Hanh trang huynh truong giao ly

1,042 views
984 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hanh trang huynh truong giao ly

 1. 1. http://www.huynhtruong-dmhcg.com HAØNH TRANG HUYNH TRÖÔÛNG GÍAO LYÙ BAØI 1 BAÏN MUOÁN TRÔÛ THAØNH NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO ? THÖ NGOÛ GÔÛI NGÖÔØI TRÖÔÛNG Nhöõng baøi naøy ñöôïc soaïn cho baïn vôùi ao öôùc raèng baïn seõ trôû neân moät Ngöôøi Tröôûng coù phaåm chaát toát. Coá nhieân, neáu baïn laø moät Tröôûng coù phaåm chaát toát, thì coâng vieäc phuïc vuï cuûa baïn seõ höõu hieäu hôn, vaø caùc baïn treû maø baïn giuùp seõ ñaït keát quaû khaû quan hôn. Nhöng muïc ñích cuûa nhöõng baøi naøy khoâng chæ coù theá, muïc ñích cuûa chuùng coøn cao hôn nhieàu. Mong muoán cuûa chuùng toâi laø baïn vaãn soáng tö caùch cuûa Ngöôøi Tröôûng, khoâng chæ trong caùc sinh hoaït cuûa nhoùm mình, maø ôû baát cöù nôi naøo baïn ñaët chaân ñeán. Moät Tröôûng tröôùc heát laø moät Ngöôøi Laõnh Ñaïo. Baïn ñöøng töôûng chæ nhöõng ngöôøi coù ñòa vò chöùc töôùc môùi laø nhöõng Ngöôøi Laõnh Ñaïo: baát cöù ai laøm vieäc toát vaø cuoán huùt ngöôøi khaùc laøm nhöõng vieäc toát nhö mình, ngöôøi ñoù laø moät Ngöôøi Laõnh Ñaïo. Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ chöa bao giôø coù ñòa vò chöùc töôùc ôû traàn gian naøy, nhöng laïi laø Vò Thuû Laõnh Toái Cao cuûa chuùng ta, baïn khoâng thaáy sao ? Ñaát nöôùc naøy ñang caàn nhieàu Ngöôøi Laõnh Ñaïo nhö theá, Giaùo Hoäi caàn nhöõng Ngöôøi Laõnh Ñaïo nhö theá. Baïn phaûi laø moät nhaø laõnh ñaïo theo göông Thaày Chí Thaùnh: xaõ hoäi vaø Giaùo Hoäi ñang caàn baïn. Nhöng tieân vaøn baïn haõy nhôù raèng: Laõnh ñaïo laø moät nhieäm vuï khoù khaên. Laõnh ñaïo laø moät nhieäm vuï naëng nhoïc. Laõnh ñaïo laø moät nhieäm vuï cao quyù. 1. LAÕNH ÑAÏO LAØ MOÄT NHIEÄM VUÏ KHOÙ KHAÊN: Laõnh ñaïo laø moät nhieäm vuï khoù khaên, bôûi vì, duø chuùng ta thöôøng xuyeân hoïc hoûi, thì kinh nghieäm baûn thaân vaãn laø moät ñieàu khoâng theå thieáu ñöôïc. Baïn haõy khieâm toán vaø thaän troïng. Khoâng bao giôø coù saün moät giaûi phaùp cho vaán ñeà baïn gaëp. Döøng töôûng raèng mình coù theå giaûi quyeát moïi söï. Ñöøng cho raèng tröôùc baïn chöa coù ai laøm gì caû, vaø baïn ñeán, theá laø moïi vieäc seõ troâi chaûy. Loâi cuoán ngöôøi khaùc laøm moät vieäc traùi vôùi thoùi quen cuûa mình quaû laø khoù khaên. Nhöõng ngaøy qua, khi baïn phaûi laõnh ñaïo, chaéc baïn ñaõ caûm nghieäm ñöôïc ñieàu ñoù. 2. LAÕNH ÑAÏO LAØ MOÄT NHIEÄM VUÏ NAËNG NHOÏC: Nhieäm vuï naøy ñoøi hoûi baïn phaûi queân mình, soáng cho ngöôøi khaùc, soáng cho lyù Nguon tnttvn Trang 1
 2. 2. http://www.huynhtruong-dmhcg.com töôûng maø baïn nhaém tôùi, soáng cho muïc ñích maø baïn ñeo ñuoåi. Hôn moät laàn baïn seõ phaûi thöùc traéng ñeâm ñen ñeå öu tö nghó ngôïi... Vaø ñieàu chua chaùt nhaát laïi chính laø nhöõng ngöôøi maø baïn giuùp ñôõ vöôn leân seõ gaây cho baïn nhöõng öu phieàn ñoù. Roài cuõng seõ coù nhöõng giôø maùu löûa maø traùch nhieäm ñeø naëng treân ñoâi vai baïn. Ñaây laø moät nhieäm vuï maø moïi laàm laãn seõ baét baïn traû giaù raát ñaét. Nhöng... 3. LAÕNH ÑAÏO COØN LAØ MOÄT NHIEÄM VUÏ CAO QUYÙ: Vì nhieäm vuï naøy ñoøi hoûi baïn phaûi xöùng ñaùng. Noù khoâng cho pheùp baïn soáng vôùi trung bình chuû nghóa. Vaø neáu baïn laø moät ngöôøi coù taâm huyeát,nhieäm vuï naøy seõ giuùp baïn vöôït qua chính mình, giuùp baïn trieån nôû nhanh choùng, giuùp baïn trôû neân moät Con Ngöôøi ñuùng nghóa, moät Ki-toâ höõu ñích thaät. Nhôø baïn, moät soá ngöôøi seõ coù ñôøi soáng toát ñeïp vaø phong phuù hôn. Nhôø baïn, seõ coù theâm ít nhieàu haïnh phuùc treân queâ höông naøy, treân theá giôùi naøy, vaø lyù töôûng seõ vöôn leân trong loøng nhöõng ngöôøi baïn gaëp gôõ. Ñoù laø ñieàu nhieàu ngöôøi ñang mong öôùc nôi baïn, vaø cuøng vôùi nieàm mong öôùc ñoù, thaân aùi gôûi ñeán baïn nhöõng baøi khoùa sau ñaây, döïa theo cuoán L’ART D’EÂTRE CHEF cuûa Linh Muïc Gaston Courtois. TRAÀN DUY NHIEÂN BAØI KHOÙA 1: COÙ NIEÀM TIN I. GÔÏI YÙ: Moät Ngöôøi Tröôûng, nghóa laø moät thuû laõnh, muoán thaønh coâng thì phaûi tin töôûng vaøo nhöõng gì mình laøm, phaûi tin töôûng vaøo nhöõng gì mình keâu goïi ngöôøi khaùc laøm. Chuùng ta chæ thaønh coâng trong vieäc thöïc hieän moät döï ñònh vôùi ñieàu kieän chính chuùng ta laø ngöôøi ñaàu tieân tin töôûng vaøo muïc ñích maø chuùng ta nhaém ñeán vaø töï tin raèng chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc muïc ñích ñoù. Tin töôûng vaøo muïc ñích: Ñoù laø ñieàu kieän tieân quyeát, bôûi vì Ngöôøi Laõnh Ñaïo laø ngöôøi coù traùch nhieäm ñöa moät nhoùm ngöôøi cuøng thöïc hieän moät muïc ñích chung, ñoøi hoûi moãi ngöôøi phaûi vöôn leân, phaûi phaán ñaáu lieân tuïc. Chuùng ta thöøa hieåu raèng trong moät coâng cuoäc nhö theá, chuùng ta seõ gaëp phaûi nhöõng trôû ngaïi, nhöõng söï thieáu thoâng caûm, nhöõng söï uø lì cuûa nhöõng ngöôøi maø chuùng ta chòu traùch nhieäm. Taát caû nhöõng khoù khaên ñoù ñoøi hoûi chuùng ta phaûi hy sinh: nhöng chuùng ta chæ coù theå hy sinh cho moät ai ñoù, hay cho moät caùi gì troåi vöôït chuùng ta vaø loâi cuoán chuùng ta. Ñoù laø quy luaät taâm lyù sô ñaúng. Moät Ngöôøi Tröôûng muoán cho coäng ñoaøn, cho nhoùm cuûa mình tieán boä thì phaûi yù thöùc tính chaát cao quyù cuûa coâng vieäc maø taäp theå ñang tieán haønh; chæ coù theá, Ngöôøi Tröôûng môùi ñuû söùc tieán leân vaø cuøng ñöa baïn höõu mình tieán leân. Nhöng tin töôûng vaøo muïc ñích thoâi thì chöa ñuû, coøn phaûi tin vaøo khaû naêng coù theå thöïc hieän ñöôïc muïc ñích ñoù. Dó nhieân, giöõa “nhöõng gì coù theå thöïc hieän ñöôïc” vaø “thöïc teá” coù moät khoaûng caùch ñoâi khi khaù lôùn ( neáu khoâng thì coøn caàn gì ñeán Ngöôøi Tröôûng ? ). Nhöng muoán thöïc hieän ñöôïc moät muïc tieâu thì böôùc ñaàu tieân laø phaûi tin raèng muïc tieâu ñoù coù theå bieán thaønh hieän thöïc. Nguon tnttvn Trang 2
 3. 3. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Moät Ngöôøi Tröôûng khoâng tin töôûng ôû thaønh coâng laø moät ngöôøi chaéc chaén seõ thaát baïi. Chæ coù nhöõng thuû laõnh haêng say môùi coù nhöõng quyeát ñònh taùo baïo ( coá nhieân laø coù suy nghó ), vaø nhöõng quyeát ñònh naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi troïn veïn nieàm tin. Keát quaû laø hoï laøm ñöôïc nhöõng ñieàu maø ngöôøi khaùc cho laø khoâng theå laøm ñöôïc. Ñeå coù theå trôû thaønh moät thuû laõnh nhö theá, chuùng ta phaûi khôi daäy nôi mình loøng ham thích traùch nhieäm, vì tính chaát cao caû cuûa noù. Phaûi hun ñuùc loøng mình baèng nhöõng öôùc mô cao quyù. Ngöôøi naøo thaáy lyù töôûng cuûa mình bò thu heïp, ngöôøi aáy daàn daàn ñaùnh maát nieàm tin. Ngöôøi naøo ñeå nieàm tin mình tieâu hao, ngöôøi aáy seõ khoâng bao giôø laø moät thuû laõnh thaät söï ! II. CAÂU HOÛI TÖÏ KIEÅM: 1. Vì sao baïn muoán trôû thaønh moät Ngöôøi Tröôûng ñích thaät ? Phaûi chaêng vì muoán thoûa maõn yù thích ñöôïc ra leänh, ñöôïc toå chöùc, ñöôïc quyeàn lôïi ( ít ra laø veà tinh thaàn ), vaø ñöôïc moïi ngöôøi chuù yù ? Hay vì baïn muoán bieán cuoäc ñôøi mình thaønh moät cuoäc ñôøi cao ñeïp vaø höõu ích ? III. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Vì sao coù nieàm tin laïi laø phaåm chaát ñaàu tieân cuûa moät Ngöôøi Tröôûng ? Laøm theá naøo ñeå giöõ vöõng nieàm tin ñoù ? Haõy neâu nhöõng vieäc laøm cuï theå. BAØI KHOÙA 2:LAØM CHUÛ BAÛN THAÂN I. GÔÏI YÙ: Moät Tröôûng muoán ngöôøi khaùc tuaân phuïc mình thì tröôùc heát, ngöôøi ñoù phaûi coù khaû naêng baét mình phaûi tuaân phuïc chính mình. Noùi caùch khaùc: ngöôøi aáy phaûi bieát laøm chuû baûn thaân. Thieáu töï chuû, khoâng ai coù theå laøm chuû ñöôïc söï vaät, chöù ñöøng noùi ñeán laøm chuû con ngöôøi. Ngöôøi Tröôûng ñaëc bieät phaûi bieát: laøm chuû mieäng löôõi, laøm chuû thaàn kinh, vaø laøm chuû traùi tim cuûa mình. 1. Ngöôøi Tröôûng ñuùng nghóa luoân laøm chuû mieäng löôõi mình: Hoï thöôøng ít noùi, khoâng phaûi vì khoâng bieát aên noùi, nhöng vì hoï traùnh noùi nhöõng ñieàu thöøa hoaëc voâ ích. Hoï khoâng caàn phaûi keå leå cho moïi ngöôøi nhöõng vieäc mình laøm, hay nhöõng taâm tö tình caûm cuûa mình. Hoï hieåu raèng phaûi nghe nhieàu vaø ít noùi ñeå haønh ñoäng höõu hieäu. Ngöôøi kheùo noùi coù theå taïo moät aûo töôûng naøo ñoù, nhöng khi thöïc hieän khoâng ñuùng nhö ñieàu ñaõ noùi, hoï seõ bò xeùt ñoaùn nghieâm khaéc. Khoâng gì nguy hieåm cho Ngöôøi Tröôûng baèng vieäc chæ noùi ñeå maø noùi, ñieàu naøy theå hieän moät söï thieáu töï chuû. Moät Ngöôøi Tröôûng nhö theá, khoâng sôùm thì muoän, seõ bò caùc thaønh vieân trong nhoùm coi thöôøng. 2. Ngöôøi Tröôûng ñuùng nghóa laøm chuû heä thaàn kinh cuûa mình: Laø ngöôøi luoân ñi ñaàu, neân trong giôø phuùt khoù khaên nhaát, caùc thaønh vieân trong nhoùm seõ nhìn vaøo Ngöôøi Tröôûng, nhìn vaøo cô baép treân göông maët Ngöôøi Tröôûng ñeå nhaän ñònh tình hình. Chæ caàn moät thoaùng do döï, moät maûy may sôï haõi laø caû taäp theå seõ naûn chí, buoâng xuoâi, ñaàu haøng. Nguon tnttvn Trang 3
