Pedagogika - mnemotechniki

2,058 views

Published on

Mnemotechniki jako efektywna metoda zapamiętywania.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,058
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedagogika - mnemotechniki

  1. 1. warsztat pracy MNEMOTECHNIKI JAKO EFEKTYWNE METODY ZAPAMI¢TYWANIA Gdyby cz∏owiek nie by∏ w stanie zapami´tywaç uzyskanych Roman informacji czy te˝ zdobytych umiej´tnoÊci, nie móg∏by Balcerzak prawdopodobnie istnieç. Ka˝dego dnia budzàc si´, Konsultant ds. j´zyka niemieckiego WSzPWN, musia∏by poznawaç Êwiat na nowo, uczàc si´ praktycznie absolwent filologii germaƒskiej Uniwersytetu codziennie tego samego. Gdaƒskiego a szcz´Êcie natura wyposa˝y∏a Poczàtki opisany w ksià˝ce „Pami´ç, która nie N nas w cudowne mechanizmy, dzi´ki którym uczymy si´, Jeszcze przed nastaniem naszej ery w Tesalii odby∏o si´ pewne przyj´cie. zna granic” autorstwa Aleksandra ¸urii, zdaje si´ temu zaprzeczaç. Pan zapami´tujàc i odpowiednio Z wydarzeniami, które mia∏y miejsce „S” by∏ geniuszem, poniewa˝ pami´ta∏ przetwarzajàc zebrane dane. tamtego wieczoru, wià˝à si´ poczàtki wszystko to, co wydarzy∏o si´ w jego DziÊ, kiedy wymaga si´ od nas mnemotechnik. W trakcie spotkania ˝yciu. Nie mia∏ umiej´tnoÊci coraz wi´cej, bardzo wa˝nà jest jeden z goÊci opuÊci∏ sal´ biesiadnà, zapominania. Niestety cierpia∏ na umiej´tnoÊç szybkiego i przede poniewa˝ na zewnàtrz czeka∏o na synestezj´, co doprowadzi∏o go do wszystkim skutecznego niego dwóch przejezdnych. Podczas Êmierci. zapami´tywania. jego nieobecnoÊci zawali∏ si´ dach Z drugiej jednak strony nikt nie Jednym ze sposobów na pomieszczenia, w którym przebywali poda∏ jeszcze dok∏adnych granic zaktywizowanie, usprawnienie ucztujàcy, grzebiàc wszystkich tak, ˝e mo˝liwoÊci percepcji ludzkiego mózgu i zwi´kszenie efektywnoÊci procesu nawet najbli˝si krewni nie byli w stanie zdrowej osoby. Nie nale˝y si´ wi´c uczenia si´ sà mnemotechniki. ich rozpoznaç. Uda∏o si´ jednak ustaliç martwiç, i˝ w pewnym momencie Odpowiednio dostosowane do potrzeb to˝samoÊç przysypanych ˝ywcem przekroczymy jej granice i zabraknie nauki j´zyka obcego, pozwolà na dzi´ki owemu kompanowi, który nam pami´ci. Mnemotechniki osiàgni´cie wymiernych efektów wyszed∏ na zewnàtrz porozmawiaç odwo∏ujà si´ do podstawowych zasad w postaci szybszego i trwalszego z przejezdnymi. Okaza∏o si´, i˝ uczenia si´, a wi´c zapami´tywania przyswojenia sobie informacji cz∏owiek ten zapami´ta∏ porzàdek, informacji, powtarzania poznanego (s∏ownictwa czy struktur w jakim siedzieli uczestnicy biesiady materia∏u oraz zapominania. gramatycznych) niezb´dnych i potrafi∏ przyporzàdkowaç im Bardzo cz´sto mówi si´ o trzech podczas komunikacji konkretne miejsca. Aby odnaleêç danà sk∏adowych wspó∏czesnych technik obcoj´zycznej. osob´ musia∏ tylko ujrzeç oczyma pami´ciowych. Sà to: locus (=miejsce), wyobraêni, gdzie znajdowa∏a si´ imago (=obraz) i ordo (=skojarzenie). Idea w trakcie przyj´cia. Cz´sto bywa tak, ˝e wykorzystuje si´ Mnemosyne to w mitologii greckiej Owym pozosta∏ym przy ˝yciu jednoczeÊnie wszystkie wskazane bogini pami´ci, znajàca przesz∏oÊç, uczestnikiem nieszcz´snego spotkania elementy, czasami jednak uczàcemu si´ teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç. Wed∏ug