Religious Polarization and Economic Development

653 views
581 views

Published on

การแบ่งขั้วทางศาสนาและการพัฒนาเศรษฐกิจ

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Religious Polarization and Economic Development

 1. 1. การแบงขวทางศาสนาและการพฒนาเศรษฐกจ การแบงขั้วทางศาสนาและการพัฒนาเศรษฐกิจ(Religious Polarization and Economic Development) นายพงศทอง พงศวญู ิ 51670677
 2. 2. ในชวงเวลาที่ผานมามีนักวิชาการหลายทานไดนํา บทบาทของความหลากหลายทางศาสนา ความเปนประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจ
 3. 3. กรณีีศึกษา การศึกษาของ Montalvo และ Reynal Querol (2003)แสดงใหเห็นวา
 4. 4. Colller and Hoeffler ( ) (2000)เครื่องมือวัดการแยกยอยของศาสนา ( Religious fragmentation ) เพื่อใชในการศึกษาถึง สาเหตุของสงครามกลางเมืือง ซงเปนไปตามหลกการทใชในการสรางการแยกยอยของภาษา ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ใชในการสรางการแยกยอยของภาษา ( Mauro , 1995 ; Easterly and Levine ,1997 )
 5. 5. Alesina et al. ( 2002) ) ไดนําดัชนีการแยกยอยของศาสนา (Religious fragmentation )มาใชในการศกษามาใชในการศึกษาผลการศึกษาพบวา การแยกยอยของศาสนาสามารถอธิบายถึงคุณภาพ ของระบบการปกครองไดอยางมีีนัยสําคัญทางสถิติ ป ไ  แตไมมนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการ ี เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
 6. 6. Montalvo และ Reynal Querol (2003) ผลการศึกษาพบวา สงผลตอการเจริญเติบโตทาง สงผลตอการเจรญเตบโตทาง เศรษฐกิจ สิ่งที่วัด การแบงขั้วทางศาสนาความหลากหลายทางศาสนา ( Religious polarization )
 7. 7. Montalvo และ Reynal Querol (2003) การแบงขั้วทางศาสนา( Religious polarization ) ตัวแปรที่สามารถอธิบายการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจในระยะยาวอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่การแยกยอยของศาสนา ( Religious fragmentation ) ไ มนัยสํําคัญทางสถิติ ไม ี ั ิ
 8. 8. การวััดความหลากหลายของศาสนา ประชากรที่ีนับถือศาสนาเดีียวกัน ป ื ั ประชากรทั้งหมดในประเทศนัน ้ แตอตราสวนนไมสามารถนามาเปนตวแปรในการอธบายถง แต อั ต ราส ว นนี้ ไ ม ส ามารถนํ า มาเป น ตั ว แปรในการอธิ บ ายถึ งผลกระทบที่ความหลากหลายและความขัดแยงระหวางศาสนามีตอการพัฒนาทางเศรษฐกิิจได ไ
 9. 9. Montalvo และ Reynal Querol (2003) Montalvo และ Reynal Querol ประเมินคาบทบาทของศาสนาและระดับความขัด แยงจากการสรางเครื่องมือ วัดความหลากหลายทางศาสนา 1 ความแยกยอยของศาสนา ( R li i f 1. ความแยกยอยของศาสนา Religious fragmentation ) t ti 2. การแบงขั้วทางศาสนา ( Religious polarization )
 10. 10. Montalvo และ Reynal Querol (2003)1. ความแยกยอยของศาสนา ( Religious fragmentation )ใชสัญลักษณ FRAG โดยจัดอยูในรูปแบบสมการดังนี้โดย nij/Ni คือ สัดสวนของประชากรที่นับถือศาสนา j ในประเทศ iดังนั้น FRAG จ มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนศาสนาที่มีในปร เทศนั้นเพิ่มขึ้นดงนน จะมคาเพมขนเมอจานวนศาสนาทมในประเทศนนเพมขน
