SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
SỐ 89
Chủ Đề :  Phục Sinh
TTDC 04-2010


                    Mục lục
 CẢM NGHIỆM                PHỤC SINH                 Trang 3
 Chúa Giêsu đã phục sinh để sống một cuộc sống mới. Ng|i sẵn
 s|ng ban cho chúng ta thông phần v|o khả năng trao tặng nhau
           những cuộc sống mới
 LỜI CHÚA            THẮP SÁNG HY VỌNG                  Trang 5
  Ng|i mới trở th|nh một cuộc chiến thắng trên tội lỗi, sự chết, v|
          cứu chuộc được lo|i người.
                CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH                  Trang 7
            “Phúc cho ai không thấy m| tin”.
        CHÚA PHỤC SINH SỐNG GIỮA CHÚNG TATrang 10
  Đấng sống lại v| Đức Giêsu l| một người, một người đang sống
               giữa họ
                  CHÚA CHIÊN LÀNH                 Trang 12
               “Tôi biết c{c chiên của tôi.”
 LỊCH CÔNG GIÁO                                   Trang 15
 SHGX THÁNG 3                                    Trang 19
 BẠN TRẺ    NIỀM TIN TÔN GIÁO NÀO                        Trang 20
 GIA TRƯỞNG     ĐIỀU QUẢ QUYẾT                         Trang 21
 MẸ HIỀN     TÌNH YÊU HIẾN THÂN                         Trang 22
 MỤC TỬ     PHÊ-RÔ TRƢỞNG THÀNH                         Trang 23
 HỌC LÀM NGƯỜI     CHÂN LÝ                           Trang 26
 CÔNG GIÁO THẾ GIỚI                                 Trang 27
Đóng góp bài viết, chia sẻ hình ảnh, cộng tác cho Thông Tin Dân Chúa, xin gởi về cô Hưng
 hoặc email địa chỉ sau:ttdc_gxdmhcg@yahoo.com.Thông Tin Dân Chúa
            xin chân thành cảm ơn.Chủ đề TTDC kỳ sau:


       BÔNG HOA DÂNG MẸ
      File “Thông tin dân chúa” dạng .doc và hình ảnh cũng được đăng trên blog của Giáo Lý Viên
                     Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ..
         Địa chỉ:” “http://huynhtruong-dmhcg.com”


TRANG | 2
TTDC 04-2010                  CẢM NGHIỆM

     PHỤC SINH
    Một linh mục Brazil thuật lại một
kinh nghiệm phục sinh của mình như sau:
“Mỗi ng|y, khi đi ngang qua một con
đường ở Rio de Janeiro, tôi đều thấy một
người đ|n ông còn trẻ ngồi dựa lưng v|o
tường, chìa tay xin ăn. Ông ta không đi được        vì
đôi ch}n bị tật. Vì qua lại qu{ thường nên sự       hiện
diện v| số phận đau thương của người ăn xin        què
quặt không l|m tôi bận t}m suy nghĩ: Thế n|o         là
không đi được”.
    Nhưng một ng|y kia, số phận của ông
ta bỗng đ{nh động t}m hồn tôi mãnh liệt.         Nhất
l| khi dừng lại đằng xa quan s{t tôi thấy có
bao nhiêu người đi ngang qua m| hình như        không
trông thấy ông. Tôi quyết định đến nói chuyện v| hỏi ông:
“Ông có thể đứng dậy được không? Ông có muốn đi không?.
Ông ta đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi dò xét v| khi đọc được
sự th|nh thật trên gương mặt của tôi, ông ta nói: “Tôi luôn
luôn hy vọng l| một ng|y n|o đó cuộc đời tôi sẽ đổi mới. Dĩ
nhiên tôi muốn đi được nhưng chi phí mua sắm c{c dụng cụ
qu{ đắt l|m sao tôi với tới. Vì thế không còn c{ch n|o hơn l|
đ|nh quên giấc mơ có thể đi được”.
    Nghe xong t}m sự của ông, tôi xiết chặt tay ông giã từ
v| hứa: “Một ng|y gần đ}y, giấc mơ của ông sẽ th|nh sự
thật”.
    Trong b|i giảng th{nh lễ Chúa nhật sau đó, tôi thuật về
số phận của ông ăn m|y v| đề nghị cộng đo|n hãy l|m c{i gì
                           TRANG | 3
TIN MỪNG                   TTDC 04-2010
để giúp ông ta. Một cuộc quyên góp được tổ chức v| tôi vui
mừng khi thấy số tiền quyên góp được vượt qu{ chi phí của
cặp nạng v| đôi ch}n nh}n tạo. Người h|nh khất c|ng h}n
hoan hơn khi tôi b{o tin mừng: ông được chuyên chở ngay
đến một bệnh viện đặc biệt v| trong những tuần lễ kế tiếp,
ông cố gắng tập đi đứng một mình.
    Lễ Phục sinh đến. Tôi đi mời ông dự lễ v| d|nh cho
ông một chỗ đặc biệt gần b|n thờ. Trong b|i giảng hôm ấy
tôi lại đề cập về ông đại ý như sau: “Chúa Giêsu đã phục
sinh để sống một cuộc sống mới. Ng|i sẵn s|ng ban cho
chúng ta thông phần v|o khả năng trao tặng nhau những
cuộc sống mới. Nhờ lòng hảo t}m của anh chị em, ông bạn
của chúng ta đã được ban cho một cuộc sống mới”. Nói đến
đ}y, tôi mời ông đứng dậy để giới thiệu ông với cộng đo|n
m| kể từ n|y ông đã trở nên một phần tử. Ông đứng dậy v|
chống nạng đi lại trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy bầu khí
nh| thờ lúc ấy tr|n sức sống”.
    Tin Mừng thuật lại như sau:”Sau mẻ lưới đầy c{, Chúa
Giêsu mời c{c môn đệ dùng điểm t}m với Ng|i v| Ng|i đã
cầm lấy b{nh v| c{ trao cho c{c ông ăn. Phần c{c môn đệ,
tuy không d{m hỏi, nhưng họ biết rõ đó l| ng|i. Đ}y l|
phương thế Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện giữa những kẻ tin
v|o Ng|i trải qua mọi thời đại: tự nhiên như trong một bữa
ăn th}n mật, nhưng muốn cảm nghiệm sự hiện diện của
Ng|i, chúng ta phải noi gương Ng|i chia sẻ cho nhau tất cả
những gì mình có.
    Lạy Chúa xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng
đại, để con đem niềm vui và hạnh phúc cho người khác.


TRANG | 4
TTDC 04-2010                 CẢM NGHIỆM

 CHÚA NHẬT PHỤC SINH MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
           04/04/2010
  Bài Tin Mừng (Ga 20, 1-9) THẮP SÁNG HY VỌNG

Ghi nhớ: Theo Kinh Th{nh đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết
Chia sẻ:
    Ng|y thứ ba sau khi không sống lại, m| chết luôn,
chết, Chúa đã sống lại. Đ}y l| thì Ng|i không cứu chuộc
một sự kiện vô tiền kho{ng được ai. Nhưng chính vì Ng|i
hậu, độc nhất, vô nhị có một đã sống lại, nên c{i chết của
không hai trong lịch sử, m| Ng|i mới trở th|nh một cuộc
chúng ta long trọng mừng chiến thắng trên tội lỗi, sự
kính hôm nay: Chúa Giêsu chết, v| cứu chuộc được lo|i
Kitô Phục Sinh.         người. Chính vì Chúa đã sống
    Thực vậy, ng|y thứ s{u lại nên đến nay sau hai ng|n
Tuần Th{nh sẽ không còn ý năm lịch sử, người ta vẫn
nghĩa gì v| cũng không còn không ngừng nói đến Ng|i v|
gi{ trị gì nếu không có ngày tuyên xưng về Ng|i.
Chúa Nhật Phục Sinh. Đúng        Như những ngọn nến
vậy, ý nghĩa v| gi{ trị của thập s{ng được truyền cho nhau
gi{ chỉ được tỏ lộ trong {nh trong đêm canh thức Phục
s{ng Phục Sinh. Bởi vì nếu Sinh, mỗi người Kitô hữu đón
Chúa Giêsu không sống lại thì nhận niềm tin v| hy vọng từ
c{i chết của Ng|i cũng sẽ qua chính Đức Giêsu Phục Sinh.
đi như bao nhiêu c{i chết của Để rồi như th{nh Phaolô nói:
những người kh{c, nếu Chúa “Tôi truyền lại cho anh em
Giêsu không sống lại thì chắc điều tôi đã lãnh nhận”, mỗi
chắn không còn ai nói gì đến người Kitô hữu cũng phải
Ng|i nữa, nếu Chúa Giêsu truyền lại niềm tin v| hy vọng
                          TRANG | 5
TIN MỪNG                      TTDC 04-2010
mình đã lãnh nhận cho những    những người chung quanh,
người kh{c.            nhất l| cho những ai đang thất
    Một c{ch thông chia    vọng; đồng thời cũng nhắc
niềm tin v| hy vọng m| ai     nhở chúng ta phải mang hơi
cũng có thể tham gia được,    ấm tình thương đến môi
người n|o cũng có thể đóng    trường xã hội đã trở nên lạnh
góp được, đó l| thực hiện kế   lùng vì thiếu tình yêu thương,
hoạch yêu thương, hay như     thiếu tinh thần liên đới, thiếu
Đức Gi{o Ho|ng Gioan Phaolô    sự cảm thông, chia sẻ. Trong
II nói l| x}y dựng một nền    ng|y hồng phúc hôm nay,
văng minh tình thương. Thực    chúng ta xin Chúa thắp s{ng
hiện kế hoạch yêu thương hay   v| sưởi ấm t}m hồn cũng như
x}y dựng một nền văn minh     cuộc sống chúng ta, để rồi
tình thương l| l|m cho thế giới  chúng ta cũng mang {nh s{ng
xanh m|u hy vọng, v| con     hy vọng, mang hơi ấm tình
người được tr|n đầy hy vọng.   thương đến cho t}m hồn v|
Bởi vì một h|nh động b{c {i,   cuộc sống của những người
một biểu lộ yêu thương, dù    anh chị em kh{c. Ước mong
nhỏ bé, cũng l| một tia s{ng   được như vậy, Alleluia.
hy vọng cho bất kỳ người n|o,   Trao đổi: Chúa đã phục sinh,
v| đó cũng l| c{ch chúng ta    muốn phục sinh với Người,
diễn đạt niềm tin Đức Giêsu    chúng ta cần sống thế n|o?
Phục Sinh trong ho|n cảnh     Cầu nguyện:.Chúa đã phục
hôm nay.             sinh vinh hiển để cứu chuộc
    C}y nến s{ng chúng ta   chúng con. Xin cho chúng con
cầm trong tay đêm vọng Phục    biết luôn cố gắng để sống
Sinh, nhắc nhở chúng ta phải   xứng đ{ng với tình thương hải
trở nên {nh s{ng hy vọng cho   h| của Chúa.TRANG | 6
TTDC 04-2010                CẢM NGHIỆM

      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
            11/04/2010
 Bài Tin Mừng (Ga 20, 19-31) CHÚA KITÔ PHỤC SINH


