Interpol bringing the united states to justice (persian)

314 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interpol bringing the united states to justice (persian)

 1. 1. ‫درک‬ ‫دّلت ‪ S‬پْغع ‪UPS‬‬ ‫ایٌترپل‬‫- آّردى ایبالت هتحذٍ آهریکب ثرای جٌبیبت جٌگی خْد ثَ ػذالت، جٌبیت ػلیَ ثػریت،‬ ‫اػوبل ًطل کػی. اضت. اضت.‬ ‫‬
 2. 2. ‫تـبّیز فْق ثَ ًظز هی رطض ػکض ُب ایبالت هتذضٍ اهزیکب راهمبهبت صّلت فبطض "/ طزاى ًمع سبرجَ صر دوالت خبًگی تزّریظتی صر ایبالت هتذضٍ اهزیکب سبک (11‬ ‫ضپتبهجر، ضبل 1002 جِبًی تجبرت حوالت هرکس)، ّ ُوچٌیي صر خبک ثیي الوللی: زًذاى اثْغریت رطْایی (اس دضّص 3002 - 4002)، رضْایی ادرار (هٌتؼز ػضٍ صر‬ ‫هْرص ژاًْیَ 2102)، ثٌغبزی حولَ (3102 طپتبهجز 11) ّ آهزیکب ‪ RAW SEMIRC‬اهزیکب صر اداهَ تب ثَ اهرّز اضت. صر دبل دبضز ایبالت هتذضٍ اس رئیض‬ ‫جوِْر فبضذ (ثبراک اّثبهب)، صّلت اّ (یؼٌی ػبهل ّسیز اهْر سبرجَُیالری کلیٌتْى، لئْى پبًتب، ّسیز دفبع، آلْدٍ / جٌبیی ّکال ثیکر ‪ Donelson Bearman‬کبلذّل ّ‬‫‪ ّ ،Berkowitz‬تْطئَ گراى سْص را / ‪-CO‬تْطئَ گراى، ّ غیزٍ) ثَ ػٌْاى ثَ سْثی ثَ ػٌْاى آهزیکب اساػضبی کٌگرٍ اهزیکب را ثَ ًظز هی رطض سْاُض هی ػْص صر دبل‬ ‫دزکت ثَ ػالٍّ پْغع-‪ UP‬ایبالت هتذضٍ اس الذاهبت جٌبیی صر اهزیکب صر خبک ثیي الوللی هتؼِض ّ ُوچٌیي دوالت داخلی سْص را صر ایبالت هتذضٍ ػِزًّضاى ّ صیگزاى.‬ ‫دیذار ثب ثرخی از درّازٍ ثبى: ایبالت هتذضٍ اس ّسارت صاصگظتزی آهزیکب - صفتز تذمیمبت فضرال (‪ ،)FBI‬آژاًض اطالػبت هزکشی‬ ‫لٍْ هجریَ‬ ‫(‪ ،)CIA‬ثیکز ‪ Donelson Bearman‬کبلضّل ّ ‪ُْ / Berkowitz‬ارص ثیکز - هؼبّرٍ دمْلی ثزای ایبالت هتذضٍ آهزیکب‬ ‫آهزیکب اػضب (ثبراک اّثبهب، جْسف ثبیضى، ُیالری کلیٌتْى، لئْى پبًتب، ّ غیزٍ)،غؼجَ کٌگرٍ اػضب (جبى ثًْز، اریک کبًتْر، ًبًظی‬ ‫پلْطی، ُزی ریض، هیچل هک کبًل). ثٌیبهیي ًتبًیبُْ، ًشظت ّسیز اطزائیل،‬
