เอกสารเผยแพรทางอีเมล
 http://qa.buu.ac.th/form/common/QA2.ppt
ทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลง

คนไทยมักจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ เคยทํามา
อย างไรก็ จ ะ ทํ า อ ยู อ ย า ง นั้ น ไ ม ค ...
การโตแยง


เมื่อมีการเจรจา คนไทยจะไมกลาโตแยงทั้งๆ ที่ตัวเอง
กําลังเสียเปรียบ สวนใหญมักจะปลอยใหอีกฝายเปนคน
คุมเ...
ไมพูดสิ่งที่ควรพูด

เอกลั ก ษณ อี ก อย า งหนึ่ ง ของคนไทยคื อ มั ก จะไม ค อ ย
กล า บอกความคิ ด ของตั ว เองออกมาทั้ ง...
ความรับผิดชอบ

1. ฝรั่งมองวาคนไทยเรามักทําไมคอยกําหนดระยะเวลา
  ในการทํางานไวลวงหนา ทั้งๆ ที่งานบางชินตองทําให
 ...
วิธีแกไขปญหา

คนไทยไมคอยมีแผนการรองรับเวลาเกิดปญหา แตจะรอให
เกิดกอนแลวคอยหาทางแกไปแบบเฉพาะหนา หลายครั้งที่
ฝรั...
บอกแตขาวดี
                 

คนไทยมีความเคยชินในการแจงขาวที่แปลกมาก คือ
1. จะไมกลาบอกผูบังคับบัญช...
คําวา “ไมเปนไร”


เปนคําพูดที่ติดปากคนไทยทุกคน ทําใหเวลามีปญหา ก็
จะไมมีใครรับผิดชอบ และจะไมคอยหาตัวคนทําผิดดวย
...
ทักษะในการทํางาน
1. ไมสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได ถาทํางานเปนทีม
  มักมีปญหาเรื่องการกินแรงกันบางคนขยันแตบางคน
  ...
ความซื่อสัตย


พนักงานคนไทยควรจะมีความซื่อสัตยและตรงไปตรงมา
มากกว า นี้ หลายครั้ ง ที่ ช อบโกหกในเรื่ อ งเล็ ก ๆ น อ ย...
ระบบพวกพอง
คนไทยมักจะนําเพื่ อนฝูงมาเกี่ยวของกับธุรกิจเสมอ ผม
ไม เ คยชอบวิ ธี นี้ เ ลย ตั ว อย า งเช น การจั ด ซื้ อ ...
แยกไมออกระหวางเรื่องงาน และเรื่องสวนตัว
คนไทยมั ก จะไม รู ว า อะไรว า อะไรคื อ เรื่ อ งงาน และอะไรที่ เ รี ย กว า ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 การทำงานแบบคนไทยในมุมมองชาวต่างชาติ

5,194 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
410
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 การทำงานแบบคนไทยในมุมมองชาวต่างชาติ

