Program utiliti

11,334 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,162
Actions
Shares
0
Downloads
291
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program utiliti

 1. 1. 2.3.3 PROGRAM UTILITIDISEDIAKAN OLEH - Suriyana Binti Ahmad Samaludin
 2. 2. Program Utilitimembolehkanpengguna untukmelaksanakanpenyelenggaraanjenis tugas.Sejenis perisiansistem yangmembenarkanpenggunamelakukan tugasDEFINISI PROGRAM UTILITI
 3. 3.  Meningkatkan fungsi sedia ada ataumenyediakan perkhidmatan yangtidak dibekalkan oleh programperisian sistem lain. Kebanyakan komputer mempunyaiprogram utiliti yang telah siapdibina dan merupakan sebahagiandaripada perisian sistem. Walau bagaimanapun terdapat jugaprogram utiliti yang boleh dibelisecara berasingan sebagai programFUNGSI PROGRAM UTILITI
 4. 4. JENIS-JENIS PROGRAM UTILITIUtilitiBerasaskanOS (OS BasedUtiliti)Utiliti TidakBerasaskan OS(Non-OS BasedUtiliti)ProgramUtiliti
 5. 5. BEZA DI ANTARA JENIS-JENISDAN KEGUNAAN PROGRAM UTILITIProgramutilitiKegunaan ContohPengurusan FailTugas berkaitan fail sptpadam, salin, namakansemula & pengurusancakera seperti Format &salin cakeraWindowsExplorerFreeCommanderSE-ExplorerDiagnosis kumpulkan maklumatteknikal perkakasan pc &program perisian sistemtertentu sertamenyediakan laporanhasil diagnosis sptCcleanerPCDiagnosticAdvanceSys.Care
 6. 6. UtilitiBerasaskanOS(OS BasedUtiliti)
 7. 7. PENGURUS FAIL (FILE MANAGER) Pengurus fail adalahutiliti yangmenjalankan fungsi-fungsi yang berkaitanpengurusan untukmemfailkan Memaparkan senaraifail Menyusun fail didalam folder Menyalin, penamaansemula, cut, gerak, danCONTOH-CONTOH PROGRAM UTILITI
 8. 8. UTILITI CARIAN (SEARCH UTILITY) Satu program yang cuba untukmencari fail pada komputer andaberdasarkan kriteria yang penggunatentukan.
 9. 9. PEMANDANG IMEJ (IMAGE VIEWER) Pemandangimejmembolehkan penggunauntukmemaparkan,menyalin,dan mencetakkandunganfail grafik.
 10. 10. UNINSTALLER Uninstaller membuang program,serta apa-apa entri berkaitandalam fail sistem
 11. 11. DISK DEFRAGMENTER Mengenalpasti dan menyusun fail danruang yang tidak digunakan padacakera keras komputer supayasistem operasi dapat mengakses datayang lebih cepat.
 12. 12. PEMBERSIH CAKERA (DISK CLEANUP) Mengenalpasti danmembuang fail yangtidak perlu seperti: Program fail yangdimuat turun Fail Internetsementara Fail yang dipadam Fail program yangtidakdigunakan Contoh perisian
 13. 13. BACKUP UTILITY DAN RESTOREUTILITY Backup utilitymerupakan satuutiliti sandaranbagimembolehkanpengguna untukmenyalin fail kemedium storanlain. Restore utilitipula adalahutilitipembalikkan
 14. 14. SCREEN SAVER membolehkan peranti paparan skrinuntuk menunjukkan imej bergerak atauskrin kosong jika tiada aktiviti berlakubagi masa yang ditentukan.
 15. 15. Utiliti TidakBerasaskan OS(Non-OS BasedUtiliti)
 16. 16. DINDING API PERIBADI(FIREWALL) mengesan dan melindungikomputer peribadi daripadapencerobohan yang tidakdibenarkan
 17. 17. PERISIAN ANTIVIRUS Sejenis perisian yang digunakan untukmengesan tanda-tanda kemunculan virusdi dalam komputer. Bertujuan untuk melindungi komputerkita daripada gangguan virus komputeryang pelbagai. Antara perisian anti virus: SymantecAntiVirus, Norton AntiVirus, KasperkyAntivirus, AVG AntiVirus dan lain-lainlagi.
 18. 18. FAIL UTILITI PEMAMPATAN (FILE COMPRESSIONUTILITY) Memampatkan saiz fail Juga dikenali sebagai fail zip Tugasnya mengecilkan saiz fail bagimengurangkan penggunaan ruang storan yangberlebihan dan memudahkan penghantaran failmenerusi internet
 19. 19. UTILITI PENYELENGGARAAN KOMPUTERPERIBADI mengenal pastidanmemperbaikimasalah sistemoperasi mengesan danmasalahcakerapembaikan meningkatkankeupayaanprestasi
 20. 20. PERBEZAAN PERISIAN HAKMILIK DAN SUMBER TERBUKAPERISIAN HAK MILIKPERISIAN SUMBER TERBUKAMerujuk kepada mana-mana perisiankomputer yang mempunyai sekatan ke atasmana-mana kombinasipenggunaan, pengubahsuaian, menyalin ataumengedarkan versi perisian yang telahdiubahsuai. Juga boleh dipanggil perisiansumber tertutupPerisian percuma yang bebas diguna & juga bolehdidapati dalam bentuk kod sumber & lain-lainhak tertentu yang biasanya dikhaskan di bawahlesen sumber terbuka yang membenarkanpengguna untuk mengkaji, mengubah, memperbaikidan pada masa-masa tertentu juga untuk
