สมาชิกกลุ่มที่ 6เด็กชายนพรัตน์ ศรี สุวรรณ เลขที่6เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุ วรรณ เลขที่10เด็กชายวุฒิไกร วิชยเลิศ เลขที่12   ...
คานา งานนาเสนอนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ซึงมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ                        ่ ...
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ   เกษตรกรรม ทวีปยุโรปใช้ ที่ดินทาการเกษตรอย่างหนาแน่น ผลผลิตอยูในเกณฑ์สงมาก เนื่องจากพื ้นที่สวนใ...
เขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่งออกเป็ น ๕ เขตได้ แก่เขตเกษตรกรรมแบบผสม เพาะปลูกควบคูไปกับการเลี ้ยงสัตว์             ...
เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์ เรเนียม ฝนตกน้ อยและแสงแดดมาก พืชสาคัญ คือ ส้ ม องุ่น มะกอก อัลมอนด์ เขตพื ้นที่อยู่บริเวณชายฝั่ ...
การป่ าไม้ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ ไม่มากมายนัก แหล่งป่ าไม้ ที่สาคัญอยูในเขตภูมิอากาศแบบไทกา ในคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย และ  ่ภาค...
การประมง ชายฝั่ งของ ทวีปยุโรปยาวและเว้ าแหว่งมาก เหมาะเป็ นที่อาศัยของสัตว์น ้า และยังมีกระแสน ้าอุน่แอตแลนติกเหนือไหลเลี...
การเหมืองแร่ แร่สาคัญได้ แก่ ถ่านหินและเหล็ก แหล่งถ่านหินอยูในภาคเหนือของ             ่ฝรั่งเศส ภาคกลางของเบล...
อุตสาหกรรม ประเทศอุตสาหกรรมชันนา ได้ แก่                       ้สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเ...
บรรณานุกรมอ้ างอิงมาจาก : www.google.com/สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของยุโรป
ลักษณะสภาพแวลล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 2.4
ลักษณะสภาพแวลล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 2.4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ลักษณะสภาพแวลล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 2.4

1,200 views
1,026 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลักษณะสภาพแวลล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 2.4