 1. 1. เอกสารเผยแพรทางอีเมล http://qa.buu.ac.th/form/common/QA2.ppt
 2. 2. ทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลง คนไทยมักจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ เคยทํามา อย างไรก็ จ ะ ทํ า อ ยู อ ย า ง นั้ น ไ ม ค อยมี ความคิ ด ที่ จ ะ เปลี่ยนแปลง และถาฝรั่งเอาวิธีใหมๆ เขามาทําใหพวกเขา ตองทําอะไรที่ตางไปจากเดิม ก็จะถูกมองวาเปนการสราง ความรําคาญใหพวกเขา มักจะไมคอยไดรับความรวมมือ อยางเต็มที่หรือไมก็ถึงกับถูกตอตานก็มี เจฟฟรีย บารน 2 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 3. 3. การโตแยง เมื่อมีการเจรจา คนไทยจะไมกลาโตแยงทั้งๆ ที่ตัวเอง กําลังเสียเปรียบ สวนใหญมักจะปลอยใหอีกฝายเปนคน คุมเกม บางคนบอกวามีนิสัยอยางนี้เรียกวา “ขี้เกรงใจ” แตสําหรับฝรั่งแลว นิสัยนี้จะทําใหคนไทยไมกาวหนา เทาที่ควร ทานากะ โรบิน (จูเนียร) ฟูจฮาระ 3 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 4. 4. ไมพูดสิ่งที่ควรพูด เอกลั ก ษณ อี ก อย า งหนึ่ ง ของคนไทยคื อ มั ก จะไม ค อ ย กล า บอกความคิ ด ของตั ว เองออกมาทั้ ง ๆ ที่ ค นไทยก็ มี ความคิดดีไมไมแพฝรั่งเลย แตมักจะเก็บความสามารถ ไว ไม บ อกออกมาให เ จ า นายได รู และจะไม ก ล า ตั้ ง คําถาม บางทีฝรั่งก็คิดวาคนไทยรูแลวเลยไมบอกเพราะ เห็นวาไมถามอะไร ทําใหทํางานกันไปคนละเปาหมาย หรือทํางานไมสําเร็จ เพราะคนที่รับคําสั่งไมรูวาถูกสั่งให ทําอะไร ไมเคิล วิดฟลค 4 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 5. 5. ความรับผิดชอบ 1. ฝรั่งมองวาคนไทยเรามักทําไมคอยกําหนดระยะเวลา ในการทํางานไวลวงหนา ทั้งๆ ที่งานบางชินตองทําให ้ เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ยิ่งงานไหนใหเวลาใน การทํางานนานก็จะยิ่งทิ้งไวทําตอนใกลๆ จะถึงกําหนด สง เลยทํางานออกมาแบบรีบๆ ไมไดผลงานดีเทาที่ ควร 2. ไมคอยยอมผูกพันและรับผิดชอบเปนลายลักษณอกษร ั ถาใหเซ็นชือรับผิดชอบงานที่ทําคนไทยจะกลัวขึ้นมา ่ ทันที เหมือนกับกลัวจะทําไมได หรือกลัวจะถูกหลอก สเตฟานี จอหนสัน 5 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 6. 6. วิธีแกไขปญหา คนไทยไมคอยมีแผนการรองรับเวลาเกิดปญหา แตจะรอให เกิดกอนแลวคอยหาทางแกไปแบบเฉพาะหนา หลายครั้งที่ ฝรั่งพบวาคนไทยไมรูจะแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางไรตองรอให เจานายสั่งลงมากอนแลวคอยทําตามถานายเจานายไมอ ยู ทุกคนก็จะประสาทเสียไปหมด ดร.มาเรีย โรเซนเบิรก  6 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 7. 7. บอกแตขาวดี  คนไทยมีความเคยชินในการแจงขาวที่แปลกมาก คือ 1. จะไมกลาบอกผูบังคับบัญชาชาวตางชาติเมื่อเกิดปญหา ขึ้น จนกระทั่งบานปลายไปเกินแกไขไดจึงคอยเขามา ปรึกษา 2. จะเลือกบอกแตสิ่งที่คิดวาเจานายจะชอบ เชน บอกแต ข า วดี ๆ แทนที่ จ ะเล า ไปตามความจริ ง หรื อ ถ า หาก เจานายถามวา จะทํางานเสร็จทันเวลาไหม ก็จะบอกวา ทัน (เพราะรู วานายอยากไดยินแบบนี้) แตก็ไ มเคยทํา ทันตามเวลาที่รับปากเลย โจนาธาน ธอมพสัน 7 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 8. 