by∏ Symonides i to w∏aÊnie jego uwa˝a wystarczy tylko jeden z nich. Jest to wierzeƒ to w∏aÊnie ona da∏a ludziom si´ za prekursora dzisiejszych uwarunkowane celem, jaki chce on zdolnoÊç zapami´tywania. Od jej mnemotechnik. osiàgnàç. imienia pochodzi s∏owo mnemonika WÊród pionierów sztuki Wed∏ug Levina dla mnemotechnik (dziÊ powszechnie znana jako mnemonicznej nale˝y jeszcze wymieniç charakterystyczne sà trzy podstawowe mnemotechnika). Mnemotechniki sà Hippiasa (wed∏ug Bluma potrafi∏ procesy: recording (dekodowanie bowiem sztukà zapami´tywania, zapami´taç 50 nazwisk, które us∏ysza∏ informacji), relating (znalezienie a tworzy je szereg niezwykle tylko raz), Theodektesa (retoryka) zwiàzku mi´dzy Êwiatem efektywnych technik pami´ciowych i Arystotelesa. Przez pewien czas rzeczywistym a przyswajanà treÊcià) wspomagajàcych proces uczenia si´. mnemotechniki uwa˝ane by∏y za oraz retrieving (odtwarzanie, Przy wykorzystaniu naturalnych nadprzyrodzone, magiczne zdolnoÊci, przypominanie sobie zapisanych ju˝ sk∏onnoÊci mózgu i znanych procesów którymi obdarzeni zostali tylko w pami´ci danych). ludzkiej pami´ci mo˝emy u∏atwiç sobie nieliczni. DziÊ poglàd ten uleg∏ zmianie, W czasie pierwszej fazy osiàga si´ nauk´. Jak dowiód∏ Gordon Bower, aczkolwiek zastosowanie tego typu takà postaç nowej informacji, cz´sto amerykaƒski uczony, uczniowie metod podczas uczenia si´, zw∏aszcza abstrakcyjnej czy te˝ bardzo korzystajàcy z tych metod byli j´zyka obcego, nale˝y chyba do obszernej, która bliska jest jej w stanie zapami´taç siedmiokrotnie rzadkoÊci. Postarajmy si´ to zmieniç! konkretyzacji. W fazie drugiej ∏àczy wi´cej informacji ni˝ ich rówieÊnicy si´ kilka pozornie ró˝nych danych nie znajàcy i nie stosujàcy tego Zasady gry w jedno, zazwyczaj zestawiajàc systemu. Zalet mnemotechnik Podobno pami´ç absolutna nie wiedz´ nabywanà ze zdobytà ju˝ trudno wi´c nie doceniç. istnieje, choç przypadek Pana S. wczeÊniej, co w efekcie spowoduje 4
  2. 2. w przysz∏oÊci ∏atwiejszy do nich komórkom. Stworzone w naszej I w tym wypadku granice stawia warsztat pracy dost´p. Trzecia faza polega na pami´ci obrazy muszà byç jasne, nam jedynie nasza wyobraênia. stworzeniu przejrzystego sposobu wyraêne, dla nas szczególne, wywo∏ania zapami´tanej informacji. indywidualne, cz´sto nawet S∏owa Przewa˝nie kreuje si´ klucze, które absurdalne, przerysowane, S∏owo jest jednym nie dopuszczajà do interferencji jednoczeÊnie jednak tak proste, jak to z najwa˝niejszych elementów j´zyka elementów dekodujàcych ze Êwiatem tylko mo˝liwe. Wa˝nà cechà jest te˝ obcego. Niestety zewn´trzna forma rzeczywistym. ruch, poniewa˝ poszczególne obrazy nowego wyra˝enia jest dla ucznia Dla osób uczàcych j´zyka obcego mogà tworzyç historie, a te, jeÊli sà niezrozumia∏a i nie posiada ˝adnego oraz nauczanych wa˝ne sà jednak takie dynamiczne, poruszajà si´ przed znaczenia, co jest chyba g∏ównym metody zapami´tywania, które oczyma naszej wyobraêni i wówczas powodem trudnoÊci, z którymi pozwolà na efektywniejszà nauk´ nie sposób zapomnieç kojarzonego borykajà si´ uczniowie, starajàc si´ owà i zapewnià d∏ugotrwa∏y efekt w postaci z nimi materia∏u. abstrakcyjnà dla nich konstrukcj´ wiedzy zdobytej na zawsze. przyswoiç. Skoncentrujmy si´ wi´c na tych Miejsca Jednym z