პრეზენტაციის შეფასება

590 views
401 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

პრეზენტაციის შეფასება

  1. 1. Famous English Writers შეფასების სქემა წერითი საკლასო აქტივობისათვის დაბალი 1–5 საშუალო 6-7 არშეუძლიადაასრულო სწინადადება/ტექსტი. არშეუძლიაკითხვებზეპ ასუხისგაცემა. სავარჯიშოებისდროსუ შვებსშეცდომებს. შეუძლიასიტყვებისწარმ ოება, მაგრამვერასრულებსწინ ადადებებს/ტექსტებს. არშეუძლიაკითხვებზეპ ასუხისგაცემა. სავარჯიშოებისდროსუშ ვებსშეცდომებს. კარგი 8-9 ძალიან კარგი 10 ახერხებსმასწავლებლისდახმარებ ით, ნაკლულიტექსტისადაწინადადებე ბისშევსებასუშვებსშეცდომებს. შეუძლიასიტყვებისწარმოება, წინადადებების/ტექსტებისდასრუ ლება, კითხვებზეპასუხისგაცემა. სავარჯიშოებისშესრულებისდროს უშვებსცოტაშეცდომას. მოსწავლესშეუძლიაშექმნასს ხვადასხვატიპისტექსტი, წინადადებაში/ ტექსტშიზმნისსათანადოფო რმითჩასმა, ნაკლულიტექსტისშევსება, სიტყვებისწარმოება. წინადადებების/ ტექსტებისდასრულებაკითხე ბზეპასუხისგაცემა, გრამატიკულისავარჯიშოები სშესრულება. არუშვებსპუნქტუაციულდაო რთოგრაფიულშეცდომებს შეფასებისსქემამსჯელობისათვის შედეგი მონაწილეო ბამსჯელობ ისდროს დაბალი 15 პასიური საკუთარია უჭირსსაკუ ზრისწარმოჩ თარიაზრის ინება დაფიქსირე ბა სხვისიაზრი სპატივისცე მისგამოხატ ვა არუსმენსმო საუბრეს საშუალო 6-7 მონაწილე ობასიღებს , მაგრამიშვი ათად აქვსმოსაზ რება, მაგრამმერყ ეობს, არარისდარ წმუნებულ ი არაცლისსხ ვასაზრისდ ასრულებას კარგი 8-9 ძალიან კარგი 10 ჩართულიამსჯე აქტიურადმონაწილეობსნებისმ ლობისპროცესში იერერისირთულისმსჯელობაშ ი მსჯელობს ,მაგრამვერასაბუ თებს არგუმენტირებულადწარმოაჩე ნსსაკუთარაზრს უსმენს, მაგრამცდილობს საკუთარიაზრის დაფიქსირებასაც აცდისთანაკლასელებსაზრისდ ასრულებასდამასშემდეგგამოხ ატავსთავისდამოკიდებულება ს

×