P F1

1,150 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P F1

 1. 1. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 1 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  quot;..การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง..quot; ที่มา : พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวภูมิพลอดุลยเดช ั วันที่ 4 ธ.ค. 2540 © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 2 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงชีวิตที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน ของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํ า นึงถึ งความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผล และ การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม ประกอบการวางแผน ความรู และคุ การตัดสินใจ และการกระทํา © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 3 1
 2. 2. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  เศรษฐกิจพอเพียง ตอ... กลาวงายๆ คือ... • ความพอประมาณ ความพอดีที่ไมมาก/นอยจนเกินไป าก/ โดยไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่น • ความมี เ หตุ ผ ล การตั ด สิ น ใจอย า งมี เ หตุ ผ ล และ คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ • การสร า งภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว การเตรี ย มตั ว รั บ กั บ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 4 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  เศรษฐกิจพอเพียง ตอ... ความรู ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน ตลอดจนความรอบคอบที่จะนําความรูนั้น มาเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผน และความ ระมัดระวังในการปฏิบัติ คุ ณ ธรรม ความตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ความอดทน ความเพี ย ร และใช ส ติ ป ญ ญาในการ ดําเนินชีวิต © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 5 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เป น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวการดํ า รงอยู แ ละปฏิ บั ติ ต นของ ประชาชนในทุกระดับ ซึ่งมีความเกี่ยวของทั้งทางเศรษฐกิจและ วามเกี จิตใจ โดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 1. ใหสามารถพึ่งพาตนเองได 2. ใหพนจากความยากจน 3. ใหพอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพ 4. ใหมีชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 5. ใหยึดถือทางสายกลาง รูจักพอ พอดี และพอใจ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 6 2
 3. 3. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  แนวทางการใชชีวิตภายใตเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต เลิกการแกงแยงผลประโยชน ขวนขวาย ใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น การปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ประหยัด ตัดทอนคาใชจายทุกดาน ลดละความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพอยางจริงจัง © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 7 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตองเริ่มจากตนเอง โดยเริ่มจากใจที่รูจักพอ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 8 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 9 3
 4. 4. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  นํารอง มนุษยกับความเครียด สาเหตุที่ทําใหมนุษยเกิดความเครียด จาก… ปญหาการเงินเกิดจาก…??? ปญหาทางการเงินสงผลอยางไรตอชีวิต สัญญาณเตือนวาคุณกําลังมีปญหาการเงิน ทําไมไมวางแผนทางการเงิน....??? เสนทางสูความมั่งคั่ง...ดวยการวางแผนทางการเงิน ...ด Workshop เช็คสุขภาพทางการเงิน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 10 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มนุษยกับความเครียด ความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจ ที่มีตอสิ่งที่มากระตุน จากผลการสํารวจพบวา... บุคคลทั่วๆ ไป • รูสึกเครียดกับปญหาตางๆ 98.1% 1.9% • ไมรูสึกเครียดเลย © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 11 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  สาเหตุที่ทําใหมนุษยเกิดความเครียด 58% 58% ปญหาการเงิน การใชจาย หนี้สิน 43.5% 43.5% สภาพการจราจร รถติด 31.3% 31.3% สภาพแวดลอม มลภาวะเปนพิษ 25.6% 25.6% แฟน คูรัก 25% 25% ปญหาครอบครัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ที่มา : สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 12 4
