اسپیرومتری

1,004 views
938 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

اسپیرومتری

  1. 1. ‫بنام خدا‬ ‫دستٌر انجام آزمایص اسپیرًمتری:‬ ‫اعپیشّهتشی بَ هعٌی سّؽی بشای اًذاصٍگیشی حجوِای تٌفغی ّ بشسعی ساُِای تٌفغی هیباؽذ. اختالالتی کَ هوکي اعت دس‬ ‫دعتگاٍ تٌفغی بشّص ًوایذ سا هی تْاى بَ دّ گشٍّ اصلی تقغین بٌذی ًوْد:‬ ‫1. هؾکالت هحذّد کٌٌذٍ‬ ‫2. هؾکالت اًغذادی یا تٌگ کٌٌذٍ ساُِای ُْایی‬ ‫جِت پی بشدى بَ هؾکالت احتوالی دعتگاٍ تٌفغی، اعپیشّهتشی اص عَ طشیق اصلی هیتْاًذ اًجام بگیشد:‬ ‫1. اًذاصٍگیشی ظشفیت تٌفغی بشّػ آُغتَ‬ ‫2. اًذاصٍگیشی ظشفیت تٌفغی با حذاکثش فؾاس‬ ‫3. اًذاصٍگیشی حذاکثش تِْیَ سیْی‬ ‫ًکتَ: اص آًجاییکَ اعپیشّهتشی بطْس کاهل بَ ًحٍْ عولکشد فشد هْسد آصهایؼ بغتگی داسد، بٌابشایي بشای کغب ًتیجَ کاهل ّ‬ ‫صحیح الصم اعت:‬ ‫1. دعتگاٍ اعپیشّهتش هی بایغت بش اعاط ؽشایط هحیط آصهایؼ کالیبشٍ ؽذٍ باؽذ‬ ‫2. فشد آصهایؼ کٌٌذٍ هی بایغت هِاست کافی دس اجشا ّ دس آهْصػ صحیح اعپیشّهتشی داؽتَ باؽذ‬ ‫فشد آصهایؼ کٌٌذٍ هیبایغت ؽاُذ اًجام آصهایؼ تْعط فشد تحت آصهایؼ باؽذ ّ کاهلتشیي ًتیجَ سا ثبت ّ بشسعی ًوایذ‬ ‫3.‬ ‫‪ o‬اندازهگیری ظرفیت تنفسی برًش آىستو)‪(VC‬‬ ‫دس ایي هشحلَ فشد بَ آساهی دم ّ باصدم عادی اًجام هیدُذ تا ضوي ثبت ُْای جاسی بَ تٌفظ دس داخل دعتگاٍ ًیض عادت کٌذ. عپظ‬ ‫دم ّ باصدم کاهال عویق ّ البتَ آسام سا اًجام هیدُذ. دس صْستیکَ ایي هشحلَ با فؾاس اًجام پزیشد هْجب اضافَ ؽذى ‪closing‬‬ ‫‪ volume‬بَ ُْای باقیواًذٍ هیگشدد. دس ایي هشحلَ اهکاى اًذاصٍگیشی حجوِای تٌفغی ؽاهل: ُْای جاسی، ُْای رخیشٍ دهی ّ‬ ‫ُْای رخیشٍ باصدهی ّ ًیض بشخی ظشفیتِای تٌفغی ؽاهل: ظشفیت حیاتی ّ ظشفیت دهی ّجْد داسد. بشای اًذاصٍگیشی ُْای باقیواًذٍ‬ ‫ّ دس ًتیجَ ظشفیت باقیواًذٍ عولی ّ ظشفیت کل سیْی سّؽِای دیگشی ّجْد داسد کَ دس بخؾِای بعذی اص آى صحبت خْاُذ ؽذ.‬
  2. 2. ‫‪ o‬اندازهگیری ظرفیت تنفسی برًش سریع )‪(FVC‬‬ ‫ُذف اصلی در ایي هزحلَ اس آسهایش تحت فشار قزار دادى راُِای ُْایی بوٌظْر هشخصتز شذى تٌگیُای احتوالی در راُِای‬ ‫ُْایی اطت. در ایي هزحلَ فزد هیبایظت با حذاکثز تْاى خْد دم ّ باسدمُای قْی، طزیع، عویق ّ کاهل اًجام دُذ. لذا دّر اس اًتظار‬ ‫ًیظت کَ فزد در ایي هزحلَ اس آسهایش احظاص ًاراحتی ّ حتی تٌگی ًفض داشتَ باشذ.‬ ‫شاخصِایی کَ در ایي هزحلَ اًذاسٍگیزی ّ هْرد ارسیابی قزار هیگیزًذ شاهل:‬ ‫1. ‪ : FVC‬ایي شاخص بطْر فیشیْلْژیک قذری ( تا 4یا 5 درصذ) هیتْاًذ اس ‪ VC‬کْچکتز باشذ. کاُش بیشتز هیتْاًذ ًاشی‬ ‫اس تٌگی در راُِای ُْایی اًتِایی باشذ.‬ ‫2. 