การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

82,641 views
81,898 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
82,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
340
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

  1. 1. แบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง<br />ตอนที่ ๑ ประวัติของครูที่เสนอผลงาน<br />๑. ชื่อ นางสุภาพร นามสกุล สิงหาอาจ<br />๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก<br />ศูนย์อนุบาล ๓ ขวบ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง<br />อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓-๕๐๔๑๓๙ มือถือ ๐๘๗-๕๔๕๓๕๐๒<br />๓. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๙ ถนน/หมู่ ๑๔ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด<br />๔. เกิดวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๔๙ ปี สถานภาพ สมรส<br />๕. ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕<br />๖. ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากสูงไปต่ำ)<br />วุฒิการศึกษาวิชาเอก/โท/สาขาปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาประถมศึกษา๒๕๕๑มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย๒๕๕๒วิทยาลัยสวนดุสิตปกศ.ชั้นสูงอุสาหกรรมศิลป์๒๕๒๖วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพฯมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๖๒๕๒๑โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสุระบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นม. ๓๒๕๑๘โรงเรียนอุลิตไพบูรณ์ชนูประถัมภ์ จังหวัดชัยนาทประถมศึกษาป. ๔๒๕๑๕โรงเรียนบ้านหนองไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />๗. ประวัติการทำงาน รับราชการ (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) อายุราชการ ๙ ปี<br />วัน-เดือน-ปีตำแหน่งสอนชั้น/ระดับสถานที่ทำงาน๒ มกราคม ๒๕๔๕ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๕๐หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ มกราคม ๒๕๕๔หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์<br />๘. ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา/ศพด. เช่น มีความรู้คอมพิวเตอร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ผู้นำเครือข่าย ฯลฯ<br />๙. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ของเทศบาลในช่วงที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา<br />๑๐. การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๓ ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพ การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพ)<br />ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอนในช่วงบ่าย ในรายวิชาที่ข้าพเจ้าถนัด<br />-วิชาสังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม<br />-วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี <br />เป็นที่พึงพอใจของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศหลายรายการ เช่น<br />-ประกวดโครงงานอาชีพได้เหรียญทองระดับกลุ่ม<br />-มารยาทไทย ได้เหรียญทองระดับกลุ่มและเหรียญเงินระดับเขต<br />และได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนหลายรายการด้วยกัน ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในอาชีพครูมาก ถึงแม้ข้าพเจ้าจะได้เป็นแค่ผู้ดูแลเด็กแต่ก็ได้มีโอกาสไปช่วยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีครู ๔ คน เท่านั้น จนประสบผลสำเร็จในประกวดและการแข่งขันระดับต่างๆ เป็นที่รักของศิษย์<br />เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย (รำประกอบเพลงและฝึกแนะนำตัวของนักเรียน) ของโรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้รับรางวัลหลายรายการ (ดังเอกสารที่แนบท้าย)<br />นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จนได้ผ่านการประเมินไปด้วยดี และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นวิทยากร “แกนนำแอดรบิด” ของตำบลภูเขาทอง เป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านและวัยรุ่นเป็นกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นช่วงตอนเย็น (ดังหลักฐานที่แนบท้าย)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๑<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ ๓๕ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๖ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๒<br />-ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการสำหรับปฐมวัย” ณ โรงแรมร่มอินทนิน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลปากเกร็ด<br />-ผ่านการอบรมครูปฐมวัย การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย (ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนเมืองหนองพอก)<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ โรงแรมเพชรรัชการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๗ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับคัดเลือกเป็นครูแม่ดีเด่นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป. ๔-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน<br />-ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติเป็นครูสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน กิจกรรมโครงการอาชีพช่วงชั้นที่ ๒ได้รับรางวัลเหรียญทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษาหนองพอก ภูเขาทอง)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๔๓<br />-เป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เนื่องในการตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการศูนย์สามวัยใส่ใจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมไหมไทย<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวแคน ระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้ผ่านการอบรมแกนนำเครือข่าย สุขภาพตำบลภูเขาทอง (ผู้นำเต้นเอโรบิก) ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร<br />-ได้ผ่านการสัมมนาตามโครงการศึกษาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br />-ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบุคลากรด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดเดี่ยวโปงลาง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวพิณ ระดับประถมศึกษาได้รับเหรียญทอง“มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓<br />-ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรีรุ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยดุริยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมตรี วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมโท วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-ได้รับรางวัล<br />

×