 5. 5. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ปญหาการเงินเกิดจาก…??? สาเหตุหลักๆ ที่ทําใหเกิดปญหาการเงิน ไดแก... ... • ผลัดวันออม • ใชจายอยางฟุมเฟอย • ขาดเงินออมเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน • ขาดการวางแผนการใชจายเงิน ฯลฯ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 13 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ปญหาทางการเงินสงผลอยางไรตอชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตนเอง ความขัดแยงในครอบครัว ครอบครัว การทะเลาะวิวาท ไมมีสมาธิในการทํางาน การทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ความสัมพันธกับผูรวมงานลดลง  © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 14 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  สัญญาณเตือนวาคุณกําลังมีปญหาการเงิน รายไดเริ่มไมเพียงพอกับรายจาย ใบแจงหนี้ของเดือนถัดไปมาแลว โดยที่คุณยังไมไดชําระของเดือนนี้ คุณเคยไดรับหนังสือบอกกลาวเตือน การชําระเงินลาชามาแลว ใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตของคุณ มียอดที่ชําระเงินลาชา ฯลฯ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 15 5
 6. 6. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ทําไมไมวางแผนทางการเงิน....??? บุคคลที่ไมมีการวางแผนทางการเงิน หรือวางแผนทางการเงินไมดพอ ี สวนใหญจะมาจากเหตุผลตอไปนี้ คิดวาตนเองมีฐานะการเงินมั่นคงดีอยูแลว คิดวาตัวเองมีรายไดเพียงพอสําหรับภาระคาใชจายรายวันแลว  ลืมไปวาตัวเองอาจมีโอกาสเจอกับมรสุมชีวิตบางในอนาคต เชน การวางงาน ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต เปนตน ไมมีเวลาที่จะจัดทําแผนการเงินของตนเอง คิดวาการวางแผนการเงินเปนเรื่องที่มีคาใชจายสูง  คิดวาการวางแผนการเงินเหมาะสําหรับผูทใกลเกษียณอายุเทานัน ี่ ้ คิดวาการฝากเงินในธนาคารนั้นไมมีความเสี่ยง © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 16 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  เสนทางสูความมั่งคั่ง…ดวยการวางแผนทางการเงิน 1. กําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวต และเปาหมาย ิ ทางการเงิน 2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการวางแผนทางการเงิน 3. ลงมือวางแผนทางการเงินเปนลายลักษณอักษร 4. นําแผนทางการเงินไปปฏิบัติ และทบทวน อยางสม่าเสมอ ํ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 17 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  1. กําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิต และเปาหมายทางการเงิน กอนกําหนดเปาหมาย คุณควรประเมินความตองการ ควรประเมิ ของตนเองเสียกอน เชน ประเมินสถานการณทางการเงินในปจจุบันของคุณ ทํารายการแยกระหวาง “สิ่งที่อยากได” และ “จําเปนตองมี” คาดการณถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวาดีขึ้นหรือแยลง? ง? คิดวาสิ่งนี้มีความสําคัญอยางแทจริงสําหรับคุณหรือไม? © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 18 6
 7. 7. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  1. กําหนดเปาหมาย : เปาหมายในการดําเนินชีวิต นําสิ่งที่ “จําเปนตองมี” มากําหนด เปนเปาหมายกอน แตละเปาหมายตองระบุผลลัพธไว อยางชัดเจน อาจมี ทั้ ง เป า หมายระยะสั้ น และ ระยะยาวก็ได © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 19 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  1. กําหนดเปาหมาย : เปาหมายทางการเงิน กําหนดเปาหมายทางการเงินดวยหลัก SMART S Specific M T Time bound Measurable R A Realistic Accountable © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 20 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  1. กําหนดเปาหมาย : เปาหมายทางการเงิน ตอ... S : ชัดเจน รูวาตองการอะไร และจะบรรลุเปาหมายตอนไหน M : วัดผลได รูวาใกลจะถึงเปาหมายแลวหรือยัง A : ทํ า สํ า เร็ จ ได รู ว า จะทํ า อย างไรให บ รรลุ ผ ลตามเป า หมาย ที่วางไว และมีความรับผิดชอบในการทําใหสําเร็จ R : สามารถบรรลุผลได ตั้งเปาหมายอยางสมเหตุสมผล และ สามารถทําใหเกิดผลขึ้นจริงได T : มีกําหนดเวลา มีกําหนดเวลาที่ชัดเจน แนนอน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 21 7