 4. 4. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Söï traàm tónh cuûa Ngöôøi Tröôûng chính laø nôi an toaøn cho moïi böôùc ñi cuûa nhoùm. Muoán giöõ ñöôïc thaàn kinh vöõng chaéc, Ngöôøi Tröôûng khoâng coù quyeàn ñeå cho coâng vieäc choân vuøi mình. Moät caên beänh thöôøng thaáy nôi Ngöôøi Tröôûng laø caùi caûm giaùc mình coøn quaù nhieàu vieäc phaûi laøm. Hình nhö ñoù laø moät thöù beänh töôûng hôn laø moät caên beänh thaät söï. Thaät ra, ñieàu laøm cho chuùng ta ueå oaûi vaø böïc doïc khoâng phaûi laø nhöõng vieäc chuùng ta laøm, maø laø nhöõng vieäc chuùng ta khoâng theå laøm ñöôïc vì thieáu tieân lieäu vaø thieáu toå chöùc. Ngöôøi Tröôûng phaûi bieát saép xeáp coâng vieäc theo thöù töï öu tieân: vieäc naøo quan troïng, vieäc naøo ít quan troïng, vieäc naøo laøm tröôùc, vieäc naøo laøm sau. Haõy daønh moät soá thôøi gian baét buoäc ñeå suy nghó trong yeân laëng maø khoâng ai coù quyeàn quaáy raày. Phöông caùch bình taâm hay nhaát laø: ñaët mình trong traïng thaùi suy nieäm vaø caàu nguyeän. Nhöng duø duøng phöông caùch naøo ñi nöõa, thì yeâu caàu laø luoân luoân ñeå ñaàu oùc mình minh maãn vaø taâm hoàn bình thaûn. 3. Ngöôøi Tröôûng ñuùng nghóa laøm chuû traùi tim mình: Dó nhieân, Ngöôøi Tröôûng phaûi ñoä löôïng, khaû aùi, thoâng caûm, nhöng khoâng bao giôø coù quyeàn ñeå cho thieän caûm hoaëc aùc caûm daãn daét. Khoâng bao giôø ñeå tình caûm leân tieáng tröôùc khi lyù trí ngoû lôøi, neáu khoâng, ngöôøi aáy seõ phaûi caûi chính, phaûi phaân traàn, töø ñoù, seõ bò moïi ngöôøi coi thöôøng vaø uy tín cuõng maát theo. Toùm laïi, muoán laø moät thuû laõnh ñích thaät thì phaûi bieán mình thaønh moät oâng chuû chaân chính, nghóa laø: laøm chuû ñöôïc baûn thaân mình. III. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Töï chuû coù thaät söï caàn thieát cho Ngöôøi Laõnh Ñaïo khoâng ? Taïi sao ? Baïn nghó raèng mình phaûi laøm gì ñeå coù theå phaùt trieån phaåm chaát “töï chuû” ? V. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Ai muoán laøm ngöôøi ñöùng ñaàu, thì phaûi laøm ngöôøi roát heát, vaø laøm ngöôøi phuïc vuï moïi ngöôøi” ( Mc 9, 34 ). BAØI KHOÙA 3: VOÂ VÒ LÔÏI I. GÔÏI YÙ: Voâ vò lôïi, ñuùng laø moät yeâu caàu thaät cao, nhöng ñoù laø moät yeâu caàu caàn thieát. Döôùi moät khía caïnh naøo ñoù, chuùng ta coù theå nhaéc laïi caâu chaâm ngoân cuûa khoùa tröôùc laøm neàn taûng cho nhöõng suy tö hoâm nay: Ngöôøi Laõnh Ñaïo chính laø ngöôøi toâi tôù. Neáu theá thì ngöôøi chuû chính laø nhöõng ngöôøi mình ñang chòu traùch nhieäm. Ngöôøi toâi tôù ñuùng nghóa khoâng bao giôø haønh ñoäng vì quyeàn lôïi cuûa mình, maø luoân luoân thöïc hieän quyeàn lôïi cuûa chuû ! Ngöôøi Tröôûng ñöôïc giao nhieäm vuï laø ñeå phuïc vuï taäp theå; ñaáy laø ngöôøi ñaïi dieän vaø ngöôøi thi haønh caùc quyeát ñònh vì quyeàn lôïi cuûa taäp theå. Ngöôøi Tröôûng khoâng coù quyeàn tìm kieám quyeàn lôïi hoaëc möu tìm tieáng taêm cho mình. Ngöôøi Tröôûng ñi ñeán ñích vì ñoù laø nnhieäm vuï chöù khoâng phaûi laø ñeå chöùng toû taøi naêng cuûa mình. Ngöôøi Tröôûng ñuùng nghóa laø moät ngöôøi voâ vò lôïi. Khi Ngöôøi Tröôûng tìm kieám quyeàn lôïi cho chính mình döôùi hình thöùc naøy hay hình thöùc khaùc, ngöôøi ñoù ñaõ Nguon tnttvn Trang 4
 5. 5. http://www.huynhtruong-dmhcg.com phaûn boäi taäp theå. Dó nhieân, vôùi tö caùch laø Tröôûng, ngöôøi aáy coù moät soá quyeàn lôïi chính ñaùng vaø moät soá quyeàn haïn ñeå thöïc hieän nhieäm vuï. Ñieàu ñoù laø phaûi leõ. Theá nhöng, neáu quyeàn haïn vaø quyeàn lôïi trôû neân muïc ñích chính yeáu thì ñoù laø ñieàu nguy hieåm. Ai nghó ñeán mình thì queân taäp theå. Ngaøy naøo maø quyeàn lôïi baûn thaân vaø quyeàn lôïi taäp theå khoâng coøn khôùp vôùi nhau nöõa thì Ngöôøi Tröôûng ñaõ phaûn boäi taäp theå. Vaø ñieàu naøy khoâng phaûi laø khoâng theå xaûy ra. Cao voïng, hieåu theo nghóa öôùc mô cao caû laø moät ñieàu toát ñeïp, noù giuùp mình vöôït trôû ngaïi ñeå phuïc vuï toát hôn, nhöng noù trôû neân nguy hieåm neáu noù laøm cho mình thoûa maõn tính hieáu thaéng, coù xu höôùng muoán ngoài treân ñaàu treân coå ngöôøi khaùc. Ngöôøi Tröôûng laø ngöôøi toâi tôù, ngöôøi phuïc vuï, chöù khoâng phaûi laø ngöôøi baét keû khaùc phuïc vuï mình. Moät danh nhaân ñaõ chia loaøi ngöôøi thaønh 4 haïng nhö sau: Döôùi heát laø haïng ngöôøi muoán laøm giaøu. Cao hôn moät tyù laø haïng ngöôøi muoán trôû thaønh moät caùi gì ñoù. Cao hôn nöõa laø haïng ngöôøi muoán trôû thaønh moät ai ñoù. Vaø treân ñænh laø haïng Ngöôøi Laõnh Ñaïo, nghóa laø nhöõng ngöôøi muoán phuïc vuï taäp theå, lôùn hay nhoû, baèng caùch queân mình. Voâ vò lôïi: moät ñöùc tính coù theå laø khoù tìm thaáy moät caùch tinh roøng nôi moïi Ngöôøi Tröôûng. Nhöng ñoù laïi laø hoøn ñaù thöû vaøng ñeå bieát ñöôïc ai laø ngöôøi thuû laõnh chaân chính. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: “Voâ vò lôïi laø moät ñöùc tính khoù tìm thaáy tinh roøng ôû moïi Ngöôøi Tröôûng”. Nhaän ñònh naøy ñuùng hay sai ? Taïi sao ? “Con ngöôøi khoâng theå soáng hoaøn toaøn voâ vò lôïi, maø chæ coù theå nguïy trang quyeàn lôïi cuûa mình thoâi”. Baïn nghó sao veà nhaän ñònh naøy ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Con ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå ñöôïc ngöôøi ta phuïc vuï, nhöng laø ñeå phuïc vuï vaø hieán daâng maïng soáng laøm giaù chuoäc muoân ngöôøi” ( Mt 20, 28 ). BAØI KHOÙA 4: QUAÛ QUYEÁT VAØ KIEÂN TRÌ I. GÔÏI YÙ: Choïn löïa. Dó nhieân caàn suy nghó, nhöng phaûi choïn löïa. Coù nhieàu ngöôøi sôï haõi khi caàn phaûi böôùc tôùi, do döï khi caàn phaûi cöông quyeát. Coù theå hoï laø nhöõng thuoäc haï toát, nhöng khoâng bao giôø laø Ngöôøi Laõnh Ñaïo toát. Moät Ngöôøi Tröôûng tröôùc heát laø moät ngöôøi bieát laõnh nhaän traùch nhieäm, vaø ñoâi khi phaûi quyeát ñònh döùt khoaùt. Trong ñôøi soáng, ngöôøi ta caàn giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lôùn nhoû vaø giaûi quyeát khoâng ngöøng. Ñoâi khi caùc vaán ñeà aáy coù moät taàm möùc quan troïng, nhaát laø khi ñoái töôïng cuûa vaán ñeà laø con ngöôøi. Chính vì theá, tröôùc khi quyeát ñònh, caàn phaûi tieân lieäu, caân nhaéc moïi giaûi phaùp. Thöôøng thì nhieàu giaûi phaùp ñeàu coù veû hôïp lyù nhö nhau, nhöng khoâng coù giaûi phaùp naøo tuyeät haûo. Theá laø chuùng ta do döï vaø quyeát ñònh nöûa vôøi. Khoâng coù gì nguy hieåm cho baèng ! Moät Ngöôøi Tröôûng do döï, theá naøo cuõng ñi ñeán thaát baïi vaø laøm cho caùc thaønh vieân trong Nhoùm chuøn böôùc. Nguon tnttvn Trang 5
 6. 6. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Boån phaän cuûa Ngöôøi Tröôûng laø xaùc ñònh moät ñieåm maø moïi söùc löïc phaûi taäp trung vaøo ñeå ñaït thaønh coâng, hay thöïc hieän moät böôùc tieán boä. Moät quyeát ñònh ñuùng luùc ( duø baát toaøn ), tieáp theo laø bieän phaùp sít sao ñeå trieån khai, luoân luoân toát hôn laø chôø ñôïi moät giaûi phaùp lyù töôûng nhöng laïi khoâng bao giôø ñem ra thöïc hieän. Döôùi khía caïnh naøy, quyeát ñònh thì toát hôn laø söï chính xaùc. Theá nhöng, quyeát ñònh töï noù vaãn chöa ñuû ! Ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø leänh ban ra, nhöng laø leänh ñöôïc chaáp haønh. Keát quaû tuøy thuoäc vaøo söï kieân trì thöïc hieän hôn laø bieän phaùp. “Keá hoaïch 1 – Bieän phaùp 10 – Quyeát taâm 100” Moät soá Tröôûng hieän nay, ít nhieàu coøn maéc phaûi caùi beänh xueà xoøa thieáu quaû quyeát ( vì khoâng yù thöùc heát taàm möùc nhieäm vu,ï hay do caû neå baïn beø ). Hoï khoâ ng bieát naøy muoán gì. Nhöõng Ngöôøi Tröôûng chaïy theo vui buoàn cuûa nhöõng ngöôøi mình chòu traùch nhieäm ( voán laø nhöõng phaàn töû chaäm tieán nhöng laïi to mieäng ) vaø nhöõng Ngöôøi Tröôûng thay ñoåi quyeát ñònh nhö chong choùng thì laøm sao coù theå laø thuû laõnh ñöôïc ? Taïi sao moät soá Tröôûng laïi deã chaùn naûn vì noùi khoâng ai nghe ? Lyù do laø nhöõng ngöôøi aáy thieáu kieân trì vaø quaû quyeát. Muoán kieân trì vaø quaû quyeát, ngöôøi thuû laõnh phaûi töï reøn luyeän nhöõng phaåm chaát cô baûn: laøm chuû baûn thaân vaø coù moät yù chí saét theùp. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: “Soáng laø choïn löïa, vaø choïn löïa laø hy sinh ?” Trong nhieäm vuï laøm Tröôûng, baïn ñaõ coù haønh ñoäng choïn löïa naøo ? Baïn ñaõ hy sinh nhöõng gì ? Coù caàn kieân trì vaø quaû quyeát ñeå choïn löïa nhö theá chaêng ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Keû naøo beàn chí ñeán cuøng, keû aáy seõ ñöôïc cöùu thoaùt” ( Mt 24, 13 ) BAØI KHOÙA 5: TINH THAÀN TOÅ CHÖÙC KYÛ LUAÄT I. GÔÏI YÙ: Ngöôøi Tröôûng khoâng bao giôø haønh ñoäng moät mình. Ngöôøi Tröôûng laøm vieäc trong moät toå chöùc. Ngöôøi aáy phaûi bieát phuïc tuøng beà treân, ít nhaát laø ñeå neâu göông cho nhöõng ngöôøi döôùi quyeàn ñieàu ñoäng cuûa mình. Trong caùc toå chöùc töï nguyeän, caáp treân thöôøng noùi naêng nheï nhaøng, giaûi quyeát moïi vieäc trong tinh thaàn töï giaùc vaø yù thöùc traùch nhieäm. Vì theá, neáu Tröôûng naøo töï giaùc chöa cao vaø tinh thaàn traùch nhieäm chöa vöõng, thì ngöôøi aáy seõ thi haønh meänh leänh moät caùch chieáu leä. Töø ñoù xaûy ra moät baàu khoâng khí chaäm chaïp, ueå oaûi. Khoâng khí naøy raát tai haïi cho quyeàn lôïi taäp theå,nhaát laø trong tröôøng hôïp Ngöôøi Tröôûng ñoøi hoûi moïi ngöôøi moät quyeát taâm cao ñeå khaéc phuïc moät khoù khaên naøo ñoù. Neáu tö caùch ñaïo ñöùc vaø khaû naêng cuûa caáp treân saùng ngôøi, khieán chuùng ta khaâm phuïc, Ngöôøi Tröôûng seõ vaâng leänh moät caùch thoaûi maùi: ñoù laø ñieàu hay nhaát. Nhöng cuõng coù tröôøng hôïp ngöôøi caáp treân khoâng hoäi ñuû caùc ñöùc tính laøm chuùng ta khaâm phuïc, thì söï vaâng lôøi caáp treân cuõng vaãn laø ñieàu khoâng theå thieáu ñeå cho taäp theå thaêng tieán. Coá nhieân, tinh thaàn daân chuû ñoøi hoûi chuùng ta coù boån phaän trình baøy moïi khía Nguon tnttvn Trang 6
