Black Cat Marketing Plan

1,270 views

Published on

Marketing Plan, Communication Plan
by Onion: mrkokung@hotmail.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Black Cat Marketing Plan

 1. 1. Marketing Plan Marketing PlanBLACK CAT COFFEEBLACK CAT COFFEE
 2. 2. COMPANY BACKGROUND COMPANY BACKGROUNDไพศาลกรุป ุ บรษท สดไพศาล จํากัด บริษท สุดไพศาล จากด ั บริษท น้ําแหงชีวิต จํากัด ั บริษท ภูบดี ดิสทริบิวชัน จํากัด ั ่ บริษท อโลเวรา บารบาเดนซิส อินเตอรเนชันแนล จํากัด ั ่ บริษท พัฒนาทรัพยสน จํากัด ั ิ บริิษท แบล็คแคท คอฟฟ (ป ั ็  (ประเทศไทย) จํํากัด ไ ) ั
 3. 3. PRODUCT BACKGROUND PRODUCT BACKGROUND + =จากความชื่นชอบในการดื่มกาแฟของคุณมังคุด บวกกับการมองวาเปนธุรกิจที่มีอนาคตดี จึงผลิตกาแฟกระปองพรอมดื่ม “แบล็คแคท” เขาสูตลาด
 4. 4. UNIQUE SELLING POINT UNIQUE SELLING POINT• กาแฟสดแทในกระปองพรอมดื่ม• ใชกาแฟพันธุอาราบิกา (Arabica) เปนวัตถุดบในการ ิ ผลต ผลิต• ใชเมล็ดกาแฟคั่วบด (Roasted and Ground Coffee) ขณะที่กาแฟกระปองพรอมดื่มยี่หออื่นใชกาแฟผง สาเรจรูป สําเร็จรป (Instant Coffee)• การออกแบบบรรจุภัณฑที่โดดเดนและเปนที่สะดุดตา ซึึ่งทํําใหมีความแตกตางจากยี่หออื่น ใ  ี ื
 5. 5. COMPETITOR ANALYSISCOMPETITOR ANALYSIS
 6. 6. ENVIRONMENTAL ANALYSIS ENVIRONMENTAL ANALYSIS มูลคา ตลาดกาแฟกระปองพรอมดื่ม ลานบาท 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548* 2549* 2550*ที่มา: รวบรวมจากผูประกอบการ และคาดการณโดยบริษัท ศูนยวิจยกสิกรไทย  ัหมายเหตุ:*ป 2548 คาดการณโดยบริษัท ศูนยวจัยกสิกรไทย ที่อัตราการขยายตัวรอยละ 10 โดยประมาณ ิ*ป 2549 คาดการณโดยกลุมผูจัดทํา โดยอิงจากอัตราการขยายตัวรอยละ 10 โดยประมาณ ุ ู*ป 2550 คาดการณโดยกลุมผูจัดทํา โดยอิงจากอัตราการขยายตัวรอยละ 5 โดยประมาณ
 7. 7. SWOT ANALYSIS SWOT ANALYSISStrengths Weaknesses• รสชาติแตกตาง ดวยวัตถุดิบและ • คนสวนใหญ ไมรูจัก “แบล็คแคท” กรรมวิธการผลิต ี • ความสับสนในเรืองของแบรนด ความสบสนในเรองของแบรนด ่• ตราสินคาเปนที่รูจัก • ชองทางการจัดจําหนายนอย• ฐานะทางการเงินที่เขมแข็ง ฐานะทางการเงนทเขมแขงOpportunities Threats• แนวโนมการดืมกาแฟเพิ่มมากขึ้น ่ • การแขงขันทีรุนแรงในตลาดกาแฟ ่• กาแฟกระปองสามารถตอบสนองวิถี • ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ชีวิตคนไทยในปจจุบัน
 8. 8. KEY ISSUES KEY ISSUES• แนวคิด “กาแฟสดในกระปอง” แนวคด “กาแฟสดในกระปอง”• ขาดการทําตลาดอยางตอเนื่อง ทําให Brand awareness ต่ํา ขาดการทาตลาดอยางตอเนอง ทาให ตา• การกระจายสินคาไมทั่วถึง เนื่องจากชองทางการจัดจําหนายนอย การกระจายสนคาไมทวถง เนองจากชองทางการจดจาหนายนอย• ความสับสนในตัวตราสินคาระหวางเหลาและกาแฟ
 9. 9. OBJECTIVES OBJECTIVESSHORT TERM • ส สรางการรบรูในตวผลตภณฑใหกบ “ ็ ั ั ิ ั ใ  ั “แบลคแคท” อยางนอย 50% ของ  ”   กลุมเปาหมาย • เปลี่ยนภาพลักษณของยี่หอจาก “เหลา” เปน “กาแฟ” • สรางยอดขาย 5 ลานกระปอง ภายในปแรก สรางยอดขาย ลานกระปอง ภายในปแรกLONG TERM • สรางยอดขายใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยตั้งเปาใหมียอดขาย 1% ของ ตลาดกาแฟกระปองพรอมดื่มภายในระยะเวลา 3 ป • สราง “แบล็คแคท” ใหเปนผูนําในตลาดกาแฟสดกระปองพรอมดื่ม
 10. 10. STP STRATEGIES STP STRATEGIESSEGMENTATION• กลมคนทอาศยในเมอง อาย 18 30 ป กลุ คนที่อาศัยในเมือง อายุ 18-30 ป• ดื่มกาแฟเปนประจํา• นิิยมความสะดวกสบายเกณฑในการแบงเกณฑในการแบง• อายุ• อาชีพ, ตําแหนงหนาทีการงาน ่
 11. 11. STP STRATEGIES STP STRATEGIESFRIENDS & FUN LIFE EXPLORER SUCCESS HUNTER
 12. 12. STP STRATEGIES STP STRATEGIESTARGETSUCCESS HUNTER• กลุมคนทางานทมอายุ 26 30 ป ํ ี่ ี 26-30 ป• ใหความสําคัญกับการทํางาน• เนนความกาวหนา• มีการวางแผนการทํางานและชีวิต