 8. 8. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการวางแผนทางการเงิน • ชวงอายุ (Life Cycle) (Life • รายไดที่จะไดรับ (Revenue) (Revenue) • รายจาย (Expenses) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 22 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : ชวงอายุ (Life Cycle) รายได ชวงที่มีรายไดสูง รายจาย ชวงใชจายเงินหลังเกษียณ ชวงหารายไดและสะสมทรัพย อายุ วัยศึกษา วัยทํางาน วัยเกษียณ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 23 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายไดที่จะไดรับ (Revenue) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 24 8
 9. 9. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายจาย (Expenses) คาใชจายที่สําคัญ ไดแก คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน ภาระหนี้สิน คาใชจายเพื่อประกันความเสี่ยง จากภัยตางๆ เงินสําหรับแผนการในอนาคต © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 25 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายจาย คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค คือ คาใชจายในชีวิตประจําวันของแตละครอบครัว เชน • คาไฟฟา / น้ําประปา / โทรศัพท • คาอาหาร • คาพาหนะ / คาเดินทาง • คาใชจายเบ็ดเตล็ดในบาน • คาเสื้อผา / เครื่องแตงตัว / เครื่องประดับ • คาพักผอน / บันเทิง ฯลฯ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 26 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายจาย เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน ควรมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินประมาณ 3 – 6 เทาของ เงินคาใชจายประจําที่เปนอยูในขณะนั้น เก็บเงิ นสํารองเผื่อฉุ กเฉินไวในรูปของเงินฝากธนาคาร ของเงิ หรื อ ลงทุ น ใน กองทุ น รวมตราสารหนี้ ที่ ีมี อ ายุ เ ฉลี่ ย ท สั้นที่สุดและความเสี่ยงต่ําที่สุด เชน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) เปนตน Fund) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 27 9
 10. 10. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายจาย ภาระหนี้สิน รูหรือไม...อยางไรจึงจะเรียกวาไมกูเกินตัว ...อย • จํานวนหนี้ที่ตองชําระไมควรเกิน 10% ของรายไดสุทธิ ตอเดือน หรือไมเกิน 20% ของรายไดสุทธิตอป • ไมนับรวมสินเชื่อเพือทีอยูอาศัยไวในการคํานวณ ่่ ใหคิดแตหนี้สินสวนอื่นๆ เชน บัตรเครดิต คาผอนรถยนต © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 28 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : ภาระหนี้สิน แหลงที่มาของหนี้ที่กอใหเกิดปญหา 1. หนี้จากบัตรเครดิต 2. การผอนบาน / รถยนต 3. สินเชื่อสวนบุคคล 4. การซื้อสินคาเงินผอน 5. การใชจายโดยไมวางแผนลวงหนา 6. การเมินเฉยตอแผนการเงินที่วางไว © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 29 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายจาย คาใชจายเพื่อประกันความเสี่ยงจากภัยตางๆ การประกันชีวิต (Life insurance) คือ วิธีการที่คนกลุมหนึ่งรวมตัวกันขึ้น เพื่อชวยกัน เฉลี่ยภัย อันเนื่องมาจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ และการพิการ การทดแทนการสูญเสียรายได © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 30 10
 11. 11. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : ประกัน การประกันชีวิต VS ประกันวินาศภัย 1. การประกันชีวิต ใชเงินจํานวนหนึ่ง ให ตามจํานวนทุนประกัน 2. การประกั น วิ น าศภั ย ใช ค า สิ น ไหม ทดแทนให ตามความเสี ย หายจริ ง แตไมเกินทุนประกันฯ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 31 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : ประกัน ประเภทกรมธรรมประกันชีวิต แบ ง ตามลั ก ษณะการคุ ม ครอง และผลประโยชน ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1. แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) (Term 2. แบบตลอดชีพ (Whole-life Insurance) (Whole- 3. แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) (Endowment 4. แบบเงินไดประจํา (Annuity Insurance) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 32 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : ประกัน การประกันชีวิตกับการฝากเงินในธนาคาร การประกันชีวิต การฝากเงิน แบบสะสมทรัพย การออม + การออม ประโยชนของผูออม ความคุมครอง สูง ต่ํา สภาพคลอง ทบตน คงที่ วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย (ปรับตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด) ในตลาด) (ตลอดอายุกรมธรรม) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 33 11
