Jurnal e pembelajaran menaga

294 views

Published on

Assignment 1 Menaga

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal e pembelajaran menaga

  1. 1. Jurnal Pendididkan Malaysia 34(1) 2009: 155 – 172 Kesedaran,Penilaian dan Penerimaan e-Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik (Awareness, Evaluation and Acceptance of e-Learning Among The University’s Academic Staff) Jurnal yang dipilih dan dianalisis berkaitan dengan kajian tentang pembelajaran berasaskan elektronik dan web. Kajian ini telah dijalankan bagi mengenal pasti tahap kesedaran, penilaian dan dan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik dari segi proses pembelajaran dan pengajaran di Universiti Sains Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Rubiah Omar Jamilah Hj.Ahmad.Beliau telah menjalankan beberapa kajian dan telah menghasilakan penulisan jurnal ini. Jurnal yang bertajuk ‘Kesedaran,penilaian dan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik’telah dikaji bagi mengenal pasti tahap penerimaan epembelajaran di kalangan ahli akademik dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan e-pembelajaran dalam perlaksanaan proses pembelajaran memuaskan tetapi pada masa kini terdapat banyak perubahan dalam penggunaan e-pembelajaran.Ini mengakibatkan kebanyakan warga akademik tidak berpuas hati dalam penggunaan e-pembelajaran dalam pembelajaran.Oleh itu,tahap perlaksannan e-pembelajaran tidak lagi mencapai matlamat yang diharapkan oleh pihak atasan.Bagi mengatasi masalah ini,kajian ini telah dijalankan bagi mengenal pasti peratus kesedaraangolongan akademik dalam kesedaraan,penilaian dan penerimaan e-pembelajaran. Disamping itu, di Malaysia e- pembelajaran merupakan teknologi yang asas yang paling penting bagi semua Institute Pengajian Tinggi (IPT).Tetapi penggunaan e-pembelajaran tidak memuaskan di kalangan akademik.Oleh itu,kajian ini dijalankan bagi mengubah minda pelajar daripada pasif kepada aktif terutama dengan penggunaan teknologi internet .
  2. 2. Kajian ini boleh mewujudkan kesedaran kepada para ahli akademik tentang kepenting penggunaa e-pembelajaran.Seterusnya membantu kemajuan teknologi dan menjadi pemangkin kepada budaya IT yang berterusan bermula di peringkat pendidikan tinggi. Persoalan yang diwujudkan daripada kajian ini ialah: Adakah terdapat penilaian hubungan yang signifikan antara kefahaman terhadap e-pembelajaran arahan kendiri dalam kalangan ahli akademik? Adakah tahap penerimaan bagi penggunaan e-pembelajaran memuaskan dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran di IPT? Apaka faktor – faktor yang menjadi punca utama bagi mereka yang tiadak nerminat dalam penggunaan e-pembelajaran? Kajian ini melihat sejauh manakah tahap kefahaman responden terhadap kepentingan perlaksanaan e-pembelajaran dalam kalangan pelajar dan persepsi mereka terhadap kesediaan mereka menguruskan pembelajaran arahan kendiri sebagai tenaga pengajar. Oleh itu, disamping memiliki tenaga akademik yang cemerlang dan berkelayakan,universiti harus mempunyai prasarana yang terbaik seperti bilik kuliah, makmal,perpustakaan, asrama, komputer dan pelbagai kemudahan pembelajaran yang lain (Jamilah, 2006). Persoalan kedua pula tentang tahap penerimaan bagi penggunaan epembelajaran dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran di IPT.Selepas kajian yang telah dijalankan oelh Universiti Sains Malaysia,kesimpulan yang didapati adalah selepas memperkenalkan perpustakan electronic dan Video Net ia boleh mendorong ahli akademik untuk menggunakan internet secara maksimim. Ini mempercepatkan penting kerana pengajaran dan penerimaan proses e-pembelajaran pembelajaran berupaya dengan lebih efektif.Penerimaan e-pembelajaran boleh mempercepatkan kerja ahli akademik.Ia boleh menawarkan pelbagai saluran bagi mencari maklumat tentang suseatu topic.Oleh itu,Ahli akademik harus memberi perhatian yang lebih terhadap penerimaan e-pembelajaran.Dengan menggunakan internat ahli akademik boleh mencari maklumat melalui saluran ‘google’’yahoo’ dan sebagainya.Oleh itu,ahli akademik harus menyedar tentang kepentingan penerimaan e-pembelajaran dalam
