Zagadjivanje i zaštita zemljišta

14,388 views
13,807 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,262
Actions
Shares
0
Downloads
330
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zagadjivanje i zaštita zemljišta

 1. 1. Zagađivanje i zaštita zemljišta
 2. 2. Zemljište • Površinski sloj Zemljine kore nastao kao rezultat dugotrajnog delovanja klimatskih, fizičkih i bioloških faktora. • Temparature, vode, vetra, crva, itd.
 3. 3. Značaj zemljišta • Životno staniše za različite organizme (krtica, kišna glista, mrav, rovac i dr.) • Izvor minerala za biljke • Izvor hrane za čoveka
 4. 4. (Ne)obnovljivi resurs • Veoma spor proces nastajanje • Različiti izvori zagađenja • Neracionalno korišćenje
 5. 5. Načini/izvori zagađivanja zemljišta • Urbanizacija • Industrijalizacija • Izgradnja saobraćajnica • Deponije • Erozija • Poljoprivreda • Seča šuma • Otpadne vode • Aerozagađenje i kisele kiše • Rudnici • Dezertifikacija
 6. 6. Zagađivanje zemljišta otpadom • Predmeti i materijali koji ostaju nakon proizvodnje i upotrebe dobara/resursa. • Efekat zavisi od količine, porekla, hemijskog sastava, strukture, mogućnosti razgradnje otpada i dr.
 7. 7. Otpad • Razgradivi otpaci organskog porekla (ostaci voća i povrća, ljuska jajeta, talog od kafe i čajai sl.)
 8. 8. Otpad • Sagorivi organski ostaci koji nisu podložni brzoj razgradnji (hartija, koža, drvo)
 9. 9. Otpad • Neorganski, nesagorivi ostaci (staklo, metal, keramika)
 10. 10. Otpad • Ostaci spaljivanja raznih sagorivih materijala (šljaka, pepeo)
 11. 11. Otpad • Ostaci procesa prečišćavanja vode (talog, mulj, čvrsti ostaci)
 12. 12. Otpad • Ostaci iz hemijske industrije (boje, deterdženti, pesticidi i njihove ambalaže)
 13. 13. Otpad • Ostaci iz nuklearnih elektrana (radioaktivni otpad)
 14. 14. Prema sastavu Prema mestu nastanka Prema toksičnosti • Staklo, gume, organski otpad, limenke, papir, metali... • Komunalni, industrijski, poljoprivredni, građevinski, medicinski • Opasni, bezopasni
 15. 15. Načini postupanja/upravljana sa otpadom • Odlaganje • Spaljivanje • Razvrstavanje
 16. 16. Deponije/smetlišta • Divlje deponije • Neodgovarajuća mesta • Otvoreni prostori • Neograđeni • Izvor zaraze, požara, prašine • Sanitarne deponije • Na odgovarajućem mestu • Ograđene • Izolovane kako bi se sprečilo zagađenje životne sredine
 17. 17. Deponije sanitarna divlja
 18. 18. Primeri divljih deponija
 19. 19. Sapljivanje otpada • Neefikasan, nezdrav i neekološki način, jer se obično ne vrši planski.
 20. 20. Reciklaža • Postupak izdvajanja sirovina iz otpada i njihovo ponovno vraćanja u proizvodnju. • Najbolji i najracionalniji način obrade otpada (sa ekološkog, ekonomskog, zdravstvenog aspekta)
 21. 21. Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR): • R - reduce - smanjiti • R - reuse - ponovo koristiti • R - recycle – reciklirati (ponovo uključiti u ciklus)
 22. 22. Reciklaža S’ obzirom na to da svako od nas godišnje napravi više od 350 kg komunalnog otpada, sve popularnija metoda za rešavanje problema otpada je reciklaža, kojom se količina otpada može značajno smanjiti. Procenjeno je da oko 60% materijala koji se odbaci može ponovo da se upotrebi. • Recikliranje uključuje: • sakupljanje, • izdvajanje, • preradu i • izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala. • Veoma je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama materijala od kojeg je sačinjen.
 23. 23. • Ambalaža ili kutija koja je označena simbolom belih strelica u crnom ili zelenom krugu, sadrži proizvod koji je bar jednim delom napravljen od recikliranih materijala. • Proizvod koji je označen znakom za reciklažu na beloj pozadini je moguće i poželjno reciklirati.