 12. 12. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : รายจาย เงินสําหรับแผนการในอนาคต เปนเงินออมที่จะทําใหเปาหมายในอนาคตบรรลุผล โดย จะเปนเงินออมคนละสวนกับเงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน เชน • การศึกษาบุตร / ตนเอง • ซื้อบาน / รถยนต • คาใชจายเลี้ยงชีพเมื่อยามชราหรือเกษียณอายุ • เงินออมเพื่อใชลงทุนในกิจการสวนตัว ฯลฯ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 34 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : แผนการในอนาคต ตัวอยาง คาใชจายเพื่อการศึกษา ในประเทศ * ระดับชั้น ตางประเทศ ** รัฐบาล เอกชน นานาชาติ 105,000 - กอนประถมศึกษา เสียเฉพาะ 270,000 - คาหนังสือ ประถมศึกษา คาอุปกรณ และ 400,000 มัธยมตน คาบํารุงการศึกษา 378,000 1,200,000 มัธยมปลาย / ประมาณ อาชีวศึกษา วศึกษา 45,000 บาท 96,000 270,000 307,000 ปริญญาตรี 1,500,000 220,000 300,000 317,000 ปริญญาโท * อัตราคาเลาเรียนในประเทศ เปนอัตราคาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษาในแตละระดับชั้น (รวมคาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน และคาบํารุงการศึกษา ) ** อัตราคาเลาเรียนตางประเทศ ไมรวมคาใชจายสวนตัว © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 35 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ : แผนการในอนาคต ตัวอยาง คาใชจายเพื่อการศึกษา คอรสปกติ * คอรสติว/ เรียนพิเศษ/กวดวิชา เอนทรานซ * สอนสด วิดีโอ 2,900 2,500 4,700 ฟสิกส 1,900 n.a 4,000 เคมี 4,000 3,600 3,800 ชีววิทยา 2,800 2,250 4,000 อังกฤษ 2,900 2,650 5,900 คณิตศาสตร 3,150 3,000 4,200 ไทย-สังคม ไทย- 2,750 - 5,000 ศิลปะ * อัตราคาเรียนเฉลี่ยของสถาบันกวดวิชาตางๆ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 36 12
 13. 13. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงินเปนลายลักษณอักษร • การวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Worth Analysis) Analysis) • การวิเคราะหกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) Analysis) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 37 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Worth Analysis) • เปนการวิเคราะหสถานะทางการเงิน ของบุคคล • บอกถึ งมู ล ค า ทรั พย สิ น ที่ มี เ หลื อ อยู ทั้งหมดเมื่อหักหนี้สินเรียบรอยแลว • ใชในการวางแผนทางการเงิน เพื่อให บรรลุเปาหมายที่วางไวได © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 38 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : สินทรัพย (Asset) หนี้สิน (Debt) …….. …….. รายไดรับลวงหนา บาท หลักทรัพย …….. …….. …….. …….. เงินสด เงินฝาก บาท คาใชจายคางจาย บาท …….. …….. …..… ..… เงินออมเพื่อภาระผูกพันในอนาคต บาท สินเชื่อที่อยูอาศัย/อสังหาริมทรัพย บาท …….. …….. ….…. หุน/พันธบัตร/กองทุนรวม ร/ บาท สินเชื่อรถยนต บาท …….. …….. ….…. สินเชื่อบุคคล/บัตรเครดิต คล/ บาท อสังหาริมทรัพย …….. …….. ….…. บาน/ที่อยูอาศัย (ราคาประเมิน) น/ บาท สินเชื่อเพื่อการศึกษา บาท …….. …….. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย บาท สินเชื่ออื่นๆ บาท …….. …….. บาท หนี้สินรวม ธุรกิจสวนตัว …….. …….. หุนสวน บาท …….. …….. มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net worth) ลูกหนี้/ดอกเบียคางรับ/รายไดคางรับ ้ บาท …….. …….. .……. ……. สินทรัพยรวม ( – ) บาท สินทรัพยสวนตัว …….. …….. เงินลงทุนประกันชีวิต บาท หนี้สินรวม บาท …….. …….. รถยนต/รถจักยานยนต บาท สินทรัพยสุทธิของคุณ บาท ของสะสม บาท สินทรัพยรวม บาท © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 39 13
