Presenantataion eli bcci-st-z2

240 views
180 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presenantataion eli bcci-st-z2

 1. 1. Финансови инструменти, програми и приоритети на ЕС Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници в сгради /2014-2020/Българска търговско промишлена палатаЕвропейски институт по труда: д-р инж.Ирина Терзийска
 2. 2. Сградите
 3. 3. Сградите –2С изпитаните на практика методи за повишаване на ЕЕ може да сеикономиса от 70 до 90% от разходите за отопление и климатизация.
 4. 4. Сградите –у нас Целите на България до 2020 г. : да бъдат енергийно реновирани /санирани/ 1 млн. жилища и всички публични сгради;• При саниране на панелна сграда - енергийната й мощност се намалява с 2.5 до 3 MW.• За саниране на 1 млн. кв.м. обществена сградна плoщ – 200 млн. лева и се спестяват: 18 млн. лв. годишно преки разходи за енергия + 280 хил.тона годишно вредни емисии.
 5. 5. Политическа рамка – директиви на ЕС1. Директива 2010/31/ЕС на ЕП и Съвет, от 19 май 2010 г. за енергийните характеристики на сградите:• Определя изисквания по отношение прилагането на минимални изисквания за енергийните характеристики на нови сгради и обособени части от сгради /и по отношение на съществуващи сгради/;• Въвежда категорията “ Сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Необходимост от национални методики за дефиниране на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
 6. 6. Политическа рамка – директиви на ЕС -22. Директива за енергийна ефективност, одобрена от Европейския Парламент на 12.09.2012 г., въвежда:• Изискване за реновиране годишно 3% от площта на сгради- собственост на централното правителство;• Енергийни одити за всички големи предприятия - старт в рамките на три години от влизането на Директивата в сила. МСП са изключени от това задължение.Държавите членки разполагат с 18 месеца, за транспонирането й в националното си законодателство.
 7. 7. Отговор на РБългария2012 г. Приети от промени в Закона за ВЕИ - относно малки инсталации, произвеждащи електроенергия от слънцето, вятъра и биомаса;2013 г./ 26 февруари/ - Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за ЕЕ.Предвижда:• Разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; въвеждане на сертификати за проектни енергийни характеристики преди пускане на нова сграда в експлоатация; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради /за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м/ ; създаване на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики,• Въвежда се изискване след реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда в експлоатация, енергийните й характеристики или на ремонтираната част от нея да са подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания, доколкото това е технически възможно.
 8. 8. Финансови източници/инструменти на ЕС за МСП ЕС предоставя подкрепа на европейските МСП в различни форми:• пряко - посредством грантово финансиране по програми на ЕС -http://ec.europa.eu/small- business/funding-partners-public/finance/index_bg.htm ;• непряко - посредством национални и местни посредници, чрез:1. програми, управлявани на национално, или регионално ниво, напр. по линия на Структурните фондове на ЕС: Европейският фонд за регионално развитие -ЕФРР и Европейският социален фонд –ЕСФ.2. кредитни линии, заеми , в някои случаи – гаранции.
 9. 9. Интересни грантови програми през 20131. Програма "Интелигентна енергия Европа" – ИЕЕ за търсене на ЕЕ решения вкл. и в сектор транспорт, популяризиране на ВЕИ и енергийна диверсификация - Инструмент за изпълнение целите на Европейския съюз за 2020 г.: Стратегия 2020:• Обхват – 2007-2013 г. Последна покана – на 13.12.2012 г., краен срок за подаване на АФ – 8.05.2013 г.• Общ бюджет – 730 млн.евро. Разпределен в 4 раздела: SAVE, ALTENER, STEER, Integrated Initiatives – за т.н “меки мерки”.• Грант – 75% от общата проектна стойност• Инструмент за изпълнение целите на Европейския съюз за 2020 г.: Стратегия 2020;
 10. 10. ИЕЕ и други тематични програмиИЕЕ – приоритети:• Създаване на методики за дефиниране на сгради с почти нулево потребление на енергия и подпомагане на публичните власти за внедряването им;• Разработване на иновативни финансови механизми, инструменти, фондове за стимулиране, създаване на работещи бизнес модели с фирмите за енергийни услуги, ЕСКО и масово прилагане на договори с гарантиран резултат;• Подпомагане на МСП за повишаване на конкурентноспособността им чрез пестене на енергия;• Промяна поведението на потребителите на енергия и обучение на строителни специалисти – BG Roadmap.2. Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007-2013 г.). Общ бюджет 50 мрлд.евро, от които 2.35 млрд. по енергийни теми. За МСП – 1.4 млрд.евро. Краен срок – март, 2013 г.