Ghi nhớ: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay cho
những người không thấy m| tin”
Chia sẻ:
    B|i Tin Mừng kể lại Sinh cả hai ng|n năm, chúng
hai lần Chúa Kitô Phục Sinh ta không thấy Chúa Kitô
hiện ra với c{c tông đồ. Lần Phục Sinh, nhưng chúng ta
thứ nhất, v|o chính ng|y vẫn tin, tin mạnh mẽ, tin
Phục Sinh, lúc đó vắng mặt vững chắc.
ông Tôma , lần thứ hai, sau    Chẳng hạn, chúng ta
đó bảy ng|y, tức l| Chúa không thấy Thiên Chúa,
Nhật liền sau đó, lần n|y có nhưng chúng ta tin có Ng|i,
mặt ông Tôma. Mục đích chúng ta không thấy linh
Chúa hiện ra lần n|y l| để hồn, nhưng chúngt a tin chắc
chứng minh cho c{c môn đệ điều đó, chúng ta không thấy
biết chắc chắn Ng|i đã sống thiên đ|ng, hỏa ngục, nhưng
lại. Tuy nhiên, một điều đặc chúng ta tin vì đó l| sự công
biệt của b|i Tin Mừng hôm bằng hợp lý: thưởng l|nh,
nay m| chúng ta cần lưu ý, phạt dữ. Bình thường trong
đó l| c}u Chúa Giêsu nói với cuộc sống đòi hỏi chúng ta
ông Tôma: “Phúc cho ai phải tin rất nhiều điều m|
không thấy m| tin”. Đ}y chúng ta không thấy, chẳng
cũng l| điều Chúa muốn nói hạn: chúng ta có ai thấy vua
với chúng ta, những người Quang Trung không? Chúng
đang sống xa biến cố Phục ta có thấy ông cụ ông kỵ tổ
                         TRANG | 7
TIN MỪNG                     TTDC 04-2010
tiên của mình không? Chúng    hứa  yêu   nhau, cũng
ta có thấy tình yêu của người   phải chắc   chắn   một
kh{c không? Thế m| chúng ta    cách      n|o đó, l|
vẫn tin m| không thắc mắc gì              người
cả, bởi vì có s{ch vở ghi lại,            kia sẽ
có người kh{c kể lại hay có               trung
bằng chứng. Thế thì niềm tin
trong đạo của chúng ta cũng
vậy, có những mầu nhiệm
vượt qu{ sự hiểu biết của                thành,
chúng ta, nhưng chúng ta tin,           chung thủy
vì có S{ch Th{nh ghi lại, có   với    mình. Nhưng sự
Gi{o Hội tông truyền thuật    chắc chắn đó l| sự chắc chắn
lại, có bằng chứng của bao    của niềm tin, chứ không phải
nhiêu người đã sống trước     sự chắc chắn của khoa học.
chúng ta hoặc đang sống với    Vậy chúng ta phải nhìn nhận:
chúng ta.             có một sự chắc chắn kh{c với
    Nói đến vấn đề tin, thì  sự chắc chắn của khoa học,
bao giờ cũng l| chấp nhận     một thứ chắc chắn dựa trên
một điều gì đó không đủ hiển   những con người ý thức v| tự
nhiên, không thể kiểm chứng    do, đó l| thức chắc chắn của
được, giống như hai người     lòng tin của chúng ta đối với
nam nữ hứa trọn đời yêu      Thiên Chúa, và các chân lý,
nhau, họ buộc phải tin nhau    c{c mầu nhiệm trong đạo.
điều đó, bởi vì không có gì       Sự kiện Chúa Kitô
bảo đảm l| họ sẽ trung th|nh   Phục Sinh l| một trong
với nhau trọn đời, nhưng họ    những ch}n lý đó. Phục Sinh
đã tin nhau v| có thế mới l|   l| một mầu nhiệm, đó l| mầu
tình yêu. Thật ra, hai người   nhiệm đức tin v| l| nền tảng
TRANG | 8
TTDC 04-2010                  CẢM NGHIỆM
vững chắc cho cuộc sống v|    người bộ h|nh đã dừng lại
niềm hi vọng của chúng ta,    nghĩ ch}n bên một dòng suối
để chúng ta có một c{i nhìn   trong m{t. Trong những gi}y
đích thực về Thiên Chúa, về   phút thỏai m{i bên cạnh
chính mình, về cuộc đời, về   dòng suối, mỗi người mới
sự sống, sự chết đời n|y, đời  ph{t biểu về lợi ích của nó.
sau, về lịch sử, về những biến  Người thứ nhất nói: “Nước
cố thăng trầm, những c{i     suối trong m{t không chỉ l|m
nhìn ấy không s{ch vở n|o    ta được tươi m{t, nhưng còn
ban cho chúng ta được, m|    mời gọi chúng ta sống th|nh
chúng ta chỉ có được do đức   thật với nhau”. Người thứ hai
tin v| cảm nghiệm trong đời   góp ý: “Dòng nước chảy như
sống m| thôi. V| một khi     luôn nói với tôi: hãy l|m việc
chúng ta có hi vọng, chúng ta  không ngừng để l|m cho thế
cần thể hiện niềm tin, lòng hi  giới được tốt đẹp hơn”.
vọng đó trong cụôc sống,     Người thứ ba chia sẻ: “Dòng
đồng thời với việc chia sẻ    nước chảy không ngừng, nó
niềm hi vọng đó cho mọi     ban ph{t cho tất cả mọi người
người. Chúng ta đừng bao     m| không đòi hỏi sự đ{p trả
giờ mãn nguyện với một đức    n|o. Mỗi người chúng ta hãy
tin lý thuyết v| hình thức,   sống cao thượng như thế.”
nhưng phải sống một đức tin   Trao đổi: Chúa Giêsu đến
ch}n thực v| nh}n {i.      đem bình an cho c{c tông đồ.
    Ước mong chúng ta     Chúng ta có hiện diện lúc tha
hãy sống như c}u chuyện     nh}n cần đến chúng ta
ngắn m| văn h|o Tôn-tôi của   không?
Nga đã ghi lại mẩu đối thọai   Cầu nguyện: Xin Chúa củng
của ba người bộ h|nh như     cố niềm tin yếu kém của
sau: mệt mỏi vì đường xa, ba   chúng con.
                           TRANG | 9
TIN MỪNG                     TTDC 04-2010

      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
           18/04/2010
       Bài Tin Mừng (Ga 21, 1-19)
   CHÚA PHỤC SINH SỐNG GIỮA CHÚNG TA

Ghi nhớ: “Đức Giêsu đến, cầm lấy b{nh v| trao cho c{c ông,
rồi c{, Người cũng l|m như vậy”
Chia sẻ:
    Giữa tất cả những dao Đức Kitô Phục Sinh. C{c Tin
động hiện nay trong lãnh vực Mừng nói rằng: Chúa Giêsu có
đức tin, người Kitô hữu c|ng thể từ chỗ n|y đi đến ngay chỗ
lúc c|ng cảm thấy c{i nhu cầu kh{c, Ng|i có thể đột nhiên
cấp thiết phải có một điểm tựa hiện đến trong một căn phòng
vững chắc, một nền tảng bất rồi biến đi. Nhưng như thế
biến để giữ mình khỏi trôi không phải l| để cho chúng ta
theo những dòng cuồng lưu thấy có những hiện tượng
của thế giới. Vậy điểm tựa ngoại thường, phép lạ. Điều
vững chắc, nền tảng bất di bất m| c{c lời đó muốn nói l|: từ
dịch cho đức tin của chúng ta nay Đức Kitô ở ngo|i không
l| gì? Thưa đó l| sự Phục Sinh gian v| thời gian. Sự hiện diện
của Đức Kitô. Bởi vì nếu Đức của Ng|i không còn bị giới
Kitô không Phục Sinh, thì đức hạn v|o một nơi n|o, không
tin của người Kitô hữu hóa ra còn bị giới hạn v|o một thời
vô ích. Vậy Chúa Kitô có Phục n|o. Từ n|y Đức Kitô có khả
Sinh thật không? V| hiện giờ năng hiện diện ở khắp nơi v|
Ng|i sống ra sao?        mọi thời, hiện diện ở từng gi}y
    C{c lần hiện ra muốn phút trong lịch sử cũng như
nhấn mạnh về một điều quan từng nơi chỗ trong thế giới. Đó
trọng, đó l| tình trạng mới của l| điều c{c môn đệ đã kh{m
TRANG | 10
TTDC 04-2010                  CẢM NGHIỆM
ph{ được trong những kinh    v| đang ở với những kẻ tin
nghiệm m| chúng ta gọi l| c{c  Ng|i, nghĩa l| Chúa luôn luôn
lần Đức Kitô hiện ra. Đấng    hiện diện giữa chúng ta,
sống lại v| Đức Giêsu l| một   không phải như một vật đặt
người, một người đang sống    bên cạnh một vật, nhưng như
giữa họ, nhưng từ nay thuộc   một người đồng hội đồng
về một thế giới kh{c với thế   thuyền, chia sẻ tất cả những
giới trong đó họ đã từng thấy  vui buồn sướng khổ của chúng
v| biết Ng|i trước khi Ng|i bị  ta. Như thế, chúng ta phải để ý
khổ nạn.             nhận ra Ng|i, luôn lắng tai
    Đối với chúng ta hôm   nghe Ng|i, theo Ng|i một c{ch
nay, chúng ta tin Đức Kitô đã  trung th|nh, l|m chứng cho
sống lại, v| chúng ta tin Ng|i  Ng|i một c{ch hiên ngang,
có mặt ở khắp nơi, mọi đầu    mật thiết với Ng|i trong mọi
đường, mọi đích điểm, đống    ho|n cảnh v| cộng t{c với
h|nh với chúng ta trên mọi    Ng|i trong việc ph}n ph{t
nẻo đường, mọi ngóc ng{ch.    hiệu quả công trình cứu chuộc
Từ th|nh phố đến thôn quê, từ  cho mọi người.
qu{n trọ đến gia đình, từ bên  Trao đổi: Chúa }n cần chăm
trong, bên ngo|i, đ}u đ}u    sóc c{c đồ đệ, chúng ta có th{i
cũng có Ng|i.          độ cử chỉ n|o đối với những
    Hôm nay chúng ta     người th}n yêu? Như trong
hiểu biết v| x{c tin thêm một  bữa ăn chẳng hạn
điều nữa: Những lần Chúa     Cầu nguyện:.Lạy Chúa, xin
Kitô hiện ra không những l|   cho chúng con luôn nhớ
bằng chứng để chúng ta tin    “Không có Thầy, anh em
Chúa đã sống lại, m| con l|   không l|m gì được” để trong
bảo chứng cho chúng ta nhớ    cuộc sống hằng ng|y chúng
rằng: Chúa đang sống trọn vẹn  con luôn trông cậy v|o Chúa.


