• Save
Juraj Vantuch: Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Juraj Vantuch: Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac?

 • 1,651 views
Uploaded on

Juraj Vantuch, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Juraj Vantuch, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,651
On Slideshare
1,328
From Embeds
323
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 323

http://www.europa2020.sk 322
http://webcache.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Téma a Panel č. 1 Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac? Lisabonský a postlisabonský vývoj OVP vo svetle stratégie Európa 2020 Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 • 2. Kodanský proces a program Vzdelávanie a príprava v druhej dekáde 21. storočia Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 • 3. Post-lisabonský vývoj
  • Európa 2020: Nová stratégia pre zamestnanosť a rast
  • „ Integrované usmernenia stratégie Európa 2020“
  • (Rámec stratégie a reforiem členských štátov )
  • Národný program reforiem SR 2011 - apríl 2011
  • (Komplexný návrh ukazovateľov pre štrukturálne politiky)
  • Ukazovatele vs Výzvy ?! F.A.H.
 • 4. Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR vo vzdelávaní * Národný program reforiem SR ** Aktuálne údaje Eurostatu (2009)
  • Bezproblémové splnenie?
  • Bez aspoň výučného listu dlhodobo končí menej ako 7%;
  • v r. 2009 dokonca 4,9% oproti priemeru 14,4% v EÚ27
  • V roku 2009 84,7% (Tretí v EÚ) 20-24 r. dosiahlo aspoň ISCED 3C, avšak zhoršovanie ! (z 91,4% v r. 2000 - maximum v EÚ)
  • 22,3% 15. roč. žiakov rizikových z dôvodu nízkej čitateľskej gramotnosti oproti 18,8% (PISA 2009, úroveň 1a a nižšia)
  • Census 2001: Rómovia (89 920) vo veku 20-24 (6 131) vykázali len 19,9% absolventov aspoň na úrovni ISCED 3
  Stratégia 2020 - Vzdelávanie Ciele EÚ Ciele SR* Skutočnosť SR** 18-24 roční s ISCED 2 a menej 10 % 6 % 4,9  %
 • 5. Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR vo vzdelávaní * Národný program reforiem SR ** Aktuálne údaje Eurostatu (2009)
  • Bezproblémové splnenie?
  • V r. 2008 28,6 % 20-24 roč. v programoch ISCED 5-6 (Eurostat)
  • Akcelerácia na postupe (napr. oproti 16,7% v r. 2000)
  • Aktuálne už vyše 40 % 18 ročných...
  • Falošní bakalári – poloviční magistri?
  • Aké uplatnenie? - Vysoká prekvalifikovanosť?
  • Čo hovorí trasovacia štatistika?
  Stratégia 2020 - Vzdelávanie Ciele EÚ Ciele SR* Skutočnosť SR** 30 - 34 roční s ISCED 5 a viac 40 % 30 % ?! 17,6  %
 • 6. Vzdelávanie a odborná príprava 2020 5 benčmarkov podľa záverov Rady EÚ (12. máj 2009)
  • Účasť dospelých na CŽV by mala dosiahnuť 15 % 
  • Podiel 15-ročných detí dosahujúcich slabé výsledky v čítaní, matematike a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 % 
  • Podiel osôb predčasne ukončujúcich vzdelanie a odbornú prípravu by mal byť menej ako 10 % 
  • Podiel osôb vo veku 30–34 rokov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním by mal byť aspoň 40 % 
  • Aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do veku, v ktorom sa začína povinná školská dochádzka, by sa malo zúčastňovať vzdelávania v ranom detstve. 