 7. 7. http://www.huynhtruong-dmhcg.com caïnh cuûa vaán ñeà ñeå caáp treân coù caùi nhìn roõ raøng vaø chính xaùc tröôùc khi quyeát ñònh. Nhöng moät khi quyeát ñònh ñaõ ñöôïc ban haønh, duø cho quyeát ñònh aáy coù traùi vôùi yù kieán cuûa mình, Ngöôøi Tröôûng cuõng vaãn phaûi thi haønh ñuùng möùc, khoâng böïc boäi, phaøn naøn. Moät haønh vi hay lôøi noùi laøm giaûm uy tín cuûa caáp treân ñaàu laøm giaûm uy tín cuûa Ngöôøi Tröôûng, ñoàng thôøi laøm giaûm söùc baät cuûa taäp theå mình ñang chòu traùch nhieäm. Thaät ra, söï vaâng phuïc khoâng laøm giaûm giaù trò baûn thaân, nhöng giuùp cho moïi ngöôøi thaáy ñöôïc choã ñöùng cuûa mình. Khi Ngöôøi Tröôûng thi haønh toát moät leänh ban ra thì, döôùi moät khía caïnh naøo ñoù, ngöôøi aáy ñaõ ñoàng haøng vôùi ngöôøi ra meänh leänh. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: “Ngheä thuaät laõnh ñaïo laø ngheä thuaät vaâng lôøi. Ai khoâng bieát tuaân leänh, seõ khoâng bieát ra leänh”. Baïn haõy phaân tích vaø bình luaän tö töôûng aáy. III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ voán dó laø Thieân Chuùa maø khoâng nghó phaûi nhaát quyeát duy trì ñòa vò ngang haøng vôùi Thieân Chuùa... Ngöôøi laïi coøn haï mình, vaâng lôøi cho ñeán noãi baèng loøng chòu cheát, cheát treân caây thaäp töï”.( Pl 2, 6 . 8 ) BAØI KHOÙA 6: TÖÏ TROÏNG I. GÔÏI YÙ: Tinh thaàn toå chöùc kyû luaät ñoái vôùi caáp treân laø boån phaän cuûa moät thuû laõnh, moät Ngöôøi Tröôûng. Nhöng tinh thaàn aáy khoâng bao giôø laïi laø tinh thaàn ve vuoát, nònh hoùt, luoàn cuùi. Thöôøng thöôøng, nhöõng ngöôøi quaù saên ñoùn beà treân laïi laø nhöõng ngöôøi ñoøi hoûi caáp döôùi moät caùch quaù ñaùng. Ñieàu naøy ñi ngöôïc laïi vôùi quan nieäm veà laõnh ñaïo. Ngöôøi Tröôûng phaûi laø ngöôøi bieát toân troïng giaù trò cuûa con ngöôøi, giaù trò cuûa beà treân cuõng nhö giaù trò cuûa caáp döôùi. Coù 2 ñoäng cô khieán chuùng ta tuaân leänh beà treân: Ñoäng cô tình caûm: Chuùng ta vaâng lôøi beà treân vì tin töôûng ngöôøi aáy, vì ngöôøi aáy bieát laøm cho chuùng ta phaán khôûi, haêng say. Taét moät lôøi, vì chuùng ta thích ngöôøi aáy. Ñoäng cô lyù trí: Chuùng ta vaâng lôøi beà treân vì yù thöùc raèng nhieäm vuï cuûa ngöôøi aáy laø phoái hôïp nhöõng coá gaéng cuûa taäp theå ñeå höôùng veà moät muïc tieâu nhaát ñònh. Treân thöïc teá, 2 ñoäng cô naøy khoâng maâu thuaãn ñoái khaùng . Toát nhaát laø caû hai cuøng toàn taïi moät luùc. Nhöng ñieàu caàn löu yù laø ñoäng cô thöù hai phaûi laø ñoäng cô neàn taûng vaø phaûi ñöôïc ñaët öu tieân. Neáu chuùng ta chæ vaâng lôøi beà treân vì ngöôøi aáy coù moät nhaân caùch xöùng ñaùng, thì ruûi moät ngaøy naøo ñoù, vì moät lyù do khaùch quan, ngöôøi aáy khoâng coøn nhö xöa, chuùng ta seõ caûm thaáy mình bò löøa gaït. Duø sao ñi nöõa, vaâng lôøi moät ngöôøi chæ vì nhaân caùch cuûa ngöôøi aáy thöôøng laø daáu hieäu cho thaáy chính mình chöa coù loøng töï troïng cao. Ngöôøi Tröôûng naøo phaûi döïa vaøo nhaân caùch cuûa caáp treân môùi coù theå vaâng leänh, ngöôøi ñoù laø moät ngöôøi thieáu caù tính, vaø seõ daãn ñeán tình traïng döïa vaøo uy tín ngöôøi caáp treân ñeå haønh ñoäng, ñeå quyeát ñònh. Moät ngöôøi nhö theá khoù maø tröôûng thaønh veà maët taâm lyù. Nguon tnttvn Trang 7
 8. 8. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Vì vaäy, moät Ngöôøi Tröôûng bieát töï troïng thì saün saøng vaâng lôøi caáp treân maø khoâng caàn ai thuyeát phuïc hay voã veà. Coù nhö theá, Ngöôøi Tröôûng môùi coù tinh thaàn töï troïng. Ñieàu naøy thaät caàn thieát, vì neáu Ngöôøi Tröôûng khoâng bieát töï troïng thì khoâng theå naøo mong moûi ngöôøi khaùc toân troïng mình, vaø nhöõng ngöôøi khaùc ñoù, tröôùc tieân, chính laø caùc thaønh vieân trong nhoùm mình chòu traùch nhieäm. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Taïi sao moät con ngöôøi töï troïng laïi vaâng lôøi caáp treân vì lyù trí hôn laø vì tình caûm ? Taïi sao vaâng lôøi moät caùch muø quaùng thöôøng laøm giaûm uy tín cuûa mình vaø ñem baát lôïi ñeán cho taäp theå ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: Thaân maãu Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi gia nhaân: “Ngöôøi baûo gì, caùc anh cöù vieäc laøm theo” ( Ga 2, 5 ). BAØI KHOÙA 7: TINH THAÀN ÑOAØN KEÁT I. GÔÏI YÙ: Muoán thaønh coâng, Ngöôøi Tröôûng phaûi coù tinh thaàn ñoaøn keát. Coù ñoaøn keát môùi phaùt huy ñöôïc trí löïc vaø yù chí taäp theå. Khi caùc Tröôûng thieáu ñoaøn keát thì caû taäp theå ñaâm ra luïc ñuïc, bôûi vì coù 2 tröôøng hôïp coù theå xaûy ra: Taäp theå seõ chia laøm 2 phe ñeå uûng hoä ngöôøi naøy maø choáng laïi ngöôøi kia, vaø nhöõng gì phe naøy xaây döïng thì phe kia ñaïp ñoå. Caû taäp theå seõ coi thöôøng caû Tröôûng nhoùm vì thaáy hoï khoâng ñuû tö caùch laõnh ñaïo. Giöõ tinh thaàn ñoaøn keát, ñoù laø vaán ñeà soáng cheát. Trong lôøi nguyeän hieán teá, Ñöùc Gieâ-su ñaõ xem söï hieäp nhaát laø yeáu toá caên baûn cuûa caùc toâng ñoà, nghóa laø nhoùm nhöõng Ngöôøi Tröôûng maø Ngöôøi ñeå laïi trong theá gian. Ngöôøi ñaõ caàu nguyeän vôùi Chuùa Cha: “Laïy Cha chí thaùnh, xin gìn giöõ caùc moân ñeä trong Danh Cha maø Cha ñaõ ban cho con, ñeå hoï neân moät nhö chuùng ta...” ( Ga 17, 11 ). Chuùng ta khoâng ngaây thô ñeán ñoä töôûng raèng: gìn giöõ söï ñoaøn keát giöõa caùc Tröôûng laø moät ñieàu deã daøng, nhaát laø khi ñoaøn keát maø vaãn phaûi thaúng thaén ñaáu tranh, pheâ bình. Caùc Tröôûng ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù caù tính, vaø vì vaäy, hoï deã va chaïm nhau. Bieát nhö theá, moãi Tröôûng phaûi bieát thoâng caûm vôùi ngöôøi khaùc, phaûi bieát ñöùng vaøo choã cuûa baïn mình ñeå xem xeùt vaán ñeà. Chæ coù theá thì lôøi pheâ bình goùp yù môùi thaät söï laø moät phöông tieän giuùp nhau cuøng tieán boä. Tuy nhieân, thoâng caûm khoâng phaûi laø xueà xoøa, ba phaûi, boû qua nhöõng haïn cheá cuûa nhau. Neáu thieáu ñaáu tranh thaúng thaén thì khoâng theå coù ñoaøn keát thaät söï. Söï doái traù luoân luoân laøm hoûng tinh thaàn ñoaøn keát, vì noù laøm cho caùc Tröôûng ñaâm ra nghi ngaïi nhau. Theá nhöng, phaûi thaéng thaén trong tinh thaàn yeâu thöông vaø côûi môû, nghóa laø khoâng bao giôø leân aùn Ngöôøi Tröôûng khaùc. Caùc Tröôûng trong cuøng moät taäp theå ñeàu cuøng nhaém moät muïc tieâu maø phaán ñaáu. Vì vaäy, nhöõng ñieàu khaùc bieät phaàn nhieàu chæ laø khaùc bieät veà hình thöùc hôn laø veà noäi dung. Chæ caàn nhaéc laïi cho nhau muïc tieâu aáy laø moïi chuyeän seõ ñöôïc giaûi toûa deã daøng. Nguon tnttvn Trang 8
 9. 9. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Ñoái vôùi caùc Tröôûng trong caùc nhoùm Tin Möøng ( Giaûng Daïy Giaùo Lyù, Chia Seû Lôøi Chuùa, Toâng Ñoà Baùc AÙi... ), muïc tieâu thaät roõ: laøm cho hình aûnh Ñöùc Gieâ-su Ki- toâ trôû neân roõ neùt hôn trong loøng moïi ngöôøi. YÙ thöùc lieân tuïc nhö theá, caùc Tröôûng seõ bieát ñaáu tranh thaúng thaén vaø côûi môû. Coù ñöôïc tinh thaàn thaúng thaén vaø côûi môû thì caùc Tröôûng seõ laø moät khoái ñoaøn keát. Vaø ñoaøn keát laø söùc maïnh ! II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Tinh thaàn ñoaøn keát ñoøi hoûi baïn töø boû caù tính hay seõ giuùp baïn trieån nôû nhöõng caù tính toát ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Ñieàu Thaày truyeàn daïy anh em laø haõy thöông yeâu nhau” ( Ga 15, 17 ). BAØI KHOÙA 8: UY QUYEÀN I. GÔÏI YÙ: Ngöôøi Tröôûng luoân ôû vò theá phaûi ra leänh, hay ít ra laø phaûi truyeàn leänh, nghóa laø xaùc ñònh cho moïi ngöôøi trong taäp theå vò trí vaø coâng vieäc mình phaûi laøm ñeå bieán taäp theå thaønh moät khoái thoáng nhaát, höôùng veà moät muïc tieâu nhaát ñònh. Ñieàu naøy khoâng phaûi deã, vì Ngöôøi Tröôûng trong nhieàu tröôøng hôïp cuõng chæ laø moät thaønh vieân cuûa taäp theå vaø khoâng coù gì troåi vöôït treân ngöôøi khaùc. Vaû laïi, ra leänh laø ñoøi hoûi ngöôøi ta haønh ñoäng, maø haønh ñoäng coù nghóa laø taäp theå phaûi boû theâm coâng söùc. Ra leänh laø ñoøi hoûi moïi ngöôøi vöôït qua chính mình, ñoøi hoûi ngöôøi khaùc ñi ngöôïc vôùi caùi quy luaät löôøi bieáng thuï ñoäng luoân luoân tieàm taøng trong moãing. Ñoøi hoûi nhö theá thaät khoù. Nhieäm vuï cuûa Ngöôøi Tröôûng laø taïo moät baàu khí thuaän lôïi ñeå cho moãi ngöôøi coù theå ñoùng goùp heát söùc mình. Moät thuû laõnh coù taøi chính laø ngöôøi maø chæ söï hieän dieän cuûa mình ñaõ ñuû cho moïi ngöôøi cuøng tieán leân. Ñöøng töôûng caùc thaønh vieân trong nhoùm coù theå ñoàng tình vôùi moät Ngöôøi Tröôûng xueà xoøa ba phaûi. Coá nhieân, coù moät soá ngöôøi seõ laïm duïng, nhöng roài sau ñoù laïi pheâ phaùn khaét khe vaø chæ trích Ngöôøi Tröôûng khoâng bieát toå chöùc vaø qquaûn lyù. Ngöôøi Tröôûng quaù deã daõi, ñeå cho taäp theå sa suùt, seõ khoâng bao giôø nhaän ñöôïc caûm tình thaät söï cuûa caùc thaønh vieân trong taäp theå, nhöng chæ laø söï coi thöôøng. Nhöõng thaønh vieân tích cöïc nhaát daàn daàn cuõng seõ ñaâm ra tieâu cöïc, vì khoâng ai coøn muoán goùp söùc vaøo moät taäp theå maø ai muoán laøm gì thì laøm. Söï cöùng raén cuûa moät Tröôûng laø moät ñaûm baûo, vaø laø moät ñoäng löïc cho caùc thaønh vieân coù tinh thaàn, ñoàng thôøi cuõng laø moät söùc eùp ñoái vôùi nhöõng thaønh vieân tieâu cöïc maø baát cöù taäp theå naøo cuõng coù, khoâng nhieàu thì ít. Nhöõng ngöôøi naøy chæ mong cho Ngöôøi Tröôûng chuøn böôùc laø hoï buoâng xuoâi ngay. Phoøng beänh hôn chöõa beänh. Moät Tröôûng yeâu caàu cao nhieàu khi coù lôïi cho taäp theå hôn, vì traùnh cho taäp theå nhöõng vaáp vaùp naëng neà trong chuyeän lôùn. Nhieàu Tröôûng coù nhöõng ñieàu kieän baåm sinh nhö voùc daùng, neùt maët, gioïng noùi, deã laøm cho taäp theå saün saøng nghe lôøi. Tuy nhieân, baát cöù Tröôûng naøo cuõng coù theå töï reøn luyeän cho mình caùc phaàm chaát taïo uy tín. Nguon tnttvn Trang 9