 3. 3. ‫ّ یِْدی اجرای جریبى اصلی رضبًَ ُبی خجری کٌترل چگًَْ اخجبر هػترک اضت ّ ‪ PU-REVOC‬اطتفبصٍ اس ایبالت هتذضٍ ًیرُّبی ًظبهی‬‫آهزیکب را ثرای هجبرزٍ ثب جٌگ اضرائیل ّ ثب اطتفبصٍ اس رضبًَ ُبی جریبى اصلی یِْدی: جفزی ‪ً zucker‬ضارص (رئیض جوِْر /‬ ‫هضیز اجزایی ‪ Goldenson ،)NBC‬صر لئًْبرص (رئیص جوِْر ‪ ،)ABC‬لظلی ‪( Monves‬رئیص جوِْر ‪ / )SBC‬طبهٌز ‪( Redstone‬رئیض‬ ‫‪ّ / SBC‬یبکبم) ّ جزالض لْیي (هضیز ارػض اجزایی اس تبین ّارًر / ‪ )OBH‬اطت. اطت. اطت.‬ ‫ثَ ًظز هی رطض ایبالت هتحذٍ از اهریکب ّ همبهبت فبضذ صّلت اضرائیل در ّالغ ثز ایي ثبّرًض کَ آُي دفبع اس سْص ‪ EMOD‬جٌبیتکبراى ثزای‬ ‫جٌبیبت جٌگی سْص را ثَ ػذالت ثَ ارهغبى آّردٍ ثبغین:‬
 4. 4. ‫صر دبل دبضز ثَ ًظز هی رطض ایبالت هتذضٍ آهزیکب اطت ثب تکیَ ثز ‪ُ Gatekeeper‬ب یِْدی سْص را ثَ ًگَ صاػتي رحلت هبلی سْص را اس‬ ‫ػوْهی / جِبى چؼن / صاًغ:‬ ‫ثي غبلْم ثرًبًکی - رئیض ثبًک فذرال ایبالت هتحذٍ‬ ‫دًّبلذ لْییص کُْي - ًبیت رئیض ُیئت هضیزٍ فزهبًضاراى ضیطتن فذرال رزرّ‬ ‫اضتفبى جیوس فریذهي - رئیض ُیئت هضیزٍ فذرال رزرّ‬ ‫ًیل اضتیْى ‪ - Wolin‬هؼبّى ّسیز ّسارت خساًَ داری ایبالت هتذضٍ آهزیکب‬ ‫صر ایٌجب لبثل تْجَ ثزسی اس یِْدیبى درگیر صر رضْایی ُبی هبلی ػوذٍ: ایْاى ‪LLAW - Boesky‬‬ ‫‪ TEERTS‬طزهبیَ گذار ّ ‪( Arbitrageur‬لبثل تْجَ ًمع ثرجطتَ سْص را در رضْایی خْدی‬ ‫ثبزرگبًی ‪ .)TEERTS LLAW‬ثرًبرد "ثرًی" الرًص ‪ - Madoff‬رئیص طبثك اًجوي هلی ّاططَ‬ ‫ُبی اّراق اطتؼالم سْصکبر / ‪ QADSAN‬کَ ػول ‪ ponzi‬در طرح (یؼٌی ثسرگتریي هبلی تملت صر‬ ‫تبریز ایبالت هتذضٍ)‬
 5. 5. ‫هری ‪ - L. Schapiro‬رئیص ثْرش ّ اّراق ثِبدار کویطیْى (‪ ،)SEC‬هذیر اجرایی ارغذ طبسهبى ؿٌؼت هبلی ًظبرتی،‬ ‫رئیص / هذیر اجرایی ارغذ / هؼبّى رئیص / رئیص اًجوي هلی ّاططَ ُبی اّراق ثِبصار (‪.)NASD‬اهیضّارم، اطالػبتی‬‫هبًٌض ایي هوکي اطت صر صرک ّ فِن کوک هی کٌض کَ چگًَْ رُجزاى یِْصی اطتفبصٍ کزصٍ اًض هْاضغ ثَ هبًغ تذمیك ّ ثَ صّر‬ ‫اس همزرات کویظیْى ثْرص ّ اّراق ثِبصار (‪.)SEC‬‬ ‫جیوی ‪ - Dimon‬هذیر اجرایی ارغذ / رئیص ُیئت هذیرٍ جی پی هْرگبى چیض. ػٌبستَ ػضٍ ثزای 02 21 چٌذ هیلیبرد‬ ‫دالری رضْایی:‬
