Your SlideShare is downloading. ×
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
32 nd issue of janta ka aaina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

32 nd issue of janta ka aaina

139

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
139
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. pevelee keâe DeeF&vee MAHHIN 07752/13/1/2010- TC Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 32 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 efnboer meehleeefþ ë8 He=< nkeÀ Þãõ¦¾ã ¼ãîãä½ã ¹ãÀ ‚ãㆠªãäÊã¦ããò ‡ãŠã ‚ã¹ã½ãã¶ã ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ÖìƒÃ Öãñ¦ããèý ½ãìâºãƒÃ, ¼ããÀ¦ã ½ãò Ôãã䪾ããò Ôãñ ªãäÊã¦ã ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôãâºãâ£ããè ÔãìãÌã£ãã ÀÖãè Öãñ¦ããè Êãñã‡ãŠ¶ã ä äÔã½ãìªã¾ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ØãìÊãã½ããò •ãõÔãã ̾ãÌãÖãÀ ÌãÖãâ †ñÔãã ‡ã슜 ¶ãÖãé ©ããý ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ÀÖã Öõý Íãã¾ãª ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ãã•ã ‡ãŠãñ ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãè ¹ã쌦ãã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ©ããè ãä‡ãŠ¼ããè ƒ¶Öò ØãâªØããè Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‚ããõÀ ãäªÔãâºãÀ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÖÊããè ¦ããÀãèŒã Ôãñ ÖãèØãâªØããè ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãã Öãè Ôã½ã¢ã¦ããè Öõ ƒÔããäÊㆠºããºãã ÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡À ‡ãŠãè Þãõ¦¾ã¼ãîã½ã ‡ãñŠ ªÍãöã ä¦ããñ 6 ãäªÔãâºãÀ ‡ãŠãñ ºããºãã ÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãîÀñ ¼ããÀ¦ã ÌãÓãà Ôãñ ÊããŒããò ÊããñØã †‡ãŠãä¨ã¦ã‡ãŠãè ½ãÖã¹ããäÀãä¶ãÌããå㠇ãñŠ ã䪶ã ãäÍãÌãã•ããè ¹ãã‡ãÊ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¾ãÖ ‡ãŠã¾ãÉ㊽ã ÊãØã¼ãØã 7 ãäªÔãâºãÀ½ãò ÊããŒããò ‡ãŠãè Ôã⌾ãã ½ãò ‚ãㆠÖì† ªãäÊã¦ã ¦ã‡ãŠ ÞãÊã¦ãã Öõý ›ãƒ½Ôã ‚ããù¹ãŠ ƒâã䡾ããÔã½ãã•ã ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀÖ Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãñŠ ½ãì¦ãããäºã‡ãŠ ƒÔã ºããÀ ÌãÖãâ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ¶ãÖãé ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããèý̾ãÌãÔ©ãã 14 ÊããŒã ÊããñØã ‚ãã¾ãñ ©ãñ, Êãñã‡ãŠ¶ã ƒ¦ã¶ããè ä‡ãŠãè Øã¾ããè Öãñ¦ããè ¦ããñ Œãã¶ãñ-¹ããè¶ãñ •ãõÔããè ºãü¡ãè Ôã⌾ãã ‡ãŠãè ¹ãÖÊãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ „¶ã‡ãñŠ‚ããÌã;ã‡ãŠ ÌãÔ¦ãì‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÊ㽺ããè-Ê㽺ããè ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¾ããñ•ã¶ãã ¶ãÖãé ºã¶ããƒÃý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãÊãヶãò ÊãØãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãé ¹ãü¡¦ããèý ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠãè ¹ãîÀãè ›ãè½ã 5-6 -7 ãäªÔãâºãÀ ƒ¶ããä‡ãŠÔããè ›ñ¶› ½ãò ¼ãñü¡-ºã‡ãŠãäÀ¾ããò ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ¦ããè¶ã ã䪶ã ãäÍãÌãã•ããè ¹ãã‡ãÊ ¹ãÀ ½ããõ•ãîª ©ããèŸîâÔãñ ¶ãÖãé Øã¾ãñ Öãñ¦ãñý ¹ã¾ããù¦ã ‚ããõÀ ÔÌãÞœ (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 6 ¹ãÀ...)
  • 2. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 2 ªãñÓããè ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊããñ ‡ãŠãñ Ôã•ãã ‡ãŠãõ¶ã ªñØãã? ‡ãŠÀ¦ããè ƒÔã‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ‚ããÀãñ¹ããè œî› •ãã¦ãñ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãäªÌãÔã ¹ãÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ÔãÌããÊã Öõ ‚ããõÀ „Ôã ½ããäÖÊãã ¹ãÀ ‚ããÀãñ¹ã ÊãØãã¾ãã •ãã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ Ìããñ ¢ãîŸñ ‡ãñŠÔã Àãä•ãÔ›À ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ¾ãÖ ÔããÀãè ºãã¦ãñ 10 ãäªÔãâºãÀ ‚ãâ¦ãÀãÓ›Èã¾ã è ‚ããƒÃ¶ãã ÔãâÌã㪪ã¦ãã ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ ¹ãìãÊãÔã ´ãÀã ä ``ÞããÀ ½ããäÖÊãã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊãñ ½ãñÀãè ½ããäÖÊãã‚ããò ¹ãÀ ‚㦾ããÞããÀ ‡ãŠãè †‡ãŠ •ã¶ãÔããñÊãÖ ÔããÊã ‡ãŠãè Êãü¡‡ãŠãè ‡ãŠãñ ¹ãìãäÊãÔã Ôãì¶ãÌããƒÃ ½ãò ½ããäÖÊãã‚ããò ¶ãñ ºã¾ãã¶ã ‡ãŠãèý ƒÔãÔ›ñÍã¶ã ‡ãñŠ ºã⪠‡ãŠ½ãÀò ½ãò Êãñ Øㆠ‚ããõÀ „Ôãñ •ã¶ã Ôãì¶ãÌããƒÃ ½ãò †¡Ìããñ‡ãñŠ› ãä½ããäÖÀ ªñÔããƒÃ,½ããÀ¶ãñ ÊãØãñý ¦ã©ãã ‡ãŠÖ¶ãñ ÊãØãñ ãä‡ãŠ ºããñÊã ¦ãì ÌããäÀÓŸ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ‡ãŠÊ¹ã¶ãã Íã½ããÃ, ½ããäÖÊãã‚ããò¹ãã‡ãñŠ›½ããÀ Öõ `` ¾ãñ ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ÀƒÍãã ‡ãŠã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡¶ãñ ÌããÊããè àã½ãããä•ãÔã¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè •¾ã㪦ããè ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ªÊãÌããè, ½ãìºãƒÃ ‡ãŠãè ¡ãè Ôããè ¹ããè ¼ããÀ¦ããè ‡ãìŠÊãã¡ñ â•ãºã ‚ããÌãã•ã „Ÿã¶ããè ÞããÖãè ¦ããñ „Ôã‡ãŠãè ºãñ›ãè ‚ãããäª ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ½ããäÖÊãã‚ããò ‚ã¹ã¶ããè ¾ãñ ÔããÀãè‡ãñŠ Ôãã©ã ¾ãÖ ºã¦ããÃÌã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ºãã¦ãñ ‡ãŠÖãèýÔãºã ãä‡ãŠÔããè ‚ããõÀ ‡ãñŠ ‡ãŠÖ¶ãñ ¹ãÀ ¶ãÖãé ºããäʇ㊠ƒÔã ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ ¼ããÀ¦ããè ‡ãìŠÊãã¡ñ ¶ãñ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãñŠ Ôããèãä¶ã¾ãÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``•ããñ ¼ããè ¦ã‡ãŠÊããè¹ãñŠ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñƒÔ¹ãñ‡ã‹›À Íã½ãÍãñÀ ¹ãŸã¶ã ‡ãñŠ ‡ãŠÖ¶ãñ ¹ãÀ Öãñ ÀÖãè Öõý „¶ã Ôãºã ¹ãÀ ½ãö †‡ãŠ ãäÀ¹ããó› ºã¶ãããä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý Ìãñ ¾ãÖã ¦ã‡ãŠ ¼ããè Þãì¹ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ ÌããäÀÓŸãò ‡ãŠãñ ¼ãñ•ãìØããè ‚ããõÀ ‡ãŠãñãÍãÍã â äÀÖñ „¶Öãñ¶ãò ‚ããØãñ ¾ãÖ ¼ããè ƒÊ•ãã½ã ÊãØãã¾ãã ƒÔã ½ãã½ãÊãñ ½ãò ¼ããè †‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠãè ¦ããñ Ö½ã¹ãÀ ‡ãŠããä¦ãÊãã¶ãã Ö½ãÊãã ä ƒÔ¹ãñ‡ã‹›À ‚ã¥㠺ããñÀ¡ñ †‡ãŠ ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ‡ãŠÂâØããè ‡ãŠãè „¶ã ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè Öãñ`` àã½ãã ªÊãÌããèãä‡ãŠ ½ãñÀãè ºãñ›ãè ‡ãŠãùÊã ØãÊãà Öõ ‚ããõÀ ã䜶ããÀ, ‡ãŠãâÔ›ñºãÊã ‡ãŠãñ ֛ㆠ•ãã¶ãñ ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããÀãñ¹ã ÊãØãã ‡ãŠÀ ª¹ãŠã 307 ‡ãñŠ Ôãã©ã œÖ ºããÀ ºãÊã㦇ãŠãÀ ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ •ãºã ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ •ããñ ¹ãìãÊãÔã ÌããÊãñ Øãì¶ããÖ ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ äÀâ¡ãè, ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ØãããäÊã¾ããâ ¹ãìãäÊãÔã ªñ¶ãñ ‡ãŠãñƒ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ¶ãÖãé ÖìƒÃ ‚ãâ¦ãØãæã Øãì¶ããÖ ª•ãà ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Øã¾ãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ½ãã½ãÊãã ŒãìÊãã ¦ããñ ãä‡ãŠÔããè ¶ãã ãä‡ãŠÔããè „¶Öò •ãºã ¦ã‡ãŠ Ôã•ãã ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããè ¦ãºã ¦ã‡ãŠÊãØããèý ÖÀ •ãØãÖ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ƒÔããè ¦ãÀÖ ¹ãŠããä¦ã½ãã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ`` ½ãñÀãè ½ãì¢ãñ 6 ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ Þã‡ã‹‡ãŠÀ ÊãØãã¶ãñ ¦ãÀÖ †¹ãŠ ‚ããƒÃ ‚ããÀ ª•ãà Öãñ Øã¾ãã Êãñã‡ãŠ¶ã ä ¾ãÖ ãäÔ©ããä¦ã ºãªÊã¶ãñ ÌããÊããè ¶ãÖãé Öõý ‡ãŠÊ¹ã¶ããºããÌã•ãîª ¼ããè ãä‡ãŠÔããè ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊãñ ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ Íããªãè Öì† 10 ÔããÊã Öì†ý ½ãñÀã ¹ããä¦ã ½ãì¢ãÔãñ ¹ãü¡ñ ý`` ºããñÀ¡ñ ¹ãŠÀãÀ Öãñ Øã¾ããý „Ôã‡ãñŠ ¹ãŠÀãÀ Öãñ¶ãñ Íã½ããà ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ •ãºã „ÞÞã ÌãØãà ‡ãŠãè ‚ããõÀ¦ããñ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ¶ãÖãè ‡ãŠãè Øã¾ããèý „Ê›ã ÀƒÍãã ‚ã‡ã‹ÔãÀ ½ããÀ ¹ããè› ‡ãŠÀ¦ãã Öõ Êãñã‡ãŠ¶ã •ãºã ¼ããè ä ¼ããÀ¦ããè ‡ãìŠÀõÍããè •ããñ ãä‡ãŠ Ôãñ‡ã‹Ôã Ìã‡ãÊÀ ‡ãñŠ ½ãò ¹ãìãÊãÔã ¶ãñ ¼ããè ½ãªª ‡ãŠãèý ºããñÀ¡ñ ‡ãŠã ä ¹ãÀ ‚㦾ããÞããÀ Öãñ¦ãã Öõ ¦ããñ ½ããè㡾ãã ãäÊãŒã¶ãñ ä‡ãŠãè ºãñ›ãè ‡ãŠãñ ºããÊã Ôãì£ããÀ ØãðÖ ½ãò ¡ãÊã ½ãö Ìã¡ãÊã㠛ȇ㊠›Èãä½ã¶ãÊã ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ½ãò Ôãã©ã „¶Öò †Þã ‚ããƒÃ Ìããè †¡Ôãá ‡ãñŠ ªìÓ¹ããäÀ¥ãã½ã ãäÀ‡ãŠãù¡ ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ŒÌãã•ãã ¾ãîã¶ãÔã ‡ãñŠ ‡ãñŠÔã ä ÊãØã¦ãã Öõ Êãñã‡ãŠ¶ã Ôã½ãããä•ã‡ãŠ ‚ããõÀ ‚ãããä©ãÇ㊠¹ã äã䪾ãã Øã¾ãã ‚ããõÀ „Ôãñ ÌãÖã 23 ã䪶㠦ã‡ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ •ãã¦ããè Öì ¦ããñ ½ãñÀãè ‡ãŠãñƒÃ Ôãì¶ãÌããƒÃ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãñ •ããØã‡㊠‡ãŠÀ¦ããè Öõý „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ½ãò Ôããè ‚ããƒÃ ¡ãè ¶ãñ „Ôã ¹ãÀ †¹ãŠ ‚ããƒÃ ‚ããÀ Ôãñ ãä¹ãœü¡ãè ‚ããõÀ¦ããò ‡ãŠã ªªÃ ½ããè㡾ãã ‡ãŠãñ Ôãì¶ããƒÃ äÀÖ¶ãã ¹ãü¡ãý ¶ãÖãè Öãñ¦ããè Öõý †‡ãŠ ºããÀ •ãºã ½ãö¶ãñ ºãÖì¦ã ªºããÌã ãä‡ãŠ •ãºã „Ôã¶ãñ Ôãñ‡ã‹Ôã Ìã‡ãÊ ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ª•ãà ‡ãŠÀ ‡ãñŠ ÔãÔ¹ãò¡ ‡ãŠÀ ã䪾ãã ©ãã Êãñã‡ãŠ¶ã ä ¶ãÖãé ªñ¦ãã Öõý ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡‡ãñŠ ½ã콺ãÆã ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊããè Ôãºãã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ¡ãÊã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ãä‡ãŠ ¦ããñ ½ãñÀñ ¹ããä¦ã ¶ãñ ½ãì¢ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠãè ¦ããñ „Ôãñ ¼ããè ©ã¹¹ãü¡ ½ããÀ ä ºã㪠½ãñ ãä¹ãŠÀ „Ôãñ ‡ãŠã½ã ¹ãÀ Êãñ ãäÊã¾ãã Øã¾ããý ÌããÊãñ †¡Ìããñ‡ãñŠ› ãä½ããäÖÀ ªñÔããƒÃ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠãä‡ãŠ ``½ãñÀñ ¹ãü¡ãñÔã ½ãò ºããÀÖ ¦ããñÊãñ Ôããñ¶ãñ ‡ãŠãè ½ããÀã ‚ããõÀ Œãî¶ã ¼ããè ãä¶ã‡ãŠÊããý ¹ãìãäÊãÔã ½ãò ‡ãŠÀ •ãñÊã ½ãò ºã⪠‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ããý ªîÔãÀñ ÌãÖ 57 ƒ¶ã‡ãŠã„¶›À ‡ãñŠÔã ½ãò ¼ããè ãäÊ㹦㠹ãìãÊãÔã ÌããÊãñ ƒÔã ãäÊㆠØãì¶ããÖ Àãä•ãÔ›À ¶ãÖãé äÞããñÀãè ÖìƒÃ ©ããè ¦ããñ ½ãñÀãè ¹ãü¡ãñÔã¶ã ½ãì¢ã ¹ãÀ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãè ¦ããñ „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã †¹ãŠ ‚ããƒÃ ã䪶㠕ãºã „Ôã¶ãñ ÔããÀãè Ö‡ãŠãè‡ãŠ¦ã ½ããä•ãԛț ñ ÖõýƒÔã ¦ãÀÖ ‚ã¶ãñ‡ãŠ ½ããäÖÊãã‚ããò ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠÀ¦ãñ ¦ãããä‡ãŠ ÌãÖ ã䪌ãã Ôã‡ãñŠ ‡ãŠãè Ö½ããÀñ ¹ãìãÊãÔã äƒÊ•ãã½ã ÊãØãã ÀÖãè ©ããèý •ãºã ֽ㠹ãìãäÊãÔã ‚ããÀ ºããâ³ã ‡ãŠãñ›Ã ½ãò ãäÊãŒãã •ãã¦ãã Öõ ¦ãì ÌãÖãâ Ôãñ ‡ãŠÖãè ¦ããñ ½ããä•ãԛț ¶ãñ 500 ‡ãŠã ºããú¶¡ ñ „¹ãÀ ºããè¦ããè ÖìƒÃ ‚ãã¹ãºããè¦ããè ºã¾ãã¶ã ‡ãŠãèý †‡ãŠ ©ãã¶ãñ ‡ãŠãè àãñ¨ã ½ãñâ Øãì¶ããÖ ‡ãŠãè ÌããÀªã¦ãñâ ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ãÔ›ñÍã¶ã •ãã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ ºãñØãì¶ããÖ Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè •ããý`` Êãñ¶ãñ ãä‡ãŠ Íã¦ãà ¹ãÀ œãñ¡ã ãä‡ãŠÔããè ¦ãÀÖ 500 ¦ãÀ¹ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ª¹ãŠã Öãñ¦ããè Öõýºãã¦ã ‡ãŠÖ¶ãñ ÊãØãñ ¦ããñ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ Ö½ããÀãè ½ãâ¡ãÊãã ½ãñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊããè ‚ãã¾ãÔãã ¶ãñ ¼ããè ‡ãŠã ºããú¡ ¼ãÀ ‡ãŠÀ „Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãã 498 ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ¼ããè ¹ãìãÊãÔã ä ƒÔã •ã¶ã Ôãì¶ãÌããƒÃ ‡ãŠã ‚ãã¾ããñ•ã¶ã ½ãìºãƒÃ ‡ãŠãèãä¹ã›ãƒÃ Íãì ‡ãŠÀ ªãèý ãä•ãÔãÔãñ Ö½ããÀñ ºãֶ㠇ãŠÖãè ãä‡ãŠ ``¹ãÖÊãñ ¦ããñ ¹ãìãÊãÔã ½ãñ ½ãâ¡ãÊãã ½ãò ä ¹ãü¡ãý ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‡ãñŠÔã ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãäÌããä¼ã¸ã ½ããäÖÊãã ÔãâØ㟶ããò ¶ãñ †‡ãŠ Ôãã©ã ‚ãã ‡ãŠÀ‡ãŠãè ¦ãºããè¾ã¦ã ƒ¦ã¶ããè ŒãÀãºã Öìƒ ‡ãŠãè „¶Öò Ö½ããÀñ ÜãÀ ‡ãŠãñ ¦ããñ¡ ã䪾ããý ‚ããõÀ ¹ãìãÊãÔã ÌããÊãñ ü ä ½ããäÖÊã㠂㦾ããÞããÀ ãäÌãÀãñ£ããè ‡ãŠãè ÔãâÜãÓãà Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† Êãñã‡ãŠ¶ã ¹ãÖÊããè ºããÀ ¦ããñ ¹ãìãÊãÔã ä ä ãä‡ãŠ¾ããý ƒÔã •ã¶ã Ôãì¶ãÌããƒÃ ‡ãŠã ÔãâÞããÊã¶ã ½ããäÖÊãã½ã콺ãÆã ‡ãñŠ ãäÍãÌãã •ããè ÖãùÔ¹ããè›Êã ½ãò ªããäŒãÊã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Öãè Ö½ããÀñ ÜãÀ ‡ãŠãñ ‚ããØã ÊãØãã ªãè Ôããä½ããä¦ã ‡ãŠãè ÀñŒãã Ÿã‡ãìŠÀ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔã ‡ãñŠÔã ª•ãà Öãè ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ‚ãØãÀ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ÌããäÀÓŸÖãñ¶ãã ¹ãü¡ã •ãÖã „Ôã‡ãŠãè ½ãð¦¾ãì Öãñ ØãƒÃý`` ØãƒÃý •ãºã Ö½ã¶ãñ ãäÌãÀãñ£ã ¹ãƪÍãö㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ãä¦ãÊã‡ãŠ ¶ãØãÀ ¹ãìãÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãñŠ Ôããèã¶ã¾ãÀ ä ä ‡ãŠÀ¦ããè ¼ããè Öõ ¦ããñ œã¶ã ºããè¶ã ºãÀãñºãÀ ¶ãÖãé Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ÖÔããè¶ãã Œãã¶ã ¶ãñ ãä‡ãŠ¾ããý ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ´ãÀã ÔãâÞãããäÊã¦ã •ãñ. ºããè.ãä¡Ôããñ•ãã ãäÍãàãã ‡ãòŠ³ 200 Á¹ã¾ãñ ‡ãŠ½¹¾ãì›À Ôãò›À ½ãò ‡ãŠ½¹¾ãì›À ÔããèŒãò, (ºãñãÔã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãÃ) ä †¡ãä½ãÍã¶ã ÍãìÁ ‡ãŠ½¹¾ãì›À ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ Deye keâcheÙetšj keâesme& Deewj Yeer Deemeeve Deehekesâ Deheves meQšj ceW keâchÙetšj keâesme& keâerefpeS keâesF& Mewef#ekeâ ÙeesiÙelee vener Skeâ efJeIeeLeea, Skeâ keâchetÙešj ‡ãŠÀò... keâesme& kesâ efueS Deb«espeer peeveves keâer DeeJeMÙekeâlee veneR veewkeâjer {tb{ves ceW ceoo ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ÔããÊ›¹ãñ¶ã Àãñ¡, †ââ›ã¹ã ãäÖÊã, Ìã¡ãÊãã (ƒÃ), ½ãìâºãƒÃ-37. Ôãâ¹ã‡ãÊ : Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ½ããñ. : 9324591974-022-22947309
  • 3. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 3 ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãè Êãã¹ãÀÌããÖãè ¶ãñ Êããè ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãè •ãã¶ã½ãñ¶ãÖãñÊã ½ãò Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãñŠ ‡ãŠãñ ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊãã Êãñã‡ãŠ¶ã ½ããñÖ½½ãª ä ÀÖ½ã¦ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ¦ããÀ ‡ãñŠ ‚ãâ¦ã ½ãò Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ãä¶ã‡ãŠãÊãã ¶ãÖãé •ãã Ôã‡ãŠã ºãÞÞãã ½ããõ¦ã ‡ãñŠ ½ãìâÖ ½ãòªãõÀã¶ã ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãè ½ããõ¦ã ‡ã‹ ¾ ããò ã ä ‡ ㊠•ãºã¦ã‡ãŠ Êããñ Ø ã „Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã¦ãñ ¦ãºã¦ã‡ãŠ ÌãÖ ºãÖ Þãì‡ãŠã ©ããý„Ôã Øã›À ½ãò ½ãñ©ãñ¶ã •ãõÔããè •ãÖÀãèÊããè ØãõÔããñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ „Ôã‡ãŠãè ÌãÖãè ¹ãÀ ½ãð¦¾ãì Öãñ Øã¾ããèý ÊãØã¼ãØã 45 ãä½ã¶ã› ºã㪠„Ôãñ ¹ãã¾ãã Øã¾ããý Üãã¾ãÊããò ‡ãŠãñ ½ãìºãƒÃ Ôãñ¶›ÈÊã ‡ãñŠ â ¶ãã¾ãÀ ÖãÔ¹ããè›Êã ½ãò ¼ã¦ããê ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ ãä•ãÔã½ãò Ôã¼ããè ‡ãŠãè ÖãÊã¦ã Ôãã½ã㶾㠺ã¦ãã¾ããè •ãã ÀÖãè Öõý ÖãÊãããä‡ãŠ ½ããñÖ½½ãª ‡ãŠÊãÌãã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã Øãâ¼ããèÀ ©ããè ãä•ãÔã‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ „Ôãñ ICCU †¡Ìããñ‡ãñŠ› Àãè¶ãã Íã½ããà ÀŒã¦ãñ Öõý ¾ãñ ¹ããâÞããñ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè Ôãñ¶ã Øãì•ããè ½ããØãà ½ãò ÀŒãã Øã¾ãã ©ããý Êãñã‡ãŠ¶ã ãä¹ãŠÊãÖãÊã ä ãä¹ãœÊãñ ֹ㋦ãñ Íãì‰ãŠÌããÀ ‡ãŠãñ †‡ãŠ ½ãñ¶ã ÖãñÊã ¹ãÀ ãäÔ©ã¦ã †‡ãŠ ¦ããèÔã ãä¹ãŠ› ØãÖÀñ Øã›À ‡ãŠãè ½ãò „¹ãÊ㺣㠕ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ¹ãìãÊãÔã Þããõ‡ãŠãè ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ, Ìã¡ãÊãã ¹ãîÌãà ½ãò ½ãÖã¹ããõÀ ‡ãñŠ ä‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãŠãè ªªÃ¶ãã‡ãŠ ½ããõ¦ã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ÞããÀ Ôã¹ãŠãƒÃ ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ Ôãã½ãã¶ããñ ‡ãñŠ ºãØãõÀ ÌãÖ Œã¦ãÀñ Ôãñ ºããÖÀ ºã¦ãã¾ãã •ãã ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ºãÞÞããò Ôãñ ½ãñ¶ã ÖãñÊã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀã¾ãã •ãã ÀÖã Öõý ƒÔã ¹ãŠãñ›ãñÔãÖ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè Øãâ¼ããèÀ ¹ã Ôãñ Üãã¾ãÊã Öãè ‡ãŠÀ ÀÖñ ©ãñý •ãõÔãñ Öãè ½ããñÖ½½ãª ‡ãŠÊãÌãã ¶ãñ ÀÖã Öõý ºãÞãã¶ãñ ÌããÊãñ ¹ãŠã¾ãÀ ½ãõ¶ã ½ãò ‚ãã¹ã ªñŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ºãÞÞãã ½ãñ¶ã ÖãñÊã Ôãñ ‡ãŠÞãÀã ãä¶ã‡ãŠãÊã ÀÖã Öõý‚ãÌãÔ©ãã ¶ãñ Ü㛶ãã Ô©ãÊã ¹ãÀ ½ããõ•ãîª ÊããñØããò ‡ãŠãñ Ôããè¡ãè¾ããò ‡ãñŠ ÔãÖãÀñ Øã›À ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ÜãìÔã¶ãñ ‡ãŠãè ü ½ãñ Ôãñ †‡ãŠ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ „¶ã ½ãñ¶ããäÖÊãã‡ãŠÀ ÀŒã ã䪾ããý Ü㛶ãã ½ãìºãƒÃ ‡ãñŠ ¦ããü¡ªñÌã â ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠãè ¦ããñ Øã›À ‡ãŠãè ªãèÌããÀ ãä•ãÔã‡ãñŠ ÔãÖãÀñ ä ÖãñÊ㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ½ãñ Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãñŠ ¹ããÔã ¼ããè Øã¾ãã Öõý ãä‡ãŠ¦ã¶ããè Íã½ãöãã‡ãŠ ºãã¦ã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ããÀñ ã䪾ãã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ããÀñ ªñÍã ½ãò „ÞÞã ¶¾ãã¾ãÊã¾ã ‡ãñŠ‡ãñŠ Ôãñ¶ã Øãì•ããè ½ããØãà ‡ãŠãè Öõ •ãÖã ¾ãñ Ôã¼ããè ÌãÖ Ôããè¡ãè ©ããè, ÌãÖ ãäØãÀ ¹ãü¡ãè ãä•ãÔã‡ãŠãè Ìã•ãÖ ü ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ããõÀ ½ãîÊã¼ãî¦ã Ôãã½ãã¶ã •ãã¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ¹ãõÔããñ Ôãñ ¦ããõÊããè •ãã¦ããè ÖõýÔãìÀàãã ‚ããªñÍããò ‡ãŠã ¼ããè Ôã½½ãã¶ã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý‡ãŠ½ãÃÞããÀãè †‡ãŠ Øã›À ‡ãŠãè Ôã¹ãŠãƒ ‡ãŠÀ ÀÖñ ©ãñý Ôãñ ½ããñÖ½½ãª ‡ãŠÊãÌãã Øã›À ‡ãŠãè ¦ãñ•ã ºãÖãÌã ½ãò „¹ãÊ㺣㠶ãÖãé ©ãñý •ãºããä‡ãŠ BMC ‡ãŠã Ìãã›À ‡ãñŠ ‚ããÌã;ã‡ãŠ Ôãã½ãã¶ã ã䪾ãñ •ãã¶ãñ ÞãããäÖ† ©ãñ ‚ãØãÀ †ñÔãã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ¦ããñ ½ãìºãƒÃ ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ´ãÀã⠡ȶã ãäÌã¼ããØã ¾ãÖ ‡ãŠÖ ‡ãŠÀ ¹ãÊÊãã ¢ãã¡ ÀÖã ñ ãä•ãÔãÔãñ ‡ãŠãè ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè Ü㛶ãㆠ¶ãã Öãñ 1996 ½ãò ½ãñ¶ã ÖãñÊ㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ÔãìÀàãã Ôãì¨ããò ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãð¦ã‡ãŠ ‡ãŠã ¶ãã½ã ºãÖ ‡ãŠÀ 5.5 ¹ãŠãè› ªîÀ ÞãÊãã Øã¾ããý„Ôã‡ãñŠ Êãñã‡ãŠ¶ã BMC Ö½ããÀñ •ãã¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ¹ãõÔãñ ä‚ã¦ãã„ÊÊããÖ ÀÖ½ã¦ã (25 ÌãÓãÃ) ‚ããõÀ Üãã¾ãÊããò Ôãã©ããè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ¶ãñ „Ôãñ ¹ã‡ãŠü¡ ¦ããñ ãäÊã¾ããý Öõ ãä‡ãŠ ÔãìÀàãã ‡ãñŠ Ôã¼ããè ÔãìãÌã£ãã‚ããò ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ä ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ½ãò •ããÀãè ãä‡ãŠ¾ãñ Øㆠãä¶ãªóÍããò ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã Ôãñ ÊãØãã ‡ãŠÀ Ö½ããÀã ‚ã¹ã½ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý‡ãŠã ¶ãã½ã ½ããñÖ½½ãª ‡ãŠÊãÌãã (24 ÌãÓãÃ), ½ããñÖ½½ãª Êãñã‡ãŠ¶ã ¦ãñ•ã ºãÖãÌã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã¶ãã ä ‡ãŠãè Øã¾ããè ©ããèý ½ãð¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ †‡ãŠ ãäÀͦãñªãÀ ‚ããõÀ ƒÔã Ü㛶ãã ¶ãñ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ •ãÖãâ BMC ‡ãŠãè ‚ãÌã;ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öãñ¦ããý¶ãÀãèºãìÊã(18 ÌãÓãÃ) ½ããñÖ½ª Ôãõ¾ãª (18 ÌãÓãÃ) ½ãìã͇ãŠÊã ©ããý ƒÔããè ãäÊㆠ„¶ãÊããñØããò ¶ãñ ÔãÖã¾ã¦ãã ä ƒÔã Ü㛶ãã ‡ãñŠ ¹ãƦ¾ãàãªÍããê ÔãããäÖÊã ¦ã¶ãÌããèÀ ¶ãñ Êãã¹ãÀÌããÖãè ‚ããõÀ ½ãñ¶ã ÖãñÊ㠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ãä¹ãŠÊãÖãÊã ½ãò ãä½ãÊããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ‚ããõÀ ½ããñÖ½½ãª ½ããäÊã‡ãŠ À¹ãŠãè‡ãŠ(23 ÌãÓãÃ) ©ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÌãã•ã ªãèý ½ããØãà Ôãñ Øãì•ãÀ¶ãñ ÌããÊããò Ö½ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``‡ãŠãù¶›È‡ã‹›À ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ¹ãÆã¦ã „Ôã‡ãñŠ „ªãÔããè¶ã ÀÌãõ¾ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠÊãƒÃ ŒããñÊã „‡ã‹¦ã ½ãã½ãÊãñ ½ãñ FIR ª•ãà ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Øã¾ãã ä‚ããõÀ ¾ãñ Ôã¼ããè ¹ããäÍÞã½ã ºãâØããÊã Ôãñ ¦ããÊÊãì‡ãŠã¦ã ¶ãñ •ãºã ‚ããÌãã•ã Ôãì¶ããè ¦ããñ „¶Öãñ¶ãñ „¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ü ½ãð¦ã‡ãŠ ‡ãŠãñ 2 ÊããŒã ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããÍÌããÔã¶ã ã䪾ãã ªãè Öõ ÌãÖãè ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ¾ãÖ ¼ããè Ôãããäºã¦ã ‡ãŠÀ Öõ ‚ããõÀ ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠãè ¦ãÖ‡ãŠãè‡ãŠã¦ã ÞãÊã ÀÖãè ÖõýãäºãÊ¡À ‚ããõÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã Ø㟺ãâ£ã¶ã ‚ããä½ã¦ã Øã칦ãã ãäÔãâÖ •ããñ 1993 †Ìãâ 1995 ‡ãñŠ ÔãÌãó ‚ããõÀ ``¾ãÖ ãäÔã¹ãÊ ƒã䶪Àã ¶ãØãÀ ‡ãŠã Öãè ¶ãÖãèºããäʇ㊠½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãè ÖÀ ¢ããñ¹ãü¡ ¹ã›á›ãè ‡ãŠãè ½ãÖã¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ããäÀãäÍãÓ› ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¹ãã¨ã ÔãªÔ¾ã ¶ãÖãé Öõ, Ìãñ ÔããÊããò Ôãã¾ã¶ã ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ã ƒâãäªÀã ¶ãØãÀ †Ôã ‚ããÀ † ‡ãŠã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÂããò ¶ãñ ‡ãìŠÊããà ‡ãŠãñ›Ã ½ãò †‡ãŠ ‚ããÀ. •ããè. ãäÔãâÖ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ F I R ½ãò 150 ÜãÀãò ‡ãŠãñ ›ÈãâÔã¹ãŠÀ ãä‡ãŠ¾ãã ýÖõý •ãÖãâ SRA ‡ãŠãñ ÊããØãî ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý Ôãñ ÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãñŠ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ¹ãª ¹ãÀ ºã¶ãñÌãÖãâ ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè £ããâ£ããäÊã¾ããâ ŒãìÊãñ ‚ãã½ã Öì† Öö ‚ããõÀ ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä½ãÊã‡ãŠÀ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ¹ã¨ã ¡ãÊããè ãä•ãÔã½ãò ½ãñ›Èãñ¹ããñãäÊ㛶ã (CR no. 03/09) ª•ãà ‡ãŠÀ Êããèý Ôãã©ã ƒ¦ã¶ãñ ÔãâØããè¶ã ½ãã½ãÊãñ ‡ãñŠ ¹ãƇãŠãÍã ½ãñÞãÊã¦ããè Öõý Œãñª ‡ãŠãè ºãã¦ã ¦ããñ ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ „¶Öãñ¶ãò ÊãØã¼ãØã 150 ÜãÀãò Öãè ƒÔã‡ãŠãè Ôãì¶ãÌããƒÃ BMC ‚ããõÀ ‚ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠½ãò ¹ãìãÊãÔã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ä¶ãã ¦ããñ ¹ãÆÍããÍã¶ã ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ¹ãìãäÊãÔã ƒÔã ‡ãŠãñ ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ SRA ½ãñ ¼ããè ÞãÊã ÀÖãè Öõý ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¹ãÀÖñ•ã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý ƒÔã Ôãâºãâ£ã£ããñŒãã£ãü¡ãè ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‡ãŠª½ã „Ÿã¦ãñ Öö ‚ã¹ã¶ãñ ÔãØãñ Ôãâºãâ£ããè¾ããò ‡ãñŠ ƒÔã Ôã½¹ãî¥ãà Ìãã‡ãŠ¾ãñ ½ãò ÔãºãÔãñ ½ãò •ãºã Ö½ã¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠãè ¦ããñ ÔãºãÔãñ‚ããõÀ ƒÔã £ããñŒãã£ãü¡ãè ‡ãŠãñ ¾ãîÖãè ÞãÊã¶ãñ ªñ¦ãñ ¶ãã½ã ¹ãÀ ›ÈãâÔã¹ãŠÀ ‡ãŠÀ ãä ª ÊãÞãԹ㠺ãã¦ã ¾ãÖ ©ããè ãä ‡ ㊠¹ãÖÊãñ „Ôã¶ãñ ¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ŒãºãÀ ¶ãÖãéÖõý ``‚ããªÍãà Üããñ›ãÊãñ ‡ãŠãè ¹ããñÊã ŒããñÊã¶ãñ ã䪾ãã Öõý •ããñ ÊããñØã ¾ãÖãâ Ôããñ Ô ãã¾ã›ãè ‡ãñ Š Ôãñ ‰ ãñ Š ›Àãè ªãè ‚ããõÀ ‚㥛ã¹ã ãäÖÊã ¹ãìãäÊãÔã Þããõ‡ãŠãè ½ãòÌããÊãñ ‚ããõÀ ``ÜãÀ ºãÞãã‚ããò Ìã ÜãÀ ºã¶ãã‚ããò Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÜãÀ ‡ãŠãñ ºãñÞã‡ãŠÀ •ãã Þãì‡ãŠñ ©ãñý ½ããä•ãÔ›Èñ› ¶ãñ 24/04/09 ‡ãŠãñ ‚㥛ã¹ã ‚ããÀ.¡ãè.ãäÔãâÖ ‡ãŠã 1995 ½ãò •ããÀãè Öì† ºãìÊãã¾ããý ÌãÖãâ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠„¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã``‚ã㶪ãñÊã¶ã ‡ãñŠ Ôããä‰ãŠ¾ã ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ãäÔã½ããä¹ãƦ㠄¶ã‡ãñŠ •ããÊããè ÖÔ¦ããàãÀ ‚ããõÀ ºãã‡ãŠãè ÊããñØããò ãäÖÊã ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãŠãñ ¾ãÖ ‚ããªñÍã ¹ããäÀãäÍãÓ› 2 ½ãò ¶ãã½ã Öãè ¶ãÖãé Öõ ãä¹ãŠÀ ¼ããè ãä‡ãŠ ƒ¶Þãã•ãà ãä¹ãŠÊãÖãÊã ½ãò œì›á›ãè ¹ãÀ ÖõãäÔãâÖ ¶ãñ ¾ãÖ ºã¾ãã¶ã Ôãã¾ã¶ã ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ã ‡ãñŠ ‡ãñŠ ªÔ¦ããÌãñ•ããò ‡ãñŠ Ôãã©ã œñü¡Œãã¶ããè ‡ãŠÀ‡ãñŠ ã䪾ãã ãä‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‚ããõÀ ‚ããÀ. ¡ãè. ãäÔãâÖ ÌãÖ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ¹ãª ºãõŸã Öõ ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ØãõÀ ƒÔã ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé ªãèƒâãäªÀã ¶ãØãÀ Ö›½ãñ¶› ¡ñÌãÊã¹ãÔãà ‡ãŠãñ .‚ãã. 1996 ½ãò ‚ããÀ. ¡ãè ãäÔãâÖ ‚ããõÀ ãäºãÊ¡À ¶ãñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ F I R ª•ãà ‡ãŠÀñ ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ãâ•ãã½ã ªñ ÀÖã •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã ƒÔã ¦ãÀÖÖã…ãäÔãâØã ÔããñÔãホãè ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ´ãÀã ¾ãÖãâ ¹ãÀ SRA ¾ããñ•ã¶ãã ÊããØãî ‡ãŠÀã ãäÊã¾ããý Cr.P.C ‡ãñŠ £ããÀã 156 (3) ‡ãñŠ ‚㶦ãÃØã¦ã Öõý ‡ãŠãñƒÃ •ãÌããºã ¶ãã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ÖÀ‡ãŠ¦ã ¶ãñ ¾ãÖãä‡ãŠ¾ãñ •ãã ÀÖñ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ Ô㽺ãâ£ã ½ãò ã䪾ãã ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠ÜããâÜãÊããè ‡ãŠã ÌãÖãè ãäÔãÊããäÔãÊãã •ããâÞã ‡ãŠÀñý ªîÔãÀãè ãäªÊãÞãԹ㠺ãã¦ã ¾ãÖ Öõ ©ããè ãä‡ãŠ ¦ããñ ãäÔã® ‡ãŠÀ ã䪾ãã Öõ ãä‡ãŠ ªãÊã ½ãñ •ãÂÀãä•ãÔã½ãò „¶Öãò¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè Êãã¹ãÀÌããÖãè Íãì Öãñ Øã¾ãã •ããñ ‚ã½ãî¶ã¶ã ÖÀ ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ¹ããäÀ¥ãã½ã ÔÌã¹ã 11/06/09 ‡ãŠãñ SRA ‡ãñŠ ‚㶦ãÃØã¦ã 10 ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ¶ã ‡ã슜 ‡ãŠãÊãã Öõý ‚ããõÀ ƒÔã½ãñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè‚ããõÀ ÌãñÂŒããè ¹ãÀ ¼ããè ØãìÔÔãã ̾ã‡ã‹¦ã ãä‡ãŠ¾ããý ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãì¶ãÃãäÌã‡ãŠãÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ‚㥛ã¹ã ãäÖÊã ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ I P C ‡ãŠãè ¦ããñ ‡ãŠãñƒÃ ÜãÀ ºãñÞãñ -ŒãÀãèªñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ ãäÔ©ããä¦ã ÔãâãäªØ£ã ã䪌ã ÀÖãè Öõý ‚ãØãÀ †ñÔãã ¾ãÖãâ ֽ㠂ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãã ªñ ãä‡ãŠ Öãñ¦ãã Öõý £ããÀã 420,465,467,468 ‚ããõÀ 471 ‚ããõÀ ¶ã Öãè ãä‡ãŠÀã¾ãñ ¹ãÀ ã䪾ãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ¦ããñ ¹ãìãäÊãÔã ‚ã¹ã¶ããè ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãèÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãñŠ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè Àã½ã£¾ãã¶ã Êããõ›¶ã „‡ã‹ ¦ ã ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠãñ Êãñ ‡ ãŠÀ ‡ãì Š œ ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ãäºãÊ¡À ÖÀñ ‡ãðŠÓ¥ãã ‚ããõÀ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ãä¹ãŠÀ ¼ããè ‚ããÀ.¡ãè ãäÔãâÖ ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã¾ãÇãŠãÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãÂÀ ºã¦ãã¦ããèý
  • 4. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 4 ½ãìâºãƒÃ ½ãò ãäºãÊ¡À Ô㦦ãã ¹ãÀ ÖãÌããè¦ãì½ã ‚ãޜ㠇ãŠÀãñ ‚ããõÀ •ã½ãã¶ãã ¦ãì½ã‡ãŠãñ ºãìÀã Ôã½ã¢ãñ,¾ãÖ ¦ãì½ÖãÀñ և㊠½ãò ºãñÖ¦ãÀ Öõ,ºã•ãã¾ã ƒÔã‡ãñŠ ãä‡ãŠ ¦ãì½ã ºãìÀã ‡ãŠÀãñ‚ããõÀ •ã½ãã¶ãã ¦ãì½ã‡ãŠãñ ‚ãÞœã Ôã½ã¢ãñ. Ö•ãÀ¦ã ‚ãÊããè. ‚ããªÍãà Üããñ›ãÊãñ ‡ãŠãñ ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã‡ãŠÀ •ã¶ã¦ãã Ôããèºããè‚ããƒÃ ¶ãñ ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¶ãñ ÌããÊãñ ãäÔã½¹ãÆãè¦ã ãäÔãâÖ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ mebHeeokeÀer³e ‚ããªÍãà Üããñ›ãÊãñ ½ãñ 18 ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ‡ãìŠÔããê ØãâÌãã¶ããè ¹ãü¡ãè, ãäÔã½¹ãÆãè¦ã ÊããñØããò ¹ãÀ FIR ª•ãà ãäÔãâÖ •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‚ããƒÃ¶ãã Ôãâ¹ã㪇㊠¼ããè Öö ý ‚ãã•ãÜãÀ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ½ãò ¹ãõŠÊãñ Öì† ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ¹ãÀ „¶ãÔãñ ÖìƒÃ ºãã¦ãÞããè¦ã 10 ãäªÔ㽺ãÀ ¹ãîÀãè ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ‚ãâ¦ãÀãÓ›Èãè¾ã ½ãã¶ãÌã Öõý ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãƽãìŒã ‡ãŠãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ֽ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠªñ ÀÖñ Öö...‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãäªÌãÔã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ½ã¶ãã¾ãã •ãã¦ãã Öõ ½ãã¶ãÌã Öõ ‚ãÍããñ‡ãŠ ÞãÌÖã¶ã, ¶ãñ ¼ããè ‚ã¹ã¶ãã Öã©ã ¹ããèœñ ŒããèÞã ãäÊã¾ãã Ôãñ ÜãÀ ‡ãñŠ •ã½ããè¶ã ½ãìâºãƒÃ ½ãò ‡ãŠ½ã ¹ãü¡‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Ìããñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ ‚ãã•ããªãè¾ããò Ôãñ Àã½ãã¶ã⪠ãä¦ãÌããÀãè, Öõý ƒÔã‡ãŠã „-ñ;㠾ãÖ ÔãÌããÊã ¼ããè ÀÖãè Öõý •ãºã ¦ã‡ãŠ ãäºãÊ¡Àãò ¶ãñ¦ãã‚ããòÖõ •ããñ ÖÀ ƒ¶Ôãã¶ã ‡ãŠãñ ÖããäÔãÊã Öõý ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¶ãõÔããäØãÇ㊠¹ãƪãè¹ã ̾ããÔã, „¦¦ã½ã Œãü¡ã ‡ãŠÀ¶ãã ©ãã ãä‡ãŠ ½ãìâºãƒÃ ½ãò ÔãÖãè ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ´ãÀã ½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãèÖõ ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò Ôãñ …¹ãÀ Öõý ½ã¦ãÊãºã ãä‡ãŠ Öãñ ŒããñºãÆãØã¡ñ, ½ãã¾ã¶ãñ ½ãò ‚ã¶ããä£ã‡ãðŠ¦ã ‡ãŠãõ¶ã Öõ? ‡ã‹¾ãã •ã½ããè¶ã ‡ãŠãñ Öãä©ã¾ãã¶ãñ ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍãÔã‡ãŠ¦ãã Öõ ‡ã슜 ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ã¼ããè Ö½ãò ‡ãŠã¶ãì¶ã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ ¶ããÀÖñ Öãñ Êãñãä‡ãŠ¶ã ãä¹ãŠÀ ¼ããè †‡ãŠ ƒ¶Ôãã¶ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ¶ãã¦ãñ Ìããñ Ôãì¼ããÓãÊããÊã,‚ãÂ¥ã Ìãñ ÌãÖ ½ã•ãªîÀ Öö •ããñ 12 Ôãñ 16 ¹ãÀ Àãñ‡ãŠ ¶ãÖãé ÊãØãñØããè ¦ãºã ¦ã‡ãŠ ½ãìºãƒÃ â‚ããä£ã‡ãŠãÀ Ö½ãò ÖããäÔãÊã Öõý ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ Ôã¶ã 1947 ½ãò ªìã¶ã¾ããä ¹ãÌããÀ, •ãñ†½ã Üãâ›ñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ªãñ Ìã‡ã‹¦ã ‡ãŠãè Àãñ›ãè ½ãò ‚ãã½ã ƒâÔãã¶ã ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãŠã Ôã¹ã¶ãã‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ ªñÍããò ¶ãñ ‚㶦ãÀÀãÓ›Èãè¾ã ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ÜããñÓã¥ãã ãäÔããä¹ãƦã ãäÔãâÖ ‚ã¼ããè¾ãâ‡ãŠÀ,ÔãâØããè¦ã ¼ããè ¶ãÖãé •ãì›ã ¹ãã¦ãñ Öö ¾ãã ãä¹ãŠÀ Ìããñ ‚ãÔãâ¼ãÌã ÀÖñØããý¹ãÀ ÖÔ¦ããàãÀ ‡ãŠÀ ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè, ÀãÌã ‚ããõÀ •ã¾ãÀã•ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ¶ãñ¦ãã ¾ãã ãäºãÊ¡À •ããñ ƒ¶ã ƒÔã ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ¼ããÀ¦ã ªñÍã ¼ããè ƒÔã £ããñÓã¥ãã ¹ãÀ ÖÔ¦ããàããäÀ¦ã Öõý ‚ããªÍãà ÔããñÔãホãè ½ãò ‡ã‹¾ãã- ¢ããñ¹ãü¡¹ããä›á›¾ããò ‡ãŠãñ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãŠã ¼ããäÌãӾ㠽ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè À¥ã¶ããèãä¦ã ‡ã‹¾ãã ØãÊã¦ã ̾ãÌãÖãÀ Öì‚ãã? ¹ã㟇㊠‚ãããäª ¹ãƽãìŒã ½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ †‡ãŠ ƒ¶Ôãã¶ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ¶ãã½ã Öõý ¹ãõŠÔãÊãã Ôãì¶ãã¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ãã ÀÖñØããè ‚ããõÀ •ããñ •ããâÞã ‡ãŠãè•ããè¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ †‡ãŠ ƒ¶Ôãã¶ã ‡ãñŠ •ããè¶ãñ ‡ãŠãè •ããñ •ããñ ½ãìºãƒÃ ‡ãñŠ ‡ãŠãñÊããºãã ½ãò ãäÔ©ã¦ã ºãõ‡ãŠÌãñ â ÖãÊã Öãè ½ãò ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ºãã¦ã ‡ãŠãè •ãã ÀÖãè Öõ „Ôãñ ‚ãã¹ã•ãÂÀ¦ãò Öõ Ìããò ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀý Ö½ããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ºãÔã ã䡹ããñ ‡ãŠãè ºãã•ãî ‡ãŠãè •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ‚ã¶ããä£ã‡ãðŠ¦ã Öö ‚ããõÀ ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ¼ããè ´ãÀã •ããñ ºã¾ãã¶ã ã䪾ãã Øã¾ãã ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ªñŒã¦ãñ Öö?