Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ -           ПЛОВДИВСистема за осигуряване на качеството за подобренията във вътрешната среда и...
Обновяване на многофамилни сградиИзползвайки системата за осигуряване на качествотоимаме изолиран, сух, конфортен и енерго...
ЦелиЦел на SQUARE - създаване на обща „европейска” система заосигуряване на качеството (СОК) при обновяване намногофамилни...
Рамка    Система за осигуряване на качеството (СОК) е основана на:  •   ISO 14 001 - Екологичен мениджмънт  •  ...
Национална законова рамкаПроцедурите на СОК са съобразени със:•ЗЕЕ/Закона за енергийната ефективност от 14.11.2008г.;•ЗУТ/...
Приложение на СОК (1) СОК е успешно прилагана в европейски сгради през последните 15 год; СОК е била успешно използвана ...
Приложение на СОК (2):  Проект „Енергийно обновяване на българските домове”СОК процедури се прилагат в Проекта за Енергий...
ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА НА СОК    ЗА ОБНОВЯЕМА СГРАДАКонференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобнов...
Политика за енергийното потребление           и вътрешната средаОрганизацията гарантира, че политиката й:•  Има...
Въвеждане на СОКВъпроси при въвеждане на СОК за вътрешна среда ипотребление на енергия:● Интегриране на изискванията в същ...
СОК, адаптирана за процеса на          обновяване на сградатаОбновителният процес се състои:  Част по управлен...
Прилагане на СОК…    Непрекъснато   усъвършенстване            13
Дефиниране на изискваниятаИзискванията и целите в българският контекст се базират на:   •законови изисквания– мерки за е...
Примери за изискваниятаМЕРКИ 1 необходими за достигане на изискванията и целите:●  Минимизиране на топлинните загуби от в...
СОК процедури  СОК: Преглед и анализиране              Проект „Обновяване на българските    състоянието ...
СОК процедури  СОК: Енергиен анализ              Проект „Обновяване на българските             ...
Изисквания за вътрешната среда:     анкетиране на обитателитеОсвен функционалнитеза мнението на обитателите сеизполз...
Изисквания за вътрешната среда            Температурни стойности    Фактор                И...
Изисквания за вътрешната среда:                   Качество на въздуха    Фактор           ...
Изисквания за вътрешната среда:        избор на материала от   гледната точка на потенциалните емисииЕмисиите и ...
Изисквания за вътрешната среда:              конценрация на радон                      ...
Изисквания за вътрешната среда:              ВентилацияЕлементи/         Изисквания и препоръки   ...
Изисквания за вътрешната среда:              ВентилацияЕлементи/                 Изисквания ...
Изисквания за вътрешната среда:           Защита от влагаИзисквания за новите и обновяваните сгради са в съотве...
Изисквания за вътрешната среда:           Плътност на въздухаПлътността на въздуха е важна за: Намаляване на ...
Изисквания за вътрешната среда:            ОсветлениеЖилищни сгради трябва да бъдат снабдени с достатъчен брой...
Изисквания за вътрешната среда:       Вода за битови нужди. Акустика Температура на топлата вода за битови нужди: ...
Етапи на проектиранетоЕтап1: Проект за обновяване на конструкцията на сграда иподдържащите системи в съответствие с избран...
Етап на строителните дейностиНаблюдателят на строителния              Проект „Обновяване на българските  пр...
СОК свързва етапите на обновяването         с бъдещото управление на сградатаСтъпка1:• Предаване на сградата;• Офо...
Управление на собствеността  Проверките и инспекциите на сградата и сградните системи  продължават и на етапа управлен...
Несъответствия, коригиращи         и превантивни мерки•Процедури за управление на несъответствията, прилагане нак...
Финландски пилотен проект  Студентското общежитие е построено през 1970 г. и  частично e обновено през 1993г. Осеметаж...
Приети решения и цели във             финландския проектВажна цел на проекта е:  • осигуряване на съвременни...
