พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 1       พระสุตตันตปฎก     มัชฌิมนิกาย มัชฌิมป...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 2เจาเหลานั้น ก็ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 3อภิชฌาและโสมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มี...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 4ความคด ความงอนั้นทั้งหมดใหปรากฏดวย สวนมนุษย คือทาส ค...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 5    บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดื...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 6รอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขา...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 7    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถา...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 8๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายใน...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 9บางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 10อาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน้ําตานองหนา รองไห ทําการ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 11ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยให...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 12     ๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 13    ๒๒. เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.  ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 14   ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัว ในการกาวไป ในการถอ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 15ฌานมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 16             จุตูปปาตญาณ    [๑๖] ภิกษุ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 17ยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 18      ปปญจสูทนี   อรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมป...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 19    บทวา อภิวาเทตฺวา คือ เปนผูเสมือนเขาไปในระหว...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 20     ในอัจฉริยะทั้งสองนั้น พระพุทธดํารัสวา ดูกอน...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 21อโคจร ๖ เพราะเหตุแหงชีวิต เที่ยวไปหาหญิงแพศยา เที่ยวไป...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 22    บทวา ยาว สุปฺตฺตา คือสติปฏฐาน ๔ พระองคทรงต...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 23ประตูนครเมืองจัมปา. บทวา สาเยฺยานิ คือความเปนผูโออ...
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 24     ชางนั้นจักทํา ความโออวด ความโกง ความคด ความง...
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑

2,585 views
2,489 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tri91 20+มัชฌิมนิกาย+มัชฌิมปัณณาสก์+เล่ม+๒+ภาค+๑

 1. 1. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 1 พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนน ั้ ๑ คหปติวรรค ๑. กันทรกสูตร สติปฏฐาน ๔ เปนธรรมสําหรับผูยังตองศึกษา [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณี ชือ ่คัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ครั้งนั้นบุตรนายหัตถา-จารยชื่อเปสสะและปริพาชกชื่อกันทรกะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว นายเปสสหัตถาโรหบุตร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ทีควรสวนขางหนึ่ง สวนกันทรกปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมี ่พระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวเหลียวดูภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา นาอัศจรรย ทานพระโคดม ไมเคยมี ทานพระโคดม เพียงเทานี้ ทานพระโคดมชื่อวาทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบแลว ทานพระโคดมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมีแลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาค-
 2. 2. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 2เจาเหลานั้น ก็ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทานี้ เหมือนทานพระโคดมทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล แมพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ก็จักทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทานี้ เหมือนทานพระโคดมทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้. [๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกันทรกะ ขอนี้เปนอยางนั้นดูกอนกันทรกะ ขอนี้เปนอยางนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมีแลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ก็ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทานี้ เหมือนเราใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้. ดูกอนกันทรกะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคต-กาล แมพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ก็จักทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทานี้ เหมือนเราใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้. ดูกอนกันทรกะ ก็ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุทั้งหลายผูอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชนตนถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ มีอยู ดูกอนกันทรกะ อนึง ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุทั้งหลายผูยังตองศึกษา มีปรกติ ่สงบ มีความประพฤติสงบ มีปญญา เลี้ยงชีพดวยปญญามีอยู เธอเหลานั้นมีจิตตั้งมั่นดีแลว ในสติปฏฐาน ๔. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนกันทรกะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นภายในกายอยู มีความเพียร มีสติ มีสัม-ปชัญญะ กําจัดอภิชฌา ละโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัด
 3. 3. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 3อภิชฌาและโสมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียรมีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. [๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว นายเปสสหัตถาโรหบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา สติปฏฐาน ๔ นี้ พระองคทรงบัญญัติไวดีแลว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายเพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ที่จริง แมพวกขาพระพุทธเจาเปนคฤหัสถนุงผาขาว ก็ยังมีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูตามกาลที่สมควร ขอประทานพระวโรกาส พวกขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นภายในกายอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสติ มีสมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ัพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสติ มีสม- ัปชัญญะ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได นาอัศจรรย พระพุทธเจาขาไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทานี้ พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยรกชัฏเปนไปอยางนี้ ในเมื่อมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเมื่อมนุษยโออวดเปนไปอยูอยางนี้ ก็สิ่งทีรกชัฏคือมนุษย สิ่งที่ตื้นคือสัตว พระพุทธเจาขา ่ดวยวาขาพระพุทธเจาสามารถจะใหชางที่พอฝกแลวแลนไปได ชางนั้นจักทํานครจัมปา ใหเปนที่ไปมาโดยระหวาง ๆ จักทําความโออวด ความโกง
 4. 4. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 4ความคด ความงอนั้นทั้งหมดใหปรากฏดวย สวนมนุษย คือทาส คนใชหรือกรรมกรของขาพระพุทธเจา ยอมพระพฤติดวยกายเปนอยางหนึ่ง ดวยวาจาเปนอยางหนึ่ง และจิตของเขาเปนอยางหนึ่ง นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทานี้ พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลายในเมื่อมนุษยรกชัฏเปนไปอยูอยางนี้ ในเมื่อมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเมื่อมนุษยโออวด เปนไปอยูอยางนี้ ก็สิ่งที่รกชัฏคือมนุษย สิ่งที่ตื้นคือสัตว. บุคคล ๔ จําพวก [๘] พ. ดูกอนเปสสะ ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกอนเปสสะ ขอนี้เปนอยางนั้น ก็สิ่งที่รกชัฏ คือมนุษย สิ่งที่ตื้น คือสัตว ดูกอนเปสสะ บุคคล ๔จําพวกนี้มีอยู หาไดอยูในโลก ๔ จําพวกนั้นเปนไฉน. ๑. ดูกอนเปสสะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําตนใหเดือดรอนประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. ๒. สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําผูอื่นใหเดือดรอนและประ-กอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. ๓. บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. ๔. สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประ-กอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
 5. 5. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 5 บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันดูกอนเปสสะ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ จําพวกไหนจะยังจิตของทานใหยินดี. [๕] เป. พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนนี้ ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีไดแมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ก็ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ก็ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได สวนบุคคลใดไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลนั้นไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน บุคคลนี้ยอมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดี.  พ. ดูกอนเปสสะ ก็เพราะเหตุไรเลา บุคคล ๓ จําพวกนี้ จึงยังจิตของทานใหยินดีไมได. [๖] เป. พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนนี้ เขายอมทําตนซึ่งรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีไดแมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําผูอื่นซึ่งรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือด
 6. 6. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 6รอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําตนและผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนีจึง ้ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได ก็แลบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน เขาไมทําผูอื่นใหเดือดรอนไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอนไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันนี้ ดวยเหตุนี้ บุคคลนี้ ยอมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะขอลาไปณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีธุระที่ตองทํามาก. พ. ดูกอนเปสสะ บัดนี้ ทานจงทราบกาลอันควรเถิด. ลําดับนั้น นายเปสสหัตถาโรหบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตพระผูมี-พระภาคเจา แลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณ แลวหลีกไป. [๗] ครั้งนั้น เมือนายเปสสหัตถาโรหบุตรหลีกไปไมนาน พระผูมี ่พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายเปสสหัตถา-โรหบุตรเปนบัณฑิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายเปสสหัตถาโรหบุตรมีปญญามากถานายเปสสหัตถาโรหบุตรพึงนั่งอยูครูหนึ่ง ชั่วเวลาที่เราจําแนกบุคคล ๔จําพวกนี้โดยพิสดารแกเขา เขาจักเปนผูประกอบดวยประโยชนใหญ อนึ่ง แมดวยการฟงโดยสังเขปเพียงเทานี้ นายเปสสหัตถาโรหบุตรยังประกอบดวยประโยชนใหญ พวกภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นี้เปนกาลขาแตพระสุคต นี้เปนกาลของการที่พระผูมีพระภาคเจา จะพึงทรงจําแนกบุคคล ๔ จําพวก นี้โดยพิสดาร ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจาโดยพิสดารแลวจักทรงจําไว.