 • 7. Systémové problémy
  • Nízka kvalifikačná úroveň Rómov
  • Klesajúca kvalita absolventov
  • Klesajúca atraktivita ISCED 3C
  • Čisto odborné moduly k výučnému listu
  • Bakalárske štúdium a vysoké odborné školstvo
  • Príprava a status učiteľov a majstrov
  • Cieľová transformácia programov (V-Z-P-N)
  Počty denných absolventov ISCED 3C Rok 1988/89 1998/99 2008/09 Počet 34 562 24 828 11 315
 • 8. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Monitoring vývoja OVP v SR do roku 2010 (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy – CEDEFOP – www.refernet.sk www.refernet.sk (Zdroje k OVP + všetky monitoringy Refernet Slovensko) Kodanský proces http://www.refernet.sk/images/news/files/Kodansky%20proces%202002-2010(1).pdf A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10 National policy report - Slovakia Monitorovacia správa o vývoji OVP v SR v rokoch 2002-2010 (243 strán  ) http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/vetpolicy/2010_NPR_SK.pdf
 • 9. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010
  • Slabo postupujúca implementácia kodanských nástrojov a princípov
  • Konceptualizácia –Verejné konzultovanie–Prijatie–Implementácia
  • Slovensko obvykle len v prvej fáze!
   • Príčiny
   • Absencia systémových projektov ESF
   • Nedostatočné prepojenie národných politík a programov EU
   • Programová nedôslednosť + pseudoevalvácie ESF
   • Sklon k neanalytickému prístupu v tvorbe politík
 • 10. Ako využívať ESF? Tri pohľady
 • 11. Kodanský proces - Kodanské nástroje a princípy
  • Europass (podpora mobility)
  • Európsky kvalifikačný rámec a Národný kval. rámec
  • (8 úrovňová štruktúra – „referencovanie“)
  •  Národná sústava kvalifikácií (NSK)
  • Riadenie kvality v OVP: CQAF, EQARF, E(N)QAVET
  • aktuálne dve nové pracovné skupiny (usmernenia, indikátory)
  • ECVET: kreditový systém v OVP
  • Uznávanie výsledkov iného ako „školského“ vzdelávania sa
 • 12. Kodanský proces - Kodanské nástroje a princípy
  • Kľúčová zmena: Cieľová transformácia programovania OVP
  • Presun dôrazu na vzdelávacie výsledky !
  • Preč od obsahového programovania vzdelávania?
  •  Vedomosti-zručnosti-postoje-návyky vs kompetencie
  Sprievodné produkty cieľovej transformácie Národná sústava povolaní (NSP) Národná sústava kvalifikácií (NSK) Vzdelávacie štandardy Jazyk opisov, miera detailnosti! – Kultúrnopedagogická podmienenosť
 • 13. Iniciatíva „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ ďalej explicitne akcentuje podporu
  • pre flexibilitu v možnostiach vzdelávania
  • pre aplikovanie Európskeho kvalifikačného rámca a Národného kvalifikačného rámca (2010  2013)
  • pre uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania
  • pre využitie taxonómie/klasifikácie ESCO (Európske zručnosti, kompetencie a zamestnania)
  • a tiež navrhuje členským krajinám
  • skúmať a pravidelne monitorovať účinnosť daňových a sociálnych systémov
  • Koherencia politík? : Daňové incentívy? Podmieňovať sociálne dávky? Model fiškálnej decentralizácie?
 • 14. Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10)
  • Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania
  • (Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie .)
  • ( Efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. )
  • (Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce .)
  • (Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ .)
 • 15. Ako využívať ESF? Tri pohľady
 • 16.  