ÔãÀ‡ãŠãÀ (ÍããÔã¶ã-¹ãÆÍããÔã¶ã)¹ãÀ ãä•ã½½ãñÌããÀãè ¡ãÊã¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã•ã 31 ½ããÊãñ ‡ãŠãè Œãü¡ãè ãäºããäÊ¡âØã Öö ¦ããñ ֽ㠪ñŒã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ºãü¡ãè-ºãü¡ãè Ìããñ ‡ã‹¾ãã Öõ, ‚ããõÀ „Ôã ¹ãÀ ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ´ãÀã •ããñ •ããâÞã ‡ãŠãèÌããñ ƒ¶ã Ôã¼ããè ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ‡ãŠãñ Ö½ãò „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¾ãñý ƒÔã ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠã ¶ã½ãî¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔã ƒ½ããÀ¦ãò, ›ãÌãÀ, Íããùã¹ãâØã ½ããùÊã ¼ããè äªñÍã ‡ãŠã ÔãâãäÌã£ãã¶ã •ããñ ãä‡ãŠ ºããºãã ÔããÖñºã ‚ã㽺ãñ¡‡ãŠÀ ‡ãŠãè ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ? ÜããñÓã¥ãã ‡ãŠãè Øã¾ããè Öõ „ÔãÔãñ ֽ㠦ãÀÖ Ôãñ ½ãâ¨ããè ‚ããõÀ ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãŠãè ‡ãŠã¶ãî¶ã ¦ããñü¡‡ãŠÀ ºã¶ãã¾ãñ •ãã¦ãñ Öö,‚㣾ãàã¦ãã ½ãò ÀÞãã Øã¾ããý ƒ¶Öãé ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‚ããõÀ ÔãÀãñ‡ãŠãÀãò ½ãì Œ ¾ã½ãâ ¨ ããè ¶ãñ ¶ããØã¹ãì À Ôãâ¦ãìÓ› ¶ãÖãé Ööý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖ ÔããŸØãã⟠Ôãñ ãäºãÊ¡ÀÍããÖãè ‡ãñŠ ÞãÊã¦ãñ Êãñãä‡ãŠ¶ã „¶ã ¹ãÀ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ¦ããñü¡ï‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ‚ããä£ãÌãñÍã¶ã ½ãò ¾ãÖ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``½ãìºãƒÃ â ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ‡ãŠãñ ªîÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ½ãìºãƒÃ ‡ãŠãè †‡ãŠ-†‡ãŠ ƒâÞã •ã½ããè¶ã ¹ãÀ â ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè Öõý ƒÔããèãÊㆠä Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ֽ㠪ñŒã ÀÖñ Öõ ãä‡ãŠ †‡ãŠ †‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ ½ãÖãÀãÓ›È ‚ãã•ã ãäºãÊ¡Àãò ‡ãñŠ ºãÖã¶ãã Öõý ¶ãÖãé ¦ããñ „¶ã‡ãñŠ ´ãÀã Ôãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ Ö›ã‡ãŠÀ ‡ãŠº•ãã ãä‡ãŠ¾ãã ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò ‚ããªÍãà ÔããñÔãホãèÖ½ãÔãñ œãè¶ãñ •ãã ÀÖñ Öõý Êããñ‡ãŠÍããÖãè ‡ãŠãè •ãØãÖ ãäºãÊ¡ÀÍããÖãè ªºããÌã ½ãò ÞãÊã ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ãäºãÊ¡Àãò ¦ãìÀâ¦ã ¾ãÖ ‚ããªñÍã ªñ¶ãã ÞãããäÖ† ©ãã‚ããõÀ ‡ãŠ½¹ã¶ããèÍããÖãè ‡ãŠãñ Ôãã©ã Êãñ‡ãŠÀ ‚ããõÀ Ìããñ›ãò ‡ãŠãè ¼ããèŒã •ãã ÀÖã Öõý ‡ãŠãÀãäØãÊã ‡ãñŠ ¾ãì® ‡ãñŠ ‡ãŠã Üããñ›ãÊãã •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¶ãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã Ø㟕ããñ¡ ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‚ãã•ã ü ãä‡ãŠ ªãñÓããè ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‚ããõÀ ¶ãñ¦ãã‚ããòÖ½ãÔãñ ½ããØãâ‡ãŠÀ ‚ããØãñ ºã¤ ÀÖñ Öõý ½ã¡ãÊãã ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ããÌã ‡ãŠãñ ÍãÖãèªãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãâ•ãîÀãè Êãñ‡ãŠÀ ºã¶ããƒÃ Öñ¦ãì ``ÜãÀ ºãÞãã‚ããñ, ÜãÀ ºã¶ãã‚ããñ ÍããÔã¶ã-¹ãÆÍããÔã¶ã ‚ããõÀ ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ FIR ª•ãà ãä‡ãŠ¾ãñ‚ãã•ã ¼ããè ½ã•ãîÀãè ÍããÔã¶ã ¶ãñ ¶ãÖãè ªãè Öõý ‚㥥ãã ¼ãã…ÔããŸñ ØãƒÃ ƒÔã ƒ½ããÀ¦ã ½ãò ‚ãã•ã †‡ãŠ ¼ããè ‚ããâªãñÊã¶ã ´ãÀã 2007 ½ãò ÔãîÞã¶ãã ¹ãÀ ÖãÌããè Öãñ ÀÖãè Öõ, ãä•ãÔã‡ãŠãè Ìã•ãÖ •ãã¦ãñý •ããñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‚ãã•ã ¼ããè¶ãØãÀ ‚ããõÀ ‚㽺ããñ•ãÌããü¡ãè ‡ãŠãñ Àã•ããèÌã ‚ãÌããÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‚ãâ¦ãØãæ㠹ããäÀÌããÀ †ñÔãã ¶ãÖãé ãä•ãÔã‡ãŠã Ôãâºãâ£ã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¦ã֦㠂ããä•ãþããâ Ôãñ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Öãè ¶ãÖãé ºããäʇ㊠‚ã¹ã¶ãñ ¹ãª ¹ãÀ ºã¶ãñ Öö „¶Öò Ö›ã¶ãÖãé ãäÊã¾ãã Öõ, ãäÍãÌãã•ããè ¶ãØãÀ, •ã¾ã ‚㽺ãñ ¶ãØãÀ ‡ãŠãè ºãÔ¦ããè¾ããâ ‡ãŠãÀãäØãÊã ¾ãì® Ôãñ Öãñ Êãñã‡ãŠ¶ã „Ôã‡ãñŠ ä ¡ãÊããè Øã¾ããè ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠¾ãÖ‚ãã•ã ¼ããè ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãìãäÌã£ãã‚ããò Ôãñ ÌããäÞã¦ã Öõý ØããñÊããèºããÀ, ‚㶾ãã¾ã ¼ããè ÊããñØããò ¹ãÀ Öãñ ÀÖã Öõý ã䪾ãã Øã¾ãã Öãñ¦ãã ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠãè •ããâÞã ºãªÊãñ ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‚ããõÀ ½ãâã¨ä ã¾ããò ¶ãñ Ôã¼ããè ØãõÀ-‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠã½ã Ôãã½ã¶ãñÍããÔ¨ããè ¶ãØãÀ, ¼ããÀ¦ã ¶ãØãÀ ½ãò ‚ãã•ã ¼ããè ãäºãÊ¡À ‚ã¹ã¶ããè ‚ããØãñ Öãñ¦ããè •ããñ ãä‡ãŠ Ôã½ã¾ã ¹ããºã⪠‡ãŠÀãñü¡ãò ‡ãñŠ ¹ã‹Êãõ› Þã⪠Á¹ã¾ãñ ½ãò ‚ãã¾ããèý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠2008 ½ãò †¡.½ã¶ã½ã•ããèà ‡ãŠÀ ÀÖñ Öõý ֽ㠽ã쌾ã½ãâ¨ããè ‡ãñŠ ƒÔã ºã¾ãã¶ã Öãñ¦ããèý Êãñãä‡ãŠ¶ã †ñÔãã ‡ã슜 ¼ããè ¶ãã Öãä©ã¾ãã¾ãñ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠÖÀ ãä¶ã¾ã½ã ÌããƒÃ. ¹ããè. ãäÔãâÖ •ããè ‡ãŠãè ½ãªª Ôãñ Ôãããä©ã¾ããò †‡ãŠ ºãã¦ã ‚ããõÀ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãŠãè Öõý ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ‡ãŠã ÔÌããØã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ƒÔã Üããñ›ãÊãñ ¹ãÀ ¹ãªãà ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè £ããä••ã¾ããâ „ü¡ã¾ããè ‚ããªÍãà Üããñ›ãÊãñ ‡ãŠãè ‚ã¶ããä£ã‡ãðŠ¦ãÔãã©ã ‡ã슜 ãä•ã½½ãñÌãããäÀ¾ããâ ¼ããè ‚ãã¦ããè Öõý ªîÔãÀñ ƒ¶Ôãã¶ã ‡ãñŠ ‡ãŠ½ã „¶Öãò¶ãñ ‚ãããä£ã‡ãðŠ¦ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ¾ãÖ ¡ãÊã¶ãñ Öñ¦ãì †‡ãŠ •ããâÞã ‚ãã¾ããñØã‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ Ö¶ã¶ã ¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãèý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã Øã¾ããèý •ãõÔãñ ãä‡ãŠ ÌãÖãâ Ôãñ Øãì•ãÀ ÀÖãè ºããâ£ã‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ¦ã‡ãŠÀãÀ ª•ãà ½ãã¶ãã ¦ããñ Öõ ãä‡ãŠ ÍããÔã¶ã-¹ãÆÍããÔã¶ã Øãã䟦㠇ãŠÀ¶ãã ¾ãÖ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã Ìãããä•ãºã¹ãìÂÓã Öõ ¦ããñ ½ããäÖÊãã ¹ãÀ ‚㦾ããÞããÀ ¾ãã ƒÔã‡ãñŠ ÍããñÓã¥ã ¶ãã 60 ãä¹ãŠ› Àãñ¡ ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ 18 ‡ãŠãè Øã¾ããè ‚ããõÀ ‚ãã•ã ÍããÔã¶ã- ¹ãÀ ‚ãã•ã ãäºãÊ¡ÀÍããÖãè ÖãÌããè Öãñ ©ããý‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñÌããÀãèý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ½ããäÊã‡ãŠ Öõ ¦ããñ ¶ããõ‡ãŠÀ ãä¹ãŠ› ‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ããý ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ¹ãÆÍããÔã¶ã ‡ãŠãñ „Ôã ¦ã‡ãŠÀãÀ ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãà ÀÖãè Öõý ¶ãÖãé ¦ããñ ‚ããä£ã‡ãðŠ¦ã ¦ããõÀ Ñããè‡ãðŠÓ¥ã ‚ããû¾ããñØã ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã‡ãŠãñ „Ôã‡ãŠã և㊠ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñÌããÀãèý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ºãÖì¦ããÍã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÀ¶ããè ¹ãü¡ ÀÖãè Öõý ¹ãÀ ¾ãÖ ½ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé ÖãÊã ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ Öì‚ãã Öõ, ÌãÖÖõ ¦ããñ ‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãñ ÔãìÀãäàã¦ã ÀŒã¶ãñ ‡ãŠãè ºããâ£ã‡ãŠã½ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ºãÔã ã䡹ããñ ƒÔãñ ºããÖÀ Êãã¶ãñ ‡ãŠããä•ã½½ãñÌããÀãèý Öãñ ÀÖã ©ããý ‚ã¶ãì¼ãÌã Ö½ããÀñ Ôãã½ã¶ãñ Öõý ¦ããñ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠã AFSI Öãä©ã¾ãã ãäÊã¾ãã Øã¾ããý „-ñ;㠇㋾ãã ©ãã? Ö½ã Ôã¼ããè †‡ãŠ ƒ¶Ôãã¶ã Öãñ ‡ãŠÀ ¦ã¼ããè •ããè Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ ‚ãØãÀ ƒÔã ¹ãîÀñ ½ãã½ãÊãñ Ôãñ ØãÀãèºããòâ ‚ããªÍãà Üã›ãÊãã ¼ããè „Ôããè ÏãðâŒãÊãã ‚ããõÀ ÍãÖãèªãò ‡ãñŠ ¶ãã½ã ‚ã¹ã¶ãã ƒÔã Üããñ›ãÊãñ Ôãñ ֽ㠾ãÖֽ㠂ã¹ã¶ããè ƒ¶Ôãããä¶ã¾ã¦ã ¶ãã Œããñ¾ãñ ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ƒÔãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãñŠ ÜãÀãò ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã Ôãâºãâ£ã Öõ? ‡ãŠã †‡ãŠ ‡ãŠü¡ãè Öãñ •ãã¾ãñØããý ¾ãÖ ‚ãããäÍã¾ãã¶ãã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãããäºã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ ©ãñ ãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔã‡ãŠãñ ã䜶ã¶ãñ ªñý Œãìª ¼ããè ãä•ã† ‚ããõÀ ªìÔãÀãò ‡ãŠãñ ¼ããè •ããè¶ãñ ªñý ‚ããªÍãà Üããñ›ãÊãã ¾ãÖ Ôãããäºã¦ã ªñŒã¶ãã ºãã‡ãŠãè Öõ.ƒ¶Ôãã¶ã ãä•ãÔãñ •ããè¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãìãäÌã£ãã†â ÜãÀ, Àãñ•ããè- ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‚ããõÀ ½ãâãä¨ã¾ããò ´ãÀã ¦ãÀÖ ¶ãñ¦ãã‚ããò, ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‚ããõÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ •ã½ããè¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ÜãÀ ºãÞãã‚ããñ, ÜãÀ ºã¶ãã‚ããñ, ´ãÀãÀãñ›ãè, ÀãÍã¶ã, ¹ãã¶ããè, ÔÌããÔ©¾ã Ôã¼ããè Þããè•ãò Ôã½ãã¶ã ½ãã¨ãã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠã Ø㟕ããñü¡ ½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãè ‚ããÔã½ãã¶ã œî¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ‚ãã•ã ƒÔã ¹ãÀ Œãã½ããñÍããè ¶ãÖãé ÀŒããè •ãã¾ãñØããè½ãò Ôã¼ããè ‡ãŠãñ ÖããäÔãÊã Öãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè †‡ãŠ ̾ããä‡ã‹¦ã ¾ãã Ôã½ãã•ã ¾ãÖ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Ôãã½ã¶ãñ ‡ãõŠÔãñ •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ‡ãŠº•ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ãä•ãÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ‚ãã½ã ¶ããØããäÀ‡ãŠ ‚ã¹ã¶ãã „ÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò •ããñ ¾ãããäÞã‡ãŠã‡ãñŠ ¹ããÔã ƒ¶ã Þããè•ããò ‡ãŠã ¼ã⥡ãÀ •ãÂÀ¦ã Ôãñ •¾ããªã ¶ãã Öãñ , ‚ããƒÃ? ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãñ Œãªñü¡ Œãìª ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãŠãñ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ÖããäÔãÊã ªã¾ãÀ ‡ãŠãè Øã¾ããè Öõ „Ôã½ãò ¶¾ãã¾ã ‡ãŠãè½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ƒ¶ã Ôã¼ããè ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ‡ãŠã ½ãìâºãƒÃ ½ãò ÔããÊããò-ÔããÊã Ôãñ •ãºã ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ƒÔã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãã ‚ããõÀ ½ãì¶ãã¹ãŠãŒããñÀãè ØãìÖãÀ ÊãØããƒÃ •ãã¾ãñØããè ‚ããõÀ ‚ãØãÀÔã¼ããè ‡ãñŠ ¹ããÔã Öãñ¶ãã ‚ããõÀ Ôã¼ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠֽ㠹ãÆãä¦ãºã£ª Öõ ֽ㠪ñŒã ÀÖñ Öö ãä‡ãŠ ½ãñÖ¶ã¦ã‡ãŠÍã ‚ããõÀ Ø㟕ããñü¡ ‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò ‡ã슜 ¼ããè‚ããõÀ ‡ãŠã䛺㣪 ¼ããèý „½½ããèª Öõ ‚ãã¹ã ƒÔã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè ‡ãñŠ ãäÊㆠãäºãÊ¡À ‚ããõÀ „¶ãÔãñ •ãìü¡ñ •ãÁÀ¦ã ¹ãü¡ãè ¦ããñ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ „¦ãÀ‡ãŠÀ „¶ã‡ãŠãè ¢ããñ¹ãã䡾ããò ‡ãŠãñ ºããÀ-ºããÀ ¾ãÖ ü ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ¶ãã ãäÔã¹ãÊÊã¡ãƒÃ ½ãò †‡ãŠ ãäÔã¹ããÖãè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ¼ããØã ÊãòØãñ .......... ÊããñØã †‡ãŠ-†‡ãŠ ƒâÞã •ã½ããè ¶ã¹ãÀ †ñÔãñ ‚ããõÀ Üããñ›ãÊãñ ‡ãŠãè ¹ããñÊã ŒããñÊã ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ¦ããñü¡ãè •ãã¦ããè Öõ ãä‡ãŠ Ìãñ ÍããÔã¶ã-¹ãÆÍããÔã¶ã ºããäʇ㊠¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãŠº•ãã ‡ãŠÀ¦ãñ •ãã ÀÖñ Öö ãä•ãÔã Ìã•ãÖ ‡ãŠãè •ãã¾ãñØããèý
