Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to امنیت شبکه های مخابراتی(20)

Advertisement
Advertisement

امنیت شبکه های مخابراتی

 1. ‫هخاتشاتی‬ ‫هخاتشاتی‬ ‫گشد آّسًذٍ: هذوذ هذوذی‬
 2. ‫هقذهَ‬ ‫اهشّصٍ اهٌیت شبکَ یک هغئلَ هِن بشای اداسات ّ عبصهبى‬ ‫ُبی کْچک ّبضسگ اعت.‬ ‫تِذیذ ُبی پیششفتَ اص عْی تشّسیغت ُبی فضبی عبیبش-کبسهٌذاى ًبساضی ّ ُکشُب‬ ‫سّیکشدی عیغتوبتیک سا بشای اهٌیت شبکَ هی طلبذ.‬ ‫کَ دس ایي جب یک سّیکشد الیَ بٌذی شذٍ بشای اهي عبصی شبکَ‬ ‫بَ شوب هعشفی هی گشدد.‬ ‫ایي سّیکشد یک اعتشاتضی تکٌیکی اعت ّ ُن یک اعتشاتضی عبصهبًی اعت.‬
 3. ‫سّیکشد اهٌیتی الیَ بٌذی شذٍ سّی ًگِذاسی ابضاس ُب ّ عیغتن ُبی اهٌیتی ّ سّال ُب دس 5‬ ‫الیَ هختلف دس هحیط فٌبّسی اطالعبت هتوشکض هی گشدد.‬ ‫1.پیشاهْى‬ ‫2.شبکَ‬ ‫3.هیضببى‬ ‫4.بشًبهَ کبسبشدی‬ ‫5.دیتب‬
 4. ‫افضّدى بَ ضشیب عولکشد ُکشُب‬ ‫هتخصصبى اهٌیت شبکَ اص اصطالحی بب عٌْاى ضشیب عولکشد‬ ‫( ‪( work factor‬‬ ‫اعتفبدٍ هی کٌٌذ کَ هفِْهی هِن دس پیبدٍ عبصی اهٌیت الیَ تٌذی است.‬ ‫ضشیب عولکشد بَ عٌْاى هیضاى تالػ هْسد ًیبص تْعط یک ًفْرگش بوٌظْس تحت تبثیش‬ ‫قشاس دادى یک یب بیشتش اصعیغتوِب ّ ابضاس اهٌیتی تعشیف هی‬ ‫شْد.‬ ‫کَ ببعث سخٌَ کشدى دس شبکَ هی شْد. یک شبکَ بب ضشیب عولکشد ببال بَ عختی‬ ‫هْسد دعتبشد قشاس هی گیشد دس حبلیکَ یک شبکَ بب ضشیب عولکشد پبییي هی تْاًذ‬ ‫ًغبتب بَ ساحتی هختل شْد.‬ ‫.‬
 5. ‫عطح 1:اهٌیت پیشاهْى‬ ‫هٌظْس اص پیشاهْى-اّلیي خط دفبعی ًغبت بَ بیشّى ّ بَ عببستی بَ شبکَ غیش قببل اعتوبد‬ ‫اعت.‬ ‫<<پیشاهْى>> اّلیي ّ آخشیي ًقطَ توبط بشای دفبع اهٌیتی هحبفظت کٌٌذٍ شبکَ اعت.ایي‬ ‫ًبحیَ ای اعت کَ شبکَ بَ پبیبى هی سعذ ّ ایٌتشًت آغبص هی شْد.پیشاهْى شبهل یک یب‬ ‫چٌذ فبیشّال ّ هجوْعَ ای اص عشّسُبی بَ شذت کٌتشل شذٍ اعت کَ دس بخشی اص‬ ‫پیشاهْى قشاس داسًذ کَ بعٌْاى ‪ DMZ‬شٌاختَ هی شْد.‬
 6. ‫تکٌْلْصی ُبی صیشاهٌیت سا دس پیشاهْى شبکَ ایجبد هی کٌٌذ :‬ ‫1.فبیشّال‬ ‫2.آًتی ّیشّط شبکَ‬ ‫3.‪VPN‬‬
