ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) ข้อมูลพืนฐานข้ารา    ้    าชการไทย ประจําปี 2552             ป  กลุ่...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) A. ประเภ าราชการใน ายพลเรือน แบ่งตามประเ    ภทข้   นฝ่          เภทได้เป็น...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) C. ประเภ าราชการใน ายพลเรือน แบ่งตามกลุ่มภาระกิจ 4 ปร    ภทข้   นฝ่        ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552                                              ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552                                        ข้     ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552                                              ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552                                              ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) โครงสร้า าแหน่งงาน กแบบเดิ   างตํ    นหลั  ดม                   ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552                                          ข้   ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552                                     ข้        ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) หน่วยงาน ่ทําหน้าทีดแลบริหารงา คคลให้แก่กําลังคนของ คลากรภาค ฐ    นที    ดูู   ...
ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552)                      เอกสารอ้า ง                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย

12,279 views

Published on

ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย
by onion head: mrkokung@hotmail.com

Published in: Education, Health & Medicine

ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย

 1. 1. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) ข้อมูลพืนฐานข้ารา ้ าชการไทย ประจําปี 2552 ป กลุ่มกําลังคนในภา ฐ ประจําปี 2552 มีจํานว าครั วนรวมทั้งสิ้น 2 2,037,955 คน โดยแบ่งออก น 2 กลุ่มใหญ่ น กเป็ ใ ประเภทกําลังคนภาครัฐ ป จํานวน (คน) A ส่วนกล ลางและส่วนภูมิภาค 1,645 5,010 B ส่วนท้องถิ่น อ 3922,945 รวม ม 2,037,955 กําลังคนในภาครัฐ 2 ส่วนดังกล่า างต้น จะถูก ดออกเป็น 5 ประเภท ได้แ ั างข้ กจั แก่ ประเภทกําลังคนภาครัฐ ป จํานวน (คน) 1 ข้าราช ชการในฝ่ายพล อน ลเรื 1,271,620 2 ลูกจ้าง งประจํา 2377,786 3 ลูกจ้าง ่วคราว งชั 2811,831 4 พนักงาานราชการ 100,992 5 พนักงา าง านจ้ 145 5,725 รวม ม 2,037,955 ข้ารา าชการในฝ่ายพ อน มีจาน 1,271,620 คน สามารถจดออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ พลเรื ํ นวน 0 จั ประเภ าราชการใ ายพลเรือ ภทข้ ในฝ่ อน แบ่งเป็น (ประภ ภท) A แบ่งตา ามประเภทข้าร ราชการในฝ่ายพ อน พลเรื 12 B แบ่งตา งกัด ามสั 5 C แบ่งตา ่มภาระกิจ ามกลุ 4 อื่น ๆ 3 รวม านวนข้าราช มจํ ชการฝ่ายพลเรือน 1,271,620 คน นําเสนอแและรวบรวมข้อมูล หน้า 1 ศิริพร พงศ์วิญญู