 14. 14. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : การวิเคราะหกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) • เป น การคาดการณ ก ระแสเงิ น สดทั้ ง รายรั บ และรายจ า ย ในปจจุบันและอนาคต การวางแผนการเงินโดยการประมาณการกระแสเงินสด อยางงายๆ โดยใชตัวอยางแบบฟอรมตอไปนี้ จะชวยวิเคราะห ตั กระแสเงินสดของคุณในชวงเวลา 3 ป © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 40 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 1 รวมรายไดที่ไดรับทั้งหมด รายเดือน รายป ประมาณการ รายได (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 1. เงินเดือน/คาจาง/รายไดสุทธิจากการคาขายของคุณ น/ ง/ 2. เงินเดือน/คาจาง/คาขายของคูสมรส (ถามี) น/ ง/ 3. เงินโบนัส 4. เงินปนผลจากการลงทุนในหุน 5. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก/พันธบัตร/หุนกู ฝาก/ ร/ 6. รายไดอื่นๆ (คาเชา คาเลี้ยงดูจากลูกหลาน ฯลฯ) ฯลฯ) 7. รายไดรวม ( = 1 + 2 + …. + 6) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 41 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 2 เงินที่มีการจัดสรรไวเพื่อเก็บออมและลงทุน รายเดือน รายป ประมาณการ เงินที่มีการจัดสรรไวเพื่อเก็บออมและลงทุน (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 8. เงินฝากธนาคาร (ฝากออมทรัพย/ประจํา) 9. เงินลงทุนในหุน หุนกู พันธบัตร หรือหลักทรัพยอื่น 10. เงินลงทุนในกิจการสวนตัว 10. 11. เงินที่เก็บออมและลงทุนรวม ( = 8 + 9 + 10) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 42 14
 15. 15. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 3 หักคาใชจายประจํา รายเดือน รายป ประมาณการ คาใชจายประจํา (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 12. คาเชาบาน 12. 13. คาน้ําประปา 13. 14. คาไฟฟา 15. คาโทรศัพท (โทรศัพทบาน เพจเจอร และมือถือ) 16. คาอาหาร 17. คาพาหนะ/คาเดินทาง (คาน้ํามัน/คาผานทาง พาหนะ/ พิเศษ) ศษ) 18. คาใชจายเบ็ดเตล็ดในบาน (สบู ผงซักฟอก เปนตน) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 43 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 3 หักคาใชจายประจํา ตอ... รายเดือน รายป ประมาณการ คาใชจายประจํา (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 19. คาเสื้อผาเครื่องแตงตัว เครื่องประดับ เครื่องสําอาง 20. คาพักผอน (ดูหนัง ฟงเพลง ทองเที่ยว เปนตน) 20. 21. คาหนังสือพิมพ นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆ 21. 22. คาเหลาสุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่ หวย และ... เปนตน 22. และ... 23. คาเลาเรียนบุตร/การศึกษาตอของตนเอง 23. ร/ 24. คาเลี้ยงดูบุพการี 24. 25. คาใชจายอื่นๆ 25. 26. คาใชจายรวม ( = 12 + 13 + …. + 25) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 44 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 4 ภาระหนี้สินที่จําเปน (ถามี) รายเดือน รายป ประมาณการ ภาระหนี้สิน (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 27. คาผอนบาน คอนโด ที่ดิน 28. คาผอนรถยนต/รถจักรยานยนต 28. 29. คาผอนชําระหนี้เงินกูซื้อสินคาผอนสง 29. 30. คาผอนชําระหนี้บัตรเครดิต 30. 31. คาผอนชําระหนี้เงินกูสวนตัว ที่ไมไดกูจากธนาคาร 31. 32. หนี้สินอื่นๆ 32. 33. หนี้สินรวม ( = 27 + 28 + …. + 32) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 45 15
 16. 16. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 5 คาเบี้ยประกันภัยตางๆ (ถามี) รายเดือน รายป ประมาณการ คาใชจายเพื่อประกันความเสี่ยงจากภัยตางๆ (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 34. คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 34. 35. คาเบี้ยประกันภัยรถยนต/รถจักรยานยนต/พ.ร.บ. 36. คาเบี้ยประกันชีวิตตนเอง/คูสมรส/บุตร ตนเอง/ มรส/ 37. คาเบี้ยประกันภัยอื่นๆ 38. คาใชจายเพื่อการประกันภัยรวม ( = 34 + 35 + …. + 37) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 46 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 6 เช็คสถานะทางการเงิน รายเดือน รายป ประมาณการ สถานะ (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 39. รายได (7) 39. 40. หัก เงินออมและเงินลงทุน (11) 41. หัก คาใชจายประจํา (26) 42. หัก ภาระหนี้สิน (33) 43. หัก คาประกันภัยตางๆ (38) 44. เงินเหลือใช ( = 39 - 40 - 41 - 42 - 43) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 47 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 7 แผนการเก็บออมเงินเพื่อใชจายในอนาคต รายเดือน รายป ประมาณการ แผนการเก็บออมเงินเพื่อใชจายในอนาคต (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 45. เงินดาวน/เงินเพื่อซื้อบาน คอนโด ที่ดิน 45. 46. เงินดาวน/เงินเพื่อซื้อรถยนต/รถจักรยานยนต 46. 47. คาเลาเรียนตอของบุตร/ตนเอง 47. ร/ 48. คาใชจายเลี้ยงชีพเมื่อยามชราหรือเกษียณอายุ 48. 49. คาใชจายในการทองเที่ยวตางประเทศ 49. 50. เงินเก็บออมเพื่อใชลงทุนในกิจการสวนตัว 50. 51. แผนการเก็บออมเพื่ออนาคตรวม ( = 45 + 46 + … + 50) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 48 16