 6. 6. ‫جیوی ‪ Dimon‬اجزایی ، جی پی هْرگبى چیض " ، یکی اس لضرتوٌض تزیي ّ ؿزیخ تزیي ثبًکضاراى صر اهزیکب اطت.جی پی هْرگبى چیض، ًظل اس هجلض‬ ‫جبى ‪ Pierpont‬هْرگبى، آهض اس طزیك ثذزاى هبلی جِبًی ثشرگتز، لْی تز ّ طبلن تز اس رلجبی سْص. هْفمیت سْص را، ُوزاٍ ثب گلضهي طبکض ، تأکیض‬ ‫چگًَْ تالع صّلت ثزای تْلف طمْط را ًیش ثَ هزدلَ غلظت تٌگی لضرت هبلی اطت.‬ ‫آلبی ‪ Dimon‬هی صاًض ثَ سْثی اس سطزات ًبػی اس هتکجز صر پبیػبُبى طبثك ّال اطتزیت هبًٌض طبًفْرص ّیل ، هزثی طبثك اّ، کَ‬ ‫طبست ثَ طیتی گزّپ کوک کزص ثَ یک هْطظَ گٌضٍ تمزیجب ّرغکطت غذٍ، یب لْیض ‪ ، C. Blankfein‬رئیض گلضهي‬ ‫طبکض کَ تبج ثب اتِبهبت دّ خریذ ّ فرّظ تحت ضبزهبى دیذٍ ثبى خْد را لکَ دار ػضٍ اطت.‬ ‫اهب اّ ثَ طْر پیْطتَ هطزح ًوبیغ هؼشـبت ػوْهی سْص را ثَ ػٌْاى ثبًک ُبی صیگز تالع، ثزایاّلیي ثبر صر دبل ظِْر ثَ‬ ‫ػٌْاى ثبًکذار هْرد ػاللَ پزسیضًت اّثبهب ّ پض اس آى ثَ ػٌْاى یک هٌتمذ غذیذ ّ هذاّم اس‬ ‫همزرات هبلی جضیض ، ُز صّ آًِب صر الیذَ صاص فزاًک صر طبل0102 ّ تْطظ تٌظین کٌٌضٍ ُبی ثیي الوللی ثَ تـْیت رطیض. اّ اطتضالل کزص کَ‬ ‫آًِب را ثَ التـبص ثب هٌغ ریظک پذیزی اس ًْع ثبًکی سْص را صر دضالل آى هی تْاًض هضیزیت را ًؼبى صاصٍ اطت ؿضهَ صیضٍ اطت.‬ ‫اهب اطتضالل آلبی ‪ ّ ،Dimon‬ػِزت اّ، هتذول یک ػکظت ػوضٍ ای صر هبٍ 2102 سهبًی کَ اّ فبع کزص کَ یک گزٍّ طزهبیَ گذاری جی پی‬ ‫هَ‬‫هْرگبى چیض هیلیبرصُب صر یک طزی اس هؼبهالت ثض اس صطت صاصٍ ثْص - اس صطت صاصى کَ آلبی ‪ Dimon‬طزسًغ "اػتجبُبت، ‪ ّ sloppiness‬لضبّت ثض‬ ‫"تلفبت صر ًِبیت صر دضّص 6 هیلیبرص صالر تشویي سصٍ هی ػض، ّ صر ژاًْیَ3102 ایي ثبًک گفت کَ پزصاست آى آلبی ‪ Dimon‬را ثَ ًـف لطغ ػضٍ ثْص‬ ‫صر طبل 2102 - اس $ 32 هیلیْى طبل لجل اس آى 5.11 هیلیْى ثَ $.‬ ‫ثب ایي دبل، آلبی ‪ Dimon‬صر دبل دبضز ثزّت سیبصی صر طبل ُبی سْص را صر ثبًک ُب اًجبػتَ ػضٍ اطتصر آى سهبى اّ ؿبدت طِبم ثبًک ثَ ارسع‬ ‫.‬ ‫362 هیلیْى صالر صر. اطت. اطت. اطت.‬
 7. 7. ‫ایبالت هتذضٍ اس ثبًک ُبی آهزیکب در هػکل ُطتٌذ - ثبّر گسارظ ‪ FALSE‬اگز ػوب هی‬ ‫سْاُیض کَ ػوب را صیضٍ اًض، ثزسی اس چِرٍ ُبی صر پؼت ‪!REVOC SPU‬‬
