ยินดี
สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   school.obec.go.th/nongs     มหำสำรคำม เขต 2
ประวั ต ิ ค วามเป็ น  ้        มา ่ ตังขึ้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2454 ทีวัดหนอง         แสนใต้  ๏ พ.ศ.2507แต...
จัดการศึกษา 3     ระดับประถมฯ • มัธยมศึกษา ก่อนประถมฯ             ตอนต้น สีประจำา       ปรัชญ โรง...
วิ ส ั ย ทั ศ น์     ของ โรงเรียนบ้ำนภำยในปี พ.ศ. 2554   โรงเรี ย น หนองแสน จัดกำรศึกษำที่มคุณภำพ         ...
บุ ค ลากรโรงเรี ย น บ้ า นหนองแสน    ครูจำานวน ชาย 9 คน คน ง 7 คน    1 6 หญิ   ปริญญาโท   ปริญญาตรี     ...
นั ก เรี ย น     ปั จ จุ บ ั น๏ รวมทั้งสิ้น 284 คน๏ ระดับอนุบาล (1 -2) จำานวน45 คน๏ ระดับประถม (1 -6) จำานวน
บุคลากรโรงเรียนบ้าน   หนองแสน   นายเรืองศักดิ์    ประภาศรี   ผูอำานวยการ    ้
นางเพชรพันธุ์  นายวัลลภ ประ  นางอำานวย สุข  นายเดวัช ประภาศรี    วาระณะ      อาษา    บุญนาน   ค.บ.   ...
นายสุนทร    นายสฤษดิ์   นายเชี่ยวชาญ   นายบุญมา สุขอาษา     สุทธิยา    ประภาศรี    มณีทพั   ค.บ. ...
นางศิริพร   นายสุวิทย์ วิ  นายโสภัณ   นางสุรพิน สุทธิยา     ลาลัย    รักษาพันธ์  รักษาพันธ์  กศ.ม.     ...
น.ส.สาวิตรี บุตร     นางสาธุตา   มาตร         เลื่อมใส   ค.บ.          ค.ม.การศึกษาปฐมวัย   ...
 ตั้งอยู่บ้านหนองแสน เลขที่ 17 หมู่ที่ 9 ตำาบล           หนองแสน     อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังก...
ผลงำนกิจกรรมดีเด่น
ด้ำน- โครงการพี่น้องคล้องใจใฝ่คุณธรรม คุณธรรม- โครงการไหว้พระวันธรรมสวนะ
ด้ำน   คุณธรรมโครงการค่ายปฏิบัติธรรม
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ความร่ ว มมื อ       จากชุ ม ชน• กองทุ น การศึ ก ษา       150,453 บาท• 2549 ผ้ า ป่ า จากศิ ษ ย์ เ ก่ า 865,9...
ผลการประเมิ นภายนอก (สม.ศ)
เอกสำรประชำสัมพันธ์และกำร  สืบค้นข้อมูลโรงเรียน School.obec.go.th/nong    san_school
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรงเรียนบ้านหนองแสน