След въвеждане на СОК● Не използвайте друга система за качество успоредно с въведената! Ако използвате ISO 9001 система ...
инж. Нина РайчеваЕнергийна Агенция – Пловдив            Бул. “Руски” 139             eт. 4, офис 4...
Благодаря Ви за                                 вниманието!Конференция по енергийно ренов...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Qas square 28 02 2013 f

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qas square 28 02 2013 f

 1. 1. ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВСистема за осигуряване на качеството за подобренията във вътрешната среда иконсумацията на енергия при обновяване на многофамилни сгради 1
 2. 2. Обновяване на многофамилни сградиИзползвайки системата за осигуряване на качествотоимаме изолиран, сух, конфортен и енергоефективен дом КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия г. 2
 3. 3. ЦелиЦел на SQUARE - създаване на обща „европейска” система заосигуряване на качеството (СОК) при обновяване намногофамилни сгради в рамките на националните норми встраните участнички на проекта.Цели на СОКосигуряване участието на СС/ организацията в процеса наобновяване на жилищни сгради;дефиниране отговорности на СС/организацията;определяне рутинни дейности в процеса на обновяване;планиране ресурсите за поддържане на вътрешната среда иенергийното потребление според поставените цели и изисквания;установяване, че всички изисквания за условия на вътрешната средаи потреблението на енергия са спазвани и няма допълнителни разходинад планираните. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013 3
 4. 4. Рамка Система за осигуряване на качеството (СОК) е основана на: • ISO 14 001 - Екологичен мениджмънт • EN 50 001 - Енергиен мениджмънт; СОК в рамките на SQUARE е разширена и приспособена за нуждите на строителния сектор. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 4 Стара Загора, 28 февруари 2013
 5. 5. Национална законова рамкаПроцедурите на СОК са съобразени със:•ЗЕЕ/Закона за енергийната ефективност от 14.11.2008г.;•ЗУТ/Закона за устройство на територията;•ЗУЕС/Закона за управление на етажната собственост от01.05.2009г/изм. ДВ. бр.82 от 26.10.2012г.;•Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите;•Наредба №7/2004 на МРРБ за икономия на енергия и енергийнаефективност на сгради;•Наредба № РД-16-1058 от 10.12 2009г. за показателите заразход на енергия и енергийните характеристики на сградите;•Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009г. за условия и реда заизвършване на обследване на ЕЕ и сертифициране на сгради... Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 5 Стара Загора, 28 февруари 2013
 6. 6. Приложение на СОК (1) СОК е успешно прилагана в европейски сгради през последните 15 год; СОК е била успешно използвана при обновяване на SQUARE пилотните проекти (Финландия, Швеция, Австрия и Испания); СОК процедурите са използвани при изпълнение на Демонстрационен Проект за обновяване на многофамилни сгради (България):  Енергийно обследване с препоръки за ЕЕ мерки;  Доклад за техническото състоянието, сравнение с оригинален проект на сградата и съответните препоръки за подходящи обновителни дейности;  Контрол от страна на: • технически експерти по проект; • представител на строителен надзор; • инвестиционния надзор по проект; • технически експерт от етажната собственост, упълномощен представител на СС:  върху цялостен процес на обновяване;  върху инвестициите;  СОК се използва за ясно разграничаване на отговорностите между изпълнителя, инвеститора и доставчика/ци на материали с цел постигане на изисквания и цели по проект. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 7 Стара Загора, 28 февруари 2013
 7. 7. Приложение на СОК (2): Проект „Енергийно обновяване на българските домове”СОК процедури се прилагат в Проекта за Енергийно обновяванена българските домове- схема BG 161PO001/1.2-01/2011“Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищнисгради“ чрез дейностите на Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 8 Стара Загора, 28 февруари 2013
