Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ortografia: ús de la b, la v i la l·l

  • Be the first to comment

Ortografia: ús de la b, la v i la l·l

  1. 1. Ús de “b” i “v” ús de la “l·l”
  2. 2. escrivim “B” escrivim “V” <ul><li>Abans de “L” i “R” (blau, arbre,…). </li></ul><ul><li>Després de “M” (ambient,…). Excepcions : paraules com tramvia o cricumval·lació. </li></ul><ul><li>Famílies de paraules que alternen “P” i “B” (llop-lloba, rep-rebia,…) </li></ul><ul><li>En les terminacions verbals de l’imperfet d’indicatiu (menjava, parlava,…). </li></ul><ul><li>Després de “N” (canvi, invitació,…). </li></ul><ul><li>Famílies de paraules que alternen “U” i “V” (clau-clavar,…) </li></ul>
  3. 3. Recorda!!! Hi ha una sèrie de paraules en què la “b” i la “v” s’escriuen diferent en català i castellà. català castellano basc vasco bena venda berruga verruga biga viga bolcar volcar mòbil móvil corb cuervo català castellano govern gobietno pavelló pabellón avorrit aburrido almívar almíbar llavi labio savi sabio vernís barniz
  4. 4. escrivim “l·l” <ul><li>Paraules començades per: </li></ul><ul><li>“ AL·L”, (al·lèrgia) </li></ul><ul><li>“ COL·L” (col·legi) </li></ul><ul><li>“ IL·L” (il·lusió) </li></ul><ul><li>“ SIL·L” (síl·laba) </li></ul><ul><li>“ MIL·L” (mil·leni) </li></ul><ul><li>Paraules acabades en: </li></ul><ul><li>“ EL·LA”, (cel·la) </li></ul><ul><li>“ IL·LA” (tranquil·la) </li></ul><ul><li>“ IL·LAR” (capil·lar) </li></ul>Paraules com pel·lícula, excel·lent, pol·len, ral·li, metàl·lic, intel·ligent, paral·lel, passarel·la, pupil·la, idil·li,…

×