  • 5. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 5 Fmekeâer Jepen yeleeleer nQ, Deueie- ¶ã½ãêã Ôãñ ‚ããØãñ •ãã¦ããè Deueie #es$eesb ceW Ûeue jns mLeeveerÙe DeeboesueveeW ceW Skeâpegšlee keâer keâceer nw, Ùeefo FvnW Skeâ cebÛe hej keâece keâjves keâe ceewkeâe efceues lees heefjJele&ve vece&oe yeÛeeDees Deeboesueve keâs †‡ãŠ Êãü¡ãƒÃ... Ùeeo keâjles ngS nceW yeleeleer nQ, /ceF&, Yeejle ceW peveeboesueveeW keâs efueS Øeyeue meePee keâjles ngS cesOee nceW yeleeleer lespeer mes nesiee. Fme Deeboesueve keâe Deheveer JÙeehekeâ mJeerkeâeÙe&lee keâes jepeveereflekeâ mlej hej ¤heebleefjle veneR keâj heevee Skeâ ye][er keâceer ceevee peelee jne nw. DeeÙeespeve25 meeue hetjs nesves keâs DeJemej hej 1988 ceW peyeo&mleer efJemLeeheve mes ØesjCeeœeesle nw. hetjer lejn ieebOeerJeeoer nQ efkeâ yeebOe efvecee&Ce ceW nes jner Yeejer mLeue hej ueieeleej Fme yeele hejDeeÙeesefpele jwueer ceW cesOee heeškeâj hewoe nes jner mecemÙeeDeesb keâs nue keâs ceeie& hej Ûeueles ngS Fme Øepeeleebef$ekeâ peveneefve keâes mJeerkeâej efkeâÙee peevee ÛeÛee& nes jner Leer efkeâ Øepeeleebef$ekeâ mejkeâejer ogjeieÇneW keâs yeeJepeto Yeejle efueS leerve jepÙeeW mes DeeS 250 Deeboesueve keâs peefjS henueer yeej Deewj efJeÕe yeQkeâ pewmeer Deblej&e°^erÙe ¤he mes pevecegöesb keâes mejkeâej keâs meecevesceW meyemes uebyes meceÙe mes Ûeue jns keâeÙe&keâlee&Deesb keâs mecetn keâer vece&oe keâbše^ ue s efJemLeeefhele ueesieeW keâs DeefOekeâejeW keâer efJeòeerÙe mebmLeeDeesb keâes yeebOe efvecee&Ce jKeves keâs yeeJepeto Deeboesueve keâe ÛegveeJeervece& o e yeÛeeDees jepeveerefle mes otj jnvee efkeâlevee menerDeeboesueve ves 25 nw. cesOee Fme yeejs ceW keânleer nQ,meeue hetjs keâj efueS jepeveerefle nceejs efueS DeÚtle veneR nwnQ. efØeÙebkeâe ogyes Fme hej nce efmeHeâ& JÙeehekeâ mlej hej "esmeDeeboesueve keâs Gleej- cegöesb hej peveÛeÛee& keâs ceeOÙece mesÛe]{eJe Yejs meHeâj keâes menYeeieer Øepeeleb$e keâs Øeefle jepeveereflekeâmeePee keâjles ngS yelee Ûeslevee keâe efJekeâeme keâjvee Ûeenles nQ.jner nQ Deepe Ùen Meece keâs Jeòeâ veejeW Deewj ieerleeWDeeb o es u eve ef k eâme keâer DeeJeepe Oeerceer nes Ûeueer Leer. peesYetefcekeâe ceW nw. DeLee@efjšer mes ngF& yeeleÛeerle keâe keâesF& ueesie efove ceW jwueer ceW Fkeâªe Les, Deye efJebOÙeebÛeue Deewj meleheg][e heJe&le efveCe&Ùe veneR efvekeâuee leye Deiemle ceW Jes Úesšs-Úesšs mecetneW ceW yebškeâj yeeleWßebKeueeDeesb keâs yeerÛe yemes Dehes#eekeâ=le GvneWves Deheveer henueer efveÙeesefpele jwueer keâj jns Les. hetjer Ùee$ee Deewj DeeÙeespeveMeeble efvecee][ DebÛeue ceW Gme efove Meece efvekeâeueer Leer./ keâs Øeefle ueesieeW keâe Glmeen osKekeâjienjeves keâs meeLe-meeLe nueÛeue ye]{leer /vekeämeueJeeefoÙeeW ves Deye lekeâ keäÙee yeele jepÙe keâs meeceves jKeer ieF& nw. Ùen yeele meeHeâ peeefnj nes jner Leer efkeâpee jner Leer. heef§eceer ceOÙe ØeosMe ceW neefmeue efkeâÙee nw? mejkeâej efmeHeâ& Gvekeâer Deepe keâs neueele ceW Deeboesueve ceW mes efveJesMe nševes keâs efueS lewÙeej Deeboesueve Deye Deewj mebieef"le nw. GösMÙeceneje°^ keâer meercee mes mešs Fme Fueekeâs efnbmee keâes iebYeerjlee mes uesleer nw. peyeefkeâ keâs ieebOeerJeeoer- Øepeeleebef$ekeâ yeveece keâjvee Deeb o es u eve keâer Øeceg K e Deewj megmhe° nw. ue][eF& Deye efJemLeeheveceW Deeef o Jeeef m eÙeeW , ef k eâmeeveeW , vece&oe yeÛeeDees Deeboesueve keâF& ceesÛeesË ceeDeesJeeoer-vekeämeueJeeoer mJe¤he hej meHeâueleeDeesb ceW mes Skeâ nw. Jes keânleer lekeâ meerefcele veneR nw. Jeve DeefOekeâej,heÙee&JejCeefJeoeW, meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee&Deesb hej meHeâuelee neefmeue keâj Ûegkeâe nw/ ÛeÛee& keâjles ngS cesOee Fme yeele keâes nQ, Deeboesueve keâs ceeOÙece mes ve heÙee&JejCe, Øepeeleebef$ekeâ efJekeâWõerkeâjCeDeewj DeeboesuevekeâeefjÙeeW keâs Glmeen mes Fmekeâs yeeo Deeboesueve keâF& oewj mes hetjer lejn vekeâejleer nQ efkeâ Deefnbmekeâ efmeHeâ& efJemLeeheve keâs cegös keâes YeejleerÙe pewmes DevÙe cegös Yeer Deeboesueve keâerueyejspe pelLeeW keâe pegšvee Deewj henues iegpeje. Deblej&epÙeerÙe jwefueÙeeb, YetKe nesves keâer Jepen mes Gvekeâs Deeboesueve Deewj JewefÕekeâ mlej hej keâWõerÙe hešue keâeÙe& metÛeer ceW meefcceefuele nes ieS nQ.mes ceewpeto ueesieeW keâe veeÛe-ieevee peejer n][leeue, efouueer Deewj ØeosMe keâer keâes mejkeâej ves keâYeer iebYeerjlee mes ceW ueeÙee ieÙee meeLe ner mejkeâejer DeeÙeespeve mLeue hej ner nceejerLee. ome yepeles-yepeles ueesieeW keâer nueÛeueW jepeOeeefveÙeeW ceW Oejvee, efpeuee vÙeeÙeeueÙeeW veneR efueÙee. Jes keânleer nQ, Deehe YeÇecekeâ Deebkeâ][esb keâer meÛÛeeF& Yeer cegueekeâele ieesKe¤ mes ngF&. Fmekeâce nesves ueieeR Deewj keâgÚ ner osj ceW mes ueskeâj GÛÛelece vÙeeÙeeueÙe lekeâ keâer Ùen osefKeS efkeâ vekeämeueJeeefoÙeeW ves meeceves DeeF&. henues 7,500 heefjJeejeW Deeboesueve mes Meg®Deele mes ner peg][s jnsOe][ieebJe (ceneje°^) mes Fve ueesieeW keâes uebyeer keâevetveer ue][eFÙeeW keâs peefjS ueieeleej Deye lekeâ keäÙee neefmeue efkeâÙee nw. keâes yeebOe ØeYeeefJele ceevee ieÙee Lee. ieesKe¤ keâes Deheves ieebJe KesefjÙee yeeoueueskeâj 15 veeJeeW keâe keâeefHeâuee vece&oe mejoej mejesJej Øeespeskeäš keâe efJejesOe mejkeâej efmeHeâ& Gvekeâer efnbmee keâes uesefkeâve Deeboesueve keâs ØeÙeemeeW keâer keâs vece&oe keâs [tye #es$e ceW Deeves keâerkeâs jemles ceOÙe ØeosMe keâs ye][Jeeveer efkeâÙee ieÙee. Fme yeerÛe 2006 ceW iebYeerjlee mes uesleer nw. nceW Deheves Jepen mes mejkeâej keâes ceevevee he][e Jepen mes hegjKeeW keâe Iej Deewj peceerveefpeues keâer lejHeâ Ûeue he][e. Ùee$ee keâs efouueer keâs peblej-ceblej hej Oejvee Fme Deeboesueve mes keâF& ceesÛeesË hej meHeâuelee efkeâ JeemleJe ceW ØeYeeefJele heefjJeejeW Úes][veer he][er nw. Deye Jes heeme keâeroewjeve jele keâs DebOesjs ceW ueesieeW keâs Deeboesueve keâs efueS ceerue keâe helLej efceueer nw. keâer mebKÙee 51,000 nw. FveceW mes hene][er hej yeÛeer Lees][er-meer peceerve hejÛesnjeW hej Gme Deeboesueve keâer Tpee& keâer meeefyele ngDee. Oejvee mLeue hej 22 Dekeäštyej keâer jele keâes veeJeeW Deepe Yeer 40,000 heefjJeej [tye Kesleer keâjles nQ. GvnW veneR helee efkeâjesMeveer meeHeâ-meeHeâ osKeer pee mekeâleer Deeboesuevekeâefce&ÙeeW keâe meeLe osves Deeefcej Deewj š^keâeW mes Meg¤ ngF& Ùee$ee Deieues #es$e ceW jnves keâes cepeyetj nQ. Fleveer-meer peceerve mes Jes Dehevee iegpeejeLeer efpemes Deepe 25 meeue hetjs nes jns Keeve Yeer hengbÛes Deewj meejs osMe keâe efove megyen peye ye][Jeeveer hengbÛeer leye Deeboesueve keâs keâeÙe&keâlee&Deesb keâs keâwmes keâj heeSbies. efHeâj Yeer FmeLes. Meeble yenles heeveer Deewj jele keâs OÙeeve Fme Deesj ieÙee. Ùener Jen meceÙe Ùeneb ceewpeto Glmeeefnle meeceeefpekeâ Devegmeej 25 meeue keâs oewjeve yeebOe DeeefoJeemeer-efkeâmeeve ves Skeâ yeele ienjeF&OegbOeuekeâs ceW Jes ieerle efHeâj Gmeer peerleves Lee peye vece&oe Deeboesueve keâs ceeOÙece keâeÙe&keâlee& Deewj ieÇeceerCe Ieešer ceW keâe efvecee&Ce ve jeskeâ heevee Deewj mes jš ueer nw efkeâ Gmes Deheveer peceervekeâs Yejesmes keâer ietbpe keâs meeLe megveeF& os mes efJemLeeheve, DeeefoJeeefmeÙeeW Deewj ue][eF& peejer nw, vece&oe yeÛeeDees, DeeefoJeeefmeÙeeW keâs Jeve DeefOekeâejeW keâes keâs efueS leye lekeâ ue][vee nw peyejns Les pees vece&oe Ieešer ceW Skeâ-ÛeewLeeF& efkeâmeeveeW keâs Yetefce DeefOekeâej Deewj ceeveJe yeÛeeDees pew m es veejs , ueeiet ve keâje heevee Deeboesueve keâer lekeâ vÙeeÙe ve efceues. ieesKe¤ keâesmeoer mes peejer vece&oe yeÛeeDees Deboesueve ye][s yeebOeeW keâe efJejesOe je°^JÙeeheer HeâtueceeueeDeesb Deewj ieepes-yeepes keâs DemeHeâuelee keâner pee mekeâleer nw. Fme Yejesmee nw efkeâ Skeâ efove mejkeâejkeâs Gleej-Ûe]{eJe Yejs meHeâj Deewj mebIe<e& yenme keâs efJe<eÙe yeve ieS. meeLe ceneje°^ Deewj iegpejele mes DeeS yeejs ceW cesOee keânleer nQ, /nce Jeve Pegkeâsieer.keâer Tpee& keâes Deheves ceW mecesšs ngS nw. G][ermee mes DeeÙeespeve ceW Yeeie Deheves meeefLeÙeeW keâe mJeeiele keâj jns DeefOekeâej DeefOeefveÙece Deewj ieÇece meYeeDeesb otj keâneR vece&oe Deye Yeer yen jner Fme Ùee$ee keâs meeLe-meeLe efheÚues uesves DeeS vesMeveue SueeFbme Dee@@Heâ Les. Fme DeeÙeespeve mLeue hej Deeboesueve keâs megÛee¤ mebÛeeueve keâs efueS heÙee&hle nw, efove jele ceW yeoue jne nw DeewjheÛÛeerme meeue mes Deeboesueve keâer DeiegDee heer h eume cet J eceW š keâs meb Ù ees p ekeâ keâs 25 meeue uebyes meHeâj keâer ØeÙeeme veneR keâj heeS peyeefkeâ Ùes cegös ueesie iee jns nQ. mebIe<e& peejer nw.jner cesOee heeškeâj Meg®Deeleer efoveeW keâes ØeHeâguue meeceb$e keânles nQ, Ùen meHeâueleeDeesb Deewj DemeHeâueleeDeesb keâes meerOes-meerOes efJemLeeheve mes peg][s nQ. Jes meeYeej :lenuekeâe
