ส่งยิ้ม ส่งรัก รับปีใหม่

739 views
672 views

Published on

กิจกรรมสิ่งยิ้ม ส่งรัก รับปีใหม่

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่งยิ้ม ส่งรัก รับปีใหม่

 1. 1. ประมวลภาพกิิจกรรม ป ประกวดภาพถายภายใตหวขอ ประกวดภาพถายภายใตหวขอ ัSent smile Sent love "Learners สงยิ้ม สงรัก รับปใหม“ ตงแตวนท ธ.ค. ตั้งแตวันที่ 20 ธ ค 53 – 7 ม ค 54 ม.ค.
 2. 2. คุณ อารม  ผูดูแลเว็บไซต learners.in.th ชืื่อภาพ : ยิิ้มไป กิินไปเปนภาพพี่เก และพี่อารมคะ ถายเมือป 2009 ที่ UsableLabs (ที่ทางาน) นี่แหละคะ ่ ํ
 3. 3. คุณ อารม  ผูดูแลเว็บไซต learners.in.th ชืื่อภาพ : ยิิ้มใ กับความสํําเร็็จ ให ถายไวเมื่อรับปริญญาป 2009 เชนกันคะ วันนันเปนวันหลังรับปริญญา 1 วัน พีอารม พี่นก มา ้ ่รวมตวกนททางานเพอจะถายรูปรวมกบพๆททางานคะรวมตัวกันที่ทางานเพื่อจะถายรปรวมกับพี่ๆที่ทํางานคะ ํ
 4. 4. คุณ Phatchiraporn รับราชการครู ชืื่อภาพ : สงยิ้ม สงรััก  ิ หนาวนี้ ชวงวันหยุด พาเด็กๆ ไปเรียนรูประสบการณนอกสถานที่คะ วันนี้พวกเรามาเรียนรู ธรรมชาตทเขาคอคะ ถงแมอากาศจะหนาวเยน แตเด็กๆ ก็สงยิ้ม สงรก เมื่อไดกินของทีชอบคะ ปใหมน พวกหนธรรมชาติที่เขาคอคะ ถึงแมอากาศจะหนาวเย็น แตเดกๆ กสงยม สงรัก เมอไดกนของทชอบคะ ปใหมนี้ พวกหนู  ่ขอใช Learners เปนสือกลาง สงยิ้ม สงรัก ใหกบทุกคนคะ มีความสุขมากๆ นะคะ ่ ั
 5. 5. คุณ นํ้ําผึึ้งสีีชมพู **<>** ชืื่อภาพ : ทํําบุญสรางศาลา ครอบครัวใสสอาดและญาติมิตรไดนา เงินไปทําบุญสรางศาลาขายทองคําเปลว และดอกไม ธูป ํเทยน ทีวดมวง แขวงหลักสองเทียน ทวดมวง แขวงหลกสอง เขตบางแค กรงเทพฯ เพื่ออทิศผลบุญใหแมตม (นางบญธรรม ใสสอาด) โดยมีเจา ่ั กรุงเทพฯ เพออุทศผลบญใหแมติ๋ม (นางบุญธรรม โดยมเจาอาวาสวัดมวงรับมอบเงินทําบุญ
 6. 6. คุณ นํ้ําผึึ้งสีีชมพู **<>** ชืื่อภาพ : "รอยยิิ้มทีี่เดีียงสา" ตั้งแตหลานน้ําผึงเกิดมาก็เปน เด็กเลี้ยงงาย อารมณดี ไปไหนก็มแตคนเมตตา เอ็นดู เพราะหลาน ้ ีนาผงชอบสงยมทเดยงสาใหแกผู บเห็น และเปนกันเองกับทกคนน้ําผึงชอบสงยิ้มที่เดียงสาใหแกผพบเหน และเปนกนเองกบทุกคน ้
 7. 7. คุณ +*ณ๐งนู xมูกsะตาE*+ *   * >>>นักเรียน<<< ชืื่อภาพ : ความสุขตอนรัับปใหม เมื่อวันพฤหัสบดี ที11 เดือนพฤศจิกายน 2553 เปนวันคลายวันเกิดของหนูคะ เพื่อนๆนํา ่เคกมาอวยพรวนเกดหนู และวนนจะเปนวนหนงทหนูจะไมมวนลมคะเคกมาอวยพรวันเกิดหน และวันนี้จะเปนวันหนึงที่หนจะไมมีวันลืมคะ ่
