vada Dr. hist. Aija Jansone14:30 – 14:45  Dr. hist. Kārlis Kangeris. Evakuācija/bēgšana no Latvijas      ...
rīgas identitāte vēstures gaitā          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–16:15Norises vieta: Rīgas vēstu...
Iedzīvotāju fiziskā un sociālā identitāte. Vada Dr. hist. Ieva Ose14:00 – 14:15 Dr. hist. guntis gerhards. Epidēmijas vidu...
mutvārdu vēsture: dzīvesstāsts un pašapziņa          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 14:00–18:00 Norises viet...
Latvijas sociālā atmiņa un nacionālā identitāte          Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises ...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte"...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma

4,445 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma

 1. 1. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress «Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte» Kongresa goda patronese: profesore Vaira Vīķe-Freiberga Kongresa programma
 2. 2. Kongresa organizatori: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte,Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas universitātēm, akadēmijām un augstskolām Kongresu atbalsta: Latvenergo, Latvijas Neatkarīgā televīzija, koris «Kamēr», Rundāles pils muzejs
 3. 3. 24. oktobris, pirmdiena 1. AtKLāšAnAs pLenārsēde* (vadītāji: Dr. oec. Raita Karnīte, Dr. habil. med. Georgs Andrejevs) Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstceltnes Lielajā zālē08:00 – 10:00 reģIstrācIjA, grāmAtu gALds, rītA KAfIjA10:00 – 11:00 KongresA AtKLāšAnA Kongresa goda patronese Vaira Vīķe-freiberga Valsts himna Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra uzruna Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta jura ekmaņa uzruna Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas prezidenta fēliksa ungera uzruna Latvijas Universitātes rektora mārča Auziņa uzruna Latvijas Universitātes jauktais koris DeCoro (mākslinieciskā vadītāja Kristiāna Vaickovska, diriģents Pēteris Vaickovskis) Rīgas Tehniskās universitātes rektora Leonīda ribicka uzruna Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja gunta gailīša uzruna11:00 – 12:30 ZIņojumI PhD Vaira Vīķe-freiberga. Latvijas zinātnes politika Dr. habil. chem., Dr. h. c. hist. jānis stradiņš. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs Dr. h. c. iur. egils Levits. Nacionālās identitātes jēdziens sabiedrības un zinātnes skatījumā12:30 – 13:00 IZstādes «ČetrAs sVArīgāKās LAtVIešu trImdAs poLItIsKās AKcIjAs ārZemēs pAdomju oKupācIjAs LAIKā» AtKLāšAnA LZA III stāva vestibilā Bijušais Amerikas baltiešu brīvības līgas prezidents un Amerikas latviešu apvienības valdes priekšsēdis Valdis Vilnis pavlovskis ASV vēstniecības padomnieks politikas un ekonomikas jautājumos Braiens Hautorns fipss LZA viceprezidents tālavs jundzis13:00 – 14:15 pusdIenLAIKs13:00 – 13:30 preses Konference LZA Senāta zālē* Plenārsēdes tiešraidi iespējams noskatīties portālā www.lu.lv. 3
 4. 4. 14:15 – 16:00 došAnās uZ rundāLes pILI (iekāpšana autobusos pie LZA augstceltnes no plkst. 14:00 līdz 14:15)16:00 – 16:30 eIropAs ZInātņu un māKsLAs AKAdēmIjAs IZBrAuKumA sēde Vada Dr. habil. med. Jānis Vētra Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas prezidenta fēliksa ungera uzruna V. E. Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva stankeviča uzruna Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas diplomu pasniegšana jaunajiem locekļiem Dr. h. c. art. Imanta Lancmaņa lekcija «Kultūru mijiedarbība un latviskā identitāte» Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas Fēliksa balvu pasniegšana17:00 – 17:30 senās mūZIKAs Koncerts Māra Kupča vadībā17:30 – 18:30 IepAZīšAnās Ar pILI18:20 – 20:30 sAVIesīgs VAKArs20:30 – 23:00 AtpAKAļceļš uZ rīgu (iekāpšana autobusos pils pagalmā no plkst. 20:30 līdz 21:30, galapunkts Rīgā, pie LZA augstceltnes) 4
 5. 5. 25. oktobris, otrdiena dArBs seKcIjās (pēc individuāla plāna)* sekcijās, kuru tēmas iekļaujas Valsts pētījumu programmās, tiek apspriestas arī to izpildes problēmas un rezultāti. Sekciju darbu atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija I. KuLtūrA un nAcIonāLā IdentItāte teātris kā identitātes kods Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–16:15Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 205., 209. auditorijaSēdes vada: Dr. habil. art. Silvija Radzobe, Dr. art. Ingrīda Vilkārse, Dr. art. Līga Ulberte, Dr. art. Baiba Kalna, Viktorija Zeļauska 1. sēde. 205. auditorijā. Vada Dr. habil. art. Silvija Radzobe9:00 – 9:20 Dr. art. Baiba Kalna. Latviskās identitātes formas 21. gadsimta latviešu teātrī: galvenās tendences9:20 – 9:40 Dr. art. Ieva struka. Nacionālais teātris un nacionāls teātris antinacio­ nālisma ideoloģijas laikā9:40 – 10:00 Mg. art. Zane radzobe. Nacionāls teātris nacionālā valstī: Jaunā Rīgas teātra pieredze10:00 – 10:20 Mg. art. jānis siliņš. Konceptuālā un mākslinieciskā noturība politiskas un morālas pašplūsmas apstākļos: Latvijas režijas visjaunākā paaudze10:20 – 10:35 Diskusija10:35 – 11:05 Pārtraukums 2. sēde. 205. auditorijā. Vada Dr. art. Ingrīda Vilkārse11:05 – 11:25 Mg. art. Inga fridrihsone. Zudušo «es» meklējot: dzīvesstāsts un tā iz­ mantojuma formas mūsdienu teātrī11:25 – 11:45 Dr. art. Līga ulberte. Citādais kā mākslinieka identitātes raksturotājs jaunākajā latviešu teātrī11:45 – 12:05 Dr. art. edīte tišheizere. Latviskās identitātes zīmes Viestura Meikšāna režijā* Atsevišķas sekcijas darbu turpinās 26. oktobrī paralēli plenārsēdei. Sekcija Daugavpils Universitātē notiks 20.–21. oktobrī, Liepājas Universitātē – 20. oktobrī. 5
 6. 6. 12:05 – 12:25 Dr. art. guna Zeltiņa. Nacionālais un vispārcilvēciskais V. Šekspīra un A. Čehova darbu interpretācijā12:25 – 12:40 Diskusija12:40 – 13.10 Pārtraukums 3. sēde. 205. auditorijā. Vada Dr. art. Līga Ulberte13:10 – 13:30 Dr. art. Ingrīda Vilkārse. Latviešu ģimenes identitāte H. Gulbja «Cīrulī­ šos»: O. Dunkera filma (1980) un L. Gundara izrāde (2011)13:30 – 13:50 maija svarinska. «Prostoi sovetskij chelovek» jeb Padomju cilvēka «identitāte» teātra mākslā13:50 – 14:10 Dr. habil. art. silvija radzobe. «Jaunā cilvēka» identitātes aspekti lat­ viešu padomju dramaturģijā, teātrī, teātra kritikā: 20. gs. 40. gadu otrā puse – 50. gadu pirmā puse14:10 – 14:30 Mg. art. maija treile. Teātra un skatītāja identitātes fenomena uztveres maiņa un izrādes struktūras sairums 21. gs. Latvijas teātrī14:30 – 14.45 Diskusija 4. sēde. 209. auditorijā. Vada Dr. art. Baiba Kalna13:10 – 13:30 Mg. philol. daina Leimane. Raiņa drāmas: sabiedrības atspulgs velna spogulī13:30 – 13:50 Mg. philol. Viktorija Zeļauska. Modernās identitātes konstruēšana E. Smiļģa teātrī13:50 – 14:10 Mg. art. Anna jozauska. Aktieris latviešu teātrī 21. gadsimtā14:10 – 14:30 Ieva rodiņa. Kora tēla funkcionalitāte latviešu 21. gadsimta teātrī14:30 – 14:45 Diskusija14:45 – 15:00 Pārtraukums 5. sēde. Notiek 209. auditorijā. Vada Mg. philol. Viktorija Zeļauska15:00 – 15:20 Mg. philol. pauls daija. Pārtulkotā identitāte K. G. Elverfelda dramatur­ ģijā15:20 – 15:40 Mg. art. rūta Birzleja. Leļļu teātra funkcija bērna personīgās identitātes formēšanās procesā15:40 – 16:00 Dr. philol. Valda Čakare. Citādības reprezentācija latviešu teātrī16:00 – 16:15 Diskusija 6
 7. 7. Latvijas vizuālās mākslas eiropas kontekstā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:30 Norises vieta: Laikmetīgās mākslas centrs – KIM Rīgā, Maskavas ielā 12/1Kontaktinformācija: LMA Mākslas vēstures institūts, tālr. 67227852 vai 26274966 (Elita Grosmane), e-pasts: art@lza.lv; elita_grosmane@tvnet.lv, www.lma-mvi.lv9:00 – 9.10 Ievadvārdi (Dr. art. Elita Grosmane)9:10 – 9:30 MA Agnese Bergholde. Rīgas Doma būvplastika. Salīdzinošais aspekts9:30 – 9:40 Diskusija9:40 – 10.00 Dr. art. Anna Ancāne. Rīgas 17. gs. otrās puses arhitektūra starptautisko sakaru kontekstā10:00 – 10.10 Diskusija10:10 – 10.30 Dr. habil. art. eduards Kļaviņš. «Jaunā romantiķa» tēla modifikācijas Latvijas 19. gs. pirmās puses portreta glezniecībā10:30 – 10:40 Diskusija10:40 – 11:00 Dr. art. daina Lāce. Rīgas Biržas ēka Eiropas 19. gs. arhitektūrā11:00 – 11:10 Diskusija11:10 – 11.30 Pārtraukums11:30 – 11:50 Dr. art. elita grosmane. Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles rekonstrukci­ jas paradigmu meklējumi11:50 – 12:00 Diskusija12:00 – 12:20 Dr. art. stella pelše. Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā12:20 – 12:30 Diskusija12:30 – 12:50 Dr. art. Kristiāna ābele. Latviešu mākslas veicināšanas biedrības izveido­ šanās un nozīmīgākie darbības gadi (1911–1915) Baltijas kultūras dzīvē12:50 – 13:00 Diskusija13:00 – 14:30 Pusdienu pārtraukums14:30 – 14:50 MA sniedze Kāle. Latviešu mākslinieku darbība Padomju Krievijā kā valsts kultūrpolitikas sastāvdaļa (1917–1940)14:50 – 15:00 Diskusija15:00 – 15:20 marta šuste. Romāns Suta: nacionāli konstruktīvais stils. Eiropas un Latvijas konteksts15:20 – 15:30 Diskusija15:30 – 15:50 Dr. art. Laila Bremša. Klasiskā tendence Latvijas tēlniecībā 20. gadsim­ ta 20.–30. gados 7
 8. 8. 15:50 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:20 MA natālija jevsejeva. Aleksandras Beļcovas 1930. gadu darbi. Ierosi­ nājumi Parīzē un Stokholmā16:20 – 16:30 Diskusija16:30 – 16:50 Dr. Amy Bryzgel. Miervaldis Polis and Gints Gabrāns. Performance Art in Latvia Then and Now16:50 – 17:00 Diskusija17:00 – 17:30 Sekcijas darba rezumējums un noslēgums 8