 8. 8. ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА НА СОК ЗА ОБНОВЯЕМА СГРАДАКонференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 9 Стара Загора, 28 февруари 2013
 9. 9. Политика за енергийното потребление и вътрешната средаОрганизацията гарантира, че политиката й:• Има значително въздействие върху енергийно потребление;● Осигурява рамка за поставяне и преглед на целите;● Осигурява наличност на информацията и ресурсите;● Спазва всички изисквания към енергийното потребление и вътрешната среда;● Документира, прилага, поддържа, обсъжда и осигурява достъп;● Осигурява преглед и актуализация;• На разположение е на обществеността. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 10 Стара Загора, 28 февруари 2013
 10. 10. Въвеждане на СОКВъпроси при въвеждане на СОК за вътрешна среда ипотребление на енергия:● Интегриране на изискванията в съществуващата система за управление на качеството (СУК) като ISO9001 или други подобни;● Ако няма съществуваща СУК , SQUARE съдържа основните й елементи; Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 11 Стара Загора, 28 февруари 2013
 11. 11. СОК, адаптирана за процеса на обновяване на сградатаОбновителният процес се състои: Част по управление на процеса на обновяване на сградата; Част по управление на обновената сграда 12
 12. 12. Прилагане на СОК… Непрекъснато усъвършенстване 13
 13. 13. Дефиниране на изискваниятаИзискванията и целите в българският контекст се базират на: •законови изисквания– мерки за енергийна ефективност по ЗЕЕ и изисквания към конструкцията на сградата по ЗУТ (задължителни) •указания и препоръки (доброволни)Условия за успешно обновяване: • Действаща политика на организацията; • Наличие на добри модели за изчисление на разходите; • Възможности за финансиране; • Достъп до опитни изпълнители. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 14 Стара Загора, 28 февруари 2013
 14. 14. Примери за изискваниятаМЕРКИ 1 необходими за достигане на изискванията и целите:● Минимизиране на топлинните загуби от вентилацията;● Подобряване на вътрешната среда;● Ограничаване на строителните повреди;● Намаляване на тoплинните мостове. МЕРКИ 2 примери за желаните изисквания: ● Минимизиране на топлинните загуби,(например чрез изолация; високоефективни прозорци…); ● Увеличаване използването на ВЕИ; ● Реализиране на продължителен мониторинг на енергийното изпълнение; ● Насърчаване “разумно енергийно поведение” у обитателите. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 15 Стара Загора, 28 февруари 2013
 15. 15. СОК процедури СОК: Преглед и анализиране Проект „Обновяване на българските състоянието на сградата домове“:• Анкетиране на обитателите,  Комуникация със собствениците, идентифициране на анкетиране за проблеми, съществуващите или потенциални  Подпомагане подготовката и попълване проблеми; на документи. Издирване на проектна• Заснемания, измервания и документация енергийни изчисления в ограничен обем;  Подаване на ЗИП;• Определяне на потенциала за  Оглед на сградата от общината намаляване на разходите за  Възможности и предложения на ВЕИ енергия на съществуващи мерки, комуникация; енергийни потребители и обекти;  Изготвяне на индикативния бюджет и• Предлагане на списък от мерки за комуникация намаляване на разходите за енергия с приблизително остойностяване.• Инспектиране и измерване, проверка на изпълнението;• Инвентаризация на състоянието на конструкцията и повредите, проектантското решение и материалите. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 16. 16. СОК процедури СОК: Енергиен анализ Проект „Обновяване на българските домове“ енергийно обследване (ЗЕЕ) + оценка на сградните елементи (ЗУТ)• Анализ на текущото  Събиране на информация за енергийното енергопотреблението; потребление;  Събиране на информация за геометричните характеристики;• Преглед на предишни  Одитиране на котелна централа; мерки за ЕЕ, записи за  Установяване режимите на обитаване на изменения и т.