 7. 7. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 7 พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น เธอ ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหจงดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระ-ภาคเจาแลว. [๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางตนในโลกนี้ เปนคนเปลือย ทอดทิ้งมารยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษา ก็ไมมา เขาเชิญใหหยุด ก็ไมหยุด ไมยินดีรับภิกษาที่เขานํามาให ไมยินดีรบภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับภิกษา ัที่เขานิมนต ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ที่เขาเลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกขาที่เรือน ๓หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๔ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๖ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๖ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง
 8. 8. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 8๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมากึ่งเดือนบาง แมเชนนี้ดวยประการฉะนี้อยู เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบางมีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบางมีขาวไหมเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงามันและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมที่หลนเองเยียวยาอัตภาพ. เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสกุลบางผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือประ-กอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือหามอาสนะบาง เปนผูกระหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระหยง [คือเดินกระ-หยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา] บาง เปนผูนอนบนหนาม คือสําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครัง ประกอบความขวนขวายในการลงน้ํา ้บาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอนเรารอนหลายอยางเห็นปานนี้อยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผูทําตนให เดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. [๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาแพะเลี้ยงชีวิต ฆาสุกรเลี้ยงชีวต ฆานกเลียงชีวิต ฆาเนื้อเลี้ยงชีวิต เปนคนเหี้ยมโหด เปนคน ิ ้ฆาปลา เปนโจร เปนคนฆาโจร เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอื่น
 9. 9. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 9บางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววาเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. [๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บคคลผูทําตนใหเดือดรอน และประ- ุกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือนรอน และะประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลวก็ดี เปนพราหมณมหาศาลก็ดี พระราชาหรือพราหมณนั้นโปรดใหทําโรงที่บูชายัญขึ้นใหมทางดานบูรพาแหงนคร แลวทรงจําเริญพระ-เกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหนังเสือทั้งเล็บ ทรงทาพระกายดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขาไปยังโรงที่บูชายัญใหม พรอมดวยพระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพืนดิน อันมิไดลาดดวยเครื่อง ้ลาด เขาทาดวยโคมัยสด น้ํานมในเทาที่หนึ่งแหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใดพระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาที่ ๒ มีเทาใดพระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาที่ ๓ มีเทาใดพราหมณปุโรหิต ยอมเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเทาที่ ๔ มีเทาใด ก็บชาไฟดวยน้ํานมเทานั้น ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมที่เหลือ ูพระราชาหรือพราหมณนั้นตรัสอยางนี้วา เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโคผูประ-มาณเทานี้ ลูกโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคเมียประมาณเทานี้ แพะประมาณเทานี้มาประมาณเทานี้ จงตัดตนไมประมาณเทานี้ เพื่อตองการทําเปนเสายัญ จงเกี่ยวหญาประมาณเทานี้ เพื่อตองการลาดพื้น ชนเหลาที่เปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนั้น ชนเหลานั้นถูก
 10. 10. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 10อาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน้ําตานองหนา รองไห ทําการงานตามกําหนดดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววา ผูทําคนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอื่นใหเดือดรอน ประ-กอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. กถาวาดวยพระพุทธคุณ [๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือด-รอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติโนโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจง โลก เปนสารถีฝกบุรุษทีควรฝก ไมมผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ ่ ีมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระ-องคนั้น ทรงทําโลกนีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ไดแจงชัด ดวย ้ปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริ-บูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลวยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสดับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง
 11. 11. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 11ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรณ ูใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมาเขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ความถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ [๑๒] เขาบวชอยางนี้แลว ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพ เสมอดวยภิกษุทั้งหลาย. ๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศัสตรามีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู. ๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู. ๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรยประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. ๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริงดํารงคําสัตยมีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก. ๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน.