                           TRANG | 11
TIN MỪNG                    TTDC 04-2010

      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
           25/04/2010
  Bài Tin Mừng (Ga 10, 27-30) CHÚA CHIÊN LÀNH
 Ghi nhớ: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”
Chia sẻ:
     Chúa Giêsu đã dùng hướng, tốt xấu, yếu đuối của
hình ảnh người chủ chiên tốt chúng ta. Ng|i còn biết tất cả
lành {p dụng cho Ng|i. Ng|i chúng ta trong qu{ khứ, hiện
biết c{c con chiên. Ng|i biết tại v| tương lai. Ng|i biết
từng con chiên một. Ng|i biết những ai đã bê tha trong tội
một con chiên lạc trong cả lỗi, những ai đang tê mê vì
bầy trăm con, như Chúa đã x{c thịt, những ai đang đau
nói: “Tôi biết c{c chiên của khổ về thể x{c, những ai
tôi.” V| Chúa còn quả quyết đang bị dằn vặt trong t}m
sự hiểu biết của Ng|i đối với hồn. Ng|i biết rõ từng người,
mỗi người cũng như sự hiểu ai l| con chiên tốt, trung
biết giữa Ng|i v| Chúa cha: th|nh, ngoan đạo; ai l| con
“tôi biết chiên tôi như Cha tôi chiên ghẻ, lười biếng, khô
biết tôi v| tôi biết Cha tôi”. khan, giả hình, phản bội.
     Quả thực, Ng|i biết Chúa biết hết, Chúa biết tất
chúng ta l| những nh}n vị, l| cả, biết từng li từng tí, theo
những tín hữu, l| những kiểu “một sợi tóc trên đầu
người có tính tình thế n|o, cũng được đếm cả rồi”. Tóm
dòng m{u huyết thống ra sao. lại không ai có thể lẩn trốn
Ng|i biết chúng ta hơn chúng khỏi mắt Chúa, không sự gì,
ta biết mình. Ng|i thấu suốt dù thầm kín hay bí mật đến
tư tưởng, ước mơ, lời nói, đ}u. Chúa cũng biết hết.
việc l|m, dự định, khuynh Chúng ta có thể che mắt hay
TRANG | 12
TTDC 04-2010                 CẢM NGHIỆM
qua mặt được người đời, chứ   Đường lối con theo, Chúa
không bao giờ có thể che giấu  quen thuộc cả. Miệng lưỡi
hay qua mặt được Chúa.      con chưa thốt lên lời, lạy
Đúng như t{c giả th{nh vịnh   Chúa, Chúa đã am tường
đã diễn tả: “lạy Chúa, Chúa   hết”
dò xét con v| Chúa biết rõ:       Rồi, Chúa Giêsu l|
biết con cả khi đứng khi ngồi.  chủ chăn tốt l|nh của chúng
Con nghĩ tưởng gì Chúa thấu   ta, vì Ng|i }n cần chăm sóc
suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ   chúng ta. Thực vậy, Chúa
ngơi Chúa đều xem xét.      hằng ở bên săn sóc từng
                 người, dù chúng ta không
                 quan t}m, cả khi chúng ta
                 lãng quên Ng|i, như c{ sống
                 dưới nước, dù không để ý tới
                 nước, nơi nó bơi lội, nhưng
                 không có nước, nó sẽ chết.
                 Chúa biểu lộ tình thương đối
                 với ai đau khổ, mang quang
                 g{nh nặng nề. Ng|i bổ sức
                 cho họ, không một ai đau
                 bệnh đến với Ng|i m| không
                 được Ng|i cứu giúp. Đặc
                 biệt, Chúa biểu lộ tình yêu
                 thương đối với những ai
                 mang thương tích linh hồn.
                 Ai trong chúng ta đã không
                 nhiều lần nghe những c}u
                 chuyện tỏ rõ lòng ưu {i của
                 Chúa, như chuyện đứa con
                          TRANG | 13
TIN MỪNG                     TTDC 04-2010
hoang đ|ng, chuyện Dakêu     sủng. Mỗi khi nhìn lên th{nh
hối cải, chuyện người đ|n b|   gi{, chúng ta hãy nghĩ đến
ngoại tình, chuyện người     điều ấy.
trộm l|nh trên thập gi{.        Chúng ta hãy suy
    Sau hết, cả một đời   nghĩ: hiện giờ chúng ta l| loại
tận tụy hi sinh, giảng dạy v|  chiên n|o? Chiên tốt hay
ban ơn, Chúa chưa cho l| đủ,   chiên xấu, chiên l|nh hay
Chúa còn muốn thực hiện     chiên bệnh, chiên thật hay
đặc tính sau cùng của một    chiên giả? Chúa Giêsu l|
chủ chiên tốt l|nh, l| chết vì  Chúa chiên tốt l|nh, chúng ta
đòan chiên v| cho đo|n      cũng phải phấn đấu h|ng
chiên.              ng|y để luôn luôn l| chiên
    Chúa Giêsu l| người   ngoan, chiên tốt l|nh của
chăn chiên tốt l|nh, Ng|i hiến  Chúa.
d}ng mạng sống cho chúng     Trao đổi: Chiên của tôi thì
ta. Ng|i đã chịu sự xỉ nhục,   nghe tiếng tôi. Ta cần luôn
đ{nh đập, v{c thập gi{, rồi   nghe v| thực h|nh lời Chúa
chịu chết treo trên thập gi{.  như thế n|o?
Chúa chiên tự ý chấp nhận    Cầu nguyện: Chúa đã chết để
chết cho đo|n chiên. Chính    cho chúng con được sống. v|
nhờ Chúa Giêsu chết trên     sống dồi d|o. Xin cho chúng
thập gi{ m| chúng ta được    con biết sống đền đ{p ơn
sống, tội lỗi của chúng ta    trọng đại ấy bằng đời sống
được xóa bỏ, chúng ta được    b{c {i yêu thương phục vụ
dẫn v|o đời sống mới của }n   của chính chúng con
TRANG | 14
TTDC 04-2010                LỊCH CÔNG GIÁO
     CHƢƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH
Thứ năm tuần thánh (1.4): Th{nh lễ Tiệc Ly - KỷNiệm Chúa
Lập Bí Tích Th{nh Thể, Chức Linh Mục. Sáng không có
th{nh lễ.
    8h00: th{nh lễ l|m phép dầu tại nh| thờ Đức B|
    18h00: th{nh lễ Thiếu Nhi_GLV phụ tr{ch
    19h30: th{nh lễ Người Lớn:
       Đọc s{ch: b|i I + II: Legio
       H{t lễ: Cđ Hiền Mẫu
* Tông đồ: mỗi gi{o họ 3 người ({o sơmi trắng d|i tay, quần t}y
m|u, thắt cravat, ng|y thứ năm tuần th{nh đi sađan, đi gi|y ng|y
thứ s{u tuần th{nh, thứ bảy tuần th{nh có mặt lúc 18h30 ngồi
h|ng ghế đầu ở 2 dãy giữa.
Nghi thức đốt chiên trong thánh lễ
Sau th{nh lễ, kiệu Mình Th{nh Chúa sang nh| thờ tạm. Thứ
tự: trống khẩu – Th{nh gi{ nến cao – Thừa t{c viên – tông đồ
- giúp lễ - tung hoa (Thiếu Nhi) – Phương du (H ĐGX) – Cha
chủ sự. Ban phụng vụ l|m nh| chầu tạm
Canh thức chầu Mình Thánh Chúa
20g30_21g0: Giới trẻ - cđ Cecilia
21g00 – 22g00: 4 gi{o họ (Matheu, Marco, Luca, Gioan)
22g00 – 23g00: Hiền Mẫu + legio
23g00 – 24h00: Huynh Đo|n + Phạt tạ
Thứ sáu Tuần Thánh (2/4): Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Chúa. Giữ Chay – kiêng thịt
    18g30: Nghi thức cử h|nh cuộc Thương Khó của Chúa.
Suy tôn Thánh Giá.
    Hôn chân Chúa: Cha chủ sự - giúp lễ - tông đồ - quý dì
– HĐGX
                           TRANG | 15
LỊCH CÔNG GIÁO                TTDC 04-2010
   Nghi thức đóng đinh Chúa (Gh Gioan phụ trách).
   Ngắm 15 sự thƣơng khó của Chúa
HĐĐM: 1-2-9
Legio: 3-4-10
Hiền Mẫu: 5-6-11
D}ng hạt: Hiền Mẫu
Phạt tạ: 7-8-12
Cầu nguyện: 13-14
Thừa t{c viên: 15
   Nghi thức tháo đanh táng xác Chúa: Gh. Gioan
Rước x{c trọng thể xung quanh th{nh đường v|o nh| an
nghỉ, hôn ch}n Chúa.
   Đọc s{ch: b|i I + II: Hiền Mẫu
   Passio (B|i thương khó): Cha xứ + cđ Phụng Vụ (2
người).
   H{t lễ: cđ Phụng Vụ
Thứ bảy Tuần Thánh (3/4): Canh Thức Phục Sinh
   17h30: đi đ|ng th{nh gi{ trọng thể xung quanh Th{nh
đường.
Th{nh gi{ nến cao: Thừa t{c viên
L|m bảng đ|ng th{nh gi{ + hướng dẫn: cđ Phụng Vụ
Ngắm dấu đanh: Thừa t{c viên
D}ng hạt: Hiền Mẫu
Lễ vọng phục sinh:
   20g30: Th{nh lễ
H{t Exsultet: Cha xứ
Đọc s{ch: 4 gi{o họ
Chúa Nhật (4/4). Lễ Phục Sinh. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
Thứ bảy 24/4 Giáo họ Marco mừng kính lễ
TRANG | 16
TTDC 04-2010               LỊCH CÔNG GIÁO
            GHI NHẬN
    Trong t}m tình mùa chay th{nh 2010. V| để đ{p lại lời
mời gọi của cha ch{nh xứ v|o lễ chiều thứ tư tuần III mùa
chay. V| tiếp đến l| l{ thư ngỏ của Hội Đồng mục vụ gi{o xứ
gởi đến c{c gia trưởng trong gi{o xứ v| ng|y 10.3.2010 động
viên c{c gia trưởng tham dự buổi họp tại th{nh đường gi{o
xứ v|o ng|y 17/03/2010. Thật xúc động v| vui mừng khi thấy
sự quan t}m của c{c gia trưởng, tham gia thật đông khoảng
68 người, ngo|i dự kiến của hội đồng, vì thế có thiếu một số
t|i liệu buổi họp gởi đến c{c gia trưởng trong buổi họp. Xin
được c{i lỗi cùng c{c vị gia trưởng. Sẽ bổ sung sau cho c{c
vị. Nhận thấy có c{c vị gia trưởng cao niên chống gậy đến
tham dự như nguyên trưởng huynh đo|n Đa Minh, có
những vị ngồi xe do con ch{u đưa đến dự như nguyên
trưởng v| phó hội gia trưởng, đến dự đem theo những hình
ảnh của ng|y lập hội dưới thời cha I.B Nguyễn Xu}n Đức.
Nhìn lại những hình ảnh gợi lại những kỷ niệm vui buồn
của ng|y th|nh lập hội. Những m{i đầu bạc trắng của c{c vị
gia trưởng cao niên bên c{c m{i đầu xanh của những gia
trưởng trẻ tuổi cùng lắng nghe gật gù suy tư, đóng góp ý
kiến, đưa ra phương hướng sinh hoạt sắp tới, thật sôi nổi
trong bầu khí sinh hoạt đầu tiên thật ấm {p. Một khởi đầu
tốt đẹp, cha ch{nh xứ rất h|i lòng v| ng|i sẽ tặng mỗi gia
trưởng 1 cravat trong ng|y lễ bổn mạng.
    Từ nay giới gia trưởng sẽ sinh hoạt theo nội quy đề ra
l|m tham dự th{nh lễ chiều thứ tư hằng tuần, chầu Thánh
Thể sau lễ chiều thứ tư đầu th{ng. Tham gia công t{c v|o c{c
công t{c của gi{o xứ cũng như thực hiện những phương
hướng đã đề ra.
                         TRANG | 17
LỊCH CÔNG GIÁO                TTDC 04-2010
   Lạy Cha đầy lòng yêu thương. Cha đã gắn kết quý vị
gia trưởng trong gi{o xứ chúng con, ngồi lại bên nhau định
hướng cho sih hoạt sắp tới của giới gia trưởng được th|nh
công tốt đẹp. Xin cho anh em gia trưởng chúng con biết hiệp
nhất – yêu thương v| phục vụ cho gi{o xứ cũng như cho mọi
người. nhờ lời cầu bầu của th{nh Giuse bổn mạng. Xin Chúa
nhận lời chúng con.
               Gi{o xứ ng|y 18/03/2010
             Ban Liên Lạc Mục vụ gia đình.


         BẢNG PHÂN CÔNG
Giuse Phạm Văn Truyền phụ tr{ch c{c nghi thức lễ
Giuse Nguyễn Văn Thanh phụ tr{ch c{c ca đo|n
Phêrô Lê Mạnh Tiến phụ tr{ch thông tin liên lạc
Maria Trần Thị Hồng phụ tr{ch truyền gi{o
Đaminh Hoàng Đức Thông phụ tr{ch ơn gọi
Maria Lý Thị Thanh Tâm phụ tr{ch gi{o lý viên
Anna Vũ Thị Hƣng phụ tr{ch gi{o dục
Gioan Hoàng Đình Trang phụ tr{ch giới trẻ v| gia đình
Đaminh Phạm Văn Nghĩa phụ tr{ch b{c {i
Maria Nguyễn Thị Giao phụ tr{ch di d}n

       CHUNG LỜI CẦU NGUYỆN
    Ông Gioan TB Nguyễn Văn T{nh, sinh năm 1931
 thuộc Gi{o Họ Luca đã được Chúa gọi về ngày 13/3/2010
 B| Lucia Nguyễn Thị Ngọt đã được Chúa gọi về ng|y
 27/03/2010
 Chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan
      sớm được hưởng thánh nhan Chúa
TRANG | 18
TTDC 04-2010            SINH HOẠT GIÁO XỨ
Một buổi chiều ở mái ấm Thiên Phước, có Cha chánh
xứ, anh chị GLV và một số em thiếu nhi giáo xứ
Một buổi chiều rất đặc biệt với chúng tôi …
Tình thương, bác ái đã che lấp khuyết tật con người ta
                        TRANG | 19
BẠN TRẺ                      TTDC 04-2010

       NIỀM TIN TÔN GIÁO NÀO
Một người kh{ch đến thăm một anh lính bị thương thật tội
nghiệp, đang nằm chờ chết ở bệnh viện, v| hỏi người lính
này:
   “Anh thuộc về Gi{o Hội n|o vậy?”
Anh lính đ{p: “Tôi thuộc về Gi{o Hội của Đức Kitô”.
   “Ý tôi muốn nói l| niềm tin tôn gi{o của anh l| gì?”
Trong khi ngước mắt nhìn lên bầu trời, bằng nét mặt rạng rỡ
tình yêu đối với Đấng Cứu Độ, người lính đang hấp hối nói:
   “Niềm tin tôn gi{o ư? Tôi tin tưởng rằng kể cả c{i chết,
sự sống, c{c thiên sứ, mọi vương quyền, mọi sức mạnh,
những sự việc trong hiện tại cũng như tương lai...không gì
có thể ngăn c{ch chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa,
trong Đức Giêsu Kitô”.
 Trại ra mắt đoàn hướng đạo sinh giáo xứ - đoàn Lê Văn Lộc

TRANG | 20
TTDC 04-2010                     MỤC TỬ

         ĐIỀU QUẢ QUYẾT

   Sau bữa ăn s{ng của ng|y cuối cùng trong cuộc đời mình,
Robert Bruce đột ngột nói với con g{i của ông: “N|y con, Thầy
Chí Th{nh đang gọi cha rồi kìa”. Nói xong những lời n|y, hơi thở
của ông yếu hẳn, ông đòi mang cuốn Kinh Th{nh đến, rồi ngất
lịm đi; nhưng khi tự nhận thấy mình không còn đủ sức để thở
được nữa, ông nói:
    “Con hãy mở thư của Th{nh Phaolo gửi cho c{c tín hữu
Roma, chương 8, v| đặt ngón tay của cha v|o c}u 39 ( Trời cao
hãy vực thẳm, hay bất cứ một lo|i thọ tạo n|o kh{c, không có gì
t{ch được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi
Đức Giêsu, Chúa chúng ta).
   Rồi ông hỏi:“B}y giờ, ngón tay của cha đã được đặt v|o c}u
đó chưa?”
C{c con của ông nói rằng đã l|m đúng theo lời yêu cầu của ông.
Sau đó, ông nói: “Xin Thiên Chúa ở với chúng con, hỡi c{c con
của cha, cha đã cùng dùng bữa ăn s{ng với chúng con, v| tối nay,
cha sẽ dùng bữa tối với Chúa Giêsu Kitô”.
Ngay lúc đó, ông tắt thở.


                            Ra mắt
                            hội Gia
                             trưởng
                            GX
                           TRANG | 21
BẠN TRẺ                      TTDC 04-2010


       TÌNH YÊU HIẾN THÂN
   Ng|y 20/6/1980, chị Brown, một người mẹ trẻ vừa từ
                    trần vì chứng bệnh
                     ung thư khi mới 25
                   tuổi, c{c b{c sĩ đề nghị
                  chữa bằng quang tuyến,
nhưng               vì chị muốn b|o thai không
bị               nhiễm phóng xạ nên chị đã
từ                 chối, th| chết còn hơn để
                   b{c sĩ chữa ung thư
                    bằng quang tuyến.
                       Cuối cùng, 5 giờ
             trước khi chết chị đã sinh một bé
trai khỏe         mạnh, kh{u khỉnh. B{c sĩ Romald
Lapin gọi c{i chết của chị l| “c{i chết của tình mẫu tử, d{m
hy sinh mạng sống cho đứa con chưa một lần thấy mặt”. C{i
chết của chị trở th|nh dấu chứng của tình yêu, của chiến
thắng. Chúa Giêsu đã ph{n “không Tình yêu n|o cao quý
bằng người hiến mạng sống vì người mình yêu”. Qua c{i
chết nhục nhã đau khổ trên thập gi{, Chúa Giêsu đã t{i sinh
chúng ta, trong m{u của Ng|i, đem lại ơn cứu độ v| sự sống
mới cho ta. Thập gi{ l| minh chứng của sự hiến th}n, của
tình yêu vô vị lợi. Không hy sinh, không từ bỏ, thậm chí hiến
d}ng mạng sống thì không có yêu thương. Xin cho chúng ta
thêm đức tin, thêm can đảm đi theo bước ch}n Chúa, v{c lấy
thập gi{ để yêu thương anh em đồng loại, để đồng h|nh với
Chúa, với anh em trong mọi thử th{ch h|ng ng|y.