 • 17. Téma a Panel č. 2 Atraktivita OVP a ako ju podporovať Je súčasný model financovania OVP podporou alebo prekážkou rozvoja OVP v SR?   Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 • 18. Aktuálne otázky financovania jednotlivých segmentov OVP Počiatočné, ďalšie a vzdelávanie pre trh práce.   Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 • 19. Novoprijatí žiaci do stredných škôl v r . 1989 a 2006 Pozn.: V 2006: Novoprijatí 4-5 roč G 15 262, Kvinty 8-roč.G 5 178, Tercie 6-roč. G 65 Spolu v G 20 505 Prepad záujmu o učebné odbory v dôsledku reštrukturalizácie ekonomiky, fiskálnej stimulácie a napriek záujmu o absolventov s výučným listom: „stáť a nie sedieť“ Útek od ISCED 3C : 11 315 denných absolventov v 2008/09, 24828 v 98/99 a 34 562 v 88/89 V roku 2010 bolo na G 17 829 „15 ročných“ , vrátane OVP (236+52) , na SOŠ 40 019, vrátane 131+33 všeobecných ; na konzervatóriách 514
 • 20. Svet práce Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania Aký je dopad kapitačného financovania počiatočného OVP? Konflikt dvoch trhov ! OVP v pasci
 • 21. Financovanie iniciačného OVP
  • Kapitačný princíp
  • vyriešil alokáciu a zastropovanie verejných zdrojov (tvrdé rozpočtové obmedzenie)
  • zmäkčuje výstupné štandardy
  • Tlačí trh vzdelávacích služieb do dominancie nad trhom práce
  • Finančné stimuly sekundárneho OVP
   • Daňovo uznateľné neduplicitné náklady
   • Fond OVP: Mŕtvonarodené dieťa; Train or Pay! (odvodové fondy)
   • 2% Asignát: Iracionálne dôvody útlmu - krok späť vo vzťahu škôl a zamestnávateľov
  Dopady opatrení bez korigujúcej protiváhy! Pripravovaná daňovo-odvodová reforma: Príležitosť alebo posledný úder sekundárnemu OVP?
 • 22. Financovanie ďalšieho OVP a CŽV Dospelí vo veku 25-64 v CŽV (%, Eurostat)
  • Stratégia CŽV - stimulovať a dosiahnuť 15%
  • 2008 Stimul pre vybrané zdravotnícke profesie (dočasný)
  • 20% všeobecný daňový stimul definitívne zamietnutý
  • 2010 2% daňový asignát redukovaný
  Stimulovať či nestimulovať, to je otázka... Ako to tí Estónci robia? Znamená jednoduchosť aj funkčnosť? *vzdelávanie dospelých daňovo uznateľné (21% úspora ) 2004 2005 2006 2007 2008 EU 27 9.3 9.8 9.7 9.5 9.6 EST * 6.4 5.9 6.5 7.0 9.8 SK 4.3 4.6 4.1 3.9 3.3
 • 23. Vzdelávanie pre trh práce
  • Aktívna politika trhu práce
  • § 46, §47 a §51 Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z.z.
  • Vzdelávanie nezamestnaných
  • Absolventská prax (185 Eur za 20/hod týždenne)
  • Štátny rozpočet a ESF – problém adresnosti a účinnosti
  • Ako merať mŕtvu váhu?
  • Investičné stimuly
  • Vzdelávanie novej pracovnej sily podľa potrieb investora financovanej v rámci štátnej pomoci.
  • Štátny rozpočet - problematický účinok
  • Stimul alebo úplatok?
 • 24. Prečo je OVP v pasci?
  • Financovanie per capita zmäkčuje výstupné štandardy
  • Trh vzdelávacích služieb dominuje nad trhom práce
  • Model fiskálnej decentralizácie nestimuluje regionálny rozvoj (sieť! , regionálny manažment ľudských zdrojov )
  • Absencia fiskálnych simulov oslabuje vplyv zamestnávateľov na OVP
  • Fragmentácia segmentov OVP (iniciačné, ďalšie, vzdelávanie pre TP) znižuje vzdelávací účinok.
  Dopady opatrení bez korigujúcej protiváhy:
 • 25.  
