Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.aainanews.blogspot.com

Postal Regd. No. : MH'MR'East'210'2012-2014

DeeF&vee
pevelee keâe

RNI NO. : MAHHIN'2010'3782...
pevelee keâe DeeF&vee

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

pees meÛe efoKeelee nw

2

YeefJe<Ùe yeÛeeDees DeefYeÙeeve

jev...
pevelee keâe DeeF&vee

pees meÛe efoKeelee nw

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

3

efMeJemesvee veslee keâe Iej nÌ[heve...
pevelee keâe DeeF&vee

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

pees meÛe efoKeelee nw

yesefšÙeesb mes Úgškeâeje

ÙetSve keâw}...
pevelee keâe DeeF&vee

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

pees meÛe efoKeelee nw

5

efpeme efove Fbefoje ieebOeer keâer ...
pevelee keâe DeeF&vee

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

pees meÛe efoKeelee nw

6

MesKe efceŒeer menkeâejer ie=n efvec...
pevelee keâe DeeF&vee

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

pees meÛe efoKeelee nw

7

ÔããÌã£ãã¶ã!‚ãã¹ã ºãñÜãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ...
pevelee keâe DeeF&vee

efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013

pees meÛe efoKeelee nw

8

40 meeue mes lejmeles heeveer keâes ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
คู่มือหลักสูตรอาเซียนฉบับภาษาไทย
Next
Upcoming SlideShare
คู่มือหลักสูตรอาเซียนฉบับภาษาไทย
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

1 nov 2013 janta ka aain (2)

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

1 nov 2013 janta ka aain (2)

