Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แฟ้มสะสมงานนักเรียน
(STUDENT PORTFOLIO)
ของ
นางสาววรรณภรณ์ คุณกรสุทธิพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 5 เลขที่ 13
แผนการเรียน...
แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา (STUDENT PORTFOLIO)
แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและ
บันทึกความก้าว...
คานา
แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู...
สารบัญ
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษา
3. บันทึกผลการเรียน
4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
5. ประวัติการส...
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล วรรณภรณ์ คุณากรสุทธิพันธ์ชื่อเล่น จัสมิน
เลขประจาตัว 29016
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5 ห้อง 5 เลขที...
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ เอกชน รัฐบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 11...
2. ประวัติการศึกษา
ลาดั
บที่
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
ระบุวิชาเอก/
สาขา
1 ประถมศึกษา ป...
3. บันทึกผลการเรียน
(ให้แนบแบบแสดงผลการเรียนจากงานวัดผลและประเมินผลแต่ละภาคเรียน)
4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย
ลาดับ
ที่
ชนิด/ประเภทของ
รางวัล
ได้รับรางวัล
ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี ชื่อ
หน่วยง...
เอกสารอ้างอิง
รูปภาพที่1: การประกวดพานไหว้ครู
รูปภาพที่2 :สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก
รูปภาพที่3:ได้สาเร็จหลักสูตรพลร่วมสัมพันธ์ รุ่นที่9/57
รูปภาพที่4:แข่งกีฬาเขย่งก้าวกระโดด
รูปภาพที่5:ประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษอังกฤษ
รูปภาพที่6:ประกวดแข่งขันห้องเรียนสะอาด
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
แผนที่คนดี
ช่วยเสริฟอาหารและบริการงานวันจอมสุรางค์ราลึก
1.ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่ก...
ออมเงินที่เหลือไว้ทุกวัน
2.ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้ งเ...
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มี
ความจริงใจ ปลอดจากความรู...
เข้าแถวอย่างมีระเบียบ
4.มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสัง...
พูดจาไพเราะสุภาพ
5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี
กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ
คือ ผู้...
แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และ
สภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิ...
การประกวดเชียร์ลีดเดอร์
7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตา...
ร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนทาจิตอาสาที่วัดใหญ่ชัยมงคล
8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เ...
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส

7,139 views

Published on

วรรณภรณ์ 5/5

Published in: Automotive
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน จัส