 12. 12. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 12 ๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ. ั ๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคําที่มีหลักฐาน มีที่อางมีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร. ๘. เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. ๙. ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล. ๑๐. เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล. ๑๑. เวนขาดจากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. ๑๒. เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. ๑๓. เวนขาดจากการรับทองและเงิน. ๑๔. เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. ๑๕. เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ ๑๖. เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. ๑๗. เวนขาดจากการรับทาสีและทาส. ๑๘. เวนขาดจากการรับแพะและแกะ. ๑๙. เวนขาดจากการรับไกและสุกร. ๒๐. เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา . ๒๑. เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
 13. 13. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 13 ๒๒. เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. ๒๓. เวนขาดจากการซื้อการขาย. ๒๔. เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด. ๒๕. เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. ๒๖. เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชง การปลน ิและกรรโชก. เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถอไปไดเอง นกมีปกจะบิน ืไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็มีปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแลเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง. ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศ-จากโทษในภายใน เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะเธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสตะ. . . ดมกลินดวยฆานะ. . . ่ลิ้มรสดวยชิวหา . . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมือ ่ไมสํารวมเเลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสภายใน.
 14. 14. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 14 ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัว ในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัว ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่นการพูด การนิ่ง. การละนิวรณ [๑๓] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะอันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขาซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฎ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็ง ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีน-มิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉาไมมีความเคลือบแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. ฌาน ๔ [๑๔] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจอันทําปญญาใหทุรพลไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐม
 15. 15. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 15ฌานมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานมีความผอง ใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ [๑๕] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศ จากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเรานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนนแมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการพรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
 16. 16. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 16 จุตูปปาตญาณ [๑๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ุปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ิประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัม-มาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกเขาเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวย ประการฉะนี้. อาสวักขยญาณ [๑๗] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีทุกข ้นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสว-สมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิต
 17. 17. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 17ยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือจิต ่หลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย  อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววา ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอนไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุขมีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ดังนี้แล. จบกันทรกสูตรที่ ๑
 18. 18. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 18 ปปญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก อรรถกถาคหปติวรรค ๑. อรรถกถากันทรกสูตร กันทรกสูตร มีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. ในบทเหลานั้น บทวา จมฺปาย คือในนครมีชื่ออยางนั้น. เพราะนคร .นั้นไดมีตนจําปาขึ้นหนาแนนในที่นั้น ๆ มีสวนและสระโบกขรณีเปนตน . ฉะนั้นจึงไดชื่อวา นครจัมปา. บทวา คฺคคราย โปกฺขรณิยา ตีเร ณ ฝงสระโบก-ขรณี ชื่อวา คัคครา คือ ณ ที่ไมไกลนครจัมปานั้นมีสระโบกขรณี ชื่อวาคัคครา เพราะพระราชมเหสีพระนามวา คัคครา ทรงขุดไว. ณ ฝงสระโบก-ขรณีนั้นมีสวนจําปาขนาดใหญประดับดวยดอกมี ๕ สีมีสีเขียวเปนตนโดยรอบ. พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สวนจําปาอันมีกลิ่นดอกไมหอมนั้น.พระอานนทเถระหมายถึงสวนจําปานั้นจึงกลาววา คคฺคราย โปกฺขรณิยาตีเร ดังนี้. บทวา มหตา ภิกฺขสงฺเฆน สทฺธึ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ คือ ุพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญมิไดกําหนดจํานวนไว. บทวา เปสฺโส เปนชื่อของบุตรนายหัตถาจารยนั้น. บทวา หตฺถาโรหปุตฺ โต คือบุตรของนายหัตถา-จารย (ควาญชาง). บทวา กนฺทรโก ปริพฺพาชโก คือ ปริพาชกผูนุงผาจึงมีชื่ออยางนี้วา กันทรกะ.
