C©u 1: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt       - Ph−¬ng ph¸p tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt theo h×nh khèi (1®)       - Ph−¬ng ph¸p TÝnh ...
- C¸c ph−¬ng ¸n gia c−êng vµ treo buéc dµn v× kÌo khi l¾p ghÐp (vÏ h×nh minh ho¹) (1,0®);- Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đE thi thi cong 1

890 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
165
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đE thi thi cong 1

  1. 1. C©u 1: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt - Ph−¬ng ph¸p tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt theo h×nh khèi (1®) - Ph−¬ng ph¸p TÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt theo c«ng tr×nh ch¹y dµi (1®) - Bµi to¸n tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt trong san mÆt b»ng (1®) - Chèng v¸ch ®Êt (CÊu t¹o, nguyªn t¾c tÝnh to¸n kÕt cÊu chèng v¸ch ®Êt) (1®) C©u 2: 4 ®iÓm V¸n khu«n: (VÏ, ph©n tÝch cÊu t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c cÊu kiÖn, vÏ s¬ ®å tÝnh to¸n xµgå, v¸n sµn, nªu c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn v¸n sµn, viÕt c«ng thøc tÝnh to¸n lùa chän tiÕt diÖn + CÊu t¹o, tÝnh to¸n chän tiÕt diÖn v¸n khu«n sµn; + CÊu t¹o, tÝnh to¸n chän tiÕt diÖn cét chèng. C©u 1:4 ®iÓm Kü thuËt v¸n khu«n tr−ît: + Ph¹m vi øng dông; + Nguyªn lý lµm viÖc; + Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng khi thi c«ng; + §iÒu kiÖn tr−ît ®−îc. C©u 2: 4 ®iÓm: C«ng t¸c bª t«ng: - Nªu c¸c ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn v÷a bª t«ng tõ n¬i chÕ t¹o ®Õn n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, nªu nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chó ý khi vËn chuyÓn v÷a bª t«ng. - Tr×nh bÇy ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng: mãng, bª t«ng khèi lín, khung, sµn; - Tr×nh bÇy ph−¬ng ph¸p ®Çm bª t«ng; - M¹ch ngõng thi c«ng, c«ng dông vµ ý nghÜa. C©u 1: 5,5 ®iÓm: LËp tiÕn ®é thi c«ng - Kh¸i niÖm vÒ tiÕn ®é. (1®) - C¸c b−íc lËp tiÕn ®é (ph©n tÝch chi tiÕt c¸c b−íc lËp tiÕn ®é thi c«ng). (3®) - C¸c nguyªn t¾c khi lËp tiÕn ®é. (0,5®) - Nªu c¸c ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn tiÕn ®é. (1®) C©u 1: 4 ®iÓm: C«ng t¸c bª t«ng: - Nªu c¸c ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn v÷a bª t«ng tõ n¬i chÕ t¹o ®Õn n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, nªu nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chó ý khi vËn chuyÓn v÷a bª t«ng. - Tr×nh bÇy ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng: mãng, bª t«ng khèi lín, khung, sµn; - Tr×nh bÇy ph−¬ng ph¸p ®Çm bª t«ng; - M¹ch ngõng thi c«ng, c«ng dông vµ ý nghÜa. C©u 1: 4,0 ®iÓm: Tr×nh bÇy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®æ bª t«ng theo ph−¬ng ph¸p rót èng - H·y bè trÝ hÖ thèng giµn d¸o, sµn c«ng t¸c, hÖ thèng èng vµ phÔu ®Ó ®æ bª t«ng theo ph−¬ng ph¸p rót èng cho mét khèi bª t«ng cã kÝch th−íc mÆt c¾t ngang 6mx6m, cao 3m. Cho biÕt vÞ trÝ ®æ bª t«ng ë gÇn bê, ®é s©u n−íc t¹i vÞ trÝ ®æ bª t«ng lµ 3m, nÒn ®· ®−îc san ph¼ng ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vÒ san nÒn. (3,0®); - Dung tÝch tèi thiÓu cña phÔu chøa bª t«ng ®Ó ®æ ®−îc khèi bª t«ng nªu trªn ®©y (0,5®). - TÝnh l−îng v÷a bª t«ng tèi thiÓu ®Ó ®æ ®−îc khèi bª t«ng nªu trªn ®©y(0,5®). C©u 2: 4,0 ®iÓm: Tr×nh bÇy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng l¾p ghÐp kÕt cÊu thÐp - C¸c giai ®o¹n l¾p ghÐp kÕt cÊu thÐp (1,0®); - T¹i sao ph¶i gia c−êng kÕt cÊu thÐp khi l¾p ghÐp (0,5®); 1/2
  2. 2. - C¸c ph−¬ng ¸n gia c−êng vµ treo buéc dµn v× kÌo khi l¾p ghÐp (vÏ h×nh minh ho¹) (1,0®);- Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc tiÕt diÖn c¸c thanh gia c−êng v× kÌo khi l¾p ghÐp? (1,5®);C©u 3: 2,0 ®iÓm:- Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ ®−êng g¨ng (0,5®);- ý nghÜa cña ®−êng g¨ng (0,5®) ;- Khi thay ®æi mét sù kiÖn trªn ®−êng g¨ng, s¬ ®å m¹ng sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo? (1,0®)C©u 1: 3,5 ®iÓm: Nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng ®æ bª t«ng d−íi n−íc - Ph−¬ng ph¸p rót èng (1,5®) - Ph−¬ng ph¸p v÷a d©ng (1,5®) - Ph−¬ng ph¸p ®æ v÷a bª t«ng b»ng bao t¶i vµ thïng chøa (0,5®)C©u 2: 5,5 ®iÓm: LËp tiÕn ®é thi c«ng - Kh¸i niÖm vÒ tiÕn ®é. (1®) - C¸c b−íc lËp tiÕn ®é (ph©n tÝch chi tiÕt c¸c b−íc lËp tiÕn ®é thi c«ng). (3®) - C¸c nguyªn t¾c khi lËp tiÕn ®é. (0,5®) - Nªu c¸c ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn tiÕn ®é. (1®)C©u 3: 1 ®iÓm Kh¸i niÖm vÒ ®−êng g¨ng, ý nghÜa cña ®−êng g¨ng.C©u 2: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt + TÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt theo h×nh khèi + TÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt theo c«ng tr×nh ch¹y dµi + Bµi to¸n tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt trong san mÆt b»ng + Chèng v¸ch ®Êt (CÊu t¹o, nguyªn t¾c tÝnh to¸n kÕt cÊu chèng v¸ch ®Êt) 2/2

×