Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogika - zagadnienia tematyczne

9,441 views

Published on

Zagadnienia tematyczne do ćwiczeń z Pedagogiki z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pedagogika - zagadnienia tematyczne

  1. 1. Zagadnienia tematyczne, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Pedagogika, ćwiczenia 1. Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w klasie szkolnej. 2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne: 1. Przegląd czasopism (m. in. Edukacja, Dialog, Nowa Szkoła, Problemy Rodziny, Problemy opiekuńczo-wychowawcze). 2. Zawartość artykułów pod kątem przedmiotu oraz pracy nauczyciela. 3. Rodzina jako środowisko wychowawcze: 1. Funkcje rodziny. 2. Style wychowania. 3. Postawy rodzicielskie. 4. Czynniki ułatwiające i utrudniające wychowanie w rodzinie. 5. Kierunek przemian współczesnej rodziny. 6. Literatura: 1. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. 2. T. Pilch, J. Lepalczyk, Pedagogika społeczna. 3. M. Ziemska, Rodzina i dziecko. 4. Szkoła jako środowisko wychowawcze: 1. Charakterystyka środowiska szkolnego. 2. Funkcje szkoły. 3. Struktura klasy. 4. Zadania szkoły w zakresie edukacji równoległej i kształcenia ustawicznego. 5. Literatura: 1. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. 2. T. Pilch, J. Lepalczyk, Pedagogika społeczna. 3. E. Trempała, Szkoła a edukacja równoległa. 5. Grupa rówieśnicza: 1. Rodzaje grup. 2. Funkcje grup rówieśniczych. 3. Cele, normy, struktura grupy. 4. Mechanizmy oddziaływań grupowych. 5. Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży. 6. Literatura: 1. T. Pilch, Pedagogika społeczna. 2. Z. Gaś, Pomoc psychologiczna młodzieży. 6. Metody wychowania - klasyfikacja i charakterystyka metod: 1. Pojęcie metody wychowania. 2. Klasyfikacja metod: 1. Metoda modelowania. 2. Metoda perswazji. 3. Metoda zadaniowa. 4. Metoda nagradzania. 5. Metoda karania. 6. Metoda organizowania działalności zespołowej. 7. Metoda organizowania działalności samorządowej. 8. Metoda współdziałania uczniów w organizowaniu lekcji. 3. Literatura: 1. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. 7. Sprawdzian wiadomości. 8. Pedagogika alternatywna: 1. Antropozoficzna koncepcja rozwoju i wychowania R. Steinera. 2. Geneza szkół waldorfskich. 3. Organizacja nauczania i wychowania w szkole: 1. Rola wychowawcy. 2. Znaczenie sztuki. 4. Literatura: 1. H. Depta, Spojrzenie na pedagogikę waldorfską [w:] Edukacja i dialog, 1993/2. 2. Z. Kwieciński, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1, PWN 2006.
  2. 2. Zagadnienia tematyczne, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Pedagogika, ćwiczenia 9. Rola wartości w wychowaniu: 1. Określenie wartości i sposoby ich istnienia. 2. Klasyfikacja wartości. 3. Rola wartości w wychowaniu. 4. Wartości preferowane w wychowaniu: 1. Altruizm. 2. Tolerancja. 3. Odpowiedzialność. 4. Wolność. 5. Sprawiedliwość. 5. Związek wartości z celami. 6. Pojęcie celu i ideału wychowania. 7. Problemy w stawianiu (sobie, dzieciom) celów. 8. Problematyka w poszukiwaniu wiarygodności celów wychowania. 9. Literatura: 1. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. 10.Nauczyciel - cechy, kompetencje, awans zawodowy: 1. Cechy nauczyciela efektywnego. 2. Działania motywacyjne. 3. kompetencje. 4. Wizerunek polskiego nauczyciela (obecnie). 5. Rozwój nauczyciela: znaczenie wspomagania jego kształcenia. 6. Awans zawodowy: 1. Stopnie awansu. 2. Wymagania. 3. Dokumentacja. 7. Literatura: 1. Z. Kwieciński, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.2, PWN 2006. 2. Karta nauczyciela. 3. Ustawa o systemie oświaty. 4. Rozporządzenie MNiS, W sprawie awansu zawodowego nauczycieli, grudzień 2004. 11.Ochrona praw dziecka: 1. Geneza praw dziecka. 2. Okoliczności powstania Konwencji o Prawach Dziecka. 3. Charakterystyka Konwencji. 4. Konwencja a przepisy oświatowe. 5. Wykorzystanie Konwencji w praktyce wychowawczej - scenariusze lekcji. 6. Literatura: 1. J. Bińczycka, Humaniści o prawach dziecka. 12.Wychowanie w świetle teorii osobowości: 1. Behawioryzm. 2. Teorie psychospołeczne. 3. Humanizm. 4. Literatura: 1. M. Łabocki, ABC wychowania. 13.Pedagogika J. Korczaka i M. Montessorii: 1. Literatura: 1. Z. Kwieciński, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1, PWN 2006. 14.Sprawdzian wiadomości. 15.Zaliczenie. Lektura do wyboru: 1. M. Łopatkow, Pedagogika serca. 2. J. vos G Dryden, Rewolucja w uczeniu się. 3. J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki. 4. S. Rimm, Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole.

×