 17. 17. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  3. ลงมือวางแผนทางการเงิน : ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความเปนไปได ของเปาหมายที่วางแผนไว รายเดือน รายป ประมาณการ ความเปนไปไดของเปาหมายที่วางแผนไว (บาท) (บาท) ระยะเวลา 3 ป 52. ตองหารายไดเพิ่มเติม 53. ตองลดรายจายบางสวนแลวนําไปลงทุน 54. ตองกูยืมเงินมาใชกอนและผอนชําระคืนภายหลัง 54. 55. รายไดเพื่อบรรลุเปาหมายรวม ( = 52 + 53 + 54) ความสมดุลของรายไดรายจายทั้งสิ้น (เทากับศูนย) ( = 44 - 51 + 55 = 0) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 49 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  4. นําแผนการเงินไปปฏิบัติ และทบทวนอยางสม่ําเสมอ กรณีรายรับ < รายจาย รายรับ รายจาย 30,000 บาท - 45,000 บาท = - 15,000 บาท ทบทวนพฤติกรรมการใชจาย จายใหนอยลง เรียนรูการออม เพิ่มรายได © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 50 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  4. นําแผนการเงินไปปฏิบัติ ตอ... กรณีรายรับ > รายจาย นําเงินออมไปหาดอกผลให เพิ่มพูนงอกเงย ดวยวิธการ ี ออม / ลงทุน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 51 17
 18. 18. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  การลงทุนคืออะไร......??? การลงทุ น หมายถึ ง การเลื่ อ นอํ า นาจการบริ โ ภค (ทรั พ ย สิ น เงิ น ทอง) ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น บางส ว น เอาไปใช ทอง) บริ โ ภคในอนาคต เพื่ อ ให เ กิ ด ความสามารถที่ จ ะบริ โ ภค ในอนาคต แทนที่จะบริโภคหรือใชทรัพยสินเงินทองที่มีอยู ทั้งหมดในวันนี้ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 52 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของการลงทุน การลงทุนแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1. การลงทุนในทรัพยสินที่แทจริงและมีตัวตนจับตองได (Consumer investing) 2. การลงทุนในการทําธุรกิจ (Business investing) (Business 3. การลงทุนในทรัพยสินทางการเงิน (Financial investing) (Financial © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 53 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของการลงทุน : 1. การลงทุนในทรัพยสินที่แทจริงและมีตัวตนจับตองได (Consumer investing) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 54 18
 19. 19. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของการลงทุน : 2. การลงทุนในการทําธุรกิจ (Business investing) • ทําในสิ่งที่คนอื่นทํา แตทําใหดีกวา ทั้งในดานสินคา บริการ และตนทุน • เสนอผลิตภัณฑใหมหรือปจจุบัน ใหลูกคากลุมใหม • สรางโอกาสจากเทคโนโลยีใหม จากประสบการณที่ทํางานเดิม งานอดิเรก ความบังเอิญ หรือจากการเสาะแสวงหา © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 55 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของการลงทุน : 3. การลงทุนในทรัพยสินทางการเงิน (Financial investing) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 56 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของการลงทุน : ตลาดเงิน ตลาดทุน ฝากเงิน, ซื้อสลากออมสิน, ตราสารทุน, ตราสารหนี้, ตั๋วเงิน ตราสารอนุพันธ, กองทุนรวม ผลตอบแทน ผลตอบแทน ลงทุน เงินฝาก ดอกเบี้ย, สวนลดรับ, ดอกเบี้ย, เงินปนผล ผลตอบแทนอื่น (ถามี) สวนลดรับ และ กําไรสวนเกินทุน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 57 19
 20. 20. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ทําไมคุณถึงตองลงทุน Figure : Wealth indexes of investments in the U.S capital markets from 1925 to 1999 (year-end 1925 = $1) (year- Source : Investments, Fifth Edition. Bodie Kane Marcus. © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 58 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มูลคาเงินตามเวลา แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1. มูลคาในอนาคต (Future value : FV) PV x (1+I)n FV = (1+I 2. มูลคาปจจุบัน (Present value : PV) FV / (1+I)n PV = © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 59 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มูลคาเงินตามเวลา : มูลคาในอนาคต (Future value : FV) มูลคาในอนาคตของเงิน 100 บาท ในอีก 2 ปขางหนา 0 1 2 ปที่ ผลตอบแทน 4% ผลตอบแทน 4% ผลตอบแทน 4% 100+ (100*0.04) = 104 104+ (104*0.04) = 108.16 104 100 บาท หรือ 100(1+ 0.04)2 100(1+ หรือ 100(1+ 0.04) 100(1+ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 60 20
