đề thi thi công 1

856 views
772 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đề thi thi công 1

  1. 1. C©u 1: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt - Ph¬ng ph¸p tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êttheo h×nh khèi (1®) - Ph¬ng ph¸p TÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êttheo c«ng tr×nh ch¹y dµi (1®) - Bµi to¸n tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êttrongsan mÆtb»ng (1®) - Chèng v¸ch ®Êt(CÊut¹o, nguyªn t¾ctÝnh to¸n kÕt cÊuchèng v¸ch ®Êt)(1®) C©u 2: ??? ®iÓm V¸n khu«n: (VÏ, ph©n tÝch cÊut¹o vµý nghÜacñac¸c cÊukiÖn, vÏ s¬ ®åtÝnh to¸n xµ gå, v¸n sµn, nªu c¸c lo¹i t¶ i trängt¸c dông lªn v¸n sµn, viÕt c«ng thøctÝnh to¸n lùachän tiÕt diÖn + CÊut¹o, tÝnh to ¸n chäntiÕ td iÖnv¸n khu«ns µn; + CÊut¹o, tÝnh to ¸n chäntiÕ td iÖncétchèng. C©u 1:4 ®iÓm Kü thuËtv¸n khu«n trt: î + Ph¹m vi øngdông; + Nguyªn lý lµm viÖc; + Ph¬ng ph¸p kiÓm tra®éb»ng ph¼ng khi thi c«ng; + §iÒukiÖn trt ®îc. î C©u 2: 4 ®iÓm: C«ng t¸c bª t«ng: - Nªu c¸c ph¬ng ph¸p vËnchuyÓn v÷a bª t«ng tõ n¬i chÕ t¹o ® Õn n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, nªu nh÷ng vÊn®ÒcÇn chóý khi vËnchuyÓn v÷a bª t«ng. - Tr×nh bÇyph¬ng ph¸p ®æbª t«ng: mãng, bª t«ng khèi lín, khung, sµn; - Tr×nh bÇyph¬ng ph¸p ®Çm bª t«ng; - M¹ch ngõng thi c«ng, c«ng dông vµý nghÜa. C©u 1: 5,5 ®iÓm: LËp tiÕn ®é thi c«ng - Kh¸i niÖm vÒ tiÕn ® é. (1 ®) - C¸c bíc lËp tiÕn ® é (ph ©n tÝch chi tiÕt c¸c bíc lËp tiÕn ® é thi c«ng). (3®) - C¸c nguy ª n t¾c khi lËp tiÕn ® é. (0,5 ®) - N ª u c¸c ph¬ng ph¸p biÓu diÔn tiÕn ® é. (1 ®) C©u 1: 4 ®iÓm: C«ng t¸c bª t«ng: - N ªu c ¸c ph¬ng ph ¸p vËnchuyÓ nv÷a b ª t«ng tõ n ¬i chÕ t¹o ®Õ nn ¬i x©yd ùngc«ngtr×nh, n ªu nh ÷ng vÊn®ÒcÇnchóý khi vËnchuyÓ nv÷a b ª t«ng. - Tr×nh bÇyph¬ng ph ¸p ®æb ª t«ng: m ãng,b ª t«ng khèi ln, khung,s µn; í - Tr×nh bÇyph¬ng ph ¸p ®Çm b ª t«ng; - M ¹ch ngõngthi c«ng,c«ngd ôngvµý nghÜa. C©u 1: 4,0 ®iÓm: Tr× nh b«y nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®æ bª t«ng theo phng ph¸p rót Ëng ¬ - H ·y bè trÝhÖ thèng giµn d¸o, sµn c«ng t¸c, hÖ thèng èng vµ phÔu ®Ó ®æbª t«ng theo ph ¬ng ph¸p rótèng cho mét khèi bª t«ng cã kÝch thíc mÆtc¾t ngang 6mx6m, cao 3m. Cho biÕt vÞtrÝ®æbª t«ng ë gÇn bê, ®é s©u níc t¹i vÞtrÝ®æbª t«ng lµ 3m, nÒn®· ®îc san ph¼ng ®¶ m b ¶ o c¸c tiªu chuÈnkü thuËtvÒsan nÒn. (3,0®); - Dung tÝch tèi thiÓu cñaphÔu chøabª t«ng ®Ó ®æ®îc khèi bª t«ng nªu trªn ®©y(0,5®). - TÝnh lîng v÷a bª t«ng tèi thiÓu ®Ó ®æ®îc khèi bª t«ng nªu trªn ®©y(0,5®). 1/2
  2. 2. C©u 2: 4,0 ®iÓm: Tr× nh b«y nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng l¾p ghÐp kÕt cÊu thÐp- C¸c giai ®o¹n l¾p ghÐp kÕt cÊuthÐp (1,0®);- T¹i sao ph ¶ i gia cêng kÕt cÊuthÐp khi l¾p ghÐp (0,5®);- C¸c ph¬ng ¸n gia cêng vµ treo buéc dµn v× kÌo khi l¾p ghÐp (vÏ h×nh minh ho¹) (1,0®);- Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc tiÕt diÖn c¸c thanh gia cêng v× kÌo khi l¾p ghÐp?(1,5®);C©u 3: 2,0 ®iÓm:- Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ®êng g¨ng (0,5®);- ý nghÜacña®êng g¨ng (0,5®);- Khi thay®æimét sù kiÖn trªn ®êng g¨ng, s¬ ®åm¹ng sÏ thay®æi nh thÕ nµo?(1,0®)C©u 1: 3,5 ®iÓm: Nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng ®æ bª t«ng díi níc - Ph¬ng ph¸p rótèng (1,5®) - Ph¬ng ph¸p v÷a d©ng (1,5®) - Ph¬ng ph¸p ®æv÷a bª t«ng b»ng bao t ¶ i vµ thïng chøa(0,5®)C©u 2: 5,5 ®iÓm: LËp tiÕn ®é thi c«ng - Kh¸i niÖm vÒtiÕn ®é. (1®) - C¸c bíc lËptiÕn ®é (ph©n tÝch chi tiÕt c¸c bíc lËptiÕn ®éthi c«ng). (3®) - C¸c nguyªn t¾ckhi lËptiÕn ®é. (0,5®) - Nªu c¸c ph¬ng ph¸p biÓu diÔn tiÕn ®é. (1®)C©u 3: 1 ®iÓm Kh¸i niÖm vÒ®êng g¨ng, ý nghÜacña®êng g¨ng.C©u 2: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt + TÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êttheo h×nh khèi + TÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êttheo c«ng tr×nh ch¹y dµi + Bµi to¸n tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êttrongsan mÆtb»ng + Chèng v¸ch ®Êt(CÊut¹o, nguyªn t¾ctÝnh to¸n kÕt cÊuchèng v¸ch ®Êt) 2/2

×