Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เศรษฐกิจ

2,042 views

Published on

 • Be the first to comment

เศรษฐกิจ

 1. 1. “พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์”โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 2. 2. เศรษฐกิจคนไทยโดยส่วนรวมอยู่ในสภาพที่พออยู่กันได้โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 3. 3. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะดังต่อไปนี้…1. ผลผลิตทางการเกษตรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของไทยได้แก่ ข้าวอ้อย และพริกไทย ข้าวเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในลาดับที่ 5 ของสินค้าที่ส่งออก น้าตาล เรื่องการผลิตน้าตาลจากอ้อยนั้น ไทยสามารถผลิตน้าตาลจากอ้อยได้ตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ 2 แล้ว พริกไทย มีการส่งออกพริกไทยไปยังประเทศจีนประมาณปีละ 60,000 หาบโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 4. 4. 2. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทารายได้ให้กับแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่3ประเภท ได้แก่ ไม้แร่ธาตุและสินค้าประเภทเหล็ก ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ไม้สัก มีมากบริเวณเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน แพร่ น่าน ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ่อค้าชาวจีนซึ่งเป็นผู้ประมูลผูกขาดจากป่าไม้จากเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ นอกจากคนจีนแล้ว ทางราชการก็เป็นผู้ดาเนินการโค่นไม้สักเอง เพื่อนาไปใช้ในราชการต่อเรือและส่งไปขายที่เมืองจีนและอินเดีย ไม้ฝาง ใช้ทาสีย้อมผ้า และไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้หอม เป็นที่ต้องการของชาวตะวันตกกลายเป็นสินค้าออกที่สาคัญอย่างหนึ่ง ดีบุก เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะที่ภูเก็ตได้กลายเป็นแหล่งผลิตดีบุกมากที่สุด แร่ดีบุกเป็นสินค้าผูกขาดที่ต้องนามาขายให้กับพระคลังสินค้าเท่านั้น โดยเจ้าเมืองจะเป็นผู้ซื้อดีบุกจากราษฏร แล้วนาไปขายต่อให้พ่อค้าต่างชาติอีกต่อหนึ่งโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 5. 5. 3. การจัดเก็บภาษีอากร• ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-2 การจัดเก็บภาษีอากรยังคงมีลักษณะเหมือนกับสมัยอยุธยา ภาษีอากรที่เรียกเก็บในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้แก่ อากรสุราอากรบ่อนเบี้ย อากรขนอนตลาด อากรค่าน้าเก็บตามเครื่องมือ อากรสมพัตสร (อากรพืชล้มลุก) อากรค่านา อากรสวน และส่วย ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 2 ประเภทของภาษีอากรประกอบด้วย จังกอบ อากร ส่วย ฤชาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 6. 6. 4. สภาพการค้าขาย• การค้าภายในประเทศ การค้าขายยังจัดอยู่ในขอบเขตจากัด เพราะเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นแบบเลี้ยงตนเอง บรรดาพืชผลต่างๆ ซึ่งผลิตได้ส่วนมากจะใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคและอุปโภคแล้ว จึงจะนามาแลกเปลี่ยนกันภายในตลาดท้องถิ่นนั้นๆ• การค้าขายภายในประเทศส่วนใหญ่มักจะดาเนินไปตามริมแม่น้าลาคลอง ระบบเงินตรายังใช้เบี้ยเป็นสื่อในการซื้อขาย แต่ระบบเงินตรายังไม่ได้มาตรฐานทั่วไป คนส่วนมากนิยมการแลกเปลี่ยนกันในรูปสินค้ามากกว่าโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 7. 7. การค้ากับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายหลังที่รัฐบาลได้ทาการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น รัฐบาลจะผูกขาดการค้าทั้งภายในและต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว ราษฎรต้องขายผลผลิตให้กับพระคลังสินค้าโดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมปริมาณและราคาสินค้าได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาและเป็นที่ต้องการของพ่อค้าต่างชาติ ราษฎรต้องนาไปขายให้กับพระคลังสินค้าเท่านั้น จะขายให้ผู้ใดโดยตรงมิได้การค้ากับต่างประเทศ ระบบการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการค้าขายกับต่างประเทศดาเนินไปตามวิธีการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า เสนาบดีกรมท่าจะมีบทบาทสาคัญในการควบคุมการค้ากับต่างประเทศเหมือนสมัยอยุธยาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 8. 8. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 9. 9. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 10. 10. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 11. 11. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 12. 12. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 13. 13. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 14. 14. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 15. 15. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 16. 16. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 17. 17. สภาพการค้ากับต่างประเทศ ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 2 การค้าขายกับต่างประเทศเริ่มขยายตัวมากขึ้น เพราะพ่อค้าชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาค้าขายกับไทย ในระยะนี้มีเรือสินค้าของไทยและต่างชาติผ่านไปมาค้าขายมากถึง 241 ลาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

×