ผลOnetม.6ปี55ฉบับเต็ม

5,299 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลOnetม.6ปี55ฉบับเต็ม

 1. 1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คํานํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ที่เข้ารับการทดสอบความรู้และความคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการทดสอบดังกล่าวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555โดยนําเสนอข้อมูลในมิติต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัด ที่จะนําไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป(นายทองปอนด์ สาดอ่อน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 3. 3. สารบัญหน้าผลต่างของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2554เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ 1ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554 1คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553 – 2555 2คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จําแนกตามกลุ่มย่อย 3คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554 16คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 26คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในจังหวัดพะเยา 36คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จําแนกรายกลุ่มย่อย 41คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 56คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมาตรฐานสากล 68คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) 71
 4. 4. หน้า 1ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศวิชาปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554ระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศผลต่างระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศผลต่างภาษาไทย 47.18 47.19 -0.01 41.56 41.88 -0.32สังคมศึกษาฯ 36.18 36.27 -0.09 33.09 33.39 -0.30ภาษาอังกฤษ 21.21 22.13 -0.92 20.35 21.80 -1.45คณิตศาสตร์ 22.47 22.73 -0.26 22.18 22.73 -0.55วิทยาศาสตร์ 32.77 33.10 -0.33 27.82 27.90 -0.08เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 31.96 32.28 -0.32 28.99 29.54 -0.55สุขศึกษาและพลศึกษา 54.15 53.70 0.45 54.70 54.61 0.09ศิลปะ 33.08 32.73 0.35 28.21 28.54 -0.33การงานอาชีพฯ 45.93 45.76 0.17 48.70 48.72 -0.02เฉลี่ย 8 วิชา 36.62 36.73 -0.11 34.55 34.95 -0.04ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554วิชาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศปี 55 ปี 54 ผลต่าง ปี 55 ปี 54 ผลต่างภาษาไทย 47.18 41.56 5.62 47.19 41.88 5.31สังคมศึกษาฯ 36.18 33.09 3.09 36.27 33.39 2.88ภาษาอังกฤษ 21.21 20.35 0.86 22.13 21.80 0.33คณิตศาสตร์ 22.47 22.18 0.29 22.73 22.73 0.00วิทยาศาสตร์ 32.77 27.82 4.95 33.10 27.90 5.20เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 31.96 28.99 2.97 32.28 29.54 2.74สุขศึกษาและพลศึกษา 54.15 54.70 -0.55 53.70 54.61 -0.91ศิลปะ 33.08 28.21 4.87 32.73 28.54 4.19การงานอาชีพฯ 45.93 48.70 -2.77 45.76 48.72 -2.96เฉลี่ย 8 วิชา 36.62 34.55 2.07 36.73 34.95 1.78
 5. 5. หน้า 2คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553 – 2555วิชา ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555ภาษาไทย 42.70 41.56 47.18สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.07 33.09 36.18ภาษาอังกฤษ 17.84 20.35 21.21คณิตศาสตร์ 14.53 22.18 22.47วิทยาศาสตร์ 30.93 27.82 32.77เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 30.60 28.99 31.96สุขศึกษาและพลศึกษา 63.40 54.70 54.15ศิลปะ 32.77 28.21 33.08การงานอาชีพและเทคโนโลยี 44.16 48.70 45.93เฉลี่ย 8 วิชา 36.66 34.55 36.62
 6. 6. หน้า 3คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จําแนกตามกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่ภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาศิลปะการงานอาชีพเฉลี่ย5 วิชาหลักเฉลี่ย8 วิชา1 53.46 39.21 26.67 28.01 36.65 57.76 35.59 50.32 36.80 40.962 46.14 35.25 19.33 20.60 29.62 53.49 32.80 45.23 30.19 35.313 43.58 34.75 18.55 20.27 31.54 52.36 31.60 43.85 29.74 34.574 44.00 34.77 18.99 19.82 30.63 52.38 31.05 43.90 29.64 34.445 47.66 36.27 21.47 23.40 33.08 53.97 33.45 46.23 32.37 36.936 45.55 35.61 19.95 20.39 33.29 53.55 32.81 44.32 30.95 35.67จ.เชียงราย 47.47 36.32 21.47 22.75 32.54 54.38 33.04 46.28 32.11 36.78จ.พะเยา 46.68 35.96 20.76 22.00 33.17 53.77 33.15 45.34 31.71 36.34เขตพื้นที่ 47.18 36.18 21.21 22.47 32.77 54.15 33.08 45.93 31.96 36.62ประเทศ 47.19 36.27 22.13 22.73 33.10 53.70 32.73 45.76 32.28 36.73
 7. 7. หน้า 4คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียนคะแนนเฉลี่ย O-NET 8 วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย8 วิชาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษา ศิลปะการงานอาชีพ1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 62.67 43.41 29.74 37.01 44.82 62.18 41.17 56.86 47.232 สามัคคีวิทยาคม 59.93 42.15 34.60 35.76 40.51 59.97 37.79 53.74 45.553 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 55.08 40.53 25.53 26.38 36.47 59.44 36.87 52.30 41.574 พะเยาพิทยาคม 53.46 38.95 26.47 28.45 35.95 56.86 35.92 49.96 40.755 เฉลิมพระเกียรติฯ 53.34 38.82 24.40 23.69 35.22 56.01 35.28 51.09 39.736 พานพิทยาคม 50.24 37.19 20.24 23.27 34.47 56.80 34.01 47.33 37.947 เชียงคําวิทยาคม 48.96 36.89 21.99 22.30 36.21 56.00 34.26 46.90 37.928 เทิงวิทยาคม 50.22 37.81 20.75 20.61 32.03 55.77 32.43 47.52 37.159 ฟากกว๊านวิทยาคม 47.04 36.10 18.79 22.26 33.83 54.61 32.80 45.58 36.339 จุนวิทยาคม 49.86 37.00 19.76 21.07 32.13 52.81 32.37 45.67 36.3311 บุญเรืองวิทยาคม 46.50 37.79 17.83 20.96 33.90 51.80 32.20 46.65 35.9512 พะเยาประสาธน์วิทย์ 48.36 34.60 17.89 20.96 31.80 53.19 33.74 46.64 35.9013 นครวิทยาคม 49.00 34.30 20.00 20.94 33.31 52.89 31.83 44.69 35.8714 เชียงม่วนวิทยาคม 45.41 36.55 19.67 20.00 32.71 54.97 33.28 44.16 35.8415 แม่ลาววิทยาคม 46.64 36.03 19.61 20.73 26.89 54.73 33.25 47.71 35.7016 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 44.97 35.27 19.54 22.29 31.42 53.61 31.83 45.09 35.5317 แม่จันวิทยาคม 45.76 36.31 18.25 20.43 32.85 52.97 32.68 44.29 35.4118 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45.53 35.21 18.26 21.72 32.37 52.45 32.38 45.28 35.4019 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 45.70 36.17 16.70 19.19 31.92 52.70 33.14 47.35 35.3620 งําเมืองวิทยาคม 44.22 36.60 20.43 20.21 31.49 53.31 31.22 45.07 35.3221 แม่อ้อวิทยาคม 44.55 35.99 19.32 19.77 33.07 51.76 32.57 44.18 35.1522 ดงเจนวิทยาคม 45.29 35.34 18.98 20.15 32.22 52.68 32.69 42.67 35.0123 แม่สรวยวิทยาคม 46.16 34.77 19.55 18.95 30.63 51.14 32.18 45.66 34.8824 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 43.14 35.80 18.62 21.30 32.23 52.78 31.62 43.21 34.8625 ฝายกวางวิทยาคม 43.88 35.21 19.61 18.50 31.78 54.26 32.08 42.91 34.7826 ภูซางวิทยาคม 44.78 35.16 18.19 19.09 33.11 52.81 31.42 43.95 34.7227 พญาลอวิทยาคม 42.36 34.17 20.19 19.90 32.58 51.88 32.47 43.35 34.6127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 44.04 34.44 20.34 19.29 30.10 53.83 31.30 43.51 34.6129 เชียงของวิทยาคม 43.00 34.50 19.29 19.90 31.68 52.48 32.31 43.60 34.6030 ขุนควรวิทยาคม 43.79 32.79 19.60 21.75 33.20 50.41 31.04 43.17 34.4730 จันจว้าวิทยาคม 43.14 33.43 18.69 18.42 33.00 52.09 33.28 43.67 34.4732 ปล้องวิทยาคม 43.79 33.86 18.84 20.75 31.10 51.58 31.18 44.00 34.39
 8. 8. หน้า 5ที่ โรงเรียนคะแนนเฉลี่ย O-NET 8 วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย8 วิชาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษา ศิลปะการงานอาชีพ33 ห้วยสักวิทยาคม 43.96 32.93 19.17 19.36 31.76 55.01 29.08 43.59 34.3634 ป่าแดดวิทยาคม 44.50 34.67 18.91 18.93 28.07 52.79 32.93 43.84 34.3335 สามัคคีวิทยาคม 2 45.56 32.63 19.35 17.62 30.21 51.74 32.15 44.28 34.1936 ดอกคําใต้วิทยาคม 41.93 35.26 18.34 20.92 29.87 51.07 32.23 43.53 34.1537 เชียงแสนวิทยาคม 42.62 33.36 18.66 18.07 30.97 52.63 31.19 43.93 33.9338 เตรียมอุดมศึกษาฯ เชียงราย 43.03 33.85 17.98 18.30 29.92 52.85 31.52 43.75 33.9039 ดอนชัยวิทยาคม 41.13 34.04 16.21 16.15 30.55 53.02 31.56 48.17 33.8540 ปงรัชดาภิเษก 41.46 34.07 18.25 19.85 32.19 49.84 32.81 41.80 33.7840 พานพิเศษพิทยา 43.46 32.48 18.96 18.82 29.84 51.81 31.73 43.11 33.7842 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 42.38 34.11 16.36 18.39 30.75 53.81 31.49 42.81 33.7643 แม่ใจวิทยาคม 42.65 32.76 17.75 19.59 30.79 51.73 30.59 43.58 33.6844 ปงพัฒนาวิทยาคม 40.86 34.33 18.86 18.46 30.55 52.49 32.35 41.40 33.6645 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 41.93 34.58 18.46 20.35 31.50 51.55 29.06 40.38 33.4846 วาวีวิทยาคม 41.32 35.12 19.77 17.26 29.34 51.83 30.94 42.11 33.4647 แม่เจดีย์วิทยาคม 45.14 34.49 19.00 19.82 18.37 52.05 33.28 44.64 33.3748 ถ้ําปินวิทยาคม 42.66 32.82 18.01 20.02 30.19 50.16 31.61 40.78 33.2849 พญาเม็งราย 39.44 32.55 17.96 18.92 28.96 50.95 30.48 41.76 32.5950 ยางฮอมวิทยาคม 40.43 33.83 17.43 18.59 30.47 51.90 29.04 38.87 32.5751 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 40.30 32.30 16.23 18.95 30.55 49.71 30.59 40.28 32.3652 บ้านแซววิทยาคม 38.76 32.73 18.56 18.01 30.33 47.78 29.33 43.39 32.3653 ดอยงามวิทยาคม 37.76 32.21 17.00 17.21 30.05 52.79 30.06 40.71 32.2254 เวียงแก่นวิทยาคม 39.52 32.43 17.66 18.65 29.36 49.43 29.01 41.29 32.1755 ขุนตาลวิทยาคม 38.16 31.93 18.56 18.96 28.90 50.50 28.97 41.02 32.1256 ไม้ยาวิทยาคม 43.21 33.47 16.24 16.97 25.22 48.03 30.27 43.45 32.1157 แม่ต๋ําวิทยา 40.70 31.60 17.00 18.77 25.14 49.61 30.83 42.62 32.0358 เวียงชัยวิทยาคม 39.06 32.12 16.33 15.97 29.14 51.25 29.08 39.11 31.5159 สันติคีรีวิทยาคม 31.81 30.76 16.77 17.41 27.02 45.15 26.17 36.56 29.00คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 47.18 36.18 21.21 22.47 32.77 54.15 33.08 45.93 36.62คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.19 36.27 22.13 22.73 33.10 53.70 32.73 45.96 36.73คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 9. 9. หน้า 6คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชาหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียนคะแนนเฉลี่ย O-NET 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย5 วิชาหลักภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 62.67 43.41 29.74 37.01 44.82 43.532 สามัคคีวิทยาคม 59.93 42.15 34.60 35.76 40.51 42.583 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 55.08 40.53 25.53 26.38 36.47 36.794 พะเยาพิทยาคม 53.46 38.95 26.47 28.45 35.95 36.655 เฉลิมพระเกียรติฯ 53.34 38.82 24.40 23.69 35.22 35.096 เชียงคําวิทยาคม 48.96 36.89 21.99 22.30 36.21 33.277 พานพิทยาคม 50.24 37.19 20.24 23.27 34.47 33.088 เทิงวิทยาคม 50.22 37.81 20.75 20.61 32.03 32.299 จุนวิทยาคม 49.86 37.00 19.76 21.07 32.13 31.9610 ฟากกว๊านวิทยาคม 47.04 36.10 18.79 22.26 33.83 31.5711 นครวิทยาคม 49.00 34.30 20.00 20.94 33.31 31.5112 บุญเรืองวิทยาคม 46.50 37.79 17.83 20.96 33.90 31.4013 เชียงม่วนวิทยาคม 45.41 36.55 19.67 20.00 32.71 30.8714 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 44.97 35.27 19.54 22.29 31.42 30.7315 พะเยาประสาธน์วิทย์ 48.36 34.60 17.89 20.96 31.80 30.7216 แม่จันวิทยาคม 45.76 36.31 18.25 20.43 32.85 30.6917 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45.53 35.21 18.26 21.72 32.37 30.6218 งําเมืองวิทยาคม 44.22 36.60 20.43 20.21 31.49 30.5919 แม่อ้อวิทยาคม 44.55 35.99 19.32 19.77 33.07 30.5420 ดงเจนวิทยาคม 45.29 35.34 18.98 20.15 32.22 30.4021 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 43.14 35.80 18.62 21.30 32.23 30.2422 ขุนควรวิทยาคม 43.79 32.79 19.60 21.75 33.20 30.2223 แม่สรวยวิทยาคม 46.16 34.77 19.55 18.95 30.63 30.0124 ภูซางวิทยาคม 44.78 35.16 18.19 19.09 33.11 30.0025 แม่ลาววิทยาคม 46.64 36.03 19.61 20.73 26.89 29.9826 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 45.70 36.17 16.70 19.19 31.92 29.9427 พญาลอวิทยาคม 42.36 34.17 20.19 19.90 32.58 29.8428 ฝายกวางวิทยาคม 43.88 35.21 19.61 18.50 31.78 29.8029 เชียงของวิทยาคม 43.00 34.50 19.29 19.90 31.68 29.6830 ปล้องวิทยาคม 43.79 33.86 18.84 20.75 31.10 29.6731 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 44.04 34.44 20.34 19.29 30.10 29.6432 ห้วยสักวิทยาคม 43.96 32.93 19.17 19.36 31.76 29.4433 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 41.93 34.58 18.46 20.35 31.50 29.36
 10. 10. หน้า 7ที่ โรงเรียนคะแนนเฉลี่ย O-NET 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย5 วิชาหลักภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์34 จันจว้าวิทยาคม 43.14 33.43 18.69 18.42 33.00 29.3435 ดอกคําใต้วิทยาคม 41.93 35.26 18.34 20.92 29.87 29.2636 ปงรัชดาภิเษก 41.46 34.07 18.25 19.85 32.19 29.1637 สามัคคีวิทยาคม 2 45.56 32.63 19.35 17.62 30.21 29.0738 ป่าแดดวิทยาคม 44.50 34.67 18.91 18.93 28.07 29.0239 ถ้ําปินวิทยาคม 42.66 32.82 18.01 20.02 30.19 28.7439 เชียงแสนวิทยาคม 42.62 33.36 18.66 18.07 30.97 28.7441 พานพิเศษพิทยา 43.46 32.48 18.96 18.82 29.84 28.7141 แม่ใจวิทยาคม 42.65 32.76 17.75 19.59 30.79 28.7143 เตรียมอุดมศึกษาฯ เชียงราย 43.03 33.85 17.98 18.30 29.92 28.6143 ปงพัฒนาวิทยาคม 40.86 34.33 18.86 18.46 30.55 28.6145 วาวีวิทยาคม 41.32 35.12 19.77 17.26 29.34 28.5646 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 42.38 34.11 16.36 18.39 30.75 28.4047 ยางฮอมวิทยาคม 40.43 33.83 17.43 18.59 30.47 28.1548 บ้านแซววิทยาคม 38.76 32.73 18.56 18.01 30.33 27.6849 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 40.30 32.30 16.23 18.95 30.55 27.6750 ดอนชัยวิทยาคม 41.13 34.04 16.21 16.15 30.55 27.6151 พญาเม็งราย 39.44 32.55 17.96 18.92 28.96 27.5452 เวียงแก่นวิทยาคม 39.52 32.43 17.66 18.65 29.36 27.5253 แม่เจดีย์วิทยาคม 45.14 34.49 19.00 19.82 18.37 27.3854 ขุนตาลวิทยาคม 38.16 31.93 18.56 18.96 28.90 27.3055 ไม้ยาวิทยาคม 43.21 33.47 16.24 16.97 25.22 27.0256 ดอยงามวิทยาคม 37.76 32.21 17.00 17.21 30.05 26.8457 แม่ต๋ําวิทยา 40.70 31.60 17.00 18.77 25.14 26.6458 เวียงชัยวิทยาคม 39.06 32.12 16.33 15.97 29.14 26.5259 สันติคีรีวิทยาคม 31.81 30.76 16.77 17.41 27.02 24.79คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 47.18 36.18 21.21 22.47 32.77 31.96คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.19 36.27 22.13 22.73 33.10 32.28คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 11. 