 9. 9. Latvijas kultūrainava laikmetu griežos Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises vieta: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Rīgā, Alberta ielā 10Organizācijas komiteja: Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, Dr. geogr. Inese Stūre, Dr. Edmunds V. Bunkše, Dr. arch. Aija Ziemeļniece, Dr. habil. geogr. Aija Melluma, Dr. geogr. Anita Zariņa10:00 – 10:10 Atklāšana. Vada Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus plenārsēde. Vada Dr. geogr. Inese Stūre10:10 – 10:35 Dr. edmunds Bunkše. Cilvēks ainavā – ainava cilvēkā10:35 – 11:00 Dr. geogr. oļģerts nikodemus, Dr. geogr. Zanda penēze, Imants Krūze. Politika un Latvijas lauku kultūrainava11:00 – 11:25 Dr. habil. geogr. Aija melluma. Reģionālais un lokālais Latvijas ainavās11:25 – 11:50 Dr. habil. hist. saulvedis cimermanis. Tautas celtniecība Latvijas ainavā11:50 – 12:00 Diskusija12:00 – 13:00 Pusdienu pārtraukums, iepazīšanās ar stenda referātiem 13:00–14:30 Paralēlu sekciju darbs sekcija «pilsētu ainava». Vada Dr. geogr. Anita Zariņa13:00 – 13:20 jānis dripe. Rīgas pilsēttelpa – tradīcijas, koncepcijas, kuriozi13:20 – 13:40 Helēna gūtmane. Par cilvēkainavas heterotopiju: Rīgas Lielo kapu piemērs13:40 – 14:00 Mg. geogr. Ieva Vaickovska. Grīziņkalna apkaimes ainavas bērnu uztverē14:00 – 14:20 Bc. sc. env. sintija pladare. 21. gadsimta Rīgas Daugavas kultūrainavas telpa14:20 – 14:30 Diskusija14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 gunta Lukstiņa. Jūrmalas pilsētas ainava no zvejniekciemiem līdz plā­ notai urbanizācijai15:20 – 15:40 rihards pētersons. Jūras piekrastes kultūrainava Jūrmalas pilsētas ro­ bežās. 19. gs. 2. puse – 20. gs.15:40 – 16:00 evita Alle. Kultūrainavas vērtību un liecību interpretācija laikmetīgās mākslas aktivitātēs16:00 – 16:20 una īle. Daudzstāvu dzīvojamo rajonu mantojums pilsētvides ainavā16:20 – 16:40 Mg. margarita miklaša, Dr. geogr. Anita Zariņa, Dr. geogr. pēteris šķiņ- ķis. Piepilsētas ainavu laika slāņi 9
 10. 10. sekcija «Latvijas mūsdienu lauku ainava». Vada Dr. arch. Aija Ziemeļniece13:00 – 13:20 maija geidāne, dace Actiņa, Ilze urtāne. Starptautiskā ainavu plānošanas projektā «Ainavu plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijās» (EUROSCAPES) gūtā pieredze Siguldas nova­ da ainavu apsaimniekošanas plāna izstrādē13:20 – 13:40 Dr. geogr. Ineta grīne, Dr. geol. Ivars strautnieks, santa Beneža. Zvārde – bijušā PSRS militārā poligona teritorija kā kultūrainavas izmaiņas piemērs13:40 – 14:00 Zane Ozola, Dr. geogr. Zanda penēze. Kultūrainavas izmaiņas Pie­ balgā 20.–21. gadsimtā14:00 – 14:20 Irbe Vecenāne. Mājvietas ainavas vērtības laikmeta griežos: senat­ ne pretstatā mūsdienām Amatciema piemērā14:20 – 14:30 Diskusija14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 Indra purs. Mainības pieeja gadalaiku ritumam. Lielupes ainavas piemērs15:20 – 15:40 Anda ruskule. Iedzīvotāju attieksme pret izmaiņām lauku kultūrai­ navā Vidzemē pēdējo 20 gadu laikā15:40 – 16:00 Kristīne Vugule. Ceļu ainavas attīstības tendences Latvijā 21. gs.16:00 – 16:20 Dr. arch. Aija Ziemeļniece. Reģionālās arhitektūras un kultūraina­ vas identitātes atjaunošana un saglabāšana16:20 – 16:40 Diskusija sekcija «Kultūras liecības ainavā». Vada Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus13:00 – 13:20 Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Dr. archeol. Valdis Bērziņš, Bc. geogr. Ilze ozola, Aija ceriņa. Akmens laikmeta ainavas Latvijā13:20 – 13:40 Dipl.-Ing. guntis Kalniņš. Vecsaimniecības kā suitu etniskās kultūr­ telpas ainavas un savdabās etnogrāfiskās identitātes veidotājas no senatnes līdz mūsdienām13:40 – 14:00 jānis Balodis. Inciema apkārtnes saimniecības ēku biogrāfiskās ainavas rekonstrukcija no Anšlava Eglīša romāna «Pansija pilī»14:00 – 14:20 Dr. geogr. Inese stūre. Lielās vētras un ainava 20. gadsimta 60. gadu Latvijā14:20 – 14:30 Diskusija10
 11. 11. 14:30 – 15:00 Kafijas pārtraukums15:00 – 15:20 Vita strautniece. Vietvārdi šodienas Latvijas kultūrainavā (pārdo­ mas pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas 26. sesijas) – problēmas, piemēri un ierosmes15:20 – 15:40 otīlija Kovaļevska. Vietvārds kā kultūrainavas elements un infor­ mācijas nesējs: iespējas un realitāte Latgalē15:40 – 16:00 Dr. geogr. Zane cekula. Latgales vietvārdi un ainava: pagātne, ta­ gadne, nākotne16:00 – 16:20 Aivars Kalniņš. Zemkopja dzīvesziņa un scientisma blaknes Latvi­ jas kultūrainavā16:20 – 16:40 Dr. art. Ieva pauloviča. Kultūrainavas un mūzikas kultūras attīstī­ bas kopsakarības Vidzemē 17. gadsimtā16:40 – 17:00 Noslēguma diskusija, konferences rezolūcijas pieņemšana. Vada Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus 11
 12. 12. Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls mūsdienu eiropas kontekstā Norises laiks: 20.–21. oktobris Norises vieta: Daugavpils Universitāte Daugavpilī, 311. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. habil. philol. Zaiga Ikere 20. oktobrī11:00 – 11:30 dalībnieku reģistrācija. Iepazīšanās ar izstādi «Daugavpils Univer- sitātes zinātnieku devums projektā LETONIKA (2005–2009)». Rīta kafija11:30 – 12:00 sekcijas darba atklāšana. Vada projekta «Reģionālā identitāte Eiro- pas kontekstā» vadītāja Zaiga Ikere Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore elita jermolajeva Latgales pētniecības institūta direktors Henrihs soms Komparatīvistikas institūta direktors fjodors fjodorovs Daugavpils Universitātes Mutvārdu centra vadītāja Irēna saleniece Daugavpils Universitātes akadēmiskā apgāda «Saule» vadītāja marina stočkaI. Latgales saimnieciskā dzīve un cilvēkresursu attīstība: vēsture un mūsdienas. Vada Dr. hist. Irēna Saleniece12:00 – 12:20 Dr. oec. elita jermolajeva. Latgales reģiona potenciāls un attīstības iespējas12:20 – 12:40 Mg. hist. Iveta Laurena. Latgales pagastu saimnieciskās dzīves izpēte no 1920. līdz 1940. gadam: izpētes iespējas, prioritātes un nozīme12:40 – 13:00 Dr. hist. Henrihs soms. Daugavpils tilti 200 gadu garumā13:00 – 13:20 Dr. habil. philol. Zaiga Ikere. Augstākā izglītība reģionalitātes kontekstā13:30 – 14:30 Pusdienas II. Latgales personības, likteņi un skolas. Vada Dr. habil. paed. Jānis Pokulis14:30 – 14:50 Dr. hist. genovefa Barkovska. Ārzemju latgaliešu diasporas iegul­ dījums Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā14:50 – 16:10 Dr. hist. Irēna saleniece. Daugavpils skolotāju likteņi sociālpolitis­ ko pārmaiņu laikā (1939–1949)12
 13. 13. 16:10 – 16:30 Mg. hist. Zane stapķeviča. Vēstures avotu liecības par Valērijas Seiles personību16:30 – 16:50 Dr. habil. paed. jānis pokulis, Dr. habil. chem. oļegs papsujevičs. Pagasta skolu apzināšana Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā16:50 – 17:10 Dr. sc. soc. Ilze šenberga. Latvijas vispārizglītojošās skolas (1920– 1930). Latgales situācija17:10 – 17:30 Kafijas pauze III. Latgale un tās jaunatne laikmetu griežos, historiogrāfija. Vada Dr. hist. Henrihs Soms17:30 – 17:50 Mg. hist. dmitrijs oļehnovičs. Latgales tematika avīzes «Tēvija» (1941–1945) slejās17:50 – 18:10 Mg. hist. Iveta Bogdanoviča. Latgales jaunatnes iesaistīšanās komjaunatnē: motivācija, aktivitāte un rezultāti (1944–1959)18:10 – 18:30 PhD geoffrey swain. Komsomol Membership in Latgale (1944– 1959)18:30 – 18:50 Mg. hist. Artjoms mahlins. Daugavpils heraldikas vēsturiskie as­ pekti18:50 – 19:10 Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs. Latgales vēstures historiogrāfijas at­ tīstības tendences (1991–2011)19:10 – 19:30 Dr. theol. juris Zarāns. Benedikta XVI saruna ar Pēteri Zēvaldu – «Pasaules gaisma»: reģionāls skatījums19:30 – 19:50 Bonifācijs daukšts, Dr. phil. juris prikulis. Karalis Mindaugs – lie­ tuviešu un latgaļu agrīnā valstiskuma simbols 21. oktobrī IV. Identitāte, kontakti, atspoguļojums literatūrā. Vada Dr. philol. Alīna Romanovska11:00 – 11:20 Mg. sc. soc. marciana Krauze. Identitātes «latgalietis» konstruēša­ na lokālas kopienas perspektīvā11:20 – 11:40 Dr. philol. Vilma šaudiņa. Etnolingvistiskās attieksmes pierobežā11:40 – 12:00 Dr. philol. Alīna romanovska. Latgalieša tēls mūsdienu latviešu literatūrā12:00 – 12:20 Dr. habil. philol. fjodors fjodorovs. Ass Pēterburga – Dvinska – Daugavpils // Daugavpils– Dvinska – Pēterburga 13
 14. 14. 12:20 – 12:40 Mg. philol. marija sivašova. Latgales lauki krievu pirmā viļņa emig­ rācijas rakstnieku darbos12:40 – 13:00 Dr. philol. Žans Badins. Vladimirs Krimovs: bēgšana no Latgales13:00 – 13:20 Dr. philol. elīna Vasiļjeva. Dvinskas – Daugavpils ebreju teksts: tū­ risma perspektīvas13:20 – 14:00 Kafijas pauze14:00 – 15:30 Dr. habil. philol. Ina druviete. Lekcija un diskusija ar Daugavpils pilsētas un rajona skolotājiem. Valodu apguve un lietojums Latvijas izglītības sistēmā14
 15. 15. reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–18:00 Norises vieta: Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts Rīgā, Mazajā Pils ielā 2a Sekcijas vadītāja: Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:00 – 10:30 Sekcijas darba atklāšana. Vada Dr. hist. Inese Runce V. E. Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva stankeviča uzruna I. reliģijpētniecība Latvijā: vēsture un teorētiskie konteksti. Vada Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova10:30 – 11:15 Dr. habil. phil. jānis Vējš. Filozofiskā teoloģija reliģijpētniecības kontekstā Mg. phil. māra grīnfelde. Reliģiskās pieredzes loma reliģijas būtī­ bas meklējumos 20. gs. 20.–30. gadu reliģiski filozofiskajā domā Latvijā Dr. geogr. juris paiders. Latvijas iedzīvotāju reliģiskā sastāva ģeogrā­ fiskā izvietojuma izpētes problēmas padomju laikā un mūsdienās Diskusijas II. sabiedrība, valsts un baznīca Latvijā. Vada Dr. phil. Māra Kiope11:15 – 12:00 Dr. hist. Inese runce. Valsts un Baznīcas attiecību teorētiskie modeļi Dr. phil. Valdis tēraudkalns. Kolaboracionisma izpausmes Latvijas kristīgajās konfesijās Ulmaņa autoritārās valdības un padomju re­ žīma varas gados: kopīgais un atšķirīgais Dr. theol. Aleksandrs stepanovs. Jēzus Kristus tēls Latvijas katoļu Baznīcas vajāšanu laikā (1940–1991). Analīze un perspektīva jau­ najai Jēzus Kristus pasludināšanai Diskusijas12:00 – 12:30 Kafijas pauze III. nezināmais Latvijas kristietības vēsturē. Vada Mg. phil. Māra Grīnfelde12:30 – 13:00 Mg. hist. Kristīne Ante. Irvingiešu draudzes Jelgavā un Liepājā 19. gs. 70.–80. gados: reliģiskā pārliecība, sociālais sastāvs un darbība 15