 24. 24. Šta sve može da se reciklira? • Papir, karton (stare fotokopije, neupotrebljive knjige, papirne kese, novine, časopisi, kartonske kutije, čestitke) • Plastika (kutije, flaše, kese, torbe) • Staklo (flaše, tanjiri, šolje, činije) • Baterije • Automobili • Guma • Voda • Motorna ulja • Elektični i elektronski uređaji (tv, mobilni telefon, računari, frižideri, šporeti) • Organski otpad iz domaćinstva • Poljoprivredni ostaci • Metal (konzerve, limenke, sitni delovi)
 25. 25. Zanimljivi podaci • Reciklažom jedne tone papira od seče se spasava 17 stabala drveća. štedi se 32000 l vode 4200 kW električne energije. Reciklažom jedne staklene boce uštedi se energija dovoljna da sijalica od 100 W svetli 4 sata. U svetu se baca nekoliko miliona staklenih boca.
 26. 26.  Recikliranjem upotrebljene ambalaže od aluminijuma štedi se oko 95% energije koja bi bila potrošena da se aluminijum proizvede iz osnove sirovine, rude boksita.  Od recikliranih plastičnih boca se mogu praviti nove boce, cevi, saksije, pa čak i vlakna za odeću, vreće za spavanje i jakne.
 27. 27. Zašto reciklaža? Čini našu zajednicu i planetu mnogo čistijom, a prirodu i čoveka mnogo zdravijim. Ona ima važne pozitivne osobine jer: - Vodi manjoj upotrebi, očuvanju sirovina - Smanjuje uticaj otpada na zagađenje - Čini našu okolinu lepom i čistom - Štedi prostor koji bi bio uništen za deponije otpada - Štedi prostor u prirodi koji bi bio uništen zbog sirovina - Štedi novac - Smanjuje količinu energije da bi se nešto proizvelo
 28. 28. Jedini koji nema alternativu • Radioaktivni otpad-nema prerade
 29. 29. Kompostiranje • Recikliranje i obrada organskog otpada radi dobijanja organskog đubriva. • Biološki razgradive organske supstance
 30. 30. Indirektno zagađivanje zemljišta • Posredstvom zagađenog vazduha • Posredstvom zagađene vode
 31. 31. Poljoprivreda kao zagađivač • Mehanički (preoravanje, navodnjavanje-pojava erozije) i hemijski uticaj (pesticidi, mineralna đubriva-zakišeljavanje)
 32. 32. Erozija zemljišta Prirodni izvori • Kiša • Sneg • Vetar • Rečni tokovi • Podzemne vode • Talasi • Nagib terena Veštački izvori • Uništavanje šuma (seča, požari) • Širenje poljoprivrednih površina • Kopovi uglja i nafte
 33. 33. Tipovi erozije • Eolska (vatar) • Vodna (padavine, rečni tokovi, talasi, podzemne vode)
 34. 34. Posledice erozije • Gubitak plodnog zemljišta • Gubitak staništa za biljke i životinje • Poremećaj lanaca ishrane • Pojava poplava • Zagađenje vode nanosima, mineralnim đubrivima i pesticidima • Nastanak kamenih pustinja • Širenje pustinja
 35. 35. Dezertifikacija (širenje pustinja) Uzroci • Prekomerna poljoprivreda • Prekomerno i nepravilno navodnjavanje • Prekomerna ispaša • Erozija • Seča šuma • Klimatske promene
 36. 36. Afrika Azija
 37. 37. Najvažnija mera zaštite od erozije i dezertifikacije POŠUMLJAVANJE
 38. 38. Zaštita i očuvanje zemljišta • Smanjenje količine otpada – Proizvodnja sa što manjom količinom otpada – Proizvodnja bez otpadnih produkata – Korišćenje otpada kao sekundarnih sirovina (reciklaža) • Pošumljavanje • Organska poljoprivreda
 39. 39. Otpad koji ne može da se reciklira i izuzetno je toksičan. 11 6 4 9 1 10 5 7 2 8 3 B I O R A Z G R A D I V E R O Z I J A M O N I T O R I N G D E Z E R T I F I K A C I J A N U K L E A R N I P E S T I C I D I P O Š U M LJ A V A NJ E U R B A N I Z A C I J A L I T O S F E R A D E P O N I J A R E C I K L A Ž A Čvrst omotač planete koji u gornjim slojevima formira zemljište. Proces izdvajanja sirovina iz otpada.Praćenje stanja životne sredine.Najbolji vid zaštite od erozije zemljišta. Mehanički proces gubitka površinskih slojeva zemljišta. Proces izgradnje i širenja gradskih (urbanih) naselja Mesto na koje se odlaže otpad.Proces širenja pustinja. Jedinjenja koja se upotrebljavaju u poljoprivredi za suzbijanje insekata, glodara,korova. Materijal koji može da se razgrađuje u prirodi.
 40. 40. DEGRADACIJA TLA

×