11. หน้า 8ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนภาษาไทยที่ โรงเรียนภาษาไทยค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 62.67 9.54 81.00 33.00 31 ขุนควรวิทยาคม 43.79 11.18 68.00 11.002 สามัคคีวิทยาคม 59.93 13.75 89.00 15.00 33 พานพิเศษพิทยา 43.46 12.20 74.00 18.003 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 55.08 10.39 83.00 21.00 34 ไม้ยาวิทยาคม 43.21 11.78 69.00 21.004 พะเยาพิทยาคม 53.46 14.00 88.00 10.00 35 จันจว้าวิทยาคม 43.14 14.05 76.00 17.005 เฉลิมพระเกียรติฯ 53.34 12.29 78.00 24.00 35 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 43.14 12.84 77.00 13.006 พานพิทยาคม 50.24 12.51 90.00 20.00 37 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 43.03 12.88 76.00 9.007 เทิงวิทยาคม 50.22 11.75 80.00 14.00 38 เชียงของวิทยาคม 43.00 12.09 80.00 14.008 จุนวิทยาคม 49.86 12.48 78.00 19.00 39 ถ้ําปินวิทยาคม 42.66 12.72 67.00 12.009 นครวิทยาคม 49.00 11.14 72.00 23.00 40 แม่ใจวิทยาคม 42.65 13.95 78.00 12.0010 เชียงคําวิทยาคม 48.96 13.83 81.00 12.00 41 เชียงแสนวิทยาคม 42.62 12.51 70.00 15.0011 พะเยาประสาธน์วิทย์ 48.36 11.31 76.00 24.00 42 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 42.38 12.32 66.00 16.0012 ฟากกว๊านวิทยาคม 47.04 12.34 74.00 18.00 43 พญาลอวิทยาคม 42.36 11.74 72.00 20.0013 แม่ลาววิทยาคม 46.64 10.76 71.00 16.00 44 ดอกคําใต้วิทยาคม 41.93 12.81 74.00 14.0014 บุญเรืองวิทยาคม 46.50 15.55 74.00 19.00 44 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 41.93 12.69 77.00 11.0015 แม่สรวยวิทยาคม 46.16 11.62 81.00 20.00 46 ปงรัชดาภิเษก 41.46 12.22 73.00 14.0016 แม่จันวิทยาคม 45.76 12.20 79.00 16.00 47 วาวีวิทยาคม 41.32 12.73 68.00 9.0017 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 45.70 12.19 70.00 17.00 48 ดอนชัยวิทยาคม 41.13 10.35 62.00 20.0018 สามัคคีวิทยาคม 2 45.56 10.76 79.00 21.00 49 ปงพัฒนาวิทยาคม 40.86 11.86 72.00 15.0019 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45.53 12.73 78.00 18.00 50 แม่ต๋ําวิทยา 40.70 13.94 70.00 13.0020 เชียงม่วนวิทยาคม 45.41 11.17 72.00 17.00 51 ยางฮอมวิทยาคม 40.43 9.45 54.00 15.0021 ดงเจนวิทยาคม 45.29 13.05 76.00 12.00 52 ดอยหลวง รัชฯ 40.30 12.11 64.00 18.0022 แม่เจดีย์วิทยาคม 45.14 12.51 81.00 12.00 53 เวียงแก่นวิทยาคม 39.52 10.58 60.00 15.0023 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 44.97 12.97 80.00 13.00 54 พญาเม็งราย 39.44 12.97 71.00 13.0024 ภูซางวิทยาคม 44.78 11.94 73.00 14.00 55 เวียงชัยวิทยาคม 39.06 10.99 66.00 24.0025 แม่อ้อวิทยาคม 44.55 8.94 62.00 30.00 56 บ้านแซววิทยาคม 38.76 11.71 70.00 13.0026 ป่าแดดวิทยาคม 44.50 12.73 77.00 16.00 57 ขุนตาลวิทยาคม 38.16 10.31 62.00 18.0027 งําเมืองวิทยาคม 44.22 12.27 72.00 15.00 58 ดอยงามวิทยาคม 37.76 12.80 71.00 19.0028 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 44.04 12.80 74.00 17.00 59 สันติคีรีวิทยาคม 31.81 9.38 53.00 14.0029 ห้วยสักวิทยาคม 43.96 11.90 74.00 10.00 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 47.18 13.83 90.00 9.0030 ฝายกวางวิทยาคม 43.88 12.33 71.00 16.00 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.19 15.16 96.00 0.0031 ปล้องวิทยาคม 43.79 11.67 74.00 17.00คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 12. 12. หน้า 9ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนสังคมศึกษาฯที่ โรงเรียนสังคมศึกษาฯค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 43.41 6.95 65.63 26.88 32 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 34.44 6.16 50.00 19.382 สามัคคีวิทยาคม 42.15 8.96 74.38 18.75 33 ปงพัฒนาวิทยาคม 34.33 6.33 55.00 19.383 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 40.53 7.41 64.38 21.88 34 นครวิทยาคม 34.30 5.76 50.63 24.384 พะเยาพิทยาคม 38.95 9.22 68.75 17.50 35 พญาลอวิทยาคม 34.17 5.98 48.75 21.255 เฉลิมพระเกียรติฯ 38.82 7.01 55.63 26.25 36 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 34.11 5.56 43.75 17.506 เทิงวิทยาคม 37.81 7.30 61.25 20.00 37 ปงรัชดาภิเษก 34.07 6.25 55.63 21.257 บุญเรืองวิทยาคม 37.79 7.63 50.00 21.25 38 ดอนชัยวิทยาคม 34.04 4.43 42.50 27.508 พานพิทยาคม 37.19 7.64 66.88 18.75 39 ปล้องวิทยาคม 33.86 6.19 47.50 20.639 จุนวิทยาคม 37.00 6.85 61.25 20.63 40 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 33.85 6.82 58.13 13.1310 เชียงคําวิทยาคม 36.89 7.90 68.13 20.00 41 ยางฮอมวิทยาคม 33.83 7.39 51.88 20.6311 งําเมืองวิทยาคม 36.60 7.16 58.13 23.13 42 ไม้ยาวิทยาคม 33.47 7.41 51.25 18.1312 เชียงม่วนวิทยาคม 36.55 6.76 53.75 23.13 43 จันจว้าวิทยาคม 33.43 7.55 57.50 18.1313 แม่จันวิทยาคม 36.31 7.16 63.13 19.38 44 เชียงแสนวิทยาคม 33.36 6.77 53.13 19.3814 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 36.17 6.25 50.00 26.88 45 ห้วยสักวิทยาคม 32.93 6.62 56.25 19.3815 ฟากกว๊านวิทยาคม 36.10 6.88 60.63 19.38 46 ถ้ําปินวิทยาคม 32.82 6.05 50.63 18.1316 แม่ลาววิทยาคม 36.03 6.56 51.88 21.25 47 ขุนควรวิทยาคม 32.79 6.37 50.00 19.3817 แม่อ้อวิทยาคม 35.99 4.58 48.75 30.00 48 แม่ใจวิทยาคม 32.76 6.50 50.63 18.1318 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 35.80 8.14 68.75 20.63 49 บ้านแซววิทยาคม 32.73 6.18 50.63 16.2519 ดงเจนวิทยาคม 35.34 7.58 56.88 15.00 50 สามัคคีวิทยาคม 2 32.63 5.82 46.88 21.2520 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 35.27 6.85 60.63 15.63 51 พญาเม็งราย 32.55 6.65 48.75 16.8821 ดอกคําใต้วิทยาคม 35.26 7.70 60.00 15.00 52 พานพิเศษพิทยา 32.48 6.21 55.63 18.1322 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 35.21 6.79 53.13 14.38 53 เวียงแก่นวิทยาคม 32.43 5.86 51.88 20.6322 ฝายกวางวิทยาคม 35.21 5.98 49.38 23.13 54 ดอยหลวง รัชฯ 32.30 6.71 50.00 20.6324 ภูซางวิทยาคม 35.16 7.52 63.13 19.38 55 ดอยงามวิทยาคม 32.21 5.90 45.63 20.6325 วาวีวิทยาคม 35.12 6.34 50.63 17.50 56 เวียงชัยวิทยาคม 32.12 6.09 46.88 23.7526 แม่สรวยวิทยาคม 34.77 5.76 51.88 23.13 57 ขุนตาลวิทยาคม 31.93 6.38 48.75 18.7527 ป่าแดดวิทยาคม 34.67 7.10 69.38 22.50 58 แม่ต๋ําวิทยา 31.60 6.49 48.75 15.0028 พะเยาประสาธน์วิทย์ 34.60 6.08 49.38 20.63 59 สันติคีรีวิทยาคม 30.76 4.72 43.13 20.6329 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 34.58 6.06 48.13 20.00 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 36.18 7.79 74.38 13.1330 เชียงของวิทยาคม 34.50 7.12 60.00 19.38 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.27 8.53 88.13 1.2531 แม่เจดีย์วิทยาคม 34.49 6.45 56.25 18.13คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 13. 