 10. 10. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Moät Ngöôøi Tröôûng caøng xaùc tín vaøo muïc ñích maø mình ñang höôùng daãn taäp theå ñaït tôùi, thì uy quyeàn mình caøng gia taêng. Uy quyeàn Ngöôøi Tröôûng gia taêng thì khoâng heà phöông haïi ñeán caù tính töøng thaønh vieân trong taäp theå, nhöng ngöôïc laïi, coù theå giuùp moãi ngöôøi mau tröôûng thaønh hôn, vì ñaõ ñöôïc taäp luyeän ñeå queân mình maø coáng hieán cho taäp theå, nghóa laø cho tha nhaân. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Muoán coù uy tín vaø uy quyeàn, Ngöôøi Tröôûng phaûi coù nhöõng ñieàu kieän gì ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Khi Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy nhöõng ñieàu aáy xong, daân chuùng söûng soát veà lôøi giaûng daïy cuûa Ngöôøi, vì Ngöôøi giaûng daïy nhö moät Ñaáng coù thaåm quyeàn, chöù khoâng nhö caùc kinh sö cuûa hoï” ( Mt 7, 28 – 29 ). BAØI KHOÙA 9: COÂNG MINH I. GÔÏI YÙ: Khi moät Ngöôøi Tröôûng ñaõ coù uy theá, thì caùc thaønh vieân seõ ñoøi hoûi ñöôïc ñaùnh giaù moät caùch coâng minh. Chæ caàn moät söï baát coâng nhoû laø uy theá cuûa Ngöôøi Tröôûng coù nguy cô suïp ñoå ngay. Coâng minh laø bieát tuyeân döông hay pheâ bình chính xaùc, laø hieåu ñöôïc söï coá gaéng cuûa moãi ngöôøi, vaø neáu caàn, hieåu ñöôïc nguyeân do ñaõ laøm cho moät ngöôøi naøo ñoù khoâng theå tieán theâm ñöôïc nöõa. Coâng minh laø khoâng thieân vò baát cöù tröôøng hôïp naøo, laø ñaùnh giaù theo söï kieän chöù khoâng theo tình caûm. Coâng minh laø toân troïng quyeàn haïn maø mình ñaõ ñöôïc giao phoù. Coâng minh laø khoâng quy traùch nhieäm cho ngöôøi khaùc khi moïi vieäc khoâng xaûy ra moät caùch toát ñeïp, nhaát laø khi ngöôøi thöøa haønh ñaõ noã löïc thöïc hieän meänh leänh vöôït khaû naêng, hoaëc ngöôøi aáy thöïc hieän khoâng ñaït yeâu caàu chính vì leänh cuûa mình ban ra khoâng chính xaùc. Cuoái cuøng, coâng minh laø trung thöïc, laø thöïc hieän thaät toát nhöõng gì mình ñoøi hoûi ngöôøi khaùc laøm, laø khoâng daønh veà mình moät quyeàn lôïi vaät chaát hay tinh thaàn treân coâng söùc cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi Tröôûng caàn phaûi coâng minh. Thieáu coâng minh, seõ maát caû uy tín laãn uy quyeàn, vaø bao nhieâu phaåm chaát khaùc cuõng bò taäp theå queân ñi. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Baïn hieåu söï coâng minh nhö theá naøo ? Ñoái vôùi baïn, söï coâng minh coù taàm quan troïng nhö theá naøo trong caùc phaåm chaát cuûa Ngöôøi Tröôûng ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Heã coù thì phaûi noùi coù, khoâng thì phaûi noùi khoâng. Theâm thaét ñieàu gì laø do aùc quyû !” ( Mt 5, 37 ) BAØI KHOÙA 10: TEÁ NHÒ I. GÔÏI YÙ: Ñoái töôïng haønh ñoäng cuûa moät Tröôûng khoâng phaûi laø caùi maùy, nhöng laø con Nguon tnttvn Trang 10
 11. 11. http://www.huynhtruong-dmhcg.com ngöôøi, vôùi tình caûm, yù chí, loøng töï troïng... Vì theá, boån phaän cuûa Ngöôøi Tröôûng laø bieát roõ töøng ngöôøi trong taäp theå mình chòu traùch nhieäm, khoâng nhöõng bieát teân tuoåi, choã ôû, ngheà nghieäp, hoaøn caûnh gia ñình, maø coøn phaûi bieát caû tính tình, khaû naêng, xu höôùn cuûa hoï, vaø neáu coù theå, bieát taâm tö tình caûm vaø nhöõng moái lieân heä cuûa hoï. Ñieàu naøy khoâng phaûi laø moät chuyeän quaù khoù, nhöng nhieàu khi Ngöôøi Tröôûng khoâng laøm vì nghó raèng noù khoâng quan troïng. Maët khaùc, khi bieát roõ veà moät ngöôøi naøo ñoù, thì Ngöôøi Tröôûng laïi toû ra “thoâng caûm” quaù möùc, nghóa laø quaù deø daët, caû neå, vaø khoâng daùm yeâu caàu cao. Caû hai thaùi ñoä noùi treân, hoaëc khoâng muoán bieát gì, hoaëc bieát roài laïi khoâng muoán ñoøi hoûi maåy may, ñeàu chaúng phaûi laø thaùi ñoä teá nhò. Ngöôøi teá nhò luoân luoân toân troïng phaåm giaù cuûa töøng thaønh vieân trong nhoùm, nhöng khoâng vì theá maø mình trôû neân yeáu heøn, khoâng daùm pheâ bình, khoâng daùm ñaët yeâu caàu cao. Ngöôøi teá nhò laø ngöôøi bieát thuyeát phuïc maø khoâng lôùn tieáng, bieát pheâ bình maø khoâng nhuïc maï. Caùc Tröôûng cuûa caùc taäp theå töï nguyeän thöôøng rôi vaøo moät trong 2 thaùi cöïc sau: Moät laø: neâu leân caùc khuyeát ñieåm cuûa thaønh vieân, nhöng lieàn sau ñoù, keå ra caû chuïc lyù do ñeå bieän baïch vaø beânh vöïc, ñeán ñoä caùc khuyeát ñieåm aáy haàu nhö trôû thaønh caùc öu ñieåm ! Hai laø: pheâ bình moät caùch haèn hoïc nhöõng maët coøn haïn cheá cuûa thaønh vieân, khieán loøng töï aùi cuûa hoï bò toån thöông. Trong caû 2 tröôøng hôïp aáy, Ngöôøi Tröôûng ñeàu thieáu teá nhò. Ngöôøi Tröôûng laø ngöôøi coù lyù laïi coù tình. Teá nhò laø phaåm chaát cuûa moät ngöôøi töï tin vaø tin töôûng vaøo muïc ñích cuûa mình. Thieáu töï tin, Ngöôøi Tröôûng xöû söï nhö moät ngöôøi heøn nhaùt chöù khoâng phaûi laø moät ngöôøi teá nhò. Ngöôøi Tröôûng teá nhò laø ngöôøi bieát taïo ra baàu khí phaán khôûi ñeå cuøng nhau thaêng tieán, ñeå moïi ngöôøi goùp söùc vaøo vieäc chung. Moïi haønh vi khieán cho baàu khí aáy maát ñi ñeàu laø haønh vi thieáu teá nhò. Ngöôøi Tröôûng teá nhò bieát duøng lyù trí ñeå cöôõng baùch vaø ñoàng thôøi, duøng tình caûm ñeå keâu goïi, nhö theá, Ngöôøi Tröôûng vöøa ñöôïc kính troïng, vöøa ñöôïc meán thöông. Toùm laïi, Ngöôøi Tröôûng teá nhò laø ngöôøi maø caùc thaønh vieân caûm thaáy giaù trò cuûa hoï ñöôïc naâng cao khi cuøng coäng taùc trong moät vieäc chung. Ngöôøi Tröôûng thöôøng bò phaân vaân khi thaáy caàn laøm phaät yù mích loøng moät thaønh vieân vaø baûo veä cho noã löïc chung cuûa taäp theå. Ngöôøi Tröôûng teá nhò caàn toân troïng nguyeân taéc sau ñaây: Söï teá nhò ñoái vôùi moïi ngöôøi coù theå cho pheùp mình laøm toån thöông ngöôøi ñaõ caûn trôû coâng vieäc chung trong yù höôùng muoán giuùp cho baûn thaân ngöôøi aáy thaêng tieán. Theá nhöng Ngöôøi Tröôûng khoâng coù quyeàn gaây toån thöông cho ai vì lyù do caù nhaân cuûa mình, hoaëc khoâng ñöôïc gaây toån thöông moät caùch voâ ích. Xeùt cho cuøng, chuùng ta chæ coù quyeàn laøm ñau loøng moät ngöôøi ñeå khuyeát ñieåm cuûa ngöôøi aáy khoâng gaây ñau loøng cho nhieàu ngöôøi khaùc, chöù khoâng bao giôø chuùng ta coù quyeàn laøm toån thöông moät ai coát cho coâng vieäc ñöôïc dieãn ra vöøa yù mình. II. ÑEÀ TAØI THAÛO LUAÄN: Nguon tnttvn Trang 11
 12. 12. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Haõy neâu leân moät vaøi tröôøng hôïp cuï theå ñeå chöùng minh raèng: teá nhò khoâng phaûi laø xueà xoøa, buoâng thaû. Teá nhò coù ñi ngöôïc laïi vôùi uy quyeàn khoâng ? Taïi sao ? III. PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG: “Anh em muoán ngöôøi ta laøm gì cho mình, thì cuõng haõy laøm cho ngöôøi ta nhö vaäy !” ( Lc 6, 31 ). BAØI 15: BAÏN MUOÁN NAÉM VÖÕNG THUAÄT LAÕNH ÑAÏO ? THÖ NGOÛ GÖÛI NGÖÔØI HUYNH TRÖÔÛNG Baïn thaân meán, Baïn ñaõ ñoùn nhaän Baøi 13mang töï ñeà: “BAÏN MUOÁN TRÔÛ THAØNH NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO ?” cuûa taäp saùch naøy moät caùch chaân tình, vaø chaéc baïn ñaõ töøng caûm thaáy raèng muoán laøm coâng vieäc laõnh ñaïo, thì tröôùc heát mình phaûi trôû neân Ngöôøi Laõnh Ñaïo. Ñoù laø ñieàu taát nhieân, cuõng nhö muoán trò beänh höõu hieäu thì phaûi trôû thaønh baùc só; muoán may moät caùi aùo cho ra hoàn thì phaûi trôû thaønh thôï may. Khoâng phaûi laø baùc só maø chöõa beänh thì may ít ruûi nhieàu; khoâng phaûi laø thôï may maø caét aùo thì coù nhieàu nguy cô hoûng caû vaûi. Cuõng vaäy, khoâng phaûi laø “Ngöôøi Laõnh Ñaïo” maø cöù laõnh ñaïo böøa thì coâng vieäc coù theå seõ thaát baïi, vaø traàm troïng hôn nöõa, seõ gaây ra thaát baïi cho baûn thaân vaø cho nhöõng ngöôøi mình chòu traùch nhieäm. Theá nhöng, ngöôøi baùc só seõ gaëp khoù khaên khi ñònh beänh neáu thieáu moät oáng nghe, hoaëc moät soá duïng cuï khaùc nhö maùy quang tuyeán, maùy sieâu aâm... Coøn ngöôøi thôï may seõ chòu boù tay neáu thieáu caùi keùo, caây kim, sôïi chæ... Ngöôøi Laõnh Ñaïo cuõng seõ raát boái roái neáu thieáu duïng cuï: mong raèng Phaàn II cuûa taäp saùch naøy, mang töïa ñeà “BAÏN MUOÁN NAÉM VÖÕNG THUAÄT LAÕNH ÑAÏO ?” seõ cung caáp cho baïn moät soá duïng cuï toái thieåu ñeå baïn baét tay vaøo vieäc. Tröôùc khi baïn söû duïng nhöõng baøi trong taäp saùch naøy, baïn haõy nhôù maáy ñieåm quan troïng sau ñaây: 1. Moät duïng cuï chæ coù giaù trò ñoái vôùi moät ngöôøi coù chuyeân moân. Con dao moå raát höõu hieäu ñoái vôùi baùc só giaûi phaãu nhöng seõ khoâng coù giaù trò trong tay ngöôøi baùn thòt. Thuaät Laõnh Ñaïo chæ coù giaù trò khi baïn reøn luyeän nhöõng ñöùc tính cuûa Ngöôøi Laõnh Ñaïo ( ñaõ coù ôû Phaàn I ), baèng khoâng, Phaàn II naøy seõ chæ laø moät môù lyù thuyeát suoâng, chaúng coù lôïi ích gì. 2. Thuaät laõnh ñaïo vöøa laø moät ngheä thuaät, vöøa laø moät kyõ thuaät. Phaàn II naøy chæ nhaèm cung caáp cho baïn phaàn kyõ thuaät, coøn phaàn ngheä thuaät thì chính baïn phaûi töøng böôùc khaùm phaù cho chính mình, bôûi ngheä thuaät ñoù gaén lieàn vôùi caù tính, khaû naêng, xu höôùng cuûa töøng ngöôøi. Nhaïc lyù thì phoå quaùt, nhöng khoâng coù nhaïc só naøo laïi saùng taùc gioáng vôùi nhaïc só naøo. Nguon tnttvn Trang 12
