บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒
จัดพิธี ณ วัดพ...
- ๒ -
๓๘. พระสมุห์ สุวรรณ วัดโกรกตาแปูน/เนินสง่า/ชัยภูมิ เป็น พระครูกนกชัยโสภณ จต.ชท.
๓๙. พระธรรมธร นิยม ธ. วัดเขาตาเงาะ/ห...
- ๓ –
๗๙. พระอธิการสา วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์/สิรินธร/อุบลราชธานี เป็น พระครูโกวิทพัฒนานุกูล จร.ชท.
๘๐. พระปลัด อ่อนจันทร์...
- ๔ -
๑๒๑. พระอธิการเสรี วัดบ้านตลาด/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ เป็น พระครูกิตติปัญญาวุธ จร.ชท.
๑๒๒. พระอธิการเสถียร วัดกระสังข...
- ๕ –
๑๖๓. พระอธิการชนก วัดบ้านหิงห้อย/เทพารักษ์/นครราชสีมา เป็น พระครูโอภาสสีลสังวร จร.ชท.
๑๖๔. พระอธิการสําเรียง วัดพลกร...
- ๖ –
๒๐๔. พระอธิการเสรี วัดเมืองโพธิ์/ห้วยราช/บุรีรัมย์ เป็น พระครูโพธินคราภิรมย์ จร.ชท.
๒๐๕. พระสมุห์ สันติ วัดโคกสะอาด/...
- ๗ -
๒๔๕. พระครูสรพาจน์พิไล (ชํานาญ) ป.ธ. ๔ ธ. วัดปุาศรีถาวรนิมิต/ปากพลี/นครนายก เป็น พระครูปิยสีลคุณ จร.ชท.
๒๔๖. พระครูส...
- ๘ -
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ
๒๘๕. พระครูอินทสารโสภิต (เคน) วัดอินทาราม/กุดข้าวปุูน/อุบลราชธานี เ...
- ๙ –
๓๒๕. พระครูโกมุทสรารักษ์ (แสวง) วัดหนองบัว/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ เป็น ทผจล.ชอ.
๓๒๖. พระครูพิพิธพัฒนพิธาน (บุญลือ) วัดแสน...
- ๑๐ –
๓๖๗. พระครูสุศีลสังวร (สังวาล) วัดปทุมถาวร/ปลาปาก/นครพนม เป็น จต.ชอ.
๓๖๘. พระครูปริยัติอุดมกิจ (หวัน ป.ธ. ๔) วัดฤกษ...
- ๑๑ –
๔๐๙. พระครูเกษมธรรมสถิต (ลมัย) วัดหนองเมือง/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี เป็น จต.ชท.
๔๑๐. พระครูโสภณพัฒนานุกูล (หนูยี่) ว...
- ๑๒ –
๔๕๑. พระครูสารรัตนาภรณ์ (ศิริ) วัดศรีรัตนาราม/ศรีรัตนะ/ศรีสะเกษ เป็น จร.ชอ.
๔๕๒. พระครูสีลธรรมโสภณ (วัชรินทร์) วัดโ...
- ๑๓ –
๔๙๓. พระครูโสรัจฐิติคุณ (เสงี่ยม) วัดหลังถ้ํา/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี เป็น จร.ชอ.
๔๙๔. พระครูรัตตคีรีรักษ์ (สุพล) วัด...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

East-2554-101112

2,385
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,385
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

East-2554-101112

 1. 1. บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ จัดพิธี ณ วัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ******************** ๑. พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (คําสอน) ป.ธ. ๓ ศน.บ. ธ. วัดปุาสว่างวีรวงศ์/สว่างวีระวงศ์/อุบลราชธานี เป็น พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ ทผจล.ชพ. ๒. พระมหาบุญมา ป.ธ. ๕ ศษ.บ. วัดศรีอุดม/เมืองชัยภูมิ ” พระครูสิริธรรมชโยดม ทผจล.ชอ. ๓. พระครูใบฎีกา สมคิด วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูวิจิตรสุนทรธรรม ผจล.ชท. ๔. พระมหาประเสริฐ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดเหล่าข้าว/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” พระครูสุตปรีชากร รจอ.ชอ. ๕. พระมหารอนสันต์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดโนนศิลาราม/บุณฑริก/อุบลราชธานี ” พระครูปริยัติคณานุกิจ ” ๖. พระปลัด วิชัย วัดนาขาม/โพธิ์ไทร/อุบลราชธานี ” พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์ รจอ.ชท. ๗. พระมหาสมพร ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดตลาดประดู่/พิมาย/นครราชสีมา ” พระครูปริยัติวราวุธ จต.ชอ. ๘. พระมหาบุญรวม ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดหนองคุ้ม/วัฒนานคร/สระแก้ว ” พระครูสุตสีลาภรณ์ ” ๙. เจ้าอธิการเหลา วัดศรีสุนทร/บุณฑริก/อุบลราชธานี ” พระครูสุทธิปุญญโสภณ จต.ชท. ๑๐. เจ้าอธิการนิพนธ์ ธ. วัดบูรพาราม/วารินชําราบ/อุบลราชธานี ” พระครูปิยกิจโสภณ ” ๑๑. พระสมุห์ สถิตย์ วัดเวตวันวิทยาราม/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” พระครูโกวิทพัฒนากร ” ๑๒. เจ้าอธิการบุญมี วัดนาคําใหญ่/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ ” ๑๓. เจ้าอธิการบุญยืน วัดท่าช้างน้อย/สว่างวีระวงศ์/อุบลราชธานี ” พระครูกิตติปุญญากร ” ๑๔. เจ้าอธิการชาตรี วัดหนองบัว/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” พระครูวิสุทธิปุญญากร ” ๑๕. เจ้าอธิการวิจิตร วัดปุานาเยีย/นาเยีย/อุบลราชธานี ” พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ์ ” ๑๖. เจ้าอธิการสุนัย วัดโพนทัน/คําเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” พระครูวินัยสารธรรม ” ๑๗. เจ้าอธิการบุญธรรม วัดหนองเดียงน้อย/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูประโชติธรรมวงศ์ ” ๑๘. พระใบฎีกา ไสว วัดบ้านตูม/ศรีรัตนะ/สุรินทร์ ” พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ ” ๑๙. เจ้าอธิการหล้า วัดรังษีญาติการาม/เมืองนครพนม ” พระครูอมรสิทธิธรรม ” ๒๐. เจ้าอธิการปิ่น วัดศรีสว่าง/โพนสวรรค์/นครพนม ” พระครูประภัศร์ศาสนธรรม ” ๒๑. เจ้าอธิการวรากร วัดโพธิ์ชัย/ท่าอุเทน/นครพนม ” พระครูประจักษ์ชัยธรรม ” ๒๒. เจ้าอธิการประกาย วัดสว่างโสภิตาราม/พนา/อํานาจเจริญ ” พระครูสุจิตปัญญาภรณ์ ” ๒๓. พระสมุห์ ผล วัดนาหว้า/เมืองอํานาจเจริญ ” พระครูผาสุกิจวรธรรม ” ๒๔. พระมหาแดนชัย ป.ธ. ๔ ธ. วัดปุาเวฬุวัน/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูวชิรปัญญาภรณ์ ” ๒๕. เจ้าอธิการประมวล ธ. วัดปุาอรัญญวาสี/คง/นครราชสีมา ” พระครูอรัญธรรมาภรณ์ ” ๒๖. เจ้าอธิการเนตร วัดทุ่งสว่าง/เมืองนครราชสีมา ” พระครูอุดมวรรโณภาส ” ๒๗. เจ้าอธิการสมชาย วัดศรีจันทร์เจริญธรรม/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” พระครูสุจิตธรรมวัตร ” ๒๘. พระสมุห์ ณรงค์ วัดหลวงราชบํารุง/วังน้ําเขียว/นครราชสีมา ” พระครูประกาศสุวรรณคุณ ” ๒๙. เจ้าอธิการพิชิต วัดหนองไทร/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูนิโครธวรปัญญา ” ๓๐. เจ้าอธิการแจ่ม วัดดอนม่วง/โนนสูง/นครราขสีมา ” พระครูประภาตธรรมรส ” ๓๑. เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดสระตะเฆ่/โนนไทย/นครราชสีมา ” พระครูโสภณบุญกิจ ” ๓๒. พระปลัด สุพันธ์ วัดใหม่บ้านดอน/เมืองนครราชสีมา ” พระครูโสภณวุฒิธาดา ” ๓๓. พระสมุห์ ไสว วัดสว่างสามัคคี/เมืองยาง/นครราชสีมา ” พระครูประภาสสิกขกิจ ” ๓๔. เจ้าอธิการสนธยา วัดเทพโพธิ์ทอง/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” พระครูสุมนโพธิสุวรรณ ” ๓๕. พระปลัด อธิวัฒน์ วัดหนองสองห้อง/บําเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ ” พระครูวาปีชัยธรรม ” ๓๖. เจ้าอธิการสมนึก ธ. วัดปุาจิตติธรรมวนาราม/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูโพธิวชิรคุณ ” ๓๗. พระสมุห์ สนัด ธ. วัดบ้านเซียม/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ ” พระครูสุนทรวิริยคุณ ”