 2. 2. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) A. ประเภ าราชการใน ายพลเรือน แบ่งตามประเ ภทข้ นฝ่ เภทได้เป็น 12 ประเภท (ตามสายอาชีพ) ปร ระเภทข้าราช ชการในฝ่ายพลเรือน จํานวน (ค คน) A แบ่งตามป ประเภทข้าราชชการในฝ่ายพ อน พลเรื 1,271,62 20 1 พลเรือนสามัญ รื 36 62,767 2 รัฐสภา 2,518 3 ส่วน งหวัด (อบจ.) นจั 7,774 4 ส่วน าบล นตํ 63,544 6 5 เทศบ บาล 64,416 6 กทม ม. 35,250 3 7 อิสรระ 15,934 8 ครู 45 56,979 9 ตํารววจ 20 07,918 10 อุดม กษา มศึ 51,569 5 11 ตุลากร 2,951 12 อัยกการB. ประเภ าราชการใน ายพลเรือน แบ่งตามสังกัด 5 ประเภท ภทข้ นฝ่ ประเภทข้า าราชการในฝ่ ฝายพลเรือน จํานวน (ค คน) B แบ่งตามป ประเภทแบ่งตามสังกัด 1,271,62 20 1 ส่วนกกลางและส่วนภมิภาค (1 สํานัก + 18 กระท ภู น ทรวง) 864,849 8 2 ส่วนรราชการไม่สังกัดสํานักนายกรฐมนตรี กระท / ทบวง รั ทรวง 217,335 2 3 ส่วนรราชการอิสระ 15,934 4 ส่วนรราชการรัฐสภาา 2,518 5 ส่วนทองถิ่น ท้ 170,984 1 นําเสนอแและรวบรวมข้อมูล หน้า 2 ศิริพร พงศ์วิญญู
 3. 3. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) C. ประเภ าราชการใน ายพลเรือน แบ่งตามกลุ่มภาระกิจ 4 ปร ภทข้ นฝ่ ระเภท (บวกอืน 3 ประเภท) นๆ ่ ประเภทข้าราชกการในฝ่ายพล อน ลเรื จํา านวน (คน) C แบ่งตามประเภท งตามกลุ่มภารกิจ 4 ประเภท บ่ ทแบ่ ป 1,271,620 (บว ่นๆ 3 ปร วกอื ระเภท) C1 แบ่งตามปร ระเภทแบ่งตา ่มภารกิจ 4 ประเภท ามกลุ 1,082,18 84 C1.1 กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร 9,796 C1.2 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 104,74 48 C1.3 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม 696,27 74 C1.4 กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง 271,366 C2 อื่นๆ 3 ประ ะเภท 189,436 C2.1 รัฐส สภา 170,98 84 C2.2 อิสระตามรัฐธรรม ญ มมนู 15,93 34 C2.3 ส่วน องถิ่น นท้ 2,518 นําเสนอแและรวบรวมข้อมูล หน้า 3 ศิริพร พงศ์วิญญู
 4. 4. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552 ข้ 2) C ข้าราชการพลเรืC1.1 รอนแบ่งตามกลุ่มภาร จ – กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร รกิ แบ่งเป็น 6 สํานัก (1 สํานัก + 5 สํานักไม่สังกัดสํานักนาย ฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง) ยกรั ประเภทข้ารา าชการในฝ่ายพลเรือน อ จํานว (คน) วน C แบ่งตามประเเภทแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 4 ประเภท ภ 1,27 71,620 C1 แบ่งตาามประเภทแบ่งตาม ่มภารกิจ 4 ปร มกลุ ระเภท 1,082,1 184 C1.1 กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร 9,796 C1.1.1 สํานักนา ฐมนตรี ายกรั 6,574 C1.1.2 สํานักรา าชเลขาธิการ 479 C1.1.3 สํานักพระราชวัง 2,351 C1.1.4 สํานักงา กปร. าน 114 C1.1.5 สํานักงา านคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ จัั 209 C1.1.6 สํานักงา านสภาที่ปรึกษาเศรษ จและ ษฐกิ 69 สังคมแหงชาติ ห่ นําเสนอและรวบรวมข้อมูล หน้า 4 ศิริพร พงศ์วิญญู