 13. 13. http://www.huynhtruong-dmhcg.com 3. Maët khaùc, trong moãi baøi ñeàu ghi ra nhöõng ñieåm khoâng neân boû qua khi tieán haønh moät coâng vieäc cuï theå. Vì vaäy, baïn haõy xem töøng ñeà taøi laø moät baûn toùm löôïc ñeå ñoïc laïi tröôùc khi baét tay vaøo vieäc. Trong tinh thaàn chia seû, toâi keå baïn nghe moät caâu chuyeän caù nhaân chaúng lieân quan gì ñeán laõnh ñaïo, nhöng noù laïi coù theå gôïi ra cho baïn nhöõng kinh nghieäm cuûa chính baïn vaø töø ñoù baïn söû duïng Phaàn II naøy seõ coù hieäu quaû hôn. Trong thaäp nieân 60, phong traøo Nhu Ñaïo ( Judo ) baét ñaàu daáy leân ôû Vieät-nam. Toâi tìm ñöôïc 3 cuoán saùch daïy Nhu Ñaïo cuûa giaùo sö Phaïm Lôïi. Toâi say meâ ñoïc vaø hoïc thuoäc moät soá ñoøn, hoïc caû teân ñoøn baèng tieáng Nhaät-baûn. Sau maáy thaùng, toâi ñaõ coù theå noùi chuyeän Nhu Ñaïo vôùi baát cöù sinh vieân naøo moät caùch saønh soûi, vaø toâi thaáy töï haøo veà “kieán thöùc Nhu Ñaïo” cuûa mình. 10 naêm sau, moät ngöôøi em hoï cuûa toâi, voán laø moät huaán luyeän vieân Nhu Ñaïo, môøi toâi ñeán nhaø ñeå höôùng daãn thöïc haønh vôùi lyù do laø ñeå toâi giöõ gìn vaø reøn luyeän söùc khoûe. Cho tôùi nay, toâi chaúng bao giôø thi leân ñai, vaãn cöù maõi laø moät tay “ñai traéng”, theá nhöng, toâi ñaõ bieát ngaõ. 25 naêm qua, caùi kyõ naêng cuï theå ñoù giuùp toâi traùnh nhöõng veát thöông traàm troïng moãi laàn bò ngaõ. Nhöõng ñieàu em toâi höôùng daãn chaúng laø gì caû so vôùi 3 cuoán saùch cuûa giaùo sö Phaïm Lôïi, nhöng chuùng raát hieäu quaû, vì chính toâi ñaõ thöïc haønh. Baøi 14 trong taäp saùch naøy khoâng phaûi laø suy nghó cuûa caù nhaân toâi, nhöng laø ñaõ ñöôïc tuyeån choïn töø kinh nghieäm quaûn lyù vaø laõnh ñaïo cuûa nhöõng nhöõng ngöôøi raát thaønh coâng, vaø ñöôïc ñuùc keát trong nhieàu taøi lieäu huaán luyeän, ñaëc bieät laø taùc phaåm “BE THE MOST EFFICIENT MANAGER IN YOUR BUSINESS” cuûa giaùo sö John Lockett. Tuy nhieân, neáu baïn chæ ñoïc ñeå theâm thoâng tin maø khoâng ñem thöïc haønh trong coâng vieäc thì coù raát nhieàu ñieåm baïn thaáy thöøa hoaëc khoâng thöïc teá. Maët khaùc, vì Phaàn II naøy laø moät vaán ñeà “kyõ thuaät” neân caùch vieát raát khoâ vaø khoâng haáp daãn, baïn seõ chaùn ngaùn voâ cuøng neáu muoán ñoïc cho bieát chöù khoâng coát ñoïc ñeå laøm. Cuoái cuøng, phaàn naøy khoâng noùi gì veà chieàu kích taâm linh, vì kyõ thuaät töï noù khoâng mang chieàu kích noäi taâm. Thuaät Laõnh Ñaïo naøy coù theå söû duïng cho moïi toå chöùc, töø ñoäi nguõ lao ñoäng, kinh doanh, ñeán caùc Nhoùm, caùc ñoaøn theå toân giaùo. Chính baïn laø ngöôøi seõ thoåi chieàu kích taâm linh vaøo coâng vieäc laõnh ñaïo cuûa mình. Vì vaäy, xin Thaùnh Phao-loâ noùi lôøi keát vôùi baïn: “Döïa vaøo aân suûng Thieân Chuùa ñaõ ban cho toâi, toâi xin noùi vôùi töøng ngöôøi trong anh em: ñöøng ñi quaù möùc khi ñaùnh giaù mình, nhöng haõy ñaùnh giaù mình cho ñuùng möùc, moãi ngöôøi tuyø theo löôïng ñöùc tin Thieân Chuùa ñaõ phaân phaùt cho. Cuõng nhö trong moät thaân theå, chuùng ta coù nhieàu boä phaän, maø caùc boä phaän khoâng coù cuøng moät chöùc naêng, thì chuùng ta cuõng vaäy: tuy nhieàu nhöng chæ laø moät thaân theå trong Ñöùc Ki-toâ, moãi ngöôøi lieân ñôùi vôùi nhöõng ngöôøi khaùc nhö nhöõng boä phaän cuûa moät thaân theå. Chuùng ta coù nhöõng ñaëc suûng khaùc nhau, tuyø theo aân suûng Thieân Chuùa ban cho moãi ngöôøi. Ñöôïc ôn laøm ngoân söù, thì phaûi noùi sao cho phuø hôïp vôùi ñöùc tin. Ñöôïc ôn phuïc vuï, thì phaûi phuïc vuï. Ai daïy baûo, thì cöù daïy baûo. Ai khuyeân raên, thì cöù khuyeân Nguon tnttvn Trang 13
 14. 14. http://www.huynhtruong-dmhcg.com raên. Ai phaân phaùt, thì phaûi chaân thaønh. Ai chuû toaï, thì phaûi coù nhieät taâm. Ai laøm vieäc baùc aùi, thì haõy vui veû. Loøng baùc aùi khoâng ñöôïc giaû hình giaû boä. Anh em haõy gôùm gheùt ñieàu döõ, tha thieát vôùi ñieàu laønh; thöông meán nhau vôùi tình huynh ñeä, coi ngöôøi khaùc troïng hôn mình; nhieät thaønh, khoâng treã naûi; laáy tinh thaàn soát saéng maø phuïc vuï Chuùa. Haõy vui möøng vì coù nieàm hy voïng, cöù kieân nhaãn luùc gaëp gian truaân, vaø chuyeân caàn caàu nguyeän...” ( Rm 12, 3 – 12 ). Naøo, baây giôø chuùng ta vaøo ñeà baïn nhæ ? TRAÀN DUY NHIEÂN BAØI KHOÙA 1: TAÊNG HIEÄU QUAÛ CUÛA TAÄP THEÅ Ngöôøi Laõnh Ñaïo coù theå coù nhöõng vò trí xaõ hoäi raát khaùc bieät nhau, töø moät vò thuû töôùng chính phuû, moät vò toång giaùm ñoác cô sôû saûn xuaát kinh doanh, moät vò tröôûng phoøng haønh chính, cho ñeán moät Ngöôøi Tröôûng trong moät toå chöùc töï nguyeän. Nhöng duø ôû cöông vò naøo thì moïi Ngöôøi Laõnh Ñaïo ñeàu coù moät ñieåm öu tuù gioáng nhau: ñoù laø laøm theá naøo ñeå taäp theå do mình chòu traùch nhieäm ñaït ñöôïc hieäu quaû ngaøy caøng cao hôn. Baát cöù Ngöôøi Laõnh Ñaïo naøo khi giao phoù coâng vieäc cho moät thaønh vieân thì cuõng ñeàu chôø ñôïi nôi ngöôøi aáy moät hieäu quaû. Trong moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät, ngöôøi aáy seõ ñem laïi hieäu quaû ôû möùc ñoä coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Ngöôøi Laõnh Ñaïo seõ buoäc phaûi nghó ñeán moät “bieän phaùp kyû luaät” neáu hieäu quaû coâng vieäc ôû döôùi möùc coù theå chaáp nhaän. Duø ôû tröôøng hôïp naøo thì Ngöôøi Tröôûng cuõng coù theå naâng cao hieäu quaû cuûa moät taäp theå, vì khoâng bao giôø coù moät taäp theå naøo maø taát caû moïi ngöôøi ñeàu luoân luoân ñaït hieäu quaû toái öu. Sau ñaây laø 10 phöông caùch ñeå taêng hieäu quaû cuûa taäp theå do mình chòu traùch nhieäm: 1. Xaùc ñònh roõ möùc ñoä hieäu quaû töøng ngöôøi baèng chæ tieâu cuï theå: Caùc thaønh vieân seõ laøm vieäc toát hôn neáu bieát ñöôïc keát quaû maø Ngöôøi Tröôûng cuûa hoï chôø ñôïi nôi mình. Ai laøm vieäc thì hieån nhieân phaûi bieát raèng mình ñi ñeán keát quaû naøo, theá nhöng treân thöïc teá, raát nhieàu ngöôøi khoâng bieát Ngöôøi Tröôûng cuûa mình muoán mình ñaït ñeán keát quaû naøo ! Vaø teä hôn nöõa laø coù nhieàu Ngöôøi Tröôûng khoâng bieát mình chôø ñôïi gì ôû moãi thaønh vieân. Ngay töø ñaàu coâng vieäc, Ngöôøi Tröôûng phaûi cho töøng thaønh vieân bieát moät caùch roõ raøng hieäu quaû cuï theå maø mình chôø ñôïi nôi hoï. 2. Theo doõi dieãn tieán coâng vieäc: Nhöõng thaønh vieân cuûa baïn khoâng phaûi laø nhöõng keû ngu si. Neáu baïn noùi cho hoï bieát keát quaû maø baïn mong ñôïi, vaø cho hoï thaáy keát quaû hieän taïi ñaõ ñaït ñöôïc, thì hoï seõ töï tìm ra caùch ñeå taêng hieäu naêng. Tuy nhieân, nhaát thieát phaûi theo doõi vaø kieåm tra coâng vieäc ñeå coù theå can thieäp kòp thôøi. 3. Caùm ôn khi ñaït keát quaû myõ maõn: “Caùm ôn” laø moät tieáng ñôn giaûn, nhöng noù theå hieän raèng mình ghi nhaän vaø traân Nguon tnttvn Trang 14
 15. 15. http://www.huynhtruong-dmhcg.com troïng thaønh quaû cuûa moät thaønh vieân. Lôøi caûm ôn phaûi chaân thaønh, keøm vôùi moät phaàn thöôûng cuï theå khi naøo coù theå ñöôïc. Neáu khoââng, thì lôøi caûm ôn chæ laø moät maùnh khoùe ñeå tìm lôïi cho mình vaø chaúng ñoääng vieân ñöôïc ai. 4. Pheâ bình moät coâng vieäc khoâng ñaït yeâu caàu: Moät coâng vieäc khoâng ñaït yeâu caàu caàn phaûi ñöôïc neâu ra vaø söûa chöõa. Tröôùc tieân laø vì taäp theå. Neáu moät coâng vieäc khoâng ñaït yeâu caàu bò lôø ñi, thì nhöõng ngöôøi laøm toát coâng vieäc cuûa hoï seõ cho raèng keát quaû nhö theá naøo cuõng ñöôïc coâng nhaän caû, duø cho khoâng ñaït yeâu caàu ñi nöõa ! Nhöng ñieàu quan troïng laø pheâ bình coâng vieäc, chöù khoâng pheâ bình con ngöôøi. Neáu Ngöôøi Tröôûng noùi: “Baïn ñeán treã 25 phuùt !” thì chæ laø moät söï kieän, vaø ngöôøi ñeán treã khoâng thaáy bò nhuïc maï. Nhöng neáu Ngöôøi Tröôûng noùi: “Anh laø moät ngöôøi beâ boái, khoâng bao giôø toân troïng giôø giaác !” thì ñoù laø moät lôøi leân aùn, vaø ngöôøi ñeán treã seõ bò toån thöông. Caâu ñaàu laø moät caâu noùi xaây döïng, caâu thöù hai seõ laøm cho ngöôøi bò pheâ bình töùc giaän, tìm caùch laáy laïi danh döï chöù khoâng nghó ñeán vaán ñeà giôø giaác. Moät caâu pheâ bình höõu hieäu caàn: Chính xaùc vaø ngaén goïn, Nhaèm gia taêng hieäu quaû chöù khoâng nhuïc maï con ngöôøi, Keát luaän mang tính tích cöïc, Neáu coâng vieäc mang tính chaát caù nhaân, thì caàn phaûi pheâ bình rieâng ngöôøi aáy maø thoâi. 5. Hieåu bieát Taâm Lyù: Muoán höõu hieäu, Ngöôøi Tröôûng phaûi nhìn thaáy vaø thích öùng vôùi taâm lyù töøng ngöôøi. Moät soá ngöôøi ruït reø caàn ñöôïc keøm caëp ñeå töï tin. Moät soá ngöôøi khaùc cöùng caùp hôn seõ caûm thaáy böïc mình vì bò baùm saùt. Ngöôøi Tröôûng caàn khaùm phaù nhöõng phaûn öùng taâm lyù cuûa töøng thaønh vieân ñeå tieáp xuùc moät caùch thích hôïp. 6. Trao traùch nhieäm: Nhöõng ngöôøi trong taäp theå laø nhöõng ngöôøi bieát laõnh laáy traùch nhieäm trong ñôøi soáng caù nhaân. Hoï coù theå gaùnh laáy traùch nhieäm nhieàu hôn ta töôûng. Vì theá, khoâng neân ñoái xöû vôùi hoï nhö nhöõng treû con, thaäm chí, nhö nhöõng treû em phaïm phaùp. Neáu moät thôøi gian daøi hoï bò gaït ra khoûi moïi traùch nhieäm, thì ñeán moät luùc naøo ñoù, hoï seõ khoâng coøn tinh thaàn traùch nhieäm nöõa. Ñoái xöû vôùi thaønh vieân nhö nhöõng con ngöôøi tröôûng thaønh laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå ñaït ñöôïc moät keát quaû khaû quan. Xem moät ngöôøi nhö con nít thì roài hoï cuõng seõ haønh ñoäng nhö... con nít ! 7. Ñaët coâng vieäc vaøo toaøn boä: Giaûi thích vì sao baïn yeâu caàu Ñoäi cuûa mình moät coâng vieäc naøo ñoù. Ñoäi seõ laøm vieäc tích cöïc hôn neáu bieát ñöôïc tieán trieån cuûa toaøn boä coâng vieäc. Coâng vieäc thöôøng ñöôïc chia ra töøng maûng ñeå moãi ngöôøi ñaûm nhaän moät phaàn, nhöng ngöôøi ta seõ phaán khôûi hôn neáu thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa coâng vieäc mình trong toång theå khi coâng vieäc hoaøn taát. Haõy thöôøng xuyeân cho Ñoäi cuûa mình bieát hieäu quaû nhöõng noã löïc cuûa hoï. Nguon tnttvn Trang 15
