บทสวดมนต์

7,536 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทสวดมนต์

 1. 1. บทสวดมนต์ แ ปล (ฉบั บ วั ด ท่ า ซุ ง )คำ า ขอขมาพระรั ต นตรั ยนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะสัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตังสัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ.... ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทงหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ ั้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทงหลาย ั้และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ********** บทบวงสรวงและชุ ม นุ ม เทวดาปุริมัญจะ ทิสง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ ัคันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะพะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโตวัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ(ท้าวธตรฏฐ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มยศ ผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชา ีผู้ปกครองอยู่ดานทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะ ้เหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำาลังมาก มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศต่างก็มีความยินดี ได้มายืนอยูแล้ว ฯ) ่ทักขิณัญจะ ทิสง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ ักุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะพะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโตวัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ(ท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช เป็นผูมียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชา ้ผู้ปกครองอยู่ดานทิศใต้ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือน ้กันหมด ล้วนแต่มีกำาลังมากมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว ฯ)/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 1 จาก 14
 2. 2. ปัจฉิมัญจะ ทิสง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ ันาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะพะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโตวัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ(ท้าววิรูปักษ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มยศ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทังหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครอง ี ้อยู่ดานทิศตะวันตก แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ้ล้วนแต่มีกำาลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยูแล้ว ฯ) ่อุตตะรัญจะ ทิสง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ ัยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะพะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโตวัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ(ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผูเป็นใหญ่ แห่งยักษ์ทั้งหลาย เป็น ้เทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนือ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำาลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว ฯ)ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโกปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสง ัจัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสาทัททัลละมานา อัฏฐังสุ ฯ(ท้าวธตรฏฐ์ ผู้เป็นใหญ่ดานทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก ผูเป็นใหญ่ด้านทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ ้ ้ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ ทัง ๔ ท่านนี้เป็น ้ท้าวมหาราช ได้มายืนอยู่ทำาทิศทัง ๔ ให้รุ่งเรืองสว่างไสวแล้ว ฯ) ้สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเนทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเตภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคาติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,(ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี ชั้นรูปภพก็ดี และภูมิเทวดาซึง ่สถิตอยู่ในวิมาน หรือบนยอดเขาและในหุบเขา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน บนต้นไม้และในป่าชัฏ ในเรือน และในไร่นาก็ดี ตลอดถึง ยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ซึ่งสถิตอยู่ในนำ้า บนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดี ซึงอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ขอท่านสาธุชนทั้งหลาย ่/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 2 จาก 14