 • 26. Téma a Panel č. 3 Prečo je rozpor medzi ponukou a dopytom na trhu práce a ako anticipovať potrebu? Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 • 27. Prečo je rozpor medzi ponukou a dopytom na trhu práce a ako anticipovať potrebu? Hm, a čoho vlastne? Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 • 28. Súčasný stav OVP
  • Uhly pohľadu
   • Podniková sféra: Nemôžeme ich použiť
   • MPSVR: Musíme to naprávať
   • MŠ: Je to vo vašich rukách
   • Školy: Sme obeť pomerov
   • Rodičia a žiaci: Radšej maturitu a potom sa uvidí
  Disproporcie medzi ponukou a dopytom : Kde sú naši pracovníci?
 • 29. Svet práce Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania Ako zefektívniť sekundárne OVP? Konflikt dvoch svetov ? Konflikt dvoch trhov ! 3 aspekty poradenstva 3 aspekty monitoringu
 • 30. 3 aspekty poradenstva Individuálne dispozície Individuálne ciele Uplatnenie na trhu práce 3 aspekty monitoringu Trasovacie štatistiky Zisťovanie a prognózovanie dopytu po kvalifikáciách Rozpoznávanie zmeny potrieb „kompetencií“ Zacielenosť na zamestnanosť a nie nezamestnanosť
  • Treba si ich obstarávať!
  • Tvrdé regulácie sotva pomôžu – boj proti trhu!
  • Permanentne vylepšovať mäkké nástroje!
  Kde sú (ich) pracovníci?
 • 31.
  • Približovanie výstupu vzdelávania potrebám zamestnávateľov
  • Toto je len jeden aspekt!
  • Rozmanité dôvody vzdelávania sa: pre radosť, pre rozvoj osobného potenciálu, pre zvýšenie kvalifikácie, pre zvýšenie zamestnanosti
  • Monitorovanie potrieb zamestnávateľov:
  • Aktuálny stav – Budúci vývoj (náhrada, rast, rozvoj, obmena)
  • Národná sústava povolaní
  • (povolania, zamestnania, pracovné pozície; typové pozície)
  • Národná sústava kvalifikácií – nadsektorovo!
  • Vzdelávacie štandardy (Obsahové a výkonové; Profil absolventa)
  • Doriešiť väzby v trojuholníku a jazyk „štandardov“ -podrobnosti
  Kľúčová úloha pre úspešné napredovanie Cieľová transformácia – “learning outcomes“: VZPN vs kompetencie
 • 32. Kľúčové problémy Absorpcia know -how monitoringu a anticipácie potrieb Efektivita v alokácii ľudských zdrojov Efektivita v alokácii verejných finančných zdrojov ( aj APTP a ES F ) Ako s privátnymi zdrojmi?(z odvodov, daní, zisku?)
 • 33. Ciele: 1.Vytvorenie a nepretržité fungovanie spoľahlivého a efektívneho systému výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce, obzvlášť týkajúcich sa úrovne kvalifikácií početných profilov a špecializácií odborného vzdelávania a prípravy; 2.Identifikácia technických špecifikácií a parametrov, ktoré vytvárajú a charakterizujú rozličné odborné špecializácie, tak isto ako aj ich účinná interpretácia a prepojenie na osnovy v odbornom vzdelávaní a príprave, založená na báze neustáleho prispôsobovania; ESF- SOP Ľudské zdroje Podopatrenie 3.3.B (2004) Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
 • 34. ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje - Podopatrenie 3.3.B Zdroj: Doplnok programu - September 2008 VÝSTUP: Cieľ 2008 1. Počet prieskumov zamestnanosti
   • 10
  2. Počet prieskumov potrieb trhu práce v profesiách a špecializáciách
   • 10
  3. Počet štúdií technickej špecifikácie rozličných povolaní (kľúčové povolania korešpondujúce so základnými ekonomickými aktivitami)
   • 20
  4. Školiaci program pre personál
   • 1
 • 35. ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje - Podopatrenie 3.3.B Zdroj: Doplnok programu - September 2008 VÝSLEDOK: Cieľ 2008
  • Fungujúci elektronický systém výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce
   • 1
  2. Koordinačná jednotka pre systémy odborného vzdelávania a prípravy, ďalšieho vzdelávania a trhu práce
   • 1
  DOPADY: 1. Efektívny a fungujúci elektronický systém výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce 1 rok po jeho spustení
   • Áno
 • 36. „ Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre trh práce”
  • Vytvoriť a zaviesť všeobecne záväzný systém monitorovania , prieskumu a dizajnu vzdelávacích potrieb , odvodený od technológií aplikovaných v jednotlivých sektoroch ekonomiky, umožňujúci paralelné zavádzanie aktuálneho odborného a ďalšieho vzdelávania
  • (Akademia Istropolitana)
  ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje
 • 37. Nová architektúra programovania a riadenia počiatočného OVP Zákon 184/2008 Z.z. o odb. vzdelávaní a príprave
  • S trategické a koncepčné dokumenty v oblasti OVP
  • Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu
  • Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
  • (8 – zodpovedné VÚC)
  • Odvetvová koncepcia OVP žiakov na výkon povolaní a odborných činností ( 6 - zodpovedné sektorové ministerstvá)
  • Plán potrieb trhu práce v oblasti OVP
  • (7- zodpovední sektoroví hráči – komory, asociácie)
  Plánom potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je zamestnávateľmi požadovaný počet absolventov príslušného študijného alebo učebného odboru s predpokladom na päť rokov. Božský princíp vs politika založená na faktoch (evidence based)
 • 38. Čo a ako anticipovať?
 • 39.  
 • 40. Záver - Priority
  • Zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce,
  • anticipácia potrieb - náhrada a zmeny dopytu po pracovnej sile;
  • anticipácia zmien dopytu zručností na základe spolupráce výskumu a zamestnávateľov
  • Financovanie VET/CŽV
  • zosúladenie s modelom poskytovania OVP vrátane MK/QA
  • Inštitucionálne predpoklady zmien (predovšetkým pri implementácii kodanských nástrojov);
   • Potenciál ESF, PCŽV a medzinárodnej spolupráce
  • Kľúčový problém: Čo s Národnou sústavou kvalifikácií , vrátane uznávania kvalifikácií a neformálneho/informálneho vzdelávania sa) a ako vykonať cieľovú transformáciu OVP
  • „ Learning outcomes“ : fetiš alebo nevyhnutnosť?
 • 41. Ako zefektívniť sekundárne OVP? Pokusy o direktívne riadenie : Administratívne obmedzenie voľby vzdelávacej cesty Trhovokompatibilné riešenia: Poradenstvo, monitoring trhu práce, kontrola kvality na výstup e školy, kofinancovanie obstarania pracovnej sily cieľová transformácia poskytovania OVP
 • 42. Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010
  • Nedostatočná reflexia podnetov EÚ
  • (málo expertov (EN), slabé zázemie, historicky slabá inštitucionalizácia)
  • Nedostatočné využívanie otvorenej metódy koordinácie na poučenia sa zo zahraničných skúseností (o.i. aj „peer learning activities“) pre posilňovanie budúcej národnej expertízy
  • Nedostatočné previazanie tvorby národných politík a programov kofinancovaných EU (napr. i PCŽV, ale najmä ESF! – pseudoevalvácie )
  • Slabá implementácia kodanských nástrojov a princípov
  • Absencia systémových projektov ESF
  • Sklon k neanalytickému prístupu v tvorbe politík
  • (Krajina „stratégií“: akožeizmus a cezplotizmus  )
 • 43. Friedrich von Hayek : "Nik t o nem ôž e by ť ve ľ k ý m ekonom o m, k t o je iba ekonom o m - a s o m temer v poku š en í doda ť , ž e ekonom, kt o r ý je len ekonom o m, za č ne n ajskôr š kodi ť , ak nebude-pri a mo nebezpe č n ý .„