 2. 2. - ๒ - ๓๘. พระสมุห์ สุวรรณ วัดโกรกตาแปูน/เนินสง่า/ชัยภูมิ เป็น พระครูกนกชัยโสภณ จต.ชท. ๓๙. พระธรรมธร นิยม ธ. วัดเขาตาเงาะ/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ ” พระครูภัทรวิริยาภรณ์ ” ๔๐. เจ้าอธิการนิยม วัดปัจฉิมานุการาม/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูโสภณกิตยากร ” ๔๑. เจ้าอธิการสฤษร์ วัดยางเกี่ยวแฝก/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” พระครูสิทธิถาวรคุณ ” ๔๒. เจ้าอธิการสม วัดนาลาวลาดอํานวย/สตึก/บุรีรัมย์ ” พระครูพิสิฐธรรมาภิรัต ” ๔๓. เจ้าอธิการไสว วัดโศกนาค/คูเมือง/บุรีรัมย์ ” พระครูกิตติสารประภาต ” ๔๔. เจ้าอธิการประดับ วัดหนองกระทุ่ม/คูเมือง/บุรีรัมย์ ” พระครูปัญญาวราลงกรณ์ ” ๔๕. เจ้าอธิการฟอง วัดคิรีเขต/เฉลิมพระเกียรติ/บุรีรัมย์ ” พระครูสุจิตคีรีเขต ” ๔๖. เจ้าอธิการคําพอง วัดลํานางรอง/ละหานทราย/บุรีรัมย์ ” พระครูสุวรรณธรรมบัณฑิต ” ๔๗. เจ้าอธิการแสงเทียน วัดเทพประดิษฐ์/หนองหงส์/บุรีรัมย์ ” พระครูประทีปธรรมบาล ” ๔๘. เจ้าอธิการทรง วัดละลมพนู/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูพิศิษฎ์ธรรมพินิต ” ๔๙. เจ้าอธิการบุญมี ธ. วัดปุาโคกตะเคียน/พลับพลาชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูเขมคุณาธาร ” ๕๐. เจ้าอธิการเสรี วัดบ้านยางโลน/สตึก/บุรีรัมย์ ” พระครูวิจิตรอิสรธรรม ” ๕๑. เจ้าอธิการมานพ วัดบ้านปังกู/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูกนกธรรมสุนทร ” ๕๒. เจ้าอธิการประมวล วัดดอนมนต์/สตึก/บุรีรัมย์ ” พระครูโฆสิตธรรมโชติ ” ๕๓. พระมหาอดุลย์ ป.ธ. ๓ วัดประชาสังคม/ชุมพลบุรี/สุรินทร์ ” พระครูสุตพัฒนธาดา ” ๕๔. พระครูใบฎีกา ประเสริฐ ธ. วัดปุาไทรทอง/ปราสาท/สุรินทร์ ” พระครูคัมภีรปัญญาจารย์ ” ๕๕. เจ้าอธิการสม วัดวารีวัน/พนมดงรัก/สุรินทร์ ” พระครูโสภิตกิตยารักษ์ ” ๕๖. เจ้าอธิการสมภพ ธ. วัดโพธิญาณรังสี/เมืองสุรินทร์ ” พระครูไพรัชปัญญาภรณ์ ” ๕๗. พระปลัด เกียรติชัย วัดมงคลรัตน์/เมืองสุรินทร์ ” พระครูปิยธรรมกิตติ์ ” ๕๘. พระครูวินัยธร ล่ํา วัดโพธาราม/เมืองฉะเชิงเทรา ” พระครูโพธิสุธรรมาทร ” ๕๙. พระครูสมุห์ ดํารัส วัดอ่างเสือดํา/ท่าตะเกียบ/ฉะเชิงเทรา ” พระครูอมรเขมทัต ” ๖๐. เจ้าอธิการสุขสันต์ วัดทุ่งหลวง/เขาฉกรรจ์/สระแก้ว ” พระครูสันติชัยสุนทร ” ๖๑. เจ้าอธิการเงิน วัดคลองหาด/คลองหาด/สระแก้ว ” พระครูเกษมกิจจานุกิจ ” ๖๒. เจ้าอธิการทันยา วัดเขาปุาแก้ว/วังน้ําเย็น/สระแก้ว ” พระครูภัทรกิจจานุการ ” ๖๓. พระมหาวิวัฒน์ ป.ธ. ๖ วัดหนองกะจะ/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูศรีปริยัตยาพิพัฒน์ จร.ชอ. ๖๔. พระมหาเอกอมร ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดมะเริง/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” พระครูสุตวโรปการ ” ๖๕. พระมหาอุทัย ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดพระธาตุมงคลวนาราม/หนองหงส์/บุรีรัมย์ ” พระครูปริยัติวโรทัย ” ๖๖. พระมหามานพ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดร่องมันเทศ/นางรอง/บุรีรัมย์ ” พระครูกัลยาณ์สุตาคม ” ๖๗. พระครูปลัด รุ่งโรจน์ วัดทองนพคุณ/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา ” พระครูจันทสุวรรณสาร ” ๖๘. พระมหาสมพงษ์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดหนองมั่ง/โคกสูง/สระแก้ว ” พระครูปริยัติถาวรกิจ ” ๖๙. พระอธิการบรรจง วัดปุาค้อเจริญธรรม/น้ํายืน/อุบลราชธานี ” พระครูวิบูลญาณคุณ จร.ชท.วิ ๗๐. พระใบฎีกา จําปี วัดวังปลัดสามัคคี/สังขะ/สุรินทร์ ” พระครูโกศลสมาธิวัตร ” ๗๑. พระมหาคําแดง ป.ธ. ๓ วัดคัมภีราวาส/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” พระครูมงคลคัมภีรคุณ จร.ชท. ๗๒. พระอธิการประกอบ วัดท่าเมืองใหม่/วารินชําราบ/อุบลราชธานี ” พระครูนิวิฐบุญญาวัฒน์ ” ๗๓. พระอธิการอุทิศ ธ. วัดปุาเหล่าคํา/สิรินธร/อุบลราชธานี ” พระครูภาวนาธรรมโชติ ” ๗๔. พระอธิการทองคํา วัดบรมคงคา/โขงเจียม/อุบลราชธานี ” พระครูวารีสุวรรณาภรณ์ ” ๗๕. พระอธิการสุฤทธิ์ วัดท่าศิลา/ดอนมดแดง/อุบลราชธานี ” พระครูสุมนพัฒนกิจ ” ๗๖. พระอธิการประเสริฐ วัดบ้านโนนรัง/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูสุภัทรวรวุฒิ ” ๗๗. พระครูสรภาณประสิทธิ์ (มงคล) วัดแก้วมงคล/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” พระครูโสภณนพรัตน์ ” ๗๘. พระอธิการสมคิด วัดแสงอุทัย/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” พระครูอุทัยธรรมกิจ ”
 3. 3. - ๓ – ๗๙. พระอธิการสา วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์/สิรินธร/อุบลราชธานี เป็น พระครูโกวิทพัฒนานุกูล จร.ชท. ๘๐. พระปลัด อ่อนจันทร์ วัดนามน/ตาลสุม/อุบลราชธานี ” พระครูจันทนันทเขต ” ๘๑. พระอธิการอําพร วัดหนองบัวฮี/นาจะหลวย/อุบลราชธานี ” พระครูอุบลคุณาวสัย ” ๘๒. พระครูสมุห์ วิศิษฐ์ศักดิ์ ธ. วัดบูรพา/เมืองอุบลราชธานี ” พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ ” ๘๓. พระอธิการณรงค์ วัดเลียบ/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” พระครูโกศลกัลยาณกิจ ” ๘๔. พระอธิการอํานาจ วัดสวนสวรรค์/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” พระครูปัญญาภูริทัต ” ๘๕. พระอธิการทอง วัดศรีบุญเรือง/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” พระครูพิพัฒน์ธรรมปทีป ” ๘๖. พระอธิการคําแหง วัดศรีสว่าง/กุดข้าวปุูน/อุบลราชธานี ” พระครูวิริยคุโณภาส ” ๘๗. พระอธิการบุญมา วัดโนนบอน/วารินชําราบ/อุบลราชธานี ” พระครูถิรมงคลญาณ ” ๘๘. พระอธิการสมัคร วัดสุวรรณวงศาราม/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” พระครูโสภณสุวรรณสถิต ” ๘๙. พระอธิการเคน วัดบัวแดง/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” พระครูปทุมธรรมานุกูล ” ๙๐. พระอธิการแสวง ธ. วัดปุาดงเสาธุง/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูสิริอุบลคุณ ” ๙๑. พระอธิการบุญเลิศ วัดกุดตากล้า/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูอัครปุญญากร ” ๙๒. พระอธิการจารึก วัดศรีโพธิ์ไทร/นาตาล/อุบลราชธานี ” พระครูโพธิเขตวราภรณ์ ” ๙๓. พระอธิการคูณ ธ. วัดโนนเปือย/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” พระครูวิริยธรรมวิบูลย์ ” ๙๔. พระอธิการสีทา วัดแกนาคํา/สําโรง/อุบลราชธานี ” พระครูรังษีสุวรรณเขต ” ๙๕. พระอธิการสีนวน วัดธรรมละ/เหล่าเสือโก้ก/อุบลราชธานี ” พระครูโชติธรรมานุรักษ์ ” ๙๖. พระอธิการบุญชู วัดวังมน/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” พระครูมงคลปุญญวัฒน์ ” ๙๗. พระอธิการผล วัดสว่างอารุณ/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” พระครูมงคลธรรมนิวิฐ ” ๙๘. พระอธิการบุญ วัดหมากมี่/เมืองอุบลราชธานี ” พระครูมงคลธรรมธีรคุณ ” ๙๙. พระมหาบุญส่ง ป.