Successfully reported this slideshow.

Záverečná úloha pre KPI1

358 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Záverečná úloha pre KPI1

  1. 1. Charakteristika operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Spracovanie tejto témy sme sa rozhodli na základe predchádzajúcich skúsenostís touto problematikou v bakalárskej práci. Je to veľmi aktuálna téma, keďže v súčasnosti saveľmi často hovorí o Štrukturálnych fondov z EÚ a ich implementácii v krajinách. Tentooperačný program je podľa nás najzaujímavejší, pretože ponúka veľké množstvo pomoci prerôzne skupiny či už súkromný alebo verejný sektor.Anotácia Práca je zameraná na priblíženie operačného programu Konkurencieschopnosťa hospodársky rast. Na úvod sa budeme venovať samotnej charakteristike, jeho zámeroma podporovaným oblastiam. Pozornosť budeme venovať jednotlivým prioritným osiamdaného operačného programu a v závere si vyčíslime finančné prostriedky určené na tentoprogram.Kľúčové slová: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os,podpora
  2. 2. V súčasnom programovom období 2007-2013 predstavuje programový dokument,zameraný na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších služiebv podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. Je financovaný z Európskeho fonduregionálneho rozvoja vo výške 772 000 000 EUR. Svojím zameraním nadväzuje na Sektorovýoperačný program Priemysel a Služby, ktorý platil pre skrátené programové obdobie 2004-2006. Riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva a sprostredkovateľské orgány, ktorésvojím vecným zameraním nadväzujú na opatrenia operačného programu. Sú topredovšetkým tieto:  Slovenská inovačná a energetická agentúra,  Slovenská agentúra pre cestovný ruch,  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,  Národná agentúra pre podporu rozvoja malého, stredného podnikania.1Hlavné podporené oblasti v tomto operačnom programe sú:  sú transfer inovatívnych technológií pre MSP,  zlepšenie podmienok pre MSP,  zvýšenie inovačnej aktivity v daných podnikoch a vyššie uplatňovanie výsledkov výskumu aj vývoja do inovačného procesu,  zvýšenie konkurenčnej schopnosti, produktivity, efektívnosti v priemysle a v podnikaní,  posilnenie spolupráce podnikov s výskumnými a vývojovými inštitúciami a univerzitami,  zlepšenie zefektívnenie infraštruktúry pre podnikanie, aktivity spojené s budovaním manažérstva kvality, certifikáciou výrobkov a ochranou priemyselného vlastníctva. 21 KRÁĽOVÁ, Z. 2009. Európske fondy pre Slovensko. Bratislava: Zastúpenie Európskej komisie v SR, 2009. 81s. ISBN 978-80-89102-10-5.2 ČULKOVSKÁ, K. - VYSOCKÁ, T. - CSIKÓSOVÁ, A. : Získanie finančných prostriedkov európskychpodnikov. [online]. 2010. Dostupné na internete:<http://www.profini.sk/index.cfm?Module=Activeweb&Page=WebPage&s=ziskavanie_financnych>.
  3. 3. Hlavným cieľom tohto OP je „zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast azamestnanosť.“3 (Ivaničová, A., 2007, s. 106) Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvomprioritných osí. Prioritné osi sú štyri, no ďalej sa členia na opatrenia, pod opatrenia, pričomkaždá časť má svoje zameranie a účel. Zameriava sa predovšetkým na oblasti: Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti má 3 opatrenia podpory:  Inovácie a technologické transfery.  Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.  Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Cieľom prioritnej osi je predovšetkým podpora projektov zameraných prioritne nainovácie v jednotlivých podnikoch i podpora konkurencieschopnosti podnikov na trhu a tiežna vytváranie nových pracovných miest v priemysle i službách. Podpora má formu priamej pomoci alebo formu finančného inžinierstva. Príjemcamipodpory je súkromný sektor hlavne MSP, v niektorých prípadoch aj verejný. Prioritná os 2 – Energetika má dve opatrenia podpory:  Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológii v energetike.  