 7. ‫فایشّال:‬ ‫هعوْال یک فبیشّال سّی عشّسی ًصب هی گشدد کَ بَ بیشّى ّ‬ ‫دسّى پیشاهْى شبکَ هتصل اعت.‬ ‫فبیشّال عَ عول اصلی سا اًجبم هی دُذ:‬ ‫1.کٌتشل تشافیک‬ ‫2.تبذیل آدسط‬ ‫3.ًقطَ پایاًی ‪VPN‬‬
 8. ‫آًتی ّیشّط شبکَ:‬ ‫ایي ًشم افضاس دس‪ً DMZ‬صب هی شْد ّ هحتْای ایویل ُبی ّاسد شًْذٍ ّ خبسج شًْذٍ سا بب‬ ‫دادٍ ای اص هشخصبت ّیشّط ُبی شٌبختَ شذٍ هقبیغَ هی کٌذ.ایي آًتی ّیشّط ُب‬ ‫آهذ ّ شذ ایویل ُبی آلْدٍ سا هغذّد هی کٌٌذّ آًِب سا قشًطیٌَ هی کٌٌذ ّ عپظ بَ دسیبفت‬ ‫کٌٌذگبى ّ هذیشاى شبکَ اطالع هی دٌُذ .‬ ‫ایي عول اص ّسّد ّ اًتشبس یک ایویل آلْدٍ بَ ّیشّط دس شبکَ جلْگیشی هی کٌذ ّ جلْی‬ ‫گغتشػ ّیشّط تْعط شبکَ شوب سا هی گیشد.‬
 9. ‫‪:VPN‬‬ ‫یک شثکَ اختصاصی هجاصی است اص سهض ًگاسی سطح تاال تشای ایجاد استثاط اهي تیي‬ ‫اتضاس دّس اص یکذیگش استفادٍ هی کٌذ.‬ ‫‪ VPN‬اعبعب یک تًْل سهض شذٍ تقشیبب بب اهٌیت ّ هحشهبًگی یک شبکَ اختصبصی اهب اص‬ ‫هیبى ایٌتشًت ایجبد هی کٌذ.‬ ‫ایي تًْل ‪ VPN‬هی تْاًذ دس یک هسیش یاب تش پایَ ‪-VPN‬فایشّال یا یک سشّس دس ًاحیَ‬ ‫‪ DMZ‬پایاى‬ ‫پزیشد.‬
 10. ‫هضایب:‬ ‫تکٌْلْصی ُای ایجاد شذٍ سطح پیشاهْى سال ُاست کَ دس دستشط ُستٌذ ّ تیشتش‬ ‫خثشگاى ‪ -IT‬بب تْاًبییِب ّ ًیبص ُبی عولیبتی آًِب بَ خْبی آشٌبیی داسًذ. بٌببشایي‬ ‫اصًظش پیادٍ ساصی آساى ّ تْام تا تْجیَ اقتصادی ُستٌذ.‬ ‫تعضی اص فشّشٌذگاى ساٍ حل ُای سفت ّ سختی تشای ایي تکٌْلْصی ُا اسائَ هی دٌُذ‬ ‫ّ تیشتش آًِا تَ ایي دلیل پش ُضیٌَ ُستٌذ.‬
 11. ‫هعبیب:‬ ‫اص اًجب کَ بیشتش ایي عیغتن ُب تقشیبب پبیَ ای ُغتٌذ ّ هذت ُبعت کَ دس دعتشط بْدٍ اًذ‬ ‫بیشتش ُکش ُبی پیششفتَ سّػ ُبیی بشای دّس صدى آًِب ًشبى دادٍ اًذ.‬ ‫اگش چَ ‪ VPN‬سهض ًگاسی هْثشی اسائَ هی کٌذ اها کاس اجشایی تیشتشی سا تش سّی کاسهٌذاى‬ ‫‪ IT‬تحویل هی کٌٌذ چشا کَ کلیذ ُای سهض ًگاسی ّ گشٍّ ُای کاستشدی تایذ تَ صْست‬ ‫هذاّم هذیشیت شًْذ.‬