ธ. ๓ วัดบูรพาราม/คําเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” พระครูสุตบูรพาภิรักษ์ ” ๑๐๐. พระอธิการสมหวัง ธ. วัดดงพยอม/คําเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” พระครูวีรธรรมโสภณ ” ๑๐๑. พระอธิการเดือน วัดเหล่าเมย/ทรายมูล/ยโสธร ” พระครูอรุณธรรมานุสิฐ ” ๑๐๒. พระอธิการปริญญา วัดชัยชนะ/กุดชุม/ยโสธร ” พระครูปัญญานันทวิชัย ” ๑๐๓. พระอธิการศิริศักดิ์ วัดบุญเรือง/เลิงนกทา/ยโสธร ” พระครูกิตติสิทธิวรคุณ ” ๑๐๔. พระอธิการศึกพรรณา ธ. วัดปุาดอนฮี/เลิงนกทา/ยโสธร ” พระครูปัญญากิตติคุณ ” ๑๐๕. พระอธิการประยูร วัดบ้านชาด/เมืองยโสธร ” พระครูปฏิภาณธรรมวิจิตร ” ๑๐๖. พระอธิการไสว วัดสมสะอาด/เมืองยโสธร ” พระครูกันตสีลพินิจ ” ๑๐๗. พระอธิการวิชาญ วัดโสกน้ําใส/เมืองยโสธร ” พระครูปัญญาสารพินิต ” ๑๐๘. พระอธิการวัชราภรณ์ วัดอรุณาราม/มหาชนะชัย/ยโสธร ” พระครูภัทรกิตติวัฒน์ ” ๑๐๙. พระอธิการประสงค์ วัดเหล่าตําแย/กุดชุม/ยโสธร ” พระครูวชิรธรรมวิมล ” ๑๑๐. พระอธิการทองคํา วัดผิผ่วน/ค้อวัง/ยโสธร ” พระครูสุวรรณรัตนวรากร ” ๑๑๑. พระอธิการเสถียร วัดดอนมะยาง/เมืองยโสธร ” พระครูประดิษฐ์วรโชติ ” ๑๑๒. พระอธิการวิเชียร วัดม่วงไข่/ปุาติ้ว/ยโสธร ” พระครูวชิรญาณวิมล ” ๑๑๓. พระอธิการบุญมา วัดดงยาง/มหาชนะชัย/ยโสธร ” พระครูวิโรจน์ปุญญาภิวัฒน์ ” ๑๑๔. พระมหาสมหมาย ป.ธ. ๓ วัดธาตุบึงบอน/ยางชุมน้อย/ศรีสะเกษ ” พระครูวิจิตรวีรานุวัฒน์ ” ๑๑๕. พระอธิการทองสุข วัดบ้านเจี่ย/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” พระครูพิมลสุวรรณธรรม ” ๑๑๖. พระอธิการฤทธิ์ วัดโพธิ์ศรีหนองกก/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” พระครูประสิทธิ์ธรรมรังษี ” ๑๑๗. พระอธิการอุทัย วัดหนองกิโล/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูประภาสโสมคุณ ” ๑๑๘. พระครูสังฆกิจพิมล (ทวี) วัดหนองทุ่ม/พยุห์/ศรีสะเกษ ” พระครูพิศาลพลธรรม ” ๑๑๙. พระอธิการสุพรรณ วัดระหาร/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” พระครูขันติธรรมกิจ ” ๑๒๐. พระอธิการพรหมมา วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” พระครูสุจิตนันทวัฒน์ ”
 4. 4. - ๔ - ๑๒๑. พระอธิการเสรี วัดบ้านตลาด/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ เป็น พระครูกิตติปัญญาวุธ จร.ชท. ๑๒๒. พระอธิการเสถียร วัดกระสังข์/ห้วยทับทัน/ศรีสะเกษ ” พระครูอุดมสีลสารคุณ ” ๑๒๓. พระอธิการเสน ธ. วัดปุาคําบอน/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูญาณประพัฒน์ ” ๑๒๔. พระอธิการบัวลอย วัดบ้านเพ็ก/เบญจลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูปทุมกิตติคุณ ” ๑๒๕. พระอธิการบุญถิน วัดปุาไผ่สามัคคี/โพธิ์ศรีสุวรรณ/ศรีสะเกษ ” พระครูเวฬุวนาภิรม ” ๑๒๖. พระใบฎีกา ศุภกร วัดศิริสว่าง/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” พระครูปภาสโพธิวรคุณ ” ๑๒๗. พระอธิการโกวิทย์ วัดพิมาย/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” พระครูภัทรนันทโกวิท ” ๑๒๘. พระอธิการสัญญา วัดดวนน้อย/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” พระครูสารกิจวิจารณ์ ” ๑๒๙. พระอธิการสมยศ วัดนิคมศิลาราม/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูนิคมขันติธรรม ” ๑๓๐. พระอธิการประยูร วัดหนองแคน/วังหิน/ศรีสะเกษ ” พระครูวาปีสิทธิคุณ ” ๑๓๑. พระอธิการทองคํา วัดบ้านโพธิ์/ศิลาลาด/ศรีสะเกษ ” พระครูสุวรรณโสมคุณ ” ๑๓๒. พระครูปลัด ทอน วัดหนองปลาเข็ง/โนนคูณ/ศรีสะเกษ ” พระครูชาครธรรมกิจ ” ๑๓๓. พระอธิการสอน วัดแสงใหญ่/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” พระครูฉันทธรรมานุศาสก์ ” ๑๓๔. พระอธิการเสถียร วัดโนนสําเริง/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูสถิตอุดมคุณ ” ๑๓๕. พระอธิการซุย วัดตะแบง/ภูสิงห์/ศรีสะเกษ ” พระครูถาวรโพธิวิมล ” ๑๓๖. พระอธิการเพียรเลิศ วัดหนองเหล็ก/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” พระครูอัครวิริยคุณ ” ๑๓๗. พระอธิการพูน วัดเขียนบูรพาราม/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” พระครูบูรพาโพธิธรรม ” ๑๓๘. พระอธิการสาน วัดลําภู/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” พระครูสุมนธรรมโชติ ” ๑๓๙. พระอธิการจรุง วัดไตรราษฎร์สามัคคี/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” พระครูสังวรวุฒิคุณ ” ๑๔๐. พระอธิการบุญเลิศ วัดปทุมวนาราม/ศรีสงคราม/นครพนม ” พระครูวีรสุธรรมคุณ ” ๑๔๑. พระอธิการเจริญ วัดปทุมาราม/เรณูนคร/นครพนม ” พระครูกิตติศาสนธรรม ” ๑๔๒. พระอธิการทวีสุข วัดราชกิจศิลาเหล็ก/ธาตุพนม/นครพนม ” พระครูวิลาศศาสนสุนทร ” ๑๔๓. พระปลัด ขจร วัดสามัคคีธรรม/ปลาปาก/นครพนม ” พระครูอุดมวรรณคุณ ” ๑๔๔. พระอธิการสุรศักดิ์ วัดสว่างโพธิ์ศรี/นาแก/นครพนม ” พระครูอรุณกิตติโสภณ ” ๑๔๕. พระอธิการรื่น วัดศรีแก้วดารา/วังยาง/นครพนม ” พระครูปราโมชรัตนธาดา ” ๑๔๖. พระอธิการเสียง วัดโคกกุง/เมืองนครพนม ” พระครูสุขุมกัลยาณวาที ” ๑๔๗. พระอธิการคัญชัย วัดศรีนครานุรักษ์/นาแก/นครพนม ” พระครูรัตนกิตติญาณ ” ๑๔๘. พระอธิการหนูบาล วัดศรีสะอาด/ธาตุพนม/นครพนม ” พระครูมงคลธรรมนิมิต ” ๑๔๙. พระอธิการเสรย วัดภูหินเรือ/เมืองมุกดาหาร ” พระครูสุวัฒน์สีลคุณ ” ๑๕๐. พระอธิการไหล วัดโพธิ์ศรี/ดงหลวง/มุกดาหาร ” พระครูบวรโพธิสิริวัฒน์ ” ๑๕๑. พระอธิการวิรัตน์ ธ. วัดดอยสวรรค์/เมืองอํานาจเจริญ ” พระครูวิรัตน์สมาจารย์ ” ๑๕๒. พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองไฮ/เสนางคนิคม/อํานาจเจริญ ” พระครูสิทธิมงคลธรรม ” ๑๕๓. พระอธิการคงศักดิ์ วัดหนองมะแซว/เมืองอํานาจเจริญ ” พระครูรัตนกัลยาณคุณ ” ๑๕๔. พระครูสังฆรักษ์ บรรจง วัดชะแงะ/หัวตะพาน/อํานาจเจริญ ” พระครูสารธรรมฉันทคุณ ” ๑๕๕. พระอธิการประมวล วัดหนองนกหอ/ลืออํานาจ/อํานาจเจริญ ” พระครูประภาสสารคุณ ” ๑๕๖. พระอธิการภูมี วัดเขายายเที่ยงเหนือ/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” พระครูพิสุทธิ์มงคลการ ” ๑๕๗. พระครูจีรวัฒน์ วัดโคกศรีสะเกษ/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูพิพัฒน์อิสรคุณ ” ๑๕๘. พระครูใบฎีกา หนูแก้ว วัดบ้านใหม่ศรีสุข/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” พระครูวิบูลศีลพรต ” ๑๕๙. พระอธิการดาวน้อย วัดคอนน้อย/โนนสูง/นครราชสีมา ” พระครูพิพิธขันติธรรม ” ๑๖๐. พระครูสมุห์ อุบล วัดปุาสถานีใหม่จันทึก/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูสันติมโนดม ” ๑๖๑. พระใบฎีกา บุญนํา วัดนามาบ/ขามสะแกแสง/นครราชสีมา ” พระครูปัญญาจันทคุณ ” ๑๖๒. พระสมุห์ สมศักดิ์ วัดศรีมงคล/จักราช/นครราชสีมา ” พระครูอุดมธรรมานันท์ ”