 1. 1. แฟ้มสะสมงานนักเรียน (STUDENT PORTFOLIO) ของ นางสาววรรณภรณ์ คุณกรสุทธิพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 5 เลขที่ 13 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2558 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 2. 2. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา (STUDENT PORTFOLIO) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและ บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุไว้ในแฟ้มสะสม ผลงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา จุดประสงค์ของการรวบรวมผลงาน ๑. เพื่อแสดงสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ๒. เพื่อแสดงกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เกิดจากความพยายามที่ กระทาลงไป ๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของนักเรียน นักศึกษาเป็นรายภาคเรียนหรือรายปี วิธีการคัดเลือกผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ๑. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่ได้จากการ นาความรู้มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ๒. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานต้องเป็นสิ่งที่จัดเก็บได้ เช่น งานเขียน แผ่นซีดี เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย เป็นต้น ๓. ผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงาน ควรเป็นชิ้นงานที่ดีที่สุด ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์รายวิชาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่ง นักเรียนนักศึกษาควรเป็นผู้ที่คัดเลือกด้วยตนเอง ๔. นักเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบความสามารถของตนเอง โดยการ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจนได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด
 3. 3. คานา แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้ม สะสมผมงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติ ทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ เช่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท ลีดเดอร์ ในกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาสี ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งรูปภาพการทากิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมวันยาเสพติด กิจกรรมงานรา 4 ภาค ของวิชานาฏศิลป์ เป็นต้น ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญ ต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้มผลงานในครั้งนี้ และ เพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (นางสาววรรณภรณ์ คุณากรสุทธิพันธ์)
 4. 4. สารบัญ 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. บันทึกผลการเรียน 4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย 5. ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / ประชุม 6. การฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 7. ตารางการปฏิบัติงาน 8. รายละเอียดของผลงาน 9. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 9.1 ขยัน 9.2 ประหยัด 9.3 ซื่อสัตย์ 9.4 มีวินัย 9.5 สุภาพ 9.6 สะอาด 9.7 สามัคคี 9.8 มีน้าใจ
 5. 5. 1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล วรรณภรณ์ คุณากรสุทธิพันธ์ชื่อเล่น จัสมิน เลขประจาตัว 29016 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5 ห้อง 5 เลขที่ 13 สายการเรียน ภาษอังกฤษ-คณิตศาสตร์ เกิดวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2541 อายุ17 ปี หมู่โลหิต บี โรคประจาตัว - ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 28/1 ซอย -ถนน - ตาบล/แขวง ท่าช้าง อาเภอ/เขต นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ นายอดุลย์ พัฒน์วิชัยโชติ อายุ 52 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน บ้าน โทรศัพท์ - เกี่ยวข้องเป็น บิดา บิดาชื่อ นาย อดุลย์ พัฒน์วิชัยโชติ อายุ 52 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน - โทรศัพท์- มารดาชื่อ นางฐิภาวีร์ คุณากรสุทธิพันธ์ อายุ 49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สถานที่ทางาน บ้าน โทรศัพท์ 092-2818362 ผู้ปกรองชื่อ นายอดุลย์ พัฒน์วิชัยโชติ อายุ 52 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน บ้าน โทรศัพท์ - เกี่ยวข้องเป็น บิดา เพื่อนสนิทคนที่ 1 ชื่อ นางสาว ศิริลักษณ์ ขาวสาลี ชื่อเล่น ออม บ้านเลขที่ 122 ซอย - ถนน - ตาบล/แขวง บางเสด็จอาเภอ/เขต ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย14130 โทรศัพท์ 098-3510625 เพื่อนสนิทคนที่ 2 ชื่อ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วรโชติโภคิน ชื่อเล่นบี ปัจจุบันเลขที่ 99/46 ซอย ธานี4 ถนน - ตาบล/แขวง วัดตูม อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 098-5964126
 6. 6. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ เอกชน รัฐบาล ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 5 ถนน อู่ทอง ตาบล/แขวง หอรัตนไชย อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1. อาจารย์ ลีลาพรรณ พุ่มพวง 2.อาจารย์ นันทินี ภุมรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1. อาจารย์ เขมวรรณ ผิวละออ 2. อาจารย์ อภินุช พรมทา คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 2.91 2.42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.94 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดคือ คณิตศาสตร์ เหตุผล ชอบคิดคานวณเลข งานอดิเรก ฟังเพลง กีฬาที่ชอบ แบตมินตัน กิจกรรมดีเด่นในโรงเรียน นักกีฬา นักดนตรี ก นักร้อง ช่วยกิจกรรมวิชาชีพ . อื่น ๆ /
 7. 7. 2. ประวัติการศึกษา ลาดั บที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบ การศึกษา วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก/ สาขา 1 ประถมศึกษา ประตูชัย 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2556 ม.3 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2559 ม.6
 8. 8. 3. บันทึกผลการเรียน (ให้แนบแบบแสดงผลการเรียนจากงานวัดผลและประเมินผลแต่ละภาคเรียน)
 9. 9. 4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย ลาดับ ที่ ชนิด/ประเภทของ รางวัล ได้รับรางวัล ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ หน่วยงาน ผู้ให้ หลักฐาน อ้างอิง 1 การประกวดพานไหว้ ครู รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร 23 มิ.ย 54 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ รูปภาพที่1 2 สอบไล่ได้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก ประกาศนียบัตร 30 ธ.ค 55 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ รูปภาพที่2 3 ได้สาเร็จหลักสูตรพล ร่วมสัมพันธ์ รุ่นที่ 9/57 ประกาศนียบัตร เข็ม ประกาศนียบัตร 15 ม.ค 57 กองพันรบ พิเศษ ศูนย์ สงคราม พิเศษ รูปภาพที่3 4 แข่งกีฬาเขย่งก้าว กระโดด รางวัลรอง ชนะเลิศ ประกาศนียบัตร 10 ก.ค 57 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ รูปภาพที่4 5 ประกวดสวดมนต์หมู่ บาลีแปลภาษอังกฤษ รางวัลรอง ชนะเลิศ ประกาศนียบัตร 13 ส.ค 58 มหาวิทยา มหาจุฬาลง กรณราช วิทยาลัย รูปภาพที่5 6 ประกวดแข่งขัน ห้องเรียนสะอาด รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร 19 ก.ย 57 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ รูปภาพที่6
 10. 10. เอกสารอ้างอิง
 11. 11. รูปภาพที่1: การประกวดพานไหว้ครู รูปภาพที่2 :สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก
 12. 12. รูปภาพที่3:ได้สาเร็จหลักสูตรพลร่วมสัมพันธ์ รุ่นที่9/57 รูปภาพที่4:แข่งกีฬาเขย่งก้าวกระโดด
 13. 13. รูปภาพที่5:ประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษอังกฤษ รูปภาพที่6:ประกวดแข่งขันห้องเรียนสะอาด
 14. 14. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แผนที่คนดี ช่วยเสริฟอาหารและบริการงานวันจอมสุรางค์ราลึก 1.ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง ต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความ ขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่าง จริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความ พยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทา หน้าที่อย่างจริงจัง
 15. 15. ออมเงินที่เหลือไว้ทุกวัน 2.ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้ งเฟ้ อ ผู้ที่มี ความประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะ การเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ
 16. 16. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มี ความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้ หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
 17. 17. เข้าแถวอย่างมีระเบียบ 4.มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของ สถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
 18. 18. พูดจาไพเราะสุภาพ 5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและ ท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
 19. 19. แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน 6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และ สภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษา ร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
 20. 20. การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอา เปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความ หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 21. 21. ร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนทาจิตอาสาที่วัดใหญ่ชัยมงคล 8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้ เกิดขึ้นในชุมชน

×