 21. 21. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มูลคาเงินตามเวลา : มูลคาในปจจุบน (Present value : PV) ั มูลคาในปจจุบันของเงิน 100 บาท 0 1 2 ปที่ 100 = 92.45 (1 + 0.04)2 ปรับมูลคาอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 61 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มูลคาเงินตามเวลา : ตารางที่ 1 มูลคาทบตนของเงิน 100,000 บาท ที่จายลงทุนเพียงครั้งแรกครั้งเดียว 1% 2% 4% 6% 8% ปลายปที่ 1 101,000 102,000 104,000 106,000 108,000 2 102,010 104,040 108,160 112,360 116,640 3 103,030 106,120 112,486 119,101 125,971 4 104,060 108,243 116,985 126,247 136,048 5 105,101 110,408 121,665 133,822 146,933 © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 62 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มูลคาเงินตามเวลา : ตารางที่ 2 มูลคาทบตนสะสมของเงิน 100,000 บาท ที่จายลงทุนเปนรายปตอเนื่องกัน 1% 2% 4% 6% 8% ปลายปที่ 1 201,000 202,000 204,000 206,000 208,000 2 303,010 306,040 312,160 318,360 324,640 3 406,040 412,161 424,646 437,462 450,611 4 510,100 520,404 541,632 563,709 586,660 5 663,298 697,532 615,202 630,812 733,593 © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 63 21
 22. 22. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ออม/ลงทุนกอนรวยกวา ออม/ เพื่อมีเงิน …........ ลานบาท เมืออายุ 60 ป ฉันจะออม/ลงทุนเดือนละ …….… บาท ……. ่ จะออม/ เปาหมาย : 1 ลานบาท เมื่ออายุ 60 ป 8% 6% 4% 2% อัตราผลตอบแทนจากเงินออม/ลงทุน อายุเมื่อเริ่ม ระยะเวลา เงินออม/ลงทุนตอเดือน ออม/ลงทุน ออม/ลงทุน 20 40 308.00 522.00 858.00 1,365.00 25 35 464.00 724.00 1,108.00 1,649.00 30 30 705.00 1,021.00 1,455.00 2,032.00 35 25 1,093.00 1,471.00 1,959.00 2,574.00 40 20 1,746.00 2,195.00 2,739.00 3,393.00 45 15 2,943.00 3,469.00 4,074.00 4,767.00 50 10 5,516.00 6,125.00 6,795.00 7,529.00 55 5 13,621.00 14,322.00 15,061.00 15,842.00 © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 64 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  มหัศจรรยของเลข 72 หากคุณตองการทราบวาจะตองใชระยะเวลานานเทาใดในการที่จะไดรับเงิน เงิ เพิ่มเปน 2 เทา? ลองหาร 72 ดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตอปของคุณ ดู ระยะเวลาที่จะไดรับเงินเพิ่มเปน 2 เทา อัตราผลตอบแทน 2% 36.0 ป 4% 18.0 ป 6% 12.0 ป 8% 9.0 ป 10% 7.2 ป 12% 6.0 ป © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 65 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  คุณเปนผูลงทุนแบบไหน? สามารถวิเคราะหไดจาก 2 วิธี 1. วิเคราะหจากความเสี่ยง งานวิจัยของ Marilyn MacGruder Barnewall แหง วิ MacGruder Agency 2. วิเคราะหจากการตัดสินใจ บทวิเคราะหของ Bailard, Biehl & Kaiser Five-Way Bailard, Five- Model (BB&K) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 66 22
 23. 23. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  คุณเปนผูลงทุนแบบไหน? : แบบไหน? 1. วิเคราะหจากความเสี่ยง แบ ง แยกออกเป น ลั ก ษณะใหญ ๆ ได 2 ลั ก ษณะตาม ความเสี่ยง ไดดังนี้ 1.1 ผูลงทุนประเภทรอรับผล (Passive Investors) มักจะ (Passive หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงไดต่ํากวา งความเสี 1.2 ผูลงทุนประเภทมุงหวังผล (Active Investors) มักจะ (Active ชมชอบความเสี่ ยงมากกวาความมั่ นคงของเงิ นลงทุน โดยมี ความเห็นวาถาเงินลงทุนตองสูญไปก็สามารถสรางใหมได © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 67 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  คุณเปนผูลงทุนแบบไหน? : แบบไหน? 2. วิเคราะหจากการตัดสินใจ แบบฉบั บ ของผู ล งทุ น จะ แบ ง ออกเป น เป น 5 ประเภท โดยดูจาก ระดับ ความมั่นใจ และความ วิตกกังวล แนวปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 68 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  คุณเปนผูลงทุนแบบไหน? : แบบไหน? 2. วิเคราะหจากการตัดสินใจ ตอ… Bailard, Biehl & Kaiser (BB&K) เสนอวามีแกนจิตวิทยา Bailard, มนุษย 2 แกน ไดแก 1. แกนตั้ง ดานบนสุด แสดงความมั่นใจสูง และดานลางสุดแสดงความวิตกกังวล 2. แกนนอน ดานซายสุด แสดงความระมัดระวัง และดานขวาสุดแสดงความหุนหันพลันแลน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 69 23