 5. 5. - ๕ – ๑๖๓. พระอธิการชนก วัดบ้านหิงห้อย/เทพารักษ์/นครราชสีมา เป็น พระครูโอภาสสีลสังวร จร.ชท. ๑๖๔. พระอธิการสําเรียง วัดพลกรัง/เมืองนครราชสีมา ” พระครูไพโรจน์พลากร ” ๑๖๕. พระอธิการบุญสม วัดใหม่หนองดุม/สูงเนิน/นครราชสีมา ” พระครูโสภิตสมาจารคุณ ” ๑๖๖. พระอธิการโสภา วัดหนองจะบก/สีดา/นครราชสีมา ” พระครูวิชิตศุภการ ” ๑๖๗. พระอธิการบุญค้ํา วัดหนองแวง/บัวลาย/นครราชสีมา ” พระครูโสภิตปุญโญปถัมภ์ ” ๑๖๘. พระอธิการประสิทธิ์ วัดโนนกระหาด/ประทาย/นครราชสีมา ” พระครูบวรสิทธิคุณ ” ๑๖๙. พระอธิการบุญทัน วัดประดู่งาม/ครบุรี/นครราชสีมา ” พระครูรัตนปัญญาภิมณฑ์ ” ๑๗๐. พระอธิการประจักร์ วัดตาจั่น/คง/นครราชสีมา ” พระครูสุทธิปุญญาคม ” ๑๗๑. พระอธิการบรรพต วัดดอนอีลุ่ม/ประทาย/นครราชสีมา ” พระครูไพโรจน์พุทธิคุณ ” ๑๗๒. พระอธิการคําพอง วัดหนองนกคู่/ชุมพวง/นครราชสีมา ” พระครูสมัครธรรมวิบูล ” ๑๗๓. พระอธิการไพศาล วัดบ้านจาบ/โนนแดง/นครราชสีมา ” พระครูโสภณปัญญาภิธาน ” ๑๗๔. พระอธิการพรมสี วัดสระไผ่/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” พระครูเวฬุสรารักษ์ ” ๑๗๕. พระอธิการประพันธ์ศักดิ์ ธ. วัดปุาเทสรังสี/โชคชัย/นครราชสีมา ” พระครูวิสุทธิธรรมรัต ” ๑๗๖. พระอธิการธีระพล วัดธรรมจักรเสมาราม/สูงเนิน/นครราชสีมา ” พระครูธรรมจักรเสมารักษ์ ” ๑๗๗. พระอธิการประชัน วัดชีวาน/พิมาย/นครราชสีมา ” พระครูโสภณธรรมวิชิต ” ๑๗๘. พระอธิการฉอ้อน วัดดอนไพล/โชคชัย/นครราชสีมา ” พระครูวิศาลบุญวัฒน์ ” ๑๗๙. พระอธิการมานพ วัดห้วยทราย/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” พระครูพิชัยวาลุกาธาร ” ๑๘๐. พระอธิการยัง วัดสีสุก/โนนสูง/นครราชสีมา ” พระครูวิสุทธิมงคลธรรม ” ๑๘๑. พระอธิการขวาน วัดโคกน้อย/โนนไทย/นครราชสีมา ” พระครูมงคลธรรมวัฒน์ ” ๑๘๒. พระอธิการเพชร วัดโคกใบบัว/ครบุรี/นครราชสีมา ” พระครูมงคลวชิรญาณ ” ๑๘๓. พระอธิการโกมล วัดโนนศิลาทอง/ภักดีชุมพล/ชัยภูมิ ” พระครูประทุมชัยธรรม ” ๑๘๔. พระสมุห์ พันธ์ วัดมณีรัตน์/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ ” พระครูรัตนธรรมาภิรัต ” ๑๘๕. พระใบฎีกา อดุลย์ ธ. วัดปุาซับทอง/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ ” พระครูอดุลย์วินยานุศาสก์ ” ๑๘๖. พระอธิการสนั่น วัดศาลาลอย/บ้านเขว้า/ชัยภูมิ ” พระครูอาคมธรรมาวุธ ” ๑๘๗. พระอธิการกล้า วัดชนะจินดาราม/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” พระครูประทีปธรรโมดม ” ๑๘๘. พระอธิการประหยัด วัดท่าแขกวนาราม/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” พระครูอมรชัยวัฒน์ ” ๑๘๙. พระครูสังฆรักษ์ เอกชัย วัดส้มปุอย/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” พระครูสิทธิชัยการ ” ๑๙๐. พระปลัด ภัทราวุธ วัดสว่างแสงอรุณ/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ ” พระครูอรุณคุณาธาร ” ๑๙๑ พระอธิการพนม วัดสุนทริกา/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูสุนทรปัญญาภิมณฑ์ ” ๑๙๒. พระครูใบฎีกา ธนวัฒน์ วัดเวฬุวัน/คอนสาร/ชัยภูมิ ” พระครูเวฬุวันจันทรังษี ” ๑๙๓. พระอธิการบุญทม วัดธงทราย/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูวิจารธรรมทัศน์ ” ๑๙๔. พระอธิการเจริญ วัดศรีสุนทร/เมืองชัยภูมิ ” พระครูสุนทรจันทวิมล ” ๑๙๕. พระอธิการสุนันท์ วัดโปุงขุนเพชร/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” พระครูพัชรชยาภินันท์ ” ๑๙๖. พระอธิการอุดร วัดบ้านภูเขาทอง/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ ” พระครูสันติสุวรรณบรรพต ” ๑๙๗. พระอธิการศิริ วัดใหม่เจริญธรรม/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” พระครูพิพัฒน์ชัยธรรม ” ๑๙๘. พระอธิการบัวเรียน วัดตาลนาแซง/เมืองชัยภูมิ ” พระครูสุภัทรชัยธรรม ” ๑๙๙. พระมหาสมภาร ป.ธ. ๓ วัดบ้านเมืองแฝก/ลําปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” พระครูสุตพัฒนธํารง ” ๒๐๐. พระอธิการอินทร์ วัดบ้านตาแผ้ว/เมืองบุรีรัมย์ ” พระครูอุดมมงคลการ ” ๒๐๑. พระครูสังฆรักษ์ วิเชียร วัดอิสาณ/เมืองบุรีรัมย์ ” พระครูวชิรธรรมารม ” ๒๐๒. พระอธิการเลิศ วัดหนองพลวง/กระสัง/บุรีรัมย์ ” พระครูบวรธรรมวัตร ” ๒๐๓. พระอธิการแหลม วัดปุาแก้วหนองแสง/ลําปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” พระครูรัตนวนานุรักษ์ ”
 6. 6. - ๖ – ๒๐๔. พระอธิการเสรี วัดเมืองโพธิ์/ห้วยราช/บุรีรัมย์ เป็น พระครูโพธินคราภิรมย์ จร.ชท. ๒๐๕. พระสมุห์ สันติ วัดโคกสะอาด/ละหานทราย/บุรีรัมย์ ” พระครูผาสุกจิตตานุรักษ์ ” ๒๐๖. พระอธิการพรหมลิขิต ธ. วัดปุาเทพพยัคฆภูมิ/ละหานทราย/บุรีรัมย์ ” พระครูวิบูลธรรมาภิวัฒน์ ” ๒๐๗. พระอธิการพิชัย วัดหนองยายพิมพ์/นางรอง/บุรีรัมย์ ” พระครูวชิรปัญญาพิชัย ” ๒๐๘. พระอธิการเป วัดสายโท ๕ เหนือ/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” พระครูมงคลเปมคุณ ” ๒๐๙. พระอธิการสุชาติ วัดหนองปรือ/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” พระครูสถิตบุญญาธร ” ๒๑๐. พระอธิการธีรศักดิ์ชัย วัดทุ่งชะมด/กระสัง/บุรีรัมย์ ” พระครูกิตติธีรธรรม ” ๒๑๑. พระอธิการสมบูรณ์ วัดหนองตาบุญ/ลําปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” พระครูอุดมบุญสาร ” ๒๑๒. พระอธิการกว้าง วัดโคกศรี/นาโพธิ์/บุรีรัมย์ ” พระครูพิศาลปัญญาทัศน์ ” ๒๑๓. พระครูสมุห์ บุญส่ง ธ. วัดบ้านปลาย/กระสัง/บุรีรัมย์ ” พระครูพิศาลวัฒนคุณ ” ๒๑๔. พระอธิการนึก วัดวงษ์วารี/พุทไธสง/บุรีรัมย์ ” พระครูพิจารธรรมโฆษ ” ๒๑๕. พระใบฎีกา สัญญา วัดโนนสวรรค์/บ้านด่าน/บุรีรัมย์ ” พระครูสุทธิธรรมาภินันท์ ” ๒๑๖. พระอธิการสมาน วัดปุาบูรพา/ปะคํา/บุรีรัมย์ ” พระครูพัชรบูรพาภิรมย์ ” ๒๑๗. พระอธิการจันดี วัดโสภณวนารามปอแดง/แคนดง/บุรีรัมย์ ” พระครูโสภณพนาภิรักษ์ ” ๒๑๘. พระอธิการหนุน วัดสวัสดี/เมืองบุรีรัมย์ ” พระครูโสตถิธรรมพิมล ” ๒๑๙. พระใบฎีกา เหลื่อม วัดโคกเจริญ/พลับพลาชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูสถิตวุฒิสาร ” ๒๒๐. พระอธิการเทพ วัดเกษมสุวรรณ/บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์ ” พระครูเกษมสุวรรณาภิรมย์ ” ๒๒๑. พระอธิการดี วัดราษฎร์สามัคคี/สนม/สุรินทร์ ” พระครูสุนทรสีลานุยุต ” ๒๒๒. พระอธิการชัยวัฒน์ วัดศรีสะอาด/โนนนารายณ์/สุรินทร์ ” พระครูปัญญาจารพิมล ” ๒๒๓. พระอธิการโสภา วัดอรัญญวารี/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” พระครูอรัญสุนทรธรรม ” ๒๒๔. พระอธิการวิเชียร วัดบ้านโคกไทร/สังขะ/สุรินทร์ ” พระครูสุธรรมพัชรคุณ ” ๒๒๕. พระสมุห์ สุดใจ วัดระกาไกรสร/เมืองสุรินทร์ ” พระครูกิตติจารุวรรณ ” ๒๒๖. พระอธิการเสาร์ วัดจําปามณี/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” พระครูประภาตวีรคุณ ” ๒๒๗. พระอธิการถวิล วัดไพรษร/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” พระครูพิสณฑ์กิตติสาร ” ๒๒๘. พระปลัด กัมปนาท วัดโพธิ์ศรีสะอาด/ท่าตูม/สุรินทร์ ” พระครูสุทธิชาครธรรม ” ๒๒๙. พระอธิการพุทธ ธ. วัดปุาอําปึล/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” พระครูไพศาลกิจจาภิวัฒน์ ” ๒๓๐. พระอธิการกอง วัดธรรมาวาส/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” พระครูรัตนธรรมวิรุฬห์ ” ๒๓๑. พระสมุห์ สุธี วัดนาสม/เมืองสุรินทร์ ” พระครูสุเขตสมานธรรม ” ๒๓๒. พระอธิการสําราญ วัดบ้านสว่าง/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” พระครูอุทัยปุญญาภินันท์ ” ๒๓๓. พระอธิการอุทิศ วัดโพธาราม/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” พระครูสถิตโพธาภิรม ” ๒๓๔. พระสมุห์ มนต์รัตน์ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม/ลําดวน/สุรินทร์ ” พระครูโพธิสุวรรณรัตน์ ” ๒๓๕. พระอธิการดอน วัดหนองเกาะ/สําโรงทาบ/สุรินทร์ ” พระครูมงคลสรานุรักษ์ ” ๒๓๖. พระสมุห์ พรศักดิ์ วัดแจ้ง/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” พระครูโอภาสปัญญาวัฒน์ ” ๒๓๗. พระอธิการไพบูลย์ วัดโคกสว่าง/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” พระครูอรุณจันทวงศ์ ” ๒๓๘. พระใบฎีกา สํารวย วัดศรีมงคล/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” พระครูสถิตคุณารักษ์ ” ๒๓๙. พระอธิการทองขาว วัดโคกพนมดี/ศรีมโหสถ/ปราจีนบุรี ” พระครูสุวรรณมงคลญาณ ” ๒๔๐. พระสมุห์ สุทิน วัดยายเม้าเตี้ย/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี ” พระครูกันตวรรณาภรณ์ ” ๒๔๑. พระอธิการอํานาจ วัดคลองปลาดุกลาย/นาดี/ปราจีนบุรี ” พระครูสิทธิจันทคุณ ” ๒๔๒. พระปลัด บรรจง วัดศรีมงคล/เมืองปราจีนบุรี ” พระครูกันตมงคลธรรม ” ๒๔๓. พระอธิการตี๋ วัดธรรมารามประดิษฐ์/เมืองปราจีนบุรี ” พระครูวรธรรมาภิบาล ” ๒๔๔. พระอธิการสุ่ม วัดใหม่ประชุมชน/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี ” พระครูมงคลธรรมสโมธาน ”
 7. 7. - ๗ - ๒๔๕. พระครูสรพาจน์พิไล (ชํานาญ) ป.ธ. ๔ ธ. วัดปุาศรีถาวรนิมิต/ปากพลี/นครนายก เป็น พระครูปิยสีลคุณ จร.ชท. ๒๔๖. พระครูสมุห์ ทองล้วน วัดดอนเปร็ง/บ้านนา/นครนายก ” พระครูสุทธิสุวรรณคุณ ” ๒๔๗. พระสมุห์ สมพิศ วัดบ้านดง/เมืองนครนายก ” พระครูอดุลโพธิธรรม ” ๒๔๘. พระปลัด วรวุฒิ วัดพรหมมหาจุฬามุนี/เมืองนครนายก ” พระครูโสภณพรหมรังษี ” ๒๔๙. พระอธิการอุลัย วัดโคกกรวด/ปากพลี/นครนายก ” พระครูโสภณธรรมสาร ” ๒๕๐. พระอธิการประทวน วัดบุญเขตร์/องครักษ์/นครนายก ” พระครูสุเขตบุญวัฒน์ ” ๒๕๑. พระอธิการนวิน วัดโพธิ์/บางคล้า/ฉะเชิงเทรา ” พระครูโพธิญาณวัฒน์ ” ๒๕๒. พระปลัด ชูชาติ วัดเทวารุทธาราม/คลองเขื่อน/ฉะเชิงเทรา ” พระครูภัททปัญญาทร ” ๒๕๓. พระครูสังฆรักษ์ ปฏิภาณ วัดห้วยพลู/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” พระครูปรีชาธรรมวิมล ” ๒๕๔. พระอธิการวันชัย วัดจอมมณี/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” พระครูวชิรวีรธรรม ” ๒๕๕. พระปลัด พงษ์ศักดิ์ วัดเทพราชปวราราม/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา ” พระครูสุเทพประภาธร ” ๒๕๖. พระอธิการบรรจง วัดหนองสร้อยติ่ง/แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา ” พระครูวิสิฐกิตติสาร ” ๒๕๗. พระอธิการสว่าง วัดสะแกงาม/ราชสาส์น/ฉะเชิงเทรา ” พระครูโอภาสสีลสุนทร ” ๒๕๘. พระอธิการปรีชา วัดลาดบางกระเบน/บางน้ําเปรี้ยว/ฉะเชิงเทรา ” พระครูสถิตวรธรรมปคุณ ” ๒๕๙. พระอธิการสนม วัดเจริญสุข/ตาพระยา/สระแก้ว ” พระครูปัญญาสิริโชติ ” ๒๖๐. พระอธิการนิ่ม วัดวังจั่น/เมืองสระแก้ว ” พระครูวินิตธรรมวัฒน์ ” ๒๖๑. พระปลัด สงวน วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์/เมืองสระแก้ว ” พระครูสุธรรมคุณสาร ” ๒๖๒. พระอธิการคําสอน วัดโคกสะพานขาว/อรัญประเทศ/สระแก้ว ” พระครูโกศลอรรถสาร ” ๒๖๓. พระอธิการทอง วัดดงยางประชาสรรค์/อรัญประเทศ/สระแก้ว ” พระครูสุวรรณถิรคุณ ” ๒๖๔. พระอธิการเอกนรินทร์ วัดทุ่งกบินทร์/วังสมบูรณ์/สระแก้ว ” พระครูอโศกสารกิจ ” ๒๖๕. พระมหาชอบ ป.ธ. ๕ วัดพิชโสภาราม/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” พระครูสิริภาวนาภิรม รจร. ๒๖๖. พระใบฎีกา เสถียร วัดหนองนาเวียง/น้ําเกลี้ยง/ศรีสะเกษ ” พระครูวาปีเขมากร ” ๒๖๗. พระกินเรศ วัดธาตุมหาชัย/ปลาปาก/นครพนม ” พระครูกัลยาณธรรมวิจิตร ” ๒๖๘. พระครูใบฎีกา สราวุธ วัดกกต้อง/เมืองนครพนม ” พระครูสารธรรมวิจิตร ” ๒๖๙. พระสมาน วัดโนนแปะ/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูสุกิจวุฒิโสภณ ” ๒๗๐. พระประดิษฐ์ วัดคลองแคเหนือ/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” พระครูสถิตกิตติสาร ” ๒๗๑. พระนิ่ม วัดใหญ่สุขัง/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูนิมิตพัฒนาทร ” ๒๗๒. พระครูนิมิต วัดอินทร์ประชาราษฎร์/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” พระครูวิบูลประชานุกิจ ” ๒๗๓. พระสมุห์ วิโรจน์ วัดไพรบึง//ไพรบึง/ศรีสะเกษ ” พระครูปภาสธรรมากร ผจร. ๒๗๔. พระจันที วัดหนองแคนใหญ่/เมืองจันทร์/ศรีสะเกษ ” พระครูมงคลธรรมานุการ ” ๒๗๕. พระปลัด สุรเทพ วัดศิริวราวาส/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต ” ๒๗๖. พระปลัด สวัสดิ์ วัดเชตวนาราม/ปทุมราชวงศา/อํานาจเจริญ ” พระครูปทีปธรรมานุยุต ” ๒๗๗. พระมหาประสิทธิ์ ป.ธ. ๔ วัดสว่างวนาราม/เสิงสาง/นครราชสีมา ” พระครูปริยัติสิทธานุการ ” ๒๗๘. พระมหาประเสริฐ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดตะคร้อ/คง/นครราชสีมา ” พระครูปริยัตยาคม ” ๒๗๙. พระครูปลัด นิพนธ์ ธ. วัดปุาหนองปลิง/เมืองนครราชสีมา ” พระครูธรรมวรคุณ ” ๒๘๐. พระภิชยพล วัดพลับทอง/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” พระครูสุวรรณสารานุกูล ” ๒๘๑. พระปลัด พวง วัดหนองขาม/พิมาย/นครราชสีมา ” พระครูภัทรกิตยาภรณ์ ” ๒๘๒. พระปลัด สมบัติ วัดโพธิ์ทองเจริญ/เฉลิมพระเกียรติ/นครราชสีมา ” พระครูพัชรโพธิคุณ ” ๒๘๓. พระสุรชาติ วัดสระสี่เหลี่ยม/บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา ” พระครูปัญญาเตชคุณ ” ๒๘๔. พระเหลือ วัดพรมศิลาแตล/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” พระครูพิศิษฏ์กิจจานุกิจ ”
 8. 8. - ๘ - รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ๒๘๕. พระครูอินทสารโสภิต (เคน) วัดอินทาราม/กุดข้าวปุูน/อุบลราชธานี เป็น ทป.จอ.ชพ. ๒๘๖. พระครูเมตตาวรคุณ (พรมมา) วัดโนนสนาม/ทุ่งศรีอุดม/อุบลราชธานี ” จอ.ชพ. ๒๘๗. พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ (จินดา ป.ธ. ๔) วัดสิงห์ท่า/เมืองยโสธร ” ” ๒๘๘. พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ (ผุดผ่อง ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดสว่าง/ค้อวัง/ยโสธร ” ” ๒๘๙. พระครูสิริคณาภิรักษ์ (หนูพูน ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดโนนติ้ว/ยางชุมน้อย/ศรีสะเกษ ” ” ๒๙๐. พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ (จินดา ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดปทุมาราม/บ้านแพง/นครพนม ” ” ๒๙๑. พระครูถาวรกิจจารักษ์ (คง) วัดใหญ่สูงเนิน/สูงเนิน/นครราชสีมา ” ” ๒๙๒. พระครูโอภาสวิริยานุวัตร (จํารัส) วัดบ้านโคกหนองแวง/โนนแดง/นครราชสีมา ” ” ๒๙๓. พระครูอรรถธรรมโกศล (สุนทร) วัดบึงบริบูรณ์/เนินสง่า/ชัยภูมิ ” ” ๒๙๔. พระครูสิริคณารักษ์ (ผล) วัดจําปา/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” ” ๒๙๕. พระครูสิริปริยัติธาดา (มานิตย์ ป.ธ. ๕) วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม/โนนสุวรรณ/บุรีรัมย์ ” ” ๒๙๖. พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ ป.ธ. ๖ พธ.บ. Ph.D.) วัดศรีรัตนาราม/เมืองสุรินทร์ ” ” ๒๙๗. พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม) วัดสง่างาม/เมืองปราจีนบุรี ” ” ๒๙๘. พระครูพุทธวราธิคุณ (สุทธิพงษ์ ป.