แข่งเรือ

1,252 views

Published on

โดยสามารถ นุธรรมโชติ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แข่งเรือ

 1. 1. หนังสื อส่ งเสริมการอ่ านชันประถมศึกษาปี ที 6ชุด ประเพณีท้องถินนราธิวาส เรือง สามารถ นุธรรมโชติ ภาพ สุ ธีมนต์ ทองเอียด
 2. 2. พรรษาหน้าฝน สายชลเจิงนองแม่นาลําคลอง ํ เหมือนมีชีวา เทศกาลงานมี “ของดีเมืองนรา”ยีสิ บห้ากันยา ตังตารอวัน มะแอ สมคิด สองมิตรผูกพันเรี ยนห้องเดียวกัน ร่ วมรัวหัวคลอง ไทยพุทธ มุสลิม แย้มยิมปรองดองเป็ นเพือนร่ วมห้อง ต้องสามัคคี
 3. 3. เรี ยนห้องเดียวกัน แต่ชนปอสี ันําใจไมตรี เอือเฟื อแบ่งปัน ไม่เล่นซุกซน ต่างคนขยันกลับบ้านพร้อมกัน ปันจักรยาน แวะส่ งมะแอ ่ ้ แมะแย อยูบานเตรี ยมเครื องจักสาน ไปงานของดี เอ่ยชวนทันใด ไปไหมพรุ่ งนีขอแม่ดูซี แล้วไปพร้อมกัน
 4. 4. มะแอชอบใจ ไปไหมเพือนฉันได้เทียวด้วยกัน คงสนุกดี สมคิดพูดพลาง เราว่างพรุ่ งนีแม่เราใจดี คงจะให้ไป กลับถึงบ้านตน ไม่ซนไปไหนช่วยพ่อเลียงไก่ ช่วยแม่ลางจาน ้ เก็บผักข้างรัว กวาดครัวกวาดบ้านพ่อยิมเบิกบาน แม่อารมณ์ดี
 5. 5. กินข้าวมือคํา อิมหนําอิมหมีบอกแม่ทนที ั พรุ่ งนี มีงาน ของดีเมืองนรา แม่จ๋าใกล้บาน ้ขอไปเทียวงาน กับบ้านมะแอ แม่มองสมคิด สมคิดกอดแม่พ่อเหลือบตาแล ฟังแม่เอ่ยคํา กลับบ้านตอนไหน อย่าให้ทนคําัสมคิดรับคํา ครับแม่ครับพ่อ
 6. 6. รุ่ งเช้าวันใหม่ แทบไม่ตองรอ ้ ลาแม่ลาพ่อ กอดคอมะแอ ถึงทีจัดงาน ละลานตาแล ชมขบวนแห่ เพลิดเพลินเดินชมผลไม้ดอกไม้ จัดไว้สวยสมลองกองเกลียงกลม มังคุดน่ากินส้ม ทุเรี ยน เงาะ รสเหมาะถูกลินเพลิดเพลินเดินกิน แว่วยินบรรยาย
 7. 7. แข่งเรื อรอบชิง เชิญหญิงชวนชายทีนังมากมาย จัดไว้พอเพียง สองคนสนใจ วิงไปตามเสี ยงหญิงชายรายเรี ยง พร้อมเพรี ยงรอชม ไม่มีอ่อนเพลีย เสี ยงเชียร์ดงขรม ัประเพณี นิยม ผูชมรอคอย ้ เรื อทังสองลํา ประจําจุดปล่อยรอเรื อลําลอย หมายอวดลวดลาย
 8. 8. “กระทิงรื อเสาะ” ชือเพราะเหลือหลายยีสิ บฝี พาย ล้วนชายฉกรรจ์ “เรื อสิ งห์ตากใบ” ชิงชัยประชันฝี พายเท่ากัน ยีสิ บพอดี สัญญาณปล่อยตัว ใจรัวเต็มทีความหวังครังนี ่ อยูทีฝี พาย พายงัดพายงัด นําซัดกระจายต่างมุ่งเป้ าหมาย เข้าสู่เส้นชัย
 9. 9. สมคิดมะแอ ยิมแต้สุขใจ“เรื อสิ งห์ตากใบ” คว้าชัยประลอง รับถ้วยรางวัล ราชันมาครองไชโยโห่ ร้อง แซ่ซองยินดี ้ ชาวบ้านตากใบ ดีใจเหลือที เกษมเปรมปรี ด์ เหลือทีบรรยาย ตัวแทนเข้าเฝ้ า องค์เจ้าฟ้ าชาย หัวหน้าฝี พาย ถวายบังคมลา
 10. 10. เทียวงานทังวัน สุ ขสันต์หรรษาจนได้เวลา นัดพบพอดี นังรถกลับบ้าน เบิกบานเต็มทีของฝากมากมี แม่พ่อพอใจ ของดีเมืองนรา ปี หน้าฟ้ าใหม่แข่งเรื อชิงชัย คงได้พบกัน มะแอสมคิด สองมิตรผูกพันต่างคนเฝ้ าฝัน สันติสุขชายแดน