 16. 16. http://www.huynhtruong-dmhcg.com 8. Taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå laøm vieäc: Chuùng ta seõ luoân laøm vieäc vôùi naêng xuaát cao hôn ôû moät nôi thoaûi maùi. Taïo moät nôi laøm vieäc ñaày ñuû tieän nghi khoâng phaûi laø neùm tieàn qua cöûa soå. Cô sôû naøo coù moät phoøng tieáp khaùch quaù sang vaø moät nôi laøm vieäc khoâng töông xöùng thì ta bieát ñöôïc cô sôû aáy xem nheï nhaân vieân nhö theá naøo, vaø haäu quaû laø naêng xuaát cuûa nhaân vieân seõ khoâng theå phaùt huy moät caùch toái ña. 9. Saün saøng tieáp xuùc: Coá gaéng taïo ñieàu kieän ñeå caùc thaønh vieân trong taäp theå coù dòp tieáp xuùc vôùi baïn vaø baïn cuõng saün saøng tieáp xuùc vôùi hoï. Thöôøng thöôøng, ta caàn coù moät ai ñoù ñeå trao ñoåi: caùc thaønh vieân trong Ñoäi seõ ñaït keát quaû khaû quan hôn neáu hoï bieát raèng Ngöôøi Tröôûng cuûa hoï saün saøng giuùp ñôõ hoï, cho hoï nhöõng lôøi khuyeân ñeå hoï coù theå khai thoâng moät chöôùng ngaïi, hoaëc Ngöôøi Tröôûng saün saøng thaûo luaän vôùi hoï ñeå ñi ñeán moät hieäu quaû cao hôn. 10. Chuù yù ñeán quyeàn lôïi vaät chaát cuûa thaønh vieân: Neáu baïn laø Ngöôøi Tröôûng cuûa moät toå chöùc maø caùc thaønh vieân ñöôïc nhaän löông boång, thì vieäc taêng löông hay taëng tieàn thöôûnng laø moät ñieàu khoâng theå queân ñöôïc. Tuy nhieân, vieäc taêng löông hay taëng thöôûng phaûi mang tính chaát caù nhaân, duø cho nhieàu ngöôøi ñöôïc taêng löông nhö nhau trong moät ñôït. Vieäc taêng löông hay nhaän tieàn thöôûng baèng nhau cho baát cöù ai, seõ laøm cho nhöõng ngöôøi ñoùng goùp nhieàu coâng söùc hoaëc coù naêng xuaát cao ñaâm ra baát maõn. Neáu baïn laø moät Ngöôøi Tröôûng trong moät toå chöùc thieän nguyeän, thì vieäc ñeå yù ñeán nhöõng ñieàu kieän vaät chaát cuûa moãi thaønh vieân cuõng phaûi ñöôïc ñaët naëng. Dó nhieân, phaûi yeâu thöông vaø traân troïng taát caû moïi thaønh vieân, vì söï daán thaân töï nguyeän cuûa hoï, duø ôû möùc ñoä naøo, cuõng laø ñieàu ñaùng quyù. Theá nhöng, nhöõng thaønh vieân tích cöïc vaø coáng hieán nhieàu cuõng vaãn phaûi ñöôïc Ngöôøi Tröôûng nghó ñeán vieäc yeåm trôï vaät chaát, ít ra laø khi caàn thieát vaø trong khaû naêng cuûa mình. Moät Ngöôøi Tröôûng raát bình oån veà maët vaät chaát maø laïi luoân moàm keâu goïi caùc thaønh vieân phaûi coáng hieán cho lyù töôûng, thì seõ taïo ra cho hoï caûm giaùc khoâng ñöôïc Ngöôøi Tröôûng caûm thoâng, do ñoù, loøng haêng say cuûa hoï seõ caïn daàn, vaø hieäu quaû taäp theå khoù maø naâng cao ñöôïc... BAØI KHOÙA 2: TRUYEÀN ÑAÏT Ngöôøi Tröôûng luoân luoân ôû vaøo vò trí phaûi truyeàn ñaït nhöõng thoâng tin, nhöõng meänh leänh cho caùc thaønh vieân cuûa mình. Nhöng, truyeàn ñaït laø ñeå ñem laïi moät hieäu quaû cho coâng vieäc, vì theá, phaûi traùnh toái ña kieåu “noùi ñeå maø noùi”, hoaëc “noùi dai, noùi daøi, noùi dôû” ! TRUYEÀN ÑAÏT ÑEÅ LAØM GÌ ? 1. Truyeàn ñaït ñeå thoâng tin:Thieáu thoâng tin thì taäp theå seõ khoâng ñaït ñöôïc hieäu Nguon tnttvn Trang 16
 17. 17. http://www.huynhtruong-dmhcg.com quaû mong muoán. 2. Truyeàn ñaït ñeå huaán luyeän: Caàn chæ daãn cho caùc thaønh vieân caøng nhieàu chi tieát veà coâng vieäc, thì chaát löôïng coâng vieäc caøng ñöôïc naâng cao vaø saùng kieán cuûa hoï caøng deã ñöôïc phaùt huy. 3. Truyeàn ñaït ñeå ñoäng vieân hoaëc pheâ bình: Moät trong nhöõng nguyeân nhaân quan troïng khieán cho caùc thaønh vieân laõng phí thôøi giôø vaø thieáu tích cöïc, ñoù laø khoâng thaáy ñöôïc muïc tieâu cuûa coâng vieäc mình. Caàn truyeàn ñaït cho moïi ngöôøi keát quaû toång theå cuûa coâng vieäc. Caàn truyeàn ñaït cho moät thaønh vieân yeáu keùm bieát suy nghó cuûa Ngöôøi Laõnh Ñaïo. TRUYEÀN ÑAÏT CAÙI GÌ ? Caàn truyeàn ñaït vaø chæ truyeàn ñaït nhöõng gì giuùp cho moãi ngöôøi coù theå taêng ñöôïc hieäu naêng coâng vieäc. Vì theá, caàn phaûi truyeàn ñaït: Muïc tieâu maø taäp theå vaø töøng caù nhaân caàn phaûi ñaït tôùi. Nhöõng traùch nhieäm chính cuûa moãi ngöôøi. Tieán trình vaø yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Keát quaû vaø böôùc tieán cuûa taäp theå. Thaønh quaû caù nhaân vaø trieån voïng thaêng tieán cuûa töøng ngöôøi. Ñöôøng loái chung cuûa taäp theå. Laøm theá naøo ñeå taêng hieäu quaû vaø bôùt ñi nhöõng ruûi ro. Phaûn öùng cuûa nhöõng ngöôøi mình ñaõ phuïc vuï. Coøn nhöõng ñieàu sau ñaây thì khoâng bao giôø neân truyeàn ñaït: Nhöõng thoâng tin chuû quan coù theå gaây hoang mang. Nhöõng truïc traëc noäi boä chöa giaûi quyeát ñöôïc hay chöa coù höôùng naøo giaûi quyeát. Nhöõng thoâng tin hay soá lieäu laøm cho naûn chí. AI TRUYEÀN ÑAÏT ? Ngöôøi Tröôûng khoâng chæ truyeàn ñaït cho caùc thaønh vieân cuûa mình, maø coøn truyeàn ñaït cho nhöõng Ngöôøi Tröôûng khaùc. Maët khaùc, Ngöôøi Tröôûng cuõng caàn theo doõi ñeå moät thoâng tin cuûa moät thaønh vieân naøo ñoù ñöôïc taát caû moïi ngöôøi naém baét neáu nhö thoâng tin ñoù lieân quan ñeán moïi ngöôøi. Ví duï: ngöôøi phuï traùch veà ñieän bieát ñöôïc gaøy giôø cuùp ñieän thì caàn phaûi chaéc raèng moïi ngöôøi ñaõ bieát thoâng tin ñoù ñeå saép xeáp coâng vieäc cuûa mình. TRUYEÀN ÑAÏT CHO AI ? Haõy ñaët caâu hoûi: “Thoâng tin naøy coù giuùp cho ngöôøi nhaän ñieàu gì trong coâng vieäc ñang tieán haønh hay khoâng ?” Caâu traû lôøi seõ giuùp cho Ngöôøi Tröôûng quyeát ñònh coù neân, hoaëc khoâng neân truyeàn ñaït moät thoâng tin naøo ñoù cho caùc thaønh vieân. TRUYEÀN ÑAÏT NHÖ THEÁ NAØO ? Ngöôøi truyeàn ñaït caùc thoâng tin caàn phaûi nhôù caùc yeáu toá sau ñaây: Thoâng tin phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ngaén goïn. Neáu caàn söû duïng soá lieäu, nhôù ghi cheùp vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho chính xaùc. Ñeå cho caùc thaønh vieân coù quyeàn chaát vaán. Truyeàn ñaït caàn phaûi coù caû hai chieàu. Nguon tnttvn Trang 17
 18. 18. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Caùc thoâng baùo khoâng ñöôïc trình baøy moät caùch uùp môû veà nhöõng bieän phaùp ñoái vôùi nhöõng vieäc laøm ñi ngöôïc vôùi quyeát ñònh ñaõ ñöa ra. Neáu caàn, phoái hôïp vieäc truyeàn ñaït baèng lôøi vôùi nhöõng phöông tieän khaùc nhö: baûng vieát, phim aûnh, maãu vaät, taøi lieäu in tröôùc... TRUYEÀN ÑAÏT LUÙC NAØO ? Luoân luoân truyeàn ñaït kòp thôøi. Ñöøng ñeå thoâng tin ñi sau caùc vaán ñeà ñaõ xaûy ra, nhaát laø khi coù nguy cô taïo ra nhöõng lôøi xoân xao baøn taùn. Khi dö luaän ñaõ hình thaønh roài, Ngöôøi Tröôûng môùi truyeàn ñaït thoâng tin thì caùc thaønh vieân seõ töï nhuû: “Khoâng coù löûa, laøm sao coù khoùi ?”. Coøn neáu Ngöôøi Tröôûng khoâng noùi gì, caùc thaønh vieân seõ khaùo nhau: “Caùc baïn thaáy khoâng, oâng ta caâm nhö heán !” Trong tröôøng hôïp aøy, toát nhaát laø Ngöôøi Tröôûng neân truyeàn ñaït moät thoâng tin khaùc, nhöng thoâng tin naøy coù khaû naêng voâ hieäu hoùa dö luaän moät caùch maëc nhieân. Ví duï: ñeå deïp tan dö luaän voâ caên cöù cho raèng toå chöùc cuûa mình seõ bò giaûi theå, Ngöôøi Tröôûng coù theå cho leân lòch nhöõng coâng vieäc phaûi laøm trong 6 thaùng saép tôùi. TRUYEÀN ÑAÏT ÔÛ ÑAÂU ? Tröø nhöõng thoâng tin mang tính chaát taäp theå, hoaëc nhöõng thoâng tin thaät ñaëc bieät, Ngöôøi Tröôûng khoâng neân môøi thaønh vieân ñeán vaên phoøng hay nôi laøm vieäc cuûa mình ñeå truyeàn ñaït, hoï seõ caêng thaúng vaø töï veä. Neân ñeán taän nôi laøm vieäc cuûa hoï, hoï seõ thoaûi maùi trao ñoåi vaø tieáp thu thoâng tin moät caùch höõu hieäu hôn. BAØI KHOÙA 3: THUYEÁT TRÌNH MOÄT ÑEÀ TAØI CHUAÅN BÒ MOÄT BUOÅI THUYEÁT TRÌNH: 1. Ñeà taøi: Ghi roõ nhöõng ñieåm baïn muoán trình baøy. Ñaùnh daáu nhöõng ñieåm chuû choát vaø saép xeáp theo thöù töï hôïp lyù. Raø laïi xem coù phaàn thoâng tin naøo bò xeáp sau phaàn keát luaän khoâng. Ghi chuù nhöõng kyõ thuaät gaây aán töôïng khi trình baøy moät yù taâm ñaéc hay caàn ñöôïc chuù yù. 2. Cöû toïa: Caàn löu yù chuaån bò caùc yeáu toá sau ñaây: Ñoái töôïng cuûa baïn laø ai ? ( Thaønh phaàn xaõ hoäi, tuoåi taùc, trình ñoä... ) Hoï ñaõ bieát gì veà ñeà taøi baïn saép thuyeát trình ? Hoï daønh cho baïn bao nhieâu thôøi gian ? Hoï coù thieän caûm, hay laø döûng döng, caêng thaúng vôùi baïn ? Hoï chôø ñôïi gì nôi baøi thuyeát trình cuûa baïn ? Coøn baïn thì chôø ñôïi nôi hoï ñieàu gì ? Moät quyeát ñònh haønh ñoäng, moät söï ñoàng tình, hay moät traøng phaùo tay thaät gioøn ? Hoï caàn nhöõng thoâng tin naøo ñeå ñi ñeán quyeát ñònh ? 3. Vieát ñeà cöông: Baûn thaân baïn phaûi thaáy roõ raøng ñieàu baïn muoán trình baøy. Khoâng ai coù theå hieåu lôøi cuûa moät ngöôøi khi chính ngöôøi ñoù khoâng bieát mình noùi gì vaø noùi ñeå laøm chi ? Nguon tnttvn Trang 18
 19. 19. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Baøi thuyeát trình cuûa baïn phaûi theo töøng böôùc moät nhö sau: Nhaäp ñeà: Caàn phaûi taïo baàu khí laéng nghe ngay töø phuùt ñaàu baèng caùch thu huùt söï chuù yù cuûa cöû toïa. Cho bieát vì sao ñeà taøi caàn ñöôïc trình baøy, vaø vì sao cöû toïa xöùng ñaùng, coù khaû naêng vaø thaåm quyeàn ñeå nghe ñeà taøi aáy. Coù theå nhaäp ñeà trong tieáng cöôøi thoaûi maùi, hoaëc trong baàu khí trang troïng, nhöng phaûi luoân gaây aán töôïng vaø laøm chuû tình hình. Trieån khai: Trình baøy caùc phaàn moät caùch roõ raøng vaø hôïp lyù. Chuù yù ñeán phaàn chuyeån maïch ñeå cho cöû toïa thaáy roõ tieán trình vaø bieát raèng baïn vöøa ñi sang moät laõnh vöïc môùi nhöng vaãn gaén lieàn vôùi ñeà taøi. Keát luaän: Ñaây laø luùc toùm löôïc caùc yù chính ñaõ neâu. Chuaån bò cho thaät kyõ phaàn naøy ñeå nhaán maïnh caùc ñieåm chuû choát. Môû höôùng cho ñeà taøi baèng caùch cho thaáy keát quaû töông lai neáu ñem vaøo haønh ñoäng. Neáu baïn coù yeâu caàu naøo ñoái vôùi cöû toïa, thì ñaây laø luùc trình baøy döùt khoaùt vaø roõ raøng. 4. Chuaån bò caùc tö lieäu ñaäp vaøo thò giaùc: Caùc thieát bò naøy nhaèm nhaán maïnh ñeà taøi haàu coù theå taêng tính thuyeát phuïc, chöù khoâng phaûi ñeå laøm roái vaán ñeà. Vì theá, neân choïn möùc ñoä söû duïng cho vöøa ñuû maø thoâi. Khi duøng moät thieát bò cho thò giaùc ( baûng vieát, baêng hình, ñeøn phoùng hình, ñeøn chieáu slide... ) baïn haõy xoùa saïch taát caû nhöõng gì coøn treân baûng hay treân maøn aûnh vì chuùng coù theå gaây roái raém cho vieäc taäp trung ñieåm nhìn cuûa cöû toïa. Kieåm tra xem thieát bò ñoù coù giuùp cho moïi ngöôøi thaáy roõ vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ vieát baïn caàn truyeàn ñaït khoâng. Neáu muoán phaùt cho cöû toïa vaên baûn veà noäi dung saép thuyeát trình thì neân phaùt sau, ngöôïc laïi, cöû toïa seõ ñoïc vaên baûn thay vì nghe baïn thuyeát trình, maø vaên baûn aáy laïi haáp daãn hôn baøi thuyeát trình cuûa baïn thì coù nghóa laø phaûi tìm moät thuyeát trình vieân khaùc ! Haõy ña daïng hoùa caùc thieát bò: sô ñoà, phim aûnh, hình chuïp, hình veõ, maãu vaät... Nhöng xin nhôù: duøng chuùng ñeå nhaán maïnh moät yù, chöù ñöøng gaây roái raém hôn. 5. Ghi ra giaáy: Tröø phi baïn raát töï tin, baèng khoâng thì theá naøo baïn cuõng caàn coù moät baûn ghi nhôù. Ghi caùc tö töôûng baèng kieåu vieát ñieän tín, gaïch döôùi caùc yù chuû choát baèng buùt maøu. Khoâng caàn vieát taát caû nhöõng gì baïn caàn noùi. Nghe ñoïc moät baøi thuyeát trình laø ñieàu chaùn ngaùn cho caû ngöôøi ñoïc laãn ngöôøi nghe. Tuy nhieân, neáu baïn chöa thaønh thaïo trong ngheä thuaät trình baøy thì haõy taäp baèng caùch caàm treân tay baûn ghi nhôù maø noùi vaøo baêng cassette, roài sau ñoù nghe laïi ñeå ruùt kinh nghieäm. Coù theå vieát nguyeân vaên phaàn nhaäp ñeà vaø keát luaän, nhöng phaûi hoïc thuoäc loøng, vaø trình baøy trong ngoân ngöõ noùi, chöù khoâng ñöôïc ñoïc baûn vaên ñaõ vieát. 6. Kieåm tra nôi seõ thuyeát trình: Caàn kieåm tra laïi nôi mình seõ thuyeát trình, xem baøn gheá saép xeáp ñaõ thích hôïp chöa. Caùc thieát bò thò giaùc ñaõ ñaày ñuû chöa. Heä thoáng aâm thanh coù chuaån khoâng, Nguon tnttvn Trang 19