ธ. ๔) วัดพระโต/นาตาล/อุบลราชธานี ” จอ.ชอ. ๒๙๙. พระครูสุทธิพัฒนกิจ (สุภกิจ) วัดหนองดุม/น้ําขุ่น/อุบลราชธานี ” ” ๓๐๐. พระครูอรุณธรรมโกศล (อุทัย) วัดปุานาเยีย/นาเยีย/อุบลราชธานี ” ” ๓๐๑. พระครูวีรวงศ์บรรหาร (เวที) วัดทุ่งศรีเจริญ/สว่างวีระวงศ์/อุบลราชธานี ” ” ๓๐๒. พระครูโพธิเขตวรคุณ (บุญเลี้ยง) วัดโพธาราม/โขงเจียม/อุบลราชธานี ” ” ๓๐๓. พระครูประภัศร์สุตาลังการ (เทือง ป.ธ. ๓) วัดปรือใหญ่/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” ” ๓๐๔. พระครูสุจิตโพธาลังการ (สุรศักดิ์) วัดบ้านโดด/โพธิ์ศรีสุวรรณ/ศรีสะเกษ ” ” ๓๐๕. พระครูบวรโพธิวัฒน์ (ประยูร) วัดธาตุศรีคุณ/นาแก/นครพนม ” ” ๓๐๖. พระครูวิชิตวรเขต (ทรงศักดิ์) วัดศรีสะอาด/วังยาง/นครพนม ” ” ๓๐๗. พระครูสารธรรมคุณ (คํา) ธ. วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์/ชานุมาน/อํานาจเจริญ ” ” ๓๐๘. พระครูอาทรธรรมธัช (ทองดี) วัดโนนลอย/เมืองยาง/นครราชสีมา ” ” ๓๐๙. พระครูวิจิตรธรรมาทร (เรียน) วัดโคกกลาง/ลําปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” ” ๓๑๐. พระครูรัตนสราภิบาล (เส็ง) วัดหนองหงษ์/หนองหงส์/บุรีรัมย์ ” ” ๓๑๑. พระครูพิมลปัญญาคุณ (สมบูรณ์) วัดไทรทอง/แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา ” ” ๓๑๒. พระครูสุพัฒนพิมล (สนชัย) วัดบางกระเจ็ด/บางคล้า/ฉะเชิงเทรา ” ” ๓๑๓. พระครูรัตนสราภิวัฒน์ (จันลา) วัดสมพรรัตนาราม/บุณฑริก/อุบลราชธานี ” ทจอ.ชอ. ๓๑๔. พระครูอุดมพัฒนากร (กร) วัดอุตตมผลาราม/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” ” ๓๑๕. พระครูอุดมศาสนธรรม (กล) วัดเหล่าไฮ/คําเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” ” ๓๑๖. พระครูผาสุกิจโกศล (ผอง) วัดพานทา/เมืองศรีสะเกษ ” ” ๓๑๗. พระครูภาวนาวัชรคุณ (เพชร) ธ. วัดคลองนา/เมืองฉะเชิงเทรา ” ทผจล.ชพ.วิ. ๓๑๘. พระครูสิริสารานุกูล (ณรงค์) วัดมหาธาตุ/เมืองยโสธร ” ผจล.ชพ. ๓๑๙. พระครูสิทธิวรารักษ์ (พัทพงษ์) วัดโสธรวราราม/เมืองฉะเชิงเทรา ” ” ๓๒๐. พระครูวัชรสิทธิคุณ (สุพิสิทธิ์ ป.ธ. ๔ ศน.บ.) ธ. วัดปุาศรีสําราญ/เมืองศรีสะเกษ ” ทผจล.ชพ. ๓๒๑. พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา) วัดเกตุสโมสร/บางน้ําเปรี้ยว/ฉะเชิงเทรา ” ” ๓๒๒. พระครูปริยัติโพธิคุณ (ณรงค์ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดน้อยโพธิ์คํา/เมืองนครพนม ” ทผจล. ชอ.วิ. ๓๒๓. พระครูสุตปัญญาวัฒน์ (ประยูร ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดทุ่งแฝก/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” ” ๓๒๔. พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์) วัดปุามะไฟ/เมืองปราจีนบุรี ” ”
 9. 9. - ๙ – ๓๒๕. พระครูโกมุทสรารักษ์ (แสวง) วัดหนองบัว/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ เป็น ทผจล.ชอ. ๓๒๖. พระครูพิพิธพัฒนพิธาน (บุญลือ) วัดแสนภูดาษ/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา ” ” ๓๒๗. พระครูวีรปัญญาภรณ์ (มี) วัดบ้านด่าน/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” รจอ.ชอ. ๓๒๘. พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง) วัดนาครินทร์/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” ” ๓๒๙. พระครูสิริปุญญโสภณ (บุญธง ป.ธ. ๔) วัดกุญชร/ท่าอุเทน/นครพนม ” ” ๓๓๐. พระครูวชิรธรรมพินิต (วัชรพล) วัดเหล่าต้นยม/นิคมคําสร้อย/มุกดาหาร ” ” ๓๓๑. พระครูพิศาลปัญญาวุธ (พูน) วัดศรีสุภณ/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ” ๓๓๒. พระครูปัญญาวัฒนกิจ (ฉลอง) วัดมะเกลือใหม่/สูงเนิน/นครราชสีมา ” ” ๓๓๓. พระครูพิพัฒน์วัชรภูมิ (เทิม) วัดเพชรภูมิสุวรรณ์/บําเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ ” ” ๓๓๔. พระครูประโชติสารธรรม (สมจันทร์) วัดโคกสว่าง/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” ” ๓๓๕. พระครูพิพิธประชานาถ (นาน) วัดสามัคคี/เมืองสุรินทร์ ” ทป.จต.ชอ. ๓๓๖. พระครูสุนทรวิสุทธิ์ (สังเวียน) วัดสบกเขียว/ปากพลี/นครนายก ” ” ๓๓๗. พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ (สะอาด) วัดจานตะโนน/เมืองอุบลราชธานี ” จต.ชอ. ๓๓๘. พระครูโพธิ์ธรรมวัฒน์ (จันทร์ศรี) วัดท่าโพธิ์ศรี/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ” ๓๓๙. พระครูวิชัยธรรมาภรณ์ (ทองกลม) วัดบ้านแดง/ดอนมดแดง/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๐. พระครูประโชติธรรมรังษี (เลี่ยม) วัดหนองแสง/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๑. พระครูปัญญาธรรมสถิต (สังข์ทอง) วัดศรีจันทราราม/วารินชําราบ/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๒. พระครูประทีปธรรมกิจ (ธีรชัย) วัดวรรณวารี/วารินชําราบ/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๓. พระครูโพธิธรรมโสภณ (สินทร) วัดโนนโพธิ์/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๔. พระครูวรการโสภิต (อรุณ) วัดบ้านแก้ง/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๕. พระครูพิพัฒโนภาส (สมัย) วัดโสกแสง/นาจะหลวย/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๖. พระครูประทีปภัทรคุณ (นิยม) วัดราษฎร์สามัคคี/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๗. พระครูอุดรธรรมาภรณ์ (อุดร) ธ. วัดเมืองเดช/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๘. พระครูมงคลชยากร (ชาญชัย) วัดมงคลสวรรค์/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” ” ๓๔๙. พระครูสุคนธเขมคุณ (จําปี) วัดมุจลินทาราม/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ” ๓๕๐. พระครูวิจิตรธรรมสุนทร (สุกรรณ) ธ. วัดปุาบ้านเก่าค้อทอง/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” ” ๓๕๑. พระครูนิมิตธรรมปภากร (สุรพล) วัดธรรมนิมิต/เมืองยโสธร ” ” ๓๕๒. พระครูบุญวัฒน์โสภณ (บุญร่วม) ธ. วัดประชาอุทิศ/คําเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” ” ๓๕๓. พระครูถาวรธรรมรังษี (แสง) วัดตาโกน/เมืองจันทร์/ศรีสะเกษ ” ” ๓๕๔. พระครูกิตติพลาธร (กลัด) วัดทุ่งสว่าง/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ” ๓๕๕. พระครูอภินันท์สังฆกิจ (ตัน) วัดโนนดู่/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” ” ๓๕๖. พระครูโอภาสโพธิธรรม (ยศ) วัดบ้านโพธิ์/เมืองศรีสะเกษ ” ” ๓๕๗. พระครูธรรมสารสาธิต (ไสว) ธ. วัดประชานิมิต/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ” ๓๕๘. พระครูพิมลถาวรธรรม (คาร) วัดหนองเหล็ก/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ” ๓๕๙. พระครูโสภณสังวรคุณ (สง่า) วัดบ้านผึ้ง/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” ” ๓๖๐. พระครูสุเมธศีลคุณ (คุณาวุฒิ) วัดส้มปุอยใหญ่/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” ” ๓๖๑. พระครูกิตติวรโสภณ (บัญชา) ธ. วัดประชารังสฤษฎิ์/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ” ๓๖๒. พระครูโพธิคุณสถิต (จันศรี) วัดโพธิ์ชัย/ศรีสงคราม/นครพนม ” ” ๓๖๓. พระครูสุทธิธรรมวัฒน์ (สวัสดิ์) วัดโนนสะอาด/เมืองนครพนม ” ” ๓๖๔. พระครูสุจิตพัฒนคุณ (ประฉันท์) วัดวังตามัว/เมืองนครพนม ” ” ๓๖๕. พระครูปทุมกิจจาภรณ์ (ทองจันทร์) วัดศรีบัวบาน/ปลาปาก/นครพนม ” ” ๓๖๖. พระครูสุจิตธรรมประคุณ (ปานทอง) วัดโนนสวรรค์/เรณูนคร/นครพนม ” ”