  • 6. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 6Þãõ¦¾ã ¼ãîãä½ã ¹ãÀ ‚ãㆠªãäÊã¦ããò ‡ãŠã ‚ã¹ã½ãã¶ã (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... )‚ããõÀ „¶Öãò¶ãñ•ããñ ¶ã•ããÀã ªñŒãã Ìããñ ֽ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠñ Êãñã‡ãŠ¶ã „¶Öò ¤î¤¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ›ãè½ã Øãã䟦ã ä ¶ãÖãé ‡ãŠãè Øã¾ããèý â¹ãñÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ƒÔã ª¾ã¶ããè¾ã ªì̾ãÃÌãÔ©ãã ‡ãñŠ Ôã⪼ãà ½ãò •ãºã Ö½ããÀãè ºãã¦ã ‚ããäÔãÔ›ò› ‡ãŠãä½ãͶãÀ ªñÌãò³ ‡ãŠÞãÀñ ‡ãñŠ ¤ñÀ-ãäÍãÌãã•ããè ¹ãã‡ãÊ ½ãò •ãõ¶ã Ôãñ ÖìƒÃ ¦ããñ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``Ö½ããÀã膇ãŠãä¨ã¦ã ÊããŒããò ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ‚ãֽ㠦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ÌãÖãâ ¹ãÀ ¹ãî¥ãà ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè Øã¾ããèÔã½ãÔ¾ãã ÍããõÞããÊã¾ã ‚ããõÀ ‡ãñªã¶ã ‡ãŠã ©ãã, ©ããèý ‡ãâŠâ ›ÈãÊã Á½ã ½ãò 1000 ¹ãìãÊãÔ㠇㊽ãÃÞããÀãè ñ äÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãØãñ ›ò› ‚ããõÀ ªîÔãÀñ ½ããõ•ãîª ©ãñ ‚ããõÀ Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãñŠ ãäÊㆠ100 Ôãñ ¼ããè‚ããÌã;ã‡ãŠ Ô©ãã¶ããò ¹ãÀ ‡ã슡ñªã¶ã ‡ãŠãè •¾ããªã BMC ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ½ããõ•ãîª ©ãñý̾ãÌãÔ©ãã ¶ãã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ÊããñØã •ãÖãâ CCTV ‡ãõŠ½ãÀã Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ ªîÔãÀñ ‚ããä¦ãÀÖ¦ãñ ©ãñ, ÌãÖãé ¹ãÀ Öãè ‡ãñ-‡ãŠÀ‡ãŠ›, ºããñ¦ãÊã ‚ãã£ãìã¶ã‡ãŠ ÔãìãÌã£ãã‚ããò ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè ØãƒÃ ä 䃦¾ãããäª Øãâªãè Þããè•ã ¹ãòŠ‡ãŠ ªñ¦ãñ ©ãñý ¾ãÖãè ©ããèý ‡ãŠãÀ¥ã ©ãã ãä‡ãŠ ¹ãîÀã ¹ãã‡ãÊ ‡ãñ ‡ãŠÞãÀãò Ôãñ ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠•ãºã ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãòŠ³,¼ãÀã ¹ãü¡ã ©ããý •ãØãÖ-•ãØãÖ •ãîŸñ ¹ã¦¦ãÊã, ½ãñã䡇ãŠÊã ÔãìãäÌã£ãã ƒ¦¾ãããäª Ì¾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè¹ÊãããäÔ›‡ãŠ ‡ãñŠ ØÊããÔã ‚ããõÀ ºããñ¦ãÊã ‡ãñŠ ¤ñÀ ‚ã¶ãì¹ãÊ㺣ã¦ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãîœã Øã¾ãã ¦ããñ „¶Öãò¶ãñÊãØãñ Öì† ©ãñý ËãñØããò ‡ãŠãñ „Ôããè ØãâªØããè ½ãò Œãã¶ãã Þãì¹¹ããè Ôãã£ã Êããè ‚ããõÀ ØããñÊã ØããñÊã ºãã¦ãò ‡ãŠÀ¦ãñŒãã¶ãñ ‚ããõÀ Ôããñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã•ãºãîÀ Öãñ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öì† ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``Ö½ã¶ãñ ¹ãîÀãè ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè©ããý ‡ãŠÖãé ¹ãÀ ¼ããè ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãñŠ ©ããèý Íãã¾ãª ‚ãã¹ã ÊããñØããò ¶ãñ ªñŒãã Öãè ¶ãÖãéýÔã¹ãŠãƒÃ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ½ããõ•ãîª ¶ãÖãé ©ãñý Êãñã‡ãŠ¶ã ä (•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ›ãè½ã : ‚ããä½ã¦ã Øã칦ãã,ãäÍãÌãã•ããè ¹ãã‡ãÊ ‡ãñŠ ‚ããÔã¹ããÔã ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ãä•ãÔã½ãò ÔãñãäÊã¶ãã, ‚ããä¶ãÍãã, ãäÍãÌãò³, ‚㺪ìÊã,‚ããä£ã‡ãŠãâÍã ÊããñØã „ÞÞã ÌãØããê¾ã Öö ‡ãŠãè ãäÞãâ¦ãã „¶Öãé ºããâºãî ‡ãŠãè Þã›ãƒÃ ‡ãñŠ ºãã•ãî ½ãò ½ããäÖÊãã†â ½ããÀ ÀÖñ ©ãñ ‚ããõÀ Êããƒ¶ã ›î› •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠‡ãõŠÔãñ •ãã¾ãã •ãã¾ãñý ÌãÖãâ ‡ãŠã¹ãŠãè ÊããñØããò ‡ãñŠ Œããñ ÀãäÌã‡ãŠãâ¦ã, Àãè¶ãã Íã½ããÃ, Ôãì¶ããèÊã £ããñ¨ãñ, Ôãì¶ããèÊã½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ©ããè ‚ããõÀ „¶Öãò¶ãñ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ÊããƒÃ¶ã ½ãò Œãü¡ãè ©ããè ØããÊããè-ØãÊããõ•ã ¼ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ ©ãñý ¹¾ããÔã Ôãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠã ¼ããè ½ãã½ãÊãã ¹ãƇãŠãÍã ½ãò ‚ãã¾ããý Øããõ¦ã½ã,ãäÞã¨ãã ØããñÔããÌããè, •ãØãªãèÍã ¶ãØãÀ‡ãŠÀ)†‡ãŠ Öãè Àã¦ã ½ãò 1000 Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‚ããõÀ „Ôããè ‡ãñŠ ºãã•ãî ½ãò ¹ãìÁÓããò ‡ãŠã ¼ããè ¹ããèãäü¡¦ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ããÊãØãã‡ãŠÀ ¶ã ãäÔã¹ãÊ ‚ããÔã¹ããÔã ‡ãñŠ ãäÀÖãƒÃÍããè ÍããõÞããÊã¾ãý •ãºã ½ããäÖÊãã†â Ô¶ãã¶ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶ãÖãé ‡ãŠãè ©ããèý ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ‚ããõÀ ¼ããè ŒãÀãºã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ããÀñ ¹ããè †½ã ‚ãâ‡ãŠÊã ƒÔãÔãñ •ãìü¡ñ ÖöýƒÊãã‡ãŠãò ‡ãŠãè Ôãü¡‡ãòŠ Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀ ªãè ºããäʇ㊠ãä¶ã‡ãŠÊã¦ããè ©ããè ¦ããñ „¶Öò ‡ãŠ¹ãü¡ñ ¹ãÖ¶ã¶ãñ ‡ãñŠ Œãã¶ã㠶㠪ñ‡ãŠÀ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã Œãã¶ãñ ‡ãñŠ Ôã¼ãã脶Öò ½ãÍããè¶ã ‡ãñŠ ¹ãŠÌÌããÀñ ÊãØãã‡ãŠÀ £ããñ ¼ããè ãäÊㆠ¼ããè ‡ãŠãñƒÃ •ãØãÖ ¶ãÖãé ©ããè ‚ããõÀ ‚ã£ãà ԛãùÊã ‡ãŠãñ †‡ãŠ •ãØãÖ ¹ãÀ ÀŒãã Öãñ¦ãã ‚ããõÀã䪾ããý ¶ãض㠂ãÌãÔ©ãã ½ãò „¶Öò ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã•ãºãîÀ ÌãÖãâ ¹ãÀ ¹ãîÀãè ¾ããñ•ã¶ãã ºã¶ãã‡ãŠÀ Ôã¼ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãƪãÓã¦ã Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ½ãò ÀÖ¶ãñ îä Öãñ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã ©ããý Êãñã‡ãŠ¶ã ÌãÖãâ ¹ãÀ ‡ãŠ½ã Ôãñ ä †‡ãŠ Öãè •ãØãÖ Œãã¶ãñ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè‡ãŠãñ ½ã•ãºãîÀ-½ãõªã¶ã ½ãò ÞããÀãò ¦ãÀ¹ãŠ ¹ãƪãî Óä ã¦ã ‡ãŠ½ã ‡ãŠ¹ãü¡ñ ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãªãà ¼ããè ¶ãÖãé ÊãØãã¾ãã ̾ãÌãÔ©ãã, ‡ãŠÞãÀñ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè Öãñ¦ããè£ãîÊã, ‡ã슡-‡ãŠÞãÀãò ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ Öãñ ÀÖãè ü ñ Øã¾ãã ‚ããõÀ ¶ã Öãè ¹ãìÁÓããò ‡ãñŠ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠãè ‚ããõÀ Œãã¶ãñ ‡ãñŠ Ô©ãã¶ã ‡ãŠãñ ¹ãªó ‡ãñŠ ÜãñÀñ ½ãòºãªºãîªãÀ ªìØãģ㠂ããõÀ Êãã„¡Ô¹ããè‡ãŠÀãò Ôãñ ‚ãã ªîÔãÀãè •ãØãÖ Ì¾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè ØãƒÃý ŒãìÊãñ ½ãò ÀŒã‡ãŠÀ Ôãºã‡ãŠãñ Ôã½½ãã¶ã Ôãñ Œãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†ÀÖãè ‡ãŠã¶ã¹ãŠãñ¡î £Ìããä¶ã Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè ½ã•ãºãîÀãè ½ãò ‡ã‹¾ãã ‚ãÌãÔ©ãã ÖìƒÃ ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè Öãñ¦ããè ¦ããñ Íãã¾ãª ÌãÖãâ ¹ãÀ ‚ãã¾ããBMC ‚ããõÀ À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ´ãÀã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ÖãñØããè, ƒÔã‡ãŠã ‚ãâªã•ã㠶㠦ããñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã Öì‚ãã ªãäÊã¦ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ôã½½ãããä¶ã¦ã„ãäÞã¦ã ̾ãÌãÔ©ãã ¶ãÖãé ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããèý ÖãÊããâã‡ãŠ ä ‡ãŠãñ ©ãã ‚ããõÀ ¶ã Öãè Ö½ããÀãè ½ããäÖÊãã ½ãÖã¹ããõÀ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãã Êãñã‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ªãäÊã¦ã äBMC ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‚ããõÀ ¹ãìãÊãÔã ÌãÖãâ ¹ãÀ ä ‡ãŠãñý ‡ãñŠ Ôã½½ãã¶ã ‡ãŠãè ¹ãÀÌããÖ Öãè ‡ãŠÖãâ Öõ?½ãìÖ ¹ãÀ ½ããԇ㊠ÊãØãㆠ„¹ããäÔ©ã¦ã ©ãñý â ¼ããñ • ã¶ã ãä ½ ãÊãã ‚ã㦽ã ãä Þ ããä ‡ ㊦Ôãã Ôãâ º ãâ £ ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ‡ã‹¾ãã Ôã½½ãã¶ã Øã¾ãã- ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ÔãìãÌã£ãã‚ããò ‚ããõÀ ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠãè äÖõ ¾ãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã ªñÍã ‡ãñŠ ÔãâãÌã£ãã¶ã ãä¶ã½ããå㠺ããºãã ÔããÖñºã ‡ãñŠ ‚ã¶ãì¹ãÊ㺣ã¦ãã-ãäÍãÌãã•ããè ¹ãã‡ãÊ ½ãò ä ½ãö 2G Üããñ›ãÊãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã슜Öãè ¶ãÖãé- ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãñ ƒ¦ã¶ãã Þãõ¦¾ã¼ãîã½ã ‡ãñŠ ªÍãö㠇ãñŠ ãäÊㆠ¹ãîÀñ ¼ããÀ¦ã Ôãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã Ôãâºãâ£ããè ÔãìãÌã£ãã‚ããò ‡ãŠã ¹ãî¥ãà ‚ã¼ããÌã ä ä¼ããè Œ¾ããÊã ¶ãÖãé ‚ãã¾ãã ãä‡ãŠ •ãÖã ¹ãÀ ½ããäÖÊãã‚ããò â ‚ãã¾ãñ ÊããŒããò ÊããñØã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè Œãã¶ã- ©ããý ÌãÖãâ ¹ãÀ †‡ãŠ ¼ããè †½ºãìÊãòÔã „¹ãÊ㺣㠶ãÖãé •ãã¶ã¦ãã‡ãñŠ ¶ãÖã¶ãñ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã Öõ ÌãÖãâ ¹ãÀ ¹ã¾ããù¦ã ¹ããè¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ̾ãÌãÔ©ãã ¶ãÖãé ©ããèý Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ¶ãÖãé ©ããèý ½ãñã䡇ãŠÊã Ô›ãùÊããò ‡ãŠãè Ôã⌾ãã¹ãªó ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè •ãㆠ¦ãããä‡ãŠ „¶Öò ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠ¦ããÂããò ‚ããõÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ÔãâÔ©ãã‚ããò ¶ãñ Öãè ½ãö ¦ããñ ãäÔã¹ãÊ 2G •ãã¶ã¦ãã Öîâ... ¶ãã½ã½ãã¨ã ‡ãŠãè ©ããè, ãä•ãÔã½ãò ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ¼ããè ¦ãÀÖ Ôãñ Ôãâ‡ãŠãñÞã ¶ãã ½ãÖÔãîÔã Öãñ, Êãñã‡ãŠ¶ã ä ¾ãÖ Ì¾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè ©ããèý ¼ããñ•ã¶ã ¦ããñ ÔÌããÔ©¾ã †‡ãŠ Ôããñãä¶ã¾ãã G, ‚ããõÀ ÀãÖîÊã G ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¼ãîã½ã‡ãŠã ¶ãÖãé ©ããèý À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ äãä•ãÔã •ãØãÖ ¹ãÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãÖã¶ãñ ‡ãŠãè ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã Ôãñ Öããä¶ã‡ãŠãÀ‡ãŠ ©ãã Êãñã‡ãŠ¶ãä ¶ãñ ¹ãã‡ãÊ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ¾ãã ºããÖÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè •ãØãÖ‡ãñŠ ãäÊㆠºããâºãî ‡ãŠãè Þã›ãƒÃ ÊãØããƒÃ ØãƒÃ ©ããè „Ôããè „ÔãÔãñ ‡ãŠÖãé •¾ããªã ¼ã¾ãã¶ã‡ãŠ „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãòŠ³ ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ¶ãÖãé ‡ãŠãè ©ããè,‡ãñŠ ºãã•ãî ½ãò ãäÍãÌãã•ããè ¹ãã‡ãÊ ‡ãŠã Øãñ› ©ãã ‚ããõÀ ÊãØããè ÊããƒÃ¶ãò ©ããè, ÊããñØã †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãŠãñ £ã‡ã‹‡ãñŠ •ããñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¾ãÖ ºã¦ãã Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠ Þãõ¦¾ã ¼ãîã½ã ä