  1. 1. www.aainanews.blogspot.com Postal Regd. No. : MH'MR'East'210'2012-2014 DeeF&vee pevelee keâe RNI NO. : MAHHIN'2010'37825 pees Je<e& ë 4 Debkeâ ë 27 cetu³e ë 3 ªHe³es meÛe efoKeelee nw He=<þ ë 8 efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 ‘heeheej pewmes keâj jns nQyeueelkeâej' keâjves oes memeg Éeje yeng keâe hejefJeboj keâewj ceg b y eF& , os K ee peeS lees ceefnueeDeeW keâer Fppele keâneR Yeer megjef#ele veneR nw, Ûeens Je Iej nes Ùee peneb hej Jees keâece keâjleer nQ, ceefnueeSb Dekeämej Ùeewve efnbmee keâe efMekeâej nesleer nQ,efpemekeâer Jees Ûeenkeâj Yeer efMekeâeÙele veneR keâj heeleer~ Skeâ Ssmee ner GoenjCe cegbyeF& kesâ ceeveKego& keâer Skeâ yemleer ceW meeceves DeeÙee nw~ Fme Iešvee ceW 18 Je<eeaÙe veJeefJeJeeefnlee kesâ meeLe Gmekesâ memegj ves 15 pegueeF& 2013 keâes henueer yeej yeueelkeâej efkeâÙee~ efHeâj memegj ves kegâÚ efoveeW yeeo efHeâj yeueelkeâej efkeâÙee~ Iej ceW heer e f Ì [ lee ueÌ [ keâer kes â heef l e Je Gmekeâer meeme ve nesves hej memegj ves Ùen kegâkeâce& efkeâÙee~ Fme Iešvee kesâ yeejs ceW yeleeles ngS heerefÌ[lee ueÌ[keâer keâer ceeb ves yeleeÙee, ‘‘'peye cesjer yesšer kesâ meeLe yeueelkeâej ngDee lees Jen ÛegheÛeehe menleer jner, meeme kesâ Jeeheme Deeves hej cesjer yesšer ves Gmekeâes hetjer yeele yeleeF&, efpeme hej meeme ves keâne heehee pewmee keâjles nQ keâjves oes~' Deheveer yeele keâes Deeies peejer jKeles ngS GvneWves Deeies Yeer yeleeÙee efkeâ, ‘‘Gmekesâ yeeo Ùen yeele cesjer yesšer ves Deheves heefle keâes yeleeF&, efpeme hej Gmekesâ heefle ves keâne efkeâ legce Pet" yeesue jner nes, cesjs efhelee legcnejs efhelee meceeve nQ, Jes Ssmee efyeukegâueve neR keâj mekeâles~ Fmekesâ yeeo cesjer yesšer ]keâes Deheves Iej veneR Deeves efoÙee ieÙee, Fme [j mes efkeâ Jees Ùes yeele Deheves Iej ve yelee os, efHeâj veeie hebÛeceer kesâ lÙeesnej kesâ efove cesjer yesšer Iej DeeF& Deewj cegPes Deewj cesjer yenve hee"keâeW mes Deheerue... keâes hetjer yeele yeleeF&~'' Fmekesâ yeeo ue[keâer keâer ceeb Deewj ceewmeer Éeje Fme Iešvee keâer efMekeâeÙele ieesJeb[er kesâ efMeJeepeer veiej hegefueme mšsMeve ceW keâjeF& ieF& , ues e f k eâve keâes F & meg v eJeeF& veneR ngF&~ peye yeej-yeej ueÌ[keâer keâer ceeb Deew j Gmekeâer ceew m eer heg e f u eme mšsMeve kesâ Ûekeäkeâj keâešleer jner~ lebie Deekeâj heerefÌ[lee keâer ceewmeer ves Deheves Thej Ieemeuesš [eue keâj peueeves keâer keâesefMeMe keâer, lees Fme [j mes hegefueme keâes SHeâ DeeF&. Deej. ope& keâjveer heÌ[er~ 16-8-2013 keâes Deejes h eer legkeâejece hej keâuece 376, 506 (2) kesâ Debleie&le SHeâ. DeeF&. Deej. veb. 244/13 ope& keâer ieF&~ Deheveer yesšer kesâ vÙeeÙe kesâ efueS ueÌ[ jns heerefÌ[lee keâer ceeb Deewj ceewmeer ves DeeMebkeâe peleeF& nw efkeâ Deejes h eer memeg j keâes peuo ner peceevele efceue peeSieer~ nceves heerefÌ[lee mes yeele keâjves keâer keâesefMeMe keâer, uesefkeâve [j kesâ ceejs Gmeves yeele keâjves mes cevee keâj efoÙee~ Fme kesâme keâer peebÛe keâj jns heg e f u eme Deef O ekeâejer meer . šer . heeefšue ves keâne, ‘‘nceves Deejesheer keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw Deewj Jees vÙeeefÙekeâ efnjemele ceW nw~ Fme kesâme keâer peebÛe Ûeue jner nw, nce 16 veJebyej lekeâ Fmekeâer Ûeepe& Meerš keâesš& ceW oeefKeue keâj oWies~'' keâesšË keâer mebmLee mes pegÌ[er meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& cegceleepe Mes K e ves keâne, pÙeeoelej yeueelkeâej keâjves Jeeues peeve henÛeeve Ùee efjMlesoej ner keâjles nQ, Ssmes keâF& kesâme nceejs heeme Deeles nQ, uesefkeâve hegefueme Éeje menÙeesie veneR efceuelee Deewj efHeâj vÙeeÙe Øeef›eâÙee Fleveer Oeerceer nw efkeâ vÙeeÙe kesâ efueS meeueeW ueie peeles nQ~ keäÙee Deehe peeveles nQ efkeâ Deehekesâ neLe ceW pees DeKeyeej nw, Gmes efvekeâeueves ceW nceW 15 ®heÙee KeÛe& Deelee nw? keäÙee Deehe peeveles nQ, pevelee keâe DeeF&vee keâer keâercele 3 ®heÙee nw uesefkeâve Fmes efvekeâeueves ceW 15 ®heÙee KeÛe& Deelee nw~ nceves Hewâmeuee efkeâÙee nw efkeâ nce peeot-šesvee, DebOeefJeÕeeme Deewj veMeerues heoeLeeX kesâ efJe%eeheve veneR ueWies~ nceejs DeKeyeej ceW hewmes oskeâj keâesF& Dehevee meceeÛeej ÚheJee veneR mekeâlee, Ùeeveer pevelee keâe DeeF&vee Ùen yebo nes mekeâlee nw, uesefkeâve efyekeâ veneR mekeâlee~ Ùen DeKeyeej JÙeeheej veneR efceMeve nw, efpeve cegöeW keâes keâesF& Útlee lekeâ veneR, Ssmes cegöeW keâes meeceves ueekeâj meceepe keâes meÛe keâe DeeF&vee efoKeevee Ùener nceeje cekeâmeo nw~ Ùeefo Deehekeâes ueielee nw efkeâ Ssmee DeKeyeej efvekeâueles jnvee ÛeeefnS lees Deehe Fme DeKeyeej keâes Ûeueeves kesâ efueS DeeefLe&keâ ceoo keâj mekeâles nQ~ Ùen ceoo Skeâ keâhe ÛeeÙe, Yeespeve kesâ keâercele kesâ yejeyej nes mekeâleer nw Ùee efHeâj hetjs Debkeâ keâer keâercele nes mekeâleer nw~ Deehe Fmekesâ Jeeef<e&keâ meomÙe yeveW Deewj otmejeW keâes yeveves kesâ ueefS keânW~ meomÙelee Heâerme Deehe Kego Deheveer nwefmeÙele kesâ Devegmeej leÙe keâjW, Ùeefo Deehekeâes Email : shakilnba@gmail.com ueielee nw efkeâ meÛe meeceves Deelee jns lees Fme DeefYeÙeeve ceW ceoo keâjW~ ceesyeeF&ue. : 9969925602 †¡Ìããñ‡ãñŠ› Íã‡ãŠãèÊã ‚ãÖ½ãª
  2. 2. pevelee keâe DeeF&vee efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 pees meÛe efoKeelee nw 2 YeefJe<Ùe yeÛeeDees DeefYeÙeeve jeveer Pee cegbyeF&, cegbyeF& kesâ pevejue heesmš Dee@ e f H eâme ceW 1 veJeb y ej 2013 keâes YeejleerÙe [ekeâ Éeje ‘YeefJe<Ùe yeÛeeSb' heef j Ùees p evee keâe DeeÙees p eve Meg ® ngDee~ Fme DeefYeÙeeve keâes efjueeÙebme het b p eer heef j meb h eef ò e, ceg b y eF& keâLee keâes m e, ceg b y eF& Deew j ef J ejue JemleDeeW keâer Deb l ejje°^ e r Ù e meb « eenkeâ meb m Lee heg C es keâe meceLe& v e Øeehle ng D ee nw ~ keâve&ue kesâ. meer. efceße, Jeer Sme. Sce, ceg K Ùe hees m š ceemšj pevejue keâe keânvee nw ef k eâ heef j Ùees p evee kes â oes meceevlej ceeie& nQ Deew j ef p evnW Skeâ meeLe keâjvee DeeJeMÙekeâ nw ~ Skeâ nw ‘Oejleer yeÛeeDees' Deewj otmeje nw ‘yes š er yeÛeeDees ' Yeef J e<Ùe keâes yeÛeeves kes â ef u eS Fve oes v eeW ef c eMeve keâes neLe ceW neLe ues k eâj meeLemeeLe Ûeuevee nw ~ «en keâes yeÛeevee DeefveJeeÙe& nw Deewj YeefJe<Ùe ceW ceeveJeef Jekeâeme kes â ef u eS yes e f š ÙeeW keâes Yeer yeÛeevee Yeer DelÙeef O ekeâ cenlJehet C e& nw ~ oes v eeW keâe Yeer Mees < eCe ef k eâÙee peelee nw Deewj GvnW ogue&ef#ele efkeâÙee peelee nw Deewj FmeefueS nceW YeefJe<Ùe keâes ef v eef § ele Je= e f æ kes â ef u eS Fve oesveeW cenlJehetCe& ceeceueeW keâes Gpeeiej keâjves Deew j Fme hej ces n vele keâjves keâer DeeJeMÙekeâlee nw ~ heewOes keâe Ghenej oW, hesÌ[ ueieeSb, hes Ì [ eW keâer meg j #ee keâjW peye lekeâ Deehe peer e f J ele nQ leye lekeâ GvnW meb Y eeueW , Deheves Gòejeef O ekeâeef j ÙeeW ] k eâes Yeer Gvekes â peer J eve Yej Fmekeâer meg j #ee keâjves kes â ef u eS keânb s ~ keâuhevee keâer e f p eS keä Ù ee nes i ee, Ss m es «en keâe peneb pÙeeoj heg ® <e ceg ö s DeLeJee Fve oes ef J e<eÙeeW ceW meb y eb e f O ele keg â Ú Yeer Yes p e oW ~ Deehe hees m š keâe[& , Deb l ejox M eer Ù e he$e hej ef u eKeW DeLeJee [ekeâ ef u eHeâeHes â ceW YesefpeS~ Ùen S 4 Deekeâej kes â oes he= ‰ eW mes Deef O ekeâ ve neW ~ Ùeef o Yeejle ceW nes lees kes â Jeue Yeejleer Ù e [ekeâ pew m es meeOeejCe [ekeâ, mheer [ hees m š, heb p eer k e= â le [ekeâ, F& - hees m š Deeef o ef k eâmeer Yeer ceeOÙece mes Yes p eW ~ 1 veJeb y ej 2013 mes Meg ¤ nes jne nw, ØeefJeef‰ pecee keâjves kesâ efueS Deehekesâ heeme oes cenerves nQ~ ØeefJeef‰ Øeehle keâjves keâer Debeflece leejerKe cebieueJeej 31 efomebyej 2013 keâes hegjmkeâej Øeoeve keâjves keâer Ùeespevee keâer nw~ Dehevee uesKe efvecveefueefKele heles hej YespeW : cegKÙe hemšceemšj pevejue ceneje°^ meefke&âue, otmejer cebefpeue, peer. heer Dees. YeJeve, cegbyeF&-400001 ef k eâmeer Øekeâej keâer meneÙelee Je efpe%eemee kesâ efueS jn jns neW Deew j ceg e f M keâue mes keâes F & ceefnueeSb neW~ nj keâesF& yesše Ûeenlee nw , yes e f š Ùeeb ef J eueg h le nes jner nQ , Yeef J e<Ùe keâe keä Ù ee nes i ee? Yeef J e<Ùe yeÛeeves kes â ef u eS ef v eyeb O e keâneveer savethefuture13@gmail.com efueKeW Deewj Deheves megPeeJe meceeOeeve, hej meb h eke& â keâjW ~ efnboer meehleeefnkeâ pevelee keâe DeeF&vee meceeÛeej he$e heeves kesâ efueS cegMleekeâ DeÙetye Keeve ne@keâj mes Yeer mebheke&â keâj mekeâles nQ~ cne[e keâe@ueesveer ieebJe, Fmueecehegje, ®ce.veb.214, efyeefub[bie veb.3, JeeMeer veekeâe, cees. veb. 08149212843 cegbyeF& ceW Skeâcee$e hegmlekeâ pees PeesheÌ[heóer hegveJeme&ve Ùeespevee (Sme.Deej.S.) keâer mechetCe& peevekeâejer, keâeÙeos keâevetve kesâ meeLe ¾ãÖãâ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ „¹ãÊ㺣ã Öö : mebheke&â : Fbõe veiej keâes-Dee@. new. meesmeeÙešer, ¤ce veb. 404, efyeefu[bie veb. 3, meer-efJebie, 4Lee ceeuee, peeršeryeer veiej jsueJes mšsMeve kesâ heeme, meeÙeve keâesueerJee[e, cegbyeF&-37 Heâesve : 9969925602/8976789156 E-mail. jantakaaaina@gmail.com. ¾ãÖ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ƒ¶ã Ô©ãã¶ããò ¹ãÀ ¼ããè „¹ãÊ㺣ã Öõ Ìã¡ãÊãã ÀñÊÌãñ Ô›ñÍã¶ã, ¹Êãñ›¹ãŠã½ãà ¶ãâ. 1, ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã, ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ, Øãñ› ¶ãâ. 4, ÔããñÊ›¹ãñ¶ã Àãñ¡, Ìã¡ãÊãã (¹ãîÌãÃ) ½ãìâºãƒÃ-37