 11. 11. Нови програмни инициативи на ЕС за периода 2014-2020Horizon 2020 – финансов инструмент за реализиране на стратегията “Европа2020”: по- конкретно компонент: Иновативен ЕС. Предвиден бюджет – 80милиарда евро, от които 31,7 млрд. EUR са предназначени за решаването напроблеми вкл. чиста и ефективна енергия; интелигентен, екологосъобразен иинтегриран транспорт; дейности в областта на климата, ефикасно използване наресурси и суровини.Програмата цели драстично намаляване на бюрокрацията, опростяване на процедурите иправилата за иновационните предприятия.
 12. 12. Кохезионнна политика. Структурни фондове и оперативни програми2007-2013 г. Кохезионната политика (Европейски фонд за регионално развитие, Европейскисоциален фонд и Европейски кохезионен фонд) - 347,41 милиарда евро:• Предназначение: намаляването на диспропорциите в развитието на отделни региони на ЕС;• Приоритет - действия с висока степен на “ефекта на лоста” (напр.,обучение в предприятия, услуги, свързани с предоставяне на подкрепа, бизнес инкубатори, механизми за трансфер на технологии, създаване на мрежи и др.).Оперативните програми - форма на финансиране от Структурните фондове.Обхващат: серии от дългосрочни мерки, които могат да се прилагат с помощта на един или няколко Структурнифонда, на един или повече финансови инструменти и на Европейската Инвестиционна Банка.В областта на ЕЕ и ВЕИ за МСП:• Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Краен срок: 31.10 2013 г. Основна цел: интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика” – за прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници.• Оперативна програма “Регионално развитие” - Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”. На 25.02 – подписване на 1-во Споразумение със собственици на етажна собственост.
 13. 13. Структурни фондове 2014-2020Концентриране върху приоритетите на „Европа 2020“ –иновации, образование,социално приобщаване иклимат/енергия.• 17 млрд. евро от ЕФРР за ЕЕ и ВЕИ (при 9.3 млрд. за 2007- 2013);• 0,35% от общите ресурси са за техническа помощ – ключов инструмент за развитие на инвестиции в ЕЕ и ВЕИ;• Въвеждат се Критерии за устойчиви енергийни проекти – ЕЕ и ВЕИ – оптимални и от гледна точка на комбинацията на икономически, социални и екологични ефекти.
 14. 14. Специализирани фондове и програми за финансиранеФонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници
 15. 15. Финансови инструменти Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия” (JEREMIE) - съвместна инициатива на ЕК, ЕИФ и ЕИБ.• Цел - подобряване достъпа до финансиране на микро до средните предприятия, и по-специално на предлагането на микро кредити, финансиране чрез инвестиции на рисков капитал или гаранции, както и други форми на иновативно финансиране. Специален акцент върху подкрепата за наскоро регистрирани компании, трансфера на технологии, фондовете за технологии и иновации и микрокредитирането;• Програмата се управлява и проектите се селектират на национално и/или регионално равнище.
 16. 16. Финансиране от трета страна• Начин на финансиране - чрез договор за енергоефективни услуги, договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор), насочен към реализиране на мерки по енергийна ефективност.• Начин на договаряне - ЕСКО-фирмата осигурява изцяло или частично финансирането на мерките за повишаване на енергийната ефективност, а вложените средства се изплащат от достигнатите икономии на енергия.• Участници в схемата - министерства, общини, индустриални предприятия, частни лица, от една страна и предприятия за енергоефективни услуги (ЕСКО), от друга страна.
 17. 17. Накъде върви света След 80 години 100% от енергията ще бъде от ВЕ• Енергийните нужди на човечеството могат да бъдат задоволени на 100% за сметка навъзобновяеми източници до 2090 г. съгласно сценарий, разработен от Европейски съвет поВЕИ и Greenpeace. Съгласно Американския доклад по енергийна революция, обаче, по-голямата част от този преход ще завърши до средата на столетието;• Това е най-крайният от всички подобни сценарии, правени до момента. Той също така въвежда дефиниция за възобновяеми източници, която напълно изключва ядрената енергетика. Четири са основните енергийни източника на бъдещето – геотермална енергия, слънце, вятър и биомаса. Тук трябва да се добави и много съществената роля, която се давана енергийната ефективност.
 18. 18. Благодаря за вниманието!

×