Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rodzina jako srodowisko wychowawcze

28,439 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Rodzina jako srodowisko wychowawcze

 1. 1. Rodzina - jako środowisko wychowawcze 1. Funkcje rodziny 2. Style wychowania 3. Postawy rodzicielskie 4. Czynniki ułatwiające i utrudniające wychowanie w rodzinie 5. Kierunki przemian współczesnej rodziny
 2. 2. mająca na celu zrodzenie potomstwa, czyli zapewniają społeczeństwu ciągłość biologiczną, a także zaspokajanie potrzeb erotyczno-seksualnych małżonków. 1. Funkcje rodziny - funkcja prokreacyjna (biologiczna)
 3. 3. - funkcja opiekuńcza 1. Funkcje rodziny polegająca na udzielaniu konkretnej pomocy członkom rodziny w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych, gdy sami nie potrafią zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.
 4. 4. - funkcja gospodarcza (ekonomiczna) dotycząca zapewnienia członkom rodziny niezbędnych warunków do utrzymania się przy życiu, czyli dostarczania rodzinie dóbr materialno-bytowych. 1. Funkcje rodziny
 5. 5. - funkcja wychowawcza (socjalizacyjna ) przejawiająca sie m.in. we wprowadzaniu członków rodziny w szeroko rozumiane życie społeczne łącznie z językiem ojczystym, obyczajami, wzorami zachowań i wartościami kulturowymi. 1. Funkcje rodziny
 6. 6. - funkcja stratyfikacyjna “ gwarantująca członkom rodziny określony status życiowy, wyznaczająca ich przynależność do określonej klasy czy warstwy społecznej”. 1. Funkcje rodziny
 7. 7. 2. Style wychowania Styl wychowania demokratycznego polega on przede wszystkim na nawiązywaniu przez rodziców przyjacielskich kontaktów z dziećmi, liczeniu sie z ich potrzebami biologicznymi i psychospołecznymi, umożliwieniu im powzięcia decyzji w sprawach rodzinnych, najbardziej korzystny dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 8. 8. Styl wychowania autokratycznego mało skuteczny i niepożądany z pedagogicznego punktu widzenia, charakteryzuje się przeważnie dużym dystansem między rodzicami a dziećmi, tzn. Rodzice kontaktują się ze swoimi dziećmi w sposób formalny, czyli nie wnikają w ich potrzeby wewnętrzne; uznają jedynie własne racje i nie znoszą najmniejszego sprzeciwu dziecka, tym samym nie dopuszcza się dzieci do powzięcia decyzji dotyczących spraw rodzinnych. 2. Style wychowania
 9. 9. Styl wychowania liberalnego polega on na całkowitym niemal pozostawieniu dzieci samym sobie, na niewtrącaniu się w ich sprawy, tolerowaniu aspołecznych zachowań, a nade wszystko pozbawieniu ich wszelkiej kontroli (nadzoru) za strony rodziców. Rodzice łatwo ulegają namową i spełniają niemal wszystkie zachcianki dziecka. Wyrastają jednostki o zbyt dużym poczuciu własnej wartości, egoistyczne, niezdyscyplinowane wewnętrznie. 2. Style wychowania
 10. 10. Styl wychowania niekonsekwentnego (okazjonalny) charakteryzuje się często zmiennością i przypadkowością oddziaływań na dziecko. Wynika to często z braku rzetelnej wiedzy pedagogicznej rodziców i ich uzależnionego od własnego humoru podejścia do dziecka. 2. Style wychowania
 11. 11. 3. Postawy rodzicielskie WŁAŚCIWE  Akceptacja dziecka przyjęcie go takim , jakim ono jest.
 12. 12. Współdziałanie z dzieckiem Rodzice angażują je w zajęcia i sprawy domowe. WŁAŚCIWE  3. Postawy rodzicielskie
 13. 13. rodzice darzą dziecko zaufaniem i pozostawiają mu duży margines swobody. Danie mu rozumnej swobody WŁAŚCIWE  3. Postawy rodzicielskie
 14. 14. rodzice pozwalają dziecku samodzielnie działać i dają mu do zrozumienia , że jest odpowiedzialne za wyniki tego działania. Uznawanie praw dziecka 3. Postawy rodzicielskie WŁAŚCIWE 
 15. 15. cechuje się nadmiernym dystansem uczuciowym i dominacją rodziców . Dziecko jest dla nich ciężarem , wzbudza ich niechęć. Postawa odtrącająca 3. Postawy rodzicielskie NIEWŁAŚCIWE 
 16. 16. cechuje się nadmiernym dystansem uczuciowym rodziców wobec dziecka , ich uległością i biernością. Postawa unikająca 3. Postawy rodzicielskie NIEWŁAŚCIWE 
 17. 17. przejawia się dominacją rodziców w postępowaniu z dzieckiem . Zmuszają je aby dostosowało się do wytworzonego przez nich wzoru. Postawa nadmiernie wymagająca 3. Postawy rodzicielskie NIEWŁAŚCIWE 
 18. 18. podejście rodziców do dziecka jest bezkrytyczne , uważają je za wzór doskonałości , ulegają mu , tolerują jego niewłaściwe postępowanie. Postawa nadmiernie chroniąca 3. Postawy rodzicielskie NIEWŁAŚCIWE 
 19. 19. 4. Czynniki ułatwiające wychowanie w rodzinie Wiedza o dziecku i stosunek do jego potrzeb. Świadomość własnej roli wychowawczej oraz poczucie odpowiedzialności za los dziecka i jego prawidłowy rozwój. Umiejętność oddziaływania wychowawczego przez organizację w rodzinie. Rodzaje stosowanych w rodzinie metod wychowania i ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Właściwa postawa rodzicielska (akceptacji, uznania praw dziecka w rodzinie, współdziałania z dzieckiem, dawania rozumnej swobody).
 20. 20. 4. Czynniki utrudniające wychowanie w rodzinie Brak lub niedosyt miłości macierzyńskiej i ojcowskiej . Niedostateczne uruchomienie procesów identyfikacji z osobami znaczącymi jest także czynnikiem decydującym o niepowodzeniach wychowawczych rodziców. Wadliwe postawy rodzicielskie (nadmierny dystans uczuciowy rodziców wobec dziecka ,nadmierna ich koncentracja na dziecku, postawa nadmiernie wymagająca i zbyt chroniąca).
 21. 21. 5. Kierunki przemian współczesnej rodziny. Autonomizacja członków rodziny - ograniczona nieformalna kontrola rodziny nad jej członkami , zwiększony czas przebywania poza domem, zanik norm i sposobów właściwego postępowania – przestępczość. Egalitaryzacja - proces zdobywania równouprawnienia, ujednolicania. Malenie spójności i dezintegracja rodziny. Patologizacja społeczna i psychospołeczna jednostek mająca istotne reperkusje w życiu rodzinnym.
 22. 22. Zły kierunek współczesnej rodziny.
 23. 23. Zły kierunek współczesnej rodziny.

×