 20. 20. http://www.huynhtruong-dmhcg.com vaø caàn söû duïng maùy vi aâm ( micro ) nhö theá naøo ñeå aâm löôïng ñöôïc toái öu. Baïn muoán cöû toïa ngoài ngang töø treân xuoáng döôùi, töø tröôùc ra sau ñeå taäp trung vaøo baøi thuyeát trình cuûa baïn, hay muoán hoï ngoài theo hình voøng cung hoaëc chöõ nhaät ñeå tieän thaûo luaän ? TRÌNH BAØY: Moät thuyeát trình vieân ñieâu luyeän khoâng chæ thuyeát trình baèng mieäng, maø coøn thuyeát trình baèng toaøn boä thaân mình. Ñaëc bieät laø nhöõng phaàn sau: Caëp maét: Nhìn ngöôøi nghe chöù khoâng nhìn maët baøn hay nhìn xuoáng chaân mình. Cöû toïa seõ toû roõ cho thuyeát trình vieân bieát thaùi ñoä tieáp thu cuûa hoï qua neùt maët vaø cöû chæ. Caùi nhìn trao ñoåi giöõa hai beân seõ giuùp cho baøi thuyeát trình trôû neân moät moái töông quan giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. Ñöøng nhìn chaèm chaëp vaøo ngöôøi quan troïng nhaát trong phoøng. Vò aáy seõ bò buoäc phaûi nghe, trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì böïc mình. Gioïng noùi:Xöû lyù tieáng noùi cuûa mình ñeå taïo ñöôïc nhöõng taâm tình khaùc nhau trong moät buoåi thuyeát trình nhö: keâu goïi, khích leä, loâi cuoán, thuyeát phuïc... Thuyeát trình vieân caàn bieát thích nghi caùch noùi vôùi tö töôûng trình baøy, bieát thay ñoåi cao ñoä, tröôøng ñoä, toác ñoä vaø tieát taáu cuûa töøng caâu, töøng chöõ. Bieát im laëng hay nhaán maïnh khi caàn thieát ñeå cho baøi thuyeát trình ñöôïc haáp daãn. Duø sao ñi nöõa, moät baøi thuyeát trình vôùi gioïng ñeàu ñeàu töø ñaàu ñeán cuoái, laø moät baøi thuyeát trình thaát baïi heát moät nöûa ! Hai tay:Coù hai thaùi cöïc caàn traùnh. Moät laø giang heát hai caùnh tay nhö treû em taäp theå duïc. Hai laø hai tay eùp cöùng vaøo ngöôøi nhö khuùc goã. hai caùnh tay khuyønh ra, naâng leân naâng xuoáng moät caùch ñôn ñieäu nhö voi ñi cuõng laø moät cöû chæ neân traùnh. Laøm theá naøo ñeå baïn khoâng phaûi laø moät thöù ngöôøi maùy ! Baïn coù theå duøng ñoâi tay maø naâng cao tö töôûng cuûa mình, nhöng cuõng ñöøng laøm quaù loá, gioáng nhö moät vuõ coâng treân saân khaáu. CAÙCH LAØM CHO CÖÛ TOÏA CHAÙN: Neáu baïn muoán laøm cho cöû toïa chaùn ngaùn, vaø sau ñoù khoâng ai coøn daùm môøi baïn ñeán thuyeát trình nöõa, thì ñaây laø 10 phöông caùch giuùp baïn mau “toaïi nguyeän”: 1. Suoát caû buoåi thuyeát trình, baïn haõy ñuøa chôi vôùi xaâu chìa khoùa hoaëc caùi ly treân baøn, vaø chæ nhìn vaøo xaâu chìa khoùa vaø caùi ly ñoù thoâi ! 2. Noùi lieân tuïc vôùi gioïng ñeàu ñeàu ru nguû, vaø döùt khoaùt khoâng ñeå moät phuùt xaû hôi cho ñeán khi baïn chaám döùt baøi thuyeát trình ! 3. Baïn cöù baét ñaàu moãi caâu baèng nhöõng cuïm töø nhö: “Ñaây laø ñieàu toái quan troïng !” hoaëc “Leõ dó nhieân”... 4. Baïn cöù duøng caùc cuïm töø nhö: “Vì theá cho neân...” hoaëc “Do ñoù” ñeå noái nhöõng yù töôûng chaúng coù gì lieân quan vôùi nhau. 5. Laäp ñi laäp laïi caùc cuïm töø hö: “Toùm laïi” vaø “Cuoái cuøng...” nhöng laïi tuyeät ñoái ñöøng coù toùm, maø cuõng ñöøng keát luaän gì caû. Baïn chæ xem ñoù laø caùch thöùc ñeå trình baøy ñeà taøi trôû laïi töø ñaàu theo moät caùch khaùc. 6. Neáu baïn vieát leân baûng, thì nhôù vöøa vieát vöøa noùi, ñeå khoâng ai coù theå nghe baïn noùi gì caû ! Nguon tnttvn Trang 20
 21. 21. http://www.huynhtruong-dmhcg.com 7. Neáu baïn söû duïng micro thì ñöøng bao giôø thöû tröôùc, ñeå roài khi baét ñaàu noùi thì laïi ñeám 1, 2, 3..., hoaëc baïn cöù vieäc heùt thaät to cho loa huù aàm ó leân ! 8. Neáu coù maùy bay hay xe taûi ñang ñi qua gaàn ñaáy, thì baïn cöù thaûn nhieân tieáp tuïc noùi, ñeå cöû toïa phaûi hoïc caùch hieåu ngoân ngöõ baèng caùch nhìn moâi baïn nhö trong caùc tröôøng caâm ñieác. 9. Baïn haõy taïo baàu khí baèng caùch keå nhöõng caâu truyeän khoâi haøi nhaït nheõo hoaëc thoâ tuïc, maø khoâng ai coù theå cöôøi noåi. 10. Neáu phaûi thuyeát trình tröôùc nhöõng Ngöôøi Tröôûng khaùc, baïn haõy pheâ bình khuyeát ñieåm cuûa hoï, vaø neâu cao öu ñieåm cuûa mình ñeå taêng theâm tính thuyeát phuïc cho ñeà taøi cuûa mình ! BAØI KHOÙA 6: CHIA SEÛ COÂNG VIEÄC Moät Ngöôøi Tröôûng quaù oâm ñoàm thì khoù maø thaønh coâng. Hay nhaát laø bieát chia seû coâng vieäc. Ñieàu naøy coù 2 caùi lôïi: ñoù laø giuùp cho Ngöôøi Tröôûng coù thôøi giôø ñeå theo doõi tieán trình toång quaùt cuûa caùc chöông trình, ñoàng thôøi giuùp cho caùc thaønh vieân coù cô hoäi phaùt huy khaû naêng vaø thaêng tieán. Tuy nhieân, moät soá Tröôûng khoâng daùm chia seû coâng vieäc, lyù do: Sôï phaûi chòu traùch nhieäm veà moät phaàn vieäc naøo ñoù maø mình ñaõ khoâng tröïc tieáp nhuùng tay. Khoâng muoán nhaû moät soá coâng vieäc hoï thích laøm, maëc duø ñoù laø nhöõng vieäc phuï, nhieàu ngöôøi khaùc coù theå laøm ñöôïc. Khoâng coù ai khaùc ñeå coù theå chia seû coâng vieäc. Khoâng chaáp nhaän caùch laøm naøo khaùc caùch cuûa mình, maëc duø caùch khaùc aáy ñem ñeán moät keát quaû y nhö caùch cuûa mình. CHIA SEÛ COÂNG VIEÄC NHÖ THEÁ NAØO ? Duø sao ñi nöõa, khoâng bieát chia seû coâng vieäc laø moät haïn cheá ñoái vôùi Ngöôøi Laõnh Ñaïo. Baïn nhaát thieát phaûi bieát chia seû coâng vieäc. Muoán traùnh caùc trôû ngaïi, baïn neân tieán haønh nhöõng böôùc sau ñaây: 1. Raø xeùt coâng vieäc cuûa baïn: Phaûi chaêng baïn laø ngöôøi duy nhaát coù khaû naêng laøm moät phaàn coâng vieäc cuûa mình ? Hay coøn coù moät phaàn naøo ñoù maø ngöôøi khaùc cuõng coù theå ñaûm traùch nhö baïn ? Khoâng chæ xeùt nhöõng vieäc meät nhoïc vaø buoàn chaùn maø baïn muoán toáng cho ngöôøi khaùc, maø xeùt caû ñeán nhöõng vieäc khoâng buoäc baïn phaûi nhuùng tay ( duø baïn raát thích laøm nhöõng coâng vieäc aáy ), raø xem coù ai coù theå laøm thay baïn khoâng ? 2. Raø xeùt caùc thaønh vieân trong ñoäi nguõ cuûa baïn: Coù ngöôøi naøo trong ñoäi nguõ cuûa baïn coù theå nhaän moät phaàn vieäc cuûa baïn vaø coù dòp thaêng tieán chaêng ? Ngöôøi aáy coù theå khôûi söï ngay, hay caàn ñöôïc huaán luyeän tröôùc ? Ñöøng bao giôø trao vieäc cho moät ngöôøi khoâng coù khaû naêng hoaøn taát, baïn chæ chuoác theâm hoïa vaøo thaân, vaø taïo cho ngöôøi aáy theâm töï ti maëc caûm. Neáu khoâng tìm ñöôïc ngöôøi naøo thì haõy xem ai laø ngöôøi mình coù theå huaán luyeän, vaø huaán luyeän nhö theá naøo ? Neáu baïn khoâng thaáy ai coù khaû naêng chia seû coâng Nguon tnttvn Trang 21
 22. 22. http://www.huynhtruong-dmhcg.com vieäc cuûa baïn, coù nghóa laø baïn ñaõ thieáu oùc töôûng töôïng roái ñaáy ! Coù nhöõng ñoäi nguõ maø ai cuõng cho raèng Ngöôøi Laõnh Ñaïo gaëp may, bôûi caùc thaønh vieân ñeàu coù khaû naêng chia seû coâng vieäc cuûa Ngöôøi Laõnh Ñaïo. Thöïc tình maø noùi, chính Ngöôøi Laõnh Ñaïo ñaõ taïo ra moät ñoäi nguõ nhö theá. Ngöôïc laïi, moät ñoäi nguõ maø moïi söï ñeàu bò ñình treä khi Ngöôøi Laõnh Ñaïo vaéng maët, thì ta cuõng coù theå noùi nhö trong quaân ñoäi laø: “Khoâng coù nhöõng binh só toài, chæ coù nhöõng só quan toài !” 3. Gôïi yù cho töøng thaønh vieân: “Toâi quyeát ñònh giao cho anh vieäc naøy...” laø moät caùch nhaäp ñeà quaù ñoät ngoät vaø khoâng hieäu quaû cho baèng: “Toâi suy nghó roài, anh coù thaáy raèng anh coù theå ñaûm nhaän coâng vieäc naøy chaêng ?” Neáu ngöôøi aáy ñoàng yù, baïn haõy giaûi thích coâng vieäc vaø cho bieát möùc ñoä hoaøn taát maø baïn chôø ñôïi. Neáu baïn ñaõ trao cho ai moät phaàn quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa baïn, thì ñöông nhieân baïn cuõng phaûi giaûi thích cho ngöôøi aáy yeâu caàu chaát löôïng cuûa coâng vieäc nhö theá naøo. 4. Giao traùch nhieäm töøng böôùc: Xaùc ñònh moät lòch trình ñeå trao traùch nhieäm töøng böôùc. Ñöøng giao toaøn boä coâng vieäc cuøng moät luùc, thaønh vieân cuûa baïn seõ chôùi vôùi. Giöõ moät toác ñoä vöøa phaûi, ñöøng quaù chaäm khieán ngöôøi aáy naûn, cuõng ñöøng quaù nhanh khieán cho ngöôøi aáy hoát hoaûng. Leân chöông trình ñeå coâng vieäc thích hôïp vôùi toác ñoä tieáp thu cuûa ngöôøi coäng taùc vôùi mình. 5. Toân troïng quyeàn haïn cuûa ngöôøi khaùc: Kieåm tra xem ngöôøi thay baïn coù ñuû quyeàn haïn giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán traùch nhieäm ñöôïc giao hay khoâng. Haõy trao cho ngöôøi aáy quyeàn haïn ñoù: moïi ngöôøi seõ hieåu raèng baïn khoâng coøn tröïc tieáp giaûi quyeát caùc vaán ñeà aáy nöõa, vaø hoï seõ khoâng quaáy raày baïn moät caùch voâ ích. Neáu ngöôøi ñöôïc giao traùch nhieäm yeâu caàu baïn tieáp tuïc giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc thì baïn haõy töø choái. Hoûi ngöôøi aáy xem ngöôøi aáy ñònh laøm gì, vaø höôùng daãn baèng caùch ñaët caâu hoûi veà giaûi phaùp maø anh ta ñònh tieán haønh. 6. Huaán luyeän cho coäng taùc vieân: Haõy tin raèng baïn coù theå huaán luyeän cho coäng taùc vieân cuûa baïn moïi vieäc, moïi chi tieát maø hoï chöa laøm ñöôïc. Giao coâng vieäc cho moät ngöôøi chöa ñöôïc huaán luyeän seõ daãn ñeán 2 tröôøng hôïp: Ngöôøi aáy nhaän böøa, sau ñoù laøm hoûng taát caû, gaây haäu quaû tai haïi cho anh ta vaø cho chính baïn. Hoaëc ngöôøi aáy töø choái vaø töï thaáy thieáu traùch nhieäm, cuõng nhö sôï laøm baïn thaát voïng. Trong 2 tröôøng hôïp naøy, caùi naøo cuõng neân traùnh. Haõy huaán luyeän coäng taùc vieân cuûa baïn vì lôïi ích cuûa ngöôøi aáy vaø cuûa chính baïn. Kieåu “vöøa laøm, vöøa hoïc caùch laøm” chæ coù yù nghóa khi chính baïn theo doõi ñeå huaán luyeän trong quaù trình laøm vieäc, baèng khoâng, ñoù laø haønh ñoäng ñuøa vôùi löûa ! KEØM CAËP: Phöông thöùc “vöøa giao vieäc, vöøa daïy caùch laøm” coù theå vöôùng vaøo hai thaùi cöïc sau ñaây: hoaëc baïn trôû thaønh ngöôøi “ñoác coâng”, hoaëc baïn seõ “ñem con boû chôï”. Nguon tnttvn Trang 22