н; сградата, отопляеми зони, брой обитатели;  Определяне на топлинни характеристики на конструктивните елементи/строителни• Преглед на материали; проектантското решение  Анализ на системите за отопление/охлаждане и за системите за отопление, вентилация , доклад за ЕО вентилацията,  Обследване на констукцията на сградата и акустиката, осветление. технически паспорт;  Оценка на съотвествие;! ЕА може да послужи катооснова за енергиен паспорт  Одобрение на проекта и издаване нана сградата/те разрешение за строеж. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 17 Стара Загора, 28 февруари 2013
 17. 17. Изисквания за вътрешната среда: анкетиране на обитателитеОсвен функционалнитеза мнението на обитателите сеизползват проучванията изисквания, задължително за вътрешната среда. В съществуващите сгради изискванията, реализираниусловие,строителството на сградата, могат да бъдат приети при при че голяма част (> 80 %) от обитателите са удовлетворени от услугата в цялостния й вид. Въпреки това, всички оплаквания трябва да бъдат разследвани, дори ако те са под 20 %. Отговорите в проучванията са полезни за определяне на проблемите при провеждане на цялостната първоначална инспекция. КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 18
 18. 18. Изисквания за вътрешната среда Температурни стойности Фактор Изисквания ПрепраткиЦялостна оценка > 80 % удовлетворениТемпература на въздуха 20-24 °C Наредба № 15/2005 г.Температурен градиент <3 K/m Наредба № 15/2005 г.Оперативна температура, 20 - 24 °C Наредба № 15/2005 г.зимаОперативна температура, 20 - 26 °C Наредба № 15/2005 г.лятоТемпература на пода в 19-26 °C Наредба № 15/2005 г.обитаемата площ > 16 °CСкорост на въздуха <0,15 m/s (през зимата Наредба № 15/2005 г., при 19° C-22 °C) Приложение № 12; <0,25 m/s (през лятото БДС CR 1752 при 24,5 °C)Радиационна асиметрия < 10 K Наредба № 15; Прил.№ 10; БДС CR 1752 КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 19
 19. 19. Изисквания за вътрешната среда: Качество на въздуха Фактор Изисквания ПрепраткиЦялостна оценка > 80 % удовлетворениФормалдехид < 50 µg/m3 под нормалните условия.Летливи органични Няма правила за ЛОС. Но прекаленосъставки (ЛОС) и други високи концентрации на влага (например) могат да причинят вреди. Неприятни миризми или миризми на застояло от/в сградата не могат да се толерират.NOx, mg/m3 Стойности, които надвишават Наредба № 12 от 15.07.2010г. за норми за стойностите за въздуха на открито не серен диоксид, азотен диоксид, фини могат да бъдат приети. Специални прахови частици, олово, бензен, изисквания за газова печка или друг въглероден оксид и озон в атмосферния уред на газ в апартамента. въздух (в сила от 30.07.2010 г. Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)Въглероден диоксид, CO2 <800-1000 ppm. - под нормите.Въглероден моноксид CO, Стойности, които надвишаватmg/m3 стойностите за въздуха на открито не могат да бъдат приети.Прахови частици, g/m3 Стойности, надвишаващи стойностите за Директива 2008/50/EО относно качеството въздуха на открито, не се приемат. Ако на атмосферния въздух и за по-чист въздух постъпващия в сградата въздух превиши за Европа и Наредба № 12 от 15.07.2010г. нормативните стойности за дълъг за стойности на PM 10 на ЕС. период от време или няколкократно за една година, той трябва да бъде филтриран. КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 20
 20. 20. Изисквания за вътрешната среда: избор на материала от гледната точка на потенциалните емисииЕмисиите и съдържание на материалите на покриващите повърхности,например:•подови настилки, тапети;•бои, лепила, пълнежи, маджун;• покрития за таван.Материалите трябва да бъдат избрани в съответствие със съществуващистандарти или наредбите за строителни материали.В инструкциите за употреба трябва да бъдат обявени:•максимално съдържание на влага;•подходящи стойности на рН;•максимални и минимални температури;•ограничения относно комбинации с други материали;•съвети за поддръжкаПри избора на материали трябва да има предвид следното:•Избирайте материал или продукт, който в своята група има най-ниско ниво наемисии;•Не избирайте материали съдържащи алергени или които са вредни на здравето;•Избирайте материали, които са подходящи за конкретна обстановка. КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 21