 16. 16. Mg. hist. maija grizāne. 1883. gada likuma «Par dažu pilsonisko un dievkalpošanas veikšanas tiesību dāvāšanu raskoļņikiem» realizā­ cijas aspekti mūsdienu Daugavpils rajona teritorijā Diskusijas IV. Latviskā reliģiozitāte: vēsture un mūsdienas. Vada Dr. hist. Inese Runce13:00 – 13:45 Dr. philol. gatis ozoliņš. Dievturība Latvijā: līderi un grupa MA Agita misāne. Latvieši dzīvie un mirušie. Alternatīvs skatījums uz kapu svētku aizsākumu Latvijā Dr. biol., Mg. phil. Aīda rancāne. Gadskārtu svētki un ģimenes godi mūsdienu Latvijā: robežu sargāšana vai nojaukšana? Diskusijas V. Austrumu reliģiju ietekmes Latvijā. Vada MA Agita Misāne13:45 – 14:15 Dr. theol. elizabete taivāne. Kristīgā meditācija Latvijā: tradicionā­ lās kristietības transformācija Dr. phil. solveiga Krūmiņa-Koņkova. Joga Latvijā: no garīgas kustī­ bas līdz veselīgam dzīvesveidam Diskusijas14:15 – 15:15 Pusdienas VI. pareizticība Latvijā. Vada Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova15:15 – 16:00 Mg. phil. juris Vuguls. Zināšanu koncepts pareizticīgajā domā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Latvijā MA sebastians rimestads [Sebastian Rimestad]. No cara valsts baznīcas uz juridiski atzītu mazākumbaznīcu. Latvijas pareizticības baznīca 1915–1926 Mg. art. jeļena Avanesova. Pareizticīgās baznīcas loma krievu identitātes saglabāšanā Latvijā un Igaunijā 1991.–2011. gadā Diskusijas VII. Latvijas vecticībnieki: pētniecības aktualitātes. Vada Dr. phil. Māra Kiope16:00 – 16:45 Dr. art. nadežda pazuhina. Vecticības kultūrvēsturiskā pieredze Lat­ vijā 20. gs.16
 17. 17. Bc. geogr. Krišjānis Zeļģis. Jaunpagasta vecticībnieku areāla ietek­ me Kurzemes reģionā 1925.–1935. gadā Mg. art. Viktorija Aleksandrova. Latvijas ikonu gleznotāja S. Bika­ dorova daiļrade viņa reliģisko uzskatu kontekstā Diskusijas VIII. reliģijpētniecības un sabiedrības audzināšanas kopsakari. Vada Mg. phil. Māra Grīnfelde16:45 – 17:30 Dr. phil. māra Kiope. Staņislava Ladusāna, SJ, nācijas audzināša­ nas projekts Mg. psych. Ingrīda trups-Kalne, PhD ģirts dimdiņš. Moralitātes, politiskās ideoloģijas un reliģiozitātes mijsakarību psiholoģiskie as­ pekti Dr. paed. Laima geikina. Ateistiskās izglītības reliģiskā būtība Diskusijas17:30 – 18:00 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (Dr. phil. Solveiga Krūmiņa- Koņkova, Dr. phil. Māra Kiope) 17
 18. 18. modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–18:30 Norises vieta: LU Vēstures un filozofijas fakultāte Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 1. auditorija Sekcijas vadītājas: Dr. habil. phil. Maija Kūle, Dr. phil. Ella Buceniece I daļa. Idejas un teorijas10:00 – 14:30 Dr. phil. ella Buceniece. Tauta un nācija kā īpašas kopības formas: fenomenoloģiskā izpratne Dr. phil. jānis t. ozoliņš. Latvijas nākotne krīzes laikos: vai ir kaut kas, uz ko cerēt? Mg. phil. rinalds Zembahs. Identitātes veidošanās kopesamības formās Mg. phil. maija Vēja. Nacionālās identitātes publiskie un privātie aspekti Dr. phil. rihards Kūlis. Rietumu kultūras vērtības un latviskā iden­ titāte Dr. habil. phil. māra rubene. Modernitātes veidošanās: poētiskais laiks un rakstības telpa Dr. habil. phil. maija Kūle. Latviskais un eiropeiskais triju dzīves formu skatījumā Dr. phil. Igors šuvajevs. Erdmans un filosofijas vēsture Mg. phil. Ieva plūme. Modernā atziņas teorija. Skices un piezīmes Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs. Modernisma paradigma etnosocio­ loģijas pētījumos Latvijā Dr. hist., Dr. h. c. hist. Leo dribins. Jaunas nacionālās identitātes Eiropā pēc Otrā pasaules kara un PSRS sabrukuma Mg. phil. Kārlis Vērpe. Pašap/izziņa, atmiņa un vēsture informāci­ jas laikmetā: pārdomas «Latvijas filozofs (-e) – virtuālais modelis II» kontekstā Mg. phil. ģirts jankovskis. Iedarbīgā vēsture. Reflektīvās vēstures problēma «Latvijas filozofs (-e) – virtuālais modelis II» struktūrā Leonija mundeciema-Vuss. Latviskās identitātes sadursme ar vir­ tuālās vardarbības lauku – sabiedriskais un filosofiskais aspekts18
 19. 19. II daļa. personības un virzieni15:00 – 18:30 Mg. phil. māris Kūlis. Patiesības un melu izpratne latviešu pirms­ kara kultūras filosofijā Mg. phil. Andrejs Balodis. Bergsonisms Latvijā: konteksti un pro- blēmas Dr. phil. svetlana Kovaļčuka. Žurnāls «Likums un Tiesa» (Zakon i Sud, 1929–1938) demokrātijas un diktatūras dimensijās Dr. phil. raivis Bičevskis. Hāmana kamerālzinātne: no politikas pie antropoloģijas Mg. phil. elvīra šimfa. Piezīmes par Pētera Zālītes Kanta brīvības mācības interpretāciju Dr. phil. Zaiga Lapiņa. Rainis: dumpīgais cilvēks nacionālā valstī Dr. phil. Aija priedīte-Kleinhofa. Latviešu pilsoniskās reliģijas pa­ matmeti Edvarta Virzas darbos māris Vecvagars. Kukulītis: Pēteris Ķiķauka un Sapfo Dr. phil. elga freiberga. Eksperiments un metode: modernisma avoti Mildas Paļevičas estētikā Mg. phil. uldis Vēgners. Edmunda Huserla fenomenoloģijas kritika Teodora Celma darbos un tās izvērtējums Ināra cera. Filozofs sociālu griežu laikā. Kārlis Rijnieks Dr. phil. Velga Vēvere. Visvalža Klīves filosofijas ceļi Latvijā Mg. phil. Igors gubenko. Mūsdienu franču filosofijas studijas Lat­ vijā: jautājums par citādību 19
 20. 20. nacionālā identitāte un rīcībspēja Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–14:00 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 301. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. sc. soc. Aija Zobena, Dr. phil. Voldemārs Bariss9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija10:10 – 10:15 Sekcijas darba atklāšana10:15 – 10:30 Dr. sc. soc. Aija Zobena. Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopie­ nu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas10:30 – 10:45 Dr. phil. Voldemārs Bariss. Pārvaldes institūciju rīcībspēja publisko pakalpojumu jomā10:45 – 11:00 Mg. sc. soc. miķelis grīviņš. Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām11:00 – 11:15 Mg. sc. soc. Ilze Lāce. Cilvēks un vieta: nacionālās identitātes un rīcībspējas telpiskie aspekti11:15 – 11:30 Mg. sc. soc. Līga paula. Kopienu rīcībspēja un identitāte11:30 – 11:45 Dr. oec. Vera Boroņenko. Reģionu konkurētspējas un attīstības eko­ nomiskie nosacījumi11:45 – 12:00 Diskusija pie kafijas tases12:00 – 12:15 Dr. sc. soc. Līga rasnača. Darba tirgus reģionos12:15 – 12:30 Mg. sc. soc. mareks niklass. Labklājības slazds reģionos12:30 – 12:45 Dr. psych. Larisa Brokāne. Etniskās identitātes konstruēšana mul­ tietniskā vidē12:45 – 13:00 Mg. sc. soc. Anna rāta. Krievvalodīgie latviešu bērnudārzos: rīcības stratēģijas13:00 – 13:15 Mg. paed. evija caune. Etniskā pašidentitāte virtuālajā telpā13:15 – 13:30 Dr. sc. soc. Aivars tabuns, Ausma tabuna. Latvijas iedzīvotāju starppersonu uzticēšanās socioloģiska analīze13:30 – 14:00 Sekcijas darba rezultātu apkopojums, diskusija pie kafijas tases20
 21. 21. nacionālā identitāte un mobilitāte Norises laiks: 25. oktobris plkst. 11:00–13:00Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 309. auditorija Sekcijas vadītājs: PhD Nils Muižnieks11:00 – 13:00 Dr. sc. soc. Brigita Zepa, Dr. sc. soc. evija Kļave. Nacionālā identi­ tāte un tās dimensijas Mg. sc. soc. mārtiņš Kaprāns, Dr. hist. Vita Zelče. Nacionālā iden­ titāte, vēsture un sociālā atmiņa Dr. hist. Vita Zelče, Mg. sc. soc. mārtiņš Kaprāns. Migrācijas lielā­ kās plūsmas: Vēsturisks atskats (19. gs.–1991) Dr. math. mihails Hazans. Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000–2010 Dr. sc. soc. Aija Zobena, Mg. sc. soc. Ilze Lāce. Vietas piesaiste un mobilitāte: brīva izvēle vai nepieciešamība? Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. ritma rungule, MA Ilze trapenciere. Latvijas jauniešu sociālā un teritoriālā piederība un mobilitātes plāni MA Ilze trapenciere, Bc. art. Anna trapenciere. Eirobāreņi Latvijā: identitātes meklējumi Mg. sc. soc. Inese šūpule. Nacionālās un etniskās identitātes dis­ kursīvās konstrukcijas Interneta diskusijās par etniskiem jautāju­ miem 21