509 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนบ้านหนองแสน

 1. 1. ยินดี
 2. 2. สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ school.obec.go.th/nongs มหำสำรคำม เขต 2
 3. 3. ประวั ต ิ ค วามเป็ น ้ มา ่ ตังขึ้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2454 ทีวัดหนอง แสนใต้ ๏ พ.ศ.2507แต่ ยจากศาลาวัดมาตังใน เปิดสอนตัง ย้า ชันเตรียมประถม ้ - ชัน ้ ้ ้ทีปัจจุบน 7 เปิดสอน ที่ 3 ่ ๏ พ.ศ.251 ประถมปี ัถึงชัพ.ศ.2534 เปิดเป็นโรงเรียน ๏ น ป.5 ้ขยายโอกาสฯ  มีพื้นที่ 1 4 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา
 4. 4. จัดการศึกษา 3 ระดับประถมฯ • มัธยมศึกษา ก่อนประถมฯ ตอนต้น สีประจำา ปรัชญ โรงเรียน า กยิรา เจ กยิรา เถนัง คำาขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 5. 5. วิ ส ั ย ทั ศ น์ ของ โรงเรียนบ้ำนภำยในปี พ.ศ. 2554 โรงเรี ย น หนองแสน จัดกำรศึกษำที่มคุณภำพ ีได้มำตรฐำน ก้ำวทันเทคโนโลยี ภำย ใต้วัฒนธรรมไทย นักเรียนมีคุณธรรมนำำควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ครูได้รับกำรพัฒนำตำม
 6. 6. บุ ค ลากรโรงเรี ย น บ้ า นหนองแสน ครูจำานวน ชาย 9 คน คน ง 7 คน 1 6 หญิ ปริญญาโท ปริญญาตรี 4 คน 1 2 คน
 7. 7. นั ก เรี ย น ปั จ จุ บ ั น๏ รวมทั้งสิ้น 284 คน๏ ระดับอนุบาล (1 -2) จำานวน45 คน๏ ระดับประถม (1 -6) จำานวน
 8. 8. บุคลากรโรงเรียนบ้าน หนองแสน นายเรืองศักดิ์ ประภาศรี ผูอำานวยการ ้
 9. 9. นางเพชรพันธุ์ นายวัลลภ ประ นางอำานวย สุข นายเดวัช ประภาศรี วาระณะ อาษา บุญนาน ค.บ. ค.บ. ค.บ. ค.บ. อนุบาลศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา ประถม ศึกษา
 10. 10. นายสุนทร นายสฤษดิ์ นายเชี่ยวชาญ นายบุญมา สุขอาษา สุทธิยา ประภาศรี มณีทพั ค.บ. กศ.ม. ค.บ. ค.บ.บริหารการศึกษา หลักสูตรและ บริหารการศึกษา บริหารการ การสอน ศึกษา
 11. 11. นางศิริพร นายสุวิทย์ วิ นายโสภัณ นางสุรพิน สุทธิยา ลาลัย รักษาพันธ์ รักษาพันธ์ กศ.ม. ค.บ. ค.บ. ค.บ.หลักสูตรและ ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา การสอน
 12. 12. น.ส.สาวิตรี บุตร นางสาธุตา มาตร เลื่อมใส ค.บ. ค.ม.การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ ศึกษา น.ส.สุจิตรา นาค รัตน์ ค.บ. ภาษาไทย นายวิชชัยชาญ ประดับคำา
 13. 13.  ตั้งอยู่บ้านหนองแสน เลขที่ 17 หมู่ที่ 9 ตำาบล หนองแสน  อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 14. 14. ผลงำนกิจกรรมดีเด่น
 15. 15. ด้ำน- โครงการพี่น้องคล้องใจใฝ่คุณธรรม คุณธรรม- โครงการไหว้พระวันธรรมสวนะ
 16. 16. ด้ำน คุณธรรมโครงการค่ายปฏิบัติธรรม
 17. 17. ด้านวิชาการ
 18. 18. ด้านวิชาการ
 19. 19. ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน• กองทุ น การศึ ก ษา 150,453 บาท• 2549 ผ้ า ป่ า จากศิ ษ ย์ เ ก่ า 865,900 บาท จั ด สร้ า งห้ อ ง ICT• 2554 ผ้ า ป่ า จากศิ ษ ย์ เ ก่ า 1200,000 บาท จั ด สร้ า งถนนคอนกรี ต รอบโรงเรี ย น ปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าและภู ม ิ ท ั ศ น์ ร อบ โรงเรี ย น
 20. 20. ผลการประเมิ นภายนอก (สม.ศ)
 21. 21. เอกสำรประชำสัมพันธ์และกำร สืบค้นข้อมูลโรงเรียน School.obec.go.th/nong san_school

×