 12. ‫عطح 2.اهٌیت شبکَ‬ ‫عطح شبکَ دس هذل اهٌیت الیَ بٌذی شذٍ بَ ‪ LANّ WAN‬داخلی شوا اشاسٍ داسد.شثکَ‬ ‫داخلی شوا هوکي است شاهل چٌذ کاهپیْتش ّ سشّس ّ یا شایذ پیچیذٍ تش یعٌی شاهل‬ ‫اتصاالت ًقطَ تَ ًقطَ تَ دفتش ُای کاس دّس تاشذ.تیشتش شثکَ ُای اهشّصی دس‬ ‫ّسای پیشاهْى تاص ُستٌذ.‬
 13. ‫تکٌْلْصی ُبی صیش اهٌیت سا دس عطح شبکَ بشقشاس هی کٌٌذ:‬ ‫1. ‪ُ IDS‬ب‬ ‫2. ‪ُ IPS‬ب‬ ‫3.هذیشیت آعیب پزیشی‬ ‫4.تببعیت اهٌیتی کبسبش اًتِبیی‬ ‫5.کٌتشل دعتشعی/تبییذ ُْیت‬
 14. ‫‪ُ IDS‬ا : سیستن ُای تشخیص ًفْر‬ ‫‪ُIPS‬ب : عیغتن ُبی جلْگیشی اص ًفْر‬ ‫تکٌْلْصیِای‪ IPS ّ IDS‬تشافیک گزسًذٍ دس شثکَ شوا سا تا جضئیات تیشتش ًسثت تَ‬ ‫فایشّال تحلیل هی‬ ‫کٌٌذ.‬ ‫اتضاسُای ‪ IDS‬هسّْلیي ‪ IT‬سا اص ّقْع یک حولَ هطلغ هی ساصًذ.اتضاس ُای ‪IPS‬‬ ‫یک گام جلْتش هی سًّذ ّ تصْست خْدکاس تشافیک آسیة سساى سا هسذّد هی کٌٌذ.‬
 15. ‫تفاّت‪: IPS ّ IDS‬‬ ‫تفاّت کلیذی تیي ایي تکٌْلْصی ُا اص ًام آى ُا استٌثاط هی شْد.‬ ‫هحصْالت ‪ IDS‬تٌِا تشافیک آسیة سساى سا تشخیص هی دٌُذ.‬ ‫دس حالیکَ هحصْالت ‪ IPS‬اص ّسّد چٌیي تشافیکی تَ شثکَ شوا جلْگیشی هی‬ ‫کٌٌذ.‬
 16. ‫پیکش تٌذی ُای ‪ IPS ّ IDS‬استاًذاسد دس شکل ًشاى دادٍ شذٍ است‬
 17. ‫هذیشیت آسیة پزیشی:‬ ‫سیستن ُای هذیشیت آسیة پزیشی دّ عولکشد هشتثظ سا اًجام هی دٌُذ:‬ ‫1.ضثکَ سا تشای آسیة پزیشی ُا پیوایص هی کٌٌذ‬ ‫2.سًّذ هشهت آسیة پزیشی یافتَ ضذٍ سا هذیشیت هی‬ ‫کٌٌذ.‬ ‫دس گزضتَ ایي تکٌْلْصی ‪ VA‬تخویي آسیة پزیشی ًاهیذٍ هی ضذ.‬ ‫سیستن ُای هذیشیت آسیة پزیشی اتضاس هْجْد دس ضثکَ سا تشای یافتي سخٌَ ُا ّ آسیة‬ ‫پزیشی ُایی کَ هی تْاًٌذ تْسظ ُکش ُا ّ تشافیک آسیة سساى هْسد تِشٍ تشداسی قشاس‬ ‫گیشًذ پیوایص هی‬ ‫کٌٌذ.‬