 8. 8. คุณ MAAITA นักศึกษา ชืื่อภาพ : ยิิ้ม อิิ่มบุญยิ้มเปนทีม รวมตักกาชาด ทําบุญเขาพรรษา อิ่มบุญกันถวนหนา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 9. 9. คุณ PIMPA ธุรกิจสวนตัว ชืื่อภาพ : “ รวมใจกัันป กปาชายเลนเพืื่อชาติิ " ใ ปลู ภาพนี้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ตางรวมใจกันมาชวยปลูกปาชายเลน เพื่อใหมีตนไมเปนทีอาศัยของสัตว เชน ลิง ่แสม กง หอย ป ปลา และยงเปนเกราะปองกนหนาดนไมใหไหล ไปตามการกดเซาะของนาทะเล กุ ปู และยังเปนเกราะปองกันหนาดินไมใหไหล ไปตามการกัดเซาะของน้าทะเล ํ
 10. 10. คุณ Jakapong k พนักงานบริษัท ชืื่อภาพ : "ทําบุญใ นอง...อิิ่มกาย อิิ่มใ ให ใจ" สวัสดีปกระตายทองดวยการทําบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน และเงินทําบุญจํานวนหนึง แกคนพิการ ที่ ่จงหวดเชยงใหมจังหวัดเชียงใหม
 11. 11. คุณ อดุลยสมาน สุขแกว  นักศึกษา ป.บัณฑิต มร.สส. ชืื่อภาพ : “ วััฒนธรรมไทยสือยิิ้มตอนรับปใหมใหคนทัั่วโ ” ไ ื่ ั  โลก การไหวและการยิ้มเปน เอกลักษณและวัฒนธรรมไทยที่คนไทยมีอยูบนพื้นฐานเดิม ในภาพนี้เปน ภาพทตองการสอรอยยมและการไหวเพอตอนรบปใหมทจะมา ถึง เพอใหคนไทยและชาวโลกไดเหนคุณคาของภาพที่ตองการสือรอยยิ้มและการไหวเพื่อตอนรับปใหมที่จะมา ถง เพื่อใหคนไทยและชาวโลกไดเห็นคณคาของ ่วัฒนธรรมไทย และเปนการสือโดยอวยพรใหทุกทานจงมีแตความสุข และความเจริญ ตลอดปใหมนี้ ่
 12. 12. คุณ บูบู นักศึกษา ชืื่อภาพ : "กระโดด ตอนรับวันขึ้นปใหม" โ  ั ั ึ ภาพนี้พวกเราออกมาเดินเลนตอนเชา ทีชายหาดเพื่อตอนรับแสงอรุณในเชาวันใหม ดวยความสด ่ชน กระปรกระเปรา และแขงกนกระโดดสูงเพอแสดงความแขงแรง รสอรท จงหวดประจวบครขนธชื่น กระปรี้กระเปรา และแขงกันกระโดดสงเพื่อแสดงความแข็งแรง ณ รีสอรท จังหวัดประจวบคีรขันธ ี
 13. 13. คุณ เบญจคุณ นักศึกษา ชืื่อภาพ : "บวชทดแทนคุณพอ แม" ภาพนี้พอ แม และญาติพ่นอง ซึงเปนญาติผูใหญตางมีความยินดีและปลาบปลื้มที่ไดเห็นชาย ี ่ผาเหลองของ ลูกหรอหลานชาย ขนาดเครองบวชมนาหนกมากแตทุกคนกพรอมใจกนทุผาเหลืองของ ลกหรือหลานชาย ขนาดเครืองบวชมีน้ําหนักมากแตทกคนก็พรอมใจกันทมเทแรงกาย แรงใจ เพื่อ ่ เพองานบุญใหญในครังนี้ ้
 14. 14. คุณ ภาทพ ิครู โรงเรียนสุราษฏรธานี ชืื่อภาพ : Learners สงยิิ้ม สงรัก by ภาทิิพ  ั ตางสีตางวัยไมแตกตางรอยยิ้ม กวางเอือไปเพราะใจอุน ้ โบกมอลาปหาสามยามอรุณโบกมือลาปหาสามยามอรณ พบกบคุณปใหมนหาสนะ พบกับคณปใหมนี้หาสี่นะ
 15. 15. คุณ เบญจคุณ นักศึกษา ชืื่อภาพ : Happy smile ทหารเรือตัวนอยเทไหมคะ? หนูพรอมปฏิบัติการปกปองประเทศไทยดินเเดนขวานทองใหสงบรมเยน โดยเรมปฏบตการในชวงสงทายปเกาตอนรบปใหมน ปฏบตการทหนูใชคอสงรอยยมของหนูไปทวทุกรมเย็น โดยเริ่มปฏิบติการในชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมนี้ ปฏิบัติการที่หนใชคือสงรอยยิ้มของหนไปทั่วทก ัพื้นที่ทุกซอกทุกมุมในประเทศไทย ทุกคนจะไดมีความสุขและยิ้มตอนรับปใหมไปพรอมๆกัน เริ่มปฏิบัติการณ.บัดนี้คะ

×