8. คําวา “ไมเปนไร” เปนคําพูดที่ติดปากคนไทยทุกคน ทําใหเวลามีปญหา ก็ จะไมมีใครรับผิดชอบ และจะไมคอยหาตัวคนทําผิดดวย เพราะเกรงใจกัน แตจะใชคําวา “ไมเปนไร” มาแกปญหา แทน เจนิส อิกนาโรห 8 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 9. 9. ทักษะในการทํางาน 1. ไมสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได ถาทํางานเปนทีม มักมีปญหาเรื่องการกินแรงกันบางคนขยันแตบางคน ไมทําอะไรเลย บางทีก็มีการขัดแยงกันเองในทีม หรือ เกี่ยงงานกันจนผลงานไมคืบหนา 2. ไมคอยมีทักษะในการทํางาน แมจะผานการศึกษาใน ระดับสูงมาแลว และไมคอยใชความพยายามอยางเต็ม ทีเพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุด 3. พ นั ก ง า น ช า ว ไ ท ย ที่ รู จั ก ส ว น ใ ห ญ ไ ม ค อ ย รู สึ ก กระตือรือรนที่จะเรียนรูเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ โลกเทาไรนัก แลวไมคอยชอบหาความรูเพิ่มเติมแมจะ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานก็ตาม ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ เดวิด กิลเบิรก 9
 10. 10. ความซื่อสัตย พนักงานคนไทยควรจะมีความซื่อสัตยและตรงไปตรงมา มากกว า นี้ หลายครั้ ง ที่ ช อบโกหกในเรื่ อ งเล็ ก ๆ น อ ยๆ เชน มาสาย ขาดงานโดยอางวาปวย ออกไปขางนอกใน เวลางาน เฮเบิรก โอ ลิสส 10 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 11. 11. ระบบพวกพอง คนไทยมักจะนําเพื่ อนฝูงมาเกี่ยวของกับธุรกิจเสมอ ผม ไม เ คยชอบวิ ธี นี้ เ ลย ตั ว อย า งเช น การจั ด ซื้ อ ข า วของ ภายในสํ า นั ก งาน พวกเขามั ก จะแนะนํ า เพื่ อ นๆ มาก อ น โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทควรจะไดรับ นี่เปน ประสบการณจริงที่ประสบมา การใหความชวยเหลือเพื่อน ไม ใ ช เ รื่ อ งแปลก แต ก ารที่ ไ ม คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข อง บริ ษั ท เลยเป นอะไรที่ แ ย มาก และเมื่ อพบว าเพื่ อ น พนั ก งานด ว ยกั น ทุ จ ริต คนไทยก็จ ะช ว ยกั น ปกปอ ง และ ทําไมรูไมเห็นจนกวาผูบริหารจะตรวจสอบไดเอง มารค โอเนล ฮิวจ 11 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ
 12. 12. แยกไมออกระหวางเรื่องงาน และเรื่องสวนตัว คนไทยมั ก จะไม รู ว า อะไรว า อะไรคื อ เรื่ อ งงาน และอะไรที่ เ รี ย กว า เรื่ อ ง สวนตัว พวกเขาชอบเอาทั้งสองอยางนี้มาปนกันจนทําใหระบบการทํางาน เสียไปหมด ซึ่งเปนปญหาใหญอยางหนึ่งขององคกร 1. ชอบสอดรูสอดเห็น โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวของเพื่อนรวมงาน 2. มักจะคุยกันเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับงานมากเกินไป บางครั้งทํา ให บ านปลายและนํ า ไปสู ข า วลื อ และการนิ น ทากั น ภายใน สํานักงาน 3. มักจะลาออกจากบริษัทโดยไมยอมแจงลวงหนาตามขอตกลง แต กลับคาดหวังวาจะไดรับผลประโยชนเต็มที่ 4. ไมยอมรับความผิดชอบที่มีมากขึ้นในชวงวิกฤติ 5. ต อ งการเงิ น มากขึ้ น แต กลับ ไม คอ ยสร า งคุ ณค า งานอะไรเพิ่ม ขึ้ น เลย วิลเลียม แมคคินสัน ่ 12 ผลสํารวจ - คนไทยในทัศนะของผูบริหารชาวตางชาติ

×