Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

1,445 views

Published on

  • Be the first to comment

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

  1. 1. การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยครูธมลวรรณ วรรณศิลป์
  2. 2. • กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
  3. 3. • ทรงมีพระราชดาริว่า ที่ตั้งของพระราชวังเดิมหรือกรุงธนบุรี มีวัดขนาบสองข้าง (วัดแจ้ง และวัดท้ายตลาด) ไม่อาจขยายให้กว้างขวางออกไปได้ ไม่เหมาะเป็นราชธานีสืบต่อไป จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ที่บริเวณบ้านพระยาราชาเศรษฐีและชุมชนชาวจีน ตาบลบางกอก ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
  4. 4. • พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ• ที่ตั้งของกรุงธนบุรีทีข้อเสีย• กรุงธนบุรีไม่เหมาะแก่ยุทธศาสตร์• การตั้งเมืองที่ฝั่งตะวันออกสามารถขยายออกไปได้กว้างขวาง• พื้นที่ของบางกอกมีความอุดมสมบูรณ์
  5. 5. แผนผังแสดงทาเลที่ตั้งสถานที่สาคัญ แนวคลอง และกาแพงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยแรก1516181921221720

×