13. หน้า 10ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 สามัคคีวิทยาคม 34.60 16.47 94.00 7.00 32 จันจว้าวิทยาคม 18.69 5.19 38.00 9.002 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29.74 11.37 69.00 8.00 33 เชียงแสนวิทยาคม 18.66 5.06 38.00 9.003 พะเยาพิทยาคม 26.47 12.33 83.00 8.00 34 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 18.62 5.00 33.00 7.004 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 25.53 10.54 94.00 10.00 35 บ้านแซววิทยาคม 18.56 4.28 29.00 10.005 เฉลิมพระเกียรติฯ 24.40 7.89 48.00 7.00 35 ขุนตาลวิทยาคม 18.56 4.04 29.00 8.006 เชียงคําวิทยาคม 21.99 7.99 74.00 7.00 37 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 18.46 5.50 36.00 6.007 เทิงวิทยาคม 20.75 6.28 56.00 6.00 38 ดอกคําใต้วิทยาคม 18.34 5.40 38.00 7.008 งําเมืองวิทยาคม 20.43 6.36 43.00 9.00 39 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 18.26 5.23 40.00 7.009 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20.34 5.49 40.00 10.00 40 ปงรัชดาภิเษก 18.25 5.10 40.00 8.009 พานพิทยาคม 20.24 6.87 56.00 8.00 40 แม่จันวิทยาคม 18.25 5.32 43.00 7.0011 พญาลอวิทยาคม 20.19 5.08 40.00 12.00 42 ภูซางวิทยาคม 18.19 4.72 31.00 7.0012 นครวิทยาคม 20.00 5.32 37.00 11.00 43 ถ้ําปินวิทยาคม 18.01 4.54 32.00 8.0013 วาวีวิทยาคม 19.77 5.80 44.00 11.00 44 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 17.98 4.42 34.00 10.0014 จุนวิทยาคม 19.76 5.07 37.00 6.00 45 พญาเม็งราย 17.96 4.62 34.00 9.0015 เชียงม่วนวิทยาคม 19.67 5.62 44.00 7.00 46 พะเยาประสาธน์วิทย์ 17.89 4.27 29.00 8.0016 ฝายกวางวิทยาคม 19.61 5.32 55.00 10.00 47 บุญเรืองวิทยาคม 17.83 5.36 39.00 8.0016 แม่ลาววิทยาคม 19.61 4.98 34.00 10.00 48 แม่ใจวิทยาคม 17.75 4.81 45.00 7.0018 ขุนควรวิทยาคม 19.60 4.40 31.00 11.00 49 เวียงแก่นวิทยาคม 17.66 3.96 29.00 9.0019 แม่สรวยวิทยาคม 19.55 4.63 33.00 9.00 50 ยางฮอมวิทยาคม 17.43 4.83 28.00 10.0020 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 19.54 6.39 44.00 7.00 51 ดอยงามวิทยาคม 17.00 2.97 25.00 12.0021 สามัคคีวิทยาคม 2 19.35 3.99 29.00 13.00 51 แม่ต๋ําวิทยา 17.00 4.62 28.00 8.0022 แม่อ้อวิทยาคม 19.32 2.98 25.00 14.00 53 สันติคีรีวิทยาคม 16.77 4.17 26.00 8.0023 เชียงของวิทยาคม 19.29 4.91 39.00 7.00 54 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 16.70 3.81 25.00 10.0024 ห้วยสักวิทยาคม 19.17 5.62 44.00 8.00 55 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 16.36 4.16 26.00 9.0025 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.00 4.91 40.00 9.00 56 เวียงชัยวิทยาคม 16.33 2.79 20.00 10.0026 ดงเจนวิทยาคม 18.98 5.09 39.00 9.00 57 ไม้ยาวิทยาคม 16.24 3.18 25.00 11.0027 พานพิเศษพิทยา 18.96 4.51 35.00 10.00 58 ดอยหลวง รัชฯ 16.23 3.78 27.00 11.0028 ป่าแดดวิทยาคม 18.91 5.05 38.00 6.00 59 ดอนชัยวิทยาคม 16.21 5.51 30.00 9.0029 ปงพัฒนาวิทยาคม 18.86 4.36 31.00 7.00 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 21.21 9.07 94.00 6.0030 ปล้องวิทยาคม 18.84 4.49 35.00 8.00 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 22.13 11.63 98.00 0.0031 ฟากกว๊านวิทยาคม 18.79 4.94 36.00 8.00คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 14. 14. หน้า 11ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 37.01 16.43 87.50 10.00 32 แม่ใจวิทยาคม 19.59 7.88 65.00 2.502 สามัคคีวิทยาคม 35.76 20.05 97.50 2.50 33 ห้วยสักวิทยาคม 19.36 7.32 35.00 7.503 พะเยาพิทยาคม 28.45 15.69 92.50 5.00 34 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 19.29 8.53 42.50 5.004 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 26.38 11.82 82.50 2.50 35 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 19.19 6.98 40.00 5.005 เฉลิมพระเกียรติฯ 23.69 12.24 77.50 7.50 36 ภูซางวิทยาคม 19.09 8.36 77.50 5.006 พานพิทยาคม 23.27 11.47 67.50 2.50 37 ขุนตาลวิทยาคม 18.96 7.90 52.50 5.007 เชียงคําวิทยาคม 22.30 10.28 70.00 2.50 38 ดอยหลวง รัชฯ 18.95 8.51 47.50 7.508 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 22.29 11.63 82.50 2.50 39 แม่สรวยวิทยาคม 18.95 7.44 40.00 5.009 ฟากกว๊านวิทยาคม 22.26 10.42 70.00 5.00 40 ป่าแดดวิทยาคม 18.93 7.12 57.50 2.5010 ขุนควรวิทยาคม 21.75 7.44 47.50 7.50 41 พญาเม็งราย 18.92 7.39 40.00 5.0011 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 21.72 9.78 65.00 5.00 42 พานพิเศษพิทยา 18.82 6.97 42.50 5.0012 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 21.30 11.94 82.50 5.00 43 แม่ต๋ําวิทยา 18.77 6.74 42.50 2.5013 จุนวิทยาคม 21.07 7.80 47.50 5.00 44 เวียงแก่นวิทยาคม 18.65 7.56 52.50 5.0014 บุญเรืองวิทยาคม 20.96 9.03 45.00 5.00 45 ยางฮอมวิทยาคม 18.59 7.33 32.50 5.0014 พะเยาประสาธน์วิทย์ 20.96 7.64 45.00 5.00 46 ฝายกวางวิทยาคม 18.50 8.45 62.50 2.5016 นครวิทยาคม 20.94 8.24 50.00 7.50 47 ปงพัฒนาวิทยาคม 18.46 7.84 50.00 5.0017 ดอกคําใต้วิทยาคม 20.92 9.69 55.00 2.50 48 จันจว้าวิทยาคม 18.42 6.79 37.50 5.0018 ปล้องวิทยาคม 20.75 7.50 50.00 2.50 49 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 18.39 6.96 32.50 5.0019 แม่ลาววิทยาคม 20.73 8.56 47.50 5.00 50 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 18.30 7.27 62.50 7.5020 เทิงวิทยาคม 20.61 8.46 80.00 2.50 51 เชียงแสนวิทยาคม 18.07 6.74 40.00 2.5021 แม่จันวิทยาคม 20.43 8.96 65.00 2.50 52 บ้านแซววิทยาคม 18.01 7.29 40.00 5.0022 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 20.35 7.91 45.00 2.50 53 สามัคคีวิทยาคม 2 17.62 5.39 30.00 2.5023 งําเมืองวิทยาคม 20.21 6.74 40.00 7.50 54 สันติคีรีวิทยาคม 17.41 6.36 32.50 5.0024 ดงเจนวิทยาคม 20.15 7.78 45.00 5.00 55 วาวีวิทยาคม 17.26 6.81 37.50 5.0025 ถ้ําปินวิทยาคม 20.02 8.68 52.50 2.50 56 ดอยงามวิทยาคม 17.21 4.28 27.50 10.0026 เชียงม่วนวิทยาคม 20.00 8.65 60.00 2.50 57 ไม้ยาวิทยาคม 16.97 4.47 27.50 7.5027 พญาลอวิทยาคม 19.90 8.92 60.00 5.00 58 ดอนชัยวิทยาคม 16.15 5.45 30.00 7.5027 เชียงของวิทยาคม 19.90 8.08 52.50 5.00 59 เวียงชัยวิทยาคม 15.97 3.65 22.50 7.5029 ปงรัชดาภิเษก 19.85 7.50 47.50 5.00 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 22.47 11.93 97.50 2.5030 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.82 7.89 55.00 5.00 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 22.73 13.73 100.00 0.0031 แม่อ้อวิทยาคม 19.77 6.26 32.50 7.50คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 15. 15. หน้า 12ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 44.82 11.23 70.49 9.49 32 ปล้องวิทยาคม 31.10 8.30 57.46 6.782 สามัคคีวิทยาคม 40.51 16.04 93.22 0.00 33 เชียงแสนวิทยาคม 30.97 7.31 57.56 18.453 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 36.47 8.97 69.45 8.14 34 แม่ใจวิทยาคม 30.79 7.88 61.21 16.994 เชียงคําวิทยาคม 36.21 10.75 74.56 15.85 35 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 30.75 6.20 45.47 17.425 พะเยาพิทยาคม 35.95 14.04 81.23 4.07 36 แม่สรวยวิทยาคม 30.63 6.17 44.11 18.246 เฉลิมพระเกียรติฯ 35.22 12.41 74.77 5.42 37 ดอยหลวง รัชฯ 30.55 7.06 46.72 17.427 พานพิทยาคม 34.47 10.08 76.95 5.42 38 ดอนชัยวิทยาคม 30.55 6.27 46.61 19.818 บุญเรืองวิทยาคม 33.90 8.23 51.93 17.42 38 ปงพัฒนาวิทยาคม 30.55 7.36 57.14 2.719 ฟากกว๊านวิทยาคม 33.83 9.93 70.91 9.28 40 ยางฮอมวิทยาคม 30.47 5.83 46.61 15.8510 นครวิทยาคม 33.31 6.91 49.64 21.48 41 บ้านแซววิทยาคม 30.33 8.21 51.93 14.4911 ขุนควรวิทยาคม 33.20 7.90 60.17 18.45 42 สามัคคีวิทยาคม 2 30.21 8.86 49.53 6.7812 ภูซางวิทยาคม 33.11 8.56 67.78 10.53 43 ถ้ําปินวิทยาคม 30.19 8.85 59.85 8.1413 แม่อ้อวิทยาคม 33.07 4.60 41.19 23.88 44 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 30.10 6.64 43.90 16.0614 จันจว้าวิทยาคม 33.00 7.91 58.60 15.85 45 ดอยงามวิทยาคม 30.05 5.94 42.54 21.1715 แม่จันวิทยาคม 32.85 8.73 65.70 13.56 46 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 29.92 8.32 58.92 5.4216 เชียงม่วนวิทยาคม 32.71 8.10 61.63 12.20 47 ดอกคําใต้วิทยาคม 29.87 8.83 64.03 8.0317 พญาลอวิทยาคม 32.58 7.40 54.85 19.70 48 พานพิเศษพิทยา 29.84 7.20 59.85 8.1418 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 32.37 8.39 54.75 15.85 49 เวียงแก่นวิทยาคม 29.36 9.81 54.85 5.4219 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 32.23 9.84 66.84 10.85 50 วาวีวิทยาคม 29.34 7.50 45.25 4.0720 ดงเจนวิทยาคม 32.22 7.34 49.53 14.49 