 21. 21. Изисквания за вътрешната среда: конценрация на радон Радонът може да постъпва в помещението чрез: ● Основата на сградата (през пукнати в фундамента, канали и кухини във вътрешните стени; тръби и др.; ● Строителните материали; ● Природния газ; Родонов детектор ● Водопровод Фактор: Радон Изисквания Препратки Средна стойност на < 200 Bq/m3 ОНРЗ 2006 – концентрацията на радон в Наредба сградата ( бекерел/м3) радиационна защита! Радонът се вдишва от белите дробове .Разпадните продукти на радона се отлагат постените и пода , както и по праха . КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 22
 22. 22. Изисквания за вътрешната среда: ВентилацияЕлементи/ Изисквания и препоръки ПрепоръкипараметриВъншен въздушен • Избор на вентилационните системи в съответствие с Наредба № 15,поток/ дебит на таблицата за необходим дебит пресен въздух на човек в Стандарт ЕN 13779пресния въздух размер поне 7 l/s или 25,2 m3/h, например: за сградите от Наредба № 9 категория В.Ефективност на • Местен показател на ефективността на вентилационната Наредба № 15въздухообмена система трябва да надвиши 90%.Херметичност във • Транзитно преминаващите въздухопроводи през помещения Наредба № 15въдушно-каналната се изпълняват от строителни продукти, които отговарят на БДС –EN 13501 – замрежа изискванията за негоримост (реакция на огън) клас А1; d-o; негоримост и реакция s-1/съгласно БДС. на огън.Рециркулация на • Системите за рециркулационен въздух в сградата трябва да Наредба № 15въздуха , когато това е бъдат проектирани така, че замърсен въздух или неприятнитеикономически миризми да не се всмукват обратно във въздушнотоцелесъобразно пространство на сградата или да проникват през отворените прозорците. •Проникване на замърсеният въздух в близките сгради не е допустимо.Рециркулационен • Рециркулационен въздух да не се използва вторично; Наредба № 15въздух • Не се допуска рециркулация на въздуха от помещения, в Стандарт ЕN 13779 които се пуши. КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 23
 23. 23. Изисквания за вътрешната среда: ВентилацияЕлементи/ Изисквания и препоръки ПрепоръкипараметриГъвкави • Обследване и замяна на въздуховодите при необходимост; Наредба № 15,въздушни • Да се избягва високата скорост на въздуха и острите дъги по гъвкави канали; Приложение 21канали • Не се допуска провисване над 5 %.Филтриране • За всички общо-обменни вентилационни инсталации се предвижда Наредба № 15,на въздуха, филтриране на подаваният въздух в съответствие със заданието за проектиране; Приложение 20,подаван в • Mогат да се използват фините филтри от класа сF7 със средна ефективност за БДС EN779 –помещенията атмосферен прах по метода прахово петно” – 80<90%; филтри • Газови филтри при необходимост.Разлики в • Непредвидени течове не трябва да довеждат до замърсяване на въздуха; Наредба № 7;налягането • Налягането в сградата трябва да бъде контролирано за предотвратяване на БДС ЕN 12207 нежелани ефекти, причинени от течове навътре в сградата или навън от нея, -въздухопропускл причиняващи повишена кондензация. ивостта на • Въздухопропускливостта и водонепропускливоста на прозорците по БДС материалите и за прозорците и вратиКондензация • Да не се допускат вреди поради кондензацията чрез добра координация на Наредба № 7; обслужването на сградата; БДС ЕN 12207 • Данните за температурата и относителната влажност на вътрешния въздух за периода на навлажняване се определят в заданието за проектиране.Инструкции за • Да бъдат изготвени и предоставени инструкции за работа и ефективноупотреба за използване на вентилационната система в жилищата или сградите;администраци • Да бъдат изготвени инструкции за администрация и ползватели, информацияята и/или за коректното поддържане и почистване на устройствата на системата.ползвателите КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 24