 10. 10. - ๑๐ – ๓๖๗. พระครูสุศีลสังวร (สังวาล) วัดปทุมถาวร/ปลาปาก/นครพนม เป็น จต.ชอ. ๓๖๘. พระครูปริยัติอุดมกิจ (หวัน ป.ธ. ๔) วัดฤกษ์อุดม/ปทุมราชวงศา/อํานาจเจริญ ” ” ๓๖๙. พระครูโสภณธรรมวัตร (จ้อย) วัดสะแกแสง/ขามสะแกแสง/นครราชสีมา ” ” ๓๗๐. พระครูสถิตธัญญารักษ์(คง) วัดหลุมข้าว/โนนสูง/นครราชสีมา ” ” ๓๗๑. พระครูโสตถิธรรมนาถ(แฝง) วัดบ้านขี้เหล็ก/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ” ๓๗๒. พระครูโพธิศีลากร (สมศรี) วัดโพธิ์เย็น/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” ” ๓๗๓. พระครูประชากรพิพัฒน์ (ทูลสวัสดิ์) วัดประชาไทย/เสิงสาง/นครราชสีมา ” ” ๓๗๔. พระครูสิทธิปัญญาคุณ (สมหวัง) วัดแสนสุข/ครบุรี/นครราชสีมา ” ” ๓๗๕. พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม) วัดท่าวังไทร/วังน้ําเขียว/นครราชสีมา ” ” ๓๗๖. พระครูมนูญธรรมโสภิต (สัมฤทธิ์) วัดหนองพลอง/โนนสูง/นครราชสีมา ” ” ๓๗๗. พระครูประทีปปัญญาวุฒิ (วัน) วัดหนองเป็ดน้ํา/เมืองนครราชสีมา ” ” ๓๗๘. พระครูประภาสุตาคม (วิลาศ) วัดเขายายเที่ยงใต้/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” ” ๓๗๙. พระครูอมรวรธรรม (เสถียร) วัดซับพลู/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ” ๓๘๐. พระครูประภาตธรรมสาร (สมชาย) วัดสว่างอากาศ/ชุมพวง/นครรชสีมา ” ” ๓๘๑. พระครูโอภาสถาวรคุณ (น้อย) วัดกุดม่วง/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” ” ๓๘๒. พระครูนวกรรมประสิทธิ์ (เน่า) วัดกุดสวาย/โชคชัย/นครราชสีมา ” ” ๓๘๓. พระครูสุทัศน์ธรรมโกวิท (ไสว) วัดสว่างนาฮี/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ ” ” ๓๘๔. พระครูสิริอาจารโสภณ (มนตรี) วัดสวรรค์คงคา/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” ” ๓๘๕. พระครูประโชติขันติธรรม (ขันติ) วัดกลางโนนแดง/บ้านเขว้า/ชัยภูมิ ” ” ๓๘๖. พระครูกิตติสารวรคุณ (วุฒิศิลป์) วัดรัฐถิวัลย์/คอนสาร/ชัยภูมิ ” ” ๓๘๗. พระครูปรีชากิจจานุโยค (ฉกาจ) วัดหัวสะพาน/นางรอง/บุรีรัมย์ ” ” ๓๘๘. พระครูสุเมธธรรมาภรณ์ (สุวิทย์) วัดโพธิ์คงคา/นางรอง/บุรีรัมย์ ” ” ๓๘๙. พระครูวิทิตธรรมสาร (พงษ์อริยะ) วัดโคกแก้วสองชั้น/กระสัง/บุรีรัมย์ ” ” ๓๙๐. พระครูอัครธรรมสุนทร (สุพจน์) วัดพลาญชัย/สตึก/บุรีรัมย์ ” ” ๓๙๑. พระครูปทุมธรรมานุรักษ์ (ถวัลย์) วัดหนองบัวทอง/เมืองบุรีรัมย์ ” ” ๓๙๒. พระครูสุกิจธรรมธาดา (พานิช) วัดสุกิจธรรมาวาส/ปะคํา/บุรีรัมย์ ” ” ๓๙๓. พระครูมนัสสังฆกิจ (อ่วม) วัดบ้านยาง/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” ” ๓๙๔. พระครูวิบูลธรรมาพิมล (สุรินทร์) วัดโพธิ์ทองบ้านยาง/เมืองบุรีรัมย์ ” ” ๓๙๕. พระครูประสุตธรรมธาดา (สวัสดิ์) วัดศาลาเย็น/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” ” ๓๙๖. พระครูสุจิตธรรมานุรักษ์ (สงวน) วัดสว่างอารมณ์/สําโรงทาบ/สุรินทร์ ” ” ๓๙๗. พระครูประภัสรนวกิจ (เภา) วัดตาเบา/ปราสาท/สุรินทร์ ” ” ๓๙๘. พระครูปัญญาสิริธรรมพิมล (บัญชา) วัดศิริสดอชัย/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ” ๓๙๙. พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ (วุฒิศักดิ์) ธ. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร/บัวเชด/สุรินทร์ ” ” ๔๐๐. พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ) วัดใหม่โพธิ์เย็น/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี ” ” ๔๐๑. พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร) วัดสุวรรณ/เมืองนครนายก ” ” ๔๐๒. พระครูโพธิรัตนธรรม (สิน) วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม/บ้านนา/นครนายก ” ” ๔๐๓. พระครูจิรวัฒนธํารง (บรรทม) วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์/เมืองฉะเชิงเทรา ” ” ๔๐๔. พระครูสีลธรรมสุนทร (สําลี) วัดชายเคืองวนาราม/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” ” ๔๐๕. พระครูปริยัติธีรธรรม (โกศล ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดวังน้ําเย็น/วังน้ําเย็น/สระแก้ว ” ” ๔๐๖. พระครูวิสุทธสารธรรม (นพดล) วัดลุมมะค่า/เขาฉกรรจ์/สระแก้ว ” ” ๔๐๗. พระครูรัตนสรานุรักษ์ (จันทร์) วัดสระแก้วสองห้อง/สนม/สุรินทร์ ” ทป.จต.ชท. ๔๐๘. พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ) วัดชัยภูมิพิทักษ์/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” จต.ชท.วิ.
 11. 11. - ๑๑ – ๔๐๙. พระครูเกษมธรรมสถิต (ลมัย) วัดหนองเมือง/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี เป็น จต.ชท. ๔๑๐. พระครูโสภณพัฒนานุกูล (หนูยี่) วัดโนนงาม/ตาลสุม/อุบลราชธานี ” ” ๔๑๑. พระครูสุวรรณกิจจาภิวัฒน์ (ทองแดง) วัดกวางคํา/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” ” ๔๑๒. พระครูพัฒนมงคล (มงคล) วัดหนองตุ/มหาชนะชัย/ยโสธร ” ” ๔๑๓. พระครูโสภณศีลธรรม (ทวี) ธ. วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์/เลิงนกทา/ยโสธร ” ” ๔๑๔. พระครูสุขวัฒนคุณ (ศรีลา) วัดโพนปลัด/ไพรบึง/ศรีสะเกษ ” ” ๔๑๕. พระครูโสภณปัญญาประสุต (บันเทิง) วัดโสภณวิหาร/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๑๖. พระครูโสภณกัลยาณกิจ (อุดร) วัดหนองหว้า/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ” ๔๑๗. พระครูพิมลสารธรรม (ฤชชณาธร) วัดบ้านศาลา/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๑๘. พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ (เกียรติบัตร) วัดบ้านไฮ/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๑๙. พระครูคัมภีร์มงคลกิจ (ลํา) วัดทุ่งศรีมงคล/นาแก/นครพนม ” ” ๔๒๐. พระครูปัญญาวุฒิโสภิต (บุญเส็ง) วัดราสิยาราม/เมืองอํานาจเจริญ ” ” ๔๒๑. พระครูสุธรรมสารกิจ (รัตดา) วัดหัวดง/หัวตะพาน/อํานาจเจริญ ” ” ๔๒๒. พระครูวาปีรัตโนภาส (มานะ) วัดดงมะยาง/ลืออํานาจ/อํานาจเจริญ ” ” ๔๒๓. พระครูโสภณจันทวงศ์ (เมิน) วัดแสนสุข/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” ” ๔๒๔. พระครูธวัชเมธคุณ (วิเทศ) วัดโพธิ์เมืองปัก/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ” ๔๒๕. พระครูกิตติชัยวัตร (หล่อ) วัดตะกุด/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ” ๔๒๖. พระครูจารุวรรณปิยคุณ (นรินทร์) วัดสามัคคีมาบกราด/พระทองคํา/นครราชสีมา ” ” ๔๒๗. พระครูสีลธราทร (อุไร) วัดเสนาถไพบูลย์/บ้านแท่น/ชัยภูมิ ” ” ๔๒๘. พระครูปัญญาสุตคุณ (สมโภชน์ ป.