 23. 23. http://www.huynhtruong-dmhcg.com Ngöôøi “ñoác coâng”giao vieäc, sau ñoù cöù toø moø saùt moät beân ngaøy naøy qua ngaøy khaùc ñeå hoûi xem coâng vieäc ñi ñeán ñaâu, tieán haønh nhö theá naøo, khuyeân baûo chæ daãn nhöõng ñieàu khoâng ai nhôø vaû. Haõy ñeå cho coäng taùc vieân cuûa baïn coù cô hoäi laøm vieäc theo caùch thöùc vaø phöông phaùp cuûa hoï. Ñieàu quan troïng laø hoï coù ñaït ñöôïc keát quaû maø baïn chôø ñôïi khoâng ! Coøn ngöôøi “ñem con boû chôï” thì nghó raèng caùch hay nhaát laø cöù vöùt moät ngöôøi xuoáng nöôùc maø khoâng caàn daïy bôi, theá naøo roài anh ta cuõng seõ töï khaúng ñònh. Hoaëc laø cheát chìm luoân, hoaëc laø vì soáng coøn, anh ta seõ giaõy giuïa, noåi leân, vaø seõ bôi ñöôïc. Nhöõng ngöôøi theo thuyeát naøy maát raát nhieàu thôøi giôø ñeå lo ñi vôùt hoï ngöôøi saép cheát ñuoái, hoaëc ñaõ cheát ñuoái, trong khi ñoù, neáu hoï chòu huaán luyeän caùc thaønh vieân thì hoï ñaõ ñôõ vaát vaû hôn nhieàu. Keøm caëp khoâng phaûi laø laøm thay ! Haõy chæ daãn caùch laøm cho hoï, giuùp hoï höôùng giaûi quyeát vaán ñeà, nhöng ñöøng töï mình giaûi quyeát vaán ñeà. BAØI KHOÙA 10: ÑIEÀU HAØNH PHIEÂN HOÏP CHÖÔNG TRÌNH HOÏP: Vì sao baïn trieäu taäp phieân hoïp ? Haõy noùi roõ ngay töø ñaàu, tröôùc khi thoâng qua chöông trình nghò söï. Vaäy chöông trình caàn phaûi coù nhöõng yeáu toá gì ñeå ñaït hieäu quaû toái öu ? Phaûi noùi roõ nhöõng ñieåm caàn thaûo luaän. Phaûi cho moät caùi nhìn toång quaùt veà caùc baùo caùo maø moät soá ngöôøi ñaõ chuaån bò tröôùc. Phaûi xaùc ñònh thôøi löôïng cho moãi vaán ñeà. Chöông trình nghò söï caøng roõ raøng vaø chính xaùc thì ngöôøi ñeán hoïp caøng tham döï höõu hieäu. Hoï bieát buoåi hoïp seõ giaûi quyeát vaán ñeà gì vaø phaàn ñoùng goùp cuûa hoï seõ nhö theá naøo. Phaân chia moãi muïc theo töøng giai ñoaïn ñeå tin chaéc raèng taát caû moïi vaán ñeà ñeàu ñöôïc xem xeùt tröôùc khi ñi ñeán giaûi phaùp. Coù moät khía caïnh maø nhieàu ngöôøi khoâng ñeå yù, ñoù laø vieäc saép xeáp thöù töï caùc muïc nghò söï. Caùch saép xeáp naøy coù moät taùc ñoäng raát lôùn ñeán thaønh coâng cuûa phieân hoïp. Khoâng neân saép xeáp caùc muïc theo taàm quan troïng, maø haõy theo tính chaát cuûa chuùng. Baïn khoâng sôï boû qua moät vaán ñeà quan troïng, bôûi leõ moãi muïc ñeàu coù thôøi löôïng töông xöùng. Haõy coá gaéng khôûi söï phieân hoïp trong moät baàu khí tích cöïc, baèng caùch ñöa ra moät ñeà taøi maø moïi ngöôøi ñeàu deã daøng ñoàng yù vôùi nhau. Sau giai ñoaïn aáy môùi ñöa ra nhöõng muïc khaû dó gaây neân tranh luaän. Nhöõng vaán ñeà naøy seõ ñöôïc ñeà caäp Nguon tnttvn Trang 23
 24. 24. http://www.huynhtruong-dmhcg.com moät caùch bình thaûn hôn neáu tröôùc ñoù moïi ngöôøi ñaõ ñoàng yù treân moät soá ñieåm. Cuoái phieân hoïp, cuõng laïi ñöa ra moät vaøi muïc maø moïi ngöôøi deã nhaát trí, nhö theá, khi rôøi phoøng hoïp ai ai cuõng caûm thaáy haøi loøng, nhôø ñoù, caùc thaønh vieân deã haï quyeát taâm thöïc hieän nhöõng quyeát ñònh ñaõ guùt ñöôïc trong phieân hoïp. Moät phieân hoïp nhö theá seõ khuyeán khích caùc thaønh vieân ñeán döï caùc buoåi hoïp sau trong tinh thaàn xaây döïng. ÑIEÀU HAØNH PHIEÂN HOÏP: Ñieàu haønh phieân hoïp thöïc chaát laø quaûn lyù 3 laõnh vöïc: 1. Quaûn lyù tieán trình: Ngöôøi chuû toïa ñaõ xaùc ñònh muïc ñích phieân hoïp tröôùc luùc thoâng qua chöông trình nghò söï. Ngöôøi aáy phaûi xeùt xem moïi muïc ñeàu ñöôïc ñöa ra ñaày ñuû. Neáu vì lyù do naøo ñoù maø cuoäc thaûo luaän coù chieàu höôùng ñi ra ngoaøi ñeà, ngöôøi aáy phaûi kheùo leùo ñöa veà cho ñuùng höôùng ñeå khoûi laøm naûn loøng moïi ngöôøi. Ngöôøi chuû toïa nhôù nhaéc laïi muïc tieâu phieân hoïp, hay ít ra, laäp laïi chuû ñeà ñang thaûo luaän. Khi thaáy ñaõ coù theå coù ñöôïc söï nhaát trí, ngöôøi aáy ñuû thaåm quyeàn ñeå chaám döùt nhöõng yù kieán baøn theâm. Caùch hay nhaát ñeå chaám döùt moät chuû ñeà chính laø guùt laïi. Moät vaøi lôøi toùm löôïc giuùp keát thuùc vaán ñeà, neâu roõ nhöõng ñieåm nhaát trí vaø cho ghi ngay vaøo bieân baûn hoïp. 2. Quaûn lyù thôøi gian: Ñieàu naøy töông ñoái deã: chæ caàn coù moät chieác ñoàng hoà chaïy ñuùng vaø moät quyeát taâm saét theùp. Thöù nhaát: Ngöôøi chuû toïa baét ñaàu ñuùng giôø vaø baùo cho moïi ngöôøi bieát laø thôøi löôïng buoåi hoïp baét ñaàu töø giôø phuùt aáy. Coù Ngöôøi Laõnh Ñaïo ñaõ giöõ giôø baèng caùch ñoùn töøng thaønh vieân ñeán hoïp vôùi caâu “Treã 4 phuùt” roài “Treã 9 phuùt” trong laàn hoïp ñaàu tieân. Khoûi caàn phaûi noùi, töø laàn thöù hai, oâng ta seõ khoâng coøn tìm ra ñöôïc ai ñi treã ñeå maø ñeám nhö theá ! Thöù hai: Thôøi löôïng cho moãi chuû ñeà phaûi ñöôïc ghi vaøo chöông trình vaø ñöôïc toân troïng. Thôøi löôïng naøy ñöôïc tính theo taàm quan troïng cuûa töøng chuû ñeà. Coù nhöõng tröôøng hôïp maø thôøi löôïng khoâng ñöôïc toân troïng sít sao vì caàn phaûi thaûo luaän cho thaáu ñaùo. Nhöng ñoù chæ laø ngoaïi leä maø thoâi. Thöù ba: Ngöôøi chuû toïa phaûi xaùc ñònh giôø keát thuùc phieân hoïp, vaø phaûi nhaát thieát giöõ cho ñuùng. Nhöõng ngöôøi tham döï seõ luoân luoân haøi loøng. 3. Quaûn lyù con ngöôøi: Caùc phieân hoïp khoâng chæ coát ñeå nghe thuyeát trình hay baùo caùo, vaán ñeà caàn löu yù laø, moät nhoùm ngöôøi quy tuï vôùi nhau ñeå cuøng quyeát ñònh, giaûi quyeát moät vöôùng maéc, döï kieán moät keá hoaïch, trao ñoåi caùc thoâng tin. Cuøng vôùi baûn baùo caùo, moãi Nguon tnttvn Trang 24
 25. 25. http://www.huynhtruong-dmhcg.com ngöôøi coøn mang theo nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm, nhöõng suy tö, aâu lo vaø tình caûm cuûa mình. Ngöôøi Laõnh Ñaïo phaûi ñeå yù nhöõng ñieàu ñoù, haàu coù theå lieân keát moïi thaønh vieân thaønh moät khoái vaø höôùng veà moät muïc tieâu chung. Neáu caûm thaáy coù moät maâu thuaãn tieàm taøng thì khoâng neân laån traùnh, nhöng haõy neâu leân moät caùch teá nhò vaø tích cöïc. Khi vaán ñeà ñaõ ñöôïc thaûo luaän côûi môû vaø bình thaûn thì nguy cô khuûng hoaûng seõ giaûm ñi raát nhieàu. Ngöôøi chuû toïa neân taïo cô hoäi cho nhöõng ngöôøi quen giöõ thinh laëng coù theå phaùt bieåu yù kieán. Neáu vì ruït reø, neân khuyeán khích hoï moät caùch teá nhò. Neáu vì hoï ñang böïc töùc, caàn tìm hieåu lyù do. Maët khaùc, ngöôøi chuû toïa cuõng caàn keàm haõm nhöõng ngöôøi noùi quaù nhieàu. Phaûi ngaét lôøi ngöôøi aáy moät caùch quaû quyeát nhöng lòch söï. Neáu thieáu quaû quyeát, khoù maø caûn ñöôïc moät ngöôøi ba hoa chieám lónh dieãn ñaøn. Neáu thieáu lòch söï, ngöôøi aáy seõ böïc mình vaø ngaäm mieäng, ñoù laø ñieàu ñaùng tieác vì ngöôøi aáy coù theå ñoùng goùp nhöõng yù kieán hay, maëc duø hoï khoâng theå noùi moät caùch ngaén goïn. CHOÃ NGOÀI TRONG PHIEÂN HOÏP: Ngöôøi chuû toïa löu yù ñeán vieäc saép xeáp choã ngoài cuûa thaønh vieân ñeå luoân luoân laøm chuû tình hình vaø quaûn lyù con ngöôøi coù hieäu quaû. Sau ñaây laø moät vaøi kyõ thuaät: Xeáp nhöõng ngöôøi thích noùi nhieàu ôû beân traùi hay beân phaûi cuûa baïn. Hoï khoù baét gaëp ñöôïc aùnh maét cuûa baïn khi hoï phaùt bieåu, vaø seõ khoâng caûm thaáy ñöôïc khuyeán khích noùi nhieàu nöõa ! Neáu baïn thaáy coù daáu hieäu maâu thuaãn giöõa moät soá thaønh vieân thì ñöøng cho hoï ngoài ñoái maët. Nhìn vaøo maët nhau maø choáng ñoái thì chæ laøm cho tình traïng teä haïi theâm. Xeáp moät soá ngöôøi khaùch quan vaø ñieàm tónh ngoài giöõa hai thaønh vieân ñoái laäp ñeå taïo ra moät vuøng “traùi ñoän”. Ñöøng ñeå hoï phaûi ngoài caïnh nhau hay phaûi ñoái maët nhau. Sau ñaây laø 10 maãu ngöôøi ta thöôøng gaëp trong moät phieân hoïp maø ngöôøi chuû toïa neân naém baét vaø öùng xöû cho thích hôïp: 1. Ngöôøi hay caõi: Anh ta töï nhuû:Ta cöùgiöõ im laëng, ñöøng dính líu vaøo. Haõy duøng ñeán luaät hoäi hoïp ñeå ngaên anh ta khoâng ñoäc dieãn. 2. Ngöôøi tích cöïc: Raát ích lôïi cho vieäc thaûo luaän. Haõy ñeå ngöôøi aáy ñoùng goùp vaø duøng ngöôøi aáy thöôøng xuyeân. 3. Ngöôøi bieát heát: Haõy ñeå cho caû Nhoùm ñöông ñaàu vôùi lyù thuyeát cuûa anh ta. 4. Ngöôøi thao thao: Kheùo leùo “cuùp” cho anh ta bôùt noùi. AÁn ñònh thôøi gian khi anh ta phaùt bieåu. Nguon tnttvn Trang 25
 26. 26. http://www.huynhtruong-dmhcg.com 5. Ngöôøi nhuùt nhaùt: Haõy môùm baèng nhöõng caâu hoûi deã ñeå taïo cho anh ta theâm töï tin. Khi coù theå, neân khen moät caâu. 6. Ngöôøi choáng ñoái: Haõy ñeå cho anh ta trình dieãn, roài ñeà cao söï hieåu bieát cuûa ngöôøi aáy, vaø duøng nhöõng ñeà nghò thích hôïp. 7. Ngöôøi baát caàn: Hoûi anh ta veà nhöõng gì anh ta thích, yeâu caàu anh ta keå nhöõng ví duï vaø nhöõng coâng vieäc hoï öa thích. 8. Ngöôøi kieâu caêng: Ñöøng chæ trích anh ta, nhöng haõy duøng kyõ thuaät noùi: “Vaâng... nhöng maø...” 9. Ngöôøi hoûi vaën: Anh ta chæ chöïc baét bí ngöôøi chuû toïa. Neân chuyeån nhöõng caâu hoûi aáy cho caû Nhoùm cuøng traû lôøi anh ta. 10. Ngöôøi noùi nhieàu: Ñaây laø caên beänh cuûa nhieàu chuû toïa. Neáu baïn laø ngöôøi chuû toïa maø laïi maéc caên beänh naøy thì neân töø chöùc ñi laø vöøa ! Nguon tnttvn Trang 26

×