 8. 8. ‫اگز ػوب ّ / یب کؼْر ػوب تب ثَ دبل چٌیي ثضُی هبلی ػظیوی ثَ ػٌْاى‬ ‫ایبالت هتذضٍ آهزیکب، ثَ ػوب ّ یب کؼْر ػوب‬ ‫لبصر ثبػض کَ ثزای ثَ صطت آّرصى یکی دیگر از ّام؟‬ ‫3‪ecnarfaidniyawron‬‬ ‫را صر ‪asu-tbed/esineDlegoV/ten.erahsedils.www//:ptth‬‬‫را غکطت ّ در حبل اجرا از پْل ثزای تبهیي هبلی جٌبیبت جٌگی ّ الذاهبت ترّریطتی خْد، ایي‬ ‫همبهبت یِْدی صر حبل دبضز پص از پْل رفتي صر حمْق ثبزًػطتگی کبرهٌذ فذرال صٌذّق -‬ ‫یؼٌی ثزای تویس کردى آى حطبة:‬ ‫ّاػٌگتي - ّسارت سشاًَ صاری تیوْتی گبیتٌز، ّسیز هی گْیض کَ صّلت ثَ اطتمزاف اس ؿٌضّق ثبسًؼظتگی کبرکٌبى فضرال ػزّع ثَ ًگَ صاػتي ػبهل ثضّى ثیغ اس‬ ‫دض ثضُی ُبی سْص اطت.‬ ‫گبیتٌز هی گْیض صر ًبهَ ای ثَ رُجزاى کٌگزٍ کَ ایي دزکت اراصٍ آساص 651 هیلیبرص صالر صر استیبر اطتمزاف صر دبلی کَ ثذث ُبی کٌگزٍ افشایغ هذضّصیت‬ ‫هجلغ‬ ‫ثضُی 4،61 تزیلیْى صالر اطت.‬
 9. 9. ‫دض هجبس اطتمزاف صّلت سْص را ثز صطبهجز13 رطیضٍ اطت، اهب ثب اطتفبصٍ اس هبًْر ُبی دظبثضاری اس فزاتز اس آى آغبس ػضگبیتٌز گفت رُجزاى کٌگزٍ اطت کَ‬ ‫.‬ ‫ّسارت سشاًَ صاری اًتظبر ثَ اگشّس آى الضاهبت اّاطظ هبٍ فْریَ تب اّایل هبٍ هبرص اطت.‬‫آسزیي الضام ػضٍ اطت ّ تْطظ ّسرای ّسارت سشاًَ صاری صیگز گزفتَ ػضٍ ّ ًوی سْاُض صر هؼزف سطز لزار صاصٍ اطت ُز گًَْ پزصاست دمْق ثبسًؼظتگی ثَ ؿْرت هبُیبًَ گبیتٌز‬ ‫اطت.‬ ‫گفت کَ اّ ّجٍْ ثزصاػتَ ػضٍ اس دظبة ثبسًؼظتگی پض اس دض اطتمزاف هطزح ػضٍ اطت جبیگشیي.‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/timothy-geithner-u-s-treasurys-undercover-theft-of-federal-employee-pension-fund‬‬‫گشارع ُبی صّلت اطت کَ ایبالت هتذضٍ آهزیکب، ثبراک اّثبهب، رئیض جوِْر ایي اطت کَ ثَ صًجبل جبیگسیي تیوْتی‬ ‫درّازٍ ثبى:‬‫یِْدی! ( ‪-wel-kcaj-bocaj/esineDlegoV/ten.erahsedils.www//:ptth‬‬ ‫گبیتٌز ثب ‪ JACOB‬جْزف "جک" لیْ - ثلَ،‬ ‫‪ ّ ) noitamrofni-aidepikiw‬صر سضهت ثَ ػٌْاى رئیص کبرکٌبى ثبراک اّثبهب، رئیض جوِْر! گشارع لجلی اصػب ثبراک‬ ‫اّثبهب، رئیض جوِْری آهزیکب، هی خْاضتن ثرای لرار دادى ثبًکذار خْد را جیوی ‪ JP / Dimon‬هْرگبى‬ ‫چیض صر ایي هْلؼیت اطت. چَ یک غْخی / کالُجرداری جٌبیی!