 19. 19. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 19 บทวา อภิวาเทตฺวา คือ เปนผูเสมือนเขาไปในระหวางพระพุทธ-รัศมีหนาทึบประกอบดวยวรรณะ ๖ ประการ แลวดําลงในน้ําครั่งใสสะอาดหรือเสมือนคลี่ผาซึ่งมีสีดังสีทองคลุมลงบนศีรษะ หรือสวมศีรษะดวยเครื่องประดับทําดวยดอกจําปาซึ่งถึงพรอมดวยสีและกลิ่น หรือวา เสมือนพระจันทรวันเพ็ญซึ่งโคจรเขาไปยังเชิงภูเขาสิเนรุ ฉะนั้น แลวถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา อันประกอบดวยพระสิริ ดังดอกจําปาสีสดกําลังบาน อันประดับดวยจักรลักษณะ. บทวา เอกมนฺต นิสีทิ คือ นั่งในโอกาสหนึ่งอันเวนโทษของการนั่ง ๖ ประการ. บทวา ตุณฺหีภูต ตุณฺหึภูต คือเหลียวดูภิกษุสงฆนั่งนิ่งเงียบ. เพราะณ ที่นั้นภิกษุแมรูปหนึ่งก็มิไดมีความรําคาญดวยมือและเทา. ภิกษุทุกรูปมิไดคุยกัน ดวยความเคารพแดพระผูมีพระภาคเจา และเพราะตนไดรับการศึกษาแลวเปนอยาง ดี โดยทีสุดไมทําแมเสียงไอ แมกายก็ไมไหว แมใจก็ไม ่ฟุงซาน ดุจเสาเขื่อนที่ฝงไวอยางดี ดุจน้ําในมหาสมุทรสงบเงียบในที่ที่ไมมีลม นั่งลอมพระผูมีพระภาคเจาดุจรัตตวลาหกลอมยอดภูเขาสิเนรุฉะนั้น. ปติและโสมนัสอันยิ่งใหญไดเกิดแกปริพาชกเพราะเห็นบริษัทสงบเงียบอยางนั้น.ก็แลปริพาชกไมอาจสงบปติโสมนัสอันเกิดแลวในภายในหทัยใหเงียบอยูไดจึงเปลงวาจาอันนารัก กลาวคํามีอาทิวา อจฺฉริย โภ โคตม นาอัศจรรยพระ-โคดมผูเจริญ. ชื่อวา อัจฉริยะ นาอัศจรรยเพราะยอมไมมีเปนนิจดุจคนตาบอดขึ้นภูเขาไดฉะนั้น พึงทราบวา นี้เปนตันตินัย (แบบแผน, ประเพณี) ไวกอน. สวนอรรถกถานัยพึงทราบดังตอไปนี้. ชื่อวา อจฺฉริย เพราะประกอบแกนิ้วมือ. อธิบายวา ควรประกอบการดีดนิ้วมือ. ชื่อวา อพฺภติ เพราะไมเคย ูมีมากอน. แมทั้งสองบทก็อยางเดียวกัน. บทวา อพฺภูติ นี้เปนชื่อของการนํามาซึ่งความพิศวง. สวนบทวา อจฺฉริย นี้นั้นมี ๒ อยางคือ ครหอัจฉริยะ(อัศจรรยในการติเตียน) ๑ ปสังสาอัจฉริยะ (อัศจรรยในการสรรเสริญ) ๑.
 20. 20. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 20 ในอัจฉริยะทั้งสองนั้น พระพุทธดํารัสวา ดูกอนโมคคัลลานะ นาอัศ-จรรย ดูกอนโมคคัลลานะ ไมเคยมี โมฆบุรุษนั้นจักมาหา ก็ตอเมื่อจับแขนมานี้ชื่อวา ครหอัจฉริยะ. พระพุทธดํารัสวา ดูกอนนันทมารดา นาอัศจรรยดูกอนนันทมารดา ไมเคยมี แมจิตตุปบาท ก็ชําระใหบริสุทธิ์ได นี้ชื่อวา ปสัง-สาอัจฉริยะ. ในที่นี้ทานประสงคเอาปสังสาอัจฉริยะ นี้แหละ. เพราะปริ-พาชกนี้เมื่อสรรเสริญจึงกลาวอยางนี้. บทวา อิท ในบทวา ยาวฺจิท นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา ยาว กําหนดประมาณคือ ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง. ทานอธิบายวา ไมสามารถจะพรรณนาถึงประมาณที่ใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบ นี้จึงนาอัศจรรย นีจึงไมเคยมี โดยแทแล. ้ บทวา เอตปรมเยว ชื่อวา เอตปรโม เพราะใหภิกษุสงฆนั้นปฏิบัติชอบอยางนั้น เปนอยางยิ่งของภิกษุแมนั้น. ชื่อวา ปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทานี้ อธิบายวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเคยใหภิกษุสงฆปฏิบัติฉันใด ก็ทําใหภิกษุสงฆนี้ปฏิบัติเหมือนกันฉันนั้นไมยิ่งไปกวานี้. ในนัยที่ ๒ พึงประกอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาจักใหภิกษุสงฆปฏิบัติอยางนี้ไมใหยิ่งไปกวานี้. ในบทเหลานั้นบทวา ปฏิปาทิโต ใหภิกษุสงฆปฏิบัติคือใหประกอบในขอปฏิบัติอันไมเปนขาศึกโดยชอบ เพราะทําอภิสมาจาริกวัตรใหเปนเบื้อง-ตน. ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ปริพาชกนี้จึงอางถึงพระพุทธเจาทั้งหลายในอดีตและอนาคตเลา. ปริพาชกนั้นมีญาณกําหนดรูกาลทั้ง ๓ หรือ.ตอบวา ไมมีแมในการถือเอานัย. บทวา นิปกา มีปญญาเฉลียวฉลาด คือ ภิกษุทั้งหลายมีปญญาประ- กอบดวยความเฉลียวฉลาด มีปญญา เลี้ยงชีพดวยปญญา สําเร็จการเลี้ยงชีวิตเพราะตั้งอยูในปญญา เหมือนอยางภิกษุบางรูป แมบวชในศาสนา เที่ยวไปใน
 21. 21. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 21อโคจร ๖ เพราะเหตุแหงชีวิต เที่ยวไปหาหญิงแพศยา เที่ยวไปหาหญิงหมายหญิงสาวเทื้อ บัณเฑาะก โรงสุราและภิกษุณี คลุกคลีกับพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย คลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควรสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยการแสวงหาอันไมสมควร ๒๑ อยางคือ ทําเวชกรรมทําทูตกรรม ทําการสงขาว ฝาฝ ใหยาพอกฝ ใหยาระบายอยางแรง ใหยาระ-บายอยางออน หุงน้ํามันสําหรับนัตถุ หุงน้ํามันสําหรับดื่ม ใหไมไผ ใหใบไมดอกไม ผลไม น้ําอาบ ไมสีฟน น้ําบวนปาก ใหดินผงขัดตัว พูดใหเขารักพูดที่เลนทีจริง ชวยเลียงดูเด็ก ชวยสงขาวสาร ชือวา ไมเลี้ยงชีพดวยปญญา ้ ่เฉลียวฉลาด คือสําเร็จการเลี้ยงชีวิตเพราะไมตั้งอยูดวยปญญา. จากนั้นครั้นทํากาลกิริยาแลวก็จะเปนสมณยักษ เสวยทุกขใหญโดยนัยดังที่ทานกลาวไววา แมสังฆาฏิของภิกษุนั้นก็รุมรอนเรารุม ภิกษุไมเปนอยางนี้ไมลวงสิกขาบทแมเพราะเหตุแหงชีวิต ดํารงอยูในจตุปาริสุทธิศีล เลาเรียนพระพุทธพจนตามกําลัง บําเพ็ญอริยปฏิปทาเหลานี้ คือ รถวินีตปฏิปทามหาโคสิงคปฏิปทา มหาสุญญทาปฏิปทา อนังคณปฏิปทา ธรรมทายาทปฏิปทานาลกปฏิปทา ตุวัฏฏกปฏิปทา จันโทปมปฏิปทา เปนกายสักขี ในอริยวังส-ปฏิปทาคือมีความสันโดษดวยปจจัย ๔ และมีความยินดีตามความมีอยูของตนเปนผูอยูโดดเดี่ยวในการเที่ยวไปเปนตน ดุจชางพนจากขาศึก ดุจสีหะสละจากฝูง และดุจมหานาวา ไมมีเรือติดตามไปขางหลัง เริ่มบําเพ็ญวิปสสนาตั้งความอุตสาหะอยูวา เราจักบรรลุพระอรหัตในวันนี้ใหจงได. บทวา สุปติฏิตจิตฺตา มีจิตตั้งมั่นดีแลว คือ เปนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดีในสติปฏฐาน ๔. สติปฏฐานกถาที่เหลือกลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง สวน ในที่นี้ทานกลาวถึงสติปฏฐานเจือกันทั้งโลกิยะและโลกุตตระ. ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันทานกลาวถึงเหตุที่ภิกษุสงฆเขาไปสงบแลว.
