รวม        คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   The motto of the national children’s day พิมพ์ครังที่ 1     ้ ปีทพมพ์...
“แวะอ่ำนสักนิดนะเด็กน้อย”เด็กคือผู้ สดใส วัยน่ำรัก        ต้องรูจัก รักดี ทีสร้ำงสรรค์               ...
คำนำ     อนำคตของประเทศชำติ จะเป็นอย่ำงไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภำพชีวิตของเด็กในประเทศนั้น ๆ ว่ำเป็นอย่ำงไ...
สำรบัญ                   หน้ำคำนำสำรบัญคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2499   1คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ...
สำรบัญ(ต่อ)                    หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2512    13คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ...
สำรบัญ(ต่อ)                      หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2524      30คำขวัญวันเด็กแห่ง...
สำรบัญ(ต่อ)                      หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2540      47คำขวัญวันเด็กแห่ง...
สำรบัญ(ต่อ)                    หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2553    63คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2499   จงบำเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ตอผูอนและ      ่ ้ ื่ ส่วนรวม
ผูแต่งคำขวัญ      ้   จอมพล ป.พิบลสงครำม        ูดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ. 2499-2501       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวตของ          ัิข้ำพเจ้ำ จงเป็นเด็กทีรก         ...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2503   ขอให้เด็กสมัยปฏิวติ           ั  ของข้ำพเจ้ำ จงเป็นเด็ก  ทีรกควำม...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวตของข้ำพเจ้ำ          ัิจงเป็นเด็กทีอยู่ในระเบียบวินัย...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวติของ          ัข้ำพเจ้ำจงเป็นเด็กทีประหยัด       ...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2506ขอให้เด็กสมัยปฏิวตของ          ัิข้ำพเจ้ำ จงเป็นเด็กทีมี          ...
ผูแต่งคำขวัญ      ้   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2502-2507       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2508เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2509 เด็กทีดตองมีสมมำคำรวะ มำนะ    ่ี้ ับำกบัน และสมำนสำมัคคี   ่
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2510อนำคตของชำติจะสุกใส หำกเด็กไทยแข็งแรงดีมีควำมประพฤติเรียบร้อย
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2511  ควำมเจริญและควำมมันคงของชำติไทยใน ่อนำคต ขึ้นอยู่กบเด็กทีมี        ั  ...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2512รูเ้ รียน รูเ้ ล่น รูสำมัคคี           ้เป็นควำมดีทเี่ ด็กพึงจำ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2513 เด็กประพฤติดและ        ี ศึกษำดี ทำให้มี อนำคตแจ่มใส
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2514ยำมเด็กจงหมันเรียน      ่เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีควำมสุขควำมเจริญ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2515 เยำวชนฝึกตนดี มีควำมสำมำรถ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2516    เด็กดีเป็นศรีแก่ชำติเด็กฉลำดชำติเจริญ
ผูแต่งคำขวัญ      ้   จอมพล ถนอม กิตติขจรดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2508-2516       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2517   สำมัคคีคือพลัง
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ       พ.ศ.2518 เด็กดีคอทำยำทของชำติไทย    ืต้องร่วมใจร่วมพลังสร้ำงควำมสำมัคคี
ผูแต่งคำขวัญ      ้   นำยสัญญำ ธรรมศักดิ์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2517-2518       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2519เด็กทีตองกำรเห็นอนำคตของ    ่้ชำติรงเรือง จะต้องทำตัวให้ดี    ุ่มีวนย เสียแต่...
ผูแต่งคำขวัญ     ้หม่อมรำชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปรำโมชดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2519       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2520 รักชำติ ศำสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยำวชนไทย
ผูแต่งคำขวัญ     ้ นำยธำนินทร์ กรัยวิเชียรดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2520       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2521   เด็กดีเป็นศรีแก่ชำติเด็กฉลำดชำติเจริญ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2522เด็กไทยคือหัวใจของชำติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2523อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัตของ       ิ   เด็กไทย
ผูแต่งคำขวัญ      ้ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2521-2523       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2524เด็กไทยมีวนย ใจสัตย์ซอ     ิ ั    ื่รูประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2525 ขยันศึกษำ ใฝ่หำควำมรู้ เชิดชูชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2526รูหน้ำที่ ขยัน ซือสัตย์ ประหยัด ้       ่   มีวนยและคุณธรรม    ิ ั
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2527รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดมควำมคิด          ีี  สุจริตใจมัน หมันศึกษำ      ...