 3. 3. จงตั้งใจฟังคำาของพระมุนีผู้ประเสริฐ ที่เรากล่าวอยู่น,) ี้ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา(ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลสำาหรับฟังธรรม ดูก่อนท่านผู้เจริญทังหลาย กาลนี้ ้เป็นกาลสำาหรับฟังธรรม ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลสำาหรับฟังธรรม ฯ)ถวายพรพระนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า ๓ จบ)(ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสเป็นผูตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ) ้(๓ จบ)อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ(มีเสียงยกย่องสรรเสริญอย่างนี้ว่า พระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส ผู้ควร ้แก่การกราบไหว้บูชา เป็นผูตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง) ้วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิ(เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอันงาม เป็นผู้เสด็จไปสู่ที่ดี คือพระนิพพาน เป็นผู้รแจ้งโลก เป็นผูฝึกบุคคลที่ควรฝึกอย่างยอดเยียม ไม่มีผู้อื่นเทียบได้) ู้ ้ ่สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ(เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผูตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว เป็นผู้สามารถจำาแนกธรรม ้สอนหมู่สัตว์ได้ถูกต้องตามอัธยาศัย ฯ)สวากขาโต ภะคะวตา ธัมโม(พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว)สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก(เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นเอง เป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา สามารถปฏิบัตแล้วเห็นผลได้ ิทุกเมื่อ เป็นธรรมที่ควรจะร้องเรียกให้ผู้อื่นมาดูว่า "ขอท่านทั้งหลายจงมาดูธรรมนี้เถิด" เป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาใส่ใจ)ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ(เป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลาย ปฏิบติแล้วจะเห็นได้ รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น ฯ) ั/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 3 จาก 14
 4. 4. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผูมีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว) ้อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผูมีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว) ้ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผูมีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว) ้สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผูมีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว) ้ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลาเอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ(คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับได้ ๘ บุคคล ท่านทั้งหลายเหล่านี้คือพระอริยสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า)อาหุเนยโย(เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำามาบูชา,)ปาหุเนยโย(เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับ, )ทักขิเณยโย(เป็นผู้ควรแก่ทานที่เขานำามาถวาย, )อัญชะลีกะระณีโย(เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้, )อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ(เป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยียม ไม่มีนาบุญอื่นเทียบได้ ฯ) ่อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ(ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี) ้อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ(ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี) ้อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ(ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้)พุ ท ธชั ย มงคลคาถาพาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 4 จาก 14
 5. 5. ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบทุกมือ ขี่ชาง ้ครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึงโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,) ่ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ)มาราติเรกะมะภิยชฌิตะสัพพะรัตติง ุโฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,(อนึ่ง พระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผูมีจิตหยาบกระด้าง ผูไม่มีความอดทน ้ ้มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึงได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิงยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี ่ ่คือขันติความอดทน,)ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตง ัทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุราย ประดุจ ้ไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยนำ้าคือ ความมีพระทัยเมตตา, )ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ)อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตังธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิ-มาล ผูแสนจะดุราย ้ ้มีฝมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, ) ีตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียาจิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 5 จาก 14
 6. 6. สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำากล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึงทำาอาการเหมือนดั่งมีครรภ์ ่เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือความกระทำาพระทัยให้ตงมั่นนิ่งเฉย ั้ในท่ามกลางหมู่ชน,)ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนีผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างคือปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผูมีความคิดมุ่งหมาย ้ในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำาของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ,)ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิงปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราชชื่อ นันโทปนันทะ ผูมีความรู้ผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธี ้บอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาคชื่อ นันโทปนันทะนั้น,)ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถังพรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานังญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวพกาพรหม ผูมีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรือง ้ด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยาคือทรง ิแสดงเทศนาให้ถูกใจ,)ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 6 จาก 14