51 เวียงชัยวิทยาคม 29.14 5.24 40.15 21.3821 ปงรัชดาภิเษก 32.19 8.73 66.74 15.53 52 พญาเม็งราย 28.96 8.74 54.64 1.3622 จุนวิทยาคม 32.13 8.27 66.74 14.60 53 ขุนตาลวิทยาคม 28.90 8.07 52.14 4.0723 เทิงวิทยาคม 32.03 10.67 67.99 4.07 54 ป่าแดดวิทยาคม 28.07 10.76 58.71 2.7124 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 31.92 8.26 50.47 19.81 55 สันติคีรีวิทยาคม 27.02 5.57 45.25 17.2025 พะเยาประสาธน์วิทย์ 31.80 5.62 42.65 19.92 56 แม่ลาววิทยาคม 26.89 11.12 53.28 2.7126 ฝายกวางวิทยาคม 31.78 7.92 53.39 16.89 57 ไม้ยาวิทยาคม 25.22 11.77 50.68 1.3627 ห้วยสักวิทยาคม 31.76 9.89 64.34 5.42 58 แม่ต๋ําวิทยา 25.14 11.70 52.25 2.7128 เชียงของวิทยาคม 31.68 8.71 69.77 6.78 59 แม่เจดีย์วิทยาคม 18.37 11.73 70.81 0.0029 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 31.50 8.82 57.35 13.56 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 32.77 10.84 93.22 0.0030 งําเมืองวิทยาคม 31.49 6.02 50.78 17.10 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 33.10 10.37 93.22 0.0031 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 31.42 8.52 75.08 12.20คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 16. 16. หน้า 13ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาที่ โรงเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 62.18 6.45 76.25 43.75 32 เชียงของวิทยาคม 52.48 8.76 72.50 20.002 สามัคคีวิทยาคม 59.97 8.87 85.00 27.50 33 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 52.45 8.87 73.75 21.253 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 59.44 7.91 78.75 36.25 34 จันจว้าวิทยาคม 52.09 10.60 76.25 30.004 พะเยาพิทยาคม 56.86 8.25 77.50 20.00 35 แม่เจดีย์วิทยาคม 52.05 8.93 75.00 25.005 พานพิทยาคม 56.80 8.90 82.50 35.00 36 ยางฮอมวิทยาคม 51.90 8.84 65.00 33.756 เฉลิมพระเกียรติฯ 56.01 7.17 76.25 35.00 37 พญาลอวิทยาคม 51.88 8.91 72.50 27.507 เชียงคําวิทยาคม 56.00 9.43 81.25 17.50 38 วาวีวิทยาคม 51.83 10.06 72.50 20.008 เทิงวิทยาคม 55.77 7.74 76.25 32.50 39 พานพิเศษพิทยา 51.81 8.16 71.25 32.509 ห้วยสักวิทยาคม 55.01 7.93 72.50 38.75 40 บุญเรืองวิทยาคม 51.80 9.49 78.75 32.5010 เชียงม่วนวิทยาคม 54.97 7.58 73.75 33.75 41 แม่อ้อวิทยาคม 51.76 6.98 66.25 41.2511 แม่ลาววิทยาคม 54.73 8.47 77.50 37.50 42 สามัคคีวิทยาคม 2 51.74 8.03 65.00 32.5012 ฟากกว๊านวิทยาคม 54.61 8.25 76.25 31.25 43 แม่ใจวิทยาคม 51.73 8.96 72.50 17.5013 ฝายกวางวิทยาคม 54.26 8.64 76.25 32.50 44 ปล้องวิทยาคม 51.58 8.23 75.00 32.5014 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 53.83 8.23 73.75 35.00 45 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 51.55 9.01 72.50 23.7515 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 53.81 8.78 68.75 33.75 46 เวียงชัยวิทยาคม 51.25 5.62 63.75 41.2516 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 53.61 8.52 77.50 26.25 47 แม่สรวยวิทยาคม 51.14 7.53 67.50 32.5017 งําเมืองวิทยาคม 53.31 9.52 76.25 18.75 48 ดอกคําใต้วิทยาคม 51.07 8.82 80.00 25.0018 พะเยาประสาธน์วิทย์ 53.19 8.06 72.50 32.50 49 พญาเม็งราย 50.95 11.00 73.75 15.0019 ดอนชัยวิทยาคม 53.02 8.70 68.75 30.00 50 ขุนตาลวิทยาคม 50.50 7.57 70.00 22.5020 แม่จันวิทยาคม 52.97 8.76 76.25 15.00 51 ขุนควรวิทยาคม 50.41 8.66 70.00 30.0021 นครวิทยาคม 52.89 8.72 71.25 36.25 52 ถ้ําปินวิทยาคม 50.16 9.13 72.50 25.0022 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 52.85 8.01 68.75 31.25 53 ปงรัชดาภิเษก 49.84 8.52 77.50 30.0023 จุนวิทยาคม 52.81 8.42 73.75 25.00 54 ดอยหลวง รัชฯ 49.71 10.08 71.25 26.2523 ภูซางวิทยาคม 52.81 8.49 71.25 25.00 55 แม่ต๋ําวิทยา 49.61 9.99 66.25 25.0025 ดอยงามวิทยาคม 52.79 8.72 70.00 38.75 56 เวียงแก่นวิทยาคม 49.43 8.39 66.25 27.5025 ป่าแดดวิทยาคม 52.79 8.40 72.50 25.00 57 ไม้ยาวิทยาคม 48.03 8.18 66.25 28.7527 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 52.78 9.33 77.50 25.00 58 บ้านแซววิทยาคม 47.78 8.16 62.50 26.2528 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 52.70 6.68 68.75 38.75 59 สันติคีรีวิทยาคม 45.15 8.42 60.00 23.7529 ดงเจนวิทยาคม 52.68 8.37 72.50 27.50 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 54.15 9.16 87.50 15.0030 เชียงแสนวิทยาคม 52.63 9.61 87.50 28.75 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 53.70 9.93 90.00 0.0031 ปงพัฒนาวิทยาคม 52.49 8.62 75.00 17.50คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 17. 17. หน้า 14ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนศิลปะที่ โรงเรียนศิลปะค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 41.17 7.87 59.50 21.50 32 นครวิทยาคม 31.83 7.69 44.00 18.002 สามัคคีวิทยาคม 37.79 8.62 64.00 10.50 33 พานพิเศษพิทยา 31.73 7.47 47.00 9.003 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 36.87 7.13 61.00 17.00 34 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 31.62 7.97 54.00 9.504 พะเยาพิทยาคม 35.92 8.34 61.00 8.50 35 ถ้ําปินวิทยาคม 31.61 7.30 49.00 16.505 เฉลิมพระเกียรติฯ 35.28 8.90 65.50 14.00 36 ดอนชัยวิทยาคม 31.56 6.38 43.00 15.506 เชียงคําวิทยาคม 34.26 8.55 64.00 10.00 37 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 31.52 7.08 49.00 15.007 พานพิทยาคม 34.01 6.97 54.50 15.50 38 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 31.49 6.97 43.50 15.008 พะเยาประสาธน์วิทย์ 33.74 7.06 49.50 18.50 39 ภูซางวิทยาคม 31.42 7.46 50.50 8.509 แม่เจดีย์วิทยาคม 33.28 7.90 52.00 13.00 40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 31.30 7.42 49.00 12.509 เชียงม่วนวิทยาคม 33.28 7.14 54.50 16.50 41 งําเมืองวิทยาคม 31.22 7.48 47.00 12.009 จันจว้าวิทยาคม 33.28 8.00 57.50 14.00 42 เชียงแสนวิทยาคม 31.19 8.41 51.00 12.5012 แม่ลาววิทยาคม 33.25 7.06 50.50 18.00 43 ปล้องวิทยาคม 31.18 6.97 49.50 15.5013 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 33.14 7.72 47.00 17.50 44 ขุนควรวิทยาคม 31.04 6.42 55.00 16.0014 ป่าแดดวิทยาคม 32.93 8.04 49.00 6.00 45 วาวีวิทยาคม 30.94 8.32 53.00 13.5015 ปงรัชดาภิเษก 32.81 6.87 58.50 13.00 46 แม่ต๋ําวิทยา 30.83 8.51 47.50 11.5016 ฟากกว๊านวิทยาคม 32.80 7.81 52.50 12.00 47 แม่ใจวิทยาคม 30.59 8.75 52.50 9.0017 ดงเจนวิทยาคม 32.69 7.05 54.00 14.00 47 ดอยหลวง รัชฯ 30.59 8.58 50.50 16.0018 แม่จันวิทยาคม 32.68 7.99 55.50 11.50 49 พญาเม็งราย 30.48 8.10 53.50 15.0019 แม่อ้อวิทยาคม 32.57 5.45 43.00 22.50 50 ไม้ยาวิทยาคม 30.27 7.62 44.00 17.0020 พญาลอวิทยาคม 32.47 7.78 47.00 8.00 51 ดอยงามวิทยาคม 30.06 6.24 43.00 21.5021 เทิงวิทยาคม 32.43 7.22 53.00 8.00 52 บ้านแซววิทยาคม 29.33 7.46 47.50 11.0022 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 32.38 7.92 54.50 11.50 53 เวียงชัยวิทยาคม 29.08 8.90 41.50 9.5023 จุนวิทยาคม 32.37 7.77 63.00 10.00 53 ห้วยสักวิทยาคม 29.08 8.11 53.50 12.5024 ปงพัฒนาวิทยาคม 32.35 7.47 55.00 8.00 55 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 29.06 8.36 54.50 8.0025 เชียงของวิทยาคม 32.31 8.22 55.50 11.50 56 ยางฮอมวิทยาคม 29.04 7.02 40.00 19.0026 ดอกคําใต้วิทยาคม 32.23 8.35 56.00 11.50 57 เวียงแก่นวิทยาคม 29.01 8.11 49.50 7.0027 บุญเรืองวิทยาคม 32.20 9.42 50.50 11.50 58 ขุนตาลวิทยาคม 28.97 7.06 48.50 12.0028 แม่สรวยวิทยาคม 32.18 7.77 47.00 12.50 59 สันติคีรีวิทยาคม 26.17 6.82 40.50 13.0029 สามัคคีวิทยาคม 2 32.15 8.30 53.50 11.50 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 33.08 8.27 65.50 6.0030 ฝายกวางวิทยาคม 32.08 8.28 53.50 14.00 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.73 8.61 73.00 0.0031 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 31.83 8.04 54.00 11.50คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 18. 