 22. 22. nacionālā identitāte un komunikācija Norises laiks: 25. oktobris plkst. 8:30–21:00 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina, 298., 355., 406. un 414. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. phil. Jurģis Šķilters, Dr. hist. Ojārs Skudra, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Dr. philol. Viktors Freibergs, Dr. paed. Baiba Sporāne, Dr. philol. Viesturs Zanders, Dr. paed. Inta Brikše, Dr. hist. Vita Zelče Kontaktinformācija: jurgis.skilters@lu.lv, ojars.skudra@lu.lv, skaidrite.lasmane@lu.lv, viktors.freibergs@lu.lv, baiba.sporane@lu.lv, viesturs.zanders@lu.lv, inta.brikse@lu.lv, vita.zelce@lu.lvLaika reglaments: ziņojumi līdz 12 minūtēm, diskusijas, replikas vai atbildes uz jau- tājumiem – līdz 3 minūtēm 1. sesija «Identitāte un interaktīvie mediji» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 8:30–10:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorija Sekcijas vadītājs: Dr. phil. Jurģis Šķilters Kontaktinformācija: jurgis.skilters@lu.lv8:30 – 10:00 Mg. sc. soc. Līva Brice, Dr. phil. jurģis šķilters, Mg. sc. soc. jānis pencis, Dr. sc. comp. uldis Bojārs. Kopīgās atmiņas un identitātes atklāšana Twitter komunikācijā Mg. sc. soc. jānis pencis, Dr. sc. comp. uldis Bojārs, Dr. sc. soc. silva seņkāne, Mg. sc. soc. Līva Brice, Mg. sc. soc. Laura uzule, Dr. paed. Inta Brikše, Dr. phil. jurģis šķilters. Latvijas politiķu un partiju identitātes Twitter komunikācijā: 10. Saeimas vēlēšanu pie­ mērs Mg. sc. soc. Laura uzule, Mg. sc. soc. jānis pencis, Dr. sc. comp. uldis Bojārs, Mg. sc. soc. Ingus Bērziņš, Dr. phil. jurģis šķilters. Politiskais diskurss, vēlēšanas un identitāte: portāla Delfi pētījums (2010) Mg. sc. soc. Ilze Bērziņa. Nacionālās identitātes komunikācija so­ ciālajos tīklos Bc. sc. soc. mārtiņš priedīte. Pasaules valstu identitātes interneta ziņu portālos: ASV identitāte tvnet.lv 2011. gada janvārī Mg. sc. soc. jānis Buholcs. Sociālo tīklu portāli indivīdu mediju pa­ tēriņā22
 23. 23. 2. sesija «Identitāte: valsts un biznesa komunikācija» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–12:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 335. auditorija Sesijas vadītājs: Dr. hist. Ojārs Skudra Kontaktinformācija: ojars.skudra@lu.lv10:30 – 12:00 Mg. sc. soc. Lolita stašāne. Zīmolu identitātes aspekti Latvijā Mg. sc. soc. Inga Latkovska. Sabiedrisko attiecību speciālistu (profe­ sionālā) asociācija kā profesionālās identitātes veidošanas aspekts Mg. sc. soc. Kaspars rūklis. Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas publiskās diplomātijas praksē Mg. sc. soc. Aleksis jarockis. Valsts pārvaldes komunikācijas prak­ se: nacionālās identitātes aspekti Mg. sc. soc. marita Zitmane. Pēcpadomju patērētāja identitātes veidošanās. Drukāto reklāmu diskursa analīze 3. sesija «Identitāte un populārā komunikācija» Norises laiks: otrdien, 25. oktobrī, 12.30–14.00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorija Sesijas vadītāja: Dr. phil. Skaidrīte Lasmane Kontaktinformācija: skaidrite.lasmane@lu.lv12:30 – 14:00 Dr. philol. Viktors freibergs. Individuālā atmiņa un kolektīvā iden­ titāte latviešu spēlfilmās Mg. sc. soc. evija Zača. Nacionālais humors un karikatūras Mg. sc. soc. Liliāna ozoliņa. Nacionālās identitātes izpausmes populārajā kultūrā: «Prāta Vētras» konstrukciju piemēru analīze Bc. sc. soc. Ilze Borodkina. Identitāšu konstruēšana sociālajās vir­ tuālajās pasaulēs 4. sesija «Identitāte un sabiedriskie mediji» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 14:30–16:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorija Sesijas vadītājs: Dr. philol. Viktors Freibergs Kontaktinformācija: viktors.freibergs@lu.lv14:30 – 16: 00 Mg. sc. soc. Andris morkāns. Latvijas radio veidošanās un attīstī­ ba: nacionālās un kultūras identitātes aspekti (1921–1934) Mg. sc. soc. rolands tjarve. Sabiedriskie mediji un identitātes dis­ kursi Eiropas valstu likumdošanā 23
 24. 24. Mg. sc. soc. Ieva Beitika. Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā digitalizācijas laikmetā: Latvijas gadījuma analīze Dr. paed. Inta Brikše. Latvijas un Eiropas identitāšu diskursi Latvi­ jas Radio un Latvijas Televīzijā Bc. sc. soc. Armīns ronis. Latvijas Radio 2 fenomens: nacionālā identitāte izklaides medijā 5. sesija «Kultūras mantojums digitālā vidē» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–14:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 406. auditorija Sesijas vadītāja: Dr. paed. Baiba Sporāne Kontaktinformācija: baiba.sporane@lu.lv10:30 – 14:00 Dr. paed. Baiba sporāne. Digitālā kultūras mantojuma vieta nacio­ nālās identitātes struktūrā Dr. philol. Līga Krūmiņa. Kultūras mantojums digitālā vidē: mūs­ dienu potenciāls Dr. philol. Baiba mūze. Latvijas kultūras kanona vērtības atmiņas institūciju digitālajās kolekcijās Bc. sc. soc. uldis Zariņš. Digitālo kolekciju pieejamība – tehniskie aspekti Dr. philol. daina pakalna. Informācijas lietošanas paradumi digitā­ lajā vidē Mg. sc. soc. Aiga grēniņa. Bibliotēku gatavība saskarsmei ar Google paaudzes pārstāvju digitālo identitāti Dr. philol. Baiba Holma. Digitālo kolekciju lietojamība lietotāju vēr­ tējumā 6. sesija «grāmatniecības un bibliotēku vēsture» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–12:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 208. aud. Sesijas vadītājs: Dr. philol. Viesturs Zanders Kontaktinformācija: viesturs.zanders@lu.lv10:30 – 12:00 Mg. sc. soc. Andris Vilks. Tirdzniecība ar latviešu grāmatām 19. gadsimtā Mg. sc. soc. Lilija Limane. Latviešu lasāmviela 20. gadsimta sāku­ mā (1900–1914)24
 25. 25. Mg. sc. soc. gunta jaunmuktāne. Žurnāls «Daugava» un tā loma latviešu pašapziņas celšanā Dr. philol. Ināra Klekere. Latvijas kultūras vēstures aspekti topoša­ jā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzejā Dr. philol. Viesturs Zanders. Uzziņu izdevumi trimdas latviešu grā­ matniecībā Mg. sc. soc. Aija taimiņa. Varakļānu grāfa Mihaela Johana fon der Borha Sicīlijas ceļojums (1776) un tā atspoguļojums grāmatniecībā Dr. philol. jana dreimane. Grāmatas un bibliotēkas koncepts latvie­ šu periodikā 20. gadsimta 80. gadu beigās – 90. gadu sākumā 7. sesija «Žurnālistika: identitāšu veidošanās procesi» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 16:30–18:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 414. auditorija Sesijas vadītāja: Dr. paed. Inta Brikše Kontaktinformācija: inta.brikse@lu.lv16:30 – 18:00 Dr. phil. Ainārs dimants. Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacio­ nālās identitātes veidošanās faktors Latvijā Mg. sc. soc. Ilze šulmane. Latvijas dienas laikrakstu žurnālistu identitātes: žurnālistikas un politikas lauku mijiedarbība Bc. sc. soc. džeina tamuļeviča. Žurnālistikas atbildība un atbildī­ gums: profesionālās un nacionālās identitātes aspekti Mg. sc. soc. olga proskurova. Žurnālista identitātes rāmējums po­ pulārajā kino 8. sesija «Identitāte un komunikācija: teorētiskie aspekti un prakse» Norises laiks: 25. oktobris plkst. 18:30–21:00 Norises vieta: LU SZF Lomonosova ielā 1a, 414. auditorija Sesijas vadītāja: Dr. hist. Vita Zelče Kontaktinformācija: vita.zelče@lu.lv18:30 – 21:00 Dr. sc. soc. silva seņkāne, Dr. phil. jurģis šķilters. Paškategorizā­ cija un nacionālā identitāte Dr. phil. skaidrīte Lasmane. Nacionālās identitātes vēlmju komu­ nikācija un ētika Dr. phil. jurģis šķilters, Mg. sc. soc. ģirts Burgmanis. Telpa, vide un identitāte 25
 26. 26. Mg. sc. soc. Linda Zviedrāne-Leimane. Nacionālā identitāte un komunikācija migrācijas procesa ietvaros: emigrējušo Latvijas iedzīvotāju piemērs Mg. sc. soc. guna spurava. Nacionālā identitāte un diferencētais mediju patēriņš: vienotas konstrukciju telpas trūkuma riski Mg. sc. soc. dmitrijs petrenko. Nācija un nacionālās identitātes diskurss: politiskās elites vēstījumu analīze Dr. hist. ojārs skudra. Interpretējošā elite un nacionālās identitātes politiskais aspekts: laikraksta Diena publikāciju analīze (2010. g. augusts–oktobris un 2011. g. jūlijs–septembris). Mg. sc. soc. Vita dreijere. Poppolitikas tendences un politiskās identitātes: politisko aktoru naratīvi tradicionālajos un jaunajos medijos (2010–2011)26
 27. 27. novadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē Norises laiks: 20. oktobris Norises vieta: Liepājas Universitāte Liepājā, Lielajā ielā 14 Organizatori: Liepājas Universitāte; Liepājas muzejs; Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka Sekcijas vadītājs: Dr. philol. Edgars Lāms Laika reglaments: līdz 20 minūtēm10:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrēšana (Aktu zālē 4. stāvā)11:00 – 12:30 Atklāšana un plenārsēde (Aktu zālē 4. stāvā). Vada Dr. philol. Edgars Lāms Dr. philol. Ieva ozola. Liepājas Universitātes ieguldījums Valsts pē­ tījumu programmās «Letonika» un «Nacionālā identitāte» uļjana gintnere. Liepājas muzeja ekspedīcijas Rucavā 20. gs. 80. gados Dr. habil. philol. Benita Laumane. Jūra: latviešu, lietuviešu un ka- šubu etnolingvistiskās paralēles12:30 – 13:00 Kafijas pauze, diskusijas 1. sekcijas 1. daļa. 203. telpā. Vada: Dr. habil. philol. Brigita Bušmane, Mg. philol. Gita Girņus13:00 – 14:40 Mg. hist. Inga doniņa. Pēteris Stepiņš un viņa devums Liepājas novada senvēsturei Mg. philol. gita girņus. Kurzeme latviešu kara teikās Inta dišlere. Ieceļotāji Tukumā 18. – 19. gadsimtā un viņu pēcnā­ cēji Mg. sc. env. Agrita ozola. Muzeja loma mūsdienu novadnieciskās identitātes meklējumos: Tukuma muzeja piemērs Mg. paed. Arturs medveckis. Latvijas kultūrvides pārvērtību liecī­ bas biogrāfiskās izpētes avotos14:40 – 15:10 Kafijas pauze, diskusijas 2. sekcijas 1. daļa. 225. telpā. Vada Dr. philol. Anda Kuduma, Mg. art. Santa Mazika13:00 – 14:40 Dr. art. edīte tišheizere. Nacionālās pašapziņas maiņa rokoperas «Kaupēn, mans mīļais!» atspoguļojumā 1999. un 2011. gadā 27