 7. 7. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิโมกขัง สุขง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ ั(บุคคลใดมีปญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุก ๆ ัวัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทังหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้นคือ พระ ้นิพพานอันบรมสุขแล ฯ) ชะยะปะริ ต ตั งมะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินังปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,(พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ ทรงประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา บำาเพ็ญบารมีทงหลาย ั้ทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ถึงความตรัสรู้ชอบอันสูงสุด,)เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ(ด้วยการกล่าวคำาสัตย์จริงนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด ฯ)ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโนเอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเรอะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ,(ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนต้นโพธิ์ แล้วถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงบันเทิงพระทัยอยู่บนบัลลังก์ที่มารไม่อาจจะผจญได้ เป็นจอมมหาปฐพีทรงเพิ่มพูนความดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ,)สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง,(เวลาทีบุคคลและสัตว์ประพฤติดีประพฤติชอบ ชือว่าฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งแจ้งดี,) ่ ่สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริส, ุ(และขณะดี ครูยามดี ชื่อว่าบูชาดีแล้ว ในผู้ประพฤติอย่างประเสริฐทั้งหลาย,) ่ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง,(กายกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด วจีกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด, (๑))ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา,(มะโนกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ความปรารถนาอันตั้งไว้เพื่อสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุด,)/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 7 จาก 14
 8. 8. ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ(บุคคลและสัตว์ทั้งหลาย ทำากรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นมงคลสูงสุดแล ฯ)ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,(ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทังหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน,) ้สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ(ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ)ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,(ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทังหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน,) ้สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ(ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ)ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,(ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทังหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน,) ้สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ(ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ)/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 8 จาก 14
 9. 9. บทสวดมนต์ 9 นาที คั ด มาเฉพาะ๑. บทนมัสการพระรัตนตรัยอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ ๑ ครั้ง)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ ๑ ครั้ง)สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)๒. บทบูชาพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณอิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ (พุทธคุณ)สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติฯ (ธรรมคุณ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโยอะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกกัสสาติฯ (สังฆคุณ)๓. บทหัวใจพาหุงพา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ๔. บทหัวใจชินบัญชรชะ จะ ตะ สะ สี สัง หะ โก ทะ กะ เก นิ กุ โส ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ธะ ขะ อา ชิ วา อา วะ ชิ สะ อิ ตัง๕. บทหัวใจพระไตรปิฎกจิ เจ รุ นิ๖. บทหัวใจอิติปิโสอิสะวาสุ๗. บทแผ่เมตตาตนเองอะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข) อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ขาพเจ้าปราศจากความทุกข์) ้อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ขาพเจ้าปราศจากเวร) อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ขาพเจ้าปราศจาก ้ ้อุปสรรคอันตรายทั้งปวง)สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)๘.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 9 จาก 14