  3. 3. pevelee keâe DeeF&vee pees meÛe efoKeelee nw efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 3 efMeJemesvee veslee keâe Iej nÌ[heves keâer keâesefMeMe mebJeeooelee cegbyeF&, ‘‘cesje Iej efMeJemesvee ieš ØecegKe censMe ÙeeoJe Éeje nÌ[heves keâer keâesefMeMe keâer pee jner nw Deewj cegPes [jeÙee OecekeâeÙee pee jne nw, hegefueme kesâ yeej-yeejÛekeäkeâj keâešves hej Yeer megveJeeF& veneR nes jner nw~'' keâefÌ[Ùeeb keâe keâece keâjves Jeeues megKeosJe Jecee& ves peevekeâejer oer, Ùeneb Iešvee cegbyeF& kesâ Sbšeheefnue kesâ Meebefleveiej Peeshe[heóer keâer nw~ Deeies yeele keâjles ngS megKeosJe Jecee& ves yeleeÙee efkeâ ‘‘ceQ efheÚues 20meeueeW mes Meebefleveiej ceW jnlee ntb, iejeryeer kesâ keâejCe ve lees efyepeueer keâe ceeršj ueieJee heeÙee ve ner jeMeve keâe[& yeveJee heeÙee~ Fmeer meeue cesje veece Jeesefšbie efuemš ceW efove censMe ÙeeoJe ves cegPes Deekeâj Iej cegPes ÛeeefnS~ yeeo ceW cegPes [jeÙee DeeefKej efpemekeâe [j Lee, Jener yeele DeeÙee nw~ cesjs oesveeW yeÛÛeeW keâe pevce keâne efkeâ 20 meeue henues legcnW cewves OecekeâeÙee ieÙee~ cegPes [j nw efkeâ Ùes ueesie mener meeefyele ngF&~ megKeosJe Jecee& kesâ ØeceeCehe$e Yeer Fmeer heles hej nw, Skeâ Ùen Iej jnves kesâ efueS efoÙee Lee, DeeOee cesjs Iej hej keâypee keâj ueWies~'' Devegmeej peye Jees 25 mes 27 Dekeäštyej keâes veeÙej ceW Lee, keäÙeeWefkeâ cesjs efjMlesoej keâer ueÌ[keâer Demheleeue ceW Yeleea Leer~ uesekeâve peye nce ueesie Jeeefheme DeeS f lees osKes efkeâ nceejs Iej keâe leeuee štše ngDee Lee Deewj DeeOee meeceeve yeenj HeWâkeâe ngDee Lee, DeeOee meeceeve ueehelee Lee, cegPes hetje Mekeâ nw efkeâ Ùes keâece FvneR keâe efkeâÙee ngDee nw~ megKeosJe Jecee& kesâ heg$e efJepeÙe pees [^eFJej kesâ efkeäuevej keâe keâece keâjles nQ ves yeleeÙee, ‘‘Devpeeve ueesie nceejs Iej ceW Iegme ieS nQ~ nce ueesie me[keâeW hej jnves kesâ efueS cepeyetj nes ieS nQ, nceejer keâesF& megveJeeF& veneR nes jner nw~'' Je[euee šer. šer. hegefueme mšsMeve kesâ DeefOekeâejer kesâ Devegmeej, ‘‘nce Fmemes pÙeeoe kegâÚ veneR keâj mekeâles, efHeâj Yeer nce efMeJemesvee kesâ veslee keâes yegueekeâj Fmekeâer peebÛe keâj jns nQ~'' yesIejeW keâes efceuee Jeesš osves keâe DeefOekeâej jeveer Pee ceg b y eF& , peuo ner os M e ceW keWâõerÙe Deewj jepÙe mlej ceW ÛegveeJe nes v es Jeeues nQ , ef p emeceW keâjes Ì [ eW uees i e Deheves Jees š kes â Deef O ekeâej keâe ØeÙees i e keâjkes â mejkeâej keâes Ûeg v eles nQ , ues e f k eâve Skeâ Ss m ee meceepe ef p emekeâes Fme Deef O ekeâej mes JebefÛele nQ, Jees nw yesIej ueesie~ pees uees i e Heg â šheeLe hej Dehevee peerJeve efyeleeles nQ, ueieYeie cegbyeF& ceW ner 3 ueeKe ueesie meÌ[keâeW hej Dehevee peer J eve ef y eleeles nQ ~ nceves ceg y eF& meW š ^ u e kes â yee[er iee[& ueeF& v e Heg â šheeLe hej jnves Jeeues ueieYeie 40 heef j JeejeW kes â yeejs ceW peevekeâejer ueer Deewj Gvemes celeeefOekeâej kesâ yeejs ceW yeele keâer~ Fmeer HegâšheeLe hej jnves Jeeueer jeef M ekeâuee ÛeJneCe ves yeleeÙee, ‘‘nceejer DeeOeer ef p eb o ieer Fmeer Heg â šheeLe hej yeer l e ieF& , ues e f k eâve yeveJeeves kes â ef u eS peeles Les , lees ef k eâ leg c nejs heeme keâes F & Øet H eâ veneR peye Yeer nce Jees e f š b i e keâe[& nceW Yeiee os l es Les Deew j yees u eles Les , nw ~ nce leg c ekeâes veneR yeveekeâj oW i es Deew j keânles Les ef k eâ leg c nejs ef u eS keâesF& Heâece& veneR nw, uesefkeâve leguemeer "ekeg â j (yes I ej Deef O ekeâej Deef Y eÙeeve, meeceeef p ekeâ keâeÙe& k eâlee& ) keâer ceoo mes nceW Jees š j keâe[& ef c eue ieÙee, ef p ememes nce Jees š [eue mekeW â ies ~ '' efyevee Jeesšj keâe[&, jeMeve keâe[& kes â ef y evee nceW nces M ee heg e f u eme Deew j yeer S cemeer hejs M eeve keâjleer Leer Deew j keâYeer Yeer Deekeâj nceeje Iej lees Ì [ os l eer Leer , ef p emekeâer Jepen mes nceW yengle hejsMeeveer nesleer Leer, Deye nceejs heeme jeMeve keâe[& , Jees š j keâe[& nw , ef p ememes Gcceer o nw ef k eâ nceW keâce hejs M eeveer nieer ~ Fmeer Heg â šheeLe hej jnves Jeeueer keâejer ef J e<Ceg ves yeleeÙee~ Fmeer Heg â šheeLe hej jnves Jeeueer leg u emeer "ekeg â j ves keâne, ‘‘nceejs Ùeneb hej ueieYeie 70-80 uees i eeW keâe Jees š j keâe[& yevee nw Deew j yes I ej kes â uees i eeW kes â yeveeS pee jns nQ , henues nceeje jeMeve keâe[& , Jees š j keâe[& veneR yeveeÙee peelee Lee, ues e f k eâve ncekeâes yeeo ceW helee Ûeuee ef k eâ Jees š [euevee nceeje nkeâ nw , nce uees i e yeng l e Keg M e nQ ~ yes I ejeW kes â nkeâ kes â ef u eS keâece keâj jns yes I ej Deef O ekeâej Deef Y eÙeeve kes â DeOÙe#e ef y eÇ p es M e DeeÙee& ves keâne, ‘‘Deepeeoer keâes 60 meeue mes pÙeeoe nes ieS, ues e f k eâve Gmekes â yeeo Yeer yes I ejeW keâes Jees š [eueves keâe Deef O ekeâej veneR efceue heeÙee peyeefkeâ je°^erÙe ef v eJee& Û eve DeeÙees i e kes â Deeos M e kes â yeeo Yeer Fvekeâes nkeâ mes JebefÛele efkeâÙee pee jne Lee, nceejs ØeÙeemeeW mes ceg b y eF& meW š ^ u e kes â yee[er iee[& ueeF&ve HegâšheeLe hej jnves Jeeues 40 heef j JeejeW keâes Jeesšj keâe[& yeveJeeÙee nw~ nceeje ØeÙeeme nw ef k eâ os M e kes â meYeer yes I ejeW keâes Jees š [eueves keâe nkeâ ef c eues ~ ''
  4. 4. pevelee keâe DeeF&vee efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 pees meÛe efoKeelee nw yesefšÙeesb mes Úgškeâeje ÙetSve keâw}sb[j cesb keâF& efokeme Deeles nwb. 11 Dekeäštyej Yeer DeeÙee Lee. Deblejje<š^erÙe yeeef}keâe efokeme. Fmemes kegâÚ jespe hen}s, 27 efmelebyej keâes ÙetSve ceevekeeefOekeâej heefj<eo cesb Skeâ heÇmleeke DeeÙee Lee, yee} efkekeen kesâ Keelces hej. heÇmleeke cesb Yeejle keâe veece venerb Lee! Deehe hetÚsbies, Yeejle keâe veece keäÙeesb venerb Lee. Deehe Ùes Yeer meesÛesbies, DeeefKej leejerKeesb Deewj Debkeâesb keâer Ùeeo ner keäÙeesb efo}eF& pee jner nw. Ùes ceece}e lees meceeÛeej keâer ogefveÙee cesb hegjevee nes Ûe}e. }sefkeâve nce peje leejerKe cesb Deewj heerÚs peevee Ûeenles nwb. 19keerb meoer cesb, 241 mee} hen}s peye jepee jececeesnve jeÙe hewoe ngS Les Deewj 189 mee} hen}s peye oÙeevebo mejmkeleer DeeS Les. Ùes oesveesb Gme meoer kesâ yeÌ[s meceepe megOeejkeâ Les Deewj Fvekesâ Spesb[s cesb lelkeâe}erve Yeejle ceneosMe mes meeceeefpekeâ yegjeFÙeesb keâes efceševes keâe }#Ùe Yeer Lee efpevecesb yee} efkekeen Yeer Lee. oes {eF& meoer hen}s Fme osMe cesb pees keâece meceepe cesb ›eâebeflekeâejer Ûeslevee kesâ meeLe efkeâÙee pee Ûegkeâe, Gmekesâ yeejs cesb Skeâ Deblejje<š^erÙe cebÛe hej peye Skeâ heÇmleeke DeeÙee lees Yeejle keâe veece Gve 107 osMeesb keâer metÛeer cesb venerb Lee pees heÇmleeke kesâ heÇeÙeespekeâ Deewj Devegceesokeâ Les Deewj Gme hej nmlee#ej keâjves kee}s Les. Yeejle DeeefKej keâneb ieÙee. keäÙee keneb yew"s nceejs heÇefleefveefOe Gme yew"keâ cesb peevee Yet} ieS Les. keâwmeer nwjeveer, 19keerb meoer kesâ meceepe megOeejesb keâes peye Ùes osMe Deewj Gmekeâe meceepe Yet} mekeâlee nw lees Ùes yew"keâ lees Skeâ DeewheÛeeefjkeâ Deewj šeFceheeme DeeÙeespeve ner jne nesiee. keneb nce keäÙee keâjsbies. Deye Skeâ otmejs ÂMÙe keâer Deesj peeles nwb. 21keerb meoer kesâ otmejs oMekeâ cesb Yeejle cesb IeveIeesj nesles ceeme ceeref[Ùee kesâ yeerÛe Gmecesb Dee jns keâbšsbš keâes osefKeS. Œeer efkejesOeer Deewj Fmeef}S ceveg<Ùe efkejesOeer keâbšsbš lees heÇkeâš DeheÇkeâš Yejhetj nw, Deye Gve cetuÙeesb keâer Yeer pewmeer j#ee keâer peeleer peeve heÌ[lee nw efpevnsb efceševes kesâ ef}S 19keerb meoer cesb kegâÚ }esie meÌ[keâesb hej Glejs Les Deewj meceepe mes efvekeâ}s Les. Deepe ceeme ceeref[Ùee kesâ Skeâ DeefleheÇleeheer cebÛe Ùeeveer šerkeer cesb keäÙee osKeles nwb- nce osKeles nwb yeeef}keâe keOeg. Ùes Skeâ Ûewve} hej Deeves kee}e Skeâ Oeejekeeefnkeâ nw pees nceejs cetuÙeesb keâe Skeâ heÇefleefveefOe efkeõthe keâne pee mekeâlee nw. ogefveÙee kesâ Ún keâjesÌ[ yee} efkekeenesb cesb mes oes keâjesÌ[ Ûee}erme }eKe efkekeen Yeejle cesb nesles nwb Ùeeveer keâjerye Ûee}erme Heâermeoer Deewj ogefveÙee cesb meyemes DeefOekeâ mebKÙee Ùener nw. oef#eCe SefMeÙee kesâ otmejs osMe Deewj DeHeâÇerkeâer osMeesb keâe vebyej Gmekesâ yeeo nw. 4 Ûe}es Fleveer lees Deemeeveer jnsieer ‘ÌpeÌHeâj' FÌkeâyee} Ûe}es Fleveer lees Deemeeveer jnsieer efce}sbies Deewj hejsMeeveer jnsieer Fmeer mes jewveÌkeâ-S-oefjÙee-S-efo} nw Ùener Fkeâ }nj letÌHeâeveer jnsieer keâYeer Ùes MeewÌkeâ vee-ceevetme nesiee