‬ ‫آیب ایي ّام ُب‬ ‫ایبالت هتحذٍ آهریکب اطت صریبفت اطتفبصٍ هی ػْص ثزای تبهیي هبلی‬ ‫اػوبل ترّریطتی ّ‬ ‫‪ CRIMES‬جٌگ؟‬ ‫اطالػبت سیز لطغ ػض ّ اس لیٌک ُبی سیز جب ثَ جب ػضٍ اطت ّ هطبثك ثب لْاًیي لْاًیي دبکن ثز ثَ اػتزاک گذاری اطالػبت ثزای همبؿض ّ‬ ‫هظبئل آهْسػی ّ اطالع رطبًی کَ هٌبفغ ػوْهی / جِبًی ُظتٌض - ثَ ػٌْاى هثبل ثزای ػٌْاى هثبل 71 اس ایبالت هتذضٍ کض - § 701 هحذّدیت‬ ‫‪ S‬طرد حمْق ‪FAIR USE‬‬ ‫‪weivrevO/LOPRETNI-tuobA/tni.lopretni.www//:ptth‬‬ ‫‪semirc-raW/snoitagitsevni-evitiguF/saera-emirC/tni.lopretni.www//:ptth‬‬
 10. 10. ‫ایٌترپل - پلیص اتصبل اهي تر جِبى‬ ‫ثررضی اجوبلی‬ ‫ایٌتزپل ثشرگتزیي طبسهبى پلیض ثیي الوللی صر جِبى اطت، ثب 091 کؼْر ػضْ اطت.‬ ‫ًمغ هب ایي اطت کَ ثزای فؼبل کزصى پلیض صر طزاطز جِبى ثرای ُوکبری ثب یکذیگر را ثَ یک هکبى اهي جِبى ثب تکٌْلْژی ثبال سیزطبست‬ ‫ُبی هب اس پؼتیجبًی فٌی ّ ػولیبتی کوک هی کٌض تب صیضار ثب چبلغ رّ ثَ رػض هجبرسٍ ثب جزم ّ جٌبیت صر لزى 12‪.ts‬‬ ‫حوبیت در ضراضر جِبى پلیص‬ ‫هب کبر هی کٌٌض تب اطویٌبى دبؿل ػْص کَ پلیض صر طزاطز جِبى صطتزطی ثَ اثشارُب ّ سضهبت السم ثزای اًجبم ػغل سْص را ثَ طْر هْثز. هب‬ ‫ػوب را ُضف لزار آهْسع، پؼتیجبًی تشــی تذمیمبتی، اطالػبت هزثْطَ ّ ارتجبطبت اهي کبًبل.‬‫ایي چبرچْة تزکیجی پلیض ثز رّی سهیي کوک هی کٌض تب صرک رًّض جزم ّ جٌبیت، تجشیَ ّ تذلیل اطالػبت، ػولیبت ُبی رفتبر ّ صر ًِبیت،‬ ‫ثبسصاػت ثَ ػٌْاى جٌبیتکبراى ثظیبری کَ هوکي اطت.‬ ‫ثیطرفی‬‫صر ایٌتزپل، ُضف هب تظِیل ُوکبری پلیض ثیي الوللی دتی صر جبیی کَ رّاثظ صیپلوبتیک ثیي کؼْرُبی سبؽ ّجْص ًضارص. ػول صر دضّص لْاًیي‬‫هْجْص صر کؼْرُبی هشتلف ّ صر رّح اػالهیَ جِبًی دمْق ثؼز ؿْرت گزفتَ اطت. لبًْى اطبطی هب را هٌغ کزصٍ اطت ُز گًَْ هضاسلَ ّ یب‬ ‫فؼبلیت ُبی ػشـیت ُبی طیبطی، ًظبهی، هذُجی ّ یب ًژاصی ".‬ ‫چػن اًذاز ّ هبهْریت‬ ‫چؼن اًضاس:‬ ‫"اتـبل پلیض ثزای یک جِبى اهي تز".