  3. 3. kehidupan mereka. Penerimaan e-pembelajaran boleh memudahkan kejra para ahli akademik dan pegetahuan mereka tidak terbatas di bilik kuliah . Untuk menganalisis jurnal ini,kajian yang telah digunakan ialah kaedah non probability kerana tujuan kajian bukan untuk digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi.Tambahan pula,kajian ini lebih berbentuk kajian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran awal tentang kesediaan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik.Penyelidik menggunakan responden ahli akademik daripada pusat pengajian USM Pulau Pinang yang menggunakan e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Sejumlah 165 borang soal selidik telah diedarkan kepada ahli akademik di 15 Pusat Pengajian.Daripada jumlah tersebut, 119 borang soal selidik telah berjaya dikumpulkan mengikut Pusat Pengajian. Analisis kuantitatif menggunakan program SPSS (Statistical package for social sciences) perisian SPSS versi 14.0 telah digunakan dalam kajian ini.Data yang didapati telah ditukar kepada kod-kod tertentu yang akan mewakili pemboleh ubah seperti mana terdapat dalam soal selidik. Data yang diperolehi telah digunakan bagi membuat analisis dengan menggunakan kaedah analisis deskriptif seperti frekuensi,peratusan,min,sisihan piawai dan kaedah analisis inferensi seperti Ujian –t dan ANOVA. Selepas menganalisis kajian ini didapati bahawa tahap kefahaman responden terhadap e-pembelajaran,majoriti bersetuju dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pengaji.Kaedah pembelajaran melalui e-pembelajaran juga membolehkan pendidikan disampaikan kepada lebih ramai pelajar tanpa batasan jarak dan pembelajaran yang berterusan.Dalam ini terdapat bebera konsep yang telah dijelaskan kepada responden iaitu e-pembelajaran sebagai satu kaedah pembelajaran khusus untuk para pelajar. Konsep kedua pula e-pembelajaran sejajar dengan kemajuan teknologi dan ICT.Seterusnya pembelajaran berasaskan komputer dan internet membolehkan proses pembelajaran dilaksanakan dengan lebih sistematik, menarik dan berkesan dengan kuantiti pelajar yang lebih ramai tanpa batasan jarak yang ditetapkan. Penerimaan aplikasi e-pembelajaran di IPT sebagai alat pembelajaran berada pada tahap yang memuaskan (Zailan & Azmi, 2006).
  4. 4. Selain tanggungjawab daripada mereka itu,responden sebagai ahli juga boleh akademik memahami bagi mengenai pelaksanaan e- pembelajaran.Analisis ini telah dibuat dan didapati keputusan yang baik.Kaedah tersebut boleh dikategorikan kepada menggunakan sepenuhnya kaedah epembelajaran di dalam kuliah,memuat naikkan nota- nota kuliah ke laman web epembelajaran dari semasa ke semasa.Di samping itu,mengikuti latihan – latihan yang berkaitan dengan e-pembelajaran di USM dan menggalakkan para pelajar menggunakan e-pembelajaran sebagai mekanisme pembelajaran.Melalui kaedah epembelajaran, pembelajaran, pemikiran kritis dan kreatif boleh berlaku dengan mudah dan berkesan. Ini selari dengan hasrat kerajaan Malaysia dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan yang ingin memajukan ekonomi melalui e-ekonomi iaitu ekonomi berlandaskan elektronik. Tahap kesedaran ahli akademik yang tinggi terhadap konsep sistem epembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu merealisasikan empat objektif e-pembelajaran iaitu untuk memperkenalkan konsep baru pembelajaran peringkat yang lebih tinggi; memperkenalkan kaedah pembelajaran yang interaktif dan produktif; untuk memastikan pelajar belajar dengan lebih bebas dan objektif yang terakhir ialah untuk membenarkan pembelajaran yang seimbang di Malaysia. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa ahli akademik sedar tentang konsep e-pembelajaran.ICT dimajukan sebagai alat utama bagi membolehkan ahli akademik menggunakan ICT dan melibatkan pelajar dalam pelbagai aktiviti pembelajaran di dalam kuliah berteraskan kemajuan teknologi maklumat.Kebanyakkan pengajian tinggi telah menyedar tentang kegunaan epembelajaran dalam pendidikan.Tampahan pula,terdapat faktor –faktor yang mempengaruhi perlaksanaan e-pembelajaran,Terutamanya faktor mempunyai kemudahan komputer sempurna dan lengkap dan ia tidak hanya bergantung kepada kesediaan pembelajaran arahan kendiri ahli akademik sahaja. Mereka turut berperanan memotivasikan pelajar, memberi info dan input, mempengaruhi serta menggalakkan pelajar menggunakan kemudahan talian e-pembelajaran ketika belajar. Ini penting kerana sebagai pelajar mereka seharusnya mempunyai kesediaan pembelajaran arahan kendiri yang tinggi untuk mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
  5. 5. Kesimpulannya, ahli akademik memainkan peranan penting dalam kajian ini.Ini kerana mereka mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi.Ini hanya boleh mencapai melalui kesedaraan penggunaan e-pembelajaran sebab penggunaan ict sangat penting dalam pembanggunan ekonomi.Oleh itu, Kesedaran, penilaian dan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik secara positif semakin memantapkan lagi kemajuan teknologi dan dunia ICT sesuai dengan kehendak masyarakat serta perkembangan kemajuan teknologi masa kini. Oleh itu,melalui kajian ini para ahli akademik sudah menyedar tentang kepentingan kesedaran,penilaian dan penerimaan e-pembelajaran dalam kehidupan.

×