Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh sachthuctapkyi 2012

829 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh sachthuctapkyi 2012

  1. 1. THÔNG BÁO V DANH SÁCH VÀ A I M TH C T P CÁN B K THU T - Danh sách ư c l p d a trên kh năng ti p nh n c a cơ quan ti p nh n th c t pvà nguy n v ng c a sinh viên - Sinh viên có th thay i a i m th c t p nhưng không làm thay i s lư ngsinh viên t i m i cơ quan th c t p (sinh viên t th a thu n i v trí cho nhau) - Riêng l p ven bi n: chuy n 6 sinh viên th c t p Postcoast mi n b c ph i vàoth c t p Postcoast mi n nam. ngh các em trao i v i nhau và quy t nh danhdanh sách cu i cùng (các em ã có danh sách th c t p các công ty khácmi n B c có i u ki n vào Nam nên giúp các b n có danh sách th c t p Postcoastmi n B c) - Các l p trư ng/nhóm trư ng t p h p thông tin, b sung mã s sinh viên và n pl i cho th y Quỳnh vào sáng th 2 ngày 30/7/2012 - C n tham kh o thêm thông tin v công ty th c t p, v i u ki n i l i, lưu trú…các em trao i tr c ti p v i th y Dương Thanh Quỳnh ( T: 0913083110)ho c th y Mai H ng Quân ( T: 0913510072)
  2. 2. DANH SÁCH VÀ A I M TH C T P CÁN B K THU T H C KỲ I NĂM H C 2012 - 2013 Th i gian b t u: 20/08/2012 Th i gian th c t p: 5 tu nSTT H và tên sinh viên Mã s SV L p Ghi chú Công ty c ph n Tư v n Bi n Vi t ( Vietsea) s 12 ngõ 84 Ng c Khánh, Ba ình, Hà N i 1 Nguy n Xuân Lưu 53CB1 2 Tr n Văn Hoàn 53CB1 3 Nguy n Văn Dương 1191.53 53CB1 4 Bá Mư i 53CB1 5 Nguy n Kh c Du 53CB1 6 Nguy n c ng 53CB1 7 Mai Ng c Toàn 53CB1 8 Bùi Văn Bá 51CB 9 Lê Anh Tu n 51 CB 10 Hoàng ình To n 51CB1 11 Nguy n c Tâm 51CB Công ty tư v n xây d ng d u khí petrolimex 149 ng Tr ng Chinh, P. Phơng Li t, Q. Thanh Xuân, Thành ph Hà N i 1 Tr n Văn Ti n 53CB1 2 ình Văn 53CB1 3 Ph m Tu n Thành 53CB1 4 ng Văn Vĩnh 53CB1 5 Nguy nVăn Dung 895153 53CB2 6 Nguy nVăn Dũng 53CB2 7 Vũ M nh Quang 191353 53CB3 8 Nguy n M nh Tu n 50CB Công ty c ph n Tư v n Thi t k C ng - K thu t Bi n -Portcoast (mi n B c) C17/42/3 Nguy n Th nh, Phư ng Nhân Chính, Qu n Thanh Xuân 1 Lê Phùng Văn 53CB1 Danh sách chưa chính 2 Ngô Văn Chín 53CB1 th c. ngh sinh viên 3 Lê ình Kiên 53CB1 t b trí l i danh sách 4 Qu c Thái 53CB1 theo úng ch tiêu là 6 5 Ngô Văn Phùng 53CB1 SV 6 Bùi Văn Minh 53CB1 Công ty CP Tư v n thi t k Xây d ng Giao thông Th y 29 Khương H , Qu n Thanh Xuân, Hà N i 1 Nguy n Thành Long 53CB1 2 Tr n Thanh H i 53CB1 3 Lương Văn Cương 53CB1 4 Ngô Văn T nh 53CB1 5 Mai Văn Hoàn 53CB1 6 Tr n ình Văn 53CB1 7 inh Công nh 53CB1 8 Mai Văn Hai 53CB1 9 Ph m Văn Hòa 53CB1 10 inh Qu c Khánh 53CB1 11 Lê Kh c Tài 53CB1