‬ ‫رطبلت:‬ ‫" پیؼگیزی ّ هجبرسٍ ثب جزم ّ جٌبیت اس طزیك ُوکبری پلیض ثیي الوللی افشایغ یبفتَ اطت".‬ ‫چؼن اًضاس ّ هبهْریت کبهل را ثشْاًیض .‬ ‫حضْر جِبًی‬ ‫صثیزسبًَ ػوْهی صر لیْى، فزاًظَ ّالغ ػضٍ اطت، ّ ثَ اجزا صر 42 طبػت ػجبًَ رّس ّ 563 رّس طبل. ایٌترپل ُوچٌیي دارای ُفت دفتر‬ ‫هٌطمَ ای در ضراضر جِبى ّ یک دفتر ًوبیٌذگی در ضبزهبى هلل هتحذ در ًیْیْرک ّ در اتحبدیَ ارّپب در ثرّکطل اضت.‬ ‫ُز یک اس کؼْرُبی ػضْ 091 را دفع صفتز هلی هزکشی کبرکٌبى ثظیبر آهْسع صیضٍ تْطظ سْص آى همبهبت هجزی لبًْى اطت.‬ ‫جٌبیبت جٌگی‬ ‫ایوٌی ّ‬ ‫جٌبیبت جضی ثیي الوللی اس جولَ ًطل کػی، جٌبیت ػلیَ ثػریت ّ جٌبیبت جٌگی تبثیر پبیذار در جْاهغ را داغتَ ّ هی تْاًذ‬ ‫اهٌیت جْاهغ، هٌبطك ّ ضبزهبى هلل دَُ پص از ثی ثجبت ایي ّالؼیت اضت.‬‫دّلت ُب، جبهؼَ هضًی ّ ثیي الوللی دادگبٍ جٌبیی ّ دادگبٍ هی تْاًذ ُوَ چبلغ ُب صر ایي هٌطمَ ثَ سْصی سْص همبثلَ ثب ًَ. ایٌترپل اضت فمظ ثیي‬‫الوللی لبًْى ثضى اجرای ثَ صر استیبر ػجکَ ُبی پلیض، اثشارُبی فٌی ّ صطتْر ثَ تکویل ُوَ ًِبصُبی فْق در زهیٌَ جٌبیبت جٌگی اضت. اطت.‬ ‫اطت. اطت.‬
 11. 11. ‫فؼبلیت ُبی پلیص‬ ‫صر ایٌتزپل، پؼتیجبًی فزاری تذمیمبتی سیز اصارٍ هتؼِذ ثَ ضَ حْزٍ اصلی فؼبلیت ثَ دوبیت اس کؼْرُبی‬‫ػضْ سْص را صر تذمیك ّ تفذؾ اس ًطل کػی، جٌبیبت جٌگی ّ جٌبیت ػلیَ ثػریت، ّ در هحل ّ دلِرٍ از‬ ‫جٌبیتکبراى در ارتجبط ثب ایي جٌبیبت:‬ ‫پػتیجبًی ػولیبتی‬ ‫هب ثب ارائَ پؼتیجبًی ػولیبتی ثَ ّادضُبی جٌگ ثَ جزم ُبی هشتلف اس کؼْرُبی ػضْ ایٌتزپل ّ صاصگبٍ ُب ّ صاصگبٍ ُبی ثیي الوللی اس جولَ‬‫صاصگبٍ کیفزی ثیي الوللی ثزای رّاًضا (‪ ،)ICTR‬صاصگبٍ کیفزی ثیي الوللی ثزای یْگظالّی طبثك (‪ ّ )ICTY‬صیْاى کیفزی ثیي الوللی (‪ .) ICC‬ثب‬ ‫ثیغ اس 009 ‪ INTERPOL‬لزهش هتْجَ جٌبیبت جٌگی ّ ثب تؼذاد فسایٌذٍ ای از کػْرُب راٍ اًذازی جٌبیبت جٌگی ّاحذؿبصر ػضٍ اضت،‬ ‫تمبضب ثرای حوبیت از هب در ایي هٌطمَ ُوچٌبى افسایع هی یبثذ.