 13. 13. STP STRATEGIES STP STRATEGIESPOSITIONINGกาแฟกระปองพรอมดื่ม ที่มาพรอมความสะดวก และรสชาติที่ดีจากเมล็ดกาแฟชั้นดี รวมถึงการออกแบบบรรจุภณฑที่เปนออกแบบบรรจภัณฑทเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
 14. 14. MARKETING MIX PRODUCT O UC ดวงตาเมล็ดกาแฟ ดวงตาหวานดวงตาโต สาหรบคนท สําหรับคนที่สํําหรัับคนทีี่ ตองการตองการ ความกลมรสชาตรสชาติ แมวดําตัวใหญ เห็นชัดเจน กลอมกาแฟแทๆ สรางความดึงดูด และจดจํา
 15. 15. MARKETING MIX PRICE C PRICE High Medium Low Premium High Super High Value Value ValuePRODUCT QUALITY Medium Medium Overcharging Good - Value Value False Low Rip - Off Economy Economy
 16. 16. MARKETING MIXPLACE C• เพิ่มการจัดจําหนายผานรานสะดวกซื้อ• เพิ่มการจัดจําหนายผาน modern trade ที่สําคัญ• จัดจําหนายผานชองทางใหม ไดแก • ขายบนเครื่องบิน • ขายผานเครื่องจําหนายอัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟา BTS และสถานี ขายผานเครองจาหนายอตโนมตบนสถานรถไฟฟา และสถาน รถไฟฟาใตดิน MRT
 17. 17. MARKETING MIXPLACE C
 18. 18. MARKETING MIXPROMOTION O O O• จัดงานเปดตัวสินคาและ website อยางเปนทางการ เพื่อเปนการทํําประชาสัมพันธสินคากับสื่อตางๆ  ื
 19. 19. MARKETING MIXPROMOTION O O O• โฆษณา • โฆษณาบนหนังสือพิมพ และนิตยสารชั้นนํา โฆษณาบนหนงสอพมพ และนตยสารชนนา • โฆษณาบนอินเตอรเน็ต • โฆษณาทางวิทยุคลื่น FM •โ โฆษณาบนทางดวน ( (Billboard) ) • โฆษณาบนรถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดน MRT ิ • โฆษณาบนปายโฆษณาบริเวณสี่แยกจราจร
 20. 20. MARKETING MIXPROMOTION O O O
 21. 21. MARKETING MIXPROMOTION O O O• แจกสินคาตัวอยางเพื่อใหลูกคาไดทดลอง
 22. 22. MARKETING MIXPROMOTION O O O• ติดตั้งเครื่องจําหนายอัตโนมัติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวบนสถานีรถไฟฟาBTS และรถไฟฟาใตดิน MRT
 23. 23. MARKETING MIXPROMOTION O O O• กิจกรรมสําหรับสมาชิกแบล็คแคทคอฟฟ• กิจกรรมสงเสริมการขาย ในลักษณะเพื่อชวยเหลือสังคม
 24. 24. ACTION PLAN 2550 2551 Promotion May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Aprสื่อทางหนังสือพิมพการโฆษณาทางวิทยุคลื่น FMจัดงานเปดตัวสินคาและเว็บไซตโฆษณาบนทางดวนโฆษณาบนรถไฟฟาและรถใตดินโฆษณาบนปายสี่แยกจราจรโ ป ีเว็บไซตโฆษณาบนอนเตอรเนตโฆษณาบนอินเตอรเน็ต
 25. 25. ACTION PLAN 2550 2551 Promotion May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Aprโฆษณาในนิตยสาร- GM- Elle- Brandage- Flash- MarketeerแจกสินคาตัวอยางตูจําหนายอัตโนมัติACTIVITY & EVENT
 26. 26. BUDGET ประมาณการงบกําไรขาดทุน ผลิตภัณฑกาแฟกระปองพรอมดื่ม “แบล็คแคท” สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2551 ุ (ระยะเวลาตังแต 1 พฤษภาคม 2550 – 30 เมษายน 2551) ้ หนวย : บาทยอดขาย 60,000,000หก ตนทุนขายหัก ตนทนขาย 36,000,000 36 000 000กําไรขั้นตน 24,000,000หัก คาใชจายทางการตลาด 3,560,000 คาใชจายดานชองทางการจัดจําหนาย 31,257,600 27,697,600 คาใชจายดานการสงเสริมการขายกําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายทางการตลาด (7,257,600)
 27. 27. CONTINGENCY PLAN• การสรางการรับรูไมเปนไป ปาหมาย ั ไปตามเป• ยอดขายและสวนแบงการตลาดไมเปนไปตามเปาหมาย ยอดขายและสวนแบงการตลาดไมเปนไปตามเปาหมาย• ไมสามารถลบภาพความเปนเหลาได• คูแขงทางออมออกสินคาที่เหมือนกัน• คูแขงทางตรงทําการตลาด
 28. 28. BLACK CAT COFFEEQ&A
 29. 29. BLACK CAT COFFEETHANK YOU
 30. 30. BLACK CAT COFFEE Onion Head O i H dSiriporn Pongvinyoo mrkokung@hotmail.com

×