SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
แบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง<br />ตอนที่ ๑ ประวัติของครูที่เสนอผลงาน<br />๑. ชื่อ นางสุภาพร นามสกุล สิงหาอาจ<br />๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก<br />ศูนย์อนุบาล ๓ ขวบ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง<br />อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓-๕๐๔๑๓๙ มือถือ ๐๘๗-๕๔๕๓๕๐๒<br />๓. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๙  ถนน/หมู่ ๑๔ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด<br />๔. เกิดวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๔๙ ปี  สถานภาพ สมรส<br />๕. ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕<br />๖. ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากสูงไปต่ำ)<br />วุฒิการศึกษาวิชาเอก/โท/สาขาปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาประถมศึกษา๒๕๕๑มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย๒๕๕๒วิทยาลัยสวนดุสิตปกศ.ชั้นสูงอุสาหกรรมศิลป์๒๕๒๖วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพฯมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๖๒๕๒๑โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสุระบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นม. ๓๒๕๑๘โรงเรียนอุลิตไพบูรณ์ชนูประถัมภ์ จังหวัดชัยนาทประถมศึกษาป. ๔๒๕๑๕โรงเรียนบ้านหนองไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />๗. ประวัติการทำงาน รับราชการ (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) อายุราชการ ๙ ปี<br />วัน-เดือน-ปีตำแหน่งสอนชั้น/ระดับสถานที่ทำงาน๒ มกราคม ๒๕๔๕ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๕๐หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ มกราคม ๒๕๕๔หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์<br />๘. ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา/ศพด. เช่น มีความรู้คอมพิวเตอร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ผู้นำเครือข่าย ฯลฯ<br />๙. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ของเทศบาลในช่วงที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา<br />๑๐. การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๓ ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพ การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพ)<br />ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอนในช่วงบ่าย ในรายวิชาที่ข้าพเจ้าถนัด<br />-วิชาสังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม<br />-วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี <br />เป็นที่พึงพอใจของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศหลายรายการ เช่น<br />-ประกวดโครงงานอาชีพได้เหรียญทองระดับกลุ่ม<br />-มารยาทไทย ได้เหรียญทองระดับกลุ่มและเหรียญเงินระดับเขต<br />และได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนหลายรายการด้วยกัน ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในอาชีพครูมาก ถึงแม้ข้าพเจ้าจะได้เป็นแค่ผู้ดูแลเด็กแต่ก็ได้มีโอกาสไปช่วยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีครู ๔ คน เท่านั้น จนประสบผลสำเร็จในประกวดและการแข่งขันระดับต่างๆ เป็นที่รักของศิษย์<br />เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย (รำประกอบเพลงและฝึกแนะนำตัวของนักเรียน) ของโรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้รับรางวัลหลายรายการ (ดังเอกสารที่แนบท้าย)<br />นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จนได้ผ่านการประเมินไปด้วยดี        และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นวิทยากร “แกนนำแอดรบิด” ของตำบลภูเขาทอง เป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านและวัยรุ่นเป็นกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นช่วงตอนเย็น (ดังหลักฐานที่แนบท้าย)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๑<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ ๓๕ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๖ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๒<br />-ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการสำหรับปฐมวัย” ณ โรงแรมร่มอินทนิน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลปากเกร็ด<br />-ผ่านการอบรมครูปฐมวัย การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย (ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนเมืองหนองพอก)<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ โรงแรมเพชรรัชการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย”       ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๗ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับคัดเลือกเป็นครูแม่ดีเด่นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป. ๔-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน<br />-ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติเป็นครูสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน กิจกรรมโครงการอาชีพช่วงชั้นที่ ๒ได้รับรางวัลเหรียญทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษาหนองพอก ภูเขาทอง)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๔๓<br />-เป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เนื่องในการตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการศูนย์สามวัยใส่ใจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมไหมไทย<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวแคน ระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้ผ่านการอบรมแกนนำเครือข่าย สุขภาพตำบลภูเขาทอง (ผู้นำเต้นเอโรบิก) ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร<br />-ได้ผ่านการสัมมนาตามโครงการศึกษาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br />-ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบุคลากรด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดเดี่ยวโปงลาง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวพิณ ระดับประถมศึกษาได้รับเหรียญทอง“มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓<br />-ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรีรุ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยดุริยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมตรี วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมโท วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-ได้รับรางวัล<br />
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