 10. 10. สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (กราบ ๓ ครัง) ้ คำ า นมั ส การพระอรหั น ต์ ๘ ทิ ศ (พุ ท ธมั ง คลคาถา) นอกจากพระคาถาชินบัญชรอันลือชื่อของท่านแล้ว "พุทธมังคลคาถา" ถือเป็นอีกหนึ่งบทคาถาของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์ดานลาภผลและมงคลทั้งปวง เพราะคำาว่าพุทธมังคลคาถานี้ คื ้อการนมัสการบูชา "พระอรหันต์แปดทิศ" ซึ่งล้วนแต่เป็นพระมหาเถระที่สำาคัญทังสิ้น ้ สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กัสสะโป สารีปตโต จะ ทักขิเณ หะระติเย อุปาลี จะ ุ ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท พายัพเพ จะ ควัมปะติ โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร อิสาเณปิ จะ ราหุโล อิเม โข มังคลาพุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา วันทิตา เต จะ อัมเหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตา เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน อิจเจวะมัจจัน ตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ ทิศบูรพา พระอรหันต์ประจำาทิศ ได้แก่ พระอัญญาโกณทัญญะ ซึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา และ ่เป็นพระสงฆ์ผู้สำาเร็จพระอรหันต์องค์แรก ถ้าท่านใดอยากเป็นผู้ชนะก่อนใคร โบราณถือว่าต้องบูชาพระจันทร์ก่อน เพื่อเสริมส่งให้มีเมตตามหานิยม ให้มีความสำาเร็จก่อนผู้ใด ตามคติของพระพุทธศาสนา จัดให้พระพุทธรูปปางห้ามญาติ เป็นพระประจำาวันจันทร์ (พระพุทธรูปยืน ปางห้ามญาติ ยกพระหัตถ์ขวาแบอยู่ระดับหน้าอก พระหัตถ์ซายห้อยอยู่ข้างตัว หรือพระพุทธรูปยืนปาง ้ห้ามสมุทร ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบอยู่ระดับอก) แล้วได้จดให้พระปริตบทยันทุน เป็นคาถาสวดสำาหรับวันจัน ั/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 10 จาก 14
 11. 11. ทร์ โดยสวด 15 จบ เพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภคุ้มภัยอันตรายได้ และจะมีความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง และยังจัดให้คาถาพระอิตปิโส 8 ทิศ บทกระทู้ 7 แบก สำาหรับสวดภาวนาประจำาวันจันทร์ คือ คาถา " ิอิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา " ทิศอาคเนย์ พระอรหันต์ประจำาทิศได้แก่ พระมหากัสสป เป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าพระอื่น ถือธุดงควัตร เป็นพระสงฆ์ที่มีร่างกายเสมอเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ มีรางกายใหญ่โ ่ตมาก พระองค์จึงได้ประทานผ้าสังฆาฎิให้กับพระมหากัสสป ถ้าท่านใดอยากได้ความเป็นใหญ่ มีผู้คนยอมรับนับหน้าถือตาก็ควรบูชาพระอังคาร ซึงอยู่ประจำาทิศอาคเนย์ ่ ตามคติทางพระพุทธศาสนา จัดให้พระพุทธรูปปางไสยยาสน์ (นอน) เป็นพระประจำาวันอังคาร และพระปริตบทขัด กรณียเมตตาสูตร เป็นคาถาสวดสำาหรับพระอังคาร โดยสวด 8 จบบูชา พระปางไสยาสน์ เพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภ และคุ้มภัยอันตรายได้ และจะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน และยังจัดให้คาถาพระอิติปิโส 8 ทิศ บทเรียกฝนแสนห่า เป็นคาถาภาวนาประจำาพระอังคาร คือคาถา " ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง " ทิศทักษิณ พระอรหันต์ประจำาทิศ ได้แก่ พระสารีบุตร ซึงเป็นเอตทัคคะ ผูเลิศทางปัญญา แม้นกำาเม็ดทราย 1 กำามือ ่ ้ก็สามารถนับได้ ถ้าผู้ใดอยากมีปัญญาเฉลียวฉลาด มีวาจาอ่อนหวานไพเราะ บริสุทธิ์ ก็ให้บูชาพระพุธ ซึง ่ชุบมาจากคชสารตามคติทางพระพุทธศาสนา จัดให้ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำาวันพุธ (กลางวัน) และจัดให้สวดบทขัดพระปริตร บทสัพพาสี เป็นคาถาสวดประจำาสำาหรับวันพุธ โดยสวด 17 จบ เพื่อบูชาพระปางอุ้มบาตร เพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภคุ้มภัยอันตรายได้ และจะมีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป และยังจัดให้คาถาพระอิติปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์เกลื่อนสมุทร เป็นคาถาประจำาพระพุธด้วย คือ " ปิ สัม ระ โล ปุ สัตพุท " ทิศหรดี พระอรหันต์ประจำาทิศ คือ พระอุบาลี ซึงเป็นเอตทัคคะในด้านการทรงพระวินัย เปรียบอยู่ในกฏระเบียบ ่ซึ่งถ้าผู้ใดต้องการให้บุตรหลานอยูในระเบียบวินัยไม่หลงมัวเมาในอบายมุข ก็ควรบูชาพระเสาร์ตามคติขอ ่งพระพุทธศาสนา จัดให้พระพุทธรูปนั่ง ปางนาคปรก/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 11 จาก 14
