Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La dièresi i l'accentuació

48,373 views

Published on

 • Be the first to comment

La dièresi i l'accentuació

 1. 1. La dièresi: ü, ï Eixa gran desconeguda
 2. 2. Usos de la dièresi <ul><li>Quan volem que sone la g ü i, g ü e, q ü i, q ü e. </li></ul><ul><li>aigües com aigua , qüestió com quaranta </li></ul><ul><li>Quan volem que sone la ü , ï com una vocal. </li></ul><ul><li>veïna i no cuina , Raül i no caure </li></ul>
 3. 3. Expliquem-ho a poc a poc <ul><li>Quan volem que sone la g ü i, g ü e, q ü i, q ü e. </li></ul><ul><li>aigües com aigua , qüestió com quaranta </li></ul><ul><li>Si no posem la dièresi, què passa? </li></ul><ul><li>aigues sona com algues </li></ul><ul><li>questió sona com quefer </li></ul>
 4. 4. És fàcil! <ul><li>El castellà també té el mateix ús. </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>pingüino , antigüedad </li></ul><ul><li>En valencià, a més, es posa sobre qüe , qüi . </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>pingüí , llengües , obliqüitat , freqüent </li></ul>
 5. 5. L’altre ús <ul><li>Quan volem que ü , ï sone com una vocal. </li></ul><ul><li>veïna i no cuina , Raül i no caure </li></ul><ul><li>Si no posem la dieresi, què passa? </li></ul><ul><li>Observa: reina i veïna </li></ul><ul><li>Sonen igual? </li></ul>
 6. 6. És fàcil! <ul><li>El castellà també té la mateixa necessitat. </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>Raúl , mohíno </li></ul><ul><li>Però usa un recurs diferent: l’accent. </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>Comía , Saúl , ataúd … </li></ul>
 7. 7. I en valencià, què fem? <ul><li>No podem usar l’accent, perquè la regla és perfecta i no té excepcions. </li></ul><ul><li>La recordes? </li></ul>
 8. 8. Paraules de tres classes <ul><li>Agudes. Duen el colp de veu en l’última síl·laba: </li></ul><ul><ul><li>ani mal entre pà com boi ene mic </li></ul></ul><ul><li>S’accentuen quan </li></ul><ul><ul><li>acaben en vocal: gesti ó , butlle tí , ro mà </li></ul></ul><ul><ul><li>acaben en vocal + s: To rís , su cós , es pés </li></ul></ul><ul><ul><li>acaben en -en, -in: pre tén , Ber lín </li></ul></ul>
 9. 9. Paraules de tres classes <ul><li>Planes. Duen el colp de veu en la penúltima síl·laba: </li></ul><ul><ul><li>fà cil di fí cil Al zi ra ge ni va </li></ul></ul><ul><li>S’accentuen quan </li></ul><ul><ul><li>no acaben en vocal: à gil, fàs tic, mís tic </li></ul></ul><ul><ul><li>no acaben en vocal + s: e xà mens, o rí gens </li></ul></ul><ul><ul><li>no acaben en –en, -in: cà nem </li></ul></ul>
 10. 10. Paraules de tres classes <ul><li>Esdrúixoles. Duan duen el colp de veu en l’antepenúltima síl·laba: </li></ul><ul><ul><li>es drúi xola à nima mà quina Síl via </li></ul></ul><ul><li>S’accentuen </li></ul><ul><ul><li>Sempre: olim pí ada, ci èn cia, di ò ptria, à gora </li></ul></ul>
 11. 11. Ho tenim tot clar? <ul><li>Raül no pot dur accent perquè… </li></ul><ul><li>És aguda i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in </li></ul><ul><li>Veïna no pot dur accent perquè… </li></ul><ul><li>És plana i acaba en vocal </li></ul><ul><li>Països no pot dur accent perquè… </li></ul><ul><li>És plana i acaba en vocal + s </li></ul>
 12. 12. No és gens complicat! <ul><li>Has d’escoltar la paraula. </li></ul><ul><li>Sona igual peu que peüc ? </li></ul><ul><li>Què ha canviat? </li></ul><ul><li>La quantitat de síl·labes </li></ul>
 13. 13. Quantes síl·labes té la paraula? <ul><li>Tantes com vocals. </li></ul><ul><ul><li>ànima a i a 3 vocals 3 síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>metge e e 2 vocals 2 síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>sec e 1 vocal 1 síl·laba </li></ul></ul><ul><li>Però… i ací? </li></ul><ul><ul><li>meu e u? 2 vocals? 1 síl·laba </li></ul></ul><ul><ul><li>cuina u i? a 3 vocals? 2 síl·labes </li></ul></ul>
 14. 14. No et deixes enganyar <ul><li>La i com la u no són sempre vocals </li></ul><ul><li>Cu i na No és vocal 2 síl·labes </li></ul><ul><li>Re i na No és vocal 2 síl·labes </li></ul><ul><li>Ve ï na Sí és vocal 3 síl·labes </li></ul><ul><li>Pe ü c Sí és vocal 2 síl·labes </li></ul><ul><li>Te u No és vocal 1 síl·laba </li></ul>
 15. 15. Ho has vist? <ul><li>Reina </li></ul><ul><li>rei – na 2 vocals 2 síl·labes </li></ul><ul><ul><li>Per què no s’accentua? </li></ul></ul><ul><ul><li>Perquè és plana i acaba en vocal. </li></ul></ul><ul><li>Veïna </li></ul><ul><ul><li>ve – ï – na 3 vocals 3 síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>Per què porta dièresi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Perquè no la puc accentuar. </li></ul></ul>
 16. 16. Dues llengües, dues solucions <ul><li>Valencià </li></ul><ul><li>Quan no puc accentuar, use la dièresi. </li></ul><ul><li>taüt , intuïm , traduïda , Caïm , Suïssa </li></ul><ul><li>Castellà </li></ul><ul><li>Trenque la regla d’accentuació. </li></ul><ul><li>ataúd Aguda i no acaba en vocal. </li></ul><ul><li>día Plana i acaba en vocal. </li></ul>
 17. 17. Encara no ho tinc clar… <ul><li>Per què veïnat porta dieresi? </li></ul><ul><li>Perquè vull que sonen tres síl·labes </li></ul><ul><li>ve-i-nat i no dos vei-nat com sona cui-nat </li></ul><ul><li>I no li puc posar un accent? </li></ul><ul><li>No, perquè du el colp de veu al final. </li></ul><ul><li>És aguda, però acaba en -t </li></ul>
 18. 18. Ara sí! <ul><li>Si puc posar accent, ho faré: </li></ul><ul><li>Lluís , país , veí … </li></ul><ul><li>Si no puc posar accent, usaré la dièresi: </li></ul><ul><li>Lluïsa , països , veïns … </li></ul>
 19. 19. T’he pogut ajudar? <ul><li>Gràcies per l’atenció. </li></ul>

×