TRANG | 22
TTDC 04-2010                   MỤC TỬ

     PHÊ-RÔ TRƢỞNG THÀNH

    Sau khi Phêrô chối Chúa, Tin Mừng thuật lại gi}y phút
ngắn ngủi ấy như sau: “Ngay lúc đó g| g{y lần thứ hai. Ông
Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: G| chưa kịp
g{y hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần. Thế l| ông òa
lên khóc” (Mc 14,72)
    Thế l| ông òa lên khóc.
    C}u văn vắn vỏi n|y quyết định to|n thể cuộc đời
Phêrô sau tiếng g|y g{y. Từ b}y giờ ông không còn được
Thầy chỉ dạy như xưa nữa. ông chỉ NHỚ lại lời Thầy để l|m
h|nh trang thôi. Chúa phục sinh rồi về trời.
    Cuộc đời Phêrô ra sao?
    Những ng|y Thầy trò đi bên nhau đã chấm dứt. Sứ
mạng kẻ theo Đức Kitô khởi đầu từ đ}y. Sau khi Ng|i về
trời, c{c môn đệ, mỗi người bắt đầu đi rao giảng ơn cứu độ
theo con đường của mình. Phêrô cũng vậy. S{ch Tông Đồ
Công Vụ ghi lại lịch sử Gi{o Hội lúc ban đầu tường thuật về
b|i giảng đầu tay của Phêrô như sau, ông nói:
    Hỡi Israel hãy nghe những lời n|y. Giêsu Nazaret đã
được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với c{c ngươi bằng những
việc quyền năng. C{c ông thủ tiêu Ng|i bằng c{ch dùng tay
qu}n vô đạo m| đóng đanh Ng|i thập gi{. Ng|i đã sống lại
v| sự chết vô phương kìm hãm được Ng|i. Đó l| Đức Kitô
mà hết thảy, hôm nay chúng tôi xin l|m chứng”(đcv 2,22-41).
    S{ch Tông Đồ Công Vụ thuật lại l| nghe xong, “lòng
họ bị đ}m thấu”. Họ hỏi Phêrô l| họ phải l|m gì. Ông nói


                         TRANG | 23
BẠN TRẺ                       TTDC 04-2010
hãy hối cải để lãnh ơn Chúa Th{nh Thần. V| kết quả l| trên
ba ng|n linh hồn xin rửa tội.
    Mới qua b|i diễn từ thứ nhất, Phêrô đã gom về Nước
Trời trên ba ng|n linh hồn.
    Điều gì l|m con người Phêrô kh{c như vậy.
    S{ch Tông Đồ Công Vụ cũng thuật lại một chuyện
kh{c như thế n|y. Ng|y kia Phêrô đi v|o cổng th|nh. Ai v|o
th|nh cũng phải ngang qua cổng, nên những kẻ què quặt, tật
nguyền thường ngồi xin ăn ở cổng th|nh. Thấy Phêrô đi
ngang qua, có một người què cũng xin ăn như thường lệ.
C}u chuyện không ngờ đã xẩy ra như sau. Phêrô nhìn người
què, trả lời anh ta:
    Tiền bạc tôi không có, của cải cũng không có gì. Song điều
tôi có l| Đức Giêsu Kitô, người Nazaret, nh}n danh Ng|i, tôi
truyền cho anh trỗi dậy m| đi.
    Vừa nghe xong, người què chỗi dậy bước đi. Một biến
cố lạ lùng đến nỗi s{ch Tông Đồ tường thuật lại l|m to|n
d}n kinh ngạc bu chung quanh lấy ông (T đcv, 3,1-13)
    Điều gì l|m con người Phêrô hôm nay kh{c như vậy?
    VỚI v| TRONG
    Để trả lời c}u hỏi trên, để tìm xem con người Phêrô
hôm nay thế n|o, chúng ta phải trở lại Phúc Âm th{nh Gioan
để nhìn c{i tinh tế trong ngôn ngữ của Phúc Âm n|y.
    Lúc ban đầu khi c{c môn mới đến theo Chúa, Gioan
viết: “C{c môn đệ đã đến xem chỗ Ng|i ở v| lưu lại VỚI Ng|i”
(Yn, 1-39). Chúng ta để ý tiếng VỚI m| c{c môn đệ ở với
Chúa tức l| ở bên cạnh Chúa.
    Đến cuối của Chúa, Gioan đổi c{ch dùng ngôn ngữ.
Gioan không dùng tiếng VỚI nữa m| dùng tiếng TRONG.
TRANG | 24
TTDC 04-2010                   MỤC TỬ
Ta hãy nghe đoạn Tin Mừng dưới đ}y: “C{c con hãy ở
TRONG Thầy cũng như Thầy ở TRONG c{c con” (Yn, 15, 1-17).
Dùng hình ảnh c}y nho v| c|nh nho, Chúa lập đi lập lại
không biết bao nhiêu lần tiếng TRONG đó.
   Ở VỚI l| ở bên cạnh m| thôi. Ở TRONG l| trọn vẹn
thuộc về người ấy. Khi Phêrô ở VỚI Chúa l| ở bên cạnh thôi,
m| ở bên cạnh thì vẫn còn hai bước ch}n kh{c nhau, vẫn còn
hai khung trời kh{c biệt, vẫn còn hai ý nghĩ không chung
đường. Còn ở TRONG thì không còn l| hai nữa m| nên một
trong nhau. Chính c{i ng|y Phêrô chỉ ở bên cạnh Chúa thôi
nên mới có bước ch}n sai đường, mới có ý nghĩ không chung
lối. Còn hôm nay Chúa về trời rồi, Phêrô không thể ở bên
cạnh Chúa nữa nếu còn muốn theo Người, ông chỉ có thể
                  TRONG Chúa thôi.
                  Chính c{i ở TRONG
                  n|y l|m con người
                  Phêrô hôm nay không
                  còn l| con người cũ.
                  Nơi con người Phêrô
                  không còn gì, của cải,
                  tiền bạc, lý tưởng trần
                  thế, nơi tim ông trọn
                  vẹn l| Đức Kitô. Chính
                  Đức Kitô nơi ông đã
                  l|m cho người què
                  đứng dậy bước đi.
                  “GLV trong tiết mục
                  kịch “Người cha nhân
                  hậu”

                        TRANG | 25
HỌC LÀM NGƯỜI                  TTDC 04-2010


           CHÂN LÝ
Nước Lỗ có một c{i đỉnh rất quý. Vua nước Tề biết được v|
luôn ngăn đe chiếm cho được c{i đỉnh ấy.
   Một hôm nhận ra nước Tề thắng thế hơn nước Lỗ,
nước Tề bắt nước Lỗ đem đỉnh sang d}ng. Vua Lỗ tiếc lắm,
cho l|m c{i đỉnh giả đem sang Vua Tề bảo phải có Nhạc
Chính Tử đem sang nói ta mới tin.
   Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến bảo đem đỉnh giải
sang Triều cống nước Tề. Nhạc chính Tử hỏi:
   -Sao không đưa c{i đỉnh thật?
   Vua Lỗ nói: “Tôi quý nó lắm!”
   Nhạc Chính Tử thưa: “-Nh| Vua quý c{i đỉnh thế n|o,
tôi quý c{i đức tín của tôi như thế”.
   Sau cùng Vua Lỗ phải đem c{i đỉnh thật. Nhạc Chính
Tử mới chịu đi. Nhạc Chính Tử trọng chữ tín vì ông biết
rằng một khi người đời kh{m ph{ ra sự gian dối của mình
thì không còn ai coi mình ra gì nữa, nói – làm không ai tin
nữa.
   Gian dối để được lời l|m mất gi{ trị bản th}n, gi{ trị
đối với Thiên Chúa. Chúa Th{nh thần l| nguồn ch}n lý,
ng|y lễ hiện xuống l| ng|y khai sinh Gi{o hội, Gi{o Hội của
sự thật. Chúng ta cầu xin Chúa Th{nh Thần cho chúng ta
đừng bao giờ coi sự dối tr{ l| c{ch khôn khéo ở đời, đừng
cho những người lươn lẹo l| không thể l| anh em với nhau
được. Xin Chúa Th{nh Thần đổi mới chúng con, dẫn chúng
con về đường sự thật, đường ch}n lý.


TRANG | 26
TTDC 04-2010             CÔNG GIÁO THẾ GIỚI


1. Tổng thống Nga và phu nhân viếng thăm vƣơng cung
thánh đƣờng Đức Bà Pari v|o chiều thứ ba, ng|y 2/3/2010
theo thông b{o của Nh| Thờ Ch{nh tòa Parrs. Cùng đi với
tổng thống Nga có Tổng gi{m mục Chính Thống Gi{o
Hilaron
2. Quan điểm của Vatican: b|i giảng Chúa nhật không nên
d|i qu{ t{m phút. Trong cuốn s{ch của Đức Tổng Gi{m Mục
Nicola Eterovic với tựa đề Lời Thiên Chúa”. Ng|i gợi ý c{c
phương ph{p m| linh mục có thể dùng để chuẩn bị b|i giảng
Chúa nhật trước một tuần lễ. Đức Tổng Gi{m mục khuyên
nhủ “ứng khẩu l| điều cần phải tr{nh vì b|i giảng m| lại
không được chuẩn bị thích đ{ng”.
3. Chuyến tông du bất ngờ của Đức Benedicto XVI tới đây
Tây Ban Nha sẽ diễn ra v|o th{ng 11 năm nay. V| năm tới
v|o th{ng 8/2011. Ng|i sẽ lại đến T}y Ban Nha để cử h|nh
đại hội giới trẻ tại Madrid.
4. Tại Madrid thủ đô Tây Ban Nha
V|o Chủ nhật 7/3/2010 vừa qua có khoảng 600.000 người đã
tham dự cuộc biểu tình chống lại luật mới nới rộng ph{ thai
do chính phủ nước n|y ban h|nh v|o cuối th{ng 2 vừa qua
l| có thể ph{ thai đến tuần thứ 14 v| đặc biệt có thể đến tuần
lễ thứ 22.
                          TRANG | 27
THÁNG 4 NĂM 2010

More Related Content

What's hot

Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021Tien Nguyen
 
Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021Tien Nguyen
 
Gmd.095.09 Duc Maria Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The Chua
Gmd.095.09  Duc Maria  Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The ChuaGmd.095.09  Duc Maria  Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The Chua
Gmd.095.09 Duc Maria Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The Chuamedom
 
D1 tinh than trong dong vang
D1 tinh than trong dong vangD1 tinh than trong dong vang
D1 tinh than trong dong vangco_doc_nhan
 

What's hot (12)

Ephata 612
Ephata 612Ephata 612
Ephata 612
 
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 03/2021
 
Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021
Thông Tin Dân Chúa Tháng 04/2021
 
Ephata 607
Ephata 607Ephata 607
Ephata 607
 
Gmd.095.09 Duc Maria Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The Chua
Gmd.095.09  Duc Maria  Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The ChuaGmd.095.09  Duc Maria  Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The Chua
Gmd.095.09 Duc Maria Mau Guong Yeu Men Va Ton Kinh Thanh The Chua
 
So 118
So 118So 118
So 118
 
So 121
So 121So 121
So 121
 
Ephata 613
Ephata 613Ephata 613
Ephata 613
 
Ephata 616
Ephata 616Ephata 616
Ephata 616
 
Ephata 611
Ephata 611Ephata 611
Ephata 611
 
So 127
So 127So 127
So 127
 
D1 tinh than trong dong vang
D1 tinh than trong dong vangD1 tinh than trong dong vang
D1 tinh than trong dong vang
 

Viewers also liked

Anat background and accomplishments
Anat background and accomplishmentsAnat background and accomplishments
Anat background and accomplishmentsanatgrynberg
 
Prefixes and suffixes
Prefixes and suffixesPrefixes and suffixes
Prefixes and suffixesbrayan007
 
Thiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp miniThiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp miniSói Già
 
K&g technology2012 general -052012
K&g technology2012  general -052012K&g technology2012  general -052012
K&g technology2012 general -052012Tran Huong
 
đâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thậtđâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thậtNguyen
 
đâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thậtđâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thậtNguyen
 
Chúa nói - bạn nói...
Chúa nói - bạn nói...Chúa nói - bạn nói...
Chúa nói - bạn nói...Nguyen
 

Viewers also liked (9)

Tg02
Tg02Tg02
Tg02
 
Anat background and accomplishments
Anat background and accomplishmentsAnat background and accomplishments
Anat background and accomplishments
 
Prefixes and suffixes
Prefixes and suffixesPrefixes and suffixes
Prefixes and suffixes
 
598
598598
598
 
Thiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp miniThiết kế lưới điện hỗn hợp mini
Thiết kế lưới điện hỗn hợp mini
 
K&g technology2012 general -052012
K&g technology2012  general -052012K&g technology2012  general -052012
K&g technology2012 general -052012
 
đâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thậtđâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thật
 
đâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thậtđâu là bộ mặt thật
đâu là bộ mặt thật
 
Chúa nói - bạn nói...
Chúa nói - bạn nói...Chúa nói - bạn nói...
Chúa nói - bạn nói...
 

