Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'apòstrof

 • Login to see the comments

L'apòstrof

 1. 1. Nicolau Giner TroIES ANTONI LLIDÓ L’apòstrof (’) XÀBIA Lapòstrof () és el signe ortogràfic que susa per a indicar la supressió duna vocal. Els articles EL i LA s’apostrofen, en general, davant de paraula començada per VOCAL o H muda: L’ull L’hivern L’estruç L’hora L’oronella L’ós L’home L’agulla L’illa L’avió
 2. 2. EXCEPCIONSL’article LA NO s’apostrofa davant de paraula començadaper I, U, HI, HU en síl·laba àtona:La universitat La humitat La idea La intel·ligència La unitatL’article LA NO s’apostrofa tampoc davant de: La una La ira La host 2
 3. 3. Els articles EL i LA NO s’apostrofen quan la paraulasegüent comença amb una U o una I no vocàliques (ambH o sense): El iaio El ioga La hiena La iardaEls articles EL i LA NO s’apostrofen davant de paraules noadaptades o noms propis estrangers començats per Hamb so consonàntic: El hall El hippy 3
 4. 4. L’article LA NO s’apostrofa davant dels noms de les lletres: La ema La essa La efaL’article LA NO s’apostrofa davant de paraules començades amb elsufix A- quan expressa negació: La anormalitat La asimetriaLa preposició DE s’apostrofa, en general, davant deparaula començada per VOCAL o H muda: Una història d’amor La classe d’Història 4
 5. 5. La preposició DE NO s’apostrofa quan la paraula següentcomença amb una U o una I no vocàliques (amb H osense): L’habitació del iaio Els ullals de la hienaLa preposició DE NO s’apostrofa davant dels noms de leslletres: Una taula en forma de u 5
 6. 6. La preposició DE NO s’apostrofa davant de paraules noadaptades o noms propis estrangers començats per Hamb so consonàntic:Un actor de Hollywood Aspecte de hippyLa preposició DE NO s’apostrofa davant de paraulescomençades amb el sufix A- quan expressa negació: De asimetria De anormalitat 6
 7. 7. Altres aspectes de l’apòstrof que cal tenir en compteDavant de les xifres romanes i aràbigues, l’article (EL, LA) i lapreposició DE adopten les formes apostrofades si, quan s’escriuenamb caràcters alfabètics, s’apostrofen:L’ 1 de gener L’ XI D’ 1.000.000 a 2.000.000 (L’u de gener) (L’onze) (D’un milió a dos milions)Se segueixen les normes generals davant d’elements que figurenentre cometes o en cursiva (o redona, si el text és en cursiva): El director d’El País Va qualificar el fet d’”inaudit” El verb lliurar té el sentit d’”entregar”No s’apostrofa si la cursiva (o redona) té un sentit metalingüístic: El participi de establir 7
 8. 8. S’apostrofa davant de símbols numèrics o d’abreviatures en elscasos en què, quan es lligen, comencen per un so vocàlic: L’1 de maig L’XI Congrés de Literatura Francesa L’ap. 4Se segueixen les regles generals davant les sigles que es lligen comuna paraula: L’ONU L’IVA La UNESCO La UEFAS’apostrofa davant de sigles que es lletregen i que, en pronunciar-se, comencen per un so vocàlic: L’EMT L’AVL L’ONG L’FMDavant de mots no adaptats o estrangers que comencen per Slíquida, s’admet l’apostrofació o la falta d’apostrofació en el cas del’article masculí (el speaker o l’speaker), però no s’apostrofa en elcas de l’article femení (la Scala) ni de la preposició (de Stalin). 8
 9. 9. Els pronoms febles s’apostrofen davant de verbcomençat per VOCAL o H muda: n’agafa l’habita t’ajude s’allunyaEls pronoms febles s’apostrofen, també, darrere de verbacabat en VOCAL, sempre que siga INFINITIU oIMPERATIU: porta’l prendre’n pondre’s porta’nsEls pronoms febles s’apostrofen, finalment, en contacteamb un altre pronom, i en aquest cas l’apòstrof va,sempre que es puga, cap a la dreta: me’n vaig li’l dóna te’n regala se’n riu 9
 10. 10. No s’apostrofen en cap posició i, per tant, no canvien laseua forma, els pronoms febles US, HI, HO, LI, LES : us el pren se us emporta porta-liTampoc no s’apostrofa el pronom feble LA davant de I,U, HI, HU àtones: la inclou la unifiquen 10

×