18. หน้า 15ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555ที่ โรงเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ โรงเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุดค่าเฉลี่ยค่าการกระจายค่าสูงสุดค่าต่ําสุด1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 56.86 7.91 72.00 34.00 32 เชียงของวิทยาคม 43.60 9.60 76.00 20.002 สามัคคีวิทยาคม 53.74 9.96 82.00 14.00 33 ห้วยสักวิทยาคม 43.59 9.98 74.00 18.003 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 52.30 8.38 82.00 22.00 34 แม่ใจวิทยาคม 43.58 9.35 70.00 18.004 เฉลิมพระเกียรติฯ 51.09 9.70 72.00 20.00 35 ดอกคําใต้วิทยาคม 43.53 8.48 68.00 18.005 พะเยาพิทยาคม 49.96 10.17 84.00 10.00 36 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 43.51 10.56 64.00 18.006 ดอนชัยวิทยาคม 48.17 8.28 62.00 30.00 37 ไม้ยาวิทยาคม 43.45 8.77 58.00 24.007 แม่ลาววิทยาคม 47.71 8.59 66.00 24.00 38 บ้านแซววิทยาคม 43.39 7.40 58.00 20.008 เทิงวิทยาคม 47.52 8.89 76.00 22.00 39 พญาลอวิทยาคม 43.35 8.71 64.00 22.009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 47.35 8.81 62.00 28.00 40 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 43.21 10.08 72.00 16.0010 พานพิทยาคม 47.33 9.48 84.00 20.00 41 ขุนควรวิทยาคม 43.17 9.40 70.00 20.0011 เชียงคําวิทยาคม 46.90 10.01 76.00 12.00 42 พานพิเศษพิทยา 43.11 9.16 66.00 18.0012 บุญเรืองวิทยาคม 46.65 12.33 68.00 22.00 43 ฝายกวางวิทยาคม 42.91 9.42 68.00 18.0013 พะเยาประสาธน์วิทย์ 46.64 9.28 72.00 16.00 44 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 42.81 9.66 66.00 26.0014 จุนวิทยาคม 45.67 8.65 66.00 20.00 45 ดงเจนวิทยาคม 42.67 9.15 62.00 20.0015 แม่สรวยวิทยาคม 45.66 10.98 72.00 20.00 46 แม่ต๋ําวิทยา 42.62 11.25 64.00 12.0016 ฟากกว๊านวิทยาคม 45.58 9.70 68.00 20.00 47 วาวีวิทยาคม 42.11 9.85 68.00 20.0017 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45.28 9.70 72.00 22.00 48 ปงรัชดาภิเษก 41.80 9.15 68.00 12.0018 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 45.09 9.88 78.00 16.00 49 พญาเม็งราย 41.76 10.19 64.00 20.0019 งําเมืองวิทยาคม 45.07 8.93 66.00 26.00 50 ปงพัฒนาวิทยาคม 41.40 9.05 62.00 20.0020 นครวิทยาคม 44.69 9.64 60.00 20.00 51 เวียงแก่นวิทยาคม 41.29 10.03 64.00 14.0021 แม่เจดีย์วิทยาคม 44.64 8.52 68.00 22.00 52 ขุนตาลวิทยาคม 41.02 9.67 62.00 16.0022 แม่จันวิทยาคม 44.29 9.41 72.00 18.00 53 ถ้ําปินวิทยาคม 40.78 9.83 66.00 16.0023 สามัคคีวิทยาคม 2 44.28 9.27 58.00 24.00 54 ดอยงามวิทยาคม 40.71 9.07 60.00 26.0024 แม่อ้อวิทยาคม 44.18 8.29 62.00 22.00 55 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 40.38 10.77 68.00 20.0025 เชียงม่วนวิทยาคม 44.16 9.16 68.00 22.00 56 ดอยหลวง รัชฯ 40.28 8.67 60.00 22.0026 ปล้องวิทยาคม 44.00 9.93 70.00 12.00 57 เวียงชัยวิทยาคม 39.11 9.73 54.00 20.0027 ภูซางวิทยาคม 43.95 9.92 74.00 14.00 58 ยางฮอมวิทยาคม 38.87 9.97 62.00 18.0028 เชียงแสนวิทยาคม 43.93 9.86 64.00 14.00 59 สันติคีรีวิทยาคม 36.56 8.00 54.00 20.0029 ป่าแดดวิทยาคม 43.84 9.45 66.00 24.00 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 45.93 10.29 84.00 10.0030 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 43.75 9.28 72.00 22.00 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 45.76 11.20 88.00 4.0031 จันจว้าวิทยาคม 43.67 10.11 68.00 20.00คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 19. 19. หน้า 16ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554ที่ โรงเรียน8 วิชาที่ โรงเรียน8 วิชาปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง1 งําเมืองวิทยาคม 35.32 30.47 4.85 32 แม่ลาววิทยาคม 35.70 33.96 1.742 ดอนชัยวิทยาคม 33.85 30.03 3.82 33 ดอกคําใต้วิทยาคม 34.15 32.41 1.733 ห้วยสักวิทยาคม 34.36 30.59 3.77 34 บุญเรืองวิทยาคม 35.95 34.27 1.684 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 41.57 37.92 3.65 35 พะเยาประสาธน์วิทย์ 35.90 34.25 1.655 นครวิทยาคม 35.87 32.47 3.40 36 แม่อ้อวิทยาคม 35.15 33.62 1.546 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 35.53 32.23 3.29 37 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 33.48 31.96 1.527 พานพิทยาคม 37.94 34.78 3.17 38 เวียงแก่นวิทยาคม 32.17 30.77 1.408 ขุนควรวิทยาคม 34.47 31.40 3.07 39 ปงพัฒนาวิทยาคม 33.66 32.28 1.389 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 34.61 31.68 2.93 40 ภูซางวิทยาคม 34.72 33.35 1.3710 เชียงแสนวิทยาคม 33.93 31.06 2.87 41 สามัคคีวิทยาคม 2 34.19 32.84 1.3511 เชียงของวิทยาคม 34.60 31.76 2.84 42 แม่ใจวิทยาคม 33.68 32.34 1.3412 วาวีวิทยาคม 33.46 30.63 2.83 43 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 34.86 33.54 1.3213 จันจว้าวิทยาคม 34.47 31.74 2.72 44 พานพิเศษพิทยา 33.78 32.58 1.2014 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 35.40 32.69 2.71 45 พญาเม็งราย 32.59 31.50 1.0915 ปล้องวิทยาคม 34.39 31.74 2.65 46 เชียงคําวิทยาคม 37.92 36.89 1.0316 เฉลิมพระเกียรติฯ 39.73 37.19 2.55 47 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 33.76 32.76 1.0017 ป่าแดดวิทยาคม 34.33 31.79 2.54 48 จุนวิทยาคม 36.33 35.42 0.9118 ฟากกว๊านวิทยาคม 36.33 33.93 2.40 49 เชียงม่วนวิทยาคม 35.84 35.06 0.7819 พญาลอวิทยาคม 34.61 32.24 2.38 50 แม่เจดีย์วิทยาคม 33.37 32.61 0.7520 พะเยาพิทยาคม 40.75 38.48 2.26 51 เวียงชัยวิทยาคม 31.51 30.98 0.5321 สามัคคีวิทยาคม 45.55 43.30 2.25 52 ขุนตาลวิทยาคม 32.12 31.78 0.3522 เทิงวิทยาคม 37.15 34.95 2.20 53 ปงรัชดาภิเษก 33.78 33.47 0.3123 ดงเจนวิทยาคม 35.01 32.82 2.19 54 บ้านแซววิทยาคม 32.36 32.05 0.3124 เตรียมอุดมศึกษาฯ เชียงราย 33.90 31.77 2.13 55 ไม้ยาวิทยาคม 32.11 31.82 0.2925 ฝายกวางวิทยาคม 34.78 32.66 2.11 55 ยางฮอมวิทยาคม 32.57 32.49 0.0826 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 35.36 33.33 2.03 57 ถ้ําปินวิทยาคม 33.28 33.84 -0.5627 แม่สรวยวิทยาคม 34.88 32.86 2.01 57 สันติคีรีวิทยาคม 29.00 29.56 -0.5628 แม่จันวิทยาคม 35.41 33.41 2.00 59 แม่ต๋ําวิทยา 32.03 33.31 -1.2829 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 47.23 45.24 1.99 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 36.62 34.55 2.0729 ดอยงามวิทยาคม 32.22 30.24 1.99 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.73 34.95 1.7831 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 32.36 30.51 1.85