 18. ‫تاتؼیت اهٌیتی کاستشاًتِایی:‬ ‫سّش ُای تاتؼیت اهٌیتی کاستش اًتِایی تَ ایي طشیق اص ضثکَ هذافظت هی کٌٌذ کَ تضویي‬ ‫هی کٌٌذ کاستشاى اًتِایی استاًذاسد ُای اهٌیتی تؼشیف ضذٍ سا قثل اص ایٌکَ اجاصٍ دستشسی‬ ‫تَ ضثکَ داضتَ تاضٌذ سػایت کشدٍ اًذ.‬ ‫ایي ػول جلْی دولَ تَ ضثکَ اص داخل خْد ضثکَ سا اص طشیق سیستن ُای ًا اهي کاسهٌذاى‬ ‫ّاتضاسُای ‪ RAS ّ VPN‬هی گیشد.‬ ‫ُذف آًِا اص ایي تست ُا هؼوْال تشای تشسسی:‬ ‫1.ًشم افضاس هْسد ًیاص‬ ‫2.کاستشدُای هوٌْع‬
 19. ‫کٌتشل دستشسی/تاییذ ُْیت‬ ‫کٌتشل دستشسی ًیاصهٌذ تاییذ ُْیت کاستشاًی است کَ تَ ضثکَ ضوا دستشسی داسًذ ُن‬ ‫کاستشاى ّ ُن اتضاسُا تایذ تا اتضاس کٌتشل دستشسی دس سغخ ضثکَ کٌتشل ضًْذ.‬
 20. ‫هضایا:‬ ‫تکٌْلْصی ُای ‪ ّ IPS - IDS‬هذیشیت آسیة پزیشی تذلیل ُای پیچیذٍ ای سّی تِذیذ ُا ّ‬ ‫آسیة پزیشی ُای ضثکَ اًجام هی دٌُذ.دس دالیکَ فایشّال تَ تشافیک تش پایَ هقػذ ًِایی‬ ‫آى اجاصٍ ػثْس هی دُذ.اتضاس‪ IPS ّ IDS‬تجضیَ تذلیل ػویق تشی سا تش ػِذٍ داسًذ ّ‬ ‫تٌاتشایي سطخ تاالتشی اص هذافظت سا اسائَ هی کٌٌذ تا ایي تکٌْلْصی پیطشفتَ دوالتی کَ‬ ‫داخل تشافیک قاًًْی ضثکَ ّجْد داسًذ ّ هی تْاًٌذ اص فایشّال ػثْس کٌٌذ هطخع خْاٌُذ‬ ‫ضذ ّ قثل اص آسیة سساًی تَ آى ُا خاتوَ دادٍ خْاٌُذ ضذ.‬ ‫سیستن ُای هذیشیت آسیة پزیشی ضثکَ ضوا سا تَ صْست خْدکاس استخشاج هی کٌٌذ‬ ‫اتضاس تخویي آسیة پزیشی تَ ضوا اجاصٍ هی دٌُذ کَ ضثکَ سا هشتة ّکاهل تشای جستجْی‬ ‫آسیة پزیشی ُای جذیذ پیوایص کٌیذ.‬
 21. ‫هؼایة:‬ ‫‪ُ IDS‬ا توایل تَ تْلیذ تؼذاد صیادی ػالئن ُطذاس غلط داسًذ.کَ تَ ػٌْاى ‪False positives‬‬ ‫ًیض ضٌاختَ هی ضًْذ.دس دالیکَ ‪ IDS‬هوکي است کَ یک دولَ سا کطف ّ تَ اطالع ضوا‬ ‫تشساًذ ایي اطالػات هی تْاًذ صیش اًثُْی اص ُطذاسُای غلط یا دیتای کن اسصش ًاپذیذ ضْد.‬ ‫هذیشاى ‪ IDS‬هوکي است تَ سشػت دساسیت خْد سا ًسثت تَ اطالػات تْلیذ ضذٍ تْسط سیستن‬ ‫اصدست تذٌُذ. تشای تاثیش گزاسی تاال یک ‪ IDS‬تایذ تػْست پیْستَ تشسسی ضْد ّ تشای‬ ‫الگُْای هْسد استفادٍ ّ آسیة پزیشی ُای کطف ضذٍ دسهذیط ضوا تٌظین گشدد.چٌیي ًگِذاسی‬ ‫هؼوْال هیضاى تاالیی اص هٌاتغ اجشایی سا هػشف هی کٌذ.‬