  • 7. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 7 ºããºããÔããÖñºã ‡ãŠãñ ½ã¦ã ¼ãîÊã¶ãã Öì† ¡Àºã¶ã Ôã½½ãñÊã¶ã •ãõÔãñ ‚ãâ¦ãÃÀãÓ›Èãè¾ã ¾ãî. †Ôã ‡ãñŠ Ôãõ¶ã ¹ãÆŠãâãäÔãÔ‡ãŠãò ‚ããõÀ ãä½ããäÞãØã¶ã ¶ãñ ÖÀ àãñ¨ã ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠã ¶ãã½ã ãäÊã¾ãã ãä¹ãŠÀ Ôã½½ãñÊã¶ã ¹ãÀ ¼ããè ¹ãƇãŠãÍã ¡ãÊãã ãä•ãÔã½ãò •ãõÔãñ „ÞÞã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ãäÌãÍÌã ãäÌã²ããÊã¾ããò ½ãò ÞããÖñ Ìããñ „¶ã‡ãñŠ ÖãèÀãñ ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè Öãñ ¼ããÀ¦ã ¶ãñ ¾ãÖ ªãÌãã ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã ãä‡ãŠ •ãããä¦ã Êãñ •ãã Þãì‡ãñŠ Öõ ý ¡ãù. ÔãìÀÍã ½ãã¶ãñ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ñ ‚ã©ãÌãã ›õØããñÀ ¾ãã ‚ãâºãñ¡‡ãŠÀ Öãñý Êãñã‡ãŠ¶ã ä ``ֽ㠃Ôã ºãã¦ã ½ãò ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ ‡ãñŠ ¹ãƽãìŒã ¡ãù‡ã‹›À ÔãìÀñÍã ½ãã¶ãñ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ããõÀ œì‚ãã œî¦ã †‡ãŠ ‚ã㶦ããäÀ‡ãŠ Ôã½ãÔ¾ãã ``‚ãâ¦ãÀãÓ›Èãè¾ã Ô¦ãÀ ¹ãÀ ÖÀ ºããÀ œì‚ããœî¦ã ‚ã¶ã‡ãñŠ ¼ããÓã¥ã ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè •ãØãÖ Øããâ£ããè •ããèãä‡ãŠ ÖÀ ̾ããä‡ã‹¦ã ƒÃÍÌãÀ ´ãÀã ¹ãƪ¦¦ã Íããä‡ã‹¦ã¾ããò ``•ãõÔãñ Öãè ¾ãÖ ŒãºãÀ ‚ãã¾ããè ãä‡ãŠ ‚ããñºãã½ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔãÔãñ ‚ã㶦ããäÀ‡ãŠ ¹ã Ôãñ Öãè ‚ããõÀ •ãããä¦ã ‡ãñŠ ãäÌ㣪 ‡ãŠã¶ãîû‡ãñŠ‡ãñŠ¶ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã ¶ãã½ã ‚ãã¾ãã ©ãã ãä•ãÔãñ Ìãñ ¶ã ‡ãñŠÌãÊã ¼ããÀ¦ã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã Ÿãè‡ãŠ „Ôããè ¦ãÀÖ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ¼ããÀ¦ã ½ãò ‚ãã ÀÖñ Öõ ‚ããõÀ ÔãâÔ㪠‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ãä¶ã¹ã›¶ãã ÞãããäÖ†ý ºããºãã ÔããÖñºã ‡ãŠã •ã¶½ã ‡ãŠãè ÞãÞããà Öãñ¦ããè Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ¼ããÀ¦ã ƒÔã ºããÀñ ‡ãŠã ºããäʇ㊠ãäÌãÍÌã ‡ãŠã ÖãèÀãò ½ãã¶ã¦ãñ Öõý ¡ãù.Öõ, ãä•ãÔã ¦ãÀÖ ¡ã‡ã‹›À ºããºããÔããÖñºã ‡ãŠãñ Ô㽺ããñãä£ã¦ã ‡ãŠÀòØãñ „Ôã Ôã½ã¾ã ½ãõ¶ãñ ‚ããõÀ †‡ãŠ ‚㦾ãâ¦ã Öãè ØãÀãèºã ÜãÀ ½ãò Öì‚ãã ©ããý ½ãò Ô¹ãÓ› Ìããªãè ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ÀÖã Öõ Ö½ãò ½ãã¶ãñ ¶ãñ ƒÔã Ôã⽺ãâ£ã ½ãò ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ `` Ö½ãò‚㽺ãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ÔÌãâ¾ã ‡ãŠãñ „Ôã ½ãñÀñ ‡ã슜 ªãñÔ¦ããò ¶ãñ †‡ãŠ —ãã¹ã¶ã ¹ã¨ã ªñ¶ãñ „¶Öò œã¨ã Ìãðãä¦ã ¹ãÀ ‡ãŠãñÊãâãäºã¾ãã ãäÌãÍÌã ‡ãŠÖãè ¶ãã ‡ãŠÖãé ¾ãÖ ºãã¦ã Êãã¶ããè Öãè ©ããè ‡ãŠãè Øããâ£ããè •ããè ‡ãñŠ ¶ãã½ã ãäÊㆠ•ãã¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãîÀãè ‚ããÍãã‡ãŠããäºãÊã ºã¶ãã¾ãã ãä‡ãŠ ÌãÖ †‡ãŠ †ñÔãã ÔãâãÌã£ãã¶ã ä ‡ãŠã ãä¶ã¥ãþã ãäÊã¾ããý ¾ãÖ ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ¹ãƾããñØã ãäÌã²ããÊã¾ã ½ãò ¹ã¤ãƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã¹ãŠãè ƒÔã ½ãì-ñ ¹ãÀ ÞãÞããà Öãñ, ¾ãÖ ¹ãÆÔ¦ãìãä¦ã‡ãŠÀ¥ã ©ããè ‚ããõÀ ֽ㠇ãŠÖãè ¶ãã ‡ãŠÖãè ¡À ÀÖñ ©ãñ ‡ãŠãèãäÊãŒã Ôã‡ãñŠ •ããñ Ôã½ãԦ㠼ããÀ¦ããè‚ããò ‡ãñŠ ©ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã Àãӛȹããä¦ã ‡ãñŠ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔãâÜãÓãà ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ã ©ããý ‚ããØãñ ÞãÊã‡ãŠÀ ƒÔããè ‡ãŠã ¹ããäÀ¥ãã½ã ©ããý ºããºãã ÔããÖñºã ‡ãŠãñ ¼ãîÊãã ¶ãã ã䪾ãã •ãã†ý‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý`` Öì† Ìãã¦ããÃÊãã¹ã ¶ãñ Ö½ãò ‚ããÍÌãԦ㠇ãŠÀ ã䪾ããý „¶Öãñ¶ãñ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠã ÔãâãäÌã£ãã¶ã ãäÊãŒãã ‚ãã•ã ãäÌãÍÌã ‡ãŠãè Ôã¼¾ã¦ãã ½ãò ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ֽ㠇ãñŠÌãÊã ƒ¦ã¶ãã Öãè ÞããÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ºããºãã ºãÀã‡ãŠ ‚ããñºãã½ãã ´ãÀã ¾ãñ Í㺪 6 ¶ãÌãâºãÀ ‚ã‡ã‹›îºãÀ ‡ãñŠ ½ã£¾ã ¦ã‡ãŠ ¾ãÖ Ôãã¹ãŠ Öãñ Øã¾ãã „¶ã‡ãñŠ ‚ã¶ãì¾ãã¾ããè „¶ã‡ãŠãè ãäÌãÞããÀ £ããÀã ‡ãŠãñ ÔãÖ¾ããñØã ‡ãŠãè ¹ãÆÔãâÍãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‚ããñºãã½ãã ÔããÖñºã ‡ãŠãñ „¶ã‡ãŠã ãä¶ããäÍÞã¦ã Ôã½½ãã¶ã ãä½ãÊãñý ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ½ãò ÞããñÀãò ‡ãŠã Àã•ã‡ãŠãñ ÔãâÔ㪠‡ãñŠ Ôãâ¾ãì‡ã‹¦ã Ôã¨ã ½ãò ‡ãŠÖãè Øã¾ããèý ãä‡ãŠ ‚ããñºãã½ãã ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè †‡ãŠ ¼ããÓã¥ã ½ãòÊãñã‡ãŠ¶ã „¶ã‡ãŠã ¾ãÖ ºã¾ãã¶ã ¼ããÀ¦ã ‚ããõÀ ªîÔãÀñ ä ºããºããÔããÖñºã ‡ãŠãñ „ÊÊãñŒã •ãÂÀ ÖãñØããý ``ªñÍããò ½ãò †‡ãŠ •ã¶ã½ã¦ã ¦ãõ¾ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãÖ —ãã¹ã¶ã 40 ¹ãñ•ã ‡ãŠã ©ãã ãä•ãÔã½ãò ‚ã¼ããè ÖãÊã Öãè ½ãò 16 ¶ãÌãâºãÀ 2010 ¾ãÖãâ Ôãñ Øãì•ãÀòØãñ ¦ããñ „Ôã‡ãñŠ Øãã¾ãºã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãèªãäÊã¦ã ‡ãŠã¾ã‡ãŠ¦ããÂããñâ ´ãÀã ¦ããè¶ã ½ãÖãè¶ãñ ¹ãÖÊãñÍãì ãä‡ãŠ¾ãñ Øㆠ†‡ãŠ ½ãìãֽ㠇ãñŠ ºã㪠‚ãã¾ããý ä ¼ããÀ¦ã ½ãò •ãããä¦ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Öãñ ÀÖñ ¼ãñª¼ããÌã ‚ããõÀ ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè ‚ãÌãÔ©ãã ‡ãŠã Ôãâãäà㹦㠇ãŠãñ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊããè ‚ããä½ã¶ãã Œãã¦ãî¶ã ¶ãã½ã‡ãŠ ½ããäÖÊãã ¶ãñ Ìã¡ãÊãã ›ãè. ›ãè. ¹ãìãäÊãÔã ÞããñÀãò ¹ãîÀãè Ôãâ¼ããÌã¶ãã Öõý ƒÔããèãÊㆠÊããñØã ¾ãÖãâ ‡ãŠã¹ãŠãè ä ºãÞã ºãÞãã‡ãŠÀ ÀÖ¦ãñ Ööý ‚ã¼ããè ÖãÊã Öãè ½ãòÀãӛȹããä¦ã ‡ãñŠ ¼ããÓã¥ã ½ãò ‚㽺ãñ¡‡ãŠÀ•ããè ‡ãŠãñ ãäÌãÌãÀ¥ã ã䪾ãã Øã¾ãã ©ããý †‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÃÍãããä½ãÊã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã †‡ãŠ ¹ã¨ã ¾ãî.†Ôã ªî¦ããÌããÔã ½ãò ¼ãñ•ãã Øã¾ãã ©ãã ãä•ãÔãñ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ `` ¾ãÖ ¹ãÆÔ¦ãìãä¦ã‡ãŠÀ¥ã ãä‡ãŠÔããè Àã•ã¶ããèãä¦ã ¹ãã›ãê ¾ãã ãä‡ãŠÔããè ÔãâÔ©ãã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ½ãò †‡ãŠ ãäÊããäŒã¦ã ‚ã•ããê ªãè ãä‡ãŠ „Ôã‡ãñŠ Öãè ½ããñÖÊÊãñ ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãŠÊÊãî ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠã ½ããñºããƒÊã „Ôã Ìã‡ã‹¦ã œãè¶ã ãäÊã¾ãã Øã¾ãã •ãºã ÌãÖ ¹ãñÍããºã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ãä‡ãŠÔããè ‚ããõÀ ÍãÖ•ã㪠¶ãã½ã‡ãŠ Êãü¡‡ãŠãò ¶ãñ „¶ã ¹ãÀ Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìã¡ãÊãã ›ãè. ›ãè. ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ƒÔã Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ ÀÖã ©ããý‚ããñºãã½ãã ¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ¦ããèÔãÀñ ‚ããõÀ Ôãñ ¶ãÖãé ©ãã ºããäʇ㊠¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ 300 ÊããŒã Þãã‡ãîŠ ‚ããõÀ œîÀñ Ôãñ •ãã¶ãÊãñÌãã Ö½ãÊãã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãã½ãÊãñ ½ãò †ñÔãã ‡ã슜 ¼ããè ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ããý ‚ããä½ã¶ãã Œãã¦ãî¶ã ¶ãã½ã‡ãŠ ½ããäÖÊãã ´ãÀã „¶ã‚ãâãä¦ã½ã ã䪶ã Öãè ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã ©ããý ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ©ããý`` ƒÔã —ãã¹ã¶ã ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè ©ããè, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ªŒãÊã¹ãã¨ã Øãì¶ããÖ ‡ãŠãñ ‚㪌ãÊã¹ãã¨ã ºã¶ãã‡ãŠÀ ÞããñÀãò ‡ãŠã ¶ãã½ã ãäÊããäŒã¦ã Á¹ã Ôãñ ©ãã¶ãñ ½ãò ªñ¶ãñ ½ãìºãƒÃ ãäÌãÍÌã ãäÌã²ããÊã¾ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ãäÌã¼ããØã â ¹ã¨ã ½ãò 2001 ½ãò ¶ãÔÊãÌã㪠‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò „‡ã‹¦ã ½ãã½ãÊãñ ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè FIR ¶ãÖãé ãäÊãŒãã ¹ãìãäÊãÔ㠶㠇ãñŠÌãÊã ƒÔã ½ãã½ãÊãñ ½ãò ¹ãÊÊãã ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè „ãäÞã¦ã ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ¶ãÖãé ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ‡ãŠãñƒÃ •ããâÞã ¹ãü¡¦ããÊã ‡ãŠãèý ƒÔã‡ãñŠ ¢ããü¡ ÀÖãè Öõ ºããäʇ㊠„¶ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ÖãõÔãÊãñ Öãñ ÀÖãè Öõý ƒÔã Ôãâºãâ£ã ½ãò •ãºã Ìã¡ãÊãã ¹ãìãÊãÔã ä ãäÌã¹ãÀãè¦ã „Ôã¶ãñ „Ôã ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠãñ ¼ããè ºãü¤ãÌãã ªñ ÀÖãè Öõ, •ããñ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ¾ãÖ ¹ãîœã Øã¾ãã ãä‡ãŠ ÞããñãÀ¾ãã Öãñ ÀÖãè Öö ä ⠂㪌ãÊã¹ã¨ã Øãì¶ããÖ ½ãò ¡ãÊã‡ãŠÀ „Ôãñ †¶ã. ‡ãŠãè ‚ã¶ãõãä¦ã‡ãŠ Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ½ãò ãäÊ㹦ã Ööý ‚ããõÀ ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ‚ãã¹ã¶ãñ ‚ãºã ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ Ôããè. (‚ãªÊãŒã¹ãã¨ã Øãì¶ããÖ) ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãÞããê „‡ã‹¦ã ½ããäÖÊãã ¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ‚ã•ããê ½ãò ¾ãÖ ÞããñÀãò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡ã Öõ ¦ããñ ¹ãìãÊãÔã ¶ãñ ØããñÊã ½ã›ãñÊã ä ©ã½ãã ã䪾ãã ‚ããõÀ ºããñÊãã ãä‡ãŠ ‚ãºã ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ›Ã ¼ããè ãäÊãŒãã ©ãã ãä‡ãŠ ƒ¶Öãé Êãü¡‡ãŠãò ‡ãŠãè †‡ãŠ •ãÌããºã ªñ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``ֽ㠂ã¹ã¶ããè ¦ãÀ¹ãŠ ½ãò •ãã‡ãŠÀ „¶ã‡ãñ Š ãä Œ ãÊãã¹ãŠ ÌããÀâ › ›ãñÊããè ´ãÀã ‚ãã¾ãñ ã䪶㠃Ôã ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò Ôãñ ¹ãîÀãè ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠ä ãä¶ã‡ãŠÊãÌãヾãñý ÞããñãäÀ¾ããâ ‡ãŠãè •ãã ÀÖãè Ööý ¾ãÖãâ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Ìãñ ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ºãÞã¦ãñ Öãè ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ‚ã•ããèºã ãäÌã¡âºã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ºã¦ãã¶ãã •ãÁÀãè Öõ ãä‡ãŠ ƒ¶ã ã䪶ããò ‚㥛ã¹ã ÀÖñý ªŒãÊã¹ãã¨ã Øãì¶ããÖ ‡ãŠãñ ‚㪌ãÊã¹ãã¨ã ‡ãŠãè ÀŒãÌããÊããè ‡ãŠã ãä•ã½½ãã Êãñ¶ãñ ÌããÊããè ¹ãìãäÊãÔã ãäÖÊã ‡ãñŠ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ, ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã ‚ããõÀ Øãì¶ããÖ ‚ããõÀ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ½ãò Öãñ ÀÖãè ÞããñãÀ¾ããò ä ‡ãŠãñ Öãè ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè Ôã½ã¢ã ¶ãÖãé Öõý ‚ãØãÀ Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ ½ãò ‡ãŠã¹ãŠãè •¾ããªã ÞããñãäÀ¾ããâ Öãñ ‡ãñŠ ¹ãÆã¦ã „ªãÔããè¶ã ÀÌãõ¾ãã ¾ãÖ Ô¹ãÓ› Á¹ã Ôãñ ä †ñÔãã ¶ãÖãéâ Öõ ¦ããñ „Ôãñ ¾ãÖ •ãÁÀ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÀÖãè Ööý ‚ãã¾ãñ ã䪶㠃Ôã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè Ü㛶ãã‚ããò ªÍããæãã Öõ ãä‡ãŠ ƒÔã½ãò ¹ãìãÊãÔã ¼ããè ‡ãŠÖãé ¶ãã ä ÞãããäÖ† ©ãã ãä‡ãŠ Cr.P. C. ‡ãŠãè £ããÀã ‡ãŠã ¹ãƇãŠãÍã ½ãâò ‚ãã¶ãñ Ôãñ ÊããñØããò ½ãò ¡À ‡ãŠã ‡ãŠÖãé ªãñÓããè Öõ ‚ããõÀ ÌãÖ ãäÔã¹ãÊ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ½ãîŒãà 154 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ªŒãÊã¹ãã¨ã Øãì¶ããÖ ‡ãñŠ ½ããÖãõÊã ¹ãõªã Öãñ Øã¾ãã Öõý Ô©ãããä¶ã¾ã ãä¶ãÌããÔããè ºã¶ãã‡ãŠÀ ƒÔã ½ãÔãÊãñ Ôãñ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãÊÊãã ¢ããü¡¶ãã Ôã⪼ãà ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÊããäŒã¦ã ¾ãã ½ããõãäŒã‡ãŠ Áãäºã¾ãã ÍãñŒã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ƒ¶ã ã䪶ããò ƒÊãã‡ãñŠ ÞããÖ¦ããè Ööý ‚ããä½ã¶ãã Œãã¦ãî¶ã ‚ãã•ã ¼ããè ¡À ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ¹ã¨ã ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãñŠ àãñ¨ããò ½ãò ÞããñãÀ¾ããâ ‡ãŠã¹ãŠãè ä Ôãã¾ãñ ½ãò •ããè ÀÖãè Öö ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠãè Àã¦ããò ‡ãŠãè ¾ãÖ •ãÁÀãè Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ FIR ª•ãà ¦ãñ•ããè Ôãñ Öãñ ÀÖãè Ööý Ôãã¦ã ºã•ãñ Íãã½ã ‡ãñŠ ºã㪠¶ããéª Øãã¾ãºã Öõ Êãñã‡ãŠ¶ã Ö½ããÀãè ¹ãìãÊãÔã ‚ããÀã½ã ä ä ‡ãŠÀ‡ãñŠ ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠãè •ããâÞã ¹ãü¡¦ããÊã ‡ãŠÀòý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ºãÖì½ãìʾã Þããè•ã Êãñ‡ãŠÀ ‡ãŠãè ¶ããéª Ôããñ ÀÖãè Öõý