keâYeer kees Mekeâê Devepeeveer jnsieer efvekeâ} peeSieer metjle DeeFves mes nceejs Iej cesb nwjeveer jnsieer megyegkeâ-mej nes kesâ peervee nw keâesF& efove DeYeer kegâÚ efove efiejeB-peeveer jnsieer megveesies }ÌHeâdÌpe cesb Yeer HeâÌ[HeâÌ[enš }nt cesb Yeer hej-DeÌHeâMeeveer jnsieer Ùenerb mes kees oemleeve Deme} cesb Meg™ nesleer nw efpemekeâer heefjCeefle nce efŒeÙeesb kesâ efKe}eHeâ keâF& lejn keâer efnbmee Deewj yeye&jlee cesb osKeles nwb. osKeles nwb }sefkeâve kegâÚ venerb keâjles nwb. yesMekeâ yeeef}keâe keOeg veece keâe [^ecee Ûeeke mes osKeles nwb. DeeefKej Yeejle Fme hetjer yenme mes yeenj keäÙeesb Lee. 27 efmelebyej 2013 keâes mebÙegòeâ je<š^ ceevekeeefOekeâej heefj<eo keâer 24keerb yew"keâ kesâ Spes[e vebyej leerve kesâ b DevegÛÚso 34 cesb ope& yeÛÛeesb kesâ peuoer Deewj peyejve efkekeen mes pegÌ[s oes hespe kesâ heÇmleeke cesb Yeejle keâe veece keäÙeesb venerb Lee. Ùes mekee} lees yevelee nw. Deewj hejsMeeveer Yeer hewoe keâjlee nw. ogeveÙee cesb nj mee} keâjerye Skeâ keâjes[ }Ì[efkeâÙeesb f Ì keâer Meeoer 18 mee} mes hen}s keâj oer peeleer nw. keâF& }Ì[efkeâÙeeb lees Dee" mee} lekeâ keâer nesleer nwb. Gvnsb Deheveer GceÇ mes leerve Ûeej heebÛe iegvee GceÇojepe heg®<eesb mes yÙeen efoÙee peelee nw. oef#eCe SefMeÙee cesb Ùes mebKÙee 46 Heâermeoer nw. DeHeâÇerkeâe cesb 38, heefMÛece SefMeÙee-ceOÙehetke&- cesb 18 Deewj Ùetjeshe Deewj Gllejer Decesefjkeâe cesb Yeer kegâÚ ceece}s heeS ieS nwb. 1929 cesb efyeÇefšMe Yeejle cesb yee} efkekeen efkejesOeer keâevetve }eÙee ieÙee Lee. Gme meceÙe efkekeen keâer kewOe GceÇ jKeer ieF& Leer 12 mee}. 1978 cesb peekeâj osMe keâer DeeÌpeeoer kesâ keâjerye 31 mee} yeeo GceÇ keâer meercee keâes yeÌ{ekeâj 18 efkeâÙee ieÙee Lee. Yeejle mejkeâej keâer Skeâ DeeefOekeâeefjkeâ Deewj ke=no heefjÙeespevee nw vesMeve} Heâwefce}er nsuLe meke&s. 1992-93 mes Meg™ ngF& Leer. leerve jeGb[ keâe meke&s nes Ûegkeâe nw. 2005-2006 keâer SveSHeâSÛeSme keâer leermejer efjheesš& kesâ cegleeefyekeâ 18-29 kee}er DeeÙeg meercee cesb }ieYeie 46 Heâermeoer }Ì[efkeâÙeeb, 18 ke<e& keâer GceÇ lekeâ hengÛeves b mes hen}s yÙeen oer peeleer nwb. SveSHeâSÛeSme-1 cesb Fmeer Spe i®he keâe Ùes DeebkeâÌ[e 45 Heâermeoer Lee, otmejs kee}s meke&s Ûe›eâ cesb 44 Heâermeoer. Ùeeveer heÇefleMele cesb keâesF& yeo}eke lees efoKelee ner venerb nw. Fve meke&s cesb yee} efkekeen kesâ Kelejesb Deewj ceevekeeefOekeâejesb keâer Yeer peesjoej kekeâe}le nw. heejoMeer& Deewj efÛebleehetCe& lejerkesâ mes meÛÛeeF& meeceves jKeer ieF& nw, Fmeeref}S nwjeveer nesleer nw efkeâ Deblejje<š^erÙe hen} kesâ ceewkesâ hej Yeejle Deheveer efÛeblee mes hejnspe keâjlee ngDee keäÙeesb vepej Dee jne nw. Deepe Yeer kegâÚ jepÙeesb cesb yee} efkekeen keâer oj 50 Heâermeoer mes Yeer pÙeeoe nw. Ùes jepÙe nwb efyenej, jepemLeeve, ceOÙeheÇosMe, PeejKeb[, ÚlleermeieÌ{, DeebOeÇheÇosMe, heefMÛece yebiee} Deewj Gllej heÇosMe. efpeme jHeâdleej mes kegâheÇLee peejer nw Deewj }Ì[efkeâÙeeb mener Deewj keâevetveer GceÇ mes hen}s yÙeener pee jner nwb Gmes osKeles ngS kegâÚ mkeÙebmeskeer mebmLeeesb kesâ DeebkeâÌ[sb lees Deewj Ûeewbkeâeles nwb efpevekesâ cegleeefyekeâ 2020 lekeâ 13 keâjesÌ[ }Ì[efkeâÙeesb keâer Meeoer 18 mee} mes hen}s nes Ûegkeâer nesieer. yee} efkekeen mes Deehe Skeâ yeÛÛeer hej keäÙee Leesheles nwb, Gmes efkeâme penve>gce cesb Heâsbkeâ osles nwb, Ùes oesnjeves keâer Ùeneb pe™jle venerb. pevce mes }skeâj efMe#ee, mkeemLÙe, hees<eCe, jespeieej, lejkeäkeâer, yejeyejer nj peien Gmes kebefÛele Deewj Keeefjpe keâj efoÙee peelee nwb. yee} efkekeen keâevetve kesâ heÇefle ner venerb meceepe Deewj veweflekeâlee kesâ heÇefle Yeer DehejeOe nw. Ùes }eFve ef}Keles ngS }ielee nw keâesF& efkeâêMes ef}Ke jns nwb, Ùee keâesF& pegce}e Ùee efkeâmeer veslee kesâ Yee<eCe keâer GOeej }er ngF& }eFve. Ssmee keäÙeesb }ielee nw. nceves Deheves meceÙe keâer lekeâ}erHeâesb keâe keâwmee cepeekeâ yevee efoÙee nw Deewj Gvekeâe meeceevÙeerkeâjCe Deewj melenerkeâjCe keâj efoÙee nw. kees pesvegFefvešer keâneb ieF&. Deheves kÙekenej mes }skeâj Deheves ceveesjbpeve lekeâ. ncesb Deye keâesF& ÙeLeeLe& ve Ûeewbkeâelee nw ve efn}elee nw, [jeSiee lees keäÙeesb ner. keâwmes ceveg<Ùe nes ieS nwb nce. efkeâme yeele kesâ. yuee@ieŠ efMekeheÇmeeo peesMeer mebheeoveŠ Sve jbpeve nceejer iejce-iegÌHeâdleejer kesâ yee-kemÌHeâ nkee Fleveer ner yeHeâ&Êeveer jnsieer DeYeer efo} keâer efmeÙeener Ìpeesj hej nw DeYeer Ûesnjs hes leeyeeveer jnsieer 'ÌpeÌHeâj' cewb Menj cesb Dee lees ieÙee ntB cesjer ÌKeme}le yeÙeeyeeveer jnsieer efkeHeâ}lee : MeesOe keâer cebefpe}sb peÙeheÇkeâeMe veejeÙeCe peerkeve efkeHeâ}leeDeesb mes Yeje nw, meHeâ}leeSB peye keâYeer DeeF&b efvekeâš, otj "s}e nw Gvnsb efvepe ceeie& mes ~ lees keäÙee ken cetKe&lee Leer ? venerb ~ meHeâ}lee Deewj efkeHeâ}lee keâer heefjYee<eeSB efYeve> nwb cesjer ! Fefleneme mes hetÚes efkeâ ke<e&esb hetke& yeve venerb mekeâlee heÇOeevecev$eer keäÙee ? efkeâvleg cegPe ›eâeefvle-MeesOekeâ kesâ ef}S kegâÚ DevÙe ner heLe ceevÙe Les, Gefö<š Les, heLe lÙeeie kesâ, meskee kesâ, efvece&eCe kesâ, heLe-mebIe<e& kesâ, mechetCe&-›eâeefvle kesâ ~ peie efpevnsb keânlee efkeHeâ}lee Leerb MeesOe keâer kes cebefpe}sb ~ cebefpe}sb kes Deveefievele nwb, ievlekÙe Yeer Deefle otj nw, ®keâvee venerb cegPekeâes keânerb Deke®æ efpelevee ceeie& nes ~ efvepe keâecevee kegâÚ nw venerb meye nw meceefhe&le F&Me keâes ~ lees, efkeHeâ}leeDeesb hej leg<š ntB Deheveer, Deewj Ùen efkeHeâ} peerkeve Mele–Mele OevÙe nesiee, Ùeefo meceeveOece&e efheÇÙe le®Ceesb keâe keâCškeâekeâerCe& ceeie& Ùen kegâÚ megiece yeve peekes ! (9 Deiemle 1975, ÛeC[erieÌ{-keâejekeeme cesb)
  5. 5. pevelee keâe DeeF&vee efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 pees meÛe efoKeelee nw 5 efpeme efove Fbefoje ieebOeer keâer nlÙee ngÙeer Leer Mes<e veejeÙeCe efmebn leejerKe- 31 Dekeäštyej 1984, mLeeve- veF& efo}êe~ megyen meeÌ{s veew yepes kesâ r Deeme heeme cesjs efce$e jece Ûevõ efmebn keâe Heâesve DeeÙee efkeâ Fbeoje ieebOeer keâes Gvekesâ Iej f cesb ner efkeâmeer ves iees}er ceej oer nw~ F}epe kesâ ef}Ùes Dee@} Fbe[Ùee FbmšeršÙetš DeeHeâ f d cese[keâ} meeFbmespe cesb }s peeÙeer ieÙeer nw~ f b nce meHeâojpebie Fvkeâêke cesb jnles Les~ yeenj s efvekeâ} keâj Gmeer hewpeeces kegâle&s cesb meeceves KeÌ[s Skeâ Dee@šesejkeäMee hej yew" ieÙes~ f efkeâjeÙee oes ™heÙee nesvee ÛeeefnS Lee }sekeâve f Gmeves heeBÛe ™heÙes ceeBies~ neB keâj oer Deewj cese[keâ} FbmšeršÙetš hengÛe ieÙes~ keâesF& Yeer[ f d B Ì venerb Leer Fbeoje ieebOeer kesâ Iej hej jnves kee}s f }esie ner jns nesies~ kegâÚ hege}me kee}s, kegâÚ b f [ekeäšj Deewj keâesF& vener~ helee Ûe}e efkeâ b Dee@hejsMeve efLeÙesšj cesb }s peeÙeer ieÙeer nw~ b keâce&Ûeejer mebie"ve kesâ efceße peer veÌpej DeeÙes~ cewves hetÚe efkeâ Fbeoje peer keâer keâwmeer b f ne} Ûee} nw~ Gvnesves yeleeÙee efkeâ ne} b Ûee} keâwmeer nesieer~ mewkeâÌ[esb ieese}ÙeeB }ieer f nw~ Mejerj Ú}veer nw~ cewves hetÚe yeÛe lees b b peeÙesieerb ? Gvnesves keâne efkeâ Ùen mekee} b cetKe&lee Yeje nw~ Fbeoje peer keâer yee@[er ner f Demhelee} }eÙeer ieÙeer Leer~ cewb Fbefoje ieebOeer keâe yengle heÇMebmekeâ keâYeer venerb jne }sekeâve f cegPes Ùeeo nw efkeâ cewb yengle lekeâ}erHeâ mes efIej yeerles ome efoveesb cesb kegâÚ Ssmeer IešveeSb Iešer nw, efpevnesves osMe Yej cesb ceefn}eDeesb b b hej nesves kee}er efnmee hej kÙeòeâ leceece b efÛebleeDeesb hej Skeâ yeÌ[e mekeeef}Ùee efveMeeve }iee efoÙee nw~ Ùes IešveeSb nceejs meceepe keâer ›eâtj meÛÛeeFÙeesb keâes Yeer Gpeeiej keâjleer nw~ Ùen ceevee peelee nw efkeâ DeeOegevekeâlee kesâ b f meeLe oefkeâÙeevetmeer meecebleer efkeÛeejOeejeSb keâcepeesj heÌ[ieer, }sekeâve peye lekeâ meceepe bs f cesb Demeceevelee Deewj Mees<eCe jnsiee, leye lekeâ heg®<e heÇOeevelee veS ™he OeejCe keâjleer jnsieer~ Fmeer cenerves efo}êer kesâ Deemeheeme kesâ F}ekeâesb cesb Iešer kegâÚ IešveeSb Fme heÇkeâej keâer jner nw~ Deòeâtyej kesâ hen}s b mehleen cesb nefjÙeeCee kesâ jesnlekeâ efpe}s cesb Oece&oj Deewj efveefOe ves Yeeiekeâj Meeoer keâj bs }er~ oesveesb Skeâ ner peeefle kesâ Les, yeeef}ie Les, heÌ{-ef}Kes Les, }sekeâve Gvekeâes Fmeef}S s f Yeeievee heÌ[e efkeâ kes venerb Yeeieles, lees ceej efoS peeles, keäÙeeseb keâ oesveesb Skeâ ner ieebke f Deewj Skeâ ner iees$e kesâ Les Deewj Deheveer cepeer& mes Meeoer keâj jns Les~ }sekeâve Yeeiekeâj Yeer f kes Deheves Deehekeâes venerb yeÛee heeS~ efveefOe keâes Gmekesâ heefjkeej kesâ }esieesb ves Ûeekeât mes ieesokeâj ceej [e}e~ Gmeer kesâ Iej kesâ heeme Oece&oj keâe Meke efce}e~ ieebke keâer yesšer bs Deewj ieebke keâe yesše, oesveesb keâer yeef} ieebke keâer Fppele keâer Keeeflej ÛeÌ{e oer ieF&~ meye Ûeghe Les, ieebke kee}s Yeer, heefjkeej kee}s Yeer, mejkeâej cesb yew"s ngS }esie Yeer, efo}êer kesâ veslee Yeer~ efveefOe