Similar to Ttdc 04 2010 Mau

Ttdc 03 2010
Ttdc 03 2010Ttdc 03 2010
Ttdc 03 2010Nguyen
 
Toi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmc
Toi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmcToi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmc
Toi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmcThịnh Vũ
 
Nghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh honNghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh honco_doc_nhan
 
Nghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh honNghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh honLong Do Hoang
 
Nhung thac mac ve doi song
Nhung thac mac ve doi songNhung thac mac ve doi song
Nhung thac mac ve doi songLong Do Hoang
 
Guong chuagiesu+muluc
Guong chuagiesu+mulucGuong chuagiesu+muluc
Guong chuagiesu+mulucTam Jos
 
Ttdc 2 2010
Ttdc 2 2010Ttdc 2 2010
Ttdc 2 2010Nguyen
 
Nhân Quả Công Bằng
Nhân Quả Công BằngNhân Quả Công Bằng
Nhân Quả Công BằngDinh Hieu
 
Nhân quả báo ứng hiện đời
Nhân quả báo ứng hiện đờiNhân quả báo ứng hiện đời
Nhân quả báo ứng hiện đờiHung Duong
 
Tan uoc( gian luot)
Tan uoc( gian luot)Tan uoc( gian luot)
Tan uoc( gian luot)co_doc_nhan
 

Similar to Ttdc 04 2010 Mau (20)

Ttdc 03 2010
Ttdc 03 2010Ttdc 03 2010
Ttdc 03 2010
 
Toi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmc
Toi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmcToi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmc
Toi theo-dao-chua, lm. doan quang, cmc
 
Nghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh honNghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh hon
 
Nghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh honNghe thuat chinh phuc linh hon
Nghe thuat chinh phuc linh hon
 
Nhung thac mac ve doi song
Nhung thac mac ve doi songNhung thac mac ve doi song
Nhung thac mac ve doi song
 
Guong chuagiesu+muluc
Guong chuagiesu+mulucGuong chuagiesu+muluc
Guong chuagiesu+muluc
 
5 CHIẾC BÁNH và 2 CON CÁ
5 CHIẾC BÁNH và 2 CON CÁ5 CHIẾC BÁNH và 2 CON CÁ
5 CHIẾC BÁNH và 2 CON CÁ
 
Ttdc 2 2010
Ttdc 2 2010Ttdc 2 2010
Ttdc 2 2010
 
Ephata 621
Ephata 621Ephata 621
Ephata 621
 
Nhân Quả Công Bằng
Nhân Quả Công BằngNhân Quả Công Bằng
Nhân Quả Công Bằng
 
Nhân quả báo ứng hiện đời
Nhân quả báo ứng hiện đờiNhân quả báo ứng hiện đời
Nhân quả báo ứng hiện đời
 
Nhân quả báo ứng hiện đời.
Nhân quả báo ứng hiện đời.Nhân quả báo ứng hiện đời.
Nhân quả báo ứng hiện đời.
 
487
487487
487
 
So 117
So 117So 117
So 117
 
So 117
So 117So 117
So 117
 
So 132
So 132So 132
So 132
 
Ephata 604
Ephata 604Ephata 604
Ephata 604
 
Thang 6
Thang 6Thang 6
Thang 6
 
Tan uoc( gian luot)
Tan uoc( gian luot)Tan uoc( gian luot)
Tan uoc( gian luot)
 
Tâm Bút
Tâm BútTâm Bút
Tâm Bút
 

More from Nguyen

cau mong
cau mongcau mong
cau mongNguyen
 
Loi samhoibenveduong
Loi samhoibenveduongLoi samhoibenveduong
Loi samhoibenveduongNguyen
 
Giao duc kito giao
Giao duc kito giaoGiao duc kito giao
Giao duc kito giaoNguyen
 
Ttdc 06 2010
Ttdc 06 2010Ttdc 06 2010
Ttdc 06 2010Nguyen
 
Hanh trang huynh truong giao ly
Hanh trang huynh truong giao lyHanh trang huynh truong giao ly
Hanh trang huynh truong giao lyNguyen
 
Leu trai
Leu traiLeu trai
Leu traiNguyen
 
50 mini vũ hay
50 mini vũ hay50 mini vũ hay
50 mini vũ hayNguyen
 
Tai lieu ve buoi cam trai
Tai lieu ve buoi cam traiTai lieu ve buoi cam trai
Tai lieu ve buoi cam traiNguyen
 
Tư liệu về xác định phương hướng
Tư liệu về xác định phương hướngTư liệu về xác định phương hướng
Tư liệu về xác định phương hướngNguyen
 
Tap san Thang 4
Tap san Thang 4Tap san Thang 4
Tap san Thang 4Nguyen
 
TiệC Ly
TiệC LyTiệC Ly
TiệC LyNguyen
 
YêUthươNgvàđượCyêUthươNg
YêUthươNgvàđượCyêUthươNgYêUthươNgvàđượCyêUthươNg
YêUthươNgvàđượCyêUthươNgNguyen
 
ThôNgđIệP TìNh YêU
ThôNgđIệP TìNh YêUThôNgđIệP TìNh YêU
ThôNgđIệP TìNh YêUNguyen
 
Hay Cung Lam
Hay Cung LamHay Cung Lam
Hay Cung LamNguyen
 
VườN Gethsemani
VườN GethsemaniVườN Gethsemani
VườN GethsemaniNguyen
 

More from Nguyen (20)

cau mong
cau mongcau mong
cau mong
 
Loi samhoibenveduong
Loi samhoibenveduongLoi samhoibenveduong
Loi samhoibenveduong
 
Giao duc kito giao
Giao duc kito giaoGiao duc kito giao
Giao duc kito giao
 
Ttdc 06 2010
Ttdc 06 2010Ttdc 06 2010
Ttdc 06 2010
 
Hanh trang huynh truong giao ly
Hanh trang huynh truong giao lyHanh trang huynh truong giao ly
Hanh trang huynh truong giao ly
 
Leu trai
Leu traiLeu trai
Leu trai
 
50 mini vũ hay
50 mini vũ hay50 mini vũ hay
50 mini vũ hay
 
Tai lieu ve buoi cam trai
Tai lieu ve buoi cam traiTai lieu ve buoi cam trai
Tai lieu ve buoi cam trai
 
Tư liệu về xác định phương hướng
Tư liệu về xác định phương hướngTư liệu về xác định phương hướng
Tư liệu về xác định phương hướng
 
Tap san Thang 4
Tap san Thang 4Tap san Thang 4
Tap san Thang 4
 
TiệC Ly
TiệC LyTiệC Ly
TiệC Ly
 
YêUthươNgvàđượCyêUthươNg
YêUthươNgvàđượCyêUthươNgYêUthươNgvàđượCyêUthươNg
YêUthươNgvàđượCyêUthươNg
 