ธ. ๓) วัดธรรมธีราราม/เมืองบุรีรัมย์ ” ” ๔๒๙. พระครูถิรธรรมคุณ (ทอง) วัดบ้านยาง/เฉลิมพระเกียรติ/บุรีรัมย์ ” ” ๔๓๐. พระครูปัญญาสาธุกิจ (นิล) วัดบ้านปลัดปฺุก/บ้านด่าน/บุรีรัมย์ ” ” ๔๓๑. พระครูพิมลกิจจานุรักษ์ (สมเร็จ) ธ. วัดปุาโคกเบงเหนือ/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” ” ๔๓๒. พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (สุพร) ธ. วัดปุาปราสาทจอมพระ/จอมพระ/สุรินทร์ ” ” ๔๓๓. พระครูปิยธรรมวิมล (ธนชน) วัดรามวราวาส/เมืองสุรินทร์ ” ” ๔๓๔. พระครูประสิทธิวรธรรม (บุญสงค์) วัดบุฝูาย/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” ” ๔๓๕. พระครูเกษมดิตถคุณ (ดุสิต) วัดท่าเกษม/เมืองสระแก้ว ” ” ๔๓๖. พระครูโพธิธรรมประโชติ (คําแพง) วัดโพธิ์ไทร/เลิงนกทา/ยโสธร ” จร.ชอ.วิ ๔๓๗. พระครูสุวัฒน์ธรรมากร (เฉลิม) วัดโพนสูง/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” จร.ชอ. ๔๓๘. พระครูประภัศร์สารคุณ (สุวรรณ) วัดสระสมิง/เหล่าเสือโก้ก/อุบลราชธานี ” ” ๔๓๙. พระครูวิมลพัฒนคุณ (ขุนทา) วัดเหมือดแอ่/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” ” ๔๔๐. พระครูสารธรรมประคุณ (บุญรอด) วัดกุดคูณ/เมืองอุบลราชธานี ” ” ๔๔๑. พระครูถิรธรรมโกศล (อํานวย) วัดแสนสนุก/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” ” ๔๔๒. พระครูพัฒนธรรมรังษี (บุญกอง) วัดธรรมรังษี/วัดศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” ” ๔๔๓. พระครูกิตติปริยัติคุณ (สมเกียรติ) วัดหนองคู/น้ํายืน/อุบลราชธานี ” ” ๔๔๔. พระครูโกศลปทุมกิจ (ทองจันทร์) วัดสระปทุมมาลัย/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ” ๔๔๕. พระครูนิคมนันทการ (วิเชียร) วัดนิคมสังฆสามัคคี/สิรินธร/อุบลราชธานี ” ” ๔๔๖. พระครูวรดิตถ์ธรรมาทร (บุญมี) วัดโคกกลาง/ทรายมูล/ยโสธร ” ” ๔๔๗. พระครูพิมลวรธรรม (อรอน) วัดหนองพาลโลน/เมืองยโสธร ” ” ๔๔๘. พระครูโพธิวรรณคุณ (นคร) วัดโพธาราม/มหาชนะชัย/ยโสธร ” ” ๔๔๙. พระครูทีปการโกศล (ทอง) วัดหนองเรือ/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๐. พระครูโพธินันทคุณ (ธนู) วัดโพธาราม/ศิลาลาด/ศรีสะเกษ ” ”
 12. 12. - ๑๒ – ๔๕๑. พระครูสารรัตนาภรณ์ (ศิริ) วัดศรีรัตนาราม/ศรีรัตนะ/ศรีสะเกษ เป็น จร.ชอ. ๔๕๒. พระครูสีลธรรมโสภณ (วัชรินทร์) วัดโนนสูงวนาราม/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๓. พระครูสุวรรณชัยกิจ (ทองใบ) วัดชัยสว่าง/ห้วยทับทัน/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๔. พระครูมงคลธรรโมภาส (แถว) วัดหนองถ่มธรรมาวาส/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๕. พระครูวีรธรรมสาทร (เลื่อน) วัดตําแย/พยุห์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๖. พระครูพิพัฒน์รัตนกิจ (ทองจันทร์) วัดบ้านเพื่อยพุ่ม/วังหิน/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๗. พระครูอินทสารนุกิจ (เนา) วัดหนองแวง/โนนคูณ/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๘. พระครูโสรัจปัญญาภรณ์ (เสงี่ยม) วัดสําโรงน้อย/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ” ๔๕๙. พระครูวรกิจคุณากร (แป) วัดบ้านคูบ/น้ําเกลี้ยง/ศรีสะเกษ ” ” ๔๖๐. พระครูวีรธรรมาวุธ (แมน) วัดขะยูง/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ” ๔๖๑. พระครูสถิตมงคลการ (จีระศักดิ์) วัดตาลกุด/ธาตุพนม/นครพนม ” ” ๔๖๒. พระครูพิพัฒน์สิริโพธิ (ศีลศักดิ์) วัดปุาโพธิ์ศรี/ท่าอุเทน/นครพนม ” ” ๔๖๓. พระครูสุทธิภัทรคุณ (สมบูรณ์) วัดศรีสุมังค์วนาราม/เมืองมุกดาหาร ” ” ๔๖๔. พระครูกัลยาณวัฒนคุณ (แยง) วัดกนิษฐานนท์/เมืองอํานาจเจริญ ” ” ๔๖๕. พระครูปทุมโสตถิธรรม (บัวพันธ์) วัดม่วงสวาสดิ์/พนา/อํานาจเจริญ ” ” ๔๖๖. พระครูไพโรจน์สีลคุณ (เสริม ป.ธ. ๓) วัดบึงทับช้าง/เมืองนครราชสีมา ” ” ๔๖๗. พระครูสังวรวีรธรรม (สุพีร์) วัดถ้ําซับมืด/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ” ๔๖๘. พระครูสิทธิธรรมธร (สุ่ม) วัดหนองหว้า/คง/นครราชสีมา ” ” ๔๖๙. พระครูสุทธิพงศ์สิริวัฒน์ (ปักษิน) วัดโสงหนองบัว/เฉลิมพระเกียรติ/นครราชสีมา ” ” ๔๗๐. พระครูประดิษฐ์วรกิจ (สุรพล) วัดหนองแสง/บัวลาย/นครราชสีมา ” ” ๔๗๑. พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร (ทองจันทร์) วัดหัวหนอง/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ” ๔๗๒. พระครูวชิรปัญญานุยุต (ปรีชา) ธ. วัดปุาเสาหงส์/เมืองนครราชสีมา ” ” ๔๗๓. พระครูวิจิตรธรรมพิมล (เสริม) วัดศรีชลสินธุ์/โนนไทย/นครราชสีมา ” ” ๔๗๔. พระครูอุปถัมภ์ธรรมานุรักษ์ (พยุง) วัดกุดคล้า/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ” ๔๗๕. พระครูวิสุทธิญาณโสภิต (เปลี่ยน) วัดสิริมังคลาราม/ชุมพวง/นครราชสีมา ” ” ๔๗๖. พระครูอุทัยธรรมพินิต (อรุณ) วัดโคกตะพาบ/คง/นครราชสีมา ” ” ๔๗๗. พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (ประทวน) วัดหนองพลวงน้อย/เมืองนครราชสีมา ” ” ๔๗๘. พระครูเกษมวิริยากร (สมนึก) วัดเหล่า/โนนสูง/นครราชสีมา ” ” ๔๗๙. พระครูวีรวัฒน์นคราภิบาล (เจริญ) วัดโนนเมือง/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” ” ๔๘๐. พระครูพิพัฒน์จันทสาร (จัว) วัดบ้านแปรง/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” ” ๔๘๑. พระครูรัตนธรรมสถิต (พงษ์สวัสดิ์) วัดหอไตร/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” ” ๔๘๒. พระครูเวฬุสีลาภรณ์ (ถวัลย์) วัดเวฬุวนาราม/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” ” ๔๘๓. พระครูสุวิมลธรรมาวิวัฒน์ (จารุ) วัดพายัพ/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” ” ๔๘๔. พระครูวิสุทธิธรรมรส (เสวต) วัดอโศกนิมิตตาราม/ห้วยราช/บุรีรัมย์ ” ” ๔๘๕. พระครูรัตนโชติกิจ (เลียง) วัดราษฎร์รัตนาราม/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” ” ๔๘๖. พระครูบุญคุณาทร (จวน) วัดหัวตะพาน/เมืองสุรินทร์ ” ” ๔๘๗. พระครูอุทัยวีรญาณ (บุญเลิศ) วัดแจ้ง/โนนนารายณ์/สุรินทร์ ” ” ๔๘๘. พระครูปิยบุญญากร (บุญ) วัดปิยธรรมาราม/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ” ๔๘๙. พระครูรังสีบุญวัฒน์ (บุญรอด) วัดวัฒนารังสี/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” ” ๔๙๐. พระครูจันทสราธิคุณ (สุวรรณ) วัดสระมรกต/ศรีมโหสถ/ปราจีนบุรี ” ” ๔๙๑. พระครูจิตตสิริคุณ (นิคม) ธ. วัดอมาตยาราม/เมืองปราจีนบุรี ” ” ๔๙๒. พระครูสุวรรณโพธาภิวัฒน์ (ทอง) วัดโพธาราม/นาดี/ปราจีนบุรี ” ”
 13. 13. - ๑๓ – ๔๙๓. พระครูโสรัจฐิติคุณ (เสงี่ยม) วัดหลังถ้ํา/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี เป็น จร.ชอ. ๔๙๔. พระครูรัตตคีรีรักษ์ (สุพล) วัดเขาแดง/เมืองนครนายก ” ” ๔๙๕. พระครูศรัทธาธรรมาภิวัฒน์ (วิฑูรย์) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/องครักษ์/นครนายก ” ” ๔๙๖. พระครูสุทธสีลาจารคุณ (โสภณ) วัดอุสภาราม/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา ” ” ๔๙๗. พระครูปิยสีลาภิมณฑ์ (มุสิกพงษ์) วัดบางคา/ราชสาส์น/ฉะเชิงเทรา ” ” ๔๙๘. พระครูสถิตญาณคุณ (พิทักษ์) วัดเตาเหล็ก/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” ” ๔๙๙. พระครูวิมลนันทคุณ (สม) วัดโคกปราสาท/ตาพระยา/สระแก้ว ” ” ๕๐๐. พระครูกันตสีลาภิรม (สําเริง) วัดหนองนกกร฀

×