 22. 22. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 22 บทวา ยาว สุปฺตฺตา คือสติปฏฐาน ๔ พระองคทรงตั้งไวดวยดีแลว คือ ทรงแสดงดีแลว. ดวยบทวา มยป หิ ภนฺเต นี้ เปสสะบุตรควาญชางนั้นแสดงถึงความที่ตนเปนผูทําการงาน และยกภิกษุสงฆขึ้น. ในขอนี้มีอธิ-บายดังตอไปนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่จริงแมพวกขาพระองคเปนคฤหัสถนุงผาขาว ฯ ล ฯ เปนผูมีจิตตั้งมั่นดีแลวอยู. การไถ พืช แอก คันไถและผาลไถนานี้มิไดมีแกภิกษุสงฆ เพราะฉะนั้นภิกษุสงฆจึงมุงตอสติปฏฐานตลอดกาล.สวนพวกขาพระองคไดโอกาสตามกาลสมควรแลวจึงทํามนสิการนี้. แมพวกขาพระองคจะเปนผูทําการงาน ก็ไมสละกรรมฐานดวยประการทั้งปวง. บทวา มนุสฺสคหเน มนุษยรกชัฏ คือ เพราะถือเอาความรกชัฏของอัธยาศัยแหงมนุษยทั้งหลาย. พึงทราบวาความที่ถือเอาแมอัธยาศัยของมนุษยเหลานั้นดวยความรกชัฏดวยกิเลส. แมในอัธยาศัยเดนกากและอัธยาศัยโออวดก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในอัธยาศัยเหลานั้น พึงทราบความที่อัธยาศัยชื่อวาเดนกาก เพราะอรรถวาไมบริสุทธิ์. อัธยาศัยชื่อวา โออวด เพราะอรรถวาหลอกลวง. บทวา สตฺตาน หิตาหิต ชานาติ พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงรูประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลายคือพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของมนุษยทั้งหลายดวยดี เหมือนอยางทรงทราบรกชัฏ เดนกากและความหลอกลวงของมนุษยฉะนั้น. ในบทวา ยทิท ปสโวนี้ทานประสงคเอาสัตว ๒ เทาแมทั้งหมด. บทวา ปโหมิ คือสามารถ. บทวา ยาวตฺตเกน อนฺตเรน โดยระหวางประมาณเทาใด คือโดยขณะเทาไร. บทวา จมฺป คตาคต กริสฺสติ จักทํานครจัมปาใหเปนที่ไปมาคือจักทําการไปและการมาตั้งแตโรงมาจนถึง
 23. 23. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 23ประตูนครเมืองจัมปา. บทวา สาเยฺยานิ คือความเปนผูโออวด. บทวากูเฏยฺยานิ คือความเปนผูโกง. บทวา วงฺเกยฺยานิ คือความเปนผูคด. บทวาชิมฺเหยฺยานิ คือความเปนผูงอ. บทวา ปาตุกริสฺสติ จักทําใหปรากฏคือจักประกาศ จักแสดง. เพราะไมสามารถเพื่อจะแสดงความโออวดเปนตนเหลานั้นโดยระหวางประมาณเทานี้ได. พึงทราบวินิจฉัยในความโออวดเปนตนดังตอไปนี้ เมื่อภิกษุสงฆจะยืนอยูในที่ไหน ๆ ทั้ง ๆ เปนที่ไมมีภัยเฉพาะหนาของมนุษย คิดวา เราจักไปขางหนาแลวยืนลวง จึงไปยืนทําเปนไมเคลื่อนไหวเหมือนเสาที่ฝงไวในที่ที่ประ-สงคจะตั้งไว ภิกษุนี้ชื่อวาโออวด. เมื่อภิกษุประสงคจะกั้นในที่ไหน ๆ แลวกมลําตัวขวางไวทั้ง ๆ ที่เปนที่ไมมีภัยเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลายคิดวา เราจักไปขางหนาแลวกมลวง จึงกมตัวลวงในที่นั้น ภิกษุนี้ชื่อวาโกง. เมื่อภิกษุประสงคจะหลีกจากทางในที่ไหน ๆ แลวกลับเดินสวนทางทั้ง ๆ เปนที่ไมมีภัยเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลายคิดวาเราจักไปขางหนาแลวลวงทําอยางนี้ จึงหลีกจากทางในที่นั้นแลวกลับเดินสวนทาง ภิกษุนี้ชื่อวา คด. เมื่อภิกษุประสงคจะไปตามทางตรงตามเวลา จากซายตามเวลา จากขวาตามเวลา ทั้ง ๆ เปนที่ไมมีภัยเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลาย คิดวา เราจักไปขางหนาแลวลวงทําอยางนี้จึงไปทางตรงตามเวลาจากซายตามเวลาจากขวาตามเวลาในที่นั้น . อนึ่งที่นี้เขากวาดไวเตียน จอแจดวยมนุษย นารื่นรมยไมควรทํากรรมเห็นปานนี้ในที่นี้ยอมไมมีแกภิกษุผูประสงคจะถายอุจจาระหรือปสสาวะดวยคิดวาเราจักไปขางหนาแลวทําในที่ที่ปกปด จึงทําในที่นั้น ภิกษุนี้ชอวา งอ. ทานกลาวไวดังนี้ ื่หมายถึงกิริยาแม ๔ อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
 24. 24. พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 24 ชางนั้นจักทํา ความโออวด ความโกง ความคด ความงอ เหลานั้นทั้งหมดใหปรากฏได. สัณฐานเปนตนเหลานั้นแมทําอยูอยางนี้ ก็ชื่อวายอมทําความโออวดเปนตนเหลานั้นใหปรากฏ. ครั้งนายเปสสะบุตรครวญชางแสดงความที่สัตวทั้งหลายเปนสิ่งที่ตื้นบัดนี้เมื่อจะแสดงความที่มนุษยทั้งหลายเปนสิ่งที่รกชัฏจึงกราบทูลบทมีอาทิวาอมฺหาก ปน ภนฺเต. ในบทเหลานั้น บทวา ทาสา ไดแก ทาสเกิดภายใน ทาสไถมาดวยทรัพย ทาสเปนเชลยหรือถึงความเปนทาสรับใช. บทวา เปสฺสา คือคนรับใช. บทวา กมฺมกรา คือคนเลี้ยงชีวิตดวยอาหารและคาจาง. บทวา อฺตาจ กาเยน ดวยกายเปนอยางหนึ่ง ทานแสดงวา ทาสเปนตนยอมประพฤติดวยกายโดยอาการอยางหนึ่ง ดวยวาจาโดยอาการอยางหนึ่ง และจิตของทาสเปนตนเหลานั้นยอมตั้งอยูโดยอาการอยางหนึ่ง. ในทาสเหลานั้นทาสใดเห็นนายเฉพาะหนาแลวลุกขึ้นตอนรับ รับของจากมือ ปลอยสิ่งนี้ถือเอาสิ่งนี้ ทํากิจทั้งหมดแมที่เหลือมีปูที่นั่ง พัด และลางเทาเปนตน แตพอลับหลัง แมน้ํามันไหลก็ไมเหลียวแล การงานแมขาดทุนตั้งรอยตั้งพันเสียหายไป ก็ไมปรารถนาจะกลับมาเหลียวแล ทาสเหลานี้ชื่อวาประพฤติดวยกายอยางอื่น. อนึ่งทาสเหลาใดตอหนาพูดสรรเสริญเปนตนวาเขาเปนเจานายของฉัน พอลับหลังคําที่พูดไมไดไมมีเลย ยอมพูดคําที่ตองการพูด ทาสเหลานี้ชื่อวาพระพฤติดวยวาจาอยางหนึ่ง. บทวา จตฺตาโรเม เปสฺส ปุคฺคลา ดูกอนเปสสะ บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้มีอยู แมบุคคลนี้ก็เปนการสืบตอเฉพาะตัว. เปสสะนี้กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยรกชัฏเปน

×