 20. 20. หน้า 17ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชาหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554ที่ โรงเรียน5 วิชาหลักที่ โรงเรียน5 วิชาหลักปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง1 งําเมืองวิทยาคม 30.59 25.10 5.49 32 ดอยงามวิทยาคม 26.84 24.07 2.772 นครวิทยาคม 31.51 26.82 4.69 33 จุนวิทยาคม 31.96 29.26 2.703 ขุนควรวิทยาคม 30.22 25.57 4.65 34 แม่ลาววิทยาคม 29.98 27.31 2.674 ห้วยสักวิทยาคม 29.44 25.00 4.44 35 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 30.24 27.73 2.515 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 36.79 32.39 4.40 36 สามัคคีวิทยาคม 2 29.07 26.57 2.506 พานพิทยาคม 33.08 29.00 4.08 37 ดอกคําใต้วิทยาคม 29.26 26.81 2.457 ปล้องวิทยาคม 29.67 25.61 4.06 38 พะเยาประสาธน์วิทย์ 30.72 28.31 2.418 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 30.73 26.69 4.04 38 ภูซางวิทยาคม 30.00 27.59 2.419 จันจว้าวิทยาคม 29.34 25.42 3.92 40 แม่ใจวิทยาคม 28.71 26.41 2.2910 ดงเจนวิทยาคม 30.40 26.50 3.90 41 เชียงคําวิทยาคม 33.27 31.19 2.0810 ดอนชัยวิทยาคม 27.61 23.72 3.90 42 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 29.94 27.86 2.0812 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 30.62 26.75 3.87 42 พญาเม็งราย 27.54 25.46 2.0813 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 29.64 25.92 3.72 44 ปงพัฒนาวิทยาคม 28.61 26.54 2.0714 พญาลอวิทยาคม 29.84 26.27 3.57 45 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 28.40 26.33 2.0715 แม่อ้อวิทยาคม 30.54 27.02 3.52 46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 43.53 41.63 1.9015 เชียงของวิทยาคม 29.68 26.16 3.52 47 ปงรัชดาภิเษก 29.16 27.33 1.8317 แม่จันวิทยาคม 30.69 27.23 3.46 48 เวียงแก่นวิทยาคม 27.52 25.73 1.8018 วาวีวิทยาคม 28.56 25.14 3.42 49 พานพิเศษพิทยา 28.71 26.92 1.7919 เชียงแสนวิทยาคม 28.74 25.32 3.41 50 เชียงม่วนวิทยาคม 30.87 29.46 1.4120 เฉลิมพระเกียรติฯ 35.09 31.74 3.35 51 ยางฮอมวิทยาคม 28.15 26.79 1.3621 ฟากกว๊านวิทยาคม 31.57 28.30 3.27 52 บ้านแซววิทยาคม 27.68 26.38 1.3022 บุญเรืองวิทยาคม 31.40 28.17 3.22 53 เวียงชัยวิทยาคม 26.52 25.40 1.1223 ฝายกวางวิทยาคม 29.80 26.63 3.17 54 ขุนตาลวิทยาคม 27.30 26.20 1.1024 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 29.36 26.22 3.14 55 ไม้ยาวิทยาคม 27.02 25.95 1.0725 ป่าแดดวิทยาคม 29.02 25.93 3.08 56 ถ้ําปินวิทยาคม 28.74 27.98 0.7625 พะเยาพิทยาคม 36.65 33.57 3.08 57 แม่เจดีย์วิทยาคม 27.38 26.82 0.5727 เทิงวิทยาคม 32.29 29.26 3.02 58 สันติคีรีวิทยาคม 24.79 24.25 0.5328 แม่สรวยวิทยาคม 30.01 27.00 3.02 59 แม่ต๋ําวิทยา 26.64 27.76 -1.1129 สามัคคีวิทยาคม 42.58 39.62 2.96 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 31.96 28.99 2.9730 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 28.61 25.75 2.87 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.28 29.54 2.7431 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 27.67 24.86 2.80ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 ตามจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2555
 21. 21. หน้า 18ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554ที่ โรงเรียนวิชาภาษาไทยที่ โรงเรียนวิชาภาษาไทยปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง1 นครวิทยาคม 49.00 37.51 11.49 32 เวียงแก่นวิทยาคม 39.52 34.89 4.632 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 62.67 53.34 9.33 33 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 43.03 38.42 4.613 งําเมืองวิทยาคม 44.22 35.47 8.75 34 บุญเรืองวิทยาคม 46.50 42.02 4.484 สามัคคีวิทยาคม 59.93 51.23 8.70 35 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 41.93 37.47 4.465 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 55.08 46.57 8.51 36 เชียงคําวิทยาคม 48.96 44.51 4.456 เฉลิมพระเกียรติฯ 53.34 45.65 7.69 37 ยางฮอมวิทยาคม 40.43 36.04 4.397 เทิงวิทยาคม 50.22 42.54 7.68 38 แม่อ้อวิทยาคม 44.55 40.20 4.358 ห้วยสักวิทยาคม 43.96 36.57 7.39 39 พญาลอวิทยาคม 42.36 38.05 4.329 พานพิทยาคม 50.24 43.08 7.16 40 พะเยาประสาธน์วิทย์ 48.36 44.25 4.1110 เชียงของวิทยาคม 43.00 35.96 7.04 41 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 45.70 41.65 4.0611 ปล้องวิทยาคม 43.79 36.82 6.97 42 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 42.38 38.34 4.0412 จันจว้าวิทยาคม 43.14 36.26 6.88 43 เชียงม่วนวิทยาคม 45.41 41.51 3.9013 พะเยาพิทยาคม 53.46 46.64 6.82 44 พญาเม็งราย 39.44 35.80 3.6414 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 44.04 37.36 6.68 45 ดอกคําใต้วิทยาคม 41.93 38.33 3.6115 ขุนควรวิทยาคม 43.79 37.23 6.55 46 แม่ใจวิทยาคม 42.65 39.42 3.2316 แม่เจดีย์วิทยาคม 45.14 38.81 6.32 47 ปงพัฒนาวิทยาคม 40.86 37.76 3.1016 ป่าแดดวิทยาคม 44.50 38.18 6.32 48 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 40.30 37.42 2.8818 แม่สรวยวิทยาคม 46.16 39.88 6.28 49 เวียงชัยวิทยาคม 39.06 36.34 2.7119 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45.53 39.29 6.25 50 ไม้ยาวิทยาคม 43.21 40.63 2.5920 สามัคคีวิทยาคม 2 45.56 39.36 6.20 51 พานพิเศษพิทยา 43.46 40.91 2.5521 แม่ลาววิทยาคม 46.64 40.55 6.09 52 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 43.14 41.08 2.0622 ดอนชัยวิทยาคม 41.13 35.05 6.08 53 ขุนตาลวิทยาคม 38.16 36.51 1.6523 ดงเจนวิทยาคม 45.29 39.30 5.99 54 ดอยงามวิทยาคม 37.76 36.53 1.2424 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 44.97 39.13 5.84 55 ปงรัชดาภิเษก 41.46 41.39 0.0725 จุนวิทยาคม 49.86 44.31 5.54 56 แม่ต๋ําวิทยา 40.70 40.65 0.0626 เชียงแสนวิทยาคม 42.62 37.29 5.34 57 ถ้ําปินวิทยาคม 42.66 42.65 0.0127 ฟากกว๊านวิทยาคม 47.04 41.79 5.26 58 บ้านแซววิทยาคม 38.76 38.76 0.0028 ฝายกวางวิทยาคม 43.88 38.73 5.15 59 สันติคีรีวิทยาคม 31.81 34.07 -2.2729 แม่จันวิทยาคม 45.76 40.73 5.03 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 47.18 41.56 5.6230 วาวีวิทยาคม 41.32 36.33 4.99 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.19 41.88 5.3131 ภูซางวิทยาคม 44.78 40.00 4.78ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 ตามจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2555
 22. 22. หน้า 19ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554ที่ โรงเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ โรงเรียนวิชาสังคมศึกษาปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง1 งําเมืองวิทยาคม 36.60 29.39 7.21 32 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 36.17 33.24 2.932 วาวีวิทยาคม 35.12 28.88 6.24 33 ฟากกว๊านวิทยาคม 36.10 33.18 2.923 ไม้ยาวิทยาคม 33.47 28.18 5.28 34 แม่สรวยวิทยาคม 34.77 31.91 2.864 แม่จันวิทยาคม 36.31 31.04 5.27 35 ปงรัชดาภิเษก 34.07 31.30 2.775 ดอนชัยวิทยาคม 34.04 29.08 4.96 36 ภูซางวิทยาคม 35.16 32.39 2.766 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 40.53 35.83 4.70 37 ดอกคําใต้วิทยาคม 35.26 32.57 2.697 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 35.27 30.78 4.48 38 เชียงม่วนวิทยาคม 36.55 33.96 2.598 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 35.21 30.89 4.32 39 พะเยาประสาธน์วิทย์ 34.60 32.08 2.528 บุญเรืองวิทยาคม 37.79 33.47 4.32 40 ถ้ําปินวิทยาคม 32.82 30.33 2.5010 ดอยงามวิทยาคม 32.21 27.89 4.31 41 แม่ใจวิทยาคม 32.76 30.28 2.4811 ป่าแดดวิทยาคม 34.67 30.42 4.25 42 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 34.11 31.69 2.4112 พานพิทยาคม 37.19 32.98 4.20 43 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 35.80 33.41 2.3913 พญาลอวิทยาคม 34.17 30.04 4.13 43 พะเยาพิทยาคม 38.95 36.56 2.3914 จุนวิทยาคม 37.00 32.93 4.08 45 นครวิทยาคม 34.30 32.03 2.2715 ห้วยสักวิทยาคม 32.93 28.87 4.06 45 พญาเม็งราย 32.55 30.28 2.2716 ดงเจนวิทยาคม 35.34 31.29 4.06 47 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 43.41 41.19 2.2217 แม่ลาววิทยาคม 36.03 32.04 4.00 47 เวียงแก่นวิทยาคม 32.43 30.22 2.2218 แม่อ้อวิทยาคม 35.99 32.00 3.99 49 ขุนควรวิทยาคม 32.79 30.60 2.1919 เฉลิมพระเกียรติฯ 38.82 35.11 3.71 