 5. 5. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552 ข้ 2) C ข้าราชการพลเรือนแบ่งตามกลุ่มภารกิจ – กลุ่มกระทรว านเศรษฐกิจC1.2 รื วงด้ แบ่งออกเป็น 10 กระทรวง 0 ประเภทข้ารา าชการในฝ่ายพลเรือนอ จํานว (คน) วน C แบ่งตามประเ เภทแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 4 ประเภท ภ 1,27 71,620 C1 แบ่งตาามประเภทแบ่งตาม ่มภารกิจ 4 ปร มกลุ ระเภท 1,082,1 184 C1.2 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 104,748 C1.2.1 กระทรว วงการคลัง 30,574 C1.2.2 กระทรว วงการต่างประเทศ 1,603 C1.2.3 กระทรว วงเกษตรและสหกรณ ณ์ 36,265 C1.2.4 กระทรว วงคมนาคม 14583 C1.2.5 กระทรว วงพาณิชย์ 3,569 C1.2.6 กระทรว ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงวิ 728 C1.2.7 กระทรว ตสาหกรรม วงอุ 3,555 C1.2.8 กระทรว พยากรธรรมชา และ วงทรั าติ 10,705 สิ่งแวดล้อม ล้ C1.2.9 กระทรว งงาน วงพลั 1,186 C1.2.10 กระทรว วงเทคโนโลยีสารสนเ เทศและ 1,980 การสื่อสสาร นําเสนอและรวบรวมข้อมูล หน้า 5 ศิริพร พงศ์วิญญู
 6. 6. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552 ข้ 2) C ข้าราชการพลเรือนแบ่งตามกลุ่มภารกิจ – กลุ่มกระทรว านสังคมC1.3 รื วงด้ แบ่งออกเป็น 6 กระทรวง + 2 หน่ว วยงานราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐม มนตรี ประเภทข้ารา าชการในฝ่ายพลเรือน อ จํานว (คน) วน C แบ่งตามประเ เภทแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 4 ประเภท ภ 1,27 71,620 C1 แบ่งตาามประเภทแบ่งตาม ่มภารกิจ 4 ปร มกลุ ระเภท 1,082,1 184 C1.3 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม 686,247 C1.3.1 กระทรว วงแรงงาน 6,365 C1.3.2 กระทรว กษาธิการ วงศึ 509,968 C1.3.3 กระทรว วงสาธารณสุข 169,044 C1.3.4 กระทรว วงการพัฒนาสังคมแ และความ 3,551 มั่นคงขอ ษย์ องมนุ C1.3.5 กระทรว ฒนะธรรม วงวั 4,574 C1.3.6 กระทรว วงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,745 C1.3.7 สํานักงาานพระพุทธศาสนาแ งชาติ แห่ 963 C1.3.8 ราชบัณฑิตยสถาน ณ 64 นําเสนอและรวบรวมข้อมูล หน้า 6 ศิริพร พงศ์วิญญู
 7. 7. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552 ข้ 2) C ข้าราชการพลเรือนแบ่งตามกลุ่มภารกิจ – กลุ่มกระทรว านความมั่นคงC1.4 รื วงด้ แบ่งออกเป็น 2 กระทรวง + 3 หน่ว วยงานราชการที่ไม่สงกัดสํานักนายกรัฐม ง ั มนตรี ประเภทข้ารา าชการในฝ่ายพลเรือน อ จํานว (คน) วน C แบ่งตามประเเภทแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 4 ประเภท ภ 1,27 71,620 C1 แบ่งตาามประเภทแบ่งตาม ่มภารกิจ 4 ปร มกลุ ระเภท 1,082,1 184 C1.4 กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง 271,366 C1.4.1 กระทรว วงมหาดไทย 41,398 C1.4.2 กระทรว ติธรรม วงยุ 16,882 C1.4.3 สํานักงา องกันและปราบปรามการ านป้ 200 ฟอกเงิน C1.4.4 สํานักงา ยการสูงสุด านอั 4,968 C1.4.5 สํานักงา ารวจแห่งชาติ านตํ 207,918 นําเสนอและรวบรวมข้อมูล หน้า 7 ศิริพร พงศ์วิญญู