popularniejszych w∏aÊnie mnemonikach. Wyobraêmy sobie, ˝e idàc pewnà systemów pomagajàcych pokonaç te dobrze nam znanà drogà i patrzàc na przeszkody jest tworzenie akronimów. Mosty znajdujàce si´ na niej obiekty, myÊlimy Do dyspozycji uczàcego si´ sà Pomys∏ ten zaczerpni´ty zosta∏ od o konkretnych informacjach pozornie niezliczone wr´cz mo˝liwoÊci w tej Ulricha Voigta, który swój model z nimi nie zwiàzanych. dziedzinie. Us∏ysza∏em kiedyÊ przyk∏ad, (Eselsbrücke) opisa∏ w ten sposób: Tak funkcjonuje technika skojarzeƒ który pomóg∏ mi nauczyç si´ nazw „naszà zabawkà jest funkcja o trzech z miejscami, która ∏àczy informacje planet Uk∏adu S∏onecznego zmiennych: A, którà nale˝y zapami´taç, nowe z otoczeniem dobrze nam w prawid∏owej kolejnoÊci: Moja B, która proces zapami´tania znanym. Mo˝na jà doskonale Wiecznie Zapracowana MAma [MArs] wspomaga oraz C, która ∏àczy A i B”. wykorzystaç na przyk∏ad Jutro Sama Upiecze Nam Placki. Innym Mostem nazywa si´ B, którego przygotowujàc prezentacj´ ustnà na odnalezionym zdaniem s∏u˝àcym u˝ywa si´, aby zapami´taç A. W naszym lekcj´ j´zyka obcego. Przedstawiane zapami´taniu prawid∏owej kolejnoÊci wypadku A b´dzie nowym materia∏em treÊci potraktujmy jak rzeczy, które epok literackich jest: Adam Si´ RozeÊmia∏ j´zykowym, nowym s∏owem lub umieszczamy w jakimÊ znanym nam Bo Ola Rzuci∏a PierÊcionkiem Mamy poj´ciem albo nowà strukturà miejscu. Niech to b´dzie nasz pokój lub Denerwujàcego Wujka. gramatycznà. B mo˝e oznaczaç dla nas dom, w którym ka˝dy z mebli Mo˝na równie˝ tworzyç akrostychy. praktycznie wszystko. Istotne jest, aby otrzymuje przydzia∏ w postaci nowej Przyk∏ad: CESJA = Cezar Efektywnie by∏o to coÊ dobrze nam znanego, informacji, a te z kolei wià˝emy ze Sprzedawa∏ Jajka Arabskie. prostego, nieskomplikowanego. C jest sobà, stwarzajàc sugestywne obrazy O wysokiej skutecznoÊci wszelkiego rdzeniem, cz´Êcià najbardziej (mosty). Potem, spacerujàc po takim rodzaju wierszyków czy rymowanek abstrakcyjnà, która ma za zadanie miejscu w naszej wyobraêni, bez trudu chyba nie trzeba nikogo przekonywaç. po∏àczyç „nowe” ze „starym”. Granice odnajdujemy potrzebne nam Do dziÊ pami´tamy zapewne stawia nam jedynie nasza fantazja. informacje. trygonometri´ i s∏ynne ju˝ W przesz∏oÊci stosowa∏o t´ metod´ powiedzenie: W pierwszej wszystkie sà Obrazy wielu mówców. I tak na przyk∏ad dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej To najcz´Êciej spotykane elementy Döbel stworzy∏ ca∏e „muzeum”, gdzie tangens i cotangens, a w czwartej cosinus. wspó∏czesnych mnemotechnik. Ju˝ mia∏ do dyspozycji oko∏o 1000 miejsc Majàc wi´c barwnà wyobraêni´, Platon twierdzi∏, ˝e cz∏owiek myÊli w pi´ciu domach. Liczba informacji, ∏atwo nam b´dzie stworzyç podobne obrazami, a w XVI. wieku które móg∏ w ten sposób zapami´taç, przyk∏ady odnoszàc si´ do nauki poszczególne litery alfabetu by∏a bardzo du˝a. Wydaje si´ wi´c, ˝e, j´zyka obcego i jego zawi∏ych czasami zapami´tywano w formie konkretnych dzi´ki takiemu sposobowi regu∏ gramatycznych. obrazów, przedstawiajàcych porzàdkowania informacji, cz∏owiek Warto wspomnieç równie˝ powszechnie u˝ywane narz´dzia jest w stanie g∏osiç naprawd´ d∏ugie o metodzie tworzenia s∏ów kluczy, pracy. I tak na przyk∏ad liter´ przemówienia. która opiera si´ zazwyczaj na x wyobra˝ano sobie jako no˝yczki. fonetycznym podobieƒstwie s∏ów DziÊ stosuje si´ t´ technik´, aby Historie z j´zyka obcego i ojczystego. Niech za zapami´taç daty (0 kojarzy si´ cz´sto Tworzymy je, kiedy pragniemy przyk∏ad pos∏u˝y nam hiszpaƒskie z jajkiem, a „swoje obrazy” majà te˝ po∏àczyç ze sobà kilka informacji. okreÊlenie kaczki (pato) i angielski pozosta∏e cyfry). PrzypuÊçmy, ˝e uczeƒ musi nauczyç odpowiednik garnka (pot). Wyobraêmy Przyswajajàc sobie nowe si´ listy s∏ów, które sà wyjàtkami od sobie teraz kaczk´, która na g∏owie ma s∏ownictwo j´zyka obcego i majàc konkretnej regu∏y gramatycznej. Nie garnek i gotowe. w pami´ci konkretne obrazy ∏àczàce si´ trzeba uczyç si´ ich na pami´ç. Popularny jest równie˝ mind z poszczególnymi literami, mo˝emy Mnemotechniki dajà mu bowiem mapping, czyli mapa myÊli. Metoda ta bez problemu zapami´taç ka˝de nawet narz´dzie w postaci metody polega na tworzeniu drzewek, najbardziej abstrakcyjne s∏owo. skojarzeniowej. Wystarczy s∏owa diagramów czy asocjacji. Wokó∏ Wystarczy poszczególne obrazy po∏àczyç w jednà ca∏oÊç, generujàc centralnego elementu – s∏owa klucza – powiàzaç ze sobà jakàÊ historià histori´ (opowiadanie) ∏àczàcà buduje si´ kolejne skojarzenia. W ten i s∏ówko zapami´tuje si´ samo. wszystkie nowe elementy. Mo˝na sposób powstajà mapy, które Wizualizacja jest bardzo silnym pomóc sobie, stosujàc j´zyk ojczysty, pozwalajà nam przede wszystkim narz´dziem, a umiej´tnie choç nowa treÊç stworzona w j´zyku usystematyzowaç poznane zagadnienia wykorzystana potrafi w niebanalny obcym z pewnoÊcià oka˝e si´ bardziej (s∏ownictwo), uporzàdkowaç je sposób dopomóc naszym szarym owocna. i utrwaliç. 5
  3. 3. Wymieni∏em tylko kilka ZAPAMI¢TAå warsztat pracy podstawowych mnemotechnik, które znajdà z pewnoÊcià zastosowanie w nauce j´zyka obcego. Jest to jednak temat bardzo obszerny, a ka˝dy j´zyk obcy reprezentuje charakterystyczny – ALE JAK? tylko dla niego styl, tak wi´c ograniczy∏em si´ jedynie do podstaw i zarysowa∏em przyk∏ady Êcie˝ek, którymi mo˝na podà˝aç, uczàc si´ w ten w∏aÊnie sposób. Mo˝liwoÊci KtoÊ kiedyÊ powiedzia∏: „Im wi´cej TAJNIKI si´ uczymy, tym wi´cej wiemy; im wi´cej wiemy, tym wi´cej zapominamy; im wi´cej zapominamy, tym mniej wiemy; im mniej wiemy, MNEMOTECHNIKI tym mniej zapominamy; im mniej zapominamy, tym wi´cej wiemy; po co si´ wi´c uczymy?” aki zwiàzek mo˝e mieç Niestety ˝ycie p∏ata nam figle i z doÊwiadczenia wiemy, ˝e nasza J powieka ludzkiego oka z pow∏okà ziemskà? Nie ma Anna Hanus Nauczycielka j´zyka pami´ç bywa zawodna. W takich ˝adnego – chcia∏oby si´ rzec. Ta niemieckiego sytuacjach pomocna b´dzie nam konkluzja nasuwa si´ nam niejako w Zespole znajomoÊç podstawowych praw automatycznie. A jednak. Szkó∏ Kszta∏cenia rzàdzàcych pami´cià, na bazie których Przygotowujàc si´ do lekcji geografii Ustawicznego zbudowane sà mnemotechniki. JeÊli w czwartej bàdê piàtej klasie (ludzka w Rzeszowie, autorka artyku∏ów z zakresu lingwistyki tekstu. nasi uczniowie Êwiadomi b´dà swego pami´ç jak widaç jest zawodna) ten potencja∏u to, przy odrobinie wysi∏ku w∏aÊnie abstrakcyjny i wydawa∏oby si´ intelektualnego i zastosowaniu ich si∏y absurdalny skrót myÊlowy pozwoli∏ mi wykorzystywane. Przyczyna takiego wyobraêni, poradzà sobie