 24. 24. Изисквания за вътрешната среда: Защита от влагаИзисквания за новите и обновяваните сгради са в съответствие с:  Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;  Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите, раздел II, табл.1, табл.2 (параметри на микроклимата).Обновяваните сгради трябва да бъдат проучвани за рискови зони илиповреди и съгласно този списък: Изисквания Предложен метод/инструменти Части от сградата Покрив, стени, основа • Проекти за предпазване от ByggaF -метод за въвеждане на включително връзките влагата трябва да бъдат изпълнени предпазни мерки срещу влагата в със съседни и документирани строителния процес. строителни Формуляри и списъци конструкции/канали. www.fuktcentrum.se Мокри зони • Защита срещу наводнения в Могат да бъдат използвани съответствие с изискванията на СС. решения за защита от наводнения. КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 25
 25. 25. Изисквания за вътрешната среда: Плътност на въздухаПлътността на въздуха е важна за: Намаляване на енергийното потребление; Осигуряване на добър температурен комфорт и качеството на въздуха; Предпазване от изсушаване; Намаляване риска от повреди поради влага. Части от сградата Предложен Изисквания метод/инструменти Плътност на въздуха Изтичането на въздух трябва да е Наредба №7 от 15. 12.2004 в обема на сградната <0,8 l/s, m2 при налягане с конструкция разлика ± 50 Pa за сгради с механична изхвърляща вентилация. < 0.6 l/s, m2 при налягане с разлика ± 50Pa за сгради с естествена вентилация. КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 26
 26. 26. Изисквания за вътрешната среда: ОсветлениеЖилищни сгради трябва да бъдат снабдени с достатъчен брой осветителни единици,които ще допринесат за доброто качество на осветлението. Собственикът на имотатрябва да предостави информация за добрите осветителни условия, както следва:• Общо осветление;• Локално осветление;• Покривни материали - устойчивост/ контраст и отблясък;• Цветовете на тавана, стените и пода. Фактор Изисквания: Наредба № 49 от МЗ за изкуствено осветление на сградите; EN 12461 Цялостна оценка > 80 % удовлетворени Осветление -стълбища 100 lux -входове 200 lux -общо осветление 300 lux -локално осветление 500 lux -кухни, готвене и миялни 500 lux -бани и тоалетни 500 lux - при условие допълнително локално осветление Дневен фактор >1%• Рискът от отблясъци да се избегне посредством ограничаване на яркостта на светения налампите в ежедневието до приемливи нива/ Наредба № 49;• Енергийната ефективност от фиксираното осветление да бъде оптимизирана чрез:- Използване на високочестотни светлинни източници;- Инсталирани мощности;- Контрол на осветление и автоматично загасване на светлината (със сензори) КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 27
 27. 27. Изисквания за вътрешната среда: Вода за битови нужди. Акустика Температура на топлата вода за битови нужди: Фактори Изисквания Цели Температура на битовата топла >50°C Да се избегне риска от Легионерска болест. вода <60°C Да се избегне риска от опарване. Радон <100 Bq/l Да се избегне риска от дозово натоварване  Акустика/Защита от шум и вибрации в съответствие с :  Наредба № 15/ 2005г. Приложение 12, табл.1;  Наредба № 6/ 26.06.2006 г. за шум…, методи за стойностите за показатели за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението;  Наредба № 4/27.12.2006 г. на ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите/ на основание чл.14, т.3. от Закона за защита от шум в околната среда(ЗЗШОС);  Изчислителни параметри на звуково налягане в обществено-обслужващи и жилищни сгради са в db (A) по БДС1752 от Наредба № 15, Приложение 12, табл. 1;  Препоръчително е за всички помещения, различни от жилищните, шумът от машините(компютрите, хладилниците, миялните) също да бъде включен. Фактор Изисквания Цялостна оценка > 80 % удовлетворени КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 28