 28. 28. Mg. mus. Ilze Valce. Kurzemes identitātes izpausmes novadnieka Agra Engelmaņa kora mūzikā /In memoriam/ Mg. art. santa mazika. Caurskatot tekstilmākslinieces Annas Elter­ manes piezīmes Dr. paed. Inta Klāsone. Identitātes izpētes pieredze Liepājas Uni­ versitātē. Zinātniskās un mākslinieciskās darbības mijattiecības projekta «UBUS» LLII – 078 ietvaros Mg. philol. sandra okuņeva. Liepājnieciskums Māra Runguļa daiļradē14:40 – 15:10 Kafijas pauze, diskusijas 1. sekcijas 2. daļa. 203. telpā. Vada Dr. habil. philol. Brigita Bušmane, Mg. philol. Gita Girņus15:10 – 16:50 Mg. philol. Aija jansone. Voldemārs Caune – bibliotekārs entuzi­ asts un lasīšanas kultūras veicinātājs Liepājas periodā Dr. habil. philol. Brigita Bušmane. G. Bražes darbā «Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis» (1844) apkopotās leksikas raksturojums mūsdienu valodas kontekstā Dr. philol. maigone Beitiņa. Salikta teikuma dialektālās iezīmes Jēkaba Janševska prozā Mg. philol. daiga straupeniece. Sventājas izloksnes īpatnības mana tēva – Liepājas būtiņģnieka – valodā Dr. philol. Ieva ozola. Verba tagadnes celmu dinamika Lejaskurze­ mes izloksnēs 2. sekcijas 2. daļa. 225. telpā. Vada Dr. philol. Anda Kuduma, Mg. art. Santa Mazika15:10 – 16:50 Leonija Vuss-mundeciema. Zentas Mauriņas darba «Baltās drā­ nas» Kurzemes avoti audiovizuālās komunikācijas laikmetā Mg. sc. educ. Inga Bliska. Kurzemes identitātes meklējumi franču žurnālista un rakstnieka Žana Pola Kofmana (Kauffmann) ceļojuma aprakstā Courlande Dr. philol. Anda Kuduma. Poētiskās laiktelpas formējošie elementi Liepājas dzejnieču dzejā Dr. philol. edgars Lāms. Kurzeme Māra Čaklā dzejā17:00 Olafa Gūtmaņa dzejas uzvedums «Es dzīvoju starp ezeru un jūru» (Lie- pājas Tautas teātris. Režisore Ināra Kalnarāja) Aktu zālē 4. stāvā28
 29. 29. Radošo darbu izstāde «Baltu vienība zem saules» (Lielajā ielā 14)Izstāde «Liepājas muzeja ekspedīciju vākumi Rucavā 20. gs. 80. ga-dos» (atklāšana 19. oktobrī plkst. 14:00 Lielajā ielā 14, Aktu zālē)Ekspozīcija «Laika saudzētās. Vecbibliotēkas krājums 16.–19. gs.»(Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā Zivju ielā 7) 29
 30. 30. orientālistika un latviskā identitāte Norises laiks: 24. oktobris no plkst. 10:00Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401. auditorija Sekcijas vadītāji: Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis, Dr. habil. hist. Leons TaivānsLaika reglaments: ziņojums līdz 10 minūtēm, atbildes uz jautājumiem un diskusijas par ziņojumu – līdz 5 minūtēmNo 10:00 Dr. habil. hist. Leons taivāns. Latvijas un Dienvidāzijas kultūras tipu salīdzinājums Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis. «Rigvedas» un latviešu dainu dievi Dr. phil. jānis ešots. Korāna vieta latviešu kultūrā Dr. habil. philol. sigma Ankrava. Austrumi latviskās identitātes kontekstā latviešu literatūras sākotnē un mūsdienās Mg. philol. gunta ošeniece. Cilvēka audzināšanas aspekti latviešu tautas pedagoģijā un senindiešu filozofijā Pārtraukums Dr. philol. Agnese Haijima. Japāņu dārzi un dizains Latvijā Dr. phil. Agita Baltgalve. Tibetiešu īpašvārdu un skaņu atveide lat­ viešu valodā Dr. theol. jānis priede. Seno Tuvo Austrumu pētniecības un biblis­ tikas terminoloģijas perspektīvas latviešu valodā Dr. theol. Anita stašulāne. Austrumu reliģiskās idejas Rietumos: mīts par Mahātmām Mg. hist. marika Laudere. Budisms Latvijas kultūrvidē30
 31. 31. jaunatne Latvijā, eiropā un pasaulē: izaicinājumi, problēmas un perspektīvas Norises laiks: 25. oktobris plkst. 13:30–18:30 Norises vieta: Latvijas Universitāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 205. telpa Sekcijas vadītājas: MA Ilze Trapenciere, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. Ritma Rungule 1. daļa. Vada MA Ilze Trapenciere, Dr. sc. soc. Ritma Rungule13:30 – 15:30 Dr. sc. soc. Inta mieriņa, Mg. sc. soc. Aleksandrs Aleksandrovs. Jaunieši un politiskā atsvešinātība postkomunisma valstīs Mg. sc. soc. Laura sūna. Common Culture? Populārās kultūras me­ diatora potenciāls latviešu un krievvalodīgo jauniešu vidū Dr. sc. soc. silva seņkāne. Latvijas jaunatnes nacionālā identitāte: pašidentifikācija un to ietekmējošie faktori Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. ritma rungule. Jauniešu sociālā identificēšanās Latvijas sabiedrībā Dr. sc. soc. Vladimirs menšikovs. Kopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas Mg. sc. soc. Ieva Kārkliņa. Ģimenes ekonomiskā, sociālā un cilvēk­ kapitāla loma jauniešu profesijas izvēlē Mg. oec. Aija jaunmuktāne. Brīvprātīgais darbs Latvijas jaunatnes politikā Mg. paed. Agra Bērziņa. Latvijas jauniešu piedalīšanās interešu izglītībā un neformālajā izglītībā 2. daļa. Vada Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva16:00 – 17:40 PhD māris goldmanis. Darba tirgus pieprasījuma un jauniešu pro­ fesionālās izvēles analīze Dr. sc. soc. ritma rungule, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, MA Ilze tra- penciere, Mg. sc. soc. Aleksandrs Aleksandrovs. Profesiju pres­ tižs un izvēle jauniešu vidū: T. Vilciņa pētījums pēc 45 gadiem Mg. paed. Arturs medveckis. Skolu jaunatnes dzīvesveida izvēļu daudzveidība un ierobežojumi» Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Mg. sc. soc. sigita sniķere, Dr. sc. soc. Inta mieriņa. Atkarību veidošanās riska un aizsargājošie faktori: Latvijas un Eiropas valstu salīdzinoša analīze 31
 32. 32. Mg. sc. soc. sigita sniķere, mārcis trapencieris. Atkarību izrai­ sošo vielu lietošanas tendences skolēnu vidū un to ietekmējošie faktori M.Th. Anu Heinonen. Latvian youth, religion and attitudes: a com­ parative study of changing attitudes of university students between 1999 and 2010 MA Ilze trapenciere. Jauniešu sociālās iekļaušanas problēmas pēc ārpusģimenes aprūpes atstāšanas Bc. art. Anna trapenciere. «Eirobāreņi» Austrumeiropā: mākslas projektu loma sociālajā iekļaušanā Bc. art. elizabete nīmane. Mūsdienu jauniešu vērtībuzskati un subkultūru veidošanās iezīmes: EHR klausītāju piemēra analīze MA elizabete celma. Latvijas jaunieši un viņu identitāte Dr. med. Viesturs šiliņš, MA Ilze trapenciere, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva. Jauniešu veselība LatvijāNo 17:40 Apaļā galda diskusija par jaunatnes politikas un jaunatnes pētniecī- bas turpmāko attīstību, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents32
 33. 33. II. VALodnIecīBA un LIterAtūrZInātne teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā Norises laiks: 26. oktobris plkst. 9:30–15:40Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 305. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. philol. Andra KalnačaSēdi vada Dr. philol. Ilze Lokmane9:30 – 9:40 Ievadvārdi9:40 – 10:00 Dr. philol. Aina urdze. Par kļūdām jeb variācijām 2. personas daudzskaitļa paradigmā10:00 – 10:20 Mg. hum. Baiba saulīte, Mg. hum. gunta nešpore. Verbu valences apraksta iespējas latviešu valodas tekstu korpusā10:20 – 10:40 Dr. philol. jurģis pakeris [Jurgis Pakerys]. Morfoloģiskā produktivi­ tāte korpusā un lietuviešu darbības vārds10:40 – 11:00 Mg. hum. Baiba Ivulāne. Darbības vārda gramatiskās funkcijas bērnu valodā11:00 – 11:20 Mg. hum. Liene Kalviša. Evidencialitāte un darbības vārda salikto laika formu semantika11:20: – 11:50 Kafijas pauzeSēdi vada Dr. philol. Jurģis Pakeris11:50 – 12:10 Dr. philol. egle Žilinskaite [Eglė Žilinskaitė]. Prievārdu pētīšanas metodes12:10 – 12:30 Mg. philol. Linda Apse. Latviešu valodas telpisko prievārdu seman­ tiskā struktūra kognitīvās lingvistikas aspektā12:30 – 12:50 Mg. philol. daiki Horiguči [Daiki Horiguchi]. Priedēkļi kā internacio­ nālismu «nacionalizācijas» līdzekļi12:50 – 13:10 Mg. hum. Inta urbanoviča. Komponentu analīzes metode atvasi­ nājumu nozīmes šķiršanā13:10 – 13:30 Dr. philol. Andra Kalnača. Gramatizēšanās, leksikalizēšanās un in­ terjekcijas13:30 – 14:00 Kafijas pauzeSēdi vada Dr. philol. Andra Kalnača14:00 – 14:20 Dr. philol. Anna daugaviete [Anna Daugavet]. Latviešu valodas are­ ālie sakari. Fonoloģija un akcentoloģija 33
 34. 34. 14:20 – 14:40 Mg. hum. ērika Krautmane. Jusīvs igauņu un lībiešu valodā un tā atbilsme latviešu valodā14:40 – 15:00 Dr. des. Iļja seržants. Acquisition of cannonical objecthood. (Kano­ niskā objekta rašanās)15:00 – 15:20 Mg. hum. Līga Vogina. Teikuma dziļās struktūras īstenošanās virsē­ jā: subjekta nullforma15:20 – 15:40 Dr. philol. Ilze Lokmane. Īstā un papildu predikativitāte vienkāršā teikumā15:40 Noslēgums34
 35. 35. Latviešu valodas gramatika: problēmas un risinājumi Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:30–16:35 Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Sēžu zāle (2. stāvā) Laika reglaments: līdz 20 minūtēm, jautājumi un diskusijas – 10 minūtes Sekcijas vadītāja: Dr. habil. philol. Daina Nītiņa10:30 – 10:45 Dalībnieku reģistrācija10:45 – 10:50 Sekcijas darba atklāšana. Dr. habil. philol. Dainas Nītiņas ievadvārdi10:50 – 11:20 Dr. philol. Ilze Auziņa, Dr. philol. juris grigorjevs, Dr. habil. philol. dace markus. Problemātiskie gadījumi latviešu valodas fonētikā un to atspoguļojums starptautiskajā fonētiskajā transkripcijā11:20 – 11:50 Mg. philol. Inese Indričāne, Mg. philol. solveiga Čeirane. Latviešu valodas spraudzeņu troksneņu spektrāls raksturojums11:50 – 12:20 Dr. philol. Anna Vulāne. Abreviācijas aktivizēšanās mūsdienu lat­ viešu valodā12:20 – 12:50 Dr. habil. philol. nikole naua [Nicole Nau]. Par latviešu valodas deklinācijām un konjugācijām: vai ir jāpārdomā tradicionālā sistē­ ma?12:50 – 13:20 Dr. philol. gunta smiltniece. Pārmaiņas lietvārdu skaitļa formu lie­ tojumā13:20 – 14:05 Kafijas pauze / pusdienas14:05 – 1435 Dr. philol. Ilze Lokmane, Dr. philol. Andra Kalnača. Paradigma morfoloģijā un sintaksē14:35 – 15:05 Dr. philol. Linda Lauze. Mutvārdu teksta sintakses vieta jaunajā akadēmiskajā gramatikā15:05 – 15:35 Mg. philol. Ieva Breņķe. Nenoteiktās / noteiktās galotnes lietošanas īpatnības dzejas tekstos15:35 – 16:05 Mg. philol. Agita Kazakeviča. Divdabja teiciena raksturojums lat­ viešu valodas gramatikās16:05 – 16:35 Dr. habil. philol. daina nītiņa. Jauna latviešu valodas gramatikas apraksta tapšanas peripetijas 35