 21. 21. PERISIAN HAK MILIK PERISIAN SUMBER TERBUKelebihanKekuranganBantuan penuhdrpd pengedarjika terdapatmasalahTerjamin daripadaancaman pepijatdan virusMudah diinstalasidan diguna dankajian berterusandijalankan bagiTiada siapa akanbertanggungjawabTidak terjamindaripadaancaman pepijatdan virusTiada kajianberterusan bagimemastikan ia
 22. 22. PERISIAN HAK MILIK PERISIAN SUMBER TERBUKelebihanKekuranganTidak disediakandengan kodsumberMesti membayarharga perisianPerlu mempunyailesen untukmenginstalasiDisediakandengan kodsumberDiperolehsecara percumatanpa sebarangbayaranBolehdiinstalasi padamana-manakomputer tanpa
 23. 23. SOALAN 1Usage / Penggunaan. Provides functions to delete, copy, move, rename and viewfiles.Menyediakan fungsi untuk padam, salin, alih, menamakansemuladan memaparkan fail.. Formats and copies disks.Menyalin dan memformat cakera,.. Checks the amount of used or free program space on astoragemedium.Memeriksa jumlah penggunaan atau program percurna kedalamstoran bahantara.Based on Table 1, write A, B, C or D to show whichtype of utility is being described:Berdasarkan Jadual l, tulis A, B, C atau D untukmenunjukkan jenis utiliti yang diterangkan:A diagnostic / diagnostik B back up / sandaranC file management / pengurusan fail D datarecovery / pemulihan data
 24. 24. SOALAN 2Antivirus is an example of________________ that detects virusin your computer memory, storagemedia and incoming files.Perisian antivirus adalah contoh___________________ yang mengecamvirus dalam memoricomputer, media storan dan fail-failyang masuk ke dalam computer.
 25. 25. SOALAN 3Nyatakan sama ada pernyataanberikut Benar atau Palsu.Proprietary software offers astable system support if it fails ormalfunction but no one isresponsible to open sourcesoftware.Perisian hak milik menawarkansokongan sistem yang stabil jika iagagal atau tidak berfungsi tetapitiada siapa bertanggungjawab ke atas
 26. 26. SOALAN 4Program Utilitimembolehkanpengguna untukmelaksanakan_____________________
 27. 27. SOALAN 5UtilitiBerasaskanOS (OS BasedUtiliti)?ProgramUtiliti
 28. 28. SOALAN 6Mengenalpasti dan menyusunfail dan ruang yang tidakdigunakan pada cakera keraskomputer supaya sistemoperasi dapat mengaksesdata yang lebih cepat? DISK DEFRAGMENTER
 29. 29. SOALAN 7Memampatkan saizfailJuga dikenalisebagai fail zipFAIL UTILITI PEMAMPATAN(FILE COMPRESSIONUTILITY)
 30. 30. SOALAN 8Kekurangan _______________Tiada siapa akanbertanggungjawabTidak terjamin daripada ancamanpepijat dan virusTiada kajian berterusan bagimemastikan ia mudah digunakan
 31. 31. SOALAN 9mengesan dan melindungikomputer peribadi daripadapencerobohan yang tidakdibenarkanDINDING API PERIBADI(FIREWALL)
 32. 32. SOALAN 10State whether the following statement is True orFalse.Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalahBenar atau Palsu.(i) Users can distribute proprietary softwarefreely.Pengguna boleh mengedarkan perisian hakmilik secara bebas.(ii) Proprietary software offers a stable systemsupport if it fails ormalfunctions. Perisian hakmilik menawarkan
 33. 33. SOALAN 11Figure 4(a) and 4(b) shows two steps file management.Rajah 4(a) dan 4(b) menunjukkan dua langkah pengurusan fail.Give an advantage of the above activities.Berikan satu kelebihan daripada akvititi di atas.………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...
 34. 34. SOALAN 12This software is used to manage files on adisk. / Perisian ini digunakan untukmengurus fail dalam cakera.A. File Manager / Pengurus FailB. Data Compression / Pemampatan DataC. Diagnostic Utility / UtilitiDiagnostikD. Web Browser / Pelungsur Sesawang
 35. 35. SOALAN 13Utility programs also known as____________ / Program utiliti jugadikenali sebagai _____________a. delete programs / program memadamb. service programs / program servisc. programming languages / bahasaprogrammingd. output devices / peranti output
 36. 36. SOALAN 14Table 1 shows statements about two utility programs. /Jadual 1 menunjukkan dua pernyataan mengenai aturcarautiliti.Table 1 / Jadual 1Based on Table 1, identify: / Berdasarkan Jadual 1, kenalpasti:(i) P = ………………………………………….(ii) Q = ………………………………………….
 37. 37. SOALAN 15kumpulkan maklumat teknikalperkakasan pc & program perisiansistem tertentu serta menyediakanlaporan hasil diagnosis spt masalahdsbnya._________________________
 38. 38. SOALAN 16Satu program yang cuba untukmencari fail pada komputeranda berdasarkan kriteriayang pengguna tentukan._______________________
 39. 39. KESIMPULAN

×