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2528สำมัคคี นิยมไทย มีวนัย          ิใฝ่คณธรรม  ุ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2529-2531นิยมไทย มีวนย ใช้      ิ ัประหยัด ใจสัตย์ซอ        ื่  ถือคุณธรรม
ผูแต่งคำขวัญ      ้พลเอก พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2524-2531       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ.2532-2533รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ใจสัตย์ซอ ถือคุณธรรม    ื่
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2534 รูหน้ำที่ มีวนย  ้     ิ ั  ใฝ่คณธรรม    ุ นำชำติพัฒนำ
ผูแต่งคำขวัญ      ้  พลเอก ชำติชำย ชุณหะวัณดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2532-2534       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2535  สำมัคคี มีวนย       ิ ัใฝ่ศกษำ จรรยำงำม  ึ
ผูแต่งคำขวัญ     ้  นำยอำนันท์ ปันยำรชุนดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2535       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ.2536-2537 ยึดมั่นประชำธิปไตย  ร่วมใจพัฒนำ รักษำสิงแวดล้อม     ่
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2538สืบสำนวัฒนธรรมไทย  ร่วมใจพัฒนำ รักษำสิงแวดล้อม    ่
ผูแต่งคำขวัญ      ้    นำยชวน หลีกภัยดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2536-2538       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2539 มุงหำควำมรู้ เชิดชูควำม  ่เป็นไทย หลีกไกลยำเสพติด
ผูแต่งคำขวัญ     ้ นำยบรรหำร ศิลปอำชำดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2539       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2540รูคณค่ำวัฒนธรรมไทย ุ้ตังใจใฝ่ศกษำ ้   ึไม่พงพำยำเสพติด  ึ่
ผูแต่งคำขวัญ     ้ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2540       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ.2541-2542ขยัน     ประหยัดซือสัตย์ ่     มีวนย        ิ ั
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2543มีวนย ใฝ่เรียนรู้ คู่คณธรรม  ิ ั        ุนำประชำธิปไตย
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ.2544 มีวนย ใฝ่เรียนรู้  ิ ัคู่คณธรรม  ุนำประชำธิปไตย
ผูแต่งคำขวัญ      ้    นำยชวน หลีกภัยดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2541-2544       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2545เรียนให้สนุก เล่นให้มควำมรู้           ีสูอนำคตทีสดใส ่   ่
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2546เรียนรู้ตลอดชีวต คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์        ิก้ำวทันเทคโนโลยี
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2547รักชำติ รักพ่อแม่รักเรียน รักสิงดีๆ       ่อนำคตดีแน่นอน
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ    พ.ศ.2548เด็กรุนใหม่ ต้องขยันอ่ำน   ่ขยันเรียน กล้ำคิด กล้ำพูด
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2549  อยำกฉลำดต้องขยันอ่ำน ขยันคิด
ผูแต่งคำขวัญ      ้  พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2545-2549       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ.2550มีคณธรรมนำใจ  ุใช้ชีวตพอเพียง   ิหลีกเลียงอบำยมุข    ่
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2551สำมัคคี มีวนย ใฝ่เรียนรู้      ิ ัเชิดชูคณธรรม    ุ
ผูแต่งคำขวัญ      ้   พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2550-2551       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ      พ.ศ.2552ฉลำดคิด จิตบริสทธิ์        ุจุดประกำยฝัน ผูกพันรักสำมัคคี
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ   พ.ศ.2553คิดสร้ำงสรรค์ ขยันใฝ่รู้เชิดชูคณธรรม    ุ
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ.2554 รอบคอบ รู้คด      ิ มีจตสำธำรณะ  ิ
ผูแต่งคำขวัญ      ้   นำยอภิสทธิ์ เวชชำชีวะ      ิดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2552-2554       ้
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ     พ.ศ.2555สำมัคคี มีควำมรู้ คูปญญำ          ่ ัคงรักษำควำมเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยี
คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ  พ.ศ. 2556รักษำวินย ใฝ่เรียนรู้    ั  เพิมพูนปัญญำ   ่นำพำไทยสูอำเซียน     ่
ผูแต่งคำขวัญ       ้   นำงสำวยิงลักษณ์ ชินวัตร       ่ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2555-ปัจจุบัน       ้
แหล่งอ้ำงอิง-คำขวัญวันเด็ก ในปีต่ำง ๆ. [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.baanmaha.com/community/thread12242.html (วันที่ส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนังสือเล่มเล็ก

2,450 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสือเล่มเล็ก

 1. 1. รวม คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ The motto of the national children’s day พิมพ์ครังที่ 1 ้ ปีทพมพ์ 2555 ี่ ิ ณัฐสิทธิ์ ชำนำญกำร