 22. ‫سطخ خْدکاس تْدى دس‪ُ IPS‬ا هی تْاًذ تَ هیضاى صیادی دس هیاى هذػْالت هتفاّت تاضذ.‬ ‫تاثیشات جاًثی ادتوالی دس سیستن ُایی کَ تِیٌَ ًطذٍ اًذ هسذّد کشدى تقاضای کاستشاى‬ ‫قاًًْی ّ قفل کشدى هٌاتغ ضثکَ هؼتثش سا ضاهل هی ضْد.‬ ‫تسیاسی اها ًَ ُوَ سّش ُای اهٌیتی کاستشاى اًتِایی ًیاص تَ ًػة یک ػاهل دس ُش ًقطَ‬ ‫اًتِایی داسد.‬ ‫تکٌْلْصی ُای کٌتشل دستشسی هوکي است هذذّدیت ُای فٌی داضتَ تاضذ‬
 23. ‫سغخ 3-اهٌیت هیضتاى‬ ‫سغخ هیضتاى دس هذل اهٌیت الیَ تٌذی ضذٍ هشتْط تَ اتضاس هٌفشد هاًٌذ سشّسُا-کاهپیْتشُای‬ ‫ضخصی-سْئیچ ُا-سّتشُاّ غیشٍ دس ضثکَ است.ُش اتضاس تعذادی پاساهتش قاتل تٌظین داسد ّ‬ ‫ٌُگاهی کَ تَ ًادسستی تٌظین ضًْذ هی تْاًٌذ سْسار ُای اهٌیتی ًفْر پزیشی ایجاد کٌٌذ.‬
 24. ‫تکٌْلْصی ُای صیش اهٌیت سا دس سغخ هیضتاى فشاُن هی کٌٌذ:‬ ‫1. ‪ IDS‬دس سطخ هیضتاى‬ ‫2. ‪ VA‬تخویي آسیة پزیشی سطخ هیضتاى‬ ‫3.تاتعیت اهٌیتی کاستش اًتِایی‬ ‫4. آًتی ّیشّط‬ ‫5.کٌتشل دستشسی/تصذیق ُْیت‬
 25. ‫دس سغخ هیضتاى :‬ ‫‪ُ IDS‬ای سطخ هیضتاى ػولیاتی هطاتَ ‪ُIDS‬ای ضثکَ اًجام هی دٌُذ.تفاّت اغلی دس ًوایص‬ ‫تشافیک دس یک اتضاس ضثکَ تَ تٌِایی است.‬ ‫‪ VA‬تخویي آسیة پزیشی سطخ هیضتاى:‬ ‫اتضاسُای ‪ VA‬سطخ هیضتاى یک اتضاس ضثکَ هجضا سا تشای آسیة پزیشی ُای اهٌیتی پْیص‬ ‫هی کٌٌذ.دقت آى ُا ًسثتا تاالست ّ کوتشیي ًیاص سا تَ هٌاتغ هیضتاى‬ ‫داسًذ.‬ ‫تاتؼیت اهٌیتی کاستش اًتِایی:‬ ‫سّش ُای تاتعیت اهٌیتی کاستش اًتِایی ّظیفَ دّ چٌذاًی ایفا هی کٌٌذ ّ ُن ضثکَ ّ ُن‬ ‫هیضتاى ُای جذاگاًَ سا هذافظت هی کٌٌذ.‬
 26. ‫آًتی ّیشّط‬ ‫ٌُگاهی کَ آًتی ّیشّط ُای هطخص ضذٍ تشای اتضاس دس کٌاس آًتی ّیشّط ُای ضثکَ‬ ‫استفادٍ هی ضًْذ الیَ اضافَ ای تشای هذافظت فشاُن هی کٌٌذ.‬ ‫کٌتشل دستشسی/تػذیق ُْیت:‬ ‫اتضاس کٌتشل دستشسی دس سطخ اتضاس یک سّش هٌاسة است کَ تضویي هی کٌذ دستشسی تَ‬ ‫اتضاس تٌِا تْسط کاستشاى هجاص غْست‬ ‫پزیشد.‬
