ทรัพยากรธรรมชาติ

1,757 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทรัพยากรธรรมชาติ

 1. 1. ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. 2. ่ รายชือสมาชิก กลุ่มที่ 5เด็กชายกรวิชญ์ กองคา เลขที่ 1เด็กชายธนพล วัฒนานันต์วานิชย์ เลขที่ 7เด็กชายวัชรากร ก๊อใจ เลขที่ 13เด็กหญิงฐิตชญา ฉายา ิ เลขที่ 21เด็กหญิงโศภิษฐา จอมสว่าง เลขที่ 31
 3. 3. คานา Powerpoint ชิ้นนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับเรืองทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป หวังว่า ่Powerpoint ชิ้นนี้จะมีประโยชน์ตอผูทตองการศึกษาเกี่ยวกับ ่ ้ ่ี ้ ่เรืองของทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรปไม่มากก็นอย้ สุดท้ายนี้ ถ้า Powerpoint นี้มีขอผิดพลาดประการใด ก็ขอ ้ ่ ้อภัยมา ณ ทีน้ ีดวย คณะผูจดทา ้ั 
 4. 4. ทรัพยากรดิน ยุโรปเป็ นทวีปทีมีความอุดมสมบูรณ์ดานทรัพยากรดินทวีปหนึ่งในโลก ่ ้ความแตกต่างของดินจะขึ้นอยูกบลักษณะภูมิอากาศ และวัตถุตนกาเนิดของ ่ ั ้ ่ดิน ในยุโรปจะพบดินหลายชนิดด้วยกัน ดินทีมีความอุดมสมบูรณ์ได้แก่ ดินร่วนสีดา พบในภาคใต้ของรัสเซีย ในยูเครน โปแลนด์ เช็คและสโลวเกียและ ่ออสเตรีย ซึงเหมาะสมในการปลูกข้าวสาลี ในบริเวณลุมแม่นาจะมีดน ่ ้ ิ ่ ้ ่ตะกอนทีแม่นาพามาทับถมกัน ทาให้มีพ้ ืนทีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ ่ิ ่เพาะปลูก ส่วนในบริเวณทีดนไม่คอยอุดมสมบูรณ์จะใช้ประโยชน์ในด้านการ ้ ์ ่เลี้ยงแกะทังพันธ์เนื้อและพันธุขน การทีทวีปยุโรปไม่มีเขตภูมิอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายหรือร้อนชื้นแบบป่ าดงดิบ ทาให้ทรัพยากรดินของทวีปสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 5. 5. ทรัพยากรดิน
 6. 6. ทรัพยากรนา ้ ทวีปยุโรปเป็ นทวีปทีมีขนาดเล็ก มีอาณาเขตเมื่อเทียบกับพื้นทีทงหมดแล้ว ่ ่ ั้ ่ จะจดทะเลมากกว่าทวีปอืน ลักษณะภูมิอากาศของยุโรปจึงไม่มีลกษณะภูมิอากาศ ั แบบทะเลทรายหรือกึ่งทะเลทราย แหล่งทรัพยากรนาในทวีปยุโรปได้แก่ แม่นา ้ ้ ่ ้ สายต่างๆ ซีงแม่นาในทวีปยุโรปนันจะไม่มีลานากว้างขวาง และมีความยาวมาก ้ ้ เหมือนแม่นาในทวีปอเมริกาเหนือหรือเอเซีย แต่มีสาขาของแม่นาหลายสายและ ้ ้ ไหลลงสูทะเล แม่นาสายสาคัญ ได้แก่ แม่นาไรน์ แม่นาดานูบ แม่นาโรน แม่นา ่ ้ ้ ้ ้ ้ ้ ้ ่ โวลกา แม่นาโป แม่นาส่วนใหญ่ไหลผ่านทีราบของทวีป กระแสนาจึงไม่ไหลเชียว ้ ่ มีประโยชน์ทงด้านการคมนาคมและการเกษตร ั้ในส่วนของปริมาณนาฝนนัน จากทีตงของทวีป ความใกล้ทะเล ความสูงของพื้นที่ ้ ้ ่ ั้ การวางตัวของเทือกเขา ตลอดจนอิทธิพลของลมประจา เป็ นผลให้ทวีปยุโรปมี ฝนตกตลอดปี ปริมาณนาฝนโดยเฉลียสูงสุดคือ 1500 มิลลิเมตรต่อปี และ ้ ่ พื้นทีสวนใหญ่จะมีปริมาณนาฝนเฉลียมากกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี ่่ ้ ่