ThôNgđIệP TìNh YêU
ThôNgđIệP TìNh YêUThôNgđIệP TìNh YêU
ThôNgđIệP TìNh YêU
 
Hay Cung Lam
Hay Cung LamHay Cung Lam
Hay Cung Lam
 
VườN Gethsemani
VườN GethsemaniVườN Gethsemani
VườN Gethsemani
 
3b
3b3b
3b
 
4b
4b4b
4b
 
5b
5b5b
5b
 
6b
6b6b
6b
 
7b
7b7b
7b
 

Ttdc 04 2010 Mau

 • 1. SỐ 89 Chủ Đề : Phục Sinh
 • 2. TTDC 04-2010 Mục lục CẢM NGHIỆM PHỤC SINH Trang 3 Chúa Giêsu đã phục sinh để sống một cuộc sống mới. Ng|i sẵn s|ng ban cho chúng ta thông phần v|o khả năng trao tặng nhau những cuộc sống mới LỜI CHÚA THẮP SÁNG HY VỌNG Trang 5 Ng|i mới trở th|nh một cuộc chiến thắng trên tội lỗi, sự chết, v| cứu chuộc được lo|i người. CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH Trang 7 “Phúc cho ai không thấy m| tin”. CHÚA PHỤC SINH SỐNG GIỮA CHÚNG TATrang 10 Đấng sống lại v| Đức Giêsu l| một người, một người đang sống giữa họ CHÚA CHIÊN LÀNH Trang 12 “Tôi biết c{c chiên của tôi.” LỊCH CÔNG GIÁO Trang 15 SHGX THÁNG 3 Trang 19 BẠN TRẺ NIỀM TIN TÔN GIÁO NÀO Trang 20 GIA TRƯỞNG ĐIỀU QUẢ QUYẾT Trang 21 MẸ HIỀN TÌNH YÊU HIẾN THÂN Trang 22 MỤC TỬ PHÊ-RÔ TRƢỞNG THÀNH Trang 23 HỌC LÀM NGƯỜI CHÂN LÝ Trang 26 CÔNG GIÁO THẾ GIỚI Trang 27 Đóng góp bài viết, chia sẻ hình ảnh, cộng tác cho Thông Tin Dân Chúa, xin gởi về cô Hưng hoặc email địa chỉ sau:ttdc_gxdmhcg@yahoo.com.Thông Tin Dân Chúa xin chân thành cảm ơn.Chủ đề TTDC kỳ sau: BÔNG HOA DÂNG MẸ File “Thông tin dân chúa” dạng .doc và hình ảnh cũng được đăng trên blog của Giáo Lý Viên Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp .. Địa chỉ:” “http://huynhtruong-dmhcg.com” TRANG | 2
 • 3. TTDC 04-2010 CẢM NGHIỆM PHỤC SINH Một linh mục Brazil thuật lại một kinh nghiệm phục sinh của mình như sau: “Mỗi ng|y, khi đi ngang qua một con đường ở Rio de Janeiro, tôi đều thấy một người đ|n ông còn trẻ ngồi dựa lưng v|o tường, chìa tay xin ăn. Ông ta không đi được vì đôi ch}n bị tật. Vì qua lại qu{ thường nên sự hiện diện v| số phận đau thương của người ăn xin què quặt không l|m tôi bận t}m suy nghĩ: Thế n|o là không đi được”. Nhưng một ng|y kia, số phận của ông ta bỗng đ{nh động t}m hồn tôi mãnh liệt. Nhất l| khi dừng lại đằng xa quan s{t tôi thấy có bao nhiêu người đi ngang qua m| hình như không trông thấy ông. Tôi quyết định đến nói chuyện v| hỏi ông: “Ông có thể đứng dậy được không? Ông có muốn đi không?. Ông ta đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi dò xét v| khi đọc được sự th|nh thật trên gương mặt của tôi, ông ta nói: “Tôi luôn luôn hy vọng l| một ng|y n|o đó cuộc đời tôi sẽ đổi mới. Dĩ nhiên tôi muốn đi được nhưng chi phí mua sắm c{c dụng cụ qu{ đắt l|m sao tôi với tới. Vì thế không còn c{ch n|o hơn l| đ|nh quên giấc mơ có thể đi được”. Nghe xong t}m sự của ông, tôi xiết chặt tay ông giã từ v| hứa: “Một ng|y gần đ}y, giấc mơ của ông sẽ th|nh sự thật”. Trong b|i giảng th{nh lễ Chúa nhật sau đó, tôi thuật về số phận của ông ăn m|y v| đề nghị cộng đo|n hãy l|m c{i gì TRANG | 3
 • 4. TIN MỪNG TTDC 04-2010 để giúp ông ta. Một cuộc quyên góp được tổ chức v| tôi vui mừng khi thấy số tiền quyên góp được vượt qu{ chi phí của cặp nạng v| đôi ch}n nh}n tạo. Người h|nh khất c|ng h}n hoan hơn khi tôi b{o tin mừng: ông được chuyên chở ngay đến một bệnh viện đặc biệt v| trong những tuần lễ kế tiếp, ông cố gắng tập đi đứng một mình. Lễ Phục sinh đến. Tôi đi mời ông dự lễ v| d|nh cho ông một chỗ đặc biệt gần b|n thờ. Trong b|i giảng hôm ấy tôi lại đề cập về ông đại ý như sau: “Chúa Giêsu đã phục sinh để sống một cuộc sống mới. Ng|i sẵn s|ng ban cho chúng ta thông phần v|o khả năng trao tặng nhau những cuộc sống mới. Nhờ lòng hảo t}m của anh chị em, ông bạn của chúng ta đã được ban cho một cuộc sống mới”. Nói đến đ}y, tôi mời ông đứng dậy để giới thiệu ông với cộng đo|n m| kể từ n|y ông đã trở nên một phần tử. Ông đứng dậy v| chống nạng đi lại trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy bầu khí nh| thờ lúc ấy tr|n sức sống”. Tin Mừng thuật lại như sau:”Sau mẻ lưới đầy c{, Chúa Giêsu mời c{c môn đệ dùng điểm t}m với Ng|i v| Ng|i đã cầm lấy b{nh v| c{ trao cho c{c ông ăn. Phần c{c môn đệ, tuy không d{m hỏi, nhưng họ biết rõ đó l| ng|i. Đ}y l| phương thế Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện giữa những kẻ tin v|o Ng|i trải qua mọi thời đại: tự nhiên như trong một bữa ăn th}n mật, nhưng muốn cảm nghiệm sự hiện diện của Ng|i, chúng ta phải noi gương Ng|i chia sẻ cho nhau tất cả những gì mình có. Lạy Chúa xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để con đem niềm vui và hạnh phúc cho người khác. TRANG | 4
 • 5. TTDC 04-2010 CẢM NGHIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH MỪNG CHÚA SỐNG LẠI 04/04/2010 Bài Tin Mừng (Ga 20, 1-9) THẮP SÁNG HY VỌNG Ghi nhớ: Theo Kinh Th{nh đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết Chia sẻ: Ng|y thứ ba sau khi không sống lại, m| chết luôn, chết, Chúa đã sống lại. Đ}y l| thì Ng|i không cứu chuộc một sự kiện vô tiền kho{ng được ai. Nhưng chính vì Ng|i hậu, độc nhất, vô nhị có một đã sống lại, nên c{i chết của không hai trong lịch sử, m| Ng|i mới trở th|nh một cuộc chúng ta long trọng mừng chiến thắng trên tội lỗi, sự kính hôm nay: Chúa Giêsu chết, v| cứu chuộc được lo|i Kitô Phục Sinh. người. Chính vì Chúa đã sống Thực vậy, ng|y thứ s{u lại nên đến nay sau hai ng|n Tuần Th{nh sẽ không còn ý năm lịch sử, người ta vẫn nghĩa gì v| cũng không còn không ngừng nói đến Ng|i v| gi{ trị gì nếu không có ngày tuyên xưng về Ng|i. Chúa Nhật Phục Sinh. Đúng Như những ngọn nến vậy, ý nghĩa v| gi{ trị của thập s{ng được truyền cho nhau gi{ chỉ được tỏ lộ trong {nh trong đêm canh thức Phục s{ng Phục Sinh. Bởi vì nếu Sinh, mỗi người Kitô hữu đón Chúa Giêsu không sống lại thì nhận niềm tin v| hy vọng từ c{i chết của Ng|i cũng sẽ qua chính Đức Giêsu Phục Sinh. đi như bao nhiêu c{i chết của Để rồi như th{nh Phaolô nói: những người kh{c, nếu Chúa “Tôi truyền lại cho anh em Giêsu không sống lại thì chắc điều tôi đã lãnh nhận”, mỗi chắn không còn ai nói gì đến người Kitô hữu cũng phải Ng|i nữa, nếu Chúa Giêsu truyền lại niềm tin v| hy vọng TRANG | 5
 • 6. TIN MỪNG TTDC 04-2010 mình đã lãnh nhận cho những những người chung quanh, người kh{c. nhất l| cho những ai đang thất Một c{ch thông chia vọng; đồng thời cũng nhắc niềm tin v| hy vọng m| ai nhở chúng ta phải mang hơi cũng có thể tham gia được, ấm tình thương đến môi người n|o cũng có thể đóng trường xã hội đã trở nên lạnh góp được, đó l| thực hiện kế lùng vì thiếu tình yêu thương, hoạch yêu thương, hay như thiếu tinh thần liên đới, thiếu Đức Gi{o Ho|ng Gioan Phaolô sự cảm thông, chia sẻ. Trong II nói l| x}y dựng một nền ng|y hồng phúc hôm nay, văng minh tình thương. Thực chúng ta xin Chúa thắp s{ng hiện kế hoạch yêu thương hay v| sưởi ấm t}m hồn cũng như x}y dựng một nền văn minh cuộc sống chúng ta, để rồi tình thương l| l|m cho thế giới chúng ta cũng mang {nh s{ng xanh m|u hy vọng, v| con hy vọng, mang hơi ấm tình người được tr|n đầy hy vọng. thương đến cho t}m hồn v| Bởi vì một h|nh động b{c {i, cuộc sống của những người một biểu lộ yêu thương, dù anh chị em kh{c. Ước mong nhỏ bé, cũng l| một tia s{ng được như vậy, Alleluia. hy vọng cho bất kỳ người n|o, Trao đổi: Chúa đã phục sinh, v| đó cũng l| c{ch chúng ta muốn phục sinh với Người, diễn đạt niềm tin Đức Giêsu chúng ta cần sống thế n|o? Phục Sinh trong ho|n cảnh Cầu nguyện:.Chúa đã phục hôm nay. sinh vinh hiển để cứu chuộc C}y nến s{ng chúng ta chúng con. Xin cho chúng con cầm trong tay đêm vọng Phục biết luôn cố gắng để sống Sinh, nhắc nhở chúng ta phải xứng đ{ng với tình thương hải trở nên {nh s{ng hy vọng cho h| của Chúa. TRANG | 6
 • 7. TTDC 04-2010 CẢM NGHIỆM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 11/04/2010 Bài Tin Mừng (Ga 20, 19-31) CHÚA KITÔ PHỤC SINH Ghi nhớ: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay cho những người không thấy m| tin” Chia sẻ: B|i Tin Mừng kể lại Sinh cả hai ng|n năm, chúng hai lần Chúa Kitô Phục Sinh ta không thấy Chúa Kitô hiện ra với c{c tông đồ. Lần Phục Sinh, nhưng chúng ta thứ nhất, v|o chính ng|y vẫn tin, tin mạnh mẽ, tin Phục Sinh, lúc đó vắng mặt vững chắc. ông Tôma , lần thứ hai, sau Chẳng hạn, chúng ta đó bảy ng|y, tức l| Chúa không thấy Thiên Chúa, Nhật liền sau đó, lần n|y có nhưng chúng ta tin có Ng|i, mặt ông Tôma. Mục đích chúng ta không thấy linh Chúa hiện ra lần n|y l| để hồn, nhưng chúngt a tin chắc chứng minh cho c{c môn đệ điều đó, chúng ta không thấy biết chắc chắn Ng|i đã sống thiên đ|ng, hỏa ngục, nhưng lại. Tuy nhiên, một điều đặc chúng ta tin vì đó l| sự công biệt của b|i Tin Mừng hôm bằng hợp lý: thưởng l|nh, nay m| chúng ta cần lưu ý, phạt dữ. Bình thường trong đó l| c}u Chúa Giêsu nói với cuộc sống đòi hỏi chúng ta ông Tôma: “Phúc cho ai phải tin rất nhiều điều m| không thấy m| tin”. Đ}y chúng ta không thấy, chẳng cũng l| điều Chúa muốn nói hạn: chúng ta có ai thấy vua với chúng ta, những người Quang Trung không? Chúng đang sống xa biến cố Phục ta có thấy ông cụ ông kỵ tổ TRANG | 7
 • 8. TIN MỪNG TTDC 04-2010 tiên của mình không? Chúng hứa yêu nhau, cũng ta có thấy tình yêu của người phải chắc chắn một kh{c không? Thế m| chúng ta cách n|o đó, l| vẫn tin m| không thắc mắc gì người cả, bởi vì có s{ch vở ghi lại, kia sẽ có người kh{c kể lại hay có trung bằng chứng. Thế thì niềm tin trong đạo của chúng ta cũng vậy, có những mầu nhiệm vượt qu{ sự hiểu biết của thành, chúng ta, nhưng chúng ta tin, chung thủy vì có S{ch Th{nh ghi lại, có với mình. Nhưng sự Gi{o Hội tông truyền thuật chắc chắn đó l| sự chắc chắn lại, có bằng chứng của bao của niềm tin, chứ không phải nhiêu người đã sống trước sự chắc chắn của khoa học. chúng ta hoặc đang sống với Vậy chúng ta phải nhìn nhận: chúng ta. có một sự chắc chắn kh{c với Nói đến vấn đề tin, thì sự chắc chắn của khoa học, bao giờ cũng l| chấp nhận một thứ chắc chắn dựa trên một điều gì đó không đủ hiển những con người ý thức v| tự nhiên, không thể kiểm chứng do, đó l| thức chắc chắn của được, giống như hai người lòng tin của chúng ta đối với nam nữ hứa trọn đời yêu Thiên Chúa, và các chân lý, nhau, họ buộc phải tin nhau c{c mầu nhiệm trong đạo. điều đó, bởi vì không có gì Sự kiện Chúa Kitô bảo đảm l| họ sẽ trung th|nh Phục Sinh l| một trong với nhau trọn đời, nhưng họ những ch}n lý đó. Phục Sinh đã tin nhau v| có thế mới l| l| một mầu nhiệm, đó l| mầu tình yêu. Thật ra, hai người nhiệm đức tin v| l| nền tảng TRANG | 8
 • 9. TTDC 04-2010 CẢM NGHIỆM vững chắc cho cuộc sống v| người bộ h|nh đã dừng lại niềm hi vọng của chúng ta, nghĩ ch}n bên một dòng suối để chúng ta có một c{i nhìn trong m{t. Trong những gi}y đích thực về Thiên Chúa, về phút thỏai m{i bên cạnh chính mình, về cuộc đời, về dòng suối, mỗi người mới sự sống, sự chết đời n|y, đời ph{t biểu về lợi ích của nó. sau, về lịch sử, về những biến Người thứ nhất nói: “Nước cố thăng trầm, những c{i suối trong m{t không chỉ l|m nhìn ấy không s{ch vở n|o ta được tươi m{t, nhưng còn ban cho chúng ta được, m| mời gọi chúng ta sống th|nh chúng ta chỉ có được do đức thật với nhau”. Người thứ hai tin v| cảm nghiệm trong đời góp ý: “Dòng nước chảy như sống m| thôi. V| một khi luôn nói với tôi: hãy l|m việc chúng ta có hi vọng, chúng ta không ngừng để l|m cho thế cần thể hiện niềm tin, lòng hi giới được tốt đẹp hơn”. vọng đó trong cụôc sống, Người thứ ba chia sẻ: “Dòng đồng thời với việc chia sẻ nước chảy không ngừng, nó niềm hi vọng đó cho mọi ban ph{t cho tất cả mọi người người. Chúng ta đừng bao m| không đòi hỏi sự đ{p trả giờ mãn nguyện với một đức n|o. Mỗi người chúng ta hãy tin lý thuyết v| hình thức, sống cao thượng như thế.” nhưng phải sống một đức tin Trao đổi: Chúa Giêsu đến ch}n thực v| nh}n {i. đem bình an cho c{c tông đồ. Ước mong chúng ta Chúng ta có hiện diện lúc tha hãy sống như c}u chuyện nh}n cần đến chúng ta ngắn m| văn h|o Tôn-tôi của không? Nga đã ghi lại mẩu đối thọai Cầu nguyện: Xin Chúa củng của ba người bộ h|nh như cố niềm tin yếu kém của sau: mệt mỏi vì đường xa, ba chúng con. TRANG | 9