1‪ : FEV‬هقذار ُْایی اطت کَ در ثاًیَ اّل اس ریَُا خارج هیشْد ّ در بیواریِای اًظذادی ریَ ( کَ هِوتزیي شکل آى آطن‬ ‫اطت) کاُش هییابذ.‬ ‫3. 52‪ً : FEF‬شاًذٌُذٍ طزعت خزّج ُْا طی خزّج یک چِارم اّل ظزفیت حیاتی طزیع اطت.‬ ‫4. 05‪ً : FEF‬شاًذٌُذٍ طزعت خزّج ُْا طی خزّج ًیوَ اّل ظزفیت حیاتی طزیع اطت.‬ ‫5. 57‪ً : FEF‬شاًذٌُذٍ طزعت خزّج ُْا طی خزّج طَ چِارم اّل ظزفیت حیاتی طزیع اطت.‬ ‫6. 57-52‪ً : FEF‬شاًذٌُذٍ طزعت خزّج ُْا طی خزّج 55درصذ هیاًی ظزفیت حیاتی طزیع اطت.‬
  3. 3. Spirogram with volumes and measurements. FEF25-75, forced expiratory flow at 25%-75% vital capacity; FEV1, forced expiratory volume in 1 second; FVC, forced vital capacity.Adapted from Siberry GK, Iannone R (eds) The Johns Hopkins Hospital Harriet Lane Handbook, 15th ed. St. Louis, Mosby, 1999. ERV = expiratory reserve volume; FRC = functional residual capacity; IC = inspiratory capacity; IRV = inspiratory reserve volume; RV = residual volume; TLC = total lung capacity; VC = vital capacity; VT = tidal volume. FRC = RV + ERV; IC = VT + IRV; VC = VT + IRV + ERV.
  4. 4. ‫در صْرتیکَ اس ُز ًقطَ اس هٌحٌی دم ّ باسدم طزیع هشتق گزفتَ شْد، هٌحٌی دیگزی بَ شکل حلقَ حجن-‬ ‫طزعت بذطت هیآیذ کَ اطالعات با ارسشی در هْرد طالهت راُِای ُْایی بشرگ ّ کْچک ریَ در اختیار ها‬ ‫قزار هیدُذ.‬ ‫اطالعات ایي هٌحٌی شاهل:‬ ‫1. ‪ :PEF‬حذاکثز طزعت تخلیَ ُْا اطت. در اًظذادُای راُِای ُْایی بشرگ داخل قفظَ طیٌَ، اًظذاد‬ ‫طخت راُِای ُْایی بشرگ خارج قفظَ طیٌَ ّ ًیش ضعف عضالت تٌفظی اس حذ طبیعی کوتز‬ ‫هیشْد.‬ ‫2. ‪ :PIF‬حذاکثز طزعت ّرّد ُْا بذاخل ریَُا اطت. در اًظذادُای راُِای ُْایی بشرگ خارج قفظَ‬ ‫طیٌَ، اًظذاد طخت راُِای ُْایی بشرگ داخل قفظَ طیٌَ ّ ًیش ضعف عضالت تٌفظی اس حذ طبیعی‬ ‫کوتز هیشْد.‬ ‫3. شکل ظاُزی هٌحٌی : شکل کُْپایَ هاًٌذ ّ غیز قزیٌَ لْپ در قظوت باس دم ّ ًیش لْپ کلَ قٌذی ّ‬ ‫قزیٌَ در قظوت دم هی تْاًذ بَ بزرطی طالهت راُِای ُْایی کوک ًوایذ.‬
  5. 5. ‫‪ o‬اندازهگیری حداکثر تيٌیو اختیاری )‪(MVV‬‬ ‫در ایي هزحلَ فزد با دم ّ باسدمُای طزیع، عویق ّلی ًَ کاهل بَ هذت 21 تا 11 ثاًیَ تٌفض هیکٌذ. طپض عذد‬ ‫بذطت آهذٍ با ضزیب هزبْطَ تبذیل بَ هقذار تِْیَ در یک دقیقَ هیشْد.‬ ‫هشکالت اًظذادی، هحذّدکٌٌذٍ ّ ضعف عضالت تٌفظی در صْرتیکَ آًقذر باال باشٌذ کَ هکاًیظوِای جبزاًی‬ ‫قادر بَ پْشش آى ًباشٌذ، هْجب کاُش ‪ MVV‬هیگزدًذ.‬ ‫حظیي خزهی‬ ‫اطتادیار فیشیْلْژی‬ ‫‪Khorrami4@yahoo.com‬‬ ‫‪http://khorrami1962.space.live.com‬‬

×