 8. 8. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) โครงสร้า าแหน่งงาน กแบบเดิ างตํ นหลั ดม ปลัด ดกระทรวง , ผู้ทรวงคุณวุฒิ อธิบดี, รองป ดกระทรวง, ผู้เชี่ยวชาญ ปลั รองอธิบ , ผอ.สํานัก, ผู้เชี่ยวชาญ บดี ผอ.กอง, หัวหน้ากลุ่มงาน ห หัวหน้าฝ่ายงาน ระดับปฏิบัติการ ดัโครงสร้า าแหน่งงาน กใหม่ ตา พ.ร.บ.ระเ ยบราชการ างตํ นหลั าม เบี รพลเรือน พ.ศ 2551 ศ. ระดับทร ณวุฒิ รงคุ ระดับทักษ เศษ ษะพิ ระดับเ ่ยวชาญ เชี ระดับอ โส อาวุ ชํานาญ ญการพิเศษ ระดับชําน นาญการ ระดับชํา านาญการ ระดับสูง ระ บสูง ะดั ระดับปฏิบัติการ ฏิ ระดับป บัติการ ปฏิ ระดบต้น ดั ระ บต้น ะดั ทั่วไ ไป วิชาการ อําน นวยการ บริหาร ิ นําเสนอแและรวบรวมข้อมูล หน้า 8 ศิริพร พงศ์วิญญู
 9. 9. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552 ข้ 2) กการเปรียบเทียบโคร างตําแหน่งงา กเดิม และตาม พ.ร.บ.ระเบียบร รงสร้ านหลั ราชการพลเรือน พ. 2551 .ศ. ที่ปรึกษากระทรวง/ ึ ผู้ทรง ณวุฒ.ิ ในวิชาชีพ งคุ ผู้ปฏิบัติงานที่มทักษะ ง ี ะสู ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ่ย งาน ชากร/ วิชาชีพ นวิ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุมงาน/ ผูปฏิบัตงาน า ่ ้ ิ ผู้ปฏิบัติงานอาวุโส ที่ใช้ความชํานาญเฉพาะตัว ว ผูปฏิบัติระดับชํานาญงาน ้ หัวหน้างาน ผู้อํานว วยการสํานัก ปลัดกระทรวง / รองปลัด ชํานาญการ ผู้ปฏิบัติท่มประสบการณ์ บั ี ี ฯ /อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้อํานวยการกอง รองอธิบดีหรือเทียบเท่า อ ทั่วไป วิชาการ อําน นวยการ บริหา าร นําเสนอและรวบรวมข้อมูล หน้า 9 ศิริพร พงศ์วิญญู
 10. 10. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552 ข้ 2) กการเปรียบเทียบโคร างตําแหน่งงา กเดิม และตาม พ.ร.บ.ระเบียบร รงสร้ านหลั ราชการพลเรือน พ. 2551 (แผ่นใส) .ศ. ) ระ บทรงคุณวุฒิ ะดั ระดับทักษะพิเศษ ษ ระดั ร บเชี่ยวชาญ ระดับอาวุโส ชํานาญการพิเศษ า ระดับชํานาญการ ร ระ บชํานาญการ ะดั ระ บสูง ะดั ระดับสง สู ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ ระ บต้น ะดั ระดับต้น ทั่วไป วิชาการ อํานวยการ บริหา าร นําเสนอและรวบรวมข้อมูล หน้า 10 ศิริพร พงศ์วิญญู