  3. 3. STT H và tên sinh viên Mã s SV L p Ghi chú Phòng công trình bi n - C c ăng Ki m Vi t Nam 18 Ph m Hùng - M ình - T Liêm - Hà N i 1 Văn Th nh 709053 53CB2 2 Tr n Hoài Nam 375453 53CB2 3 Tô Văn Th ch 52cb1 4 ào Văn Quý 52cb1 5 ng Văn c 52cb1 6 Bùi Văn Phòng 52cb1 7 Nguy n Anh c 52cb1 8 Nguy n Văn Hiên 52cb3 9 Nguy n Duy Phong 52cb3 10 Ph m Văn Dương 52cb3 Công ty CP Xây d ng và Thương m i Bi n ông Th tr n C u u ng 1 Nguy n H ng Hà 53CB1 2 Ph m Xuân Dũng 53CB1 Vi n Xây d ng Công trình Bi n trư ng i h c Xây d ng - s 55 ư ng Gi i Phóng, Hà N i 1 Tr n c Vi t 925253 53CB3 2 Tu n Anh 531353 53CB3 3 Tr n Anh Tú 537453 53CB3 4 Hoàng c Sơn 53cb3 5 Nguy n c t 52cb2 6 Nguy n Xuân nh 52cb2 7 Tr n M nh Hà 52cb2 8 Nguy n c Hưng 51CB2 9 Nguy n Văn Dương 51CB 10 Văn Chúc 51CB 11 Dương Văn Năm 51CB 12 inh Văn Dương 51CB Công ty CP Tư v n Thi t k C ng - K thu t Bi n -Portcoast (mi n Nam) 92 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Phư ng B n Nghé, Qu n 1, Tp. H Chí Minh 1 Trương Công Chung 53CB1 2 Nguy n Văn Ti n 53CB1 3 Vũ Công Viên 53CB1 4 Bùi Gia Ngh 53CB1 Danh sách chưa chính 5 Vũ Văn i p 53CB1 th c. ngh sinh viên 6 Bùi Văn nh 53CB1 t b trí l i danh sách 7 Bùi c Giang 53CB1 theo úng ch tiêu là 6 8 Tr n Duy Tùng 53CB1 SV 9 Lê T Minh 53CB1 Công ty D ch v Cơ khí Hàng H i PTSC MC S 31, ư ng 30-4, Phư ng 9, Vũng Tàu 1 Nguy n M nh Hùng 743753 53CB2 2 Ngô Qu c Vư ng 1041353 53CB3 3 Lê Văn Công 942053 53CB3 4 Nguy n Thanh Vân 645653 53CB3 5 Nguy n M nh Ki m 236153 53CB3 6 Ngô Văn Dũng 109253 53CB3
  4. 4. STT H và tên sinh viên Mã s SV L p Ghi chú Liên doanh Vi t-Nga Vietsovpetro 105 Lê L i, Thành Ph Vũng Tàu, Vi t Nam 1 Nguy n c Th nh 53CB1 2 Lê ình Khánh 53CB1 3 Ngô Văn Lương 53CB1 4 T ng Quý Ng c 53CB1 5 Nguy n Bách Tú 410453 53CB2 6 Nguy n Tr n Công c 1150953 53CB2 7 Vũ Xuân Thuy t 752453 53CB2 8 Nguy n Xuân Hi p 1124453 53CB2 9 ào Xuân To n 48153 53CB2 10 Tr nh Văn Hưng 693253 53CB2 11 Tr nh Cao Vương 913953 53CB2 12 Nguy n Văn Dương 760853 53CB2 13 Văn Nam 720953 53CB2 14 Th ính 1156253 53CB2 15 Vương Quang o 63053 53CB3 16 Nguy n Công Nguyên 718053 53CB3 17 Nguy n M nh H i 985153 53CB3 18 Dương Văn Hoàn 192753 53CB3 19 Nguy n Ng c Tú 52CB3 20 Nguy n c Tây 52CB4 Công ty C ph n Ch t o Giàn khoan D u khí - PVShipyard 65A2, ư ng 30 tháng 4, TP.Vũng Tàu 1 Nguy n Doãn Xuân 53CB1 2 Ph m Thái Nghĩa 53CB1 3 Lê Văn T i 53CB1 4 Nguy n Tr ng Lu n 931153 53CB2 5 Nguy n Văn Vương 122453 53CB2 6 Nguy n Duy Hi u 53CB2 7 Tr n Công Thành 1086953 53CB3 Công Ty Falconer Bryan Vi t Nam Phòng 550, T ng5, Tháp Petro, 8 Hoàng Di u, P. 9, Tp. Vũng Tàu 1 Ph m ình Th ng 729553 53CB3 Công ty Technology Of Nipper Co.LTD - Technip T ng 3, S 73-75 Tr n Tr ng Cung, P. Thu n ông, Qu n 7, TP. HCM 1 Nguy n Văn Thu n 53CB1 2 Lê Như Nam 1144753 53CB3 PV Engineering Corp. - T ng Cty CP TV T và Thi t k d u khí (PVE) 1 Nguy n Văn Dương 117853 53CB1 2 Nguy n Như Nhương 53CB1 3 Tr n Văn Tu n 53CB1

×