 7. 7. ทรัพยากรนา ้
 8. 8. ทรัพยากรป่ าไม้ ในอดีตยุโรปเป็ นทวีปทีอุดมสมบูรณ์ดวยป่ าไม้ แต่จากการเพิ่ม ่ ้ ี่จานวนประชากรทาให้ปริมาณป่ าไม้ลดลง แหล่งป่ าไม้ทสาคัญของยุโรปได้แก่ ป่ าสนในประเทศสวีเดน ฟิ นแลนด์ นอกจากนี้ยงพบป่ าไม้ในปริมาณ ัไม่มากนักในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ซึงประเทศเหล่านี้ตองนาเข้าสินค้าไม้จากสวีเดนและฟิ นแลนด์ ป่ าไม้ในยุโรป ้มีทงป่ าไม้เนื้ออ่อนและป่ าไม้เนื้อแข็ง ป่ าไม้เนื้ออ่อนพบในประเทศนอร์เวย์ ั้สวีเดน ฟิ นแลนด์ เทือกเขาในยุโรปกลางและยุโรปใต้ เช่น แอลป์ จูรา พิเร ่ ่นิส ส่วนป่ าไม้เนื้อแข็งจะพบในเขตทีราบตาของยุโรปตะวันตก ปั จจุบน ัรัฐบาลในหลายประเทศใช้วธีการปลูกป่ าไม้ข้ ึนใหม่ทดแทนกับป่ าทีถูก ิ ่ทาลาย นอกจากนี้ยงพบป่ าไม้ผลัดใบ เช่น โอ๊ก บีช ในยุโรปตะวันออกด้วย ั ่ ่ซึงในบริเวณพื้นทีสูงจะมีป่าสนขึ้นปะปนกับไม้ผลัดใบเหล่านี้
 9. 9. ทรัพยากรป่ าไม้
 10. 10. ทรัพยากรแร่ธาตุ ยุโรปอุดมสมบูรณ์ดวยทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิดด้วยกัน โดยเฉพาะแร่เหล็ก ้และถ่านหิน อันเป็ นแร่สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม แร่ทงสองนี้จะอยูกระจัด ั้ ่ ่กระจายโดยทัวไปในเขตยุโรปกลางและยุโรปตะวันตก แต่จากความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมทีเ่ กิดก่อนทวีปอืน ตลอดจนการผ่านสงครามโลกถึงสองครัง เป็ น ่ ้ ี่ผลให้ปริมาณทรัพยากรประเภทแร่ธาตุลดน้อยลง แร่ธาตุทสาคัญของยุโรป เช่นถ่านหิน พบมากใน อังกฤษ กลุมประเทศเบเนลักซ์ อูเครน โปแลนด์ ่ ่ แร่เหล็ก พบมากในรัสเซีย ฝรังเศส อังกฤษ อูเครน เยอรมนี เช็คและสโลวักโรมาเนีย โปแลนด์ ่ ่ ตะกัว ในบัลกาเรีย อิตาลี เยอรมนี บอกไซด์ ในฝรังเศส ฮังการี นามันและก๊าซ ้ธรรมชาติ พบในเขตทะเลเหนือ และกลุมประชาคมรัฐเอกราช ่
 11. 11. แร่ธาตุ พบมากใน เหล็ก รัสเซี ย,ฝรั่งเศส,อังกฤษ,ยูเครน,เยอรมนี ,เช็ก,สโลวาเกีย,โรมาเนียและโปแลนด์ ถ่านหิ น อังกฤษ,เบลเยียม,เนเธอร์แลนด์,ลักเซมเบิร์ก ,ยูเครนและเยอรมนี บอกไซต์ ฝรั่งเศส,ฮังการี ,กรี ซและเซอร์ เบีย ตะกัว ่ บัลแกเรี ย,อิตาลี,และเยอรมนีน้ ามันและก๊าซ เขตทะเลเหนื อและกลุ่มประชาคมรัฐเอกราช ธรรมชาติ ทองแดง สวีเดนและสเปน สังกะสี เยอรมนี ,ฝรั่งเศส,สเปน,โปแลนด์และอิตาลี โปแตช เยอรมนีและฝรั่งเศส
 12. 12. ทรัพยากรแร่ธาตุ
 13. 13. บรรณานุกรมwww.school.net.th/lidrary/snet6/envi2/subwater/sub.htmรูปภาพ ออนไลน์เข้าภึงได้จากhttp://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&imgurl=http://www.thaigoodview.com/library

×