z pewnoÊcià zakodowaç w pami´ci bodaj˝e jednà stanu rzeczy jest jednak prosta do z zapami´taniem materia∏u z warstw okalajàcych kul´ ziemskà, zdefiniowania i sprecyzowania. j´zykowego. która na pierwszy rzut oka wydawa∏a Niewielu z nas zna te metody, a jeszcze Pami´taç przy tym nale˝y jeszcze mi si´ niemo˝liwà do zapami´tania, mniej zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e o jednym: a co najciekawsze zapad∏a mi jak widaç uczenie si´ mo˝na usprawniç takimi Nie mo˝na zapomnieç czegoÊ, czego g∏´boko w pami´ç. Jako ˝e termin w∏aÊnie technikami. si´ wczeÊniej nie zapami´ta∏o. pow∏oka brzmia∏ podobnie do s∏owa Wspó∏czesny cz∏owiek ˝yjàcy powieka, przed oczami mojej w spo∏eczeƒstwie zdominowanym Roman Balcerzak wyobraêni stanà∏ obraz ogromnych globalizacjà gospodarczà zmuszony rozmiarów powieki, pod którà o dziwo jest do ustawicznego nie kry∏o si´ oko, ale nasza „poczciwa” przystosowywania si´ do nowych zielona planeta. Zjawisko warunków pracy, odnajdywania si´ zapami´tywania trudnych poj´ç w nowych sytuacjach i podnoszenia metodà skojarzeƒ, w tym wypadku swoich kwalifikacji. Taki stan rzeczy bardzo abstrakcyjnych, okaza∏o si´ zmusza go zatem do ciàg∏ego uczenia zatem rewelacyjne w skutkach. Nie si´, w przeciwnym wypadku staje si´ by∏o ono jednak jeszcze wtedy dla on nieatrakcyjny na rynku pracy. Bibliografia: mnie zrozumia∏e, mimo, i˝ Grecy Podobnie przedstawia si´ sytuacja, 1. H. Blum, Die antike Mnemotechnik, podobnych metod zapami´tywania je˝eli chodzi o j´zyki obce. Przyszli Hildesheim 1969. u˝ywali ju˝ u zarania swojej pracodawcy wymagajà niejednokrotnie 2. Z. W. BrzeÊkiewicz, Superpami´ç, Studio cywilizacji. Mnemotechniki, bo o nich znajomoÊci co najmniej dwóch j´zyków Astropsychologii 2005. mowa, pokazujà jak wiele mo˝e daç obcych. Jak wi´c poradziç sobie 3. Z. Klimaszewska, Tajniki ludzkiego umys∏u, nam przetworzenie i dostosowanie do z zapami´taniem ogromnej liczby Reader’s Digest 1997. w∏asnych warunków materia∏u s∏ówek, które powinny zostaç 4. J. Levin, Pictorial strategies for school przeznaczonego do zapami´tania, „zapisane” w naszej pami´ci? Ma∏o learning, Nowy Jork, Heidelberg, Tokio 1983. nadanie mu absorbujàcej nasze zmys∏y tego, które powinny byç tak˝e 5. A. Wingfield i E.A.L. Stine, Modeling formy, pokazuje sposoby u∏atwiajàce w ka˝dej chwili dla nas dost´pne, czyli Memory Processes: Research and Theory on zapami´tywanie nowych wiadomoÊci mo˝liwe do odtworzenia Memory and Aging, w: Memory Aging and i faktów, jak i ich przypominanie na i wykorzystania. Nie jest to dla wielu Dementia: Theory, Assessment and Treatment, zasadzie mechanicznych skojarzeƒ. z nas, jak si´ okazuje, sprawa prosta. pod red. G.C. Gilmore’a, P.J. Dziwiç mo˝e zatem fakt, ˝e skoro jest Stajemy wtedy przed problemem Whitehouse’a i M.L. Wykle’a, Springer Verlag, to technika dobrze znana ju˝ naszym i zadajemy sobie pytanie o to, czy zbyt Nowy Jork 1989. praprzodkom, tak wielu z nas ma wiele wymagamy od w∏asnego 6. U. Voigt, Das Jahr im Kopf, Kalender und k∏opoty z zapami´tywaniem umys∏u, czy mo˝e po prostu Mnemotechnik, Likanas 2003. i uczeniem si´, a techniki si´gajàce nieumiej´tnie podchodzimy do 7. U. Voigt, Esels Welt, Likanas 2001. zarania naszych czasów tak rzadko sà „tematu“. 6

×