 • 10. TIN MỪNG TTDC 04-2010 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 18/04/2010 Bài Tin Mừng (Ga 21, 1-19) CHÚA PHỤC SINH SỐNG GIỮA CHÚNG TA Ghi nhớ: “Đức Giêsu đến, cầm lấy b{nh v| trao cho c{c ông, rồi c{, Người cũng l|m như vậy” Chia sẻ: Giữa tất cả những dao Đức Kitô Phục Sinh. C{c Tin động hiện nay trong lãnh vực Mừng nói rằng: Chúa Giêsu có đức tin, người Kitô hữu c|ng thể từ chỗ n|y đi đến ngay chỗ lúc c|ng cảm thấy c{i nhu cầu kh{c, Ng|i có thể đột nhiên cấp thiết phải có một điểm tựa hiện đến trong một căn phòng vững chắc, một nền tảng bất rồi biến đi. Nhưng như thế biến để giữ mình khỏi trôi không phải l| để cho chúng ta theo những dòng cuồng lưu thấy có những hiện tượng của thế giới. Vậy điểm tựa ngoại thường, phép lạ. Điều vững chắc, nền tảng bất di bất m| c{c lời đó muốn nói l|: từ dịch cho đức tin của chúng ta nay Đức Kitô ở ngo|i không l| gì? Thưa đó l| sự Phục Sinh gian v| thời gian. Sự hiện diện của Đức Kitô. Bởi vì nếu Đức của Ng|i không còn bị giới Kitô không Phục Sinh, thì đức hạn v|o một nơi n|o, không tin của người Kitô hữu hóa ra còn bị giới hạn v|o một thời vô ích. Vậy Chúa Kitô có Phục n|o. Từ n|y Đức Kitô có khả Sinh thật không? V| hiện giờ năng hiện diện ở khắp nơi v| Ng|i sống ra sao? mọi thời, hiện diện ở từng gi}y C{c lần hiện ra muốn phút trong lịch sử cũng như nhấn mạnh về một điều quan từng nơi chỗ trong thế giới. Đó trọng, đó l| tình trạng mới của l| điều c{c môn đệ đã kh{m TRANG | 10
 • 11. TTDC 04-2010 CẢM NGHIỆM ph{ được trong những kinh v| đang ở với những kẻ tin nghiệm m| chúng ta gọi l| c{c Ng|i, nghĩa l| Chúa luôn luôn lần Đức Kitô hiện ra. Đấng hiện diện giữa chúng ta, sống lại v| Đức Giêsu l| một không phải như một vật đặt người, một người đang sống bên cạnh một vật, nhưng như giữa họ, nhưng từ nay thuộc một người đồng hội đồng về một thế giới kh{c với thế thuyền, chia sẻ tất cả những giới trong đó họ đã từng thấy vui buồn sướng khổ của chúng v| biết Ng|i trước khi Ng|i bị ta. Như thế, chúng ta phải để ý khổ nạn. nhận ra Ng|i, luôn lắng tai Đối với chúng ta hôm nghe Ng|i, theo Ng|i một c{ch nay, chúng ta tin Đức Kitô đã trung th|nh, l|m chứng cho sống lại, v| chúng ta tin Ng|i Ng|i một c{ch hiên ngang, có mặt ở khắp nơi, mọi đầu mật thiết với Ng|i trong mọi đường, mọi đích điểm, đống ho|n cảnh v| cộng t{c với h|nh với chúng ta trên mọi Ng|i trong việc ph}n ph{t nẻo đường, mọi ngóc ng{ch. hiệu quả công trình cứu chuộc Từ th|nh phố đến thôn quê, từ cho mọi người. qu{n trọ đến gia đình, từ bên Trao đổi: Chúa }n cần chăm trong, bên ngo|i, đ}u đ}u sóc c{c đồ đệ, chúng ta có th{i cũng có Ng|i. độ cử chỉ n|o đối với những Hôm nay chúng ta người th}n yêu? Như trong hiểu biết v| x{c tin thêm một bữa ăn chẳng hạn điều nữa: Những lần Chúa Cầu nguyện:.Lạy Chúa, xin Kitô hiện ra không những l| cho chúng con luôn nhớ bằng chứng để chúng ta tin “Không có Thầy, anh em Chúa đã sống lại, m| con l| không l|m gì được” để trong bảo chứng cho chúng ta nhớ cuộc sống hằng ng|y chúng rằng: Chúa đang sống trọn vẹn con luôn trông cậy v|o Chúa. TRANG | 11
 • 12. TIN MỪNG TTDC 04-2010 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 25/04/2010 Bài Tin Mừng (Ga 10, 27-30) CHÚA CHIÊN LÀNH Ghi nhớ: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” Chia sẻ: Chúa Giêsu đã dùng hướng, tốt xấu, yếu đuối của hình ảnh người chủ chiên tốt chúng ta. Ng|i còn biết tất cả lành {p dụng cho Ng|i. Ng|i chúng ta trong qu{ khứ, hiện biết c{c con chiên. Ng|i biết tại v| tương lai. Ng|i biết từng con chiên một. Ng|i biết những ai đã bê tha trong tội một con chiên lạc trong cả lỗi, những ai đang tê mê vì bầy trăm con, như Chúa đã x{c thịt, những ai đang đau nói: “Tôi biết c{c chiên của khổ về thể x{c, những ai tôi.” V| Chúa còn quả quyết đang bị dằn vặt trong t}m sự hiểu biết của Ng|i đối với hồn. Ng|i biết rõ từng người, mỗi người cũng như sự hiểu ai l| con chiên tốt, trung biết giữa Ng|i v| Chúa cha: th|nh, ngoan đạo; ai l| con “tôi biết chiên tôi như Cha tôi chiên ghẻ, lười biếng, khô biết tôi v| tôi biết Cha tôi”. khan, giả hình, phản bội. Quả thực, Ng|i biết Chúa biết hết, Chúa biết tất chúng ta l| những nh}n vị, l| cả, biết từng li từng tí, theo những tín hữu, l| những kiểu “một sợi tóc trên đầu người có tính tình thế n|o, cũng được đếm cả rồi”. Tóm dòng m{u huyết thống ra sao. lại không ai có thể lẩn trốn Ng|i biết chúng ta hơn chúng khỏi mắt Chúa, không sự gì, ta biết mình. Ng|i thấu suốt dù thầm kín hay bí mật đến tư tưởng, ước mơ, lời nói, đ}u. Chúa cũng biết hết. việc l|m, dự định, khuynh Chúng ta có thể che mắt hay TRANG | 12
 • 13. TTDC 04-2010 CẢM NGHIỆM qua mặt được người đời, chứ Đường lối con theo, Chúa không bao giờ có thể che giấu quen thuộc cả. Miệng lưỡi hay qua mặt được Chúa. con chưa thốt lên lời, lạy Đúng như t{c giả th{nh vịnh Chúa, Chúa đã am tường đã diễn tả: “lạy Chúa, Chúa hết” dò xét con v| Chúa biết rõ: Rồi, Chúa Giêsu l| biết con cả khi đứng khi ngồi. chủ chăn tốt l|nh của chúng Con nghĩ tưởng gì Chúa thấu ta, vì Ng|i }n cần chăm sóc suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ chúng ta. Thực vậy, Chúa ngơi Chúa đều xem xét. hằng ở bên săn sóc từng người, dù chúng ta không quan t}m, cả khi chúng ta lãng quên Ng|i, như c{ sống dưới nước, dù không để ý tới nước, nơi nó bơi lội, nhưng không có nước, nó sẽ chết. Chúa biểu lộ tình thương đối với ai đau khổ, mang quang g{nh nặng nề. Ng|i bổ sức cho họ, không một ai đau bệnh đến với Ng|i m| không được Ng|i cứu giúp. Đặc biệt, Chúa biểu lộ tình yêu thương đối với những ai mang thương tích linh hồn. Ai trong chúng ta đã không nhiều lần nghe những c}u chuyện tỏ rõ lòng ưu {i của Chúa, như chuyện đứa con TRANG | 13
 • 14. TIN MỪNG TTDC 04-2010 hoang đ|ng, chuyện Dakêu sủng. Mỗi khi nhìn lên th{nh hối cải, chuyện người đ|n b| gi{, chúng ta hãy nghĩ đến ngoại tình, chuyện người điều ấy. trộm l|nh trên thập gi{. Chúng ta hãy suy Sau hết, cả một đời nghĩ: hiện giờ chúng ta l| loại tận tụy hi sinh, giảng dạy v| chiên n|o? Chiên tốt hay ban ơn, Chúa chưa cho l| đủ, chiên xấu, chiên l|nh hay Chúa còn muốn thực hiện chiên bệnh, chiên thật hay đặc tính sau cùng của một chiên giả? Chúa Giêsu l| chủ chiên tốt l|nh, l| chết vì Chúa chiên tốt l|nh, chúng ta đòan chiên v| cho đo|n cũng phải phấn đấu h|ng chiên. ng|y để luôn luôn l| chiên Chúa Giêsu l| người ngoan, chiên tốt l|nh của chăn chiên tốt l|nh, Ng|i hiến Chúa. d}ng mạng sống cho chúng Trao đổi: Chiên của tôi thì ta. Ng|i đã chịu sự xỉ nhục, nghe tiếng tôi. Ta cần luôn đ{nh đập, v{c thập gi{, rồi nghe v| thực h|nh lời Chúa chịu chết treo trên thập gi{. như thế n|o? Chúa chiên tự ý chấp nhận Cầu nguyện: Chúa đã chết để chết cho đo|n chiên. Chính cho chúng con được sống. v| nhờ Chúa Giêsu chết trên sống dồi d|o. Xin cho chúng thập gi{ m| chúng ta được con biết sống đền đ{p ơn sống, tội lỗi của chúng ta trọng đại ấy bằng đời sống được xóa bỏ, chúng ta được b{c {i yêu thương phục vụ dẫn v|o đời sống mới của }n của chính chúng con TRANG | 14
 • 15. TTDC 04-2010 LỊCH CÔNG GIÁO CHƢƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH Thứ năm tuần thánh (1.4): Th{nh lễ Tiệc Ly - KỷNiệm Chúa Lập Bí Tích Th{nh Thể, Chức Linh Mục. Sáng không có th{nh lễ. 8h00: th{nh lễ l|m phép dầu tại nh| thờ Đức B| 18h00: th{nh lễ Thiếu Nhi_GLV phụ tr{ch 19h30: th{nh lễ Người Lớn: Đọc s{ch: b|i I + II: Legio H{t lễ: Cđ Hiền Mẫu * Tông đồ: mỗi gi{o họ 3 người ({o sơmi trắng d|i tay, quần t}y m|u, thắt cravat, ng|y thứ năm tuần th{nh đi sađan, đi gi|y ng|y thứ s{u tuần th{nh, thứ bảy tuần th{nh có mặt lúc 18h30 ngồi h|ng ghế đầu ở 2 dãy giữa. Nghi thức đốt chiên trong thánh lễ Sau th{nh lễ, kiệu Mình Th{nh Chúa sang nh| thờ tạm. Thứ tự: trống khẩu – Th{nh gi{ nến cao – Thừa t{c viên – tông đồ - giúp lễ - tung hoa (Thiếu Nhi) – Phương du (H ĐGX) – Cha chủ sự. Ban phụng vụ l|m nh| chầu tạm Canh thức chầu Mình Thánh Chúa 20g30_21g0: Giới trẻ - cđ Cecilia 21g00 – 22g00: 4 gi{o họ (Matheu, Marco, Luca, Gioan) 22g00 – 23g00: Hiền Mẫu + legio 23g00 – 24h00: Huynh Đo|n + Phạt tạ Thứ sáu Tuần Thánh (2/4): Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa. Giữ Chay – kiêng thịt 18g30: Nghi thức cử h|nh cuộc Thương Khó của Chúa. Suy tôn Thánh Giá. Hôn chân Chúa: Cha chủ sự - giúp lễ - tông đồ - quý dì – HĐGX TRANG | 15
 • 16. LỊCH CÔNG GIÁO TTDC 04-2010 Nghi thức đóng đinh Chúa (Gh Gioan phụ trách). Ngắm 15 sự thƣơng khó của Chúa HĐĐM: 1-2-9 Legio: 3-4-10 Hiền Mẫu: 5-6-11 D}ng hạt: Hiền Mẫu Phạt tạ: 7-8-12 Cầu nguyện: 13-14 Thừa t{c viên: 15 Nghi thức tháo đanh táng xác Chúa: Gh. Gioan Rước x{c trọng thể xung quanh th{nh đường v|o nh| an nghỉ, hôn ch}n Chúa. Đọc s{ch: b|i I + II: Hiền Mẫu Passio (B|i thương khó): Cha xứ + cđ Phụng Vụ (2 người). H{t lễ: cđ Phụng Vụ Thứ bảy Tuần Thánh (3/4): Canh Thức Phục Sinh 17h30: đi đ|ng th{nh gi{ trọng thể xung quanh Th{nh đường. Th{nh gi{ nến cao: Thừa t{c viên L|m bảng đ|ng th{nh gi{ + hướng dẫn: cđ Phụng Vụ Ngắm dấu đanh: Thừa t{c viên D}ng hạt: Hiền Mẫu Lễ vọng phục sinh: 20g30: Th{nh lễ H{t Exsultet: Cha xứ Đọc s{ch: 4 gi{o họ Chúa Nhật (4/4). Lễ Phục Sinh. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI Thứ bảy 24/4 Giáo họ Marco mừng kính lễ TRANG | 16
 • 17. TTDC 04-2010 LỊCH CÔNG GIÁO GHI NHẬN Trong t}m tình mùa chay th{nh 2010. V| để đ{p lại lời mời gọi của cha ch{nh xứ v|o lễ chiều thứ tư tuần III mùa chay. V| tiếp đến l| l{ thư ngỏ của Hội Đồng mục vụ gi{o xứ gởi đến c{c gia trưởng trong gi{o xứ v| ng|y 10.3.2010 động viên c{c gia trưởng tham dự buổi họp tại th{nh đường gi{o xứ v|o ng|y 17/03/2010. Thật xúc động v| vui mừng khi thấy sự quan t}m của c{c gia trưởng, tham gia thật đông khoảng 68 người, ngo|i dự kiến của hội đồng, vì thế có thiếu một số t|i liệu buổi họp gởi đến c{c gia trưởng trong buổi họp. Xin được c{i lỗi cùng c{c vị gia trưởng. Sẽ bổ sung sau cho c{c vị. Nhận thấy có c{c vị gia trưởng cao niên chống gậy đến tham dự như nguyên trưởng huynh đo|n Đa Minh, có những vị ngồi xe do con ch{u đưa đến dự như nguyên trưởng v| phó hội gia trưởng, đến dự đem theo những hình ảnh của ng|y lập hội dưới thời cha I.B Nguyễn Xu}n Đức. Nhìn lại những hình ảnh gợi lại những kỷ niệm vui buồn của ng|y th|nh lập hội. Những m{i đầu bạc trắng của c{c vị gia trưởng cao niên bên c{c m{i đầu xanh của những gia trưởng trẻ tuổi cùng lắng nghe gật gù suy tư, đóng góp ý kiến, đưa ra phương hướng sinh hoạt sắp tới, thật sôi nổi trong bầu khí sinh hoạt đầu tiên thật ấm {p. Một khởi đầu tốt đẹp, cha ch{nh xứ rất h|i lòng v| ng|i sẽ tặng mỗi gia trưởng 1 cravat trong ng|y lễ bổn mạng. Từ nay giới gia trưởng sẽ sinh hoạt theo nội quy đề ra l|m tham dự th{nh lễ chiều thứ tư hằng tuần, chầu Thánh Thể sau lễ chiều thứ tư đầu th{ng. Tham gia công t{c v|o c{c công t{c của gi{o xứ cũng như thực hiện những phương hướng đã đề ra. TRANG | 17