 11. 11. Montalvo และ Reynal Querol (2003)2. การแบงขั้วทางศาสนา ( Religious polarization )ใชสัญลักษณ POL โดยจัดอยูในรูปแบบสมการดังนี้โดย...........มีคาเทากับ nij/NiPOL จะมีคาตั้งแต 0-1 โดยมีทิศทางตรงขามกับ FRAG
 12. 12. 2. การแบงขั้วทางศาสนา ( Religious p g polarization )POL MAXIMUM จํานวนผูนับถือ จํานวนผูนับถือ 2 ศาสนา 2 ศาสนา
 13. 13. 2. การแบงขั้วทางศาสนา ( Religious p g polarization )POL พิิจารณาถึึง MAXIMUM ระดับของการคุกคามระหวางศาสนาอีกดวย
 14. 14. 2. การแบงขั้วทางศาสนา ( Religious p g polarization ) POLFRAG ดังนั้นเครื่องมือ POL นี้จึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงระดับของความขััดแยงทางศาสนาในสังคมไดดีกวาการแยกยอยของศาสนา FRAG  ใ ั ไ
 15. 15. 2. การแบงขั้วทางศาสนา ( Religious p g polarization )การพสูจน แบบจาลองคาเชาทางเศรษฐกจการพิสจน แบบจําลองคาเชาทางเศรษฐกิจ Rent – Seeking model ศาสนา A ศาสนา B ตนทุนทางสังคม ความตึงเครียด
 16. 16. Montalvo และ Reynal Querol (2003)ดัชนีการแบงขั้วทางศาสนา แบบจําลอง( Religious polarization ) คาเชาทางเศรษฐกิจ   ิ ดัชนีจะมีคาสูงขึ้นหากประเทศนั้นมีเพียงศาสนา 2 กลุม ู ุ
 17. 17. Montalvo และ Reynal Querol (2003) ดัชนีแยกยอยของศาสนา จะมีทศทางในทํานองเดียวกัน ิ กับความหลากหลายทาง( Religious fragmentation ) ศาสนาในประเทศ
 18. 18. Montalvo และ Reynal Querol (2003)ซึ่งในสวนของระดับความขัดแยงทางศาสนาที่วัดโดย ทุนทางสงคม ทนทางสังคมดัชนีการแบงขั้วทางศาสนาดชนการแบงขวทางศาสนา( Religious polarization ) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ฐ
 19. 19. การอานคา Regression gจากตัวอยางในเอกสาร
 20. 20. จากกรณีศึกษาที่ 1 เรื่องการแบงขัวทางศาสนาและการพัฒนาเศรษฐกิจ ้(Religious Polarization and Economic Development) หากนํามาวิเคราะหในประเทศไทย กรณปญหาความขดแยง จงหวดชายแดนภาคใตของ กรณีปญหาความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ ประเทศไทย
 21. 21. หากนามาวเคราะหในประเทศไทย หากนํามาวิเคราะหในประเทศไทยกรณีปญหาความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
 22. 22. ผลกระทบจากปญหาความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ภูมิภาคปญหาความขัดแยง 3 จังหวัดปญหาความขดแยง จงหวด ชายแดนภาคใตของไทย ประเทศ
 23. 23. ตััวอยางหััวขอใ ในการทํําวิิจัย
 24. 24. ตวอยางหวขอในการทาวจย ตัวอยางหัวขอในการทําวิจัย• ศึึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากกรณีความไมสงบชายแดนของ 3  ไ จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยระดับภูมิภาค• ศึกษาการแบงแยกศาสนามีผลตอการลงทุนในมนุษย• วิเคราะหการคุมทุนของรายจายรัฐบาลตอปญหาความขัดแยง 3 จังหวัด ชายแดนภาคใตของประเทศไทย• ศึกษาผลกระทบจากปญหาความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ ประเทศไทยตอยางพารา ป ไ • เปนตน เปนตน
 25. 25. Question and Answer
 26. 26. Supported by Supported by Onion HeadSiriporn Pongvinyoo mrkokung@hotmail.com

×