Deewj Oece&oj keâe ieebke bs ieÙee~ }iee efkeâ Deye letHeâeve Dee mekeâlee nw~ Ì kenerb yew" ieÙee~ yengle osj yew"e jne~ vesleeesb keâe Deevee peevee Meg™ nes Ûegkeâe Lee~ De®Ce vesn™ hetjs keâbše^ } cesb Les, kegâÚ osj s yeeo Thej peekeâj osKee~ Deboj keâcejs cesb Fbeoje ieebOeer keâe ce=le Mejerj Deewj yeenj f Gvekeâer mejkeâej kesâ ceb$eer KeÌ[s yeeleÛeerle keâj jns Les~ kegâÚ osj yeeo hege}me kee}esb ves f Heâe}let }esieesb keâes nše efoÙee~ }sekeâve f DeYeer efkeâmeer keâes yeleeÙee venerb ieÙee Lee efkeâ Fbeoje ieebOeer keâer ce=lÙeg nes Ûegkeâer Leer~ f cewb yeenj Dee ieÙee~ meÌ[keâ hej Yeer[ Ì Fkeâªe nesves }ieer Leer~ }sekeâve Ûeejesb lejHeâ f meve>eše Lee~ }ielee nw efkeâ meye keâes cee}tce Lee efkeâ Deboj keäÙee nes ieÙee Lee~ hegef}me DeefOekeâejer ieewlece keâew} veÌpej DeeÙes~ Gvekesâ Ûesnjs hej yengle lekeâ}erHeâ Leer pees Deece leewj hej hege}me kee}esb kesâ Ûesnjs hej venerb nesleer, f kes lees [dÙetšer keâj jns nesles nw~ }sekeâve b f ieewlece keâer DeeBKes yengle Yeejer Leer~ kes Fbeoje b f peer kesâ efjMlesoej Yeer nw~ cegPes Ùeeo nw b Gvnesves efkeâmeer Leevesoej keâes yeg}eÙee Deewj b keâne efkeâ Scme Deewj meHeâojpebie Demhelee} kesâ yeerÛe kee}er meÌ[keâ keâes Kee}er keâjkee }es~ pees keâejsb KeÌ[er nw, Gvekeâes ›eâsve keiewjn b mes nškee oes~ Deye lekeâ Yeer[ Deevee Meg™ Ì nes Ûegkeâer Leer~ heeme cesb ner Depe&ve oeme keâe g oHeâdlej Lee~ Gmekesâ }esie yeÌ[er mebKÙee cesb ceewpeto Les Deewj Oeerjs Oeerjs Meesjieg} keâe ceenew} yeve jne Lee~ cewb Deheves Iej Ûe}e DeeÙee Deewj lewÙeej neskeâj keâece hej Ûe}e ieÙee~ Meece keâes yeme cesb yew"s ngS cewves b DeekeâeMekeeCeer keâer Ún yepes keâer yeg}es šve f megveer efkeâ jepeerke ieebOeer keâes heÇOeeveceb$eer heo keâer MeheLe efo}e oer ieÙeer nw~ cewb meve> jn ieÙee~ cegPes }iee efkeâ jepeerke ieebOeer keâes mejkeâej cesb jnves keâe Skeâ efove keâe Yeer DevegYeke venerb nw, DeYeer oes mee} hen}s jepeveerefle cesb meef›eâÙe ngÙes nwb, Ùen keäÙee nes ieÙee~ mejkeâej kesâ Deboj ceewpeto mkeeLe&leb$e lees Gvemes yengle meejs G}šs meerOes keâece keâjkee }siee~ yeeo keâer IešveeSb yeleeleer nwb keâes cesje [j mener Lee~ yenjne} Deye lees nes Ûegkeâe Lee~ Deheves oesmle peveeo&ve efmebn kesâ ÙeneB hengÛee~ keneB mes Iej Deeles ngÙes cewves B b Deej kesâ hegjce Deewj meHeâojpebie Fvkesâuke kesâ yeerÛe cesb keâF& peien osKee efkeâ Depe&ve oeme g kesâ }esie efmeKeesb keâes ceej jns nw~ cesjs ceesn}ês b kesâ keâesves cesb Skeâ Iej Lee efpeme hej yeKMeer ef}Kee Lee, ken Deeie kesâ nkee}s nes ieÙee Lee~ efkeâmeer lejn Iej hengÛee~ }sekeâve ceesn}ês B f cesb ner efmeKeesb kesâ Iejesb keâer henÛeeve keâjkesâ Deeie }ieeF& pee jner Leer~ cesjs efce$e DeeMeglees<e kee<Ce&Ùe kenerb heÌ[esme cesb Deefcelee Deewj meleerMe s kesâ Iej hej jnles Les~ Gvnesves Yeer efove cesb b Menj cesb leveeke osKee Lee~ Menj mes }ewškeâj Gvnesves pees keCe&ve efkeâÙee nes efo} on}e b osves kee}e Lee~ Deie}s efove DeeMeglees<e kesâ mkeâtšj hej yew"keâj Menj cesb efvekeâ}s~ }s[er ßeerjece keâe}spe kesâ heerÚs }epehele Yekeve cesb jescesMe Leehej, kegâ}oerhe vewÙej Deewj Oece&e kegâceej keâer DeiegkeeF& cesb }esie cee nes jns Les~ helee }iee efkeâ Depe&ve oeme, SÛe kesâ S} g Yeiele, }ef}le ceekeâve Deewj meppeve kegâceej kesâ F}ekeâesb cesb Ketye keâleê-Dees-ieejo ngDee Ì nw~ nce }esie ef$e}eskeâhegjer keâer lejHeâ Skeâ šschees cesb yew"keâj ieÙes~ keneB keâer leyeener efo} on}e osves kee}er Leer~ yengle meejs }esieesb kesâ Iej pe}e efoÙes ieÙes Les, }esieesb kesâ heefjkeej kee}esb keâes ceej [e}e ieÙee Lee~ meye kegâÚ efye}kegâ} mebieef"le ™he mes nes jne Lee~ keâefve<keâ nesš} cesb nceejs oesmle Deej meer efmebn cewvespej Les~ Gvekesâ heeme ieÙes Deewj Gvnesbves hetjer efo}êer cesb ngÙeer meesÛe keäÙeesb venerb yeo}leer nefjÙeeCee kesâ cegKÙeceb$eer kesâ yesšs oerhesoj efmebn b ngñe kesâ efkeOeevemeYee #es$e cesb heÌ[lee nw~ ken Yeer Ûeghe ner jns~ Fme F}ekesâ ces, Deewj Fmemes }ies jepemLeeve, b heefMÛeceer Gllej heÇoMe Deewj GllejeKeb[ kesâ s F}ekeâesb cesb Deheveer ner peeefle cesb Deheveer cepeer& mes Meeoer keâjves hej ce=lÙego[ os efoÙee peelee b nw~ npeejesb keâer leeoeo cesb heefMÛece yebiee}, ef$ehegje, efyenej, PeejKeb[ Deewj kesâj} lekeâ mes }eF& ieF& }Ì[efkeâÙeesb keâe 'yÙeen' mLeeveerÙe }Ì[keâesb mes nes Ûegkeâe nw~ heÇe›eâÙee peejer nw~ Ùes f yÙeen efkeâleves kewOeeefvekeâ nw, Ùen efkeâmeer keâes Yeer b venerb helee, keäÙeeseb keâ Fvecesb mes keâF& }Ì[efkeâÙeesb f keâe yÙeen Skeâ ner heefjkeej kesâ keâF& YeeFÙeesb mes keâj efoÙee peelee nw~ Fve }Ì[efkeâÙeesb keâe yÙeen Skeâ kesâ yeeo otmejs mes Yeer keâj efoÙee peelee nw, Deewj otns keâer GceÇ mellej Yeer nes mekeâleer dê nw~ Fve }Ì[efkeâÙeesb keâer peeefle keäÙee nw, Fmekeâe efkeâmeer keâes helee vener~ Fme efkeefÛe$e yÙeen b heæefle keâe mebyebOe heÇieefleMeer} peeefle-lees[keâ Ì ceeveefmekeâlee mes vener, yeefukeâ Ieesj heg®<e heÇOeevelee b kesâ heefjCeece mes nw~ Fme F}ekesâ cesb }Ì[efkeâÙeesb keâer peyeo&mle keâceer nw~ keâvÙee Y™CenlÙee lees Ùeneb keâer hejbheje ner yeve ieF& nw~ Oece&oj Deewj efveefOe keâer nlÙee kesâ kegâÚ ner bs efove yeeo oes mLeeveerÙe Keehe hebÛeeÙeleesb keâer yew"kesâb ngF~ yew"keâ cesb Yeeie }sves kee}s efÛebelele b& f Les, keäÙeeseb keâ Yeefke<Ùe cesb Ssmeer IešveeDeesb keâer f mebKÙee yeÌ{ves kesâ mebkesâle efce} jns Les~ hebÛeeÙeleesb cesb leÙe efkeâÙee ieÙee efkeâ Skeâ lejHeâ ceo&ebs keâer šgkeâ[efÊÙeeb lewÙeej keâer peeSbieer, pees mkeât} Deewj keâe@}pe peeves kee}er }Ì[efkeâÙeesb hej s vepej jKesieer, otmejer lejHeâ Keehe hebÛeeÙeleesb kesâ b meomÙe mkeât}esb cesb peekeâj }Ì[efkeâÙeesb keâes Deheves ner efnle cesb efveÙece ve lees[ves keâer Ì Ûesleekeveer osies~ kes mkeât} heÇMeemeve mes Ùen b DevegjesOe Yeer keâjsies efkeâ }Ì[keâesb Deewj }Ì[efkeâÙeesb b kesâ ef}S De}ie yemeesb keâe Fblepeece keâjs~ b Gvnesves Ùes Heâjceeve Yeer peejer efkeâS efkeâ b }Ì[efkeâÙeeb kesâke} me}keej-kegâle&e henvesieer b Deewj ceesyeeF} Heâesve venerb jKesieer~ b ceervee nefjÙeeCee kesâ Skeâ ieebke mes ieg[ieebke Ì Deeleer nw keâece keâjves~ ken keânleer nw efkeâ yengle mencekeâj Ûe}vee heÌ[lee nw~ keâce}e Deheveer ieeÌ[er Kego Ûe}ekeâj keâe@}pe cesb s heÌ{eves peeleer nw~ peye lekeâ ken keâe@}pe s venerb hengÛe peeleer, leye lekeâ Deheves cegn hej b b ogheóe Dees{s jnleer nw~ jesnlekeâ kesâ keâe@}pe Ì s cesb heÌ{ves kee}er }Ì[efkeâÙeeb yeleeleer nwb efkeâ helee vener, Gvekeâer efkeâleveer mense}Ùeeb ieeÙeye b f nes Ûegkeâer nw~ mkeât} mes efvekeâe}keâj Gvekeâer b MeeefoÙeeb keâj oer ieF& nw~ peye efkeâmeer ceebb yeehe keâes helee Ûe}lee nw efkeâ Gvekeâer }Ì[keâer Lees[e-mee Ietce-efHeâj jner nw, lees kes Gmes Iej Ì }s peeles nw~ Ùee lees Gmekeâer Meeoer keâj osles b nwb Ùee efHeâj Gmes ceej [e}les nwb~ Keehe hebÛeeÙelesb iewjkeâevetveer nw, }sekeâve b f 18 Deòeâtyej keâes efo}êer kesâ Éeefjkeâe efmLele ye}elkeâej kesâ ceece}s kesâ MeerIeÇ efvehešejs kesâ ef}S mLeeefhele Heâemš š^keâ Deoe}le kesâ w vÙeeÙeeOeerMe vÙeeÙecetele& keerjõ Yeó ves Skeâ f bs ceece}s cesb Dehevee Heâwme}e megveeles ngS keâne, efkekeen mes hen}s }Ì[efkeâÙeesb keâe efkeâmeer mes }web iekeâ mebyebOe mLeeefhele keâjvee vewelekeâlee f f Deewj meeceeefpekeâ efveÙeb$eCe keâer Dekens}vee nw~ Ùeefo kes Ssmee keâjleer nw, lees efHeâj Gvekeâer b Meecele DeeSieer Deewj yeeo cesb Gvekeâes jeskeâj venerb keânvee ÛeeefnS efkeâ Gvekesâ meeLe ye}elkeâej ngDee nw~ Ùen keânkeâj Gvnesves ye}elkeâej kesâ b Deejesheer keâes yejer keâj efoÙee~ Ûegveeke kesâ ceewmece cesb heg®<e heÇOeevelee Deewj Gmekeâer efiejHeâdle cesb keâwo peeefleÙeesb kesâ keesš mes }esne leyeener keâe ne} yeleeÙee~ Meece keâes Iej DeeÙee lees cesjs ceesn}ês cesb Yeejer leyeener veÌpej DeeÙeer~ Depe&gve oeme keâe F}ekeâe nw, efmeKeesb kesâ Iejesb keâes Ûegve Ûegve keâj leyeen efkeâÙee ieÙee Lee~ DeeF& DeeF& šer kesâ heÇesÌHeâsmej efovesMe ceesnve kesâ meeLe Gvekeâer efHeâSš keâej cesb cewb Deewj DeeMet keâF& peien ieÙes Deewj Deepe lekeâ cewb Ùen ceeveves keâes lewÙeej venerb ntB efkeâ Fbefoje peer keâer nlÙee kesâ yeeo efmeKeesb kesâ efKe}eHeâ }esieesb keâe iegmmee Heâtš heÌ[e Lee~ efo}êer cesb lees meeje Ketve Kejeyee heÇeÙeesefpele Lee~ jepeerke ieebOeer heÇOeeveceb$eer yeve Ûegkesâ Les Deewj efo}êer kesâ efjkeeÌpe kesâ efnmeeye mes Deheves Deehekeâes Gvekeâe keHeâeoej meeefyele keâjves kesâ ef}Ùes cegkeâeceer keâebieÇsmeer vesleeesb ves Ketve-Kejeyee keâjkeeÙee Lee~ nmle#eshe mes meeYeej keâewve }s mekeâlee nw? Fme Ûeghheer keâes kegâÚ efo}sjesb ves lees[ves keâer efo}sjer efoKeeF& nw~ Ì Oece&oj Deewj efveefOe keâer nlÙee keâe efkejesOe bs Deewj nlÙeejesb keâer efiejHeâdleejer keâer ceebie ceekeâhee keâer nefjÙeeCee FkeâeF& ves G"eF&, Keehe hebÛeeÙeleesb keâer leeveeMeener keâes pevekeeoer ceefn}e meefceefle ves Ûegveewleer oer, Deewj vÙeeÙeceefle& Yeó keâer efšhheefCeÙeesb keâer efveboe dt meke&esÛÛe vÙeeÙee}Ùe kesâ hetke& heÇOeeve vÙeeÙeeOeerMe Kejs meenye ves keâer~ Ssmes ceenew} cesb Ùen DeeMÛeÙe&pevekeâ venerb efkeâ iegpejele hege}me Deheveer efnjemele f cesb keâwo Deemeejece yeehet keâes 18 Deòeâtyej keâer Meece Deheves keâeÙe&e}Ùe keâer otmejer cebefpe} hej }s ieF& Deewj Skeâ efKeÌ[keâer kesâ meeceves efye"e efoÙee, leeefkeâ Gvekesâ DevegÙeeÙeer Gvekesâ oMe&ve keâj mekesâb~ hegef}me ves Gvekesâ DevegÙeeefÙeÙeesb keâes meÌ[keâ hej DekejesOe hewoe keâj, }eG[mheerkeâj }ieekeâj Deemeejece yeehet keâer Meeve cesb Yepeve ieeves keâer Devegceefle Yeer oer~ veew efove hen}s Fmeer iegpejele keâer Fmeer hegef}me ves Gve oes Úe$eesb kesâ efheleeDeesb keâes efiejHeâdleej efkeâÙee Lee, pees Deemeejece yeehet kesâ ieg®kegâ} kesâ Úe$e Les Deewj efpevekeâer }eMesb Gvekesâ Deeßece kesâ heeme 2008 cesb efce}er Leerb~ keen js heg®<e heÇOeevelee! DeeOegefvekeâ Yeejle keâer Demeceevelee hej efškeâer DeeOegevekeâlee mes legcnsb keâesF& Keleje venerb nw~ f -megYeeef<eveer Deueer