50 เวียงชัยวิทยาคม 32.12 30.20 1.9220 ฝายกวางวิทยาคม 35.21 31.60 3.60 51 บ้านแซววิทยาคม 32.73 30.87 1.8621 แม่เจดีย์วิทยาคม 34.49 30.98 3.51 52 ยางฮอมวิทยาคม 33.83 32.30 1.5322 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 33.85 30.35 3.50 53 สามัคคีวิทยาคม 42.15 40.77 1.3723 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 32.30 28.81 3.49 54 สามัคคีวิทยาคม 2 32.63 31.29 1.3424 เทิงวิทยาคม 37.81 34.34 3.46 55 ขุนตาลวิทยาคม 31.93 30.60 1.3225 ปล้องวิทยาคม 33.86 30.47 3.39 56 สันติคีรีวิทยาคม 30.76 29.47 1.2926 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 34.44 31.06 3.38 57 พานพิเศษพิทยา 32.48 32.13 0.3526 เชียงแสนวิทยาคม 33.36 29.98 3.38 58 เชียงคําวิทยาคม 36.89 36.96 -0.0728 จันจว้าวิทยาคม 33.43 30.25 3.18 59 แม่ต๋ําวิทยา 31.60 32.00 -0.4029 เชียงของวิทยาคม 34.50 31.45 3.05 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 36.18 33.09 3.0930 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 34.58 31.54 3.04 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.27 33.39 2.8830 ปงพัฒนาวิทยาคม 34.33 31.29 3.04ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 ตามจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2555
 23. 23. หน้า 20ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554ที่ โรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง1 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20.34 17.02 3.32 32 แม่ลาววิทยาคม 19.61 19.31 0.292 จันจว้าวิทยาคม 18.69 16.03 2.67 33 ปงรัชดาภิเษก 18.25 17.97 0.283 พญาลอวิทยาคม 20.19 17.53 2.66 34 เวียงแก่นวิทยาคม 17.66 17.38 0.274 สามัคคีวิทยาคม 34.60 32.38 2.22 35 ปงพัฒนาวิทยาคม 18.86 18.61 0.255 นครวิทยาคม 20.00 17.78 2.22 36 เชียงม่วนวิทยาคม 19.67 19.45 0.226 เฉลิมพระเกียรติฯ 24.40 22.24 2.16 37 สันติคีรีวิทยาคม 16.77 16.57 0.197 งําเมืองวิทยาคม 20.43 18.33 2.10 38 บ้านแซววิทยาคม 18.56 18.37 0.198 ดงเจนวิทยาคม 18.98 17.05 1.93 39 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 18.46 18.36 0.109 พานพิเศษพิทยา 18.96 17.12 1.85 40 ดอกคําใต้วิทยาคม 18.34 18.30 0.0410 เชียงแสนวิทยาคม 18.66 16.82 1.83 41 ยางฮอมวิทยาคม 17.43 17.44 -0.0111 ขุนควรวิทยาคม 19.60 17.79 1.81 42 แม่จันวิทยาคม 18.25 18.27 -0.0212 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 25.53 23.90 1.63 43 แม่อ้อวิทยาคม 19.32 19.37 -0.0513 วาวีวิทยาคม 19.77 18.17 1.61 44 พะเยาประสาธน์วิทย์ 17.89 18.03 -0.1314 ปล้องวิทยาคม 18.84 17.26 1.58 45 แม่ต๋ําวิทยา 17.00 17.15 -0.1515 ป่าแดดวิทยาคม 18.91 17.40 1.51 46 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 18.62 18.78 -0.1616 ห้วยสักวิทยาคม 19.17 17.66 1.51 47 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 18.26 18.46 -0.2017 ฝายกวางวิทยาคม 19.61 18.24 1.37 48 ภูซางวิทยาคม 18.19 18.41 -0.2218 พะเยาพิทยาคม 26.47 25.13 1.34 49 ถ้ําปินวิทยาคม 18.01 18.41 -0.4019 เทิงวิทยาคม 20.75 19.60 1.15 50 ดอนชัยวิทยาคม 16.21 16.80 -0.5920 แม่สรวยวิทยาคม 19.55 18.53 1.02 51 จุนวิทยาคม 19.76 20.46 -0.7021 ฟากกว๊านวิทยาคม 18.79 17.87 0.93 52 บุญเรืองวิทยาคม 17.83 18.64 -0.8122 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.00 18.15 0.85 53 ไม้ยาวิทยาคม 16.24 17.09 -0.8523 ขุนตาลวิทยาคม 18.56 17.71 0.85 54 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 16.36 17.23 -0.8724 พญาเม็งราย 17.96 17.19 0.77 55 ดอยงามวิทยาคม 17.00 17.89 -0.8925 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 19.54 18.79 0.75 56 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 16.23 17.15 -0.9226 พานพิทยาคม 20.24 19.50 0.73 57 เวียงชัยวิทยาคม 16.33 17.55 -1.2227 เชียงคําวิทยาคม 21.99 21.48 0.51 58 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 29.74 31.06 -1.3228 สามัคคีวิทยาคม 2 19.35 18.91 0.44 59 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 16.70 18.03 -1.3329 เชียงของวิทยาคม 19.29 18.88 0.41 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 21.21 20.35 0.8630 แม่ใจวิทยาคม 17.75 17.36 0.39 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 22.13 21.80 0.3331 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 17.98 17.68 0.30ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 ตามจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2555
 24. 24. หน้า 21ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 – 2554ที่ โรงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง1 ขุนควรวิทยาคม 21.75 17.92 3.83 32 ดงเจนวิทยาคม 20.15 20.00 0.152 ปล้องวิทยาคม 20.75 17.48 3.27 33 พานพิเศษพิทยา 18.82 18.80 0.023 ห้วยสักวิทยาคม 19.36 16.61 2.75 34 จุนวิทยาคม 21.07 21.06 0.014 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 21.30 18.62 2.68 35 แม่สรวยวิทยาคม 18.95 19.04 -0.095 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 22.29 19.62 2.67 36 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 19.19 19.35 -0.176 บุญเรืองวิทยาคม 20.96 18.51 2.45 37 ปงรัชดาภิเษก 19.85 20.06 -0.217 แม่อ้อวิทยาคม 19.77 17.42 2.36 38 พะเยาพิทยาคม 28.45 28.78 -0.338 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 21.72 19.44 2.28 39 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.82 20.18 -0.379 พานพิทยาคม 23.27 21.05 2.21 40 พญาลอวิทยาคม 19.90 20.30 -0.4010 งําเมืองวิทยาคม 20.21 18.03 2.18 41 เวียงแก่นวิทยาคม 18.65 19.08 -0.4311 ดอนชัยวิทยาคม 16.15 14.13 2.02 42 วาวีวิทยาคม 17.26 17.71 -0.4512 แม่ลาววิทยาคม 20.73 18.79 1.94 43 สามัคคีวิทยาคม 2 17.62 18.13 -0.5113 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 18.95 17.12 1.83 44 เทิงวิทยาคม 20.61 21.15 -0.5414 ดอยงามวิทยาคม 17.21 15.53 1.68 45 ภูซางวิทยาคม 19.09 19.68 -0.5915 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 20.35 18.74 1.61 46 เชียงคําวิทยาคม 22.30 22.96 -0.6616 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 19.29 17.92 1.37 47 ฝายกวางวิทยาคม 18.50 19.29 -0.7917 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 26.38 25.21 1.17 48 ปงพัฒนาวิทยาคม 18.46 19.34 -0.8718 พะเยาประสาธน์วิทย์ 20.96 19.88 1.08 49 วัดถ้ําปลาวิทยาคม 18.39 19.57 -1.1819 เชียงของวิทยาคม 19.90 18.83 1.07 50 สามัคคีวิทยาคม 35.76 37.41 -1.6620 ป่าแดดวิทยาคม 18.93 17.95 0.98 51 ขุนตาลวิทยาคม 18.96 20.92 -1.9521 แม่จันวิทยาคม 20.43 19.53 0.91 52 ไม้ยาวิทยาคม 16.97 18.98 -2.0122 จันจว้าวิทยาคม 18.42 17.57 0.85 53 ถ้ําปินวิทยาคม 20.02 22.06 -2.0423 บ้านแซววิทยาคม 18.01 17.24 0.77 54 แม่ต๋ําวิทยา 18.77 20.88 -2.1124 ฟากกว๊านวิทยาคม 22.26 21.54 0.72 55 เวียงชัยวิทยาคม 15.97 18.22 -2.2525 ดอกคําใต้วิทยาคม 20.92 20.35 0.58 56 เฉลิมพระเกียรติฯ 23.69 26.25 -2.5626 เตรียมอุดมศึกษาฯ ชร. 18.30 17.76 0.54 57 ยางฮอมวิทยาคม 18.59 21.20 -2.6127 แม่ใจวิทยาคม 19.59 19.18 0.41 58 เชียงม่วนวิทยาคม 20.00 23.20 -3.2028 สันติคีรีวิทยาคม 17.41 17.04 0.37 59 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 37.01 42.26 -5.2529 พญาเม็งราย 18.92 18.66 0.26 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 22.47 22.18 0.2930 นครวิทยาคม 20.94 20.70 0.24 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 22.73 22.73 0.0031 เชียงแสนวิทยาคม 18.07 17.91 0.16ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 ตามจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2555

×