 36. 36. Latviešu valodas vēsture, dialektoloģija un onomastika Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:10Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Senāta zāle Sekcijas vadītājs: Dr. habil. philol. Ojārs BušsSēdi vada Dr. philol. Anna Stafecka10:00 – 10:20 Dr. habil philol. Ilga jansone. Daži neskaidras cilmes uzvārdi Ērģemē10:20 – 10:40 Dr. philol. renāte siliņa-piņķe. Senākie latviešu personvārdi mūs­ dienās10:40 – 11:00 Dr. philol. pauls Balodis. Dabas parādību un laika skaitīšanas mo­ tivētie latviešu uzvārdi11:00 – 11:30 StarpbrīdisSēdi vada Dr. habil. philol. Ilga Jansone11:30 – 11:50 Dr. philol. Anna stafecka. Par dažiem «Baltu valodu atlanta» 1. sē­ jumā neiekļautiem augu nosaukumiem11:50 – 12:10 Dr. habil. philol. Brigita Bušmane. Salīdzinājumi ar dzīvnieku no­ saukumiem Stendes izloksnē12:10 – 12:30 Mg. philol. elga skrūzmane. Frazeoloģismi ar leksisko komponentu Dieva-.. Georga Manceļa «Postillā»: semantiskais aspekts12:30 – 14:00 PusdienasSēdi vada Dr. philol. Laimute Balode14:00 – 14:20 Dr. habil. philol. ojārs Bušs. Ozols Latvijas toponīmiskajā panorāmā14:20 – 14:40 Dr. philol. Laimute Balode. Detoponīmiskie urbanonīmi Rīgā: iden­ titātes aspekts14:40 – 15:00 Mg. philol. sanda rapa. Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā: leksiskais aspekts15:00–15:30 StarpbrīdisSēdi vada Dr. habil. philol. Brigita Bušmane15:30 – 15:50 Mg. philol. Ilze štrausa. Nekustamo īpašumu nosaukumi Ukros15:50 – 16:10 Mg. hum. marta Balode. Sieviešu pēclaulību uzvārda izvēle jaukta­ jās latviešu–somu ģimenēs: metodoloģiskais un socioonomastis­ kais aspekts36
 37. 37. Latviešu leksikoloģija, leksikogrāfija un terminoloģija Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–17:40 Norises vieta: LU Latviešu valodas institūts Latvijas Zinātņu akadēmijā (9. stāvā) Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Domes zāle Sekcijas vadītāja: Dr. philol. Ieva Zuicena Laika reglaments: ziņojumi –15 minūtes, jautājumi, diskusijas – 5 minūtes9:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija9:30 – 9:40 Sekcijas darba atklāšana (Dr. philol. Ieva Zuicena) rīta sēde. Vada Dr. philol., Dr. h. c. philol. Sarma Kļaviņa9:40 – 10:00 Dr. philol. dite Liepa. Valodas jaunrades procesi un pārmaiņas leksikā10:00 – 10:20 Dr. philol. Ilga migla. Frazeoloģismi mūsdienu latviešu prozā10:20 – 10:40 Dr. philol. Anitra roze. Mājdzīvnieku krāsas apzīmējumi latviešu valodā10:40 – 11:00 Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs. Vārda nozīmes maiņa kontakt- valodu ietekmē11:00 – 11:20 Dr. philol. regīna Kvašīte. Bezekvivalenta leksika latviešu tautas­ dziesmu tulkojumos lietuviešu valodā11:20 – 12:00 Kafijas pauze pusdienas sēde. Vada Dr. habil. philol. Pēteris Vanags12:00 – 12:20 Dr. phil. Ineta Balode. Jakoba Langes ieguldījums leksikogrāfijas attīstībā Latvijā12:20 – 12:40 Dr. philol., Dr. h. c. philol. sarma Kļaviņa. Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcas radītāji un lietotāji, tās sūtība 21. gadsimtā12:40 – 13:00 Mg. philol. everita Andronova, Dr. philol. renāte siliņa-piņķe, Dr. philol. Anta trumpa, Dr. habil. philol. pēteris Vanags. Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: problēmas un risinājumi13:00 – 13:20 Dr. philol. Ieva Zuicena, Mg. philol. Ieva Kuplā. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca – palīgs latviešu valodas līkločos13:20 – 13:40 Dr. philol. maija Baltiņa, Mg. philol. daina Vucāne. Rakstnieka va­ lodas vārdnīca kā starpdisciplinārs projekts un zinātniskas sadar­ bības pētījums 37
 38. 38. 13:40 – 14:00 Dr. sc. comp. normunds grūzītis, Mg. philol. gunta nešpore. Latviešu valodas tekstu korpusa iespējas vārdnīcu izveidē14:00 – 15:30 Pusdienas pēcpusdienas sēde. Vada Dr. habil. med. Māris Baltiņš15:30 – 15:50 Dr. habil. med. māris Baltiņš. Personības latviešu terminoloģijas vēsturē: apzinātais un vēl darāmais15:50 – 16:10 Dr. philol. Iveta pūtele, Mg. philol. Linda Kurmiņa, Mg. philol. Anita Butāne. Dažas jaunākās latviešu terminoloģijas iezīmes16:10 – 16:30 Dr. habil. philol. Valentīna skujiņa. Termina ceļš no okazionālisma līdz jaunvārdam16:30 – 16:50 Dr. philol. Velga Laugale. Nomenklatūras vienības augstākās un vidējās izglītības iestāžu nosaukumos16:50 – 17:10 Dr. philol. Ilze rūmniece. Antīka teorētiska teksta termini latviešu valodas vidē (tulkojot Aristoteļa «Retoriku»)17:10 – 17:30 Dr. habil. sc. ing. juris gunārs pommers. Aizguvumi. Tehnika vai tehnoloģija?17:30 – 17:40 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (Dr. philol. Ieva Zuicena)38
 39. 39. sociolingvistika Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:00 Norises vieta: Latviešu valodas aģentūras zāle Rīgā, Lāčplēša ielā 35 Sekcijas vadītāja: Dr. habil. philol. Ina Druviete10:00 – 10:30 Mg. philol. gunta Kļava, Dr. habil. philol. jānis Valdmanis. Valsts valoda un svešvalodas Latvijā: tendences un ieteikumi10:30 – 11:00 Dr. philol. Vineta ernstsone. Latvijas Republikas normatīvie akti un latviešu literārā valoda11:00 – 11:30 Dr. philol. Linda Lauze, Mg. philol. Kristīne politere. Pieklājības frāzes mutvārdu saziņā: dzimtes aspekts11:30 – 12:00 Dr. habil. med. māris Baltiņš. Latviešu valodas funkciju nodrošinā­ šana Eiropas Savienībā12:00 – 13:00 Pārtraukums13:00 – 13:30 Dr. philol. Valda rudziša. Pilsētas valoda kā sociolingvistisku pētī­ jumu objekts: Vācijas pieredzes nozīme nākotnes pētījumiem Lat­ vijā13:30 – 14:00 Dr. philol. jānis sīlis. Latviešu valoda kā ventspilnieku kontaktvalo­ da: sociolingvistisko datu vākšanas metodikas pilnveide14:00 – 14:30 Mg. philol. solvita pošeiko. Valodu daudzveidība Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā: mērķauditorijas paplašināšana un/vai kos­ mopolītu sabiedrības veidošana?14:30 – 15:00 Dr. philol. dace strelēvica-ošiņa. Valodniecība vai valodnīcība? Valodnieka noslēpumainais tēls sabiedrības acīs15:00 – 15:30 Dr. philol. dite Liepa. Sociolingvistikas teorija un prakse valodas konsultāciju dienesta darbā15:30 – 16:00 Dr. habil. philol. Ina druviete. Izglītības ieguves valoda personības un sabiedrības aspektā 39
 40. 40. Latgales latviešu valoda un kultūra Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:30–19:30 Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte Rīgā, Visvalža ielā 4a, 205. auditorija Sekcijas vadītājas: Dr. philol. Lidija Leikuma, Dr. philol. Ilga Šuplinska Laika reglaments: referāti – 15 minūtes, komentāri, jautājumi – 5 minūtes09:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafijaVada Dr. philol. Ilga Šuplinska09:30 – 09:50 Dr. philol. Angelika juško-štekele. Tirgus fenomens Latgales kultū­ rā09:50 – 10:10 Dr. philol. jeļena Koroļova, Mg. philol. sandra ūdre. Aizgavieņs un Масленица Latgalē: struktūra un semantika (latgaliešu un vecti­ cībnieku tradīcijas)10:10 – 10:30 Dr. philol. skaidrīte Kalvāne. Par latgaliešu grāmatām kopkatalogā «Seniespiedumi latviešu valodā 1525–1855» (1999)10:30 – 10:50 Dr. philol. Lidija Leikuma. J. Šteinberga sarakste ar P. Smeļteri: «Katoļu moju kalendara» koņteksts10:50 – 11:10 Dr. philol. olga senkāne. Raiņa dzejoļi latgaliešu valodā11:10 – 11:30 Kafijas pauze11:30 – 11:50 Dr. philol. Valentīns Lukaševičs. Izidora tāls latgalīšu literaturā11:50 – 12:10 Dr. philol. Ilga šuplinska. Susātiva koncepts latgalīšu kulturtelpā12:10 – 12:30 Dr. philol. paulīne Zalāne-Vallena. Latgaliešu kultūras darbinieku devums trimdā12:30 – 12:50 Mg. sc. biol. Andrejs svilāns; Mg. sc. biol. daina roze; Dr. philol. Valentīns Lukaševičs. Augi kā latgaliskās identitātes zīme kultūrai­ navā, rakstos un stāstos12:50 – 13:20 Humanitāro zinātņu žurnāla «Via Latgalica» un pielikuma «Latgalis- tikys kongresu materiali» prezentācija13:20 – 14:00 PusdienasVada Dr. philol. Lidija Leikuma14:00 – 14:20 Mg. philol. sandra murinska. Latgales latvieša identitātes pozicio­ nējums laikrakstos «Rēzeknes Vēstis», «Latgales Laiks», «Vietējā Latgales Avīze» (2008–2010)40
 41. 41. 14:20 – 14:40 Mg. philol. solvita pošeiko. Telpas kategorija Latgales reģiona ling­ vistiskajā ainavā14:40 – 15:00 Dr. philol. sanita Lazdiņa. Latgales reģiona ekolingvistiskā dažādī­ ba kā avots reģiona attīstībai15:00 – 15:20 juris cibuļs. Latgalietība – otrā, papildu vai vienīgā identitāte15:20 – 16:00 ESF projekta «Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un so- ciālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā» izdevumu «Lat- galieša CV», «Multikulturālā Rēzekne», «Latgaliešu valoda Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu kontekstā» prezentācija16:00 – 16:20 Dr. philol. Aleksejs Andronovs. Jāņa Lojas devums latgalistikā16:20 – 16:40 Dr. philol. Ilze sperga. Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusa izveide16:40 – 17:00 Mg. oec. juris Viļums. Latgolys latvīšu volūda – vaļsts volūdys pa­ veids – regiona ekonomiskuos atteisteibys koņtekstā17:00 – 17:20 Dr. geogr. Zane cekula. Latgales vietvārdi un identitāte17:20 – 17:40 Dr. hist. Inese runce. Reģionālā identitāte nacionālās identitātes konceptā: LU FSI jaunākie pētījumi18:00 – 19:30 Mācību filmas «Latgales kultūras mantojums» prezentācija, ESF projekta «Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai» projekta aktivitātes vadītāja Inese Auziņa Noslēgums 41