 2. 2. “แวะอ่ำนสักนิดนะเด็กน้อย”เด็กคือผู้ สดใส วัยน่ำรัก ต้องรูจัก รักดี ทีสร้ำงสรรค์ ้ ่เคำรพพ่อ บูชำแม่ ซึงสำคัญ ่ เชื่อฟังท่ำน หมันทำดี เป็นศรีวงศ์ ่อีกครูบำ อำจำรย์ ท่ำนสังสอน ่ อย่ำนิ่งนอน จดจำไว้ อย่ำได้หลงสิงดีดี มีไว้ ให้มั่นคง ่ เด็กเด็กจง ปฏิบติ อย่ำขัดเลย ัควำมพำกเพียร เรียนหนังสือ คือชีวต ิ ขอจงคิด ถึงวันหน้ำ อย่ำนิงเฉย ่ขยันเอำ เข้ำไว้ ไม่ยำกเลย ก.ไก่เอย ข.ไข่ เรียนให้ดีทำตำมหลัก 10อย่ำง ดังเคยรู้ ให้มนอยู่ เป็นนิสย อย่ำได้หนี ั ัอนำคต สดใส ไม่รอรี เป็นเด็กดี ของสังคม แสนร่มเย็น (ทีมำ http://www.tlcthai.com/poem ) ่๗)%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8 %94%E0%B9%87%E0%B8%81-2/
 3. 3. คำนำ อนำคตของประเทศชำติ จะเป็นอย่ำงไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภำพชีวิตของเด็กในประเทศนั้น ๆ ว่ำเป็นอย่ำงไร ดังนั้นเรำจึงจำเป็นต้องให้กำรพิทักษ์รักษำคุ้มครองทำงด้ำนกฎหมำย ตลอดจนให้ควำมสำคัญแก่เด็ก ๆเพรำะถือว่ำ เด็กคือมนุษย์ที่ยังอ่อนอยู่ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ในทุกๆปีจึงมีงำนวันเด็กแห่งชำติเกิดขึ้น เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและได้มีโอกำสแสดงควำมสำมำรถของตนเอง ซึ่งในวันเด็กแห่งชำตินำยกรัฐมนตรีท่ำนก็ได้เห็นควำมสำคัญจึงมีกำรมอบคำขวัญในวันเด็กแห่งชำติในแต่ละปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครำมดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ผู้จัดได้ทำกำรรวบรวมคำขวัญในวันวันเด็กแห่งชำติของตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ.2556 มำไว้ในเล่มนี้เพื่อให้น้องๆหรือประชำชนทั่วไปที่สนใจก็สำมำรถอ่ำนหนังสือเล่มนี้ได้ครับ ….แค่อ่ำนวันละนิด จิตก็แจ่มใส ถ้ำอ่ำนวันละมำกๆบ่อยๆ จิตยิ่งโครตแจ่มใส ^_^ ณัฐสิทธิ์ ชำนำญกำร
 4. 4. สำรบัญ หน้ำคำนำสำรบัญคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2499 1คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2502 3คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2503 4คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2504 5คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2505 6คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2506 7คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2508 9คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2509 10คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2510 11คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2511 12
 5. 5. สำรบัญ(ต่อ) หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2512 13คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2513 14คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2514 15คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2515 16คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2516 17คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2517 19คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2518 20คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2519 22คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2520 24คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2521 26คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2522 27คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2523 28
 6. 6. สำรบัญ(ต่อ) หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2524 30คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2525 31คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2526 32คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2527 33คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2528 34คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2529-พ.ศ.2531 35คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2532-พ.ศ.2533 37คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2534 38คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2535 40คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2536-พ.ศ.2537 42คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2538 43คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2539 45
 7. 7. สำรบัญ(ต่อ) หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2540 47คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2541-พ.ศ.2542 49คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2543 50คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2544 51คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2545 53คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2546 54คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2547 55คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2548 56คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2549 57คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2550 59คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2551 60คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2552 62
 8. 8. สำรบัญ(ต่อ) หน้ำคำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2553 63คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2554 64คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2555 66คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี พ.ศ.2556 67แหล่งอ้ำงอิงประวัติผู้จัดทำหนังสือ
 9. 9. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2499 จงบำเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ตอผูอนและ ่ ้ ื่ ส่วนรวม
 10. 10. ผูแต่งคำขวัญ ้ จอมพล ป.พิบลสงครำม ูดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ. 2499-2501 ้
 11. 11. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวตของ ัิข้ำพเจ้ำ จงเป็นเด็กทีรก ่ัควำมก้ำวหน้ำ
 12. 12. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวติ ั ของข้ำพเจ้ำ จงเป็นเด็ก ทีรกควำมสะอำด ่ั
 13. 13. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวตของข้ำพเจ้ำ ัิจงเป็นเด็กทีอยู่ในระเบียบวินัย ่
 14. 14. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวติของ ัข้ำพเจ้ำจงเป็นเด็กทีประหยัด ่
 15. 15. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2506ขอให้เด็กสมัยปฏิวตของ ัิข้ำพเจ้ำ จงเป็นเด็กทีมี ่ควำมขยันหมันเพียรมำก ่ทีสด ุ่
 16. 16. ผูแต่งคำขวัญ ้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2502-2507 ้
 17. 17. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2508เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
 18. 18. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2509 เด็กทีดตองมีสมมำคำรวะ มำนะ ่ี้ ับำกบัน และสมำนสำมัคคี ่
 19. 19. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2510อนำคตของชำติจะสุกใส หำกเด็กไทยแข็งแรงดีมีควำมประพฤติเรียบร้อย
 20. 20. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2511 ควำมเจริญและควำมมันคงของชำติไทยใน ่อนำคต ขึ้นอยู่กบเด็กทีมี ั ่วินย เฉลียวฉลำดและรัก ัชำติยิ่ง
 21. 21. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2512รูเ้ รียน รูเ้ ล่น รูสำมัคคี ้เป็นควำมดีทเี่ ด็กพึงจำ
 22. 22. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2513 เด็กประพฤติดและ ี ศึกษำดี ทำให้มี อนำคตแจ่มใส
 23. 23. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2514ยำมเด็กจงหมันเรียน ่เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีควำมสุขควำมเจริญ
 24. 24. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2515 เยำวชนฝึกตนดี มีควำมสำมำรถ
 25. 25. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชำติเด็กฉลำดชำติเจริญ
 26. 26. ผูแต่งคำขวัญ ้ จอมพล ถนอม กิตติขจรดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2508-2516 ้
 27. 27. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2517 สำมัคคีคือพลัง
 28. 28. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2518 เด็กดีคอทำยำทของชำติไทย ืต้องร่วมใจร่วมพลังสร้ำงควำมสำมัคคี
 29. 29. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยสัญญำ ธรรมศักดิ์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2517-2518 ้
 30. 30. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2519เด็กทีตองกำรเห็นอนำคตของ ่้ชำติรงเรือง จะต้องทำตัวให้ดี ุ่มีวนย เสียแต่บดนี้ ิ ั ั
 31. 31. ผูแต่งคำขวัญ ้หม่อมรำชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปรำโมชดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2519 ้
 32. 32. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2520 รักชำติ ศำสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยำวชนไทย
 33. 33. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยธำนินทร์ กรัยวิเชียรดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2520 ้
 34. 34. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชำติเด็กฉลำดชำติเจริญ
 35. 35. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2522เด็กไทยคือหัวใจของชำติ
 36. 36. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2523อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัตของ ิ เด็กไทย
 37. 37. ผูแต่งคำขวัญ ้ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2521-2523 ้
 38. 38. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2524เด็กไทยมีวนย ใจสัตย์ซอ ิ ั ื่รูประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม ้
 39. 39. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2525 ขยันศึกษำ ใฝ่หำควำมรู้ เชิดชูชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 40. 40. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2526รูหน้ำที่ ขยัน ซือสัตย์ ประหยัด ้ ่ มีวนยและคุณธรรม ิ ั
 41. 41. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2527รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดมควำมคิด ีี สุจริตใจมัน หมันศึกษำ ่ ่
 42. 42. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2528สำมัคคี นิยมไทย มีวนัย ิใฝ่คณธรรม ุ
 43. 43. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2529-2531นิยมไทย มีวนย ใช้ ิ ัประหยัด ใจสัตย์ซอ ื่ ถือคุณธรรม
 44. 44. ผูแต่งคำขวัญ ้พลเอก พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2524-2531 ้
 45. 45. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2532-2533รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ใจสัตย์ซอ ถือคุณธรรม ื่