 11. 11. *เรี ยงตามลําดับเนือเรื องคําศัพท์ ความหมาย คําศัพท์ ความหมายปรองดอง ประนี ประนอม ตกลงกันด้วยไมตรีสามัคคี ความพร้อมเพรี ยงกัน ปรองดองกัน ฝี พาย คนทีมีความสามารถในการพายเรื อเอือเฟื อ อุดหนุน เจือจาน แสดงนําใจต่อผูอืน ้ ประลอง ทดสอบความรู ้ ความสามารถ หรื อแข่งขันกันเครื องจักสาน สิ งของเครื องใช้ทีขึนรู ปจากไม้ไผ่ ราชัน กษัตริ ย ์ละลานตา ตืนตา เกษม ความสุ ข ความชืนชมยินดีประเพณี สิ งทีถือประพฤติปฏิบติสืบๆ กันมา ั เปรมปรี ด์ อิมอกอิมใจ ปลาบปลืมใจลวดลาย ฝี มือ ความสามารถทีแสดงให้ประจักษ์ เข้าเฝ้ า ั ไปหาเจ้านาย ใช้กบราชวงศ์กระทิงรื อเสาะ ชือเรื อยาวของอําเภอรื อเสาะ เจ้าฟ้ าชาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯสิ งห์ตากใบ ชือเรื อยาวของอําเภอตากใบ หรรษา ความรื นเริ ง ความยินดีชายฉกรรจ์ ชายหนุ่มแข็งแรง ปี หน้าฟ้ าใหม่ โอกาสหน้าประชัน ่ การแข่งขันเพือให้รู้วาใครเก่งกว่ากัน สันติสุข ความสุ ขทีเกิดจากความสงบ ชายแดน ในทีนี หมายถึงสามจังหวัดชายแดนใต้
 12. 12. 1. ประเพณี แข่งเรื อ และงานของดีเมืองนรา จัดขึนเมือไหร่2. ใครเป็ นคนเอ่ยชวนสมคิดไปเทียวงานของดีเมืองนรา3. สมคิดทําอย่างไรเพือขออนุญาตไปเทียวงานของดีเมืองนรา4. ในสถานทีจัดงานมีขบวนแห่ อะไรบ้าง5. นักเรี ยนได้รู้จกผลไม้อะไรบ้าง จากการเดินชมงานของสมคิดและมะแอ ั6. การแข่งเรื อรอบชิงชนะเลิศ เป็ นการแข่งขันระหว่างเรื อใดกับเรื อใด7. เรื อทีเข้าเส้นชัยเป็ นลําดับหนึงชือว่าอะไร8. เรื อทีชนะการแข่งขันมีกีฝี พาย9. ใครเป็ นตัวแทนเข้ารับถ้วยรางวัล ั10. ใครเป็ นผูมอบรางวัลให้กบทีมทีชนะการแข่งขัน ้
 13. 13. กลอนสีลักษณะบังคับ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000ตัวอย่างคําประพันธ์ มะแอ สมคิด สองมิตรผูกพัน เรี ยนห้องเดียวกัน ร่ วมรัวหัวคลอง ไทยพุทธ มุสลิม แย้มยิมปรองดอง เป็ นเพือนร่ วมห้อง ต้องสามัคคี
 14. 14. คนคิดคําว่าทีร.ต.สามารถ นุธรรมโชติ ครู โรงเรี ยนบ้านหัวคลองศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีศษ.ม. การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีคนร่ างรู ปนางสาวสุ ธีมนต์ ทองเอียด ครู ผช่วย โรงเรี ยนบ้านเกาะสะท้อน ู้คบ. ศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต
 15. 15. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. คู่มือท่ องเทียวนราธิวาส. นราธิ วาส : การท่องเทียวนราธิ วาส, 2545กําชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : รวมสาส์น, 2537บรรจง บินกาซัน. สารานุกรมอิสลามสํ าหรับเยาวชนและผู้เริมสนใจ. กรุ งเทพฯ : อัลอะมีน. 2547 .ประพนธ์ เรื องณรงค์. บุหงาปัตตานี คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้ . กรุ งเทพฯ : มติชน. 2540.มุฮมมัดอาลี อัล - ฮาชิมี. มุสลิมในอุดมคติ. แปลโดย กิติมา อมรทัต. กรุ งเทพฯ : มีเดียเทค. 2540. ัรัตติยา สาและ. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างศาสนิกทีปรากฏในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย. 2544. ัราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพ : นานมีบุ๊คพับลิเคชัน. 2546.เสาวนี ย ์ จิตต์หมวด. วัฒนธรรมอิสลาม. พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพฯ. ทางนํา. 2553.

×