  6. 6. pevelee keâe DeeF&vee efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 pees meÛe efoKeelee nw 6 MesKe efceŒeer menkeâejer ie=n efvecee&Ce(mebmLee)keâe heefjefMe°-2 Sme. Deej. S. kesâ veece hej nes jne Yeü°eÛeej Ùen heefjefMe° 2 (Sveskeämej -2) Meskeâ efceŒeer menkeâejer ie=n efvecee&Ce mebmLee (efveÙeesefpele) keâe nw~ Ùen Fueekeâe Sbšeheefnue ceW efmLele MesKe efceŒeer ojieen kesâ heerÚs Jeeuee Fueekeâe nw~ FmeceW Deece pevelee hee$e nw Ùee Dehee$e Fmekeâes osKe mekeâles nQ~ kegâue 252 hee$e 173 Dehee$e 79 Fme Fueekesâ kesâ jefnJeemeer ves yeleeÙee, ‘‘Ùeneb hej Deveskeämej keâer metÛeer ueieeF& ner veneR ieF&~ ve ner Ùeneb hej Deece meYee keâer ieF&~ Ùeneb kesâ pÙeeoelej ueesie DeveheÌ{ nQ, FmeefueS Ùeneb hej keäÙee Yeü°eÛeej nes jne nw, Fmekeâer peevekeâejer veneR nw~ nce ueesieeW keâes Iej kesâ yeoues Iej ÛeeefnS, Ùeneb hej PeesheÌ[heóer hegveJeme&ve Ùeespevee 2010 mes Ûeeuet nw, uesefkeâve keäÙee nes jne nw, nceW Yee[s keâs Iej ceW jKee ieÙee nw~'' 1 2 3 3‚ã 4 4‚ã 5 6 6‚ã 7 7‚ã 8 8‚ã 9 9‚ã 10 10‚ã 11 11‚ã 12 12‚ã 13 13‚ã 14 14‚ã 15 15‚ã 16 16‚ã 17 17‚ã 18 18‚ã 19 19‚ã 20 20‚ã 21 21‚ã 22 ]Hewâpegue nmeve kegâjsMeer meÙÙeoj hejefJeve cegVeJej efHeâjespepeneB Deòee ngmewve Keeve efHeâjespepeneB Deòee ngmewve Keeve cegpeeryeguuee efÛebkegâ vetjnmeve cegpeeryeguuee efÛebkegâ vetjnmeve mewÙÙeo meenye (Yee[es$eer) Debpegce meueece MesKe Debpegce meueece MesKe Hewâpe Denceo Hewâpe Keeve jMeve Deeje Hewâpe Denceo Hewâpe Denceo Hewâpe nefmevee keâemece Keeve nefmevee keâemece Keeve yebo yebo yebo yebo mekegâj Deeuece MesKe (cegueiee) Menpeeoer vetjDeeuece MesKe (DeeF&) pewveoyeer pengjDeeuece MesKe pewveoyeer pengjDeeuece MesKe cesnyetye Deeuece MesKe cesnyetye Deeuece MesKe ceesncceo jHeâerkeâ ce. MeHeâer kegâjsMeer ceesncceo jHeâerkeâ ce. MeHeâer kegâjsMeer cees. peeJeso cees. MeHeâer kegâjsMeer peenero MeHeâer kegâjwMeer meuecee efueÙeekeâle Deueer Keeve meuecee efueÙeekeâle Deueer Keeve megpeelee Deueer efueÙeekeâle Deueer Keeve megpeelee Deueer efueÙeekeâle Deueer Keeve meoekeâle Deueer efueÙeekeâle Deueer Keeve meoekeâle Deueer efueÙeekeâle Deueer Keeve mejHeâjepe vepeerj Keeve mejHeâjepe vepeerj Keeve MeHeâervee vepeerj Keeve MeHeâervee vepeerj Keeve ceesncceo neefveHeâ kegâjsMeer ceesncceo neefveHeâ kegâjsMeer yebo ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã 22‚ã 23 23‚ã 24 24‚ã 25 25‚ã 26 26‚ã 27 27‚ã 28 28‚ã 29 29‚ã 30 31 31‚ã 32 32‚ã 33 33‚ã 34 34‚ã 35 35‚ã 36 36‚ã 37 37‚ã 37ºã 38 38‚ã 39 39‚ã 40 40‚ã 41 41‚ã 42 yebo cejerÙeceyeer MesKe Deueer efMejieebJekeâj cejerÙeceyeer MesKe Deueer efMejieebJekeâj veepeveerve jcepeeve efMejieeJekeâj veepeveerve jcepeeve efMejieeJekeâj cees. jF&me Deyogue jGHeâ meÙÙeo yebo cejerÙeceyeer oeTo keâepeer cejerÙeceyeer oeTo keâepeer ceesncceo F&mceeF&ue MesKe ceesncceo F&mceeF&ue MesKe ceesncceo Ùegvegme cees. ÙegmetHeâ MesKe ceesncceo Ùegvegme cees. ÙegmetHeâ MesKe Menero yeer jmeguemeeye ngmewve MesKe Menero yeer jmeguemeeye ngmewve MesKe ogiee& Øee@hešea cesmepetue nmeve kegâjsMeer ceesncceo meueerce Deyogue ceefuekeâ MesKe ceesncceo meueerce Deyogue ceefuekeâ MesKe Deyogue KeeueerHeâ MesKe Deyogue KeeueerHeâ MesKe neHeâerpegj jsnceeve Deepeerpetj MesKe neHeâerpegj jsnceeve Deepeerpetj MesKe efueÙeekeâle Fceecegöerve MesKe efueÙeekeâle Fceecegöerve MesKe MesKe yetLeje efueÙeekeâle MesKe yetLeje efueÙeekeâle MesKe Deeyeero peceeue Göerve MesKe peeJeso peceeue Göerve ueÙeerkeâ veemeerj MesKe nmeerHeâ vepejevee MesKe nmeerHeâ vepejevee MesKe jespeepe cees. FueÙeeme MesKe MesKe cegpeenero MesKe Fmee cevpetje (YeeJeeÛe cegueiee) MesKe peenero (Je[erue) meÙÙeo mebcele Deyogue peyyeej meÙÙeo mebcele Deyogue peyyeej veemeerj yesiece Heâkeâerj ceesncceo veemeerj yesiece Heâkeâerj ceesncceo efouemeeoyeer DeyogueieCeer hetCeskeâj ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã 42‚ã 43 43‚ã 44 44‚ã 45 45‚ã 46 46‚ã 47 47‚ã 48 48‚ã 49 49‚ã 50 50‚ã 51 51‚ã 52 52‚ã 53 53‚ã 54 54‚ã 55 55‚ã 56 56‚ã 57 57‚ã 58 58‚ã 59 59‚ã 60 60‚ã 61 61‚ã 62 62‚ã 63 63‚ã 64 64‚ã 65 65‚ã 66 66‚ã 67 67‚ã 68 68‚ã 69 69‚ã 70 70‚ã 71 71‚ã 72 72‚ã 73 73‚ã 74 efouemeeoyeer DeyogueieCeer hetCeskeâj cekeâmeo yesie efcePee& cekeâmeo yesie efcePee& peeneroe yesiece ceme®j yesie peeneroe yesiece ceme®j yesie yesiece efoueeJej ieeJeKe[keâj yesiece efoueeJej ieeJeKe[keâj keâueercegöerve efoueeJej ieeJeKe[keâj keâueercegöerve efoueeJej ieeJeKe[keâj Kew®efveMee cegmleHeâe meÙÙeo Kew®efveMee cegmleHeâe meÙÙeo MesKe peeJeero ceesncceo MesKe peeJeero ceesncceo cesn®efveMee cegefvej MesKe cesn®efveMee cegefvej MesKe MesKe cesnceto yeeyet MesKe cesnceto yeeyet MesKe jeyeerÙee ceesncceo Deueer MesKe jeyeerÙee ceesncceo Deueer Yee[ske⤠DeMejHeâ keâeoj veeJe mecepeues veener jefpeÙee Deyogue keâjerce keâePeer (ceeuekeâ) Yee[ske⤠jsnevee MesKe efmeleejece YeeleJeer efmeleejece YeeleJeer FyeÇenerce FmceeF&ue Keeve FyeÇenerce FmceeF&ue Keeve neefveHeâ FyeÇenerce Keeve neefveHeâ FyeÇenerce Keeve mejHegâöerve ÙegmegHeâ Keeve veeJe mecepeues veener Deceervee MeHeâerkeâ Keeve Deceervee MeHeâerkeâ Keeve MesKe cegceleepe Fceece MesKe cegceleepe Fceece MesKe Dekeâerkegâuuee MesKe MesKe Dekeâerkegâuuee MesKe MesKe meÙeoDeueer cesnyegye yeeoMeen MesKe meÙeoDeueer cesnyegye yeeoMeen yeeryeerpeeve yeeyee efceÙeeb MesKe yeeryeerpeeve yeeyee efceÙeeb MesKe MesKe iegueeye omleieerj MesKe iegueeye omleieerj MesKe ceesncceo keâemece MesjKeeve MesKe ceesncceo keâemece MesjKeeve peekeâerÙee yeeveg cesnyegye Keeve peekeâerÙee yeeveg cesnyegye Keeve ceesncceo Heâkeâerje MesKe ceesncceo Heâkeâerje MesKe Deyejej Denceo npeerpetj jsnceeve Keeve Deyejej Denceo npeerpetj jsnceeve Keeve Devmeejer nyeeryeguuee Deuueeyekeäme Devmeejer nyeeryeguuee Deuueeyekeäme MesKe veemeerce yesiece cees. Fkeâyeej MesKe veemeerce yesiece cees. Fkeâyeej MesKe cesnyetye yeeoMeen MesKe cesnyetye yeeoMeen keâjercee ngmewve yeeoMeen Keeve keâjercee ngmewve yeeoMeen Keeve MesKe cesnyetye ceoej meeye MesKe cesnyetye ceoej meeye KeeBpeeheerj-omleieerj MesKe KeeBpeeheerj-omleieerj MesKe mewÙÙeo vepeerj Denceo ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã 74‚ã mewÙÙeo vepeerj Denceo 75 Ùeent Dekeâyej Heâkeâerj nceeroe Dekeâyej Ùeent 75‚ã Ùeent Dekeâyej Heâkeâerj 76 Keeve Depeerpe Denceo 76‚ã Keeve Depeerpe Denceo 77 Keeve Denceo Deyogue ieveer 77‚ã Keeve Denceo Deyogue ieveer 78 pebpeerjkeâj Deyoguuee Denceo 78‚ã pebpeerjkeâj Deyoguuee Denceo 79 MesKe Mene Deyogue keâeoj 80 Deyogue keâeoj heerj meenye MesKe 80‚ã Deyogue keâeoj heerj meenye MesKe 81 MesKe Ùeemceerveyeevees yeMeerj Denceo 81‚ã MesKe Ùeemceerveyeevees yeMeerj Denceo 82 MenHegâßeermee SkeâueeKe Denceo Keeve 82‚ã MenHegâßeermee SkeâueeKe Denceo Keeve 83 yebo 83‚ã yebo 84 DevJej Denceo Deyogue jpeekeâ 84‚ã DevJej Denceo Deyogue jpeekeâ 85 MesKe Deyogue yeMeerj 86 Deyogue MeHeâer MesKe (ceÙele) hÙeejerpeeve Deyogue MeHeâer MesKe 86‚ã Deyogue MeHeâer MesKe 87 Kew®efveMee mecemegöerve Keeve 87‚ã Kew®efveMee mecemegöerve Keeve 88 kegâjsMeer hejJeerve jesMeve 88‚ã kegâjsMeer hejJeerve jesMeve 89 Yee[skeâ® peHeâj Deyyeeme 89‚ã Yee[skeâ® cesn®efvemee MeHeâer ceefuekeâ 90 jF&mee yesiece Devmeejer 90‚ã jF&mee yesiece Devmeejer 91 MesKe nmeve yeeoMeen 91‚ã MesKe nmeve yeeoMeen 92 pegyesoe ceeuekeâ Yee[skeâ® keâeoerj meeskeâj 92‚ã keâeoerj meesuekeâj 93 Kew®efveMee oeTo Deueer MesKe 93‚ã Yee[skeâ® 94 Deyogue Depeerpe ceeuekeâ Yee[skeâ® meefuece MesKe 94‚ã MesKe meueerce 95 heeb{js vepeerj Deueer 95‚ã heeb{js vepeerj Deueer 96 keâemeceyeer megHeâer Deyogue neHeâerpe Devmeejer 96‚ã keâemeceyeer megHeâer Deyogue neHeâerpe