 27. ‫هضایا‬ ‫ایي تکٌْلْصی ُای دس سطخ هیضتاى دفاظت تاالیی ایجاد هی کٌٌذ صیشا تشای تش آّسدٍ‬ ‫کشدى هطخػات ػولیاتی هخػْظ یک اتضاس پیکشتٌذی هی گشدًذ‬ ‫هؼایة‬ ‫تکاسگیشی ّ هذیشیت سیستن ُای سغخ هیضتاى هی تْاًذ تسیاس صهاى تش تاضٌذ.اص آًجایی کَ‬ ‫ایي سیستن ُا ًیاص تَ ًوایص ّ تَ سّص سساًی هذاّم داسًذ اغلة ساعات صیادی تشای هذیشیت‬ ‫هٌاسة هی علثٌذ. ًصثطاى هطکل است ّ تالش قاتل هالدظَ ای تشای تٌظین آًِا هْسد‬ ‫ًیاص است.‬
 28. ‫سغخ 4.اهٌیت تشًاهَ کاستشدی‬ ‫دس دال داضش اهٌیت سطخ تشًاهَ کاستشدی تخص صیادی اص تْجَ سا هؼطْف خْد کشدٍ‬ ‫است. تشًاهَ ُایی کَ تَ هیضاى کافی هذافظت ًطذٍ اًذ هی تْاًٌذ دستشسی آساًی تَ دیتا ّ‬ ‫سکْسدُای هذشهاًَ فشاُن کٌٌذ.‬
 29. ‫تکٌْلْصی ُای صیش اهٌیت سا دس سغخ تشًاهَ فشاُن هی کٌٌذ‬ ‫1.پْضص هذافظ تشًاهَ‬ ‫2.کٌتشل دستشسی/تصذیق ُْیت‬ ‫3.تعییي صذت ّسّدی‬
 30. ‫پْضص هذافظ تشًاهَ‬ ‫تشًاهَ تَ کشات تَ عٌْاى فایشّال سغخ تشًاهَ یاد هی ضْد ّ تضویي هی کٌذاص پْضص هذافظ‬ ‫کٌذ کَ تقاضاُای ّاسد ضًْذٍ ّ خاسج ضًْذٍ تشای تشًاهَ هْسد ًظش هجاص ُستٌذ. یک‬ ‫پْضص کَ هعوْال سّی سشّس ُای ّب -سشّس ُای ایویل- سشّس ُای پایگاٍ دادٍ ّ هاضیي‬ ‫ُای هطاتَ ًصة هی ضْد تشی کاستش ضفاف است ّ تا دسجَ تاالیی تا سیستن یکپاسچَ هی‬ ‫ضْد. یک پْضص هذافظ تشًاهَ تشای عولکشد هْسد اًتظاس سیستن هیضتاى تٌظین هی گشدد.‬
 31. ‫کٌتشل دستشسی/تػذیق ُْیت‬ ‫هاًٌذ تصذیق ُْیت دس سغخ ضثکَ ّ هیضتاى تٌِا کاستشاى هجاص هی تْاًٌذ تَ تشًاهَ دستشسی‬ ‫داضتَ تاضٌذ.‬ ‫تؼییي غذت ّسّدی‬ ‫اتضاسُای تؼییي غذت ّسّدی تشسسی هی کٌٌذ کَ ّسّدی گزسًذٍ اص ضثکَ تشای پشداصش‬ ‫اهي تاضذ.اگش اتضاسُای اهٌیتی هٌاسة دس جای خْد هْسد استفادٍ قشاس ًگیشًذ.ُشتشاکٌص‬ ‫تیي افشاد ّ ّاسط کاستش هی تْاًذ خطاُای ّسّدی تْلیذ کٌذ.‬ ‫ػوْهاُشتشاکٌص تا سشّس ّب ضوا تایذ ًا اهي دس ًظش گشفتَ ضْد هگش ایي کَ خالفص‬ ‫ثاتت ضْد.‬