 12. 12. และจัดคาถา ยะโตหัง เป็นคาถาบทสวดสำาหรับพระเสาร์ โดยสวด 10 จบ ตามกำาลังวัน บูชาพระนาคปรกเพื่อจะได้ช่วยคุ้มกันอันตรายต่างๆ ช่วยให้เกิดโชคลาภ จะมีความสุขความเจริญ และเกิดความสวัสดี มีมงคลตลอดกาลนานและยังให้บทสวดพระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์คลายจักร เป็นคาถาประจำาพระเสาร์อีกด้วยคือ " โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ " ทิศปัจจิม พระอรหันต์ประจำาทิศ คือ พระอานนท์ ซึ่งเป็นพุทธอุปัฐาก เลขาส่วนตัวของพระพุทธเจ้า ดูแลทุกอย่างตังแต่ก่อนตื่นนอนและหลังจำาวัด แม้ว่าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมเทศนาที่ใด ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ไป จะต้ ้องกลับมาแสดงธรรมให้พระอานนท์ฟังโดยเฉพาะอีกครั้ง ผู้ใดอยากให้บุตรหลาน ฉลาด รอบรู้ หูตากว้างไกลก็ควรบูชา พระพฤหัส พระพฤหัสชุบมาจากฤาษี 19 ตน ซึงมีความฉลาด หลักแหลม ปัญญา ดี รอบรู้ ่ ตามคติของพระพุทธศาสนา จัดให้พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปประจำาวันพฤหัส และจัดให้สวดคาถา บทขัดพระปริตบทปุเรนตัมโพ โดยสวด 19 จบ ตามกำาลังวันบูชาพระปางสมาธิ เพื่อจะช่วยคุ้มอันตรายต่างๆ และช่วยให้เกิดโชคลาภด้วย มีความสุขความเจริญรุงเรืองยิงๆ ขึ้นไป และยังให้พระสวดพระ ่ ่คาถาอิติปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ เป็นคาถาประจำาวันพฤหัสบดีด้วยคือ " ภะ สัม มัม วิสะ เท ภะ " ทิศพายัพ พระอรหันต์ประจำาทิศ คือ พระควัมปติ หรือ พระสิวลี ซึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในเรื่องโชคลาภ ซึ่งตรงกับนพเคราะห์คือ พระราหูซงเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวง มีอำานาจบารมีเป็น ึ่ที่เกรงกลัว ผูใดอยากให้บุตรหลานมีโชคลาภ บารมีต้องบูชา พระราหู ให้คอยปกปักรักษา ้ ตามคติทางพระพุทธศาสนา ได้จัดให้พระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์ เป็นพระปางประจำาราหู และกำาหนดบทสวด บทกินนุ สัน ตะ ระมาโน วะ เป็นบทสวดประจำาวันพุธกลางคืน ควรสวด 12 จบ ตามกำาลังวัน เพื่อบูชาพระปางป่าเลไลยก์ เพื่อคุ้มภัยให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีและจะมีความสุขสวัสดี และได้จัดพระคาถาอิติปิโส8 ทิศ บทนารายณ์พลิกแผ่นดินเป็นคาถาประจำาราหู คือ " คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ " ทิศอุดร ตรงกับพระอรหันต์ประจำาทิศ คือ พระโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นเอตทัคคะในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ตรงกับ/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 12 จาก 14
 13. 13. นพเคราะห์คือพระศุกร์ ผู้ใดอยากให้มีกิจการการค้ารุงเรือง ซื้อง่ายขายคล่อง พูดเป็นเงินเป็นทอง มีความ ่สุขสบายในครอบครัวก็ควรบูชาพระศุกร์ตามคติทางพระพุทธศาสนา ได้จัดให้พระพุทธรูปยืน ปางทรงรำาพึง พระหัตถ์ทั้งสองวางทับกันที่หน้าอก เป็นพระประจำา วันศุกร์ และได้จดคาถาบท ขัดธชัคคสูตร เป็นบทสวดประจำาพระศุกร์ โดยสวด 21 จบ ตามกำาลังวันเพื่อช่วยให้ ัเกิดโชคลาภ คุมกันภัยอันตรายใดๆ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน และยังได้จัดพระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ ้บทตวาดฟ้าป่าหิมพานต์เป็นคาถาประจำาวันศุกร์ คือ " วา โธ โน อะ มะ มะ วา " ทิศอีสาน ตรงกับพระอรหันต์ คือ พระราหุล ซึงเป็นเอตทัคคะในเรื่องของการศึกษา ใคร่ต่อการศึกษาเรียนรู้ ตรง ่กับนพเคราะห์คือพระอาทิตย์ ซึงชุบมาจากราชสีห์ผู้ใดอยากให้บุตรหลานมีปัญญาเฉียบแหลม สติปัญญาเ ่ป็นเลิศ มีฤทธิ์ มียศ ชื่อเสียงก็ควรจะบูชา พระอาทิตย์ และจัดให้พระปริตบท โมรปริต เป็นคาถาสวดสำาหรับพระอาทิตย์ ควรสวด 6 จบ ตามกำาลังวัน เพื่อให้เกิดโชคลาภ คุมภัยอันตราย จะมีความเจริญรุงเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล และยังได้จัดเอาคาถาพร ้ ่ะอิติปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์แปลงรูปเป็นคาถาภาวนาสำาหรับพระอาทิตย์ด้วยคือ " อะ วิ สุ นุต สา นุ ติ " ตรงกลาง มีพระเกตุอยู่ทามกลางจักรวาล ตรงกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึงเป็นประธานของ พระอรหันต์ทง 8 ่ ่ ั้ทิศ เมื่อบูชาพระเกตุเท่ากับเสริมเดช เดชานุภาพผู้ที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของตนเองควรบูชา พระเกตุ ซึง ่มีกำาลังดี และจัดให้พระพุทธรูป ปางมารวิชย เป็นปางของพระเกตุ ั และให้สวดคาถาบท พุทโธ จะ มัชฌิโม เสฏิโฐ เป็นคาถาประจำาพระเกตุโดยสวด 9 จบ เพื่อคุ้มกันเสนียดจัญไร ให้แคล้วคลาดปลอดภัยและได้จัดพระคาถานวหรคุณเป็นคาถาภาวนาประจำาพระเกตุ คือ " อะ ระ หัง สุ คะ โต ภะ คะ วา " ซึ่งจะเห็นได้ว่าคาถาบูชาพระประจำาต่างๆ นั้น ก็ถอดออกมาจากบทสวดพระพุทธคุณ 56 นั่นเอง กล่าวคือ อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท โธ วิ/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 13 จาก 14
 14. 14. ชา จะ ระ ณะ สัม ปัน โน สุ คะ โต โล กะ วิ ทู อะ นุต ตะ โร ปุ ริ สะ ทัม มะ สา ระ ถิ สัต ถา เท วะ มะ นุ สา นัง พุท โธ ภะ คะ วา ติ ๑๒๓๔๕๖๗๘ แถวตั้งที่ 1 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทกระทู้ 7 แบก เป็นคาถาสวดพระจันทร์ 15 จบ ิ แถวตั้งที่ 2 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทเรียกฝนแสนห่าเป็นคาถาสวดพระอังคาร 8 จบ ิ แถวตั้งที่ 3 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์เกลื่อนสมุทรเป็นคาถาพระพุธ 17 จบ ิ แถวตั้งที่ 4 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์คลายจักรเป็นคาถาสวดพระเสาร์ 10 จบ ิ แถวตั้งที่ 5 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพเป็นคาถาสวดพระพฤหัส 19 จบ ิ แถวตั้งที่ 6 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์พลิกแผ่นดิน เป็นคาถาสวดพระราหู 12 จบ ิ แถวตั้งที่ 7 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ เป็นคาถาสวดพระศุกร์ 21 จบ ิ แถวตั้งที่ 8 บทคาถาอิตปิโส 8 ทิศ บทนารายณ์แปลงรูป เป็นคาถาสวดพระอาทิตย์ 6 จบ ิ คาถายั น ต์ เ กราะเพชรอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรถินังปิสัมระโลปุสัตพุทโสมาณะกะริถาโธภะสัมสัมวิสาเทภะคะพุทปันทูทัมวะคะวาโธโนอะมะมะวาอะวิชสุนุตสานุติ/home/pptfactory/temp/20110809065947/random-110809015945-phpapp01.odt หน้า 14 จาก 14

×