Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wind Power An Investment In Our Energy Future

375 views

Published on

Bulgarian Wind Energy Association\'s policy briefing regarding current proposed amendments to the Renewable Energy Law

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wind Power An Investment In Our Energy Future

 1. 1. Вятърната енергия -Инвестиция в нашето енергийно бъдещеЯнуари 2012
 2. 2. Основни преимущества на инвестициите във вятърна енергия• Енергийна сигурност на ниска ценаВятърът е местен ресурс и няма разходи за гориво, които биха могли да повишатцената на производство в бъдеще. Така цените на електричеството остават стабилнив дългосрочен план.• Социална и икономическа значимостВятърната енергия създавава работни места: постоянна заетост зависоквалифицирани хора и временна заетост в строителството. Още повече, тезинови работни места се създават в малки и средни предприятия в райони на страната,които са икономически по-слабо развити. Общините също могат да се възползват отсериозни доходи при отдаване на земя под наем.• Ползи за околната средаВ производството на енергия от вятър няма отпадъци, не се използват радиоактивниили токсични вещества като живак, няма емисии на парникови и други вреднигазове и не се използва вода. Земята, на която се разполага вятърният парк, съвсемспокойно може да бъде използвана за селскостопанските дейности, а оценката завъздействие върху околната среда, най-вече дивите животни, е задължителна частот развитието на един вятърен парк.
 3. 3. Конкурентноспособност на вятъра като източник на енергияСравнение на изравнени разходи за единица енергия (LCOE в €/МВтч) през 2011 за нови съоръжения ,използващи различни източници на енергия Фотоволтаик Кристален Силиций Биомаса Анаеробно Разлагане Биомаса Горене Въглища Вятърна Турбина (Сухоземна) Газова Турбина с Комбиниран Цикъл Сметищен Газ 0 50 100 150 200 250 300 €/МВтч Източник: Bloomberg New Energy Finance Оригиналните данни са в $ Червената линия маркира средния или базов случай за различните  източници на енергия. Синият правоъгълник показва диапазона от най- ниска до най-висока цена, на която един проект може да бъде реализиран. От графиката ясно се вижда, че вятърната енергия вече е една от най-евтините на пазара.
 4. 4. Конкурентноспособност на вятъра като източник на енергияСравнение на изравнени разходи за единица енергия (LCOE в EUR/МВтч) за нови съоръжения , използващиразлични източници на енергия през последните три години (30.06.2009 – 30.09.2011) Eвро/МВтч 80 70 60  Газова Турбина с Комбиниран Цикъл: Покачване от €34.76/ МВтч на 30.6.09 до 50 €46.19/ МВтч на 30.9.11 40  Въглищна Централа: Покачване от €39.73/ 30 МВтч на 30.6.09 до €55.10/ МВтч на 30.9.11  Вятърна Турбина: Понижаване от €68.47/ 20 МВтч на 30.6.09 до €56.45/ МВтч на 30.9.11 10 0 Газова Турбина с Комбиниран Цикъл Въглищна Централа Вятърна Турбина Източник: Bloomberg New Energy Finance Оригиналните данни са в $
 5. 5. Конкурентноспособност на вятъра като източник на енергия Растеж на разходите за гориво в Евро (1990 – 2011) Индексирани към 100 на 11.3.2005300250 Природен Газ Въглища200 Linear (Природен Газ)150100 50 0  Вятърна турбина няма разходи за гориво Източник: Bloomberg Professional Service
 6. 6. Цена на производство на електричество при включени разходи за CO2 емисии в евро нa мегаватчас.12010080604020 0 въглища газ вятър въглища газ вятър въглища газ вятър Coal Gas Wind Coal Gas Wind Coal Gas Wind 2010 2010 2015 2015 2020 2020 Source: Bloomberg New Energy Finance Бележка : За изчисление са ползвани цените на газта и въглищата в Европа, 33% капацитетен фактор за нови вятърни проекти. Прогнозата за цените на въглеродните емисиите се основава на EU ETS Deep Dive доклад на BNEF от октомври 2011. Той прогнозира цена от €50/т за 2020.
 7. 7. Развитие на вятърната енергия в България България и климатичните цели на ЕС 2020 За да достигне  климатичните цели на ЕС Дял на ВЕИ в крайното потребление на 16% до 2020, България трябва енергия да продължи да Дял ВЕИ електричество 20.8% увеличава вятърните Дял ВЕИ отопление/охлаждане 23.8% мощности в страната, Дял ВЕИ транспорт 10.8% докато в последните години се наблюдава спад на новите инсталирани Развитие на вятърната енергия в България 2006 – юни 2011 мощности Годишен ръст в МВт250 222.4 За 2010-2011200 наблюдаваме спад на новите мощности 153 за година150100 71.9 50 18 15.2 15 Графиката е изработена от БГВЕА въз основа на данни от ДКЕВР и МИЕТ. За 2011г. 0 е достъпна информация до юни 2011. 2006 2007 2008 2009 2010 Jun-11
 8. 8. Развитие на вятърната енергия в България Късният етап на Влияние на законовата рамка върху нетната  фиксиране на тарифа за пазарна стойност на ветроенергиен проект изкупуване прави проектното160,000 145,922 финансиране140,000 129,776 невъзможно. Нетната пазарна120,000 2008 стар ВЕИ закон стойност пада и това100,000 води до отлив на 2011 ЗЕВИ инвеститори. 80,000 60,000 банкируем проект, фиксиране на тарифа при сключване на 40,000 28,192 предварителен договор за присъединяване 20,000 - Нетна пазарна стойност в EUR на МВТ*Графиката е изработена от БГВЕА въз основа нафинансови модели на компании членове
 9. 9. Наблюдаван спад на чуждестранни инвестиции и икономически растеж Преки Чуждестранни Инвестиции (ПЧИ) 2005-2011Млн, евро 10,000  През последните години в България Среден се наблюдава голям и постоянен 8,000 годишен спад спад в преките чуждестранни от 51% за 2008- инвестиции 2011 6,000  За периода януари-октомври 2011, ПЧИ са намалели с 41% сравнено 4,000 със същия период през 2010 2,000  Спадът в преките чуждестранни инвестиции съвпада със спад в 0 икономическия растеж 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Растеж БВП 2005-2011 10% В този климат, 5% обезкуражаването на 0% инвеститорите не е отговорна политика. -5% -10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 10. 10. Вятърната енергия привлича чуждестранни инвестиции в БългарияМВ Вятърни мощности (Оценка на BGWEA) 2011-20202500  При подходяща ВЕИ политика, за периода 2012-2020 България може 2000 МВ2000 да добави около 1400 МВ допълнителни вятърни мощности Добавяне на1500 1400 МВ вятърни мощности за  Инвестиционните разходи по 1МВ са 2012-2020 около €1.4 млн.1000 600 МВ  Около 80-85% от финансирането се 500 очаква да бъде под формата на ПЧИ 0 Оценка 2011 Очаквани 2020 BGWEA За периода 2012- 2020 България има потенциала да привлече над €1.66 млрд. чуждестранни инвестиции във вятърна енергия
 11. 11. България и Румъния Всяка година Ernst&Young публикуват индекс на държавите, класирайки ги по атрактивност за инвестиции във ВЕИ. Място Държава Място Държава 1 Китай 21 Холандия  Заради промените в политиката, 2 САЩ 21 Гърция България пада от 33то място през 3 Германия 23 Южна Африка 2010 на 34то място през 2011 4 Индия 23 Норвегия • Намаляване на периода на 5 Италия 23 Мексико преференциалните цени от 15 на 12 6 Англия 26 Финландия години 7 Франция 27 Нова Зенландия • Късно фиксиране на 8 Канада 27 Египет преференциалните тарифи 9 Испания 27 Тайван 10 Бразилия 30 Турция  Заради нов закон от 2011, който 10 Швеция 30 Мароко подпомага ВЕИ източниците, Румъния 12 Австралия 32 Украйна се покачва в класацията от 16то място 13 Румъния 33 Австрия през 2010 до 13то място през 2011 13 Полша 34 Тунис 15 Ирландия 34 България 15 Япония 34 Аржентина 15 Белгия 37 Израел 15 Южна Корея 38 Унгария 19 Португалия 39 Чили 19 Дания 40 Чехия Заради много по-атрактивните условия за развитие на ВЕИ, за последните 2 години Румъния е добавила 600 МВ нови вятърни мощности, което е 2 пъти повече от България
 12. 12. Какво трябва да се промени • Преференциалната цена да бъде фиксирана при заплащане на гаранцията по предварителен договор за присъединяване • Премахване на ограниченията на производството и подобряване на капацитета на електропреносната мрежа • Създаване на дългосрочна стабилност (преференциална цена 12 до 15 години), която да стимулира конкуренцията • Наредба 6 и съответното вторично законодателство трябва да бъде финализирано Дългосрочната предвидимост и банкируемост на проектите ще намали капиталовите разходи и цената на вятърната енергия!

×