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Cieľom druhej prioritnej osi je predovšetkým efektívnejšie využívanie dostupnýchenergií a podpora aktivít vedúcich k znižovaniu spotreby energie. Jednotlivé opatrenia sú sústredené na podporu znižovania energetickej náročnosti,efektívnejšie využívanie primárnych zdrojov energie a ich dôsledky vplyvy na životnéprostredie. Podporované sú aj projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov. Podpora je prioritne určená pre podnikateľov (MSP) a v prípade druhej oblasti mestámi obciam. Prioritná os 3 – Cestovný ruch táto tretia prioritná os zahŕňa opäť dve opatrenia:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.  Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska.3 IVANIČKOVÁ, A. 2007. Inovované programovanie regionálnej politiky Európskej Únie v programovacomobdobí 2007-2013. Bratislava: Ekonóm, 2007. 154 s. ISBN 978-80-225-2309-7.
  4. 4. Jej cieľom je podpora využívania potenciálu krajiny a regiónov pre rast cestovnéhoruchu, čo by viedlo k zvýšeniu ich atraktivity krajiny pre návštevníkov. Táto os sa tiež snažípodporiť projekty zamerané na zvýšenie rastu zamestnanosti v jednotlivých regiónocha rozvoj v tých oblastiach za pomoci propagácie celej krajiny a jej cestovného ruchu doma ajv zahraničí a boli tak lákadlom pre zahraničných investorov. Podpora smeruje do súkromnéhoako aj verejného sektoru a to priamou formou.4Tabuľka 2: Rozdelenie finančných prostriedkov za cele programové obdobie 2007-2013 podľa prioritných osí a zdrojov financovania Národné Orientačné rozdelenie EÚ zdroje národných zdrojov Miera Národné Súkro- Celkom zdroje (Štátny spolufi- verejné mné (ERDF+ŠR) (ERDF) rozpočet) nancovania zdroje zdrojePrioritná os č. 1 437 320 000 77 174 118 77 174 118 0 514 494 118 85,00 %Inovácie a rastkonkurencieschopnostiFond: ERDFPrioritná os č. 2 168 836 400 29 794 659 29 794 659 0 198 631 059 85,00 %EnergetikaFond: ERDFPrioritná os č. .3 146 680 000 25 884 706 25 884 706 0 172 564 706 85,00 %Cestovný ruchFond: ERDFPrioritná os č. 4 24 163 600 4 264 165 4 264 165 0 28 427 765 85,00 %Technická pomocFond: ERDFCelkom 777 000 000 137 117 648 137 117 648 0 914 117 648 85,00 %Zdroj: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 2011, s. 139 Celková plánovaná čiastka určená pre tento OP je 777 mil. EUR za celé programovéobdobie 2007-2013. Finančné prostriedky tohto OP tvoria zdroje zo štrukturálnych fondovEÚ, konkrétne z EFRR a národných zdrojov. Celková čiastka, ktorá je určený na financovanieprojektov je 914 mil. EUR.4 MH SR: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast [online]. 2011. Dostupné na internete:<http://www.economy.gov.sk/operacny-program-6352/128037s>.
  5. 5. Použitá literatúra 1. IVANIČKOVÁ, A. 2007. Inovované programovanie regionálnej politiky Európskej Únie v programovacom období 2007-2013. Bratislava: Ekonóm, 2007. 154 s. ISBN 978-80-225-2309-7. 2. KRÁĽOVÁ, Z. 2009. Európske fondy pre Slovensko. Bratislava: Zastúpenie Európskej komisie v SR, 2009. 81 s. ISBN 978-80-89102-10-5. 3. ČULKOVSKÁ, K. - VYSOCKÁ, T. - CSIKÓSOVÁ, A. : Získanie finančných prostriedkov európskych podnikov. [online]. 2010. Dostupné na internete: <http://www.profini.sk/index.cfm?Module=Activeweb&Page=WebPage&s=ziskavani e_financnych>. 4. MH SR: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast [online]. 2011. Dostupné na internete: <http://www.economy.gov.sk/operacny-program- 6352/128037s>. Výber použitej literatúry: Autorky Ivaničkovú a Kráľovú sme si vybrali z dôvoduodbornosti spracovanej tematiky. Najviac sa venujú štrukturálnym fondom EÚ, a preto simyslíme, že sú dôveryhodným zdrojom pre túto problematiku. Vybraný článok a webovástránka sú aktuálne, obsahujú odbornú terminológiu, je uvedený autor a z toho dôvodu smezvolili tieto internetové zdroje pre spracovanie našej témy.
  6. 6. Obrázok č. 2 (vizualizácia operačných programov)

×