การใช้งาน Ms word

5,972 views
5,651 views

Published on

การใช้งาน Ms word
by Matee Witawasiri

Published in: Self Improvement, Technology

การใช้งาน Ms word

 1. 1. การใช้งาน MS Word Matee Witawasiri. Technical Support Director The Practical Solution Co.,Ltd.
 2. 2. คุณสมบัติโปรแกรม Microsoft Word <ul><li>เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติสำหรับการทำเอกสารต่างๆ ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>Company Profile </li></ul></ul><ul><ul><li>รายงานต่างๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposal ยื่นงาน </li></ul></ul>
 3. 3. การใส่เลขหน้า <ul><li>คลิกที่เมนู Insert > Page Numbers </li></ul><ul><li>จะมีเลขหน้าแสดงขึ้นด้านล่าง </li></ul>
 4. 4. การใส่ Header และ Footer <ul><li>คลิกที่เมนู View > header and Footer </li></ul><ul><li>แล้วใส่รายละเอียดที่ต้องการ </li></ul>
 5. 5. การทำหัวข้อ Bullets และ หมายเลข <ul><li>คลิกที่เมนู Format > Bullets and Numbering </li></ul>
 6. 6. การจัดลำดับของหัวข้อย่อย <ul><li>ทำได้โดยการกด TAB หรือคลิกที่ Toolbar Indent </li></ul><ul><ul><li>ทำเป็นหัวข้อใหญ่ กด </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำเป็นหัวข้อย่อย กด </li></ul></ul>
 7. 7. การทำสารบัญอัตโนมัติ <ul><li>คลิกที่เมนู Format > Styles and Formatting </li></ul>1) กำหนดหัวข้อที่ต้องการให้เป็น Styles ของ Heading 1, Heading 2, ..
 8. 8. การทำสารบัญอัตโนมัติ ( ต่อ ) <ul><li>คลิกที่เมนู Insert > Reference > Index and Tables </li></ul>2) สร้างสารบัญ .. คลิกขวาบนสารบัญ แล้วเลือก Update field เพื่อ Update
 9. 9. การทำสารบัญรูป <ul><li>คลิกที่เมนู Insert > Reference > Caption </li></ul>1) ทำการใส่ Caption ของรูปภาพ ซึ่งลำดับของภาพจะเรียงโดยอัตโนมัติ ถ้าลำดับรูปไม่ Update ให้คลิกขวาบนเลข แล้วเลือก Update field
 10. 10. การทำสารบัญรูป ( ต่อ ) <ul><li>คลิกที่เมนู Insert > Reference > Index and Tables </li></ul>2) สร้างสารบัญ ..
 11. 11. การสร้างตาราง <ul><li>คลิกที่เมนู Table > Insert > Tables </li></ul>การสร้างสารบัญตารางสามารถทำ โดยใช้วิธีเดียวกับการทำสารบัญรูป โดยเลือก Caption เป็น Table แทน
 12. 12. การแทรกและการลบตาราง <ul><li>เราสามารถทำการคลิกขวาที่แถว / คอลัมพ์ ที่ต้องการ เพื่อทำการแทรก หรือ ลบได้ทันที </li></ul>
 13. 13. การจัดวางย่อหน้า <ul><li>เราสามารถกำหนดย่อหน้า และการตั้ง TAB ได้จาก Ruler Bar </li></ul><ul><li>ตั้งข้อความชิดซ้าย เลือก </li></ul><ul><li>ตั้งข้อความชิดขวา เลือก </li></ul><ul><li>ตั้งข้อความไว้ตรงกลาง เลือก </li></ul><ul><li>ตั้งข้อความขยายเต็มบรรทัด เลือก </li></ul>
 14. 14. การลอกรูปแบบจากข้อความอื่น <ul><li>ทำการเลือกข้อความที่ต้องการลอกรูปแบบ แล้วกดปุ่ม Format Painter </li></ul><ul><li>เมื่อลอกรูปแบบ แล้วก็ไปเลือกข้อความปลายทางที่ต้องการเปลี่ยน Format </li></ul><ul><li>โปรแกรมจะทำเปลี่ยนรูปแบบอักษรให้เหมือนกับต้นแบบ </li></ul>การลอกรูปแบบสามารถทำได้ทั้งกับตัวอักษร , ตาราง , เส้น , สี , รูปวาด
 15. 15. การขึ้นหน้าใหม่ <ul><li>คลิกที่เมนู Insert > Break </li></ul>เพื่อบังคับให้หัวข้อถัดไปขึ้นหน้าใหม่ Page break Here
 16. 16. ข้อสำคัญเกี่ยวกับ Properties File <ul><li>คลิกที่เมนู File > Properties </li></ul>Properties ของ File จะเก็บชื่อผู้สร้าง , บริษัท และรายละเอียดอื่นๆ ไว้ หากไม่ต้องการให้ผู้อื่น ทราบถึงว่าผู้ทำการสร้างไฟล์นี้ขึ้นมา จะต้องทำการลบรายละเอียดต่างๆ ออกไป
 17. 17. Hotkey <ul><li>Text </li></ul><ul><li>CTRL+B Bold </li></ul><ul><li>CTRL+I Italic </li></ul><ul><li>CTRL+U Underline </li></ul><ul><li>CTRL+SHIFT+, Decrease font size </li></ul><ul><li>CTRL+SHIFT+. Increase font size </li></ul><ul><li>Edit </li></ul><ul><li>F4 Repeat previous action </li></ul><ul><li>F7 ตรวจสอบการสะกดคำ </li></ul><ul><li>CTRL+A Select all </li></ul><ul><li>CTRL+C Copy </li></ul><ul><li>CTRL+D Duplicate </li></ul><ul><li>CTRL+X Cut </li></ul><ul><li>CTRL+V Paste </li></ul><ul><li>CTRL+Z Undo </li></ul><ul><li>CTRL+Y Redo </li></ul><ul><li>Zoom </li></ul><ul><li>CTRL+SHIFT + Spin your scroll wheel </li></ul>
 18. 18. Question and Answer Matee Witawasiri.

×