  • 8. efoveebkeÀ ë 12 mess 18 efomebyej 2010 8ÖÀ ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ ÔãìÀàãã, ÖÀ ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ ‚ããÀã½ã! keâeÙeoe keâevetve ‡ãŠã½ã ‡ãŠã „ãäÞã¦ã ªã½ã! keâevetve Ssmee ceevekeâj Ûeuelee nw efkeâ nj Skeâ veeieefjkeâ keâes keâevetve keâer peevekeâejer nesveer ner ÛeeefnS, nce Ùen veneR keân mekeâles ƒ½ããÀ¦ã Ì㠂㶾㠺ããâ£ã‡ãŠã½ã ‡ãŠã½ãØããÀ (Àãñ•ãØããÀ ãä¶ã¾ã½ã¶ã Ìã ÔãñÌããÍã¦ããê) ‡ãŠã¶ãî¶ã 1996 Rules 2007 efkeâ nceW keâevetve ceeuetce veneR Lee, FmeefueS Deece pevelee keâes Gvemes Maharashtra Building & Construction works pegÌ[s ngS keâevetveeW keâer peevekeâejer osves kesâ efueS nce nj Debkeâ ceW ãäÔãâãä¹ãƦã ãäÔãâÖ ãä•ãÔãÔãñ ãä‡ãŠ ½ã•ãªîÀ/‡ãŠã½ãØããÀãò ‡ãŠãè ÔãìÀàãã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ºãÞÞããò ‡ãŠãè ãäÍãàãã ‡ãñŠ ãäÊã†, Deehekeâes yeleeSbies keâeÙeoe-keâevetve~ ‚ã‡ã‹ÔãÀ ֽ㠪ñŒã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¾ãã ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãñ Œã¦ãÀã Öãñý ªÌããƒÃ¾ããâ Ìã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ŒãÞãà ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÊã¾ãã •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ „Ôãñ ªìØã¶ããè ¹ãØããÀ ªñ¶ããè ‡ãŠÌãÞã Ì㠂㶾ã ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ƒâ¦ã•ãã½ã ‡ãŠÀñØããý û¶ããõ‡ãŠÀ ãä•ã¶ã‡ãŠãè ¶ããõ‡ãŠÀãè ÔãìÀãäàã¦ã Öãñ¦ããè ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñÌããÀãè Öõ ãä‡ãŠ Ìããñ ÔãÖ¾ããñØã ¾ã㠇㊕ãà ½ãâ•ãîÀ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¹ãü¡Øããèý ñ ãä¶ã¾ã½ã74‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀÖÀ ½ãããäÊã‡ãŠ/Öõ „¶Öò ÔããÀãè ÔãìãäÌã£ãã†â ãä½ãÊã¦ããè Öö, ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãŠã¾ãªñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä¶ã¾ã½ã 47‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãä¶ã¾ã½ã51‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀÖÀ½ãããäÊã‡ãŠ/ Ÿñ‡ãñŠªãÀ ¾ãÖ ÔããÌã£ãã¶ããè ºãÀ¦ãñØãã ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ6 Ÿãâ Ìãñ¦ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ÊããØãî ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‡ãŠÀñ ‚ããõÀ ‚ããõ•ããÀ / ½ãÍããè¶ã ½ãò ãä‡ãŠÔããè ¹ãƇãŠãÀ ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ †‡ãŠ ã䪶㠽ãò 9Üãâ›ñ Ôãñ •¾ããªã Ÿñ‡ãñŠªãÀ ‡ãŠãñ ¹ãØããÀ ‡ãŠã ãä¶ã£ããÃãäÀ¦ã ãäªÌãÔã, ¼ããè ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ ãäºã•ãÊããè ‡ãŠã ‡ãŠÀâ› ¶ãã ÊãØãñýÔãìãäÌã£ãã‚ããò ‡ãŠã ‚ãâºããÀ ÊãØãã ã䪾ãã ‡ãŠãè ŒãÀãºããè ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ½ãããäÊã‡ãŠ/Ÿñ‡ãñŠªãÀ ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé ãäÊã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‡ãìŠÊã ‡ãŠã½ãØããÀãò ‡ãŠãè Ôã⌾ãã, ¹ãØããÀ, ÊãñºãÀ ãä¶ã¾ã½ã 235 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ •ãÖãâ•ãã¦ãã Öõ, ‚ãÞœãè ¹ãØããÀ, œìãä›á›¾ããò ‡ãŠãñ ¦ãìÀ¦ã ‡ãŠÀñ (ãä¶ã¾ã½ã 8) â ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ 5 Üãâ›ñ Ôãñ ƒâÔ¹ãñ‡ã‹›À ‡ãŠã ¶ãã½ã ¹ã¦¦ãã, ÔãîÞã¶ãã ºããñ¡Ã ¹ãÀ 500 ‡ãŠã½ãØããÀ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀñ Öö ÌãÖ †‡ãŠ‡ãŠãè ¼ãÀ½ããÀ ‚ããõÀ ‚㶾ã ÔãìãäÌã£ãã†â ãäÊãŒã‡ãŠÀ ÊãØãã†âØãñ ÔãìÀàãã Ôããä½ããä¦ã ‡ãŠã Ø㟶㠇ãŠÀ¶ãã ÖãñØããýÊãñ ã ä ‡ ㊶㠪î Ô ãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ½ã•ãªî À ãä¶ã¾ã½ã 54 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÖÀ ½ãããäÊã‡ãŠ ãä¶ã¾ã½ã 250 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÖÀ‚ãÔãâØãã䟦㠇ãŠã½ãØããÀ ¶ã ¦ããñ ƒÔã‡ãŠãè / Ÿñ‡ãñŠªãÀ ‡ãŠãñ ½ãÔ›À ÀãñÊã, ¹ãØããÀ Àãä•ãÔ›À, ‡ãŠã½ãØããÀ/½ã•ãªîÀ ‡ãŠã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã Ôã½ã¾ã¶ããõ‡ãŠÀãè ¹ã‡ã‹‡ãŠãè Öõ ‚ããõÀ ¶ã Öãè ‡ãŠãñƒÃ ‚ããñÌãÀ ›ãƒ½ã Àãä•ãÔ›À ÀŒã¶ãã •ãÁÀãè Öõý ¹ãÀ ÔÌããÔ©¾ã •ããâÞã ‡ãŠÀ¶ãã •ãÁÀãè ÖãñØããýÔãìãäÌã£ãã ¾ãã ÔãìÀàããý †ñÔããè ÖãÊã¦ã ½ãò ãä¶ã¾ã½ã56‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀÖÀºããâ£ã‡ãŠã½ã ÔÌããÔ©¾ã •ããâÞã ‡ãŠã ŒãÞããà ½ãããäÊã‡ãŠ/ Ÿñ‡ãñŠªãÀ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ƒ½ããÀ¦ã ºã¶ãã¶ãñ ÌããÊãñ Ô©ãÊã ¹ãÀ ÍããõÞããÊã¾ã ‚ããä¶ãÌãã¾ãà ÖãñØããý ‡ãŠãñ ªñ¶ãã ÖãñØããý¾ãã ºããâ£ã‡ãŠã½ã ½ã•ãªîÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããñ ãä¶ã¾ã½ã 57 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÖÀ 250 ãä¶ã¾ã½ã 264 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÖÀ‚ãÔãâØãã䟦ã àãñ¨ã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‡ãŠã½ãØããÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‡ãöŠ›ãè¶ã Öãñ¶ãã •ãÁÀãè ½ã•ãªîÀ/‡ãŠã½ãØããÀ ‡ãŠãñ ½ãããäÊã‡ãŠ ´ãÀã ÖÀ•ãõ Ô ãñ ‡ãŠãä ¡ ¾ãã, ºã¤ƒÃ , Öõý ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠãè 7 ¦ããÀãèŒã Ôãñ ¹ãÖÊãñ ¹ãØããÀ ªñ¶ããƒÊãñ ‡ ã‹ › È ã è ã ä Í ã¾ã¶ã, Ö½ããÊã †ñ Ô ãñ ãä¶ã¾ã½ã 62 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãããäÊã‡ãŠ / ÖãñØããý‡ãŠã½ãØããÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã 1996 Ÿñ‡ãñŠªãÀ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Öõ ãä‡ãŠ Ìããñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè ãä¶ã¾ã½ã265‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãããäÊã‡ãŠ/½ãò ºã¶ãã¾ãã ©ããý Êãñãä‡ãŠ¶ã „Ôãñ ÊããØãî •ãØãÖ ‡ãŠãñ ‚ããØã Ôãñ ÔãìÀãäàã¦ã ÀŒãñý Ÿñ‡ãñŠªãÀ ‡ãŠãñ ¹ãØããÀ Ôãâºãâãä£ã¦ã ¹ãîÀãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‡ãŠª½ã ¶ãÖãé ãä¶ã¾ã½ã 65 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ÔãîÞã¶ãã ºããñ¡Ã ¹ãÀ ªñ¶ããè ÖãñØããèý„Ÿã† Øã†ý 2007 ½ãò ¾ãã¶ããè ‡ãŠãè 11 ½ã•ãªîÀ Ôãñ 50 kg Ôãñ •¾ããªã „ŸÌãã¾ãã ¶ããèÞãñ ã䪆 ¹ã¦¦ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããÔããÊã ‡ãñŠ ºã㪠½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶ãÖãé •ãã Ôã‡ãŠ¦ããý Àãä•ãÔ›ÈÍã¶ã ‡ãŠÀã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ã ñƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ãä¶ã¾ã½ã ãä¶ã¾ã½ã 68 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãããäÊã‡ãŠ / ‡ãŠã Êãã¼ã „Ÿã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööýºã¶ãㆠÖöý ‡ã‹¾ãã Öõ ¾ãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã? ‡ã‹¾ãã Ÿñ‡ãñŠªãÀ ‡ãŠã½ãØããÀ ‡ãŠãñ Þããñ› ¶ãã ‚ãㆠ†ñÔãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠã½ãØããÀ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè,‚ããä£ã‡ãŠãÀ ªñ¦ãã Öõ ¾ãÖ ÔãìãÌã£ãã†â ãä½ãÊã ä Ôã¼ããè ¹ãƺãâ£ã ‡ãŠÀñØããý ‡ãŠã½ãØããÀ ‚ãã¾ãì ‡ ã‹ ¦ ã ‡ãŠã¾ããÃ Ê ã¾ã,Ôã‡ãŠ¦ããè Öö? ‡ãõŠÔããè ÔãìÀàãã ªãè ØãƒÃ Öõ ãä¶ã¾ã½ã 73 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãããäÊã‡ãŠ / ‡ãŠã½ãØããÀ ¼ãÌã¶ã, ¹Êããù› ¶ãâ. Ôããè-20,ƒÔã½ãò? ¾ãñ Ôãºã •ãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠֽ㠟ñ‡ãñŠªãÀ ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖñÊã½ãñ› ºÊããù‡ãŠ-6,ºããâ³ã-‡ãìŠÊããà Ôãâ‡ãìŠÊã, ºããâ³ãƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‚ãâÍã ªñ¶ãã, ºãããäÀÍã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã Àñ¶ã ‡ãŠãñ›, Öã©ã- (¹ãîÌãÃ), ½ãìâºãƒÃ ¹ãŠãñ¶ã : 26573733‚ãã¹ã‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠªñ ÀÖñ (ãä¶ã¾ã½ã 9‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ À㕾ã ÔãÊããÖ •¾ããªã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, 5Ööý5) ½ãããäÊã‡ãŠ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñÌããÀãè (ãä¶ã¾ã½ã Ôããä½ã¦ããè ‡ãŠã Ø㟶ã ÖãñØããý) ÖÀ Establishment ‡ãŠãñ ãäºããäÊ¡Øã ¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ºããâ£ã‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, â Üãâ›ñ ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ºã㪠‚ãã£ãñ Üãâ›ñ ‡ãŠãè œì››ãè ªñ¶ãã •ãÁÀãè Öõý ãä¶ã¾ã½ã 45 (4)‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãØãÀ á •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã. „Ôãñ ãä¶ã¾ã½ã 22 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ Œãìª ‡ãŠãñ ¶ããòª¥ããè ½ã•ãªîÀ/‡ãŠã½ãØããÀ Ôãñ 9 Üãâ›ñ Ôãñ •¾ããªã ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã—ãã¹ã¶ã ‚ããõÀ ÔãªÔ¾ã¦ãã ‚ããä¼ã¾ãã¶ã ‡ãñŠ ÔãìÀàãã ‡ãŠã £¾ãã¶ã ‡ãŠÀã¶ãã •ãÁÀãè Öõý ãäÊã¾ãã •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ ½ã•ãªîÀ ‡ãŠãñ ‚ããñÌãÀ ›ãƒ½ã ãäÊㆠÊãü¡‡ãñŠ/Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ÔãìãäÌã£ãã†â : ÍããõÞããÊã¾ã, Ô¶ãã¶ã ÜãÀ, ãä¶ã¾ã½ã 33‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÖÀ ½ã•ãªîÀ ªãñ Øãì¶ãã ã䪾ãã •ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý‡ãòŠã䛶ã / ‡ãŠã½ãØããÀ ‚ã¹ã¶ããè ¶ããòª¥ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã•ãà ãä¶ã¾ã½ã 48 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÖÀ ½ã•ãªîÀ/ ‚ãÞœñ ‡ãŠãä½ãÍã¶ã ‚ããõÀ ¹ãØããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã. ¹ãØããÀ ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ¦ããÀãèŒã ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¶ãã. ‡ãŠÀñØãã.û ‡ãŠã½ãØããÀãò ‡ãŠãñ ֹ㋦ãñ ½ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ¹ãØããÀ ‡ãŠã Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ¼ãìØã¦ãã¶ã ãä¶ã¾ã½ã 35‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ‡ãŠÊ¾ãã¥ã ã䪶㠜웛ãè ‡ãŠã ªñ¶ãã •ãÁÀãè Öõ ‚ããõÀ œì››ãè á á nceeje Helee pevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee Helee- ½ã•ãªîÀ /‡ãŠã½ãØããÀ ‡ãŠãè ÔãìÀàãã ‚ããõÀ ºããñ¡Ã ‡ãŠã Ø㟶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý ‡ãŠã ã䪶㠺ããñ¡Ã ¹ãÀ ãäÊãŒã¶ãã •ãÁÀãè Öõý F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309 Deefcele ieghlee ë 9768031304ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñÌããÀãè(ãä¶ã¾ã½ã 6) ãä¶ã¾ã½ã 45‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ‡ãŠÊ¾ãã¥ã ãä¶ã¾ã½ã 48(4) ‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãØãÀ E-mail.jantakaaaina@gmail.com. ºããâ£ã‡ãŠã½ã †ñÔãã ¶ãÖãé Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ºããñ¡Ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ½ã•ãªîÀ/‡ãŠã½ãØããÀ ‡ãŠãñ ÜãÀ ½ã•ãªîÀ/ ‡ãŠã½ãØããÀ Ôãñ ‡ãŠã½ã œì››ãè ‡ãñŠ ã䪶ã á ³en mecee®eej He$e efnvoer meeHleeefnkeÀ `pevelee keÀe DeeF&vee kesÀ ceeefuekeÀ,cegêkeÀ SJeb ÒekeÀeMekeÀë- MekeÀerue Denceo, *mebHeeokeÀ : efmebefÒele efmebn, ves ¶¾ãî ãä½ãÊãñãä¶ã¾ã½ã ãä¹ãÆâ›À,314,ceLegjeoeme efceue kebÀheeGb[, Sve.Sce. peesMeer ceeie&,}esDej hejsue, cegbyeF& 13 mes íHeJeekeÀj Deepeeo ceesnuuee efve-ej ogiee& ceelee cebefoj, mee@uì hesve jes[, mebiece veiej, Sbìe@he efnue, Je[euee (HetJe&) cegbyeF& - 400 037. mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. cees.veb. 9969925602 Govt. of India Regn. No: MAHHIN 07752/13/1/2010- TC * mebHeeokeÀ ¹ããè‚ããÀºããè ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ûŒãºãÀãò ‡ãñŠ Þã¾ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ (¶¾ãã¾ã àãñ¨ã ½ãìâºãƒÃ)

×