More Related Content

What's hot

แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติKantiya Dornkanha
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจSomchart Phaeumnart
 
ประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิwitinee
 
ขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนkrudennapa2519
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)Kruthai Kidsdee
 
โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก
โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติกโครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก
โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติกFah Philip
 
กระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อwisheskerdsilp
 
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Puet Mp
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
 
หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ
หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ
หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการjaaejaae25
 
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิดคำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิดkrisdika
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)ครูเฒ่าบุรีรัมย์ ย่าแก่
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจPawit Chamruang
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54RMUTT
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1sripayom
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1peter dontoom
 
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxJessie SK
 

What's hot (20)

แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
 
ประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิประวัติส่วนตัว''วิ
ประวัติส่วนตัว''วิ
 
ขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผน
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก
โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติกโครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก
โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก
 
กระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อ
 
ฎีกาผ้าป่าโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
ฎีกาผ้าป่าโรงเรียนปรางค์ทองวิทยาฎีกาผ้าป่าโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
ฎีกาผ้าป่าโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
 
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ฎีกาผ้าป่าเพื่อการศึกษา57
ฎีกาผ้าป่าเพื่อการศึกษา57ฎีกาผ้าป่าเพื่อการศึกษา57
ฎีกาผ้าป่าเพื่อการศึกษา57
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ
หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ
หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ
 
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิดคำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
 
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
 

Viewers also liked

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยWichai Likitponrak
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 
เอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎี
เอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎีเอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎี
เอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎีkruchai
 
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1Somchart Phaeumnart
 
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa SchoolSar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa SchoolSomchart Phaeumnart
 
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventorคู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App InventorSomchart Phaeumnart
 
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วยSomchart Phaeumnart
 
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยบันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยpuyhihi
 
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 

Viewers also liked (11)

Curriculum vitae kamonrat edit
Curriculum vitae kamonrat editCurriculum vitae kamonrat edit
Curriculum vitae kamonrat edit
 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 
เอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎี
เอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎีเอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎี
เอกสารแนะนำตนเองนายหัสฎี
 
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
 
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa SchoolSar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
 
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventorคู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
 
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
 
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยบันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
 
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 

Similar to การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

3 obec awords ระดับชาติ
3 obec awords ระดับชาติ3 obec awords ระดับชาติ
3 obec awords ระดับชาติSuparux Boonyaun
 
โลกดาราศาสตร์
โลกดาราศาสตร์โลกดาราศาสตร์
โลกดาราศาสตร์Kankanit Laktham
 
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสนโรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสนkrunoi55
 
Educational 12 (2)
Educational 12 (2)Educational 12 (2)
Educational 12 (2)thanakit553
 
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์Ozzy Ozone
 
หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23mariamsamadeng
 
หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23mariamsamadeng
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong14
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio_nrtnp
 
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารrisa021040
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัสฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัสwannaporn kunakornsutipun
 

Similar to การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว (20)

3 obec awords ระดับชาติ
3 obec awords ระดับชาติ3 obec awords ระดับชาติ
3 obec awords ระดับชาติ
 
โลกดาราศาสตร์
โลกดาราศาสตร์โลกดาราศาสตร์
โลกดาราศาสตร์
 
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสนโรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองแสน
 
School
SchoolSchool
School
 
Educational 12 (2)
Educational 12 (2)Educational 12 (2)
Educational 12 (2)
 
Aw หนองหว้า
Aw หนองหว้า Aw หนองหว้า
Aw หนองหว้า
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
 
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
แผนปฏิบัติปี 2558-ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
 
หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23
 
หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23หลักสูตรสถานศึกษา23
หลักสูตรสถานศึกษา23
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
Tessabal3
Tessabal3Tessabal3
Tessabal3
 
3
33
3
 
งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา
งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลางานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา
งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
 
1 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar571 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar57
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัสฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
 

การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

 • 1. แบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง<br />ตอนที่ ๑ ประวัติของครูที่เสนอผลงาน<br />๑. ชื่อ นางสุภาพร นามสกุล สิงหาอาจ<br />๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก<br />ศูนย์อนุบาล ๓ ขวบ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง<br />อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓-๕๐๔๑๓๙ มือถือ ๐๘๗-๕๔๕๓๕๐๒<br />๓. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๙ ถนน/หมู่ ๑๔ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด<br />๔. เกิดวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๔๙ ปี สถานภาพ สมรส<br />๕. ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕<br />๖. ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากสูงไปต่ำ)<br />วุฒิการศึกษาวิชาเอก/โท/สาขาปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาประถมศึกษา๒๕๕๑มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย๒๕๕๒วิทยาลัยสวนดุสิตปกศ.ชั้นสูงอุสาหกรรมศิลป์๒๕๒๖วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพฯมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๖๒๕๒๑โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสุระบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นม. ๓๒๕๑๘โรงเรียนอุลิตไพบูรณ์ชนูประถัมภ์ จังหวัดชัยนาทประถมศึกษาป. ๔๒๕๑๕โรงเรียนบ้านหนองไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />๗. ประวัติการทำงาน รับราชการ (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) อายุราชการ ๙ ปี<br />วัน-เดือน-ปีตำแหน่งสอนชั้น/ระดับสถานที่ทำงาน๒ มกราคม ๒๕๔๕ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ผู้ดูแลเด็กอนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ ตุลาคม ๒๕๕๐หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์๑ มกราคม ๒๕๕๔หัวหน้าศูนย์อนุบาล ๒-๕ ปีศูนย์อนุบาล ๓ ขวบบ้านโนนสมบูรณ์<br />๘. ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา/ศพด. เช่น มีความรู้คอมพิวเตอร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ผู้นำเครือข่าย ฯลฯ<br />๙. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน/ศพด. ของเทศบาลในช่วงที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา<br />๑๐. การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๓ ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพ การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพ)<br />ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สอนในช่วงบ่าย ในรายวิชาที่ข้าพเจ้าถนัด<br />-วิชาสังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม<br />-วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี <br />เป็นที่พึงพอใจของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศหลายรายการ เช่น<br />-ประกวดโครงงานอาชีพได้เหรียญทองระดับกลุ่ม<br />-มารยาทไทย ได้เหรียญทองระดับกลุ่มและเหรียญเงินระดับเขต<br />และได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนหลายรายการด้วยกัน ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในอาชีพครูมาก ถึงแม้ข้าพเจ้าจะได้เป็นแค่ผู้ดูแลเด็กแต่ก็ได้มีโอกาสไปช่วยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีครู ๔ คน เท่านั้น จนประสบผลสำเร็จในประกวดและการแข่งขันระดับต่างๆ เป็นที่รักของศิษย์<br />เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย (รำประกอบเพลงและฝึกแนะนำตัวของนักเรียน) ของโรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้รับรางวัลหลายรายการ (ดังเอกสารที่แนบท้าย)<br />นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ซึ่งอยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จนได้ผ่านการประเมินไปด้วยดี และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นวิทยากร “แกนนำแอดรบิด” ของตำบลภูเขาทอง เป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านและวัยรุ่นเป็นกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นช่วงตอนเย็น (ดังหลักฐานที่แนบท้าย)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๑<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ ๓๕ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๖ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๒<br />-ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการสำหรับปฐมวัย” ณ โรงแรมร่มอินทนิน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลปากเกร็ด<br />-ผ่านการอบรมครูปฐมวัย การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย (ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนเมืองหนองพอก)<br />-ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ณ โรงแรมเพชรรัชการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต<br />-เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนครั้งที่ ๗ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับคัดเลือกเป็นครูแม่ดีเด่นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป. ๔-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน<br />-ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้รับเกียรติเป็นครูสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน กิจกรรมโครงการอาชีพช่วงชั้นที่ ๒ได้รับรางวัลเหรียญทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษาหนองพอก ภูเขาทอง)<br />ปี พ.ศ. ๒๕๔๓<br />-เป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เนื่องในการตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการศูนย์สามวัยใส่ใจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมไหมไทย<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวแคน ระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ได้ผ่านการอบรมแกนนำเครือข่าย สุขภาพตำบลภูเขาทอง (ผู้นำเต้นเอโรบิก) ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร<br />-ได้ผ่านการสัมมนาตามโครงการศึกษาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br />-ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบุคลากรด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอนการประกวดเดี่ยวโปงลาง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓<br />-ครูผู้ฝึกสอน การประกวดเดี่ยวพิณ ระดับประถมศึกษาได้รับเหรียญทอง“มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๓<br />-ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรีรุ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยดุริยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมตรี วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />-สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมโท วัดเหนือสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด<br />ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-ได้รับรางวัล<br />