 42. 42. nacionālā identitāte un latviešu literatūra: būtiskākie teksti un to nozīmes Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:30 Norises vieta: Latvijas Universitāte Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Muzeja zāle (415. telpā, 4. stāvā pa galvenajām kāpnēm) Sekcijas vadītāja: Dr. philol. Ausma Cimdiņa 1. sēde «rīgas teksts: Augusta deglava «rīga»». Vada Dr. art. Valdis Muktupāvels10:00 – 12:00 Dr. philol. Ausma cimdiņa. Rīgas teksta ģenēze latvieša literatū­ rā un A. Deglava «Rīga» latviešu nacionālās identitātes meklēju­ mos Dr. philol. Ieva Kalniņa. Strādniecība/proletariāts kā problēma A. Deglava romānā «Rīga» Dr. philol. ojārs Lāms. Intelektuālā Rīga Augusta Deglava skatīju­ mā Mg. art. Linda Kusiņa. Rīdzinieces stereotipos un arhetipos: A. Deglava «Rīga» un A. Upīša «Sieviete» Andrejs grāpis. Autobiogrāfiskas reminiscences kokzāģētavas tēlā A. Deglava romānā «Rīga» Mg. philol. elīna skujiņa. Blēžu romāna pazīmes A. Deglava romā­ nā «Rīga»12:00 – 12:30 Kafijas pauze 2. sēde «pilsētas teksts, citas rīgas». Vada Dr. philol. Ausma Cimdiņa12:30 – 14:30 Mg. philol. jūlija dibovska. Rīgas mīti Andreja Upīša romānu ekra­ nizācijās Dr. philol. Viesturs Vecgrāvis. «Rīga» un Rīga: Jāņa Poruka romāns un citas viņa refleksijas par 19./20. gs. mijas Rīgu Dr. philol. evija Veide. Rīga Marģera Zariņa prozā Mg. art. jānis ozoliņš. Aizmirstā pilsēta: Rīga Andras Neiburgas prozā Mg. philol. jānis oga. Rīga latviešu literatūras tulkojumos 14:30 – 15:30 Pusdienlaiks42
 43. 43. 3. sēde «Identitātes meklējumu teorētiskie aspekti». Vada Dr. philol. Ojārs Lāms15:30 – 17:30 Dr. philol. Ilze rūmniece. Latīņvalodīgie vaibsti Rīgas sejā Dr. philol. Vita paparinska. Pilsēta un pilsētnieki antīkā tekstā Dr. phil. Aija priedīte. Teksts un sociālā realitāte Dr. art. Valdis muktupāvels. Skaņu ainava kā lokālās un nacionālās identitātes komponente: mūzikas instrumentu aspekts Dr. philol. sandra ratniece. 20. gs. Rīga: jūgendstils un nacionālā identitāte Mg. philol. Inga Žolude. Dzejolis kā cilvēka dzīve: identitātes poēti­ ka Noslēguma diskusija 43
 44. 44. Latviešu literatūras vēsture: metodoloģiskas problēmas Norise laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–16:30Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 329. auditorijaSekcijas vadītāji: Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis, Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs 1. sēde10:00 – 10:05 Ievadvārdi10:05 – 10:30 Dr. philol. māra grudule. Iztēles prieks: piezīmes pie 16. un 17. gs. latviešu literatūras vēstures10:30 – 10:55 Dr. philol. Zigrīda frīde. Kontinuitāte un novitātes latviešu literatū­ ras procesos 19. gadsimtā10:55 – 11:20 Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs. Rūdolfs Blaumanis un 19. gad­ simta latviešu literatūras kanons11:20 – 11:45 Dr. philol. maija Burima. Vēsturiskā materiāla poētiskās transfor­ mācijas 20. gs. sākuma latviešu literatūrā11:45 – 12:00 Diskusijas12:00 – 13:00 Starpbrīdis 2. sēde13:00 – 13:25 Dr. philol. raimonds Briedis. Komiskais sociālistiskā reālisma lat­ viešu invariantā (20. gs. 40. gadi)13:25 – 13:50 Dr. philol. eva eglāja-Kristsone. Humora funkcijas latviešu pēcsta­ ļinisma laika literatūrā13:50 – 14:00 Diskusijas14:00 – 14:20 Starpbrīdis 3. sēde14:20 – 14:45 Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis. Latviešu drāmas divas plūs­ mas 20. gs. otrajā pusē14:45 – 15:10 Dr. philol. Anita rožkalne. Latviskums un pasaules kultūras pēdas trimdas literatūrā: Astrīdes Ivaskas piemērs15:10 – 15:35 Dr. philol. Inguna daukste-silasproģe. Austrālijas iespaidi un pie­ redze latviešu trimdas literatūras kontekstā15:35 – 16:00 Dr. philol. Ieva e. Kalniņa. Literatūras zinātne Latvijā: 1991–201116:00 – 16:30 Noslēguma diskusija44
 45. 45. K. Barona dienu konference «tradīcija un robežas» Norises laiks: 25., 26. oktobris Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Līgo zāle Sekcijas vadītāji: Dr. philol. Dace Bula, Dr. philol. Una Smilgaine Laika reglaments: referāts – 20 minūtes, diskusijas – 5 minūtes 25. oktobris10:00 – 10:05 Sekcijas darba atklāšana (Dr. philol. Daces Bulas ievadvārdi)Sēdi vada Dr. philol. Una Smilgaine10:05 – 10:30 Mg. art. Ieva tihovska. Robežas Latvijas čigānu etniskajā identitātē un kultūrā – skats no mūzikas10:30 – 10:55 Aldis pūtelis. «[..]citādas tiesības mums nebij to darīt» – dievturī­ ba un kultūras robežu nospraušana10:55 – 11:20 Dr. art. rūta muktupāvela. Telpas un laika robežas Latvijas piero­ bežas lietuviešu apziņā11:20 – 11:45 Dr. philol. eva eglāja-Kristsone. Robežas simbolizācija latviešu rakstnieku aprakstos par ceļojumiem ārpus PSRS11:45 – 12:05 Kafijas pauzeSēdi vada Dr. philol. Guntis Pakalns12:05 – 12:30 Dr. hist., Dr. habil. art. juris urtāns. Latvijas ūdensteču vietvārdi ar sakni svēt-, svent- kā seno robežu apzīmētāji12:30 – 12.55 Mg. philol. sanita Bērziņa-reinsone. Mežs kā mājas? Divi stāsti par deviņiem gadiem mežā12:55 – 13:20 Bc. art. Baiba Buceniece. Kapsēta kā vairāku pasauļu robeža lat­ viešu folklorā13:20 – 13:45 Mg. art. Andris ērglis. Folkloristu laiki Piebalgā. 1954. gads13:45 – 14:45 Pusdienu pārtraukumsSēdi vada Dr. philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda14:45 – 15:10 Dr. philol. guntis pakalns. Tradicionālā stāstīšana – mēģinājumi definēt robežas15:10 – 15:35 Mg. philol. Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdu laika un telpas robežas 45
 46. 46. 15:35 – 16:00 Dr. philol. una smilgaine. Augu vākšana Viduskurzemē. Mākslas un tradicionālās kultūras robežas16:00 – 16:25 Dr. philol. svetlana rižakova. Burvestības līnijas un robežas. Mūs­ dienu latviešu pieredze16:25 – 16:45 Kafijas pauzeSēdi vada Mg. philol. Rita Treija16:45 – 17:10 Mg. art. Ieva pāne. Robežmītu pārvērtēšana: Bārtas un Nīcas garie saucieni un leiši17:10 – 17:35 Dr. philol. Angelika juško-štekele. Uz pārkāpuma robežas: devian­ tās uzvedības modeļi latgaliešu pasakās17:35 – 18:00 Mg. phil. Ieva pīgozne. Krāsu robežas latviešu tautasdziesmās. Dzeltens, sarkans, brūns 26. oktobrisSēdi vada Mg. art. Ieva Pāne12:30 – 12:55 Dr. philol. dace Bula. Par robežām un starpkaru perioda folkloristiku Eiropā12:55 – 13:20 Dr. philol. gatis ozoliņš. «Latvju tautas daiņas» – vēsturiski etno­ grāfisko pētījumu robežas13:20 – 13:45 Dr. art. Anda Beitāne. Tradīciju robežas Latvijas etnomuzikoloģijā13:45 – 14:10 Dr. art. Ilze šarkovska-Liepiņa. Jēkabs Graubiņš latviešu folkloris­ tikā politisko režīmu griežos (1940–1944)14:10 – 15:10 Pusdienu pārtraukumsSēdi vada Mg. philol. Sandis Laime15:10 – 15:35 Dr. sc. inf. sergejs Kruks. Tradīcijas robežas: Arvīds Pelše un «Die­ na» par Līgo svētkiem ar 40 gadu distanci15:35 – 16:00 Mg. art. Zane prēdele. Jāzepa Vītola «Gaismas pils»: tradīcijas uz­ tvere kopš 1901. gada16:00 – 16:25 Mg. philol. Iveta dukaļska. Tradicionālais un mainīgais kāzu vārtu tradīcijā Latgalē16:25 – 16:50 Mg. phil. māra mellēna. Dziedāšanas un dzīvošanas mijiedarbe Otaņķos (20. gadsimta 2. puse un 21. gadsimta sākums): tradīcijas dinamika laikā, telpā un personiskajā pieredzē46
 47. 47. III. Vēsture Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā padomju okupācijas laikā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–18:00 Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Mazā zāle (3. stāvā) Sekcijas vadītājs: Dr. iur., Dr. habil. sc. pol. Tālavs JundzisLaika reglaments: ziņojumi – līdz 10 minūtēm, diskusijas un jautājumi – līdz 3 minūtēm9:00 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija Iepazīšanās ar izstādi «Četras svarīgākās latviešu trimdas politiskās akcijas ārzemēs padomju okupācijas laikā» Sekcijas materiālu un rakstu krājuma atvēršana Rīta kafija10:00 – 10:45 Sekcijas darba atklāšana (vada Guntis Bērziņš) LZA viceprezidents tālavs jundzis LR ārlietu ministrs ģirts Valdis Kristovskis LR Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs ojārs Kalniņš PBLA valdes priekšsēdis Ints rupners Muzikāls sveiciens (brāļi graši) I. trimdas vēstures liecības. Vada Ligita Zandovska10:45 – 11:30 PhD eduards Bruno deksnis. Dokumentālas liecības par latviešu trimdas politiskajām akcijām (1945–1991) MA Kristīne Beķere. Latviešu trimdas politisko aktivitāšu atspogu­ ļojums ASV nacionālā arhīva dokumentos Inese Kalniņa. Trimdas arhīvi LVA un to stāvoklis Diskusijas11:30 – 12:00 Kafijas pauzeII. Lr ārlietu dienests un trimdas organizācijas. Vada PhD Eduards Bruno Deksnis12:00 – 14:30 PhD nils muižnieks. Atbildīgums Latvijas attiecībās ar diasporu Dr. hist. Ainārs Lerhis. Latvijas valsts oficiālā nostāja 1940.–1991. gadā valsts juridiskā statusa un neatkarības atgūšanas jautāju­ mos – ieskats Latvijas ārlietu dienesta dokumentos 47
 48. 48. Dr. habil. hist. Antonijs Zunda. Latviešu trimda Rietumvalstīs un Latvijas PSR Ārlietu ministrijas darbība: 20. gadsimta 50.–60. gadi (Mārtiņa Zīverta un Alfrēda Vintera «projekti») Anita tērauda. Latviešu trimdas organizācijas un to loma neatka­ rības idejas uzturēšanā un atgādināšanā mītnes zemju sabiedrībai un institūcijām M. ed. Valda Liepiņa. Austrālijas latvieši un Atmoda maija sinka. Latviešu centrs Minsterē Inese Auziņa-smita. Cīņa par Latvijas neatkarību Lielbritānijā PhD uldis Bluķis. BATUN darbība un tās nozīme Diskusijas14:30 – 15:30 Pusdienas III. trimdas nozīmīgākās politiskās akcijas. Vada M. ed. Valda Liepiņa15:30 – 17:45 Dr. hist. Kārlis Kangeris. Pirmā Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa (VLJK) aizliegšana Berlīnē 1968. gadā: latviešu trimdas organizāciju protesti ēriks Ingevics. Vitlama valdības politika attiecībā uz Baltijas val­ stīm un Austrālijas latviešu politiskā aktivitāte guntis Bērziņš. Austrālijas valdības 1974. gada lēmums atzīt Bal­ tijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā – baltiešu politiskās iz­ glītības stunda Austrālijā Dr. oec. Viesturs pauls Karnups. Austrālijas latviešu jauniešu pro­ testi pret Vitlama valdības 1974. gada lēmumu atzīt Baltijas valstu iekļaušanu PSRS uldis grava. Eiropas drošības un sadarbības apspriedes 1975. gadā pieņemtā Helsinku nolīguma sekas Latvijai: fakti un mīti māris graudiņš. Baltiešu tribunāls Kopenhāgenā un Baltijas «Brī­ vības un miera kuģa» (1985) paulis Kļaviņš. Gaismas akcija. Diskusijas17:45 – 18:00 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (PhD Eduards Bruno Deksnis, Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis)48