 28. 28. Етапи на проектиранетоЕтап1: Проект за обновяване на конструкцията на сграда иподдържащите системи в съответствие с избраните мерки Важни действия :● Активно участие на представителя/те на СС в срещите;● Размяна на информация , конструктивна работа за постигане на целите за подобрения във вътрешната среда и консумацията на енергия;● Представяне и обсъждане на нови ЕЕ концепции и продукти● Акцентиране върху екстремалните изисквания. Етап2: Планиране на изискванията за качество и контрол Важни действия: ● Обсъждане на методи за качествен контрол (например, за ограничаване звуковите нива и осветление, плътност на въздуха, влажност); ● Съгласуване на контрола (“Кой какво контролира?”) и по какъв начин докладва за резултатите; ● Изчисления по задание или симулиране на условия, показващи, че изискванията за вътрешната среда и консумацията на енергия са изпълнени; ● Тестване/контролиране от трето лице/на съвременни елементи на изискванията. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 29 Стара Загора, 28 февруари 2013
 29. 29. Етап на строителните дейностиНаблюдателят на строителния Проект „Обновяване на българските процес - “отговорник домове“: дейностите по обновяване, вътрешната среда и Контрол върху консумацията на енергия” изпълнението на СМР• Инспектиране и мерки за • Съответствие на изпълняваните проверка какви изисквания работи по вид и количество с са изпълнени – за плътност на одобрените строителни книжа и въздух, влагосъдържанието, КСС; нива на шума и др; • Съответствие на влаганите на• Прегледи, доклади от обекта материали с предвидените проверките и систематизиране в проектосметната документация на документацията; – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;• Продължаване на диалога, симулиране на етапа на • Съответствие с представените от бъдещето управление на изпълнителя и приетите от сградата, насърчаване към възложителя графици за обучение и осъзнаване на изпълнение на СМР. предстоящите промени. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия 30 Стара Загора, 28 февруари 2013
 30. 30. СОК свързва етапите на обновяването с бъдещото управление на сградатаСтъпка1:• Предаване на сградата;• Оформяне на документите на сградата (архитектурни и конструктивни планове; проект ОВиК; проект електроснабдяване; проект ВиК; обслужващите системи)• Документирани планове за експлоатация и поддръжка. Стъпка2: Обучение на оператори по обслужването: • Дейности по поддръжката; • Енергийно разпределение; • Измерване и анализ на енергийното потребление и др. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 31. 31. Управление на собствеността Проверките и инспекциите на сградата и сградните системи продължават и на етапа управление на собствеността. Целта е да осигурят добри енергийни характеристики и вътрешна среда. СОК: Дейности по управление Проследяване на енергийната консумация: • Месечен контрол; • Разделение на потоците: ел. енергия, отопление и охлаждане (вентили и кранове, отопляемо пространство…); • Сравнение с целеви стойности (необходима е проверка на всички цели чрез измервания+изчисления). Редовна/месечна/проверка в процеса на експлоатация на: • Вътрешна температура на въздуха; • Проблеми с влага/течове; • Температура на топлата вода; • Почистване; • Функциониране на главните топло- и електромери. Анкетиране на обитателите и поддържане на обратната връзка КОНФЕРЕНЦИЯ по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия
 32. 32. Несъответствия, коригиращи и превантивни мерки•Процедури за управление на несъответствията, прилагане накоригиращи и превантивни мерки по отношение на -вътрешната среда -енергийно потребление• Процедури за управление на вътрешните одити по -вътрешната среда -енергийно потребление•Процедури за управление на мониторинга. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 33. 33. Финландски пилотен проект Студентското общежитие е построено през 1970 г. и частично e обновено през 1993г. Осеметажната сграда се състои от типичните стаи с площ от 15 м².Техническа оценка на сградата В резултат на частичното обновяване през 1993 г., съществуващите прозорци са сменени с троен стъкло- пакет с малки отдушници за приток на свеж въздух, които до момента имат U-стойност 1.7 W/m2,K. Външните стени представляват конструкции от аериран бетон/газобетон/ с U-стойности 0.55 W/m2,K. От конструктивна гледна точка сграда се намира в относително добро състояние.Анкетиране на живеещите и прегледа на вентилационната система. Важен проблем отнасящ се към качеството на вътрешния въздух са високите температури на вътрешния въздух през пролетния и летния сезони според живеещите. Високото разположените на отдушниците в горната част на прозорците също е предмет на оплаквания. Във всички стаи действа механична изсмукваща вентилация. В отделни стаи показателите на изсмуквания въздух надвишават предвидените в проекта с 20 - 120 %.Енергиен анализ Сградата се отоплява от топлоцентрала, където топлинната енергия е ко-генерирана с електрическата. Основното гориво е торф. Специфично енергийното потребление за отопление възлиза на 140 kWh/m2, което е по-низко от средната стойност 210 kWh/m2 в сградите, които са построени по време в района Oулу. Студентско общежитие - Pohjankaleva, Finland Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 34. 34. Приети решения и цели във финландския проектВажна цел на проекта е: • осигуряване на съвременни и атрактивни жилища за студентите с висока енергийна ефективност. • осигуряване на собствена малка кухня и баня; • всяко жилище да е с площ между 25 and 36.5 m2; • пристроени балкони, които ще ограничават слънчевата радиация;Друга цел на проекта: • достигане стойността на годишно специфично енергийното потребление на пасивните сгради, която за северната зона на Финландия е 30 kWh/m2 - за отопление. В този пилотен проект се използват новите решения относно външната изолация в съответствие с проекта TES (Timber based Element System).Цели на обновление: • Достигане U-стойности за външните стени: 0.07 -0.10 W/m2K • U-стойностите за покрива: 0.06 - 0.08 W/m2K • U-стойности за прозорците: 0.6 - 0.8 W/m2K • Осигуряване на добри показатели на въздухонепроницаемост за сградната изолация да е с n50- стойност: 0.6h-1 (по малко от 0,6 кратен обмен на въздуха за 1 час при разлика в наляганията вътре в сградата и отвън 50 Pa) • Добър пренос на топлината чрез подавания въздух след инсталиране на топлообменник. • Ограничаване на излишна слънчева радиация чрез пасивна защита/подходящо засенчване. • Достигане стандарта за клас 3 съгласно Финландското ръководство за условия на вътрешната среда. (Classification of Indoor Climate 2008, Target values, Design Guidance and Product Requirements, FiSIAQ, 2009). Пилотния проект се осъществява със съдействието на TES project (повече информация на www.tesenergyfacade.com) Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 35. 35. След въвеждане на СОК● Не използвайте друга система за качество успоредно с въведената! Ако използвате ISO 9001 система – интегрирайте новите условия за вътрешна среда и аспектите по енергийно потребление в съществуващата система● Всяка организация трябва да намери собствен път за прилагане на СОК към конкретните процедури, дейностите и нужди на организацията.● Използвайте Ръководството, разработено в рамките на проекта SQUARE.• Документирайте редовно дейностите и отговорностите описани в процедурите. Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 36. 36. инж. Нина РайчеваЕнергийна Агенция – Пловдив Бул. “Руски” 139 eт. 4, офис 402 Тел:032/ 62 57 55 Факс: 032/ 62 57 54 nina.raicheva@eap-save.dir.bg www.eap-save.eu Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013
 37. 37. Благодаря Ви за вниманието!Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия Стара Загора, 28 февруари 2013

×