 11. 11. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552) หน่วยงาน ่ทําหน้าทีดแลบริหารงา คคลให้แก่กําลังคนของ คลากรภาค ฐ นที ดูู ่ านบุ ก งบุ ครัองค์กรบริหารส่วนบุคค มี 4 ระดับ ได้แก่ ริ คล หน่วยงานที่ดแลบริหารงานบุคคลให้แกกําลังคนของ คคลากรภา ฐ ดูู ก่ งบุ าครั 1 คณะ ะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. 2 คณะ กรรมการส ญประจําก ะอนุ สามั กระทรวง อ.ก.พ. กระทรว วง 3 คณะ กรรมการส ญประจําก ะอนุ สามั กรม อ.ก.พ. กรม 4 คณะ กรรมการส ญประจําจังหวัด ะอนุ สามั อ.ก.พ. จังหวัดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้ น้ - ก.พ. มีนายกรัฐมนตรี หรือร รั รองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมาย นประธาน ยเป็ - อํานาจหน้าทีข ก.พ. เช่น กําหนดมาตรฐ ่ของ ฐานการบริหาร รงานบุคคล วา างแผนกําลังคน ออกกฏ ข้อบงคับ รายงาน น บั น ค.ร.ม. เพื่อขอ บปรุงเงินเดือน เงินสวัสดิการให้ข้าราชก รับรองคุณ ฒิของผู้ได้รับปริญญา หรื ณวุฒิอืนๆ อปรั ดื การ ณวุ รั รอคุ ่ แก้ไขทะเบียนป ติ ควบคุมการเกษียณอ ราชการขอ ขรก. พลเรือ ประวั ม อายุ อง อน - อ.ก.พ. กระทร มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นป รวง รี ประธาน ปลัดก กระทรวงเป็นร รองประธาน ผู้แทน ก.พ. 1 คน ร่วมเป็น ค กรรมการ ฯ - อ.ก.พ. กรม มีอธิบดีเป็นประ รองอธิบ ที่ได้รับมอบ ะธาน บดี บหมาย 1 คน เป็นรองประธาน - อ.ก.พ. จังหวัด มีผู้ว่าราชกา งหวัดเป็นป ารจั ประธาน รองผูวาราชการจังห ดที่ได้รับมอบ ้ว่ หวั บหมายเป็นรอง ประธาน ง นําเสนอแและรวบรวมข้อมูล หน้า 11 1 ศิริพร พงศ์วิญญู
 12. 12. ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการไทย (2552)  เอกสารอ้า ง เ างอิสํานักงาน นคณะกรรมกา ารการเลือกตั้ง. แผนการพัฒ านเทคโ ฒนาด้ โนโลยีสารสน นเทศสําหรับบุคลากรทั่วไปข ของ สํานักงานคณ ณะกรรมการก อกตั้ง(ก การเลื 2554-2556) , 2554 กกต.) (พ.ศ. 2สํานักงาน นคณะข้าราชการพลเรือน (กพ.) . สรุปผลก าเนินโค การดํ ครงการบริหาร รการปรับเปลี่ยน ระบบบริ ลี รหาร ทรัพยากรบุค าชการ 2552 , 2552 คคลในส่วนราสํานักงาน นคณะข้าราชการพลเรือน (กพ.) . กําลังคน นภาครัฐฝ่ายพ อน พ.ศ. 2550 .กรงเท พลเรื . ทพมหานคร: ธีรานุสรณ์การ พิมพ์, 2550________ _____________ _____________ . รายงานป าปี พ.ศ 2552 .กรงเท ___ ประจํ ศ. ทพมหานคร: หางหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้ เจียฮั้ว, 2552 ้สํานักงาน ฒนาระบบร นพั ราชการ. รายง ารไทย 2551, 2551 งานการพัฒนาระบบราชกา________ _____________ _______. แผนยทธศาสตร์ก ฒนาระบ ยุ การพั บบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 255 , 2551 1 55)________ _____________ _______. รายง งานการพัฒนา ารไทย 2552, 2552 าระบบราชกาสํานักวิจย ยและพัฒนางา คคล สํานัก ั านบุ กงานคณะกรร รมการข้าราชก การพลเรือน. ร รายงานการวิจยเรืองระบบข้าราชการใน จัั น อนาคต , 255 52สํานักสถิติพยากรณ์ สํา กงานสถิติแหงชาติ. รายงา ติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ฉ บพิเศษ) , 2553 ติ านั ห่ านสถิ ฉบัสํานักอําน นวยการ สํานัก กงานปลัดกระท กษาธิการ .รายงานก จัยการพััฒนาระบบกา ทรวงศึ การวิ ารประสานงา านราชการใน กระทรวงศึกษ การ , กรุงเทพมหานคร บริษัท ดคเวอร์ ครีเอทีฟ จํากัด, 2553 ษาธิ ร: นําเสนอแและรวบรวมข้อมูล หน้า 12 2 ศิริพร พงศ์วิญญู

×