Devmeejer 97 Deuee yekeäme megeHf eâ Deyogue Devmeejer 97‚ã Deuee yekeäme Devmeejer 98 pewme ceesncceo ieg®ceguuee Keeve 98‚ã pewme ceesncceo Keeve 99 Debmeejer yeMeerj Denceo 99‚ã Debmeejer yeMeerj Denceo 100 MesKe Denceo Deueer Deueermeeye 100‚ã MesKe Denceo Deueer Deueermeeye 101 Deceerj meÙÙeo Keeve 101‚ã Deceerj meÙÙeo Keeve 102 meueerce veJeeye Keeve 102‚ã meueerce veJeeye Keeve 103 meuecee ceesneröerve MesKe Yee[skeâ® veemeerj Keeve 103‚ã meuecee ceesneröerve MesKe 104 MesKe vetj Mene 104‚ã Yee[skeâ® ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã 105 105‚ã 105ye 106 106‚ã 107 107‚ã 108 108‚ã 109 109‚ã 110 110‚ã 111 111‚ã 112 112‚ã 113 113‚ã 114 114‚ã 115 115‚ã 116 116‚ã 117 117‚ã 118 118‚ã 119 119‚ã 120 120‚ã 121 121‚ã 122 122‚ã 123 123‚ã 124 124‚ã 125 125‚ã 126 126‚ã 127 127‚ã 128 128‚ã 129 129‚ã 130 130‚ã 131 131‚ã 132 132‚ã 133 133‚ã 134 134‚ã 135 135‚ã 136 leepeGöerve Deyogue peyyeej Deeyeeroeyeer peyyeej Deeyeeroeyeer peyyeej Deceerve ceesncceo MeHeâer Deceerve ceesncceo MeHeâer Heâjeroeyeevees jefMeOe Denceo Heâjeroeyeevees jefMeOe Denceo Deyogue Depeerpe Deyogue jsnceeve Ke$eer vemeerceyeevees keâjerceyekeäme MesKe vemeerceyeevees keâjerceyekeäme MesKe cesnjepe yesiece cesnyegye yeeoMeen cesnjepe yesiece cesnyegye yeeoMeen DeuleeHeâ vemeerj MesKe DeuleeHeâ vemeerj MesKe Meneyegöerve vemeer®öerve Devmeejer Meneyegöerve vemeer®öerve Devmeejer Yee[skeâ¤-kegâyee&ve kegâjwMeer Yee[skeâ¤-kegâyee&ve kegâjwMeer yebo yebo yebo yebo Deueer Deyyeeme MesKe Deueer Deyyeeme MesKe MesKe Meenero jsnceeve MesKe Meenero jsnceeve MeeF&oeyeevees cees. MejerHeâ meÙÙeo MeeF&oeyeevees cees. MejerHeâ meÙÙeo efvemeej yeeyet Deyogue jefnce MesKe efvemeej yeeyet Deyogue jefnce MesKe meÙÙeo MeewkeâleDeueer meÙÙeo MeewkeâleDeueer DeeefMekeâ Meyyeerj leebyeesUer DeeefMekeâ Meyyeerj leebyeesUer Deyogue keâÙegce MesKe Deyogue keâÙegce MesKe nmeceleyeer peeve ceesncebo MesKe nmeceleyeer peeve ceesncebo MesKe vepeerj Denceo FyeÇenerce MesKe vepeerj Denceo FyeÇenerce MesKe yebo vekeâej nmeveyeer mejHegâöerve cemleeve nmeveyeer mejHegâöerve cemleeve jerÙeepe Deeoce veeF&keâ jerÙeepe Deeoce veeF&keâ FyeÇenerce ÙegmegHeâ cees[keâ FyeÇenerce ÙegmegHeâ cees[keâ ÛeeBoheeMee megleej ÛeeBoheeMee megleej Meneroeyeevees cees. efmejepe MesKe Meneroeyeevees cees. efmejepe MesKe cejerÙeceyeer keâueboj MesKe cejerÙeceyeer keâueboj MesKe efyeuekeâerme yeevees efoueeJej ngmewve efyeuekeâerme yeevees efoueeJej ngmewve efoueMeeo Deyogue meueerce keâhee[erÙee efoueMeeo Deyogue meueerce keâhee[erÙee efvemeej Denceo Deyogue nceero Debmeejer efvemeej Denceo Deyogue nceero Debmeejer Fkeâjej Denceo efvemeej Denceo Debmeejer Fkeâjej Denceo efvemeej Denceo Debmeejer yebo ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã
  7. 7. pevelee keâe DeeF&vee efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 pees meÛe efoKeelee nw 7 ÔããÌã£ãã¶ã!‚ãã¹ã ºãñÜãÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö 136‚ã 137 137‚ã 138 138‚ã 139 139‚ã 140 140‚ã 141 142 142‚ã 143 143‚ã 144 144‚ã 145 145‚ã 146 146‚ã 147 147‚ã 148 148‚ã 149 149‚ã 150 150‚ã 151 151‚ã 152 152‚ã 153 153‚ã 154 154‚ã 155 155‚ã 156 156‚ã 157 157‚ã yebo yebo yebo meF&oe ceesncebo Deueer MesKe meF&oe ceesncebo Deueer MesKe meÙÙeo yeeMee Deyoguee MesKe meÙÙeo yeeMee Deyoguee MesKe MejerHeâ Deyoguuee ceesveÙes MejerHeâ Deyoguuee ceesveÙes Deeefleketâj jnceeve Devmeejer Meewkeâle Deueer MesKe Meewkeâle Deueer MesKe ceesncceo Deueer cees. ÙegmetHeâ MesKe ceesncceo Deueer cees. ÙegmetHeâ MesKe yebo yebo yebo yebo ceesncebo ieveer ceeses. MeHeâer Keeve ceesncebo ieveer ceeses. MeHeâer Keeve meepeero Heâkeâerj ceesncebo HeâCemeghekeâj meepeero Heâkeâerj ceesncebo HeâCemeghekeâj FefcleÙeepe Heâkeâerj ceesncebo HebâCemeghekeâj FefcleÙeepe Heâkeâerj ceesncebo HebâCemeghekeâj Heâkeâerj ceesncebo ieHetâj HeâCemeghekeâj Yee[kes⤠peefcej kegâjsMeer Heâkeâerj ceesncebo ieHegâj HeâCemeghekeâj MesKe Meewkeâle Deueer MesKe ngmesve peceerj kegâjsMeer Ûebõkeâeble jleveMene Ús[e Ì Ûebõkeâeble jleveMene Ús[e Ì nscejepe ueeueÛebo pewve nscejepe ueeueÛebo pewve cewcegveeyeevees vegjGöerve meÙÙeo cewcegveeyeevees vegjGöerve meÙÙeo Deyogue jsnceeve cencebo ngmesve Deyogue jsnceeve cencebo ngmesve yebo yebo yebo yebo Ùeeefmeve yeer ceesncebo ÙegmegHeâ MesKe Ùeeefmeve yeer ceesncebo ÙegmegHeâ MesKe ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã 158 158‚ã 159 159‚ã 160 160‚ã 161 161‚ã 162 162‚ã 163 163‚ã 164 164‚ã 165 165‚ã 166 166‚ã 167 168 169 169‚ã 170 170‚ã 171 171‚ã 172 172‚ã 173 174 174‚ã 175 176 176‚ã 177 177‚ã 177 ye 178 179 179‚ã 180 180‚ã ceesncebo ngmewve nmeve Deueer MesKe ceesncebo ngmewve nmeve Deueer MesKe jsnvee keâce®öerve keâePeer jsnvee keâce®öerve keâePeer Deyoguuee Deyogue jsnceeve Deyoguuee Deyogue jsnceeve keâemeceJeer nwoj MesKe keâemeceJeer nwoj MesKe Menveepe Jeueer ceesncebo yesJeue-ceeuekeâ Yee[skeâ® penerj MesKe pejerj MesKe MesKe vemeerj MesKe cegveerj MesKe vemeerj MesKe cegveerj MesKe Jeepeero peceeve Göerve MesKe Jeepeero peceeve Göerve Jeenero Jeepeero MesKe Jeenero Jeepeero MesKe yeletue yesiece yemeerj Denceo MesKe yeletue yesiece yemeerj Denceo MesKe Heâkegâöerve yemeerj Denceo MesKe DeefleÙee Deeyeero MesKe Deeyeeroe FceeceGöerve MesKe Deeyeeroe FceeceGöerve MesKe meÙÙeo cegveJej Deueer meÙÙeo cegveJej Deueer meÙÙeo cegle&pee Deueer meÙÙeo cegle&pee Deueer Menpeeoer meÙÙeo DeKlejDeueer Menpeeoer meÙÙeo DeKlejDeueer mveeveie=n cesn¤efveMee MesKe meefnog MesKe vepegyegVeermee jefnmee Demuece MesKe Demuece keâce®öerve MesKe MesKe Hewâceeve Demuece MenpeneB Deyogue keâÙegce MesKe MesKe cegmleyeerve Deyogue keâÙegce MesKe cegmleyeerve Deyogue keâÙegce pejervee ueF&keâ MesKe Denceo cesnceto MesKe Denceo cesnceto MesKe ceesncceo vepeerj keâeoj Keeve ceesncceo vepeerj keâeoj Keeve ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã 181 181‚ã 182 182‚ã 183 183‚ã 184 184‚ã 185 185‚ã 186 187 187‚ã 188 189 189‚ã 190 190‚ã 191 191‚ã 192 192‚ã 193 193‚ã 194 194‚ã 195 195‚ã 196 196‚ã 197 197‚ã 198 198‚ã 199 199‚ã 200 201 201‚ã 202 202‚ã 203 203‚ã Deyogue cepeero yegæe kegâjsMeer Deyogue cepeero yegæe kegâjsMeer Meyeevee pegyesj veeF&keâ Meyeevee pegyesj veeF&keâ yebo yebo Jeepeero jMeero cegkeâeoce veepeerj jMeero cegkeâeoce Mekeâervee Deyogue jMeero cegkeâeoce (ceÙele) Mekeâervee Deyogue jMeero cegkeâeoce (ceÙele) ceesncebo Deceerj ceesncebo yemeerj MesKe cesnyegye nkeâeryeguuee MesKe cesnyegye nkeâeryeguuee DeÙegye Keeve Decejerve DeejerHeâ Göerve MesKe Decejerve DeejerHeâ Göerve MesKe Depeerpe De*ceo Deyogue meòeej Depeerpe De*ceo Deyogue meòeej yemeerj Denceo MesKe (ceÙele) Ùeemceerve yemeerj Denceo Deveermee yesiece DeHeâleeye Deeuece Deveermee yesiece DeHeâleeye Deeuece pewlegve ceesncebo nÙeele pewlegve ceesncebo nÙeele yebo yebo yebo yebo Deueer Mesj cegvmeer Deueer Mesj cegvmeer Fkeâyeeue yesie jcepeeve yeie Fkeâyeeue yesie jcepeeve yeie ®keâmeevee Fkeäyeeue yesie ®keâmeevee Fkeäyeeue yesie Yee[skeâ®-meÙÙeo ®keâmeevee KegeMe&o Denceo f Yee[skeâ®-meÙÙeo ®keâmeevee KegeMe&o Denceo f MesKe yeeryeer yesiece mecemegöerve yebo yebo MesKe meÙÙeo cegjeMee MesKe meÙÙeo cegjeMee meekeâerjeyeevees Deyogue cepeero meekeâerjeyeevees Deyogue cepeero ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã 204 204‚ã 205 205‚ã 206 206‚ã 207 207‚ã 208 208‚ã 209 209‚ã 210 210‚ã 211 211‚ã 212 212‚ã 213 214 214‚ã 215 215‚ã 216 216‚ã 217 217‚ã 218 218‚ã 219 219‚ã 220 220‚ã 221 221‚ã 222 222‚ã 223 223‚ã 224 224‚ã 225 pewyegefvemee cees. nefveHeâ Devmeejer ¹ãã¨ã pewyegefvemee cees. nefveHeâ Devmeejer ‚ã¹ãã¨ã jsncele Gmceeve MesKe ¹ãã¨ã jsncele Gmceeve MesKe ‚ã¹ãã¨ã nefceoeyeer jsncele Meen ¹ãã¨ã nefceoeyeer jsncele Meen ‚ã¹ãã¨ã meÙÙeo Meyyeerj oeoeefceÙeeB ¹ãã¨ã Meyyeerj meÙÙeo oeoeefceÙeeB ‚ã¹ãã¨ã ieewmeyesie yeneogj yesie ‚ã¹ãã¨ã ieewmeyesie yeneogj yesie ‚ã¹ãã¨ã cesJeeueeue melegjece Oeesyeer ¹ãã¨ã cesJeeueeue melegjece Oeesyeer ‚ã¹ãã¨ã vejWõ kegâceej ue#ceerueeue meesveer ¹ãã¨ã vejWõ kegâceej ue#ceerueeue meesveer ‚ã¹ãã¨ã megefveYeeF& meesuebkeâer ¹ãã¨ã megefveYeeF& meesuebkeâer ‚ã¹ãã¨ã ceeefCekeâÛebkeâ leesHeâÛebo pewve ‚ã¹ãã¨ã ceeefCekeâÛebkeâ leesHeâÛebo pewve ‚ã¹ãã¨ã MesKe nmeve peceeue yeeryeer yeeF& nmeve MesKe ¹ãã¨ã DeyyegYeeF& efceÙeeB ‚ã¹ãã¨ã efyeueefkeâme yeevet De peneBefiej MesKe ‚ã¹ãã¨ã Debpevee efovesMe pewve ¹ãã¨ã Debpevee efovesMe pewve ‚ã¹ãã¨ã yeeyetueeue nscejepe DeeefoÛe ‚ã¹ãã¨ã yeeyetueeue nscejepe DeeefoÛe ‚ã¹ãã¨ã leguemeerosJeer ceoveefmebie ¹ãã¨ã leguemeerosJeer ceoveefmebie ‚ã¹ãã¨ã Deyogue meòeej kegâjsMeer ‚ããä¶ããä¥ãæã Deyogue meòeej kegâjsMeer ‚ã¹ãã¨ã ceewuee Deueer megleej ¹ãã¨ã ceewuee Deueer megleej ‚ã¹ãã¨ã peÙebleerueeue keâ. pewve ¹ãã¨ã peÙebleerueeue keâ. pewve ‚ã¹ãã¨ã