 32. ‫اصْل تیطتش ضاهل هْاسد صیش هی ضًْذ‬ ‫کلیذ ّاصٍ ُا سا فیلتش کٌیذ.تیطتش عثاسات هشتْط تَ فشهاى ُا هاًٌذ‪ Insert‬تایذ تشسسی ّدس‬ ‫غْست ًیاص هسذّد‬ ‫ضًْذ.‬ ‫فقط دیتایی تپزیشد کَ تشای فیلذ هؼیي اًتظاس هی سّد.‬ ‫هضایا‬ ‫اتضاسُای اهٌیت سطخ تشًاهَ هْقؼیت اهٌیتی کلی سا تقْیت هی کٌٌذ ّ تَ ضوا اجاصٍ کٌتشل‬ ‫تِتشی سّی تشًاهَ ُایتاى سا هی دٌُذ. ُوچٌیي سطخ تاالتشی اص جْاتگْیی سا فشاُن هی‬ ‫کٌٌذ چشا کَ تسیاسی اص فؼالیت ُای ًوایص دادٍ ضذٍ تْسط ایي اتضاسُا ثثت ضذٍ ّ قاتل سد‬ ‫یاتی ُستٌذ.‬
 33. ‫هؼایة‬ ‫پیادٍ ساصی جاهغ اهٌیت سطخ تشًاهَ هی تْاًذ ُضیٌَ تش تاضذ چشا کَ ُش تشًاهَ ّ هیضتاى‬ ‫آى تایذ تَ غْست هجضا اسصیاتی پیکشتٌذی ّ هذیشیت ضْد.‬
 34. ‫سطخ 5.اهٌیت دیتا‬ ‫اهٌیت سغخ دیتا تشکیثی اص سیاست اهٌیتی ّ سهض ًگاسی سا دس تش هی گیشد.سهض ًگاسی دیتا‬ ‫ٌُگاهی کَ رخیشٍ هی ضْد ّ یا دس ضثکَ ضوا دشکت هی کٌذ تَ عٌْاى سّضی تسیاس هٌاسة‬ ‫تْصیَ هی گشددّ صیشا چٌاًچَ توام اتضاسُای اهٌیتی دیگش اص کاس تیفتٌذ یک عشح سهض‬ ‫ًگاسی قْی دیتای هختص ضوا سا هذافظت هی کٌذ.اهٌیت دیتا تا دذ صیادی تَ سیاست ُای‬ ‫ساصهاًی ضوا ّاتستَ است .‬
 35. ‫تکٌْلْصی ُای صیش اهٌیت سا دس سطخ دیتا فشاُن هی کٌٌذ‬ ‫1.سهض ًگاسی‬ ‫2.کٌتشل دستشسی/تصذیق ُْیت‬ ‫سهض ًگاسی‬ ‫طشح ُای سهض ًگاسی دیتا دس سطْح دیتا تشًاهَ ّ سیستن ػاهل پیادٍ هی ضًْذ.تقشیثا توام‬ ‫طشح ُا ضاهل کلیذ ُای سهض ًگاسی ّ سهض گطایی ُستٌذ توام افشادی کَ تَ دیتا دستشسی‬ ‫داسًذ تایذ داضتَ تاضٌذ.استشاتضی ُای سهض ًگاسی هؼوْل ضاهل ‪RSA ّ PGP ّ PKI‬‬ ‫ُستٌذ.‬
 36. ‫کٌتشل دستشسی/تػذیق ُْیت‬ ‫هاًٌذ تػذیق ُْیت سطْح ضثکَ -هیضتاى ّ تشًاهَ تٌِا کاستشاى هجاص دستشسی تَ دیتا‬ ‫خْاٌُذ داضت.‬
 37. ‫هضایا‬ ‫سهض ًگاسی سّش اثثات ضذٍ ای تشای هذافظت اص دیتای ضوا فشاُن هی کٌذ.چٌاًچَ ًفْر‬ ‫گشاى توام اتضاسُای اهٌیتی دیگشدس ضثکَ ضوا سا خٌثی کٌٌذ سهض ًگاسی یک هاًغ ًِایی ّ‬ ‫هْثش تشای هذافظت اص اطالػات خػْغی ّ داسایی دیجیتال ضوا فشاُن هی کٌذ.‬ ‫هؼایة‬ ‫تاس اضافی تشای سهض ًگاسی ّ سهض گطایی دیتا ّجْد داسد کَ هی تْاًذ تاثیشات صیادی دس‬ ‫کاسایی تگزاسد.‬
Advertisement