 46. 46. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2534 รูหน้ำที่ มีวนย ้ ิ ั ใฝ่คณธรรม ุ นำชำติพัฒนำ
 47. 47. ผูแต่งคำขวัญ ้ พลเอก ชำติชำย ชุณหะวัณดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2532-2534 ้
 48. 48. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2535 สำมัคคี มีวนย ิ ัใฝ่ศกษำ จรรยำงำม ึ
 49. 49. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยอำนันท์ ปันยำรชุนดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2535 ้
 50. 50. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2536-2537 ยึดมั่นประชำธิปไตย ร่วมใจพัฒนำ รักษำสิงแวดล้อม ่
 51. 51. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2538สืบสำนวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนำ รักษำสิงแวดล้อม ่
 52. 52. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยชวน หลีกภัยดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2536-2538 ้
 53. 53. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2539 มุงหำควำมรู้ เชิดชูควำม ่เป็นไทย หลีกไกลยำเสพติด
 54. 54. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยบรรหำร ศิลปอำชำดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2539 ้
 55. 55. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2540รูคณค่ำวัฒนธรรมไทย ุ้ตังใจใฝ่ศกษำ ้ ึไม่พงพำยำเสพติด ึ่
 56. 56. ผูแต่งคำขวัญ ้ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2540 ้
 57. 57. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2541-2542ขยัน ประหยัดซือสัตย์ ่ มีวนย ิ ั
 58. 58. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2543มีวนย ใฝ่เรียนรู้ คู่คณธรรม ิ ั ุนำประชำธิปไตย
 59. 59. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2544 มีวนย ใฝ่เรียนรู้ ิ ัคู่คณธรรม ุนำประชำธิปไตย
 60. 60. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยชวน หลีกภัยดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2541-2544 ้
 61. 61. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2545เรียนให้สนุก เล่นให้มควำมรู้ ีสูอนำคตทีสดใส ่ ่
 62. 62. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2546เรียนรู้ตลอดชีวต คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ ิก้ำวทันเทคโนโลยี
 63. 63. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2547รักชำติ รักพ่อแม่รักเรียน รักสิงดีๆ ่อนำคตดีแน่นอน
 64. 64. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2548เด็กรุนใหม่ ต้องขยันอ่ำน ่ขยันเรียน กล้ำคิด กล้ำพูด
 65. 65. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2549 อยำกฉลำดต้องขยันอ่ำน ขยันคิด
 66. 66. ผูแต่งคำขวัญ ้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2545-2549 ้
 67. 67. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2550มีคณธรรมนำใจ ุใช้ชีวตพอเพียง ิหลีกเลียงอบำยมุข ่
 68. 68. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2551สำมัคคี มีวนย ใฝ่เรียนรู้ ิ ัเชิดชูคณธรรม ุ
 69. 69. ผูแต่งคำขวัญ ้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2550-2551 ้
 70. 70. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2552ฉลำดคิด จิตบริสทธิ์ ุจุดประกำยฝัน ผูกพันรักสำมัคคี
 71. 71. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2553คิดสร้ำงสรรค์ ขยันใฝ่รู้เชิดชูคณธรรม ุ
 72. 72. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2554 รอบคอบ รู้คด ิ มีจตสำธำรณะ ิ
 73. 73. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำยอภิสทธิ์ เวชชำชีวะ ิดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2552-2554 ้
 74. 74. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ.2555สำมัคคี มีควำมรู้ คูปญญำ ่ ัคงรักษำควำมเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยี
 75. 75. คำขวัญวันเด็กแห่งชำติ พ.ศ. 2556รักษำวินย ใฝ่เรียนรู้ ั เพิมพูนปัญญำ ่นำพำไทยสูอำเซียน ่
 76. 76. ผูแต่งคำขวัญ ้ นำงสำวยิงลักษณ์ ชินวัตร ่ดำรงตำแหน่งตังแต่ พ.ศ.2555-ปัจจุบัน ้
 77. 77. แหล่งอ้ำงอิง-คำขวัญวันเด็ก ในปีต่ำง ๆ. [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.baanmaha.com/community/thread12242.html (วันที่สืบค้นข้อมูล วันที่ 9 ธันวำคม 2555 )-คำขวัญวันเด็กแห่งชำติปี2555 และปีต่ำงๆ. [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://campus.sanook.com/910714 (วันที่สืบค้นข้อมูล วันที่ 9ธันวำคม 2555 )-เพลงหน้ำที่เด็ก(เด็กเอ๋ยเด็กดี). [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.phitchathon.com/announcement/post12(วันที่สืบค้นข้อมูล วันที่ 13 ธันวำคม 2555 )-กลอนวันเด็ก. [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.tlcthai.com/poem (วันที่สืบค้นข้อมูล วันที่ 13ธันวำคม 2555 )-รูปวันเด็ก. [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.google.co.th/search(วันที่สืบค้นข้อมูล วันที่ 15ธันวำคม 2555 )-รูปกำร์ตูนเด็กไทย. [ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.google.co.th/searchbih=643(วันที่สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 ธันวำคม 2555 )

×