 1. 1. สมาชิกกลุ่มที่ 6เด็กชายนพรัตน์ ศรี สุวรรณ เลขที่6เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุ วรรณ เลขที่10เด็กชายวุฒิไกร วิชยเลิศ เลขที่12 ัเด็กหญิงจุฑามณี อินตาชัย เลขที่18
 2. 2. คานา งานนาเสนอนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ซึงมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ ่ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป จัดทาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ศกษา ู ึ ได้ รับความรู้เพิ่มเติมถ้ าหากงานนาเสนอนี ้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ของอภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย
 3. 3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ทวีปยุโรปใช้ ที่ดินทาการเกษตรอย่างหนาแน่น ผลผลิตอยูในเกณฑ์สงมาก เนื่องจากพื ้นที่สวนใหญ่มี ่ ู ่อากาศอบอุน ฤดูเพาะปลูกยาวนาน ปริมาณฝนเพียงพอต่อการ ่เพาะปลูก และมีวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรอันก้ าวหน้ า รวมทัง้มีตลาดและมาตรการรองรับ
 4. 4. เขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่งออกเป็ น ๕ เขตได้ แก่เขตเกษตรกรรมแบบผสม เพาะปลูกควบคูไปกับการเลี ้ยงสัตว์ ่ในพื ้นที่ขนาดเล็ก ปลูกข้ าวสาลี ข้ าวไรย์ ข้ าวบาร์ เลย์ มันฝรั่งหัวผักกาดหวาน และเลี ้ยงโค โคนม แกะ เขตนี ้อยูภาคตะวันตก ่และภาคกลางของทวีปในฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน
 5. 5. เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์ เรเนียม ฝนตกน้ อยและแสงแดดมาก พืชสาคัญ คือ ส้ ม องุ่น มะกอก อัลมอนด์ เขตพื ้นที่อยู่บริเวณชายฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เช่น อิตาลี กรี ซ เขตปลูกข้ าวสาลี ปลูกข้ าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่ ได้ แก่ บริเวณภาคกลางของฮังการี โรมาเนีย ยูเครน และภาคใต้ ของรัสเซีย เขตทาไร่ปศุสตว์ เลี ้ยงวัว แพะ และแกะ ในไร่ขนาดใหญ่ ได้ แก่ ชายฝั่ ง ัทะเลแคริบเบียนในเขตใต้ สดของยูเครนและรัสเซีย เขตเลี ้ยงสัตว์ ุแบบเร่ร่อน มีภมิอากาศแบบทุนดรา สัตว์เลี ้ยงสาคัญคือ กวาง ูเรนเดียร์ เขตนี ้อยูบริเวณชายฝั่ งมหาสมุทรอาร์ กติกตอนเหนือของ ่ทวีป ในประเทศฟิ นแลนด์ ไอซ์แลนด์
 6. 6. การป่ าไม้ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ ไม่มากมายนัก แหล่งป่ าไม้ ที่สาคัญอยูในเขตภูมิอากาศแบบไทกา ในคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย และ ่ภาคเหนือของรัสเซีย รวมทังกระจายอยูในภาคกลางและภาคใต้ ของ ้ ่ทวีป ป่ าไม่มีคาทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ ป่ าสน ซึงเป็ นไม้ เนื ้ออ่อนสาหรับ ่ ่ผลิตกระดาษ
 7. 7. การประมง ชายฝั่ งของ ทวีปยุโรปยาวและเว้ าแหว่งมาก เหมาะเป็ นที่อาศัยของสัตว์น ้า และยังมีกระแสน ้าอุน่แอตแลนติกเหนือไหลเลียบชายฝั่ งประเทศฝรั่งเศสขึ ้นไปถึงชายฝั่ งประเทศนอร์ เวย์ ทาให้ น ้าไม่เป็ ดนน ้าแข็งในฤดูหนาว น่านน ้าของทวีปยุโรปจึงมีปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี แหล่งประมงสาคัญได้ แก่ น่านน ้าทะเลเหนือ เรี ยกว่า “ดอกเกอร์ แบงก์” ทะเลนอร์เวีเจีย และเกาะไอซ์แลนด์ ประเทศประมงชัน ้นา ได้ แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ และไอซ์แลนด์
 8. 8. การเหมืองแร่ แร่สาคัญได้ แก่ ถ่านหินและเหล็ก แหล่งถ่านหินอยูในภาคเหนือของ ่ฝรั่งเศส ภาคกลางของเบลเยียม ลุมน ้ารูห์ ่ของเยอรมนี ภาคใต้ ของโปแลนด์และรัสเซีย แหล่งแร่เหล็กอยูในภาคเหนือและภาค ่กลางของสวีเดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส และภาคใต้ ของรัสเซีย
 9. 9. อุตสาหกรรม ประเทศอุตสาหกรรมชันนา ได้ แก่ ้สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม สวีเดน ล้ วนมีรายได้ จากอุตสาหกรรมมากกว่า ๑ ใน ๓ ของรายได้ ทงหมด ั้ ในอดีตแหล่งอุตสาหกรรมรวมตัวกันบริเวณแหล่งถ่านหินและแหล่งแร่เหล็ก ปั จจุบนกระจายตัวกว้ างขวางขึ ้น เช่น พื ้นที่ ัผลิตไฟฟาพลังน ้า พื ้นที่เขตเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการคมนาคม ้สะดวก อุตสาหกรรมสาคัญ ได้ แก่ ถลุงเหล็ก ผลิตเหล็กกล้ า ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ผลิตเคมีภณฑ์ ัผลิตอุปกรณ์ไฟฟา และอิเลคทรอนิกส์ ้
 10. 10. บรรณานุกรมอ้ างอิงมาจาก : www.google.com/สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของยุโรป

×