Lịch sử 5 - Bến Tre đồng khởi
Ñieàn töø coøn thieáu vaøo choã troáng:

• Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay
trong gió,có phải người còn đó là con
gái của ...
Ñieàn töø coøn thieáu vaøo choã troáng:

• Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay
trong gió,có phải người còn đó là con
gái của ...
Bµi 20: BÕn Tre ®ång
khëi
Bế n Tre
B¶n ®å tØnh BÕn Tre
LÞch sö

Bµi 20: BÕn Tre ®ång

khëi
1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào
“Đồng Khởi” Bến Tre.

Phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre...
Mĩ- Diệm tàn sát dân lành
Mĩ thảm sát đồng bào ta
Máy chém
LÞch sö

Bµi 20: BÕn Tre ®ång

khëi
1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào
“Đồng Khởi” Bến Tre.
- Do sù ®µn ¸p tµn b¹o cña MÜ DiÖ...
LÞch sö

Bµi 20: BÕn Tre ®ång

khëi
Ñoïc saùch giaùo khoa , haõy trình
baøy nhöõng hieåu bieát
cuûa em veà phong traøo Ñoà...
LÞch sö

Bµi 20: BÕn Tre ®ång

khëi
Ñoïc saùch giaùo khoa , keát hôïp
tö lieäu söu taàm ñöôïc , haõy trình
baøy nhöõng hie...
Nh©n d©n m
iÒn Namnæ dË ph¸ thÕ k×m
i y
kÑp
Bµ NguyÔn ThÞ §Þnh
Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n
Më ra thêi k× míi: nh©n d©n miÒn Nam
cÇm vò khÝ chèng qu©n thï, MÜ DiÖm
r¬i vµo thÕ bÞ ®éng, lóng tóng.
ë nhiÒu n¬i, Uû ba...
Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên
khởi nghĩa, mở đầu phong trào Đồng
Khởi ngày:
Thảo luận nhóm

17-01-1960
17-01-1959
17-01-1...
Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi
Bến Tre:
Thảo luận nhóm
Là ngọn cờ tiên phong, kết hợp đấu tranh
chính trị và đấu tranh v...
Nhà lưu niệm Đồng Khởi
Tượng đài Đồng Khởi - nơi ghi dấu phong trào
Đồng Khởi của nhân dân Bến Tre
năm 1960 của thế kỷ 20
Lăng mộ nữ tướng Nguyễn Thị Định
Ghi nhớ
Cuối năm 1959- đầu năm 1960, phong
trào Đồng Khởi nổ ra và thắng lợi ở
nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến
Tre là n...
Bế n Tre ngày nay
Caàu Raïch Mieãu
Toàn cảnh cầu Rạch Miễu nhìn từ làng cá bè xã Thới Sơn
Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ
được làm bằng thân cây dừa
Giỏ xách được là từ gáo dừa.
Tranh ghép từ gáo dừa.
Củng cố:
+Thắng lợi của phong trào đồng khởi ở Bến Tre có
tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?
Mở ra thờ i kì ...
Bai 22  ben tre dong khoi
Bai 22  ben tre dong khoi
Bai 22  ben tre dong khoi
Bai 22  ben tre dong khoi
Bai 22  ben tre dong khoi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 22 ben tre dong khoi

1,254
-1

Published on

Mời thầy cô và các bạn hãy vào trang http://tieuhoc.info để tải giáo án này và các giáo án khác về máy một cách nhanh nhất - dễ dàng nhất - và hoàn toàn miễn phí. Hãy vào http:// tieuhoc.info là có tất cả cho giáo viên tiểu học

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,254
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 22 ben tre dong khoi