‬ ‫پزّژٍ فزاری ًظل کؼی رّاًضا صر راثطَ ثب سضهبت رّاًضا پیگزص لبًًْی هلی ّ ‪ ICTR‬ثَ هٌظْر ُضف لزار صاصى فزاری ُبی ثزجظتَ هی‬ ‫سْاطتن ایي صّ ثضى راٍ اًضاسی ػض. اس آًجب کَ ایجبص ایي پزّژٍ صر طبل 7002، 03 فزاری کَ هْضْع صرسْاطت ایٌتزپل لزهش هتْجَ ُز صّ‬ ‫‪ ICTR‬یب صفتز هزکشی هلی (‪ )NCB‬صر کیگبلی، رّاًضا ثْصًض، صطتگیز ػضٍ اًض را ثَ ؿْرت آسهبیغ اطت.‬‫پرّژٍ ‪( BASIC‬رغذ تجسیَ ّ تحلیل در جرائن جذی ثیي الوللی) را فراُن هی کٌذ ثرای حوبیت‬ ‫از کػْرُبی ػضْ در تحمیمبت خْد ّ جطتجْ ثرای فراری تحت تؼمیت ثرای ًطل کػی،‬ ‫جٌبیبت جٌگی ّ جٌبیت ػلیَ ثػریت اضت.‬ ‫آهْزظ ّ تْضؼَ‬ ‫ثزرطی اس جٌبیبت جٌگی صر هٌطمَ هتشـؾ اطت کَ ثَ ّضْح ًیبس ثَ آهْسع هتشـؾ اطت. در ایٌترپل، هب ثبزی ًمع کلیذی در افسایع‬ ‫تْاًبیی در هیبى هحممبى جذی جٌبیبت ثیي الوللی اضت.‬ ‫صّهیي صّرٍ آهْسػی ثیي الوللی هب در خصْؼ ًطل کػی، جٌبیبت ػلیَ ثػریت ّ جٌبیبت جٌگی، کَ صر هزکش ‪ ICTR‬صر آرّػب، تبًشاًیب، صر‬ ‫اکتجز 0102 ثزگشار ػض، گزص ُن آّرصٍ ثیغ اس 03 هأهْراى اجزای لبًْى ّ هتشــبى اس 61 کؼْر جِبى اطت. دّرٍ آهْزغی خطبة ثَ‬‫جٌجَ ُبی حیبتی ثررضی جرائن جذی، ثیي الوللی، هبًٌذ دضت زدى ثَ غبُذاى، هذارک پسغکی لبًًْی هرثْط ثَ جرم جٌبیبت جٌطی ّ خػًْت‬‫ُبی هجتٌی ثر جٌطیت در غرایظ جٌگ ّ هطبئل هرثْط ثَ ّضؼیت پٌبٌُذگبى اضت. جلظَ تْطظ کبرػٌبطبى اس طبسهبى ُب اس جولَ طبسهبى هلل‬ ‫هتذض صاصگبٍ، صاصگبٍ کیفزی ثیي الوللی، صفتز کویظبریبی ػبلی طبسهبى هلل ثزای پٌبٌُضگبى ّ تذْیل صاصٍ ػض کویتَ ثیي الوللی ؿلیت طزر.‬ ‫هػبرکت ضبختوبى‬‫هب صر تالع ثزای تْطؼَ ُوکبری ُبی اطتزاتژیک صر ایي سهیٌَ، ثَ ّیژٍ ثب طبسهبى ُبی غیز صّلتی، اتذبصیَ ارّپب، هختلف ضبزهبى هلل هتحذ‬‫ًِبدُب ّ طبسهبى ُبی صیگز کَ صر ایي سهیٌَ فؼبل ُظتٌض. تْطؼَ ایي ػجکَ ُب ثَ هب اجبسٍ هی صُض ثزای ثَ اػتزاک گذاػتي تشـؾ ّ دض اکثز‬ ‫رطبًضى تبثیز اس طزح ُبی هب صر ططخ ثیي الوللی اطت.‬ ‫اس سْص ثپزطیض، "ایٌترپل" همبهبت ّ / یب‬ ‫"کَ در آى ضبزهبى هلل هتحذ"‬ ‫همبهبت کجب ُطتٌذ؟‬ ‫چزا تحمیمبت ّ اتِبهبت جٌبیی ػلیَ ایبالت‬ ‫هتذضٍ اهزیکب همبهبت دکْهت فبطض / ضراى‬ ‫دّلت ثزای جٌبیبت جٌگی سْص را ثَ ارهغبى‬ ‫آّرص ّ تزّریظت ُبی داخلی / ثیي الوللی‬ ‫اػوبل آغبز هی غْد؟‬

×