Deyogue ceepeero Keeve -ceeuekeâ ‚ã¹ãã¨ã Yee[skeâ®-cenceo Deyogue jnsce ‚ã¹ãã¨ã cencebo Deyogue jnceeve ‚ã¹ãã¨ã osefJeueeue [er. cesnlee ¹ãã¨ã osefJeueeue [er. cesnlee ‚ã¹ãã¨ã ÛebõØekeâeMe cegjueerOej JeeIeÇsÛee ¹ãã¨ã ÛebõØekeâeMe cegjueerOej JeeIeÇsÛee ‚ã¹ãã¨ã megjsMeÛebõ ceesnveueeue ceeb[esle (pewve) ‚ã¹ãã¨ã megjsMeÛebõ ceesnveueeue ceeb[esle ‚ã¹ãã¨ã ÛejCepeerle efmebie DeyeÇe@ue ‚ã¹ãã¨ã 225‚ã 226 226‚ã 227 227‚ã 228 228‚ã 229 229‚ã 230 230‚ã 230ye 231 231‚ã 232 232‚ã 233 234 234‚ã 235 235‚ã 236 236‚ã 237 237‚ã 238 238‚ã 239 239‚ã 240 240‚ã 241 241‚ã 242 242‚ã 243 243‚ã 244 244‚ã ÛejCepeerle efmebie DeyeÇe@ue efnjeueeue kesâ. pewve efnjeueeue kesâ. pewve Fmleercebue GoÙeueeue yeeyesve Fmleercebue GoÙeueeue yeeyesve MeceMeeo Denceo Debmeejer MeceMeeo Denceo Debmeejer pewveyeyeer Deyogue ueleerHeâ pewveyeyeer Deyogue ueleerHeâ ØekeâeMeÛebo Heâlesueeue yeesnje mebpeÙe kegâceej Heâlesueeue yeesnje mebpeÙe kegâceej Heâlesueeue yeesnje meskegâj jnsceeve Keeve meskegâj jnsceeve Keeve ceesncceo Ùeeketâye Deyogue jnsceeve Devmeejer ceesncceo Ùeeketâye Deyogue jnsceeve Devmeejer FmceeF&ue Deyogue jsnceeve yesypeer meF&oe yesiece Deyogue jsnceeve yesypeer meF&oe yesiece Deyogue jsnceeve yesypeer keâebleerueeue kegâjerÛebo pewve keâebleerueeue kegâjerÛebo pewve efkeâmecelegveefveMee Keeve efkeâmecelegveefveMee Keeve JesCeerÛebo ÛeewkeâÛebo pewve JesCeerÛebo ÛeewkeâÛebo pewve MenepeneB ceesncebo nceero meÙÙeo MenepeneB ceesncebo nceero meÙÙeo ceesncebo veF&ce pegyesjer ceesncebo veF&ce pegyesjer ceesncceo veF&ce Hegâjkeâeve Denceo ceesncceo veF&ce Hegâjkeâeve Denceo Demeuece keâce®öerve MesKe Demeuece keâce®öerve MesKe [e@. nsceble meer. cesnlee [e@. nsceble meer. cesnlee Dekeâyej ngmewve meueceeveer Dekeâyej ngmewve meueceeveer MeewkeâleDeueer ngmewve Devmeejer MeewkeâleDeueer ngmewve Devmeejer ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãã¨ã
  8. 8. pevelee keâe DeeF&vee efoveebkeâ : 3 mes 9 veJebyej 2013 pees meÛe efoKeelee nw 8 40 meeue mes lejmeles heeveer keâes ueesie jeveer Pee cegyeF&, cegyeF& kesâ ieesJeb[er ceW yeQieveJee[er b b keâer iejerye pevelee efheÚues 40 meeueeW mes heeer kesâ efueS lejme jns nQ, uesekeâve f Deepe lekeâ Gvekeâes heeveer keâer megefJeOee veneR efceue heeF& nw~ Jeneb kesâ jefnJeeefmeÙeeW kesâ Devegmeej, ‘‘Deiej nce heeveer keâer yeele keâjles nQ, lees veiejmesJekeâ keânlee nw efkeâ legcnejs heeme hegjeJee veneR nw, peyeefkeâ nceejs Jeesšj keâe[&, efyepeueer keâe efyeue meye nw, uesekeâve peye Jeesš ceebieves keâe meceÙe f Deelee nw lees nceves Ùes ueesie keâesF& hegjeJee veneR ceebieles, heeveer kesâ meceÙe ces Fvekeâes meye hegjeJes Ùeeo Dee peeles nQ~'' efheÚues 10 meeueeW mes Ùeneb hej jn jner F&Mejle MesKe ves keâne , ‘‘nceves 10 meeue henues 6 ueesieeW ves efceuekeâj heeveer keâe heeFhe ueieJeeÙee Lee Deewj nj Skeâ ves 6000 ®heÙee efÙee Lee, uesekeâve f Gmekesâ yeeo kegâÚ meceÙe lekeâ heeveer DeeÙee Deewj yeeo ceW heeveer Deevee yebo nes ieÙee~ Ùeneb hej 4000 Iej nQ, uesekeâve f kegâÚ ieefueÙeeb Ssmeer nQ, peneb hej heeF&he hengÛee ner veneR, nce Deepe lekeâ heeveer keâes b lejme jns nQ~'' FvneR keâer yeele keâes Deeies yeÌ{eles ngS veefncele MesKe ves keâne, ‘‘nce ueesie 5 ®heÙes oskeâj heeveer keâe iewueve Kejeroles nQ Deewj nceejs heefjJeej keâes 11 mes 15 iewueve heeveer ueielee nw~ nce iejerye ueesie Flevee heeveer kewâme ueeSbies? 500-600 ®heÙee lees heeveer cesb ner KeÛe& nes peelee nw, nceeje jespe keâe ner 50 ®heÙee heeveer ceW KeÛe& nes peelee nw~'' DeebieveJee[er Ûeueeves Jeeueer FMejle peneb ves keâne, ‘‘nceejs Ùeneb hej 30-40 yeÛÛes Deeles nQ, FmeefueS Jees efyevee veneS ner Dee peeles nQ, heeveer keâer keâceer kesâ keâejCe Ùeneb kesâ yeÛÛes yeerceej Yeer jnles nQ~'' ‘‘veiejmesJekeâ ves 3 meeue henues keâne Lee efkeâ heeFhe ueieeSiee Deewj 2 meeue henues keâÚ heeFhe ueies Yeer uesefkeâve heeveer Deepe lekeâ veneR DeeÙee~ ceQ Ùeneb hej efheÚues 25 meeueeW mes jn jne nt, uesekeâve nceejer b f ieueer ceW Deepe lekeâ heeF&he veneR DeeÙee~''cees. meueerce MesKe ves peevekeâejer oer~ nceves efheÚues 2 efoveeW mes mLeeveerÙe veiejmesJekeâ Meebleejece heeefšue mes yeele keâjves keâe ØeÙelve efkeâÙee, uesefkeâve Gvekesâ ceesyeeF&ue hej efmeHe&â IeefšÙeeb yepeleer jneR~ Sce Jee[& kesâ efJeYeeie DeefOekeâejer ves keâne efkeâ nce efveÙeceeW kesâ Devegmeej ner peue efJeleefjle keâjles nQ peye Yeer nceejs heeme Ùen ØemleeJe Deelee nw lees nce Deceue ceW ueeles nQ~ Iej kesâ yeeJepeto Yeer nQ yesIej hejefJeboj keâewj cegbyeF&, ceeveKego& kesâ peÙe efnbo veiej meesveehegj ceW 2003 ceW ceneveiej heeefuekeâe Éeje iešj veeues kesâ efJemleej kesâ efueS 128 PeesheÌ[eW keâes leesÌ[ves keâe veesefšme efoÙee ieÙee Lee, Fmekesâ yeeo ueesieeW keâes ceb[euee ceW efmLele cne[e keâe@ueesveer kesâ š^eeb pemš keQâhe ceW efMeHeäš efkeâÙee ieÙee leLee f ueesieeW keâes efMeJeepeer veiej kesâ ieewlece veiej kesâ efJejesyee cebefoj kesâ yeepet ceW ceneveiej heeefuekeâe ves Ûeeue yeveekeâj efMeHeäš efkeâÙee Lee, yeekeâer ueesie Deheves mes YeeÌ[e oskeâj jn jns nQ~ Fme yeele keâes Deepe 15 mes 20 meeue nes ieÙes~ ceneveiej heeefuekeâe ves Deepe lekeâ Gvekeâes Iej veneR efoÙes, peyeefkeâ Fve ueesieeW kesâ heeme 1995 kesâ hejeJes nQ, pees efkeâ Ùen oMee&lee nw, efkeâ Jees hegveJeme&ve kesâ efueS hee$e nw~ Fve ueesieeW keâer HeâefjÙeeo cegbyeF& mLeeF& meefceefle kesâ DeOÙe#e jengue MesJeeues Éeje Yeer keâF& yeej ceneveiej heeefuekeâe kesâ DeefOekeâeefjÙeeW mes keâer nw uesefkeâve efHeâj Yeer GvnW DeYeer lekeâ Iej veneR efceuee nw~ peÙe efno veiej-meesveehegj kesâ jefnJeeefmeÙeeW ] b ves nceW Ùen peevekeâejer oer efkeâ veeues keâe efJemleej FmeefueS efkeâÙee ieÙee keäÙeeWekeâ Ùeneb f heeveer efvekeâueves keâer mecemÙee nes jner nw, ceneveiej heeefuekeâe Éeje veeues keâe efJemleej keâjves kesâ meeLe-meeLe ueesieeW keâe Yeer efJemLeeheve keâj efoÙee pees efkeâ mejemej ieuele nw~ jefnJeeefmeer G<ee mee"s (35 Je<e&) ves Dehevee ogKe yeÙeeb keâjles ngS keâne efkeâ ‘‘nce ueesie YeeÌ[s mes jn jns nQ, Iej keâe iegpeeje yengle ceefMkeâue mes nes jne nw~ nceW FOej-GOej Iej kesâ efueS Yeškeâvee heÌ[ jne nw~ uesefkeâve kegâÚ HeâeÙeoe veneR nw, nce ueesieeW ves oueeueeW keâ Yeer hewmes efoÙes, efkeâ ceneveiej heeefuekeâe Éeje nceW Iej efoueJee oes, nceejs Heeme 1995 kesâ hegjeJes nQ, uesekeâve Deepe lekeâ kegâÚ veneR ngDee~ f nce 10 meeueeW mes ueÌ[ jns nQ, uesekeâve f Deepe lekeâ kegâÚ neefmeue veneR ngDee~'' Jeneb keâe Skeâ Deewj jefnJeemeer GcesMe (20 Je<e&) keâe keânvee nw efkeâ nce 4-6 peveeW mes efceuekeâj 5 meeue henues kesâme Yeer efkeâÙee Lee, uesekeâve DeYeer lekeâ keâesF& keâeÙe&Jeener f veneR ngF~ keâesš& ceW leejerKe efceueleer nw Deewj & kegâÚ veneR efceuelee nw~ 12-13 meeue nes ieÙes nceeje PeesheÌ[s štšs uesekeâve Deepe lekeâ f kegâÚ neefmeue veneR ngDee~ jsKee (35) jefnJeeMeer keâe keânvee nw efkeâ, ‘‘nceejer veveo kesâ heeme 95 mes henues keâe hegjeJee nw, cesjer veveo DeYeer veJeer cebyeF& ceW YeeÌ[s mes jn jner g nw, pees PeesheÌ[e veveo keâe Lee Jees Deye cesjer Yeebpeer yeesieme heshej yeveekeâj ues jner nw, keäÙeeWekeâ veveo Deye Ùeneb veneR jnleer nw~ nce f ueesie keâF& yeej veiejmesJekeâ kesâ heeme Yeer ieÙes uesekeâve Je Pet"e DeeÕeemeve oskeâj Ûeues peeles f nQ efkeâ peuo ner legcnW Iej efoueJee oWies, hej Deepe lekeâ Ssmee kegâÚ veneR ngDee~'' ØesceJeleer jeceefkeâMeve keâceeveer jefnJeemeer keâe keânvee nw efkeâ ‘‘nce Deheves Iej kesâ efueS yengle peveeW kesâ heeme ieÙes uesekeâve keâesF& kegâÚ f veneR keâjlee nw, nceejs heeme Flevee hewmee veneR nw efkeâ nce YeeÌ[e oskeâj ®kesâ, yengle hejsMeeveer nes jner nw Deewj mejkeâej nce iejeryeeW kesâ yeejs ceW kegâÚ veneR meesÛe jner nw~'' Fme mebyebOe ceW nceves Jee[& DeeefHeâmej mes ueieeleej mebheke&â keâjves keâer keâesefMeMe keâer uesefkeâve Gvemes mebheke&â veneR nes heeÙee~ ³en mecee®eej He$e efnvoer meeHleeefnkeÀ `pevelee keÀe DeeF&vee' kesÀ ceeefuekeÀ,cegêkeÀ SJeb ÒekeÀeMekeÀë- MekeÀerue Denceo, *mebHeeokeÀ : efmebefÒele efmebn, ves ¶¾ãî ãä½ãÊãñãä¶ã¾ã½ã ãä¹ãÆâ›À,314, ceLegjeoeme efceue kebÀheeGb[, Sve.Sce. peesMeer ceeie&, }esDej hejsue, cegbyeF& 13 mes íHeJeekeÀj ©ce veb. S-126, Deepeeo ceesnuuee, ãä¶ã¾ãÀ ogiee& ceelee cebefoj, mee@uì hesve jes[, mebiece veiej, Sbìe@he efnue, Je[euee (HetJe&) cegbyeF& - 400 037. mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. cees.veb. 9969925602 Govt. of India Regn. No: MAHHIN 07752'13'1'2010- TC * mebHeeokeÀ ¹ããè‚ããÀºããè ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ûŒãºãÀãò ‡ãñŠ Þã¾ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ (¶¾ãã¾ã àãñ¨ã ½ãìâºãƒÃ)

Views

Total views

415

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

156

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×