 1. 1. Lịch sử 5 - Bến Tre đồng khởi
 2. 2. Ñieàn töø coøn thieáu vaøo choã troáng: • Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió,có phải người còn đó là con gái của Bến Tre,con gái của Bến Tre,năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về,ôi những con người làm nên ………………………… ơi,những cây dừa để lại cho ta bóng quê,ơi tóc ai dài để lại dáng đứng ………………………….
 3. 3. Ñieàn töø coøn thieáu vaøo choã troáng: • Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió,có phải người còn đó là con gái của Bến Tre,con gái của Bến Tre,năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về,ôi những con người Ñoàng khôûi làm nên ………………………… ơi,những cây dừa để lại cho ta bóng quê,ơi tóc ai dài để lại dáng đứng …………………………. Beán Tre
 4. 4. Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi
 5. 5. Bế n Tre
 6. 6. B¶n ®å tØnh BÕn Tre
 7. 7. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng Khởi” Bến Tre. Phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?
 8. 8. Mĩ- Diệm tàn sát dân lành
 9. 9. Mĩ thảm sát đồng bào ta
 10. 10. Máy chém
 11. 11. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng Khởi” Bến Tre. - Do sù ®µn ¸p tµn b¹o cña MÜ DiÖm.
 12. 12. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi Ñoïc saùch giaùo khoa , haõy trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà phong traøo Ñoàng khôûi cuûa tænh Beán Tre.
 13. 13. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi Ñoïc saùch giaùo khoa , keát hôïp tö lieäu söu taàm ñöôïc , haõy trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà phong traøo Ñoàng khôûi cuûa tænh Beán Tre.
 14. 14. Nh©n d©n m iÒn Namnæ dË ph¸ thÕ k×m i y kÑp
 15. 15. Bµ NguyÔn ThÞ §Þnh Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n
 16. 16. Më ra thêi k× míi: nh©n d©n miÒn Nam cÇm vò khÝ chèng qu©n thï, MÜ DiÖm r¬i vµo thÕ bÞ ®éng, lóng tóng. ë nhiÒu n¬i, Uû ban nh©n Phong trµo d©n tù qu¶n ®­îc thµnh lËp, “®ång khëi” ë BÕn Tre bän ph¶n c¸ch m¹ng bÞ trõng trÞ d©n nghÌo ®­îc chia ruéng. Sau 1 tuÇn: 22 x· ®­îc gi¶i phãng, 29 x· kh¸c tiªu diÖt ®­îc ¸c «n, gi¶i phãng ®­îc nhiÒu Êp. Phong trµo lan réng kh¾p c¸c huyÖn cña BÕn Tre. 17 -1 -1960, nh©n d©n huyÖn Má Cµy ®ång khëi.
 17. 17. Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào Đồng Khởi ngày: Thảo luận nhóm 17-01-1960 17-01-1959 17-01-1961
 18. 18. Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi Bến Tre: Thảo luận nhóm Là ngọn cờ tiên phong, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, đẩy quân Mĩ vào thế bị động lúng túng Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng. Là ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam; đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động lúng túng
 19. 19. Nhà lưu niệm Đồng Khởi
 20. 20. Tượng đài Đồng Khởi - nơi ghi dấu phong trào Đồng Khởi của nhân dân Bến Tre năm 1960 của thế kỷ 20
 21. 21. Lăng mộ nữ tướng Nguyễn Thị Định
 22. 22. Ghi nhớ Cuối năm 1959- đầu năm 1960, phong trào Đồng Khởi nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi
 23. 23. Bế n Tre ngày nay
 24. 24. Caàu Raïch Mieãu
 25. 25. Toàn cảnh cầu Rạch Miễu nhìn từ làng cá bè xã Thới Sơn
 26. 26. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm bằng thân cây dừa
 27. 27. Giỏ xách được là từ gáo dừa.
 28. 28. Tranh ghép từ gáo dừa.
 29. 29. Củng cố: +Thắng lợi của phong trào đồng khởi ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam? Mở ra thờ i kì mớ i: Nhaân dâaân miề n Nam cầ m vũ khí chố ng quaân thuø. Ñẩ y Mĩ – Diệ m rơ i vaøo thế bị ñộ ng luùng tuùng. +Phong trào đồng khởi diễn ra và thắng lợi vào năm nào? Năm 1960 +Tiêu biểu của phong trào đồng khởi là ở đâu? Bến Tre Dặn dò : Về nhà các em ôn bài và chuẩn bị tư liệu, hình ảnh chuẩn bị cho bài sau:Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×