 49. 49. nacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs. Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–18:00Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 1206. telpa Sekcijas vadītāja: Dr. hist. Daina Bleiere I daļa. Vada Dr. hist. Daina Bleiere10:00 – 10:05 Atklāšana. LU LVI direktora Dr. hist. gunta Zemīša uzruna10:05 – 10:20 Dr. habil. art. ojārs spārītis. Artūra Baumaņa «klusais disiden­ tisms». Par tautiskās atmodas izjūtu rosinātu sociālo kritiku mākslā10:20 – 10:35 Dr. habil. hist. jānis Bērziņš. Latviešu deputātu darbība I un II Krie­ vijas Valsts domē10:35 – 10:50 Dr. hist. Līga Lapa. Kaujinieku operācijas Vidzemē un Kurzemē 1906. gadā10:50 – 11:05 Dr. hist. ēriks jēkabsons. Latviešu tautības virsnieki Krievijas armi­ jā līdz Pirmajam pasaules karam: skaits un sastāvs11:05 – 11:20 Dr. phil. juris prikulis. Četri viedokļi par Latvijas autonomiju 1905.– 1906. g.: Fricis Veinbergs, Jānis Kroders, Kārlis Ulmanis, Jānis Čakste11:20 – 11:35 Dr. hist. uldis Krēsliņš. Nacionālais moments kā arguments latvie­ šu pilsonisko partiju nostādnēs un politikā. 1917–193411:35 – 11:50 Bc. hist. Vineta Vilcāne. Sabiedriskā un kultūras dzīve Latgalē: Preiļu pilsēta 1928.–1940. gadā11:50 – 12:05 Diskusija12:05 – 12:25 Kafijas pauze II daļa. Vada Dr. hist.Ineta Lipša12:25 – 12:40 Arturs Žvinklis. Parlamentārās sistēmas sovjetizācija: Tautas saei­ ma un Latvijas PSR Augstākā Padome (1940–1963)12:40 – 12:55 Dr. hist. dzintars ērglis. Padomju režīma represijas pret Latvijas ie­ dzīvotājiem 1940. gada vasarā: kļūdaini citu personu vietā arestētie12:55 – 13:10 Dr. hist. edvīns evarts. Tiesu vara vācu okupācijas laikā Latvijas ģenerālapgabalā13:10 – 13:25 Mg. hist. Zigmārs turčinskis. Nacionālie partizāni Latvijā: izpētes stāvoklis un problēmas13:25 – 13:40 Diskusija13:40 – 14:30 Pusdienas 49
 50. 50. III daļa. Vada Dr. hist. Aija Jansone14:30 – 14:45 Dr. hist. Kārlis Kangeris. Evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums uz jaunu dokumentu bāzes14:45 – 15:00 Mg. hist. juris pavlovičs. Okupācijas varu maiņa Latvijā 1944.– 1945. gadā kā pētniecības problēma15:00 – 15:15 Dr. hist. rudīte Vīksne. Reliģisko konfesiju vajāšana 1954.– 1965. gadā15:15 – 15:30 Dr. hist. daina Bleiere. Kultūras politika un sovjetizācija Padomju Latvijā (1940–1990)15:30 – 15:45 Dr. h. c. hist. Lilita Vanaga. Novada identitāte: ieskats administra­ tīvo novadu vēstures pētniecības problēmās15:45 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:20 Kafijas pauze IV daļa. Vada Dr. hist. Edvīns Evarts16:20 – 16:35 Dr. hist. Anete Karlsone. Indivīds un latviešu tautiskā tērpa izveide (1904–1926)16:35 – 16:50 Dr. hist. Ineta Lipša. Seksualitāte un latviešu nacionālisms Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas kara laikā (1914–1920): pagātne un atmiņa16:50 – 17:05 PhD maija runcis. Sociālistiskā ģimenes politika un latvisko ģime­ nes tradīciju noturība17:05 – 17:20 Dr. hist. Aija jansone. Trimdas daiļamatniecības centieni saglabāt latvisko identitāti Lielbritānijā (1949–2006)17:20 – 17:35 Mg. philol. Lāsma reinvalde. Latviskās etniskās identitātes iz­ pausmes materiālajā kultūrā17:35 – 17:50 Diskusija Konferences noslēgums50
 51. 51. rīgas identitāte vēstures gaitā Norises laiks: 25. oktobris plkst. 9:00–16:15Norises vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Rīgā, Palasta ielā 4, Kolonnu zāle Sekcijas vadītāja: Dr. hist. Ieva OseLaika reglaments: ziņojumi – 15 minūtes; diskusijas un jautājumi – līdz 3 minūtēm9:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija9:30 – 9:45 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores Klāras Radziņas, LU Latvijas vēstures institūta direktora Dr. hist. Gunta Zemīša un sekcijas vadītājas Dr. hist. Ievas Oses uzruna Arheoloģiskie atradumi – rīdzinieku ikdienas dzīves liecinieki. Vada Dr. hist. Gunita Zariņa9:45 – 10:00 Dr. hist. Tatjana Berga. 800 gadu dokumentālajām liecībām par monētu kalšanu Rīgā10:00 – 10:15 Mg. hist. rūdolfs Brūzis. Rīgā un tās apkārtnē atrastie 14.–16. gs. zobeni10:15 – 10:30 Mg. hist. Ilze reinfelde. Rīgā atrastā 16.–17. gs. Zīgburgas akmen­ smasas keramika10:30 – 10:45 dagnija svarāne. Viduslaiku Rīgas alvas saktas un piekariņi kā lie­ cība par iedzīvotāju jaunu identitāti10:45 – 11: 00 silvija tilko. Kaula apstrāde viduslaiku Rīgā11:00 – 11:15 Diskusija11:15 – 11:45 Kafijas pauze rīgas vietas identitāte. Vada Dr. hist. Roberts Spirģis11:45 – 12:00 Dr. hist. muntis Auns. Rīgas apkārtnes apdzīvotās vietas un ģeogrā­ fiskie objekti Livonijas laika dokumentos12:00 – 12:15 Dr. hist. Ieva Ose. Sarkanais tornis un Kobronskansts – Pārdauga­ vas vizuālās identitātes izmaiņas 17. gs.12:15 – 12:30 Dr. hist. Andris šnē. Arheoloģiskās liecības par Kobronskansts ap­ dzīvotību un apbūvi jaunajos laikos12:30 – 12:45 Dr. biol. māris Zunde. Rīgas vēsturiskajās būvēs lietotie kokmate­ riāli un to sagādes rajonu noteikšana12:45 – 14:00 Pusdienu pārtraukums 51
 52. 52. Iedzīvotāju fiziskā un sociālā identitāte. Vada Dr. hist. Ieva Ose14:00 – 14:15 Dr. hist. guntis gerhards. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā14:15 – 14:30 Dr. hist. roberts spirģis. Liecības par 13.–18. gs. rīdziniekiem pēc Pēterbaznīcas kapsētas izrakumiem14:30 – 14:45 Dr. hist. gunita Zariņa, Dr. chem. Arturs Vīksna, Mg. chem. Vita rudoviča. Rīgas 14.–17. gs. iedzīvotāju uzturs14:45 – 15:00 Dr. hist. margarita Barzdeviča. Rīgas piepilsētas iedzīvotāju so­ ciālā identitāte 17. gs. un 18. gs. sākuma kartogrāfiskā materiāla atspoguļojumā15:00 – 15:15 Dr. hist. Anita Čerpinska. 1710. gada kapitulācijas akts kā Rīgas namnieku identitātes atspoguļotājs15:15 – 15:30 Ingrīda miklāva. Rihards Jūlijs Štegmans – Rīgas pilsētas galve­ nais mērnieks (1871–1917)15:30 – 15:45 Dipl.-Ing., Mg. sc. soc. ēriks Leburīss [Eric Le Bourhis]. Rīgas vēs­ turiskā centra veidošanas «ideoloģijas» attīstība 1965.–1985. g.15:45 – 16:00 Diskusija16:00 – 16:15 Sekcijas darba rezultātu apkopojums (Dr. hist. Ieva Ose)52
 53. 53. mutvārdu vēsture: dzīvesstāsts un pašapziņa Norises laiks: 25. oktobris plkst. 14:00–18:00 Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāles salons Rīgā, Merķeļa ielā 13 Sekcijas vadītāja: Dr. sc. soc. Baiba Bela14:00 – 15:40 Dr. sc. soc. dagmāra Beitnere. Vēstures references un pašapziņa: 16. marts versus 9. maijs PhD maija runcis. Kur meklēt latviešu identitāti? Vēsturē, mutvār­ du vēsturē vai arhīvos? dace Bormane. Pašapzināšanās morāle: būt un piederēt «gēns» Dr. philol. Vineta poriņa. No dzīvesstāsta uz ikdienu: nacionālā pašapziņa un valoda starpkultūru saziņa Latvijā PhD Vieda skultāne. Kā grūtas dzīves atrod māju vārdos15:40 – 16:00 Kafijas pauze16:00 – 18:00 Mg. sc. soc. edmunds šūpulis. Identitātes meklējumi mutvārdu vēsturē – ikdienas daudzbalsīgā atmiņa un politiskā pagātnes uni­ fikācija māra Zirnīte. Pēterdiena Gotlandē jeb kultūru saskarsmes dzīves­ stāstu pētījumos Mg. hist. maija Krūmiņa. Mutvārdu vēstures avotu perspektīva vēstures izpētē Mg. sc. soc. maruta pranka. «Mēs svešiem neko nestāstījām». Par identitāti privātajā un padomju publiskajā telpā Mg. philol. Ieva garda. Nacionālās identitātes dimensijas Alsungas novada teicēju dzīvesstāstos Dr. sc. soc. Baiba Bela. Nācijas un tautības diskurss Latvijā: «es», «mēs», «viņi» 20. gadus pēc neatkarības atjaunošanas 53
 54. 54. Latvijas sociālā atmiņa un nacionālā identitāte Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00–17:00 Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 106. auditorija Sekcijas vadītāja: Dr. hist. Vita Zelče10:00 – 10:15 Sekcijas darba atklāšana. Vada Dr. hist. Vita Zelče I. pagātnes nospiedumi Latvijas sociālajā atmiņā un nacionālā identitāte. Vada Dr. hist. Kaspars Zellis10:15 – 12:00 Dr. hist. Vija daukšte. 19. gs. 80. gadu rusifikācija latviešu sociālajā atmiņā: preses materiālu analīze marta selecka. Pirmā pasaules kara paaudzes komunikatīvās at­ miņas piemērs: Kārļa Speldziņa dzīvesstāsta analīze Mg. sc. soc. didzis Bērziņš. Holokausta sociālā atmiņa: atšķirīgās perspektīvas dzelzs priekškara abās pusēs Mg. hist. uldis neiburgs. Latvijas Centrālā padome (LCP) Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā, mediju telpā un piemiņas rituālos PhD daina eglīte, Dr. hist. Vita Zelče. Sieviete un karš: latvietes Otrajā pasaules karā un sociālā atmiņa Mg. sc. soc. Aija rozenšteine. Vēsture filmā. Rolanda Kalniņa «Es visu atceros, Ričard!» / «Akmens un šķembas» Mg. sc. soc. Laura Ardava, Mg. sc. soc. didzis Bērziņš, Mg. sc. soc. gita siliņa. Karavīru dienasgrāmatas Otrajā pasaules karā: faktoloģisks fiksējums un dvēseļu laboratorija Jautājumi un diskusija II. Laikzīmes un leģendas sociālajā atmiņā: nacionālās identitātes pētniecības avotu, pieeju un tematikas daudzveidība. Vada Mg. sc. soc. Mārtiņš Kaprāns12:20 – 14:10 Aigars Lagzdiņš. Kārlis Ulmanis latviešu sociālajā atmiņā: memuārliteratūras analīze Mg. sc. soc. Kristiāna Kirša. Nabadzības diskurss presē un tā ie­ tekme uz sociālo atmiņu Dr. hist. Kaspars Zellis. Padomju un nacionālsociālistiskā Latvi­ jas vēstures koncepcija, to ietekme uz sociālo atmiņu: salīdzinošā analīze54

×