 • 18. LỊCH CÔNG GIÁO TTDC 04-2010 Lạy Cha đầy lòng yêu thương. Cha đã gắn kết quý vị gia trưởng trong gi{o xứ chúng con, ngồi lại bên nhau định hướng cho sih hoạt sắp tới của giới gia trưởng được th|nh công tốt đẹp. Xin cho anh em gia trưởng chúng con biết hiệp nhất – yêu thương v| phục vụ cho gi{o xứ cũng như cho mọi người. nhờ lời cầu bầu của th{nh Giuse bổn mạng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gi{o xứ ng|y 18/03/2010 Ban Liên Lạc Mục vụ gia đình. BẢNG PHÂN CÔNG Giuse Phạm Văn Truyền phụ tr{ch c{c nghi thức lễ Giuse Nguyễn Văn Thanh phụ tr{ch c{c ca đo|n Phêrô Lê Mạnh Tiến phụ tr{ch thông tin liên lạc Maria Trần Thị Hồng phụ tr{ch truyền gi{o Đaminh Hoàng Đức Thông phụ tr{ch ơn gọi Maria Lý Thị Thanh Tâm phụ tr{ch gi{o lý viên Anna Vũ Thị Hƣng phụ tr{ch gi{o dục Gioan Hoàng Đình Trang phụ tr{ch giới trẻ v| gia đình Đaminh Phạm Văn Nghĩa phụ tr{ch b{c {i Maria Nguyễn Thị Giao phụ tr{ch di d}n CHUNG LỜI CẦU NGUYỆN Ông Gioan TB Nguyễn Văn T{nh, sinh năm 1931 thuộc Gi{o Họ Luca đã được Chúa gọi về ngày 13/3/2010 B| Lucia Nguyễn Thị Ngọt đã được Chúa gọi về ng|y 27/03/2010 Chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan sớm được hưởng thánh nhan Chúa TRANG | 18
 • 19. TTDC 04-2010 SINH HOẠT GIÁO XỨ Một buổi chiều ở mái ấm Thiên Phước, có Cha chánh xứ, anh chị GLV và một số em thiếu nhi giáo xứ Một buổi chiều rất đặc biệt với chúng tôi … Tình thương, bác ái đã che lấp khuyết tật con người ta TRANG | 19
 • 20. BẠN TRẺ TTDC 04-2010 NIỀM TIN TÔN GIÁO NÀO Một người kh{ch đến thăm một anh lính bị thương thật tội nghiệp, đang nằm chờ chết ở bệnh viện, v| hỏi người lính này: “Anh thuộc về Gi{o Hội n|o vậy?” Anh lính đ{p: “Tôi thuộc về Gi{o Hội của Đức Kitô”. “Ý tôi muốn nói l| niềm tin tôn gi{o của anh l| gì?” Trong khi ngước mắt nhìn lên bầu trời, bằng nét mặt rạng rỡ tình yêu đối với Đấng Cứu Độ, người lính đang hấp hối nói: “Niềm tin tôn gi{o ư? Tôi tin tưởng rằng kể cả c{i chết, sự sống, c{c thiên sứ, mọi vương quyền, mọi sức mạnh, những sự việc trong hiện tại cũng như tương lai...không gì có thể ngăn c{ch chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô”. Trại ra mắt đoàn hướng đạo sinh giáo xứ - đoàn Lê Văn Lộc TRANG | 20
 • 21. TTDC 04-2010 MỤC TỬ ĐIỀU QUẢ QUYẾT Sau bữa ăn s{ng của ng|y cuối cùng trong cuộc đời mình, Robert Bruce đột ngột nói với con g{i của ông: “N|y con, Thầy Chí Th{nh đang gọi cha rồi kìa”. Nói xong những lời n|y, hơi thở của ông yếu hẳn, ông đòi mang cuốn Kinh Th{nh đến, rồi ngất lịm đi; nhưng khi tự nhận thấy mình không còn đủ sức để thở được nữa, ông nói: “Con hãy mở thư của Th{nh Phaolo gửi cho c{c tín hữu Roma, chương 8, v| đặt ngón tay của cha v|o c}u 39 ( Trời cao hãy vực thẳm, hay bất cứ một lo|i thọ tạo n|o kh{c, không có gì t{ch được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta). Rồi ông hỏi:“B}y giờ, ngón tay của cha đã được đặt v|o c}u đó chưa?” C{c con của ông nói rằng đã l|m đúng theo lời yêu cầu của ông. Sau đó, ông nói: “Xin Thiên Chúa ở với chúng con, hỡi c{c con của cha, cha đã cùng dùng bữa ăn s{ng với chúng con, v| tối nay, cha sẽ dùng bữa tối với Chúa Giêsu Kitô”. Ngay lúc đó, ông tắt thở. Ra mắt hội Gia trưởng GX TRANG | 21
 • 22. BẠN TRẺ TTDC 04-2010 TÌNH YÊU HIẾN THÂN Ng|y 20/6/1980, chị Brown, một người mẹ trẻ vừa từ trần vì chứng bệnh ung thư khi mới 25 tuổi, c{c b{c sĩ đề nghị chữa bằng quang tuyến, nhưng vì chị muốn b|o thai không bị nhiễm phóng xạ nên chị đã từ chối, th| chết còn hơn để b{c sĩ chữa ung thư bằng quang tuyến. Cuối cùng, 5 giờ trước khi chết chị đã sinh một bé trai khỏe mạnh, kh{u khỉnh. B{c sĩ Romald Lapin gọi c{i chết của chị l| “c{i chết của tình mẫu tử, d{m hy sinh mạng sống cho đứa con chưa một lần thấy mặt”. C{i chết của chị trở th|nh dấu chứng của tình yêu, của chiến thắng. Chúa Giêsu đã ph{n “không Tình yêu n|o cao quý bằng người hiến mạng sống vì người mình yêu”. Qua c{i chết nhục nhã đau khổ trên thập gi{, Chúa Giêsu đã t{i sinh chúng ta, trong m{u của Ng|i, đem lại ơn cứu độ v| sự sống mới cho ta. Thập gi{ l| minh chứng của sự hiến th}n, của tình yêu vô vị lợi. Không hy sinh, không từ bỏ, thậm chí hiến d}ng mạng sống thì không có yêu thương. Xin cho chúng ta thêm đức tin, thêm can đảm đi theo bước ch}n Chúa, v{c lấy thập gi{ để yêu thương anh em đồng loại, để đồng h|nh với Chúa, với anh em trong mọi thử th{ch h|ng ng|y. TRANG | 22
 • 23. TTDC 04-2010 MỤC TỬ PHÊ-RÔ TRƢỞNG THÀNH Sau khi Phêrô chối Chúa, Tin Mừng thuật lại gi}y phút ngắn ngủi ấy như sau: “Ngay lúc đó g| g{y lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: G| chưa kịp g{y hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần. Thế l| ông òa lên khóc” (Mc 14,72) Thế l| ông òa lên khóc. C}u văn vắn vỏi n|y quyết định to|n thể cuộc đời Phêrô sau tiếng g|y g{y. Từ b}y giờ ông không còn được Thầy chỉ dạy như xưa nữa. ông chỉ NHỚ lại lời Thầy để l|m h|nh trang thôi. Chúa phục sinh rồi về trời. Cuộc đời Phêrô ra sao? Những ng|y Thầy trò đi bên nhau đã chấm dứt. Sứ mạng kẻ theo Đức Kitô khởi đầu từ đ}y. Sau khi Ng|i về trời, c{c môn đệ, mỗi người bắt đầu đi rao giảng ơn cứu độ theo con đường của mình. Phêrô cũng vậy. S{ch Tông Đồ Công Vụ ghi lại lịch sử Gi{o Hội lúc ban đầu tường thuật về b|i giảng đầu tay của Phêrô như sau, ông nói: Hỡi Israel hãy nghe những lời n|y. Giêsu Nazaret đã được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với c{c ngươi bằng những việc quyền năng. C{c ông thủ tiêu Ng|i bằng c{ch dùng tay qu}n vô đạo m| đóng đanh Ng|i thập gi{. Ng|i đã sống lại v| sự chết vô phương kìm hãm được Ng|i. Đó l| Đức Kitô mà hết thảy, hôm nay chúng tôi xin l|m chứng”(đcv 2,22-41). S{ch Tông Đồ Công Vụ thuật lại l| nghe xong, “lòng họ bị đ}m thấu”. Họ hỏi Phêrô l| họ phải l|m gì. Ông nói TRANG | 23
 • 24. BẠN TRẺ TTDC 04-2010 hãy hối cải để lãnh ơn Chúa Th{nh Thần. V| kết quả l| trên ba ng|n linh hồn xin rửa tội. Mới qua b|i diễn từ thứ nhất, Phêrô đã gom về Nước Trời trên ba ng|n linh hồn. Điều gì l|m con người Phêrô kh{c như vậy. S{ch Tông Đồ Công Vụ cũng thuật lại một chuyện kh{c như thế n|y. Ng|y kia Phêrô đi v|o cổng th|nh. Ai v|o th|nh cũng phải ngang qua cổng, nên những kẻ què quặt, tật nguyền thường ngồi xin ăn ở cổng th|nh. Thấy Phêrô đi ngang qua, có một người què cũng xin ăn như thường lệ. C}u chuyện không ngờ đã xẩy ra như sau. Phêrô nhìn người què, trả lời anh ta: Tiền bạc tôi không có, của cải cũng không có gì. Song điều tôi có l| Đức Giêsu Kitô, người Nazaret, nh}n danh Ng|i, tôi truyền cho anh trỗi dậy m| đi. Vừa nghe xong, người què chỗi dậy bước đi. Một biến cố lạ lùng đến nỗi s{ch Tông Đồ tường thuật lại l|m to|n d}n kinh ngạc bu chung quanh lấy ông (T đcv, 3,1-13) Điều gì l|m con người Phêrô hôm nay kh{c như vậy? VỚI v| TRONG Để trả lời c}u hỏi trên, để tìm xem con người Phêrô hôm nay thế n|o, chúng ta phải trở lại Phúc Âm th{nh Gioan để nhìn c{i tinh tế trong ngôn ngữ của Phúc Âm n|y. Lúc ban đầu khi c{c môn mới đến theo Chúa, Gioan viết: “C{c môn đệ đã đến xem chỗ Ng|i ở v| lưu lại VỚI Ng|i” (Yn, 1-39). Chúng ta để ý tiếng VỚI m| c{c môn đệ ở với Chúa tức l| ở bên cạnh Chúa. Đến cuối của Chúa, Gioan đổi c{ch dùng ngôn ngữ. Gioan không dùng tiếng VỚI nữa m| dùng tiếng TRONG. TRANG | 24
 • 25. TTDC 04-2010 MỤC TỬ Ta hãy nghe đoạn Tin Mừng dưới đ}y: “C{c con hãy ở TRONG Thầy cũng như Thầy ở TRONG c{c con” (Yn, 15, 1-17). Dùng hình ảnh c}y nho v| c|nh nho, Chúa lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần tiếng TRONG đó. Ở VỚI l| ở bên cạnh m| thôi. Ở TRONG l| trọn vẹn thuộc về người ấy. Khi Phêrô ở VỚI Chúa l| ở bên cạnh thôi, m| ở bên cạnh thì vẫn còn hai bước ch}n kh{c nhau, vẫn còn hai khung trời kh{c biệt, vẫn còn hai ý nghĩ không chung đường. Còn ở TRONG thì không còn l| hai nữa m| nên một trong nhau. Chính c{i ng|y Phêrô chỉ ở bên cạnh Chúa thôi nên mới có bước ch}n sai đường, mới có ý nghĩ không chung lối. Còn hôm nay Chúa về trời rồi, Phêrô không thể ở bên cạnh Chúa nữa nếu còn muốn theo Người, ông chỉ có thể TRONG Chúa thôi. Chính c{i ở TRONG n|y l|m con người Phêrô hôm nay không còn l| con người cũ. Nơi con người Phêrô không còn gì, của cải, tiền bạc, lý tưởng trần thế, nơi tim ông trọn vẹn l| Đức Kitô. Chính Đức Kitô nơi ông đã l|m cho người què đứng dậy bước đi. “GLV trong tiết mục kịch “Người cha nhân hậu” TRANG | 25
 • 26. HỌC LÀM NGƯỜI TTDC 04-2010 CHÂN LÝ Nước Lỗ có một c{i đỉnh rất quý. Vua nước Tề biết được v| luôn ngăn đe chiếm cho được c{i đỉnh ấy. Một hôm nhận ra nước Tề thắng thế hơn nước Lỗ, nước Tề bắt nước Lỗ đem đỉnh sang d}ng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho l|m c{i đỉnh giả đem sang Vua Tề bảo phải có Nhạc Chính Tử đem sang nói ta mới tin. Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến bảo đem đỉnh giải sang Triều cống nước Tề. Nhạc chính Tử hỏi: -Sao không đưa c{i đỉnh thật? Vua Lỗ nói: “Tôi quý nó lắm!” Nhạc Chính Tử thưa: “-Nh| Vua quý c{i đỉnh thế n|o, tôi quý c{i đức tín của tôi như thế”. Sau cùng Vua Lỗ phải đem c{i đỉnh thật. Nhạc Chính Tử mới chịu đi. Nhạc Chính Tử trọng chữ tín vì ông biết rằng một khi người đời kh{m ph{ ra sự gian dối của mình thì không còn ai coi mình ra gì nữa, nói – làm không ai tin nữa. Gian dối để được lời l|m mất gi{ trị bản th}n, gi{ trị đối với Thiên Chúa. Chúa Th{nh thần l| nguồn ch}n lý, ng|y lễ hiện xuống l| ng|y khai sinh Gi{o hội, Gi{o Hội của sự thật. Chúng ta cầu xin Chúa Th{nh Thần cho chúng ta đừng bao giờ coi sự dối tr{ l| c{ch khôn khéo ở đời, đừng cho những người lươn lẹo l| không thể l| anh em với nhau được. Xin Chúa Th{nh Thần đổi mới chúng con, dẫn chúng con về đường sự thật, đường ch}n lý. TRANG | 26
 • 27. TTDC 04-2010 CÔNG GIÁO THẾ GIỚI 1. Tổng thống Nga và phu nhân viếng thăm vƣơng cung thánh đƣờng Đức Bà Pari v|o chiều thứ ba, ng|y 2/3/2010 theo thông b{o của Nh| Thờ Ch{nh tòa Parrs. Cùng đi với tổng thống Nga có Tổng gi{m mục Chính Thống Gi{o Hilaron 2. Quan điểm của Vatican: b|i giảng Chúa nhật không nên d|i qu{ t{m phút. Trong cuốn s{ch của Đức Tổng Gi{m Mục Nicola Eterovic với tựa đề Lời Thiên Chúa”. Ng|i gợi ý c{c phương ph{p m| linh mục có thể dùng để chuẩn bị b|i giảng Chúa nhật trước một tuần lễ. Đức Tổng Gi{m mục khuyên nhủ “ứng khẩu l| điều cần phải tr{nh vì b|i giảng m| lại không được chuẩn bị thích đ{ng”. 3. Chuyến tông du bất ngờ của Đức Benedicto XVI tới đây Tây Ban Nha sẽ diễn ra v|o th{ng 11 năm nay. V| năm tới v|o th{ng 8/2011. Ng|i sẽ lại đến T}y Ban Nha để cử h|nh đại hội giới trẻ tại Madrid. 4. Tại Madrid thủ đô Tây Ban Nha V|o Chủ nhật 7/3/2010 vừa qua có khoảng 600.000 người đã tham dự cuộc biểu tình chống lại luật mới nới rộng ph{ thai do chính phủ nước n|y ban h|nh v|o cuối th{ng 2 vừa qua l| có thể ph{ thai đến tuần thứ 14 v| đặc biệt có thể đến tuần lễ thứ 22. TRANG | 27