 24. 24. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลของผูลงทุน มั่นใจ นักผจญภัย เปนตัวของตัวเอง หุนหันพลันแลน รอบคอบ ผูพทักษ ิ พวกชอบตามแห วิตกกังวล © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 70 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ขอควรคํานึงของการลงทุนที่ตองพิจารณาประกอบ 1. เงินลงทุน 2. อายุและสุขภาพ 3. ภาระผูกพันสวนบุคคล 4. การศึกษาและประสบการณ 5. เวลา 6. ความเสี่ยงที่รับได 7. กฎระเบียบจากภาครัฐ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 71 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ความเสี่ยงในการลงทุนคืออะไร??? © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 72 24
 25. 25. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน 1. ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค มหภาค 2. ความเสี่ยงจากปจจัยจุลภาค © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 73 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน : ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค • Purchasing Power Risk (ความเสี่ยงในการมีอํานาจซื้อลดลง) ลดลง) • Political Risk (ความเสี่ยงที่เกิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง หรือนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน) • Currency Risk (ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ) งประเทศ) • Interest Rate Risk (ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของอัตรา ดอกเบี้ย) • Market Risk (ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะตลาด) จากภาวะตลาด) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 74 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน : ความเสี่ยงจากปจจัยจุลภาค • Business Risk เกิดจากการดําเนินงานของบริษัท (Operating (Operating Leverage) เชน การบริหารตนทุน • Financial Risk เกิดจากโครงสรางทางการเงินของบริษัท (Financial Leverage) เชน การระดมทุนจากแหลงเงินทุน แตกตางกัน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 75 25
 26. 26. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 1. ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) 2. ผลตอบแทนสุทธิ (Net Return (Net หรือ Nominal Return) Return) 3. ผลตอบแทนที่แทจริง (Real Return) © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 76 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน : 1. ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) คํานวณจาก... นวณจาก... เงินปนผล + ดอกเบี้ยรับ + กําไร/ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 77 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน : 2. ผลตอบแทนสุทธิ (Net Return หรือ Nominal Return) คํานวณจาก... นวณจาก... ผลตอบแทนรวม - คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ผลตอบแทนสุทธิ © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 78 26
 27. 27. สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน : 3. ผลตอบแทนที่แทจริง (Real Return) คํานวณจาก... นวณจาก... ผลตอบแทนสุทธิ - ผลของเงินเฟอ ผลตอบแทนที่แทจริง © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 79 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  รายงานผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอ การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 94% 100% 80% 60% 40% 20% 4% 2% 0% Asset Allocation Stock Selection Market Timing Source : Harry Markowitz.© 2003 Thailand Securities Institute (TSI)StarsStock Exchange of Thailand Markowitz. Secrets of the Investment All- , TheAll- 80 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  องคประกอบที่มผลตอการกระจายความเสี่ยง : ี การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) กระจายเงิ น ลงทุ น ลงในสิน ทรั พ ย ป ระเภทต า งๆ เช น ลงในสิ เงินสด หุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย ฯลฯ Other 5% Cash Properties 15% 15% Debt